12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 Şabat 1951 CUMHURİYET Bütçe müzakereleri bugün Mecliste sona erecek Bastarafı 1 inci sahifede lfirt» müzakere edildi. BütçeniD tömü tizerinde bir çok milletvekilleri söz aldılar. Fahri Ağaoğlu, tej kllâttaki kücük memurların cahş.malan karşılığı olan ücreti alamadıklanndan bahisle umum tnüdür, müdürlere lojman verildiği halde asıl muhtac olan kimselerin bundan mahrum edildiklerini söyledi. Himmet Ölçmen, Demiryollanndaki açığın tarifelerin âmme hizmetine tesir etmiyecek şekilde ayarlanmaeile kapatılmasmı teklif etti. Demiryollan bütçesinin müzakeresinde Şevki Hasırcı «Tren yolculannın bütün Türk milleti gibi ümld. lerini Demokrat Partiye bağladığını» söyliyerek Demiryollan bareminin değistirilmesini, kilometre tazminatının 4 kuruşa çıkanlmasını, ateşçi ve makinistlere yüzd» elll, katar personeline yüzde 40, hareket memurlanna ve Utasyon şeflerine yüzde 25 yıpranroa priml verilmesini taleb etti. Hatiblerin •özleri Emrullah Nutki, Ulaştırma Bakanhğmm iş'.etmelere müdaha'esinin menfi tesirler yaptığuıı, Cevdei Topçu, kesif bir nakliyat talebins rağmen Demiryollarmın zarar etıresine hayret ettiğini yolcuların trenlerde sıkmtılı şartlar altında eeyahat etmekte olduklanıu söyledi. Kâzım Arar, bazı kadm memurlann şef tren, gardifren ve makitrist gibi unvanlarla çahştanldıklannı iddia ile «Bir kadının makinistlikle alâkası nedir bilmiyorum. Acaba hangi makinede çalıştınyorlar?» dedi. Demiryollan bütçesinin fasıllan müzakere edilirken Ali Rıza Sflğîarın Demiryollan hastanesine verilen 2 milyon, 250 bin liradan 250 bininin tenzili hakkındaki önergesi kabul edildi. Adnan Tüfekçinin tamir giderlerinden 1 müyon Hra indirme yapılması teklifi ise reddedildi. Denizyolları Denizyollan bütçesinde ise, Sinan Tekelioğlu, Savarona yaünın hırizm bakımından Basın • Yayın » Müdürlüğüne terkini istedi. Emrullah Nutki, Savarona yatının manevî bir kıymet taşıması dolayısile Eatılmasının doğru olmıyacağını, şayed yat kendisine verilirse Istanbulun 500 üncü fetih yılında yatta vereceği 15 balo ile parasmı ödiyeceğini söyledi. Bu teklif gülüşmelerle karşılandı. Havayollan Havayolları bütçesi de kabul edildikten sonra P. T. T. bütçesi görüşüldü. Sinan Tekelioğlu B. cetveline dahil olan müvezzilerin devlet baremine alınmalannı, Kemzi Kocak ise P. T. T. teşkilâtındaki rnemurların hafta tatili yapmadıktan başka bayramlarda bile çalıştıklarını, bu itibarla hiç olmazsa diğer memurlar gibi senelik izin hakkı tanınmasını ve sıhhatlerine itina gösterilmesini istedı. Hasan İçöz, P. T. T. İdaresinin eski ve köhne bir zihniyet mahsulü olan hastalığın devam ettiğini iddia ile «Bütün mektublar sansüre tâbidir ve bu, elân devam etmektedir» sözü şiddetli gürültülere yol actı. Hatib devamla: «Demokrat Parti teşkilâtından Millî Eğitim Bakanına gönderilsn bir mektubun acıldığını ve bunun üzerine üç mil le'tvekili arkadaşile beraber Bakana gittiklerini, hâdiseyi tahkik icin bir müfettiş gönderildiğini söyledi.» Ulaştırma BakanıniB beyanah TJlaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek, kürsüye gelerek milletvekillerinin temas ettikleri mevzulan cevablan dırdı. Kurtbek, Denizyolları Idaresinin iyi işlemediğine kendisinin de kani bulunduğunu, bünyesini değiştirmek üzere hazırlarîan kanunun yakında Meclise geleceğini, Irmak Kayseri hattının 300 kilometrelik bir kısmımn yenileneceğini, tarifeler üzerinde bir ayarlama yapmanm her zaman mevzuu bahis olabileceğini. 43 ailenin haksız oturduklan lojmanlardan çıkarılacaklarım ve P.T.T. idaresinden askere giden, halen açıkta bulunan 800 î ;;inin tercihan ve peyderpey vaziieye alınacağını söyledi. P.T.T. mcmurlan Adapazarındaki vagon fabrikasında vuku bulan suiistimalin tahkikatma devam edildiğini söyliyen Bakan, P.T.T. memurlannın yeni bir senatoya baslanacaklarını, mek tub sansürünün as'.a vaki olmadığım ve olmıyacağını bildirdikten sonra Savarona yaüna temasla satm alacak müsteri çıkmadığından yolcu gemisi haline sokulmak için etüdler yapıldıem: bildirerek sözlerine son verdi. Ülastırma Ba!;anhğı .Devlet Denizyolları, Demiryollan ve Limanları, Havayollan, Posta, Telşraf ve Telcfon Isletmeleri Genel Müdürlükleri bütçeleri de oya konarak kabul edikli. 6 kanun tasansı Meclisin 21 de yaptıeı 3 üncü oturumda Msliye Bakanı Hasan Polatkan 6 kanun tasarısının önceıik ve ivediükle görüşülmesini teklif etti. Bu kanunlar 1 Milletlerarası iktisadî işbirliği teşkilâtı, 2 Yüksek ÖLjretim öğrenci yurdlan ve aşevleri. 3 Sürekii görevle yabancı memleketlerde bulunan metnurlarm eyhklan, 4 Muhasebei umumiye kanununun 43 üncü mad desinin kaldınlması, 5 Ucretlilikte 10 sene çahşmış olanların çalışma müddetlerinin emeklüiğe sayılması hpkkındaki kanunun 6 sene daha uzatılmasına, 6 Çay kanununa ek kanunun yürürlüğe girmosine dalr kanunlann hepsi de kabul edildi. Çalışma Bakanlığı bütçesi Daha sonra Çalısma Bakanbğl bütçesine gecildi. Sözü C.H.P. adına Halil Sezai Erkut aldı. Iş Kanunu asgarî ücret ydnetmeliği, has talık ve ücretli hafta tatili sigortaları mevzulsrına temas etti. Hatib, hükumetin Çalışma Bakanlığı mev zuatının yararlı bir hale getirilrnesini temenni etti. Erkut tetbest it] hal ve ihrac rejimine giden bir memleketüı i| hayatsna bu kararın yapacağı tesirin hesab edilmesi lâzım geldiğini, bunun neticesi Ijsizliğin alabildlğine artmış ve artmakta bulunduğunu iddia etti. Bir çok hatibler daha konustular. Bu arada Nazlı Tlaber: «IKİ davasına kalben bağlı bir arkadaşınızvm. Zannedildiğinden çok daha şumullü olan mevzu derin etüde muhtacdır. Çok mühim addettiğim çocuk kreşlerl ve çocuk bakımevleri mevzuuna temas etmeden geçemiyeceğim.» Çalışma Bakanlığınm bu mevzuu mü teaddid defalar ileri sürülmü} olduklan halde ele almanuş olmanIU tee«»üfle karşıladı: «Kre» ve çocuk bakımevlerinin bir mületin atisi üzerinde oynadığı büyük rol inkâr edilemez. Çok agır şartlar altında çalışan kadın ve erkek işçimize haklan olan daha müreffeh bir hayatı temin edebilinciye kadar hiç olmazsa ruhlann» bir nebze olsun hurur verebilecek çocuk gailesinden onlan bir an evvel kurtarmak için tejebbüse geçelim. Bugüne kadar hangi i « i ile konuş.tunua hep aynı şeyi duydum: e Ekmek mücadelesile pençeleşirken çocuklanmızın ihmal edildiklerini görüyor, ıstırab içinde yaşıyoruı» Israil devletinin işçi şartlarile memleketimiz arasında bir mukayese yapan Nazlı Tlabar, bizdeki ijçi hayat lartlannın daha düşük olduğunu kaydederek kreş mevzuuna lâyık olan ehemmiyetin verilmesini istedL Kırşehirde Atatiirkiin büstiinii kıranlar Boştarafı 1 inei §ahifede Dr. İhsan Sami Nnstahzarlan İSTAFİLOKOK AŞISI İstaruokoklardan mütevellid ergenlik, kan pbanı, arpaak, dolama vesair* gibl cüd hastalıklanna karsı T 1F O A Ş I 9 I TÜRKİYE İŞ BANKASI A. Ş. İDARE MECLİSİNDEN: Bankamız esas mukavelesinin 44 fincfl maddesine tevflkan hüssedarlar alelfide genel kunıhı 30 Mart 1351 tarüıine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Ankara'da Banka merkezinde toplanacagmdan mezkur gün ve «aatte bissedarlarnnızm toplantıda hazır bulunmalan rica olunur. Esas mukavelenin 49 unco maddesi faflkifanlerine uygun clarak gerek asaleten ve gerek vekAleten en u 50 hisseye sahib hissedarlar genel kurula katjlabüirier. Ancak vekfllerin im •ahsan hissedar ve oy sahibi olmalan lartttr. İştirak edecek hissedarlardan: a) Narna muharrer hisse senedleri «hlblermden bteat genel kurula kaülacaklar, esas mukavelenin 49 «ncu maddesi hükümleri eereğince sahib olduklan nama muharrer bisse «enedlermin miktar ve numaralannı ve vekll göndennek istiyenler fazla olarak bir de subelerünizden alacaklan formülere ttygun olarak düzenliyecekleri vekâletnameyi toplantı gününden en az beş gün evvel Bankamızm Ankara merkazia* veya Istanbul'daki şube ve ajanslanna ibrax ve tevdl ederek mukabilinde bir giriş kartı almalan icab eder. b) Hamile muharrer hisse senedleri •ahfblermden btezat genel kurula katılacaklar Ticaret Kammttfma «71 tncl maddesi gereğince sahib olduklan hamfl» muharrer hisse fenedlermi toplanü gününden en az bir haft» «vrri BanlraTnttTTi Ankara merkezine veya İstanbuldaki fub* w ajanalanna teslim veya bunlara mutasamf bulunduklan mushit HMİhi tevdl ed«rek mukabilinde bir girif kartı almalan l&zmviır. VekU gSndermek tetiyenlerfn «ynca ynkandB ca» nkramda yanh olduğn veçhfla bir vekâUtnam» im T«m«leıl iktha eder. c) Nama ve haznfl* mnham* htaa WBMSMD» aym «amanda sahib olanlar ca v«"b» nkralanndakd focrBalîtelerJ ioplanb gününden «n as Ur hafta «rral ikmal «tmek »eflburiyetindedirler. Genel kurul gundeml 1 İdar* mecliai v« tasviba arzı, 2 Geçea y»l içmde m«muriyetinin tasdfki, 3 1950 yıh büanganssn, celenip enanman ve idar» BMCUJÜ* d*netçB«ri» Im yi h««blanndan dolayı fbralan. ^ ^ 4 Kânn paylaşma feklü* dağıüm (ttnönun tfatti, 5 İdare meclisi Oyeleri seçlmi v« ücretlarinin tatbttl, 6 1951 yüı denetçllermin seçilmesi v« üeretlerinin tMbitL olduğunu söyledi. Tahkikat ve Adliyeye verilen sahıs Aldığım malumata gore, cumartesi sabahı çok erken saatlerde Sabahaddin Gökçınar admda biri heykelin kınldığmı görerek: Ey Kırşehirliler, bakımz Atatürkün heykelini kırmışlar, beo Valinin yerinde olsam, çarsı bek. çisinin cezasını verirdim. Nasıl bunu görmemiş. Diye heykeli göstermiş ve meydanda avaz avaz bağırmıştır. Bu feryada kosanlar heykelin kınldığmı görmüsler ve hâdiseden polisi haberdar etmişlerdir. Bu suretle zabıtaca tahkikata başlanmıştır. Zabıta, evvelâ hâdiseyi habet veren Sabahaddinin şüpheli vaziyetlerinden kuskulanarak onun şahsı üzerinde durmuştur. Zira, Sabahaddin Gökçınar polisçe müseccel bir şahıstır ve Celâl Bayara sövmekten sanık ve hakkında takibat açılması istenen bir kimsedir Çarşı bekçisile de bu Sabahaddin arasında 15 gün c v e l bir hâdise geçmistir. Sabahaddin bu yüzden mahkemeye verilmiş ve 300 Hra pa ra cezasma mahkum edilmiştir. Bundan muğber olan Sabahaddin, muhtelif yerlerde şoyle demiştir: Ben bu bekçiye bir oyun oynayayım da, ağzı açık kalsın... Be. nim kim olduğumu o zaman anlar Bu tarzdaki ipuclannı birleştiren Ha'iblerden sonra töz alan Çalış polis, Kındam mahallesinde oturan lıjma Bakanı Hulusi Köymen, so Sabahaddinin evine girmiş, kapıyı Sabahaddinin lhtiyar annesi açrulan muhtelif »uallere cevab vemış, karşısında zabıta memurlanm rerek teşküât kanununun bugüngörünce: kü ihtiyaçlara cevab vennediğinin Elleri kınlsaydı da yapmasaymüsahede edildiğini, bunu ıslah etmek üzere çalışmalara başlandı sı... Körolası hain evlâd diye oğğını söyledikten sonra temennile luna inkisara başlamışbr. Bu sırada evde bulunan Sabahad re geçmiş ve bunlarm dikkate alıdin kapıya gelmiş ve bir elile ihti. nacağını beyan etmiftir. Bakan, yarın ağzını kapamıs, diğer elile İzmir ziyaretinde makam otomo de biçareyi itersk söyle demiştir: bilini siyasî seyahatte harbeden Sus!.. Sen kanşma!.. lerin misalini takib etmediğini iSabahaddin ihtiyar annesini bu zah ettikten sonra Çalışma Bakan suretle sükuta davet ettikten sonr» lığı bütçesi kabul edilmiş ve otu polislere niçin geldiklerini sormuş, ruma 10 dakika ara verilmiştir. onlar da: Bundan sonra Isletmeler Bakan Karakola yürü!.. demişlerdir Karakola getirilen Sabahaddin, lığı bütçesinin müzakeresine başbu işi yapmadığını iddia etmis, anlanmıştır. ^^^^^ nesi ve kansı da aynı iddiada bulunarak o gün eaat 17 de eve gelerek bir tarafa çıkmadığını söylemişlerdir. Vaka gecesi saat 1 den sonra Baftarafı 1 inci tahifede Bekçibası çarsıda.1 kosarak geçen bir şahsı ancak arkasından görkorkmuyor musunuz? < Ban memleketlerde eliml ko düğünü ve bu meçhul adamın Salumu salbyarak serbestçe gezmek bahaddine benzediğini söylemiştir. Bu deliller toplandıktan sonra ten tabll çekiniyonım. Bilhassa Rus lann atom âlimlerinden birini ka Sabahaddin evrakile birlikte Kırçırdıklan taman çok korkmuştum. şehir savcılığına teslim edilmiştir. Savcınm söyledîkleri Fakat Türkiyenin hür. r'omokrat bir Tahkikata el kîyan sava İbramemleket olduğunu bi'diğim için bana hiç bir zarar gelmiyeceğinden him Köylüoğlu bana şunlan söyledi: eminim.» « Polisin tanziro ettiği evrak Rusj'anm atom bombasına sabize verüdi. Sabahaddinin suçlu hib olduğunu tahmin ediyor muolduğunu gösteren bir delile tesasunuz? düf etmedik. Hakikî suçlunun bue Bu sual çok siyasî bir mahi lunması ve bize verilmesi için evyet teijimaktadır. Cevab veremem.» rakı Emniyete iade ertik. İleri sü Ingilterede atom bombası imal rülen karineler bizi tatmin etmiş ediliyor mu? değildir.» € Bu tualin hakikî eeyabını blSabahaddin savalıktaki sorgulen, Ingilterede ancak bir kaç kişl sunu müteakıb serbest bırakılmışvardır. Şunu ilâve edeyim ki ben ur. bunlardan biri değilim.» Hâdisenin akisleri Vali ve Sava ile yaptığıra ko Atom bombası her iklimde aynuşmalarda «bu vakanın bir parti nı tesiri icra eder mi? « Sibirya ve Airika gibi arala meselesi ohnadığı kanaatinde bur:>'a açık iklim farkı olan yerler lunduklanm» bilhassa tebarüz etde dahi aynı tesiri yapacağını tah tirmişlerdir. Ayn ayn görüşüp konuşruğurn min ediyorum. Maamafih bu tahminimin aksi de zuhur edebilir. D. P., CHP. ve MP. baskanlan da Zira böyle hiç bir tecrübeye malik bunun bir parti i»i olmadığım, kodeğiliz. Yalnız, su altı ile su üstün münist fikirli kimseler tarafından de patlayan bombalann tesirleri vaka ihdas etmek, fikirleri bulandırmak kasdile yapılmış menfut şüphesiz ki farklıdır.» Dr. Allibone, sehrimizde ve An bir hareket olduğunu belirtmişlerfcarada muhtelif konferanslar vere dir. Sabahaddin ne diyor? cektir. Sabahaddinle de görüştüm. 338 doğumlu ve 4 çocuk babası olduTeknik Üniversite bütçesi Bütçe muzakerelerınde bul'jnmak ü ğunu söyledikten sonra ilâve etti: zere Ankaraya giden Teknik Üniver Acısı hâlâ milletin içinde du«ite eski Rektöru, İnjaat Fakultesi ran Atanın çocuklannın böyle bir Dekanı Prof. Dr. Hamdi Peynircioğlu İle Iıtanbul Üniversitesi Muhasebe mu şey yapacağını aklım almaz. Allah dürü Asım Baltacıgil jehrimize dön da biliyor ya .. muslerdir. Her üç parti birleşerek önümüıInşaat Fakültesi Dekanı Prof. Hamdl deki pazartesi günü hâdiseyi tel'in Peynircioğlu, kendisile gorüşen bir için bir miting vapacaklardır. muharrırimize şunJarı söylemiştir: Ankaradaki temaslarımızdan Kırşehirliler, kmlan bu mermer rt memnun olarak donmüs bulunuyorum. Atatürk büstünün yerine tuncdan Üniversiternizin bütçesi aynen kabul edilmijtir. Sayın hükumet ve Meclis bir büst ısmarlamışlafdır. erkânı Üniversite mevzuuna lâzım gelen önemi vennektedirler» ıtroBİL (AgızdaB »IHIBTI draje afi) Tlfo v« Paratifo hastahklanna tutulmamak için A N A P t Y O J E N Pnömokok, Streptokok, Stafilokok mikroblarile koli basil ve piyosiyaniklerin yaptıilan cerahatli ve akınüh hastalıklan tedavi için GONOKOK AŞISI B e l s o ğ u k l u ğ n ve i h t l l â t l a r ı n a karp Ö K S Ü R Ü K ŞUBUBU Y e n l ve e s k i h e r türlü ö k s ü r ü ğ » karsı Dr. İHSAN SAMİ lâboratavan, Divanyolu, No. 111/113 KRESiVAL IÇH4OZU7 l o 1 Mühim bir fırsa! Samsunun en işlek bir caddesinde ötedenberi iyi mal sarmakla tanınmış (Lüks Tuhafiye Mağazası) içindeki mallan ve demirbaşile birlikte devren saülıktır. Anlr«mak ve görüsmek istiyenlerin Samsunda Gazi caddesi No. No. 129; İstanbul Marpuççular AAlacahamam No. 42 Bay Askan ıkan j ^ B Boncuk'a müracaat. Muhterem Müşterilerimize •% PORTAKAL I I ŞÂRÂBI| Tekrar piyaıaya gelmiştir. GRAPrRtJİT. PORTAKAL v« MANDALİNA Bzlerinden istihsal edilmiştir. KARACİĞER ŞEKER BOMATİZMA hastalıklarmda içilebilecefe şttalı bir şaraptır. Toptan sahş yeri: MEYVE HÂLİ No. 45 Tel: 25235 Saüş yerleri: Telefon: 41539 Yeni Pazar (Nea Agora) Beyofelu Telefon: 43242 Ankara Pazan Taksim Telefon: 40072 Ermij Mağazası Beyoğlu Telefon: 83564 Nea Agora bakkaliyesi Taksim Telefon: 40249 Artemis Bakkaliyesi Kalyoncukulluk Telefon: 42983 Ekspre» büfesi Beyoğlu İstiklâl Cad. Teshilât Bakkaliyesi İst Balıkpa7,n Kiryako Cavidis Eminönü Balıkpazar No. 4 Mehmet Kökmen Asmahmescid No. 29 Artin Topakoğlu Saraylar 24 Karaköy Tahsin Kupuzoğlu Maçka No. 50 Merkez Bakkaliyesi Mühürdar Cad. No. W KadıkSy Telefon: 60162 TÜRKİYE İŞ BANKASI A. Ş. İDARE MECLtSİ TAVUKÇULUK YAPACAKLARA Afom âümi doklor Allibone şehrimizıte Amerika hülcutnetinin resml pedigrilerine göre 337 yumurta yapmis tavuklardan 5 ayn cins yüz tavuk, bheeri 18 kilo gelen cinsten 60 damızlık hindi, ayrıca A merikan Brower ve Buckeye Kompani mamulâtından elektrikli ve Petrollu Kuluçka ve Ana maMne ile sair her türlü fennî tavukçuluk malzemesi getirilerek satışa başlanmıstır. Petrolla işliyen sıcak su i5itmalı Kuluçka makinelerinin 150 yumurtahklan 216 ve 300 yumurtalıkları 288 ve 600 yumurtalıklan 571 liradır. Bu makinelerle damızlık yuımırtalan tanınmış damrzlıkçılar v« bu meyanda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ankara Tavukçuluk Enstitüsü, Tanm Bakanlığı Hara Müdürlükleri tetkik ve tercihan mübayaa et mişlerdir. Daha fazla tafsilât ve satiş acentalıkları hakkında bilgiyi (Ü.S.Gökçeatam Atatürk Bulvarı 882 Ankara) adresindentsteyiniz. . \ ANKARA İ T H A L A T ve İHRÂCAT; T. A. SİRKETÎNDEN: Şirketimlz ortaklar umum heyetl 30 Mart U(tt tarthln» mfl«*fflf Cuma gttnu «aat 16 da. Istanbalda Tafamisd*, Kalçm sokagı KHabct favfti 7 numaralı «irket merkezind* adrjr«n Içtima «d«oddevdir. \ Ümuml heyete asaleten veya vekâleteB iförak edebümak için •*• taklann sozlesın» hfikömlerl gereSinoe toplanb fftafaden bir hafU «v, vel hlsM •enedlerini «irket veznesina tevdl «tmeleri flân olunur. I GÜNDEM: ı 2 3 4 5 6 ^ PANIURDOBRAStL IN 4 MOTâRLÛ "COMSTELLATION* OEV UÇAKLARİL* •KYAHAT eOİNlZ HER PAZAR ItTANSUL'OAN tfSBOI» 950 »enesi muamelâtma aid idar» mmSM. v» d«o«tei raporlarmıa okunması. ' • 950 senesi büânço T» kâr T« «arar besaHarmm Mk& T« «Mdfta,. yönetün kurulu üyelerinin ve denetçinin ibrası. i İdare mecliai üyelerin* Tlcaret Kanunumm S2S va S24 tmefl maddelerindt derpi» edilmis olan mezuniyetlerm 1ta». » Müddetleri dolan yönetim kuruhl öyel«tein r» imrt&nAn y«ıiden intihabı. Y3netim kurulu üyelerine hakkı htrear tayini Denetçlnin 950 lenesi flcretinin tamım T« 951 flcretinin tayinL ROMA (BİR UÇUŞTA) «lo o« JANEİHO HAYA PARAS1Z Kiralık yazıhaneler. Galata Sairziya Cad. No. 30 Doğ han Tel: 80906 49236. MADRİO BUENOS JIİRES'S SBYAHAT âCENTANIZâ VEYA P1N AMEHİKAN* MORACAAT EOİNlZ TEL « 41219 «0522 BEYOÖLU Q ALA.TASARAV PANAI* OO BRASIL ^İRKETİNİM UMUMİ MOMFSSTÜ ^TTURKİYE KIZILAY DERHEGI GENEL MERKEZINDEN: J Derneğimizin 1952 yılı İçin bastıracağı takvimlerin kartorJan üzerine basıJacak resim ve motifler müsabakaya komılmustur. Fahrl olarak bu müsabakaya kaülmak istiyro hayırsever sanaU kârlanmızın hazırlıyBcaklan resimlerin en geç 15 Nisan 1951 tarihine kadar Ankarada Genel Merkerimis Neçriyat Servisme v« Istanbulda Yenipostane karşısı Mhnarvedad caddesinde Kualay Deposu Müdürlüğüne tevdi etmelerl rica olunur. Seçüecek bir resim için münasib görülecek bir üeret verilmesi de aynea incelenecektir. Yapılacak resmin 24X35 eb'adında olmaa tercih edilir. PAN AMERİKAN DÜNYA HAVAYOLLARI I (F OPER\TÖR • RlZA ÜNVER BAHÇE MERAKLILARI I Dogum ve Radın Hastalıklan Doi Mtrtehassısj CaÇaloglu, Nuruosmaniya Cad. No. 22. Tel: 22683. • Modern villâlarınızı süslemek için büyük çamlar. bodur ve yüksek çok çeşid yediveren güller, süs fidanlan. manolyalar; meyva ağaçlan vesaire Ortaköy Ankara Bahçesinde bulabilirsiniz. V A S İ L. KİRALIK DAİRE Ortaköyün en güzel semtinde, vesaite iki dakika, 4 oda, gömme banyo, konforlu bir apartıman dairesi ayhk 130 lira. Müracaat. Tel: 85240 KAYIB Gedikpaşa Saraçisak Şakirefendiçeşmesi So. No. 1/3 te Ermeni Protestan ilkokulunun ruhsatnamesi kaybolmuştur. Yenisi alınacağından eskisinin hükmü olmadığını bildiririm. Gedikpaşa Ermeni Protestan Karma İlkokulu •ı Emekli, Dul ve Yetim maaşı m alanların dikkat nazarına Türkiye Emlâk Kredi Bankasından: 1 Mart 1951 Perşembe günü emekli, dul ve yetim maaşlannın tevzüne başlanacaktır. O gün öğleden evvel yalnız askert malullerin maaşlan ödeneceğinden bunun dışında müracaat kabul edilmiyecektir. Maas sahiblerinin ellerinde mevcud ve Banka tarafından verilmiş hesab pusulalannda yazılı gün ve saatlerde müracaât eylemeleri rica ve muayyen gününden evvel vâki müracaatlerin is'af edilmiyeceği ilân olunur. ^^^ Genel Kurul Toplantısı j ODEON TİGARET TÜRK ANONİM 0RTAKUĞ1 Ortakhğımızm hiasedarlar genel kurulu alelâde toolantısı 20 Mart 1951 tarihinde Sultanhamam Rızapaşa yokusu Milâs hanında saat 14 ta icra edileceğinden hissedarlann toplantıda hazır bulunmalan ve Ticaret Kanununa göre toplantı tarihinden bir hafta evvel makbuz mukabilinde istirak taahhüdnamelerini ortaklık merkezine tevdi ile dühuliySj varakalannı almalan ilân olunur. GÜNDEM: 1 2 3 4 5 * Genel Kurul Toplantısı LEDA Ticaref Türk Anonim Orfaklığı Ortaklığımıan hissedarlar genel kurul toplantısı 20 Mart 1950 tarihinde Galatada Mumhane Cad. 41 numarada saat 10 da icra edileceğinden hissedarlann toplantıda hazır bulunmalan ve Ticaret Kanununa göre toplantı tarihinden bir hafta evvel makbuz mukabüinde senedlerini ortakbk merkezine tevdi ile dühuliye varakalannı almalan ilân olunur. 42 LİRAYA " H Birinci smıf elbise dikilir. İngiliz astarile, Paristen mezun V. T O P A L O Ğ L U Sultanhamam Aşiref. Cad. Aşirefendi han No. 35 Terzi. B U K S A ^ ^ ^ C. H. P. İstanbul teşkilâtının faaliyeti CH. Partisi İstanbul tejkilâtı çalısmalarına hız vermistir. İl başkanı avukat Hhami Sançar ilçe teşkilâtlarını teftis« devam etmektedir. Önümüzdeki hafta basında »ehrimize gelecek olan C.H.P. Genel Sekreteri Kasım Güiek bir basın toplantuı yaparak gazetecilere bütçe hakkındakı düşüncelerini söyliyecektir. GÜNDEM: 1 1950 takvim yılı hesablan hakkında idare heyeti ve denetçi raporlannın okunması, 2 1950 senesine aid büânço ve kâr ve zarar hesablannın tetkik ve tesbiti. 3 Heyeti idare ve denetçinin ibrası. . . 4 Kâr ve zarann sureti tevziL Yeniden denetçi ve heyeti idarenin tayini ve denetçi ücretmın 5 tesbiti. HEYETİ İDARE r 1950 takvlm yılı hesablan haklanda idare heyeti v« denetçi rapor ) lannın okunması. "| 1950 senesine aid büânço ve kâr ve larar hesablannın tetkik ve^ tasdiki. Heyeti idare ve denetçinin ibrası. Kâr ve zarann sureti tevzii. ^. Yeniden denetçi ve idare heyeönin tayini ve denetçi ücretinir tesbiti. HEYETİ İDARE Turhal Şeker Fabrikası Reviri için Bashemsire vo Ebe aranıyor 1 Diplomalı olmak, 2 Tam teşekküllü bir hastaneden alacaSı bir sıhhat belgesı ibraz etmek. 3 En az iki yıl müddetle hastanelerde devamlı çalışmı» olduklanm bir belge ile tevsik etmek. 4 Hemşirenin yagı 25 40, Ebenin ise 20 35 arasında bulunmak. 5 Evli olmamak. 6 İzin günleri dışında revirde yaüp kalkmayı kabul etmek, (aynca mesken verilmez). 7 Ehliyetlerine göre Başhemşireye 300, Ebeye de 200 liraya kadar ayhk ücret verilebilir. İaşeleri revirce temin edilir. 9 15 Mart 1951 tarihinden sonra yapılacak müracaatler nazan itibara alınmaz. Yukanda yazılı şartlan haiz isteklilerin, hal tercümelerını bildirir dilekgeyi. 6X9 eb'adında 2 şer fotoğrafla birlikte, Fabrika Direktörlüğüne göndermeîeri. ^ ^ Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğü ^ B i Dr. NAKİ TEZ O P E R A T Ö R Basur, fistül, eiektrik ve kaphca tedavileri. Teb 1176. ÇELIKPALAS • Tarsus vapuru dün geldi Tarsus vapuru dun saat 20 30 da 5 saat rotar ile Batı Aküer.iz seferınden âonmüstur. Gemi, bu seferinde 153 yol. cu. 500 ton yjk ve 3 otomobil getırmistir. Gemi ile gelenler arasında Ingiliz atom âlimler.nden Dr. Allibone, Maliye müfettijlerinden Muammer Erongıın, Muhiddin Guna^iay, Fahir T:ğrel ve Zeyyfd Bsykara vardır. 0>mm ÎLÂN ^ " Bir milyoner \ atandaşınuz geldi 17 senedir Ingil*erede yerles/.p Iş hayatında milyonîar kazanan bir Turk vatandeşımız dün Tarsus vapuru İle şehrimıze gelmijt.r. Vedad Ker.t adın. daki bu vatandaş. gazetecilere, »hasretinl çektiğim vatanıma çok |ükur kavuîuyorum a demiştir. Tanınmış sinema yıldızı Zarah Leander, dün uçakla Avrupaya mütevec cihen şehrimizden ayrılmıştır. Yıldız, burada kaldığı müddetçe halktan gor duğü y&kın alâkadan fevkalâde roütehassls olduğunu söylemiştir. 1/3/1951 den itıbaren dük(kânım hesabına aîınacak mallarm, faturalanmn dip kuponlarında imzam bulunmayan fatuıalar muteber değildir. Beyoğlu Kalyoncukulluk Cad. No, 1 bakkal PARTO Ğ MÜHİM MODA GİYİM İLAN SALONU'nun ORTAKLARI Ucuzluğu, şıkhğı ve temiz dikişile meşhur ısmarlama takım elbiselerini ve Bayan hazır ısmarlama mantolarını daima tercih ediniz. TAKSİTLE azamî kolaylık gösterilmektedir. Ismarlama Bayan pantalonlan yapılır. CUMHURİYET MATBAACELIK VE GAZETECİLİK TÜRK ANONİM ŞİRKETtNDEN: ENVER KULAÇ ve Sultanhamam Selânik Bankası yanında Tuhafçı han İstanbul ^ ^ ^ a ^ ^ ^ M T E L E F O N : 25803 Genel Kurul Toplanhsı ATALAR Müessesatı Türk Anonîm Şlrketl Ortaklığımızm hissedarlar genel kurul toplantısı 21 Mart 1951 tarihinde Bahçekapı Atabek han asma kaünda saat 16 da icra edılecegınden hissedarlann toplanüda hazır bulunmalan ve Ticaret Kanununa Eöre toplanti tarihinden bir hafta evvel makbuz mukabılmde senedlerıru ortaklık merkezine tevdi Ee dühuliye varakalannı almalan ilân olunur. Zarah Leander gitti HALİL NACİ MIHCIOGLU Istıklâl cad. No. 158 İSUN8ÜL O T OT A N ALIH AKTAN ;alan satış yeri. Piyasada temin edilemiyen Çlrkeümlzin adl umumî heyeti toplantısı 21 mart 1951 çarşamba günü s u t 10 da Cağaloğlundakl Halkevi sokağı 30'41 r.umralı'şırket merkezinde yapılacaktır. Ortakların toplantıda bulun. mak içtn maJik oldukları hisse senedlarini toplantı gıinıir.den bir hafta evvel idare meclisine tevdl ederek mukabilinde duhulıye kartı almalan lâzımdır. GÜNDEM: 1 tdare beyetl re murakıb raporInrının olsunması, 2 31 aralılc 1960 de kMİlen senelik bllânço, kâr ve zarar hesabları ve 1950 senesi muamelâtımn tetkik, tas\ib ve tasdiki, 3 İdare heyatile ^^uakıbin İbrası 4 Mürakıb toyinile ücretinin tesbiü. PARAZİTA^ 1 BAYAN SEKRETER ALINACAK Ankarada bir müessesede sekreterlik görevini yapacak iyi ingilizce ve daktilo bilen bir bayana ihtiyaç vardır. İstekhlerin şimdiye kadar nerelerde çalışüklannı, tahsii vaziyetini ve istedikleri ücreti bildiren bir dilekçe :1e İstanbul Yenipostane karjısı Erzurum han Eesmî İlânlar Ortaklığında Sekreter rümuzuna yan ile müracaatleri ilâo. olunur. (3022) Uynz ve Derf hastalıklanna karşı yağstz ve koknsuz GÜNDEM: 1 1950 takvim yılı hesablan hakkmda Mere heyeti ve denetçi raporlarmın okunması. • ^« mmttr hesablannın tetkiki v« 2 • 1910 senesine aid büânço v» tasdiki. 3 Heyeti idare ve denetçmto , • > 4 Kâr ve zarann sureti tevıii. 5 Yeniden denetçi ve idare heyetinin tayini ve denetçi ucreonın tesbiti. 6 Ticaretfaaaenin kira mukavelenamesinin N O ve PEJ O yedek parçaları bulunur. S; Osmanbey. Samanyolu «okak No. 5
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle