19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET Şubat 1951 CFenni Bahisler emlekete Bulşraristandakl karde^lerimlzta binlerle geldiği ve daha da geleeetl gimlerde gSçmenlerln İskânı ile llgill bir mevrna temas etmek Istlyonım. Bunada on ' Dört senedenberi hulâsa etmekte Bikini'de, atom bombasmın patbeş günde bir çıkmakta olan Orolduğumuz, bir evvelki yılın yenl ke ladığı sular civarmda, 79 çeşid mancı gazetesl, Profesör Mazhar jifler bilânçosuna, okuyuculanmız balık bulunmus, bu tipte balıklara Dikerin «OrmancılıgımB Içm dört dan görmekte olduğumuz alâka rastlanmadığı anlaşılmıştır. vesika» başlıkh bir yazısmı neşra Meclis, eski Vali Kırdann Yediği gıdalar vasıtasile, soluI dolayısile bu sene de devam etmebaşladı. Muharrir, bn vesikalarm talebini reddetti yi muvafık bulmaktayız. İki mücanlara radyoaktiv maddeler ithal Bursa çevresinde onnan tahribl» teakıb yaa halinde sunacağımız bu etmek ve dolayısile onları radyo Şehir Meclisi dün saat 15 te nin sebeb ve âmillerini, bunun aktiv hale sokmak kabil olmuştur. yeni keşifler bilânçosunda, fizik, menfi neticelerini vâkıalara dayana kimya, biyoloji, astronomi, tababel Bilâhare, solucanlann toprak altm Ferzan Arasm başkanlığmda toprak aydtnlarmakta ve yazddıklan ve mühendislik sahasında, başarıl daki hayatlannı, ne gibi faydalar lanmıştır. Gündemin müzakeresi1950 yılına aid dış ticaret istatis zaman Bursa çevTesi İçin düşünülsağladıklannı, neşrettikleri sualar ne başlanmadan ev^el üyeler tamış olan mühim hamleleri sıralaikleri neşrolunmuştur. Verilen ra müş olsa dahi ormanlann kurtarüçayesinde takib etmek kabil ol rafından muhtelif tarihlerde verimış olacağız. Gelir vergisirün malt yılbaşmdan mesuliyet işlerini telif edemediği ve kıdemle vanlabilmektedir. Me amlara göre geçen yıl ihracatamız ması ve ormancıhğm gelişmesl len takrirler okunmuş, bunlar gömuştur. Fizik ve kimya alanındaki muriyet değiştirmeden barem dere '38, ithalâtımız da 800 milyona ba emrinde jneslek dışı âlemin en ax Böcekleri öldüren, Dieldrin, si rüşülmüştür. Şehrin beledî ihtiyac tibaren hizmet erbabı hakkında da miz için kırtasiyecilik almış yürükeşifler obnuştur. Ticaret muvazene yanm asır içinde yaptığı müşahede larına taalluk eden takrirler netice :atbikına karar verildiğinden me müştür. Her vesilede yeni teskilât cesini atlamak kabil degildir. Franİnşa halinde olan atom parçala nekleri öldüren aldrin isimli ilâclar itibarile alâkalı komisyonlara ha murlann mart maaşlarmdan yeni kurmağa heves ettiğimizden memur «ada birinci dereceye hak kazaman mizdekl açık 62 milyon liradan ve tesbitleri en bitaraf bir İfade ile ' tna makinelerinden, 7 milyar elsK ortaya konmuştur. vergiye göre tevkifat yapılacaktır. memurlar şunlardır: Büyük elçiler, ıbarettir. 1949 daki açık 119 mil aksettirmektedir. Bunlar, bugün Streptomisin smıfından bir ilâvale edilmiştir. Üyelerden Receb Kazanc, iktisadl buhran, muvazene kütlesi büyümüş, yeni tayinlerden tron voltluk bir Bevatron ve 300 Bilginerin Konservatuara aid bir kaçınılmaıı hususunda ittihaz edi Genelkurmay Başkanı, Paris Üni ondu. Bu yıl açığın yanya inmesi dahi kıymetlerinl muhafaza eden milyon elektron voltiuk bir Betat eın mtikemmel bir haşerat öldü binarun tütün deposu olarak kulla e hava kuvvetlerine yardım ver len tedbirler devlet kapısında ij versitesi Rektörü, Yargıtay ve Sa nin başlıca »ebeblerinden birl ham canh birer müşahiddirler.» Başlanrücü olduğu anlaşılmıj, adına ron lkmal edilmiftir. nılmasınm sebebleri hakkındaki güeri yerlne geçen gelir vergisl bekleyenlerin tazyikı karşısmda yıştay Eeisleri, Seine Valisi vesai madde fiatlanndaki yükseliş dola gıcından sonra bu vesikalardan blRöntgen şualannı 100 defa bl Antimycin A denmiştir. takriri lâzım gelen izahatın veril hizmet erbabının yükünü hayli re. Baremin diğer kademelerine te yısile ihracatımızın bilhassa kıy. rincisini neşrediyor. Xe yazık kl 2,4,5 T isimli bir hormon kulla mesi için Belediye Başkanlığma hafifletecek, memurlann eline ge tatbik sahasuıa intikal edememiştir yülten bir mikroskob sayesinde, Kadroların rasyonalizasyona tâbi kabül eden merauriyetler hakkında met bakımmdan ehemmiyetli artış sonu gazetenin gelecek sayısına canh ve cansız cisimlerin iç kı narak, elmalan 30 gün evvel ke havale edildikten sonra Çemberli çen para miktannda ortalama yüz tutulması hakkındaki teklifler te bir fikir verebilmek için 15 inci debırakılmış olan bu vesika, ormanBimlannı tetkik imkanı bulunmu; male erdirmek mümkün olmuştur. taş . Lâleli bölgesi tatbikat plânı de yirmi kadar fazlalık görülecek menni mahiyetinde kalmış, böyle receyi ele alahm. Bu derece ilk kaydetmesidir. Filhakika 1949 da lann içinde köyler kurulması ve 694 milyon tutan ihracat, 1950 de Sentetik bir ilâa, ağaçlara püs hakkındaki müzakereye devam o ir. Bu suretle vergi adaleti ilk atur. Fiatı çok ucuz olan ve 50.000 son iki asır içinde durmadan geribir hareketin doğuracağı neticeler mekteb muallimlerinin varabiledefa büyülten, fotoğraf alma ım kürerek onlann geç tomurcuklan lunmuştur. Bu müzakereler sıra ğızda hizmet erbabı hakkında te den endişe edildiği için işin ele cekleri haddi göstermektedir. İlk 38 milyonu bulmuştur. İthalâtta leyen hududlanmızın öte tarafınkânını veren bir elektron mikros tnasını, dolayısile dondan kurtul sında komisyon sözcüsü Meclise celli edecek, ücretle geçinenlerin 1949 a nazaran 13 milyon llralık dan gelen muhacirlerin vakit vaklt alınmasından ihtiraz edilmiştir. Bu mekteb hocası, kıdemi doldukça rnasını aağlamak kabil olmuştur. kopunun ImÂline başlanrmftır. satın alma kudretl bir miktar yük hal memleketimize münhasır değil 15 inci hadde yaklaşmakta, başka azalma vardır. geniş ölçüde izahat vermiştir. devlet eli ile veya onun muvafakatl Yüksek frekanslı radyo dalgaAtomu teskil eden rükün!erd*r> selecektir. Kırdann talebi Marshall kredi ve hibelerile Av ile ormanlnr içindî lskân edilmedir; yabancı memleketlerde de ben memuriyete geçmediği takdirde bu biriıi olan Pimeson'nun •aniyenin lanna bir kaç aaniy* maruz bıraIsçi, memur ve müstahdemlerl» zer nıpa tediye birligindeki başlangıc lerinden bahsederek, «Bîz orman» Eski Vali ve Belediye Başkanı vaziyetlere rastlanmaktadır. haddi aşamamaktadır. •Itrnıs milyonda blri kadar ömru kılan tohumlann çabuk çimlendiği Dr. Lutfi Kırdar Belediye Başkan maaş sahibl emekll, dul ve yetim Kadrolan daraltmak için muhtelıl Fransada memurlar derecelerine kredisini istimal edebilmemiz için cılar ormanlar içine vaki olan isoldugu tesbit edilmistlr. Kozmik görülmüjtür. lığına bir dilekçe vererek 16 ve 20 erin sayısı yedl yüz bine yaklaşisabet eden maaştan başka mesken geniş mikyasta ithalât fazlası sağ kânlann hem yerlcşenler İçin, Radyo aktiv gıdalar kullanarak, şubat tarihll Şehir Meclisi celsele tıgından bunlar aileleri efradile be komisjonlan yıllarca ıslah projefualardan iki tanecik daha keşfeleri üzerinde çalı$tıran Fransa, cez ve pahalıhk tazminatile çocuk zam 'amamız icab ederken dıs ticareti hem de ormanlar için olan rarardilmif, ömrünfin «anlyenln on mil bunlann nebat kökleri tarafından rinde aleyhinde konuşan bazı üye raber iki milyona yakm nüfusu ri tensikattan vazgeçmiş, üstelik re mı almaktadırlar. Bu zamlann he mizdeki açığuı kapanmağa yüz lannı, tehlike ve neticelerini bilir, yarda flcial kadar oldugu anlafü çok kısa bir zamanda temessül o lerin mazbut ifadelerinin meclis emsil etmektedirler. Bu hesaba form ifi için kurulan teşkilâtı da sabı bir takım çapraşık hesablara tutması bugünkü şartlar altında durmadan söyler ve yazanz» diyon lunduğu tesbit •dilmistir. mifbr. zabıtnamelerinden çıkanlarak tas göre yenl vergi sayesinde halkımı ğıtrnak hususunda epey zahmet yol açmaktadır. Mesken tazminatı memleketin menfaatlerine uygun fakat buna rağmen ormanlar içine Tifo, dizanteri, mikroplannı, mey dikli bir suretinin kendislne veril nn onda biri daha müsaid hayai V2 rokrtlerüe, 160 kuometr* irmaaşa göre ayarlanmakta, fakat de düşmemektedir. Dıracatın artması Iskânın arasıra menedilmekle beçekmiştir. raber gene devam ettiğini anlatıyor. tifada, kozmik fualann çarpifzna ralardan deccnfekta etmek Uzere, mesini taleb etmiştir. Kırdar bu jartlarına kavusacakbr. Kadro ve maa» islerini ıslahata rece yükseldikçe nisbet düşmekte şüphesiz memnuniyetle karsılanmajreni bir usul bulunmu|tur. Bu yazıyı okuduktan sonra, yük•ının da ratimleri ahnmiftır. arzuhalinde, kendisine tariz ve ha Yeni vergi sistemile milll gelirln tâbi rutmanın çok güç bir is ol dir. Pahalıhk zammı her memur sı gereken bir hâdisedir. Fakat Hu«ısî çelik bombalarla 200, 300 karetta bulunan üyelerin bu sudağılışında sosyal adalete uygun sek orman mühendisi Osman SaBerktluim •« Californiunî lıimlJ duğunu ve kararların t^tbikında için yılda 100 liradır. Düşük dere muayjen mühletlere bağlı dış kre vaşal adlı bir okuyucumun Boluunsur, tuni bir fekilde, atom par atmosferlik tazyikleT* maruz bı retle tesbiti mümkün oİBbileceğini bir yola glrdigimize şüphe yoktur celerdeki memurlar için 80 liralık dilerden faydalanarak istihsal teçdan yazdığı, süratle umumî bir israkılan bakterilerin iki gün lçinde bildirmekte ve davasına esas ol Fakat ayda on t>ej milyon liralık büyük engellere rastlandığmı itiraf çaUma mmktaelerind» «Id* t d ü etmekle beraber bünyemize uygun ayn pahalıhk tazminatı vardır. Ço hizatırruzj kuvvetlendirmemiz itha kân plânı tanzim %'e tatbiki lüzuöldükleri tesbit olunmu}tur. miflcrdir. mak üzer» buna lüzum gördüğünü istira kudretinin hizmet erbabı tacuk zammı ilk iki çocukta maaşın lâtın genişletilmesine vabestedir. mundan bahseden uzun mektubuBakterilerin tesirila, feker ka beyan etmektedir. Kırdarın bu IM raiına kaymasının bidayette piya bir hal tarzına vanlabileceğinden Öci dalga boyunda ifik kullanaa ümid kesmediğimizi de belirtmek %3.5 una tekabül etmekte, üçün İthalâü geniçletici tedbirlere zama nu hatırladım. Ne yazık ki yersiıyeni bir mikroskopla atomlann ym mıymdan en mükemmel sellüloı tidan, Belediye Başkanı tarafından sada bir takım akisler doğurabilecüden itibaren her çocuk için ' nında müracaat etmedlğimizi, hat ikten dolayı aynen neşredemediyapılacagı anlafilmıçür. Şehir Meclisi riyaset divanına ha ceğini de hesaba katmak lâzımdır isteriz. pxlan tetkik «dilmiftir. Maaştan baaka iradl olmıyan me ilâve edilmektedir. Memur maa«la tâ bugün bile kayıdlan gevçetmek ğim bu yazıda muhterem okuynvale edilmlstlr. Dün öğleden aonra Hizmet erbabının, elde edecekler) 27S*C d«, Helyum içtaden haAstroaotni sahasmda yapılan nndan tekaüdlük için %6, sosya toplanan Şehir Meclisi riyaaet di yeni iştira kudretinin büyük kıs murlarımiiin geçim tıkmtısı çek «igortalar için %1.25 nisbetinde ai te geciktiğimizi iddia edenler çok nm şöyle diyor: raretin çok ant bir f«kild« mtikal keşifler ettiği görülmüıtur. Dünyaya «n yakın olan Proxima vanı bu müracaaü tetkik «tmia, mını istihlak mallan talebine tah mediklerini iddia etmek kimsenin dat kesilmekte, bundan sonra gelir tur. «Ecdad kanı ile yuŞrulmut olan Göze görünmiyen tahlikaü fua Ccntauri ülmll yıldızda, fazla i|üc meclis zabıtlannın ancak mahke siı edeceklerlnl tahmin edenlerl hatınna gelmez. Gelir vergisinin teBütçe açığının kapablmaa İçin tevkif edilmektedir. şu aziz topraklar üzerinde gelişiların mevcudiyetlni renk degiıtl venn» müjahede •dilmijtir. Pluto m« kararile verilebileeeğinln müm haklı görmek iktlıa eder. Şu halde, min edeceği ferahlık sayesinde büTürk ve Fransız baremleri ara elde edilecek Amerikan kredisi de rerek haber veren bir boya bulun Uimli •eyyarenin, Palomar telea kün olablleceğine karar vererek, zaten yüksebne yolunu tutmuş o tün memurlann refaha kavuşacağı sında yaptığımız mukayeseyi sağ Birleşik Devletlerden istihlak mal güzel oturmuş gibi bir halimiz, iğeti manzarası arzeden bir durukeyfiyetin Kırdara bildlrilmesi için an flatlann, talebin kabarmasüe da ileri sürülemez. Hayat pahası kopil» alınan resmlnde çapımn muştur. lam bir neticeye bağlamak için lan da dahil olmak üzere türlü mumuz var. Bir tarafta uçsuz bu3550 mil oldugu tesbit edflmis.tir. istidadı Belediye Baskanlığına iade artii, temposunu hızlandırmalann endeksleri bilhassa baremin alt dePlutonyum v« uranyum kuüavergi tevkifâtından sonra ele geçen emtia ithaline tahsia cdileceğinden Semavl kataloğun ikmali için etmiîtir. dan korkulur. Talebin artısı fiatla recelerinde bulunan memurlarımı safi gelirleri karsılaştırmamız icab piyasanın maı kablliyetini fazla caksız, boş vatan topraklan uzanıp nan bir enerji Mntrabnm <TI|««TTI» nn gevsek gittiği bir zamana tesa stm darlık lçinde bulunduğunu açık etmektedir. Kestirme yoldan ne lorlamamak için dıj piyasalara ya yatmakta ,diğer tarafta vatan evSchmidt tipind» teleakoplarla resim başlaniBi|tır. âdlannın bir çoğu s'jrtı ile toprak düf etseydl bu çeşid endişelere ma ça göstermektedir. alinmasına devam olunmuştur. Kum üzerine atom tozu teresrtlb pılacak «iparişleri ılmdiden geniş taşıyıp zer'iyat yapmakta. Bir yanMaa? bordrolan Yabancı memleketlerdeki memur ticeye varabilmek için Türkiyed' hal kalmazdı. Gökteki yıldızlann yaymladağı ettirerek, kalabalik »ehirler üzertn* ve Fransada kıdemli ilkmekteb ho letmek gerekmektedlr. Bugünkü da mekân ve saha arayan bir enerD«ft«rd«rlıkta dün d« n u | bordroHükumetin, lstihllk mallanna maaılan da zannedlldiği kadar dol calannm safi gelirlerini ele alalım şartlar döviı değil mal idhanna eerpmek suretile, esrarengiz bir al radyo nesriyatını takib etmek ü Urının tctlcUdn* dev«m •dUmlftlr. .1 tükenmesi, öbür yanda muhargun degildir. Barem derecelerimizi Eer* lnsa ediltn lletler 50 yi bul Tetkik cdilen bordrolar ta«uk •dUerek karçı talebin anmsanmıyacak nialâh elde edlleceği anlajılmıjtır. ve işi basit tutmak için kıdemi ehemmiyet verilmesini icab ettir rik el, kol lstiyen ve bekleyen feyia Saniyeda 100 milyon rcalm alaa muftur. Yıldızlann dunyamıza o mutemedlere verumektedir. Bu ak^abett» artacagını da nazan ltibara Pransadakl yeni memur maaşlarile hocanın bekâr olduğunu farzede mektedir. ve bereket yuvası.» mı kadar mevcud bordroUnn jüzde bir fotoğraf maklnesile, aadnıe v» lan mesafesini, i|ik fiddetlerini e •eksenlnln İkmal «dllecctl umulmak alarak flatlan frenlern» tedblrlerin» karjılajtırdığımız takdirde netice Üm. Fransadaki öğretmenin saf: Okuyucum, memlekette tiskânnin pek de aleyhimize olmadığı ve geliri şöyle hesablanacakhr: infi'âk resimleri almak dolayısüe, lektronik âletle kat'î tayin usulleri tadır. BordroUn tasdık «dllenlcT ymjın bajrurmağı geciktirmiyeceğini usulık» dediği i^kân işinin ele alınmcajlarını •JıeaUaıdır. M*J(Ulerlfi muyoruz. Aksi takdirdt, yükseleD memurlanmızdan hiç olmazsa bir bu hâdiseleri tetkik etmek mümkün bulunmuftur. Yaptığı radyo nejriFrank dığını ve bir iskân plânı hazırlaleklllerin y»nnd&n lütMren Ü 17lık fiatlar hizmat «rbabının yeni gell kısmının mağdur vaziyette bulunÇ olmuştur. Organik btrleglkleTİe bor yatı »ayesinde, güneşte büyuk bir ları Udlye •dUecektir. Yıllık msaş 523.000 mak üzere bir komisyon kurnldurini (üratle *$mfirec«k ve ücret matrrklarrgörülmektedir. Bu ciheti leke kesfedilmiştir. isimli unsurun meydana getirdiği Mesken tazmini 13,523 £unn gazetemizde okuyarak çok tahiblarinin ferahlıgı çok kısa b t belirtmek için 1948 de kabul edilmürekkebat arasında, ' plâstikler, Yıldızlann mesafelerini tayin İçin, T«prak Oflsi 20.00C İ M bnt<i*y Pahahlık zammı 12,000 sevlndiğini söyledikten sonra «yamüddeta lnhlaar •decektir. Fiatlan dikten sonra bu yıl bütün şümulilc «lıyor makine yağlan, IU gtçirmiyen mad yıldıj îjiğı veren bir ampul ya9.7€8 pılacak plânlar kâğıd ürerinde kalfrenlemek Uzara almaeak tedbirleı deler vardır. Tabiîsinden daha trfl pılmış, tabil kaynaklann gönderToomk OfM Urcıındaa M.0M tos armainda ithalâtın gcnişletilmesi meriyefe giren yeni Franıız baremazsa memleketimizin ziraat, ormile bizdeki maaj derecelerini muyük olan mika billurlannı tuni •« diği ışıkla mukayest etme imkânı irugday almak üzere müoakaam açıhnif Yılhk gayrisafi gelir 558,291 man, mcr'a ve hayvancılık davaifin* ayn chammiyat TerileceğinJ kayese edeceğiz. olman mUnaaebctu* plyaada btkiı dükilde elde etmek kabil olmuştur. sağlanmıştır. Bu meblâğdan tekaüdlük ve soslannın esası ve millî ekonomimlzin lünceJtr llert aürUlmektKJlr. tahmin •dlyoruz. Amerikadan teBarem derecelerine isabet eden Biyoloji alanındaki yenl kesifler Onuncu seyyarenin mevcudiyeti yal sigorta aidatile pelir vergis mesnedi hallcdiîmiş olacaktır, diBir k«r» münluwanın bueün »aAt İS mln olunan yardımla Avrupa Tegayrisafî aylık maaş rutan Nebatlarda Phycocyanin isimli lsbat edilmiş, arajtınlmağa başlan te tona ermesl dognı görülm«nıekte diy« Birligindeki kredi kotalanmu düşüldükten sonra takriben 47 Dünya piyasasına muvazi oîarak yor ve komisyonun yalnız Iç îşlerl, (Türk lirası olarak) dlr. Alalotdarlar 20.000 ton trujday her çesid lthalfin genif mikyasta bir birleşiğin, yazın çiçek açmaya mıştır. bin frank kalmaktadır. Şu hald memleketimizde de fiatlar durma Tarım, Ekonomi ve Ticaret, Çalıs.Fransada Bizde Derece ibl çok mikUrd» hububat içtn Uç aebebiyet verdiği tesbit «dllmljtir. Fransada kıdemli bir ilkmektel dan yükselmektedir. Yükseliş bil ma, İşlerme Bakanlıklan temsilcl1500 samanyolu manzumesinin da bes günd* teklifter y»pıUmıy»«»8ıra arttırnıamıza imVJİn vermektedir Bulunan yeni haşerat aidurücu ha mevcudiyeti meydana çıkanl aöylly«re*c bunun »mell bir netie* Tt Bu meaeley* aimdilik bu kadar tehocasının aylık safi geliri takriben hassa toptan eşya fiatlannda kuv lerinden mürekkeb ohnasuu tenktd 1 1000 1040 315 liradır. ler, nebatlann bünyelerina dahil mıştır. «JJnd«B füph* »tm«kt»<Ur1er. maıla iktiia «derek kadro i|ina v» vetlidir. Buna sebeb ham madda ederek bu işle ilgili ohuıyan Ba965 2 875 clarak, tesir etmektedlrler. Bizde, mesleğinde ilerlemiş ra fiatlannın hızlı bir seyir takib ede kanlık ve devlet kolu lmlunmadığı DlJ«r tanftan bu yolda tekUflv tA memur maaslannın yabana meraGünejln muazzam cnerjlsirıl «ag750 900 3 mütaleasını ileri sürdükten sonra Radyo aktiv maddelar, bir civ larken, karbon, azot ve hidrojen m dahl bir ay rarfmda, yanl mırt içln leketlerdekl mümasil (ellrlerle mu demli bir ilkmekteb mualliminir rek artmağa koyulmuş olmasıdır, şöyle diyor: 4 625 875 50 lira aslî maaşa ulaştığını kabu civin yumurtadan çıküktan tonra atomlannı kullandığı meydana çı d« tm kmdarra&lıntstanbul vera tzmlr* kayesesine geçiyoruz. Uslim edltaeal jüpheli addolunmakta835 550 5 Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ta edersek safi geliri şu yoldan hesa büyümesini adım adun takim im kanlmıştır. dır. Kaldl kl p'.yasadakl Iddlalar» göre «Soğanın, sarmısaŞın bir millî Memur kadro vt maazlannı ni710 6 475 rafmdan tertib olunan toptan eşya lamamız icab edecektir: kânını vermiştir. Müteakıb bir yazımızda, tababet, bu kadar buğdayı Oflse »atacak hususl camlıyan* mevzuatımızın zamaniD 684 7 400 fiatlan endeksi Kore harbindenberi müdafaa maddesl olduğu bir sıraAylık maas Sentetik gıdalarla run'l bir ae Jeolojl T» teknik cahalarda yapılan flrm» da bugün içtn yok gibldlr. da nasıl oluyor da vatandaki iskân Sartlanna uymadıgı herkeaç* bilin350 643 8 aşağıdakl seyri göstermiştir: Emekli aidaü kilde beslenen bir kökten domates yeni keçifleri huUsa etmege çalıMüsteheen resim davası işi bir millî müdafaa mevzuu addemektedir. Tayin isini dar filçüler* 9 300 530 Toptan eşya fiatlan endeksi elde edilmiştir. jacağız. dilmiyor? Bir tek ailenin dahi bir Irtnbul Cumhurlyet SaTCilığı Ne bağlayan, terfida b« başarıdan zl250 515 10 (1938 : 100) 333^0 Moğlu Yayınevlnln neîrettigl (Bütön yade kıdeme ehemmlyet Teren bomilli koordinasyon heyeti kararils 463 11 225 Şerlf Muhiddin istlfa ettl Zamlı bekâr gelir 421 1950 Ağustos DOnym Yıllıgı) ndakl bazı re«iraleri yerleştirilmesi lâzımdır. Bu itibarla 440 tstanbul Kons«rvatuarı Türk Muıl200 12 müsteheen caydıgındtn yıUıtın nhlbl zuk bir listem lçinde bulunduguvergisl 435 48^5 Eylul » iskân plânı bütün Bakanlıklann işkiıl tlml Kurul Bafkanı Şeriı Muhid13 175 407 Oımân Nebloğlu «Jeyhin« bir djıv» »ç muz da malumdur. Barem adıru 449 Ekim din. «ıhhl »ebebler yüzünden v«rlfetirakile yapılmalı, böyle davalan Bay R. ORKON hükümler, 14 150 mıjtır. Bu davanın bakılmaıına bugün verdiğimiz kanundaki 385 afnden istlfa »tmijtir. &ertf Muhlddlnln » 462 284,65 Kasım halletmiş milletlerin tecrübelerinsaat 10 da Toplu Bajın Mahkemeslnde zamanla hayli tadile uğradığından 15 Istlfası Kcnuervatuar ve «anatsevenler 350 ila Pul 469 > Aralık den istifade edilmelidir. 0,77 baslanacaktır. »rssınd» teessürle ka mevzuat muğlâk bir hale gehnij, 16 300 Bayan E. De. ROCCHt cOrman içinde ve kenannda Ham maddelerle toptan fiatlardaD. P. de işten el çektirilenlerin tayin. terfi ve nakil işlerini alâka 17 285 Safi gelir 283,88 Niıanlandılar. dar eden maddeler türlü tefsirlere ki artij perakende fiatlara henüz 65007000 köy bulunmakta ve bu 18 250 dnrumu İlkmekteb hocamızla Fransadak köylerde 3 buçuk rr.üyon nühıs 25/2/951 DJ. den I klılnln muvakkataD is yol açmıa, teskilât kanunlarile mameslekdafirun gelirleri arasmd geniş mikyasta tesir etmediğinden yaşamaktadır. Bütün bu köylerde aslara müteallik ahkâmın telifi güç ten el çektlrilmeal hldUeslnln akislerl büyük fark olmadığı gSrülmekte geçinme endekslerindeki yükseliş yaşayan vatandaşlanmız, istisnasız Krş. dün büttln gün devam etmiştir. İşten leşmiştir. Barem dışı kadrolarla bir dir. Frangm Türk lirasına çevri! daha hafiftir. Fakat önümüzdeki fakirdir; yoksulluk ve zaruret için1 Allahı öğreniyorum " 50 el çektlrilenlerin partl aleyhinde pro • e ücretli sınıf üıdas edildiğinden d 24 118 mesinde resmî kambiyo rayicin aylarda yükselişin hızlanacağı ta'a dedirler. Devamlı ziraat yapacak paganda yaptıkları, partl müfettisl Ue memur statüsü büsbütün kanşmış, 2 Peygamberleri öğreniyorum 40 Tabloda görüldüğü gibi Fransur ele aldığımız ve bunun eatınalm min olunmaktadır. Ankara ve İsar»larının açık bulunduğu «öylenmek 3 Hazreti Muhammedi topraklan yoktur. Ormandan açma tedir. Bu arada yapılmakta olan tah üstelik iktisadî devlet teşekkülle baremi 24 dereceye yayılmakta, kudrctleri paritesine uygıınlui tanbul için hesablanan geçinme enöğreniyorum 40 kikatın seîâmeti bakımından partl er rinde çahşanlar için ayn barem, zirvedekl maaşlar bizim üst derece derecesini tesbit etmediğimiz içir suretile temin cttikleri topraktan dekslerinin son aylardaki gidişi kânı btr aey «öylsmemeğl tercih etmek prim ve ikramiye cetvelleri meyHer Müslümanın evinde ancak bir, en çck 23 sene bir }eylere uyduğu halde aşağıdaki dere mukayesenln katiyet ifade ettiğin jöyledir: tedlr. bulunmalı. dana getirildiğinden de\let memuı celere isabet eden maaşlar bizdeki İddia edecek degiliz. ler alabilirler. Müteakıb senelerde i; Başkanı Enver Safdar, fOrOlen Geçinme endeksleri başka bir kısım ormanı tahrib etlüzum ürerine muvakkaten lften el lan maaflannın kül halinde müta alt derecelerin dununa düsmekteAhmet Halit Kitabevi Netice itibarile Türkiyedeki me çektlrilenler hakkında yapılan tahki leası imkânsızlaşmıştır. i l , . , ımeleri mukarrer ve mukadderdir. dir. mur maaalannın yabancı memle Istanbul Ankara ... . . . , katın neticesini beklemenin en doğnı Devletçilikle beraber kadrolarda Fransız bareminde muayyen me ketlere nazaran zannedildiği ka Bu yuzden orman içinde ve kenahareket olacağım. tahkikat sçılması hususunu bütün teşkilâtın tasvib ettl aşm genişletmelere gittiğimlz bir muriyetler* belli barem hadleri te dar düşük olmadığı anlaşılmakta 322 nndaki köylerimiz hayatını temin 344 1950 Ağustos ya beraet edeceklerinl • • öksürüğü keser. ^m gini. tahkikatla Ihracın mevruu baiıiı hakikattir. Ehliyet, salâhiyet ve kabül etmekte, bu hadlere ehliyet dır. 342 321 kaygısile bilmecburiye suç işleT> Eylul veya partiden olabileceğinl »öylemiştir. 347 324 mekte, vatandaş vatana kasdet» Ekim Cilt 1, 2, 3, Bes. ŞERİF İÇLİ 349 328 mekte, v^tanı vatanlıktan çıkarIst Marmara Matbaası 38 2 » Kasım Amerikan filosn gtttl 352 330 maktadır.» » Aralık Bir kaç gündenberl Umınımııda buSayın okuyucum. millî bir serlunan Amerikan filosu, dtin sabah u vet olan ormanlanmızm bu suretle at 8,30 da Akdenize mütevecclhen hareket etmijtir. tahrib edilmckte olduğunu, Jiır1950 yılı zarfmda gümrük ni aşağıda karşılaştınyoruz: dun su rejimi ve tenebbüt rejimi 1950 yüında bankalardaki tasar resimlerinden elde edilen varidat Gömrük varldah Prof. Kubalı dün geldl Her kitabçıda arayımz. Fi. 160 bozulduğunu, iklimin değjştiğini, ruf mevduatmda hissolunur dere 120 milyon lirayı geçmiştir. Aynı (Milyon lira hesabile) Ağustos aymda tetkik nhayaüne çıkaziz yurdumuzun çoraklaşmakta, J950 dekl 1951 bütçe mıj olan îstanbul Ünlver«l»«»l Hukuk cede artif kaydolunmuştur. Vadell müddet içinde ithalât mallanndan vatanın hayatiyetine kıyıknakta olFakülteıl e*kl Dekanı Prof. Hüseyin ve vadesiz tasarruf tevdiatınm son tahsil edilen muamele vergisi 101 tahdlat ta>arısınd&kl SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA duğunu acı bir dille anlatıyor ki taNaill Kubalı dün Tarsus vapuru lle feh yıllardaki seyrini aşağıda gösteri milyona, istihlak vergileri Ise 32 tahmin! er Türk hekimliğinin takdirini kazanan vt Türkiyed» rimlze donmüstür. Prof. Kub«U, bir yoruz (milyon Türk lirası hesabile): milyona baliğ olmuştur. Gümrük Gümrük resmi 120 115 mamile doğrudur. Eöylece bir tamuharrirlmiz» funları töylemlstlr: ilk olarak yapılan raftan insan eneriisi, vatandaşm 95 Tasarruf mevduaü lerde alınan diğer vergilerle bera Muamele vergisi 100,8 sz TAKAT 3 « Geçen ıen« kurdujfumus Mukayaratıcı çalışma gücü heder olmak31,4 21 Vadesiz Vadell ber geçen yıl gümrük varidatı 272 İstihlak vergileri 1 yeselt Hukuk Enstitüsü İçin tetkiklerde ta iken öteyanda bir feyzü bereket Uç kalemde gösterilen varidatın milyon lirayı bulmuştur. ^B Kondansatörleri ^Ş tevdiat tevdiat bulunmak üzere Fransay», gltmiştlm. kaynağı ziraate yarar topraklar Fransa ve İngilterede tetkikler yaptım 1951 de, türlü imkânlar sayesinde 1951 de artması beklenirken hübomboş durmakta, geri gelmesine ve Pariste toplanan milletlerarası kon1946 216 75 ithalâtın genişlemesine ve gümrük kumet tasansında 20 milyonluk bir Uçlü Sülfamid greye iştirak ettim. Temaslanmdan çok imkân olmtyan zaman da boşuna 1947 264 101 varidatının artmasma intizar olun indirme yapılmıştır. Bütçe encüHer zaman piyasada bol miktarda bulunur. iyi neticlerle dönüyonım.ıt akıp gitmektedir. Bütün bu zararmenindeki müzakereler esnasında 1948 312 105 maktadır. Halbuki hükumet Meclilara karşılık vaziyetin devamından Bir tiyatro emektan için jiibile 1949 331 107 se sunduğu bütçe tasarısmda bu gümrük varidaü tahminlerine aid hiç bir faydamız ve kazancımız Bugün Matinelerden İtibaren Haber »idıSımııa göre Şehir tiyatroau1950 C) 398 119 hususta fazla ihtiyat göstermiş ve rakamlarda bir değişiklik yapılarak yoktur. nun eraekta.r aksesuvar sanatkarlarından Kumknpı Şehzadebaşı gümrük gelirleri hakkındaki tah varidatın artınldığını zannediyoHamdl İçin önümüıdeki aylard» bir Umumî iskân plânını artık hiç (*)1950 yılı haziranı sonunda. minleri 1950 varidatmdan düsük tutf ruz. Geçen yıl 272 milyona varan jüblle tertlb edilecektlr. tlk def» olivakit kaybetmeden hazırlaruah ve gümrük gelirlerinin bu yıl 300 milrak tiyatromuzdan bir lsçi •anatkârı muştur. 1950 varidatile hükumet tatbikına başlamalıdır. Bu arada Sinemalannda jüblle yapılaeagı haberi alâka uyandırItalya, devlet sanayiini tasarısındaki 1951 gelir tahminleri yonu geçeceği umulmaktadır. mıştır. Bulgaristandan gelen soydaşlarunıtasfiye ediyor 2 büyük Film birden zı crmanlarda ve kenarlarında katKıymetU bir maarifd vefat etti •••••••••• BU A K Ş A M îtalyan hükumeti devlet malı oiyyen iskân etmemelidir. Bir müddettenberl Cerrahpa^a haı lup verimli çalışamıyan aanayii M Sinemaeılık tarlhind* hakikl bir dSnum nokta«ı Teknik r* kablllyetin en son merhalesi.*. tanetinde tedavi •dilmekt» olan Ed«biyat Takültesl tedrU heyetl menjub taeağını veya kapatacağını bildirBaş rollerde: Van Johnson John Hodiak larından ve FakUltenin Dekân kâtlbi miştir. îtalyada devlet endüstri i|Nefis... Canh... Hareketli... Muazzam Bir Şaheser... Ethem Kutsan evvelki gece vefat et letmeleri âmme makamlanndan mijtlr. Ünlversitede ve maarif hizme büyük yardım görmektedir. Husutlnde uzun yıllar bajarı lle çalısan ve TEŞEKKÜR herkesln Kvgislnl kazanmıj olan mer sî teşebbüse devredilecek veya kaBaş Rollerde : humun cenazetl bugün törenle kaldı patılacak olan işletmeler arasmda Çok sevgili biricik oğlum ^.jg Johnny Weismüller Brenda Joyce rılacaktır. Allealne bassaglıgı dlleriz. bir tersane, bir motör fabrikası ve ( ROAD BOUSE) Ba» Rollerde: CEMCİĞİMİN bir uçak fabrikası vardır. Bunlann vefatı dolayısile cenaze merasiCemaziyelevvel 21 Çarşamba topunda 25 bin işçl çalışmaktadır. CORNEL WlLDE İ D A LUPİNO RİCHARD WİLDEMARK ı:n» iştirak eden, mektub ve telgrafla büyük acırr.ı paylaşan İtalya, devlet sanayi isletmelerine fngilizce Orijinal Nflsham Türkçe Nüshası akrsba ve dostlarıma ayrı ayrı bu yıl 16 milyon dolar tutannda teşekküıe teçssılrjm mani oldu(45 milyon Türk lirası) yardım tah Ayaspaşa, Gümüşsuyu, Kazancı, Nişantaşı, Vişnezade, Maçka ğundan gazeteniz vasıtasile lblâsisatı ayırrmştır. Devlet işletmeleri ğını rica ederlm. ve civan ve Şişli semtlerinde birinci veya ikinci sokaklarda lodosa V. J 6.37 12.27 15.33 1758 19 27 5 59 kısa zamanda zararsız isleyecek bir Annesi: Dürrfl nazır manzaralı dört, beş yiiz metrelik bir arsa aramyor. Ev takdirde E. ]IzTo T29 8.35 12.00[ 1.3İJU.01 duruma geçemedikleri Ivapünlacakhr. 81436 nurnaraya telefon edilmexi.| NumaraU biletler saülmaktadır. hepsi tasfiye edilecektir. Geçen yıl yapılan yeni keşifler Yazan: Rıdvan Tezel =haberleri Şehir Neclisinin toplantısı Cümhuriyet [HEM Mühim bir davamız ve göçmenlerin iskânı Bizde ve haricde 1950 deki ticaret memur maaşları faıuvazenemiz Yazan: Prof. Dr. Refii Şükrü Suvla Fiatlarda yükseliş hızlandı Çoouklara din dersleri SARKI GÜFTELERi | TURALj MİDE EKŞÎLÎKLERİ İÇİN RÜYA GÖRÜYORSANIZ RÜYA YORUMLARINI ŞUPOL Bankalardaki tasarruf tevdiatı Gumriik varidatı artıyor SIEMENS TURKELi VEOTRİAZİ NIL v. MILLI 1 FEDAİLER TABURU 2 TARZAN ve DENİZ KIZ1 TEHLİKELİ MELERte ARKÂDÂŞ İPEK'te EV ARSASI ARANIYOR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle