14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Şu&rf r BİR DAKİKA : ^ Kore'de askeri vaziyet \y&tf??% Baştarafı 1 inci sahijede atıldı. Cephenin merkez kesiminde vaziyet düzeldiği sırada Seul bölgesinde, bau kesiminde de müttefikler tekrar ileri harekete geçtiler. Düşmanın merkezdeki taarruzu inkişaf halinde iken herhangi bir kuşarma ihtimalini önlemek maksadile Han nehri boyunda boşalttıklan araziyi tekrar işgal ettiler. Son gelen haberlere göre 22 şubatta merkez kesiminde 100 kilometrelik bir cephe üzerinde taarruza geçen Birleşmiş Milletler ordusunun ileri hareketleri devam ediyor. Bu taarruza yüz bin kişi iştirak etmektedir. Merkez kesiminde düşmanın esash bir mukavemeti yok gibidir Yalnız kızıllar Seul bölgesinde Han nehri maniasını şiddetle müdafaa ediyorlar. Hava kuvvetlerile yapılan keşifier, kızıllann yeni yıgınaklar yaptıklarmı ve bir defa daha taarruza hazırlandıklarmı gösteriycr. yaralıdır. 20 şubata kadar olan İngiliz kayıblarının tam listesi şöyledir: 145 ölü, 442 yaralı, 244 kayıb, Hoppala! Şimdi de bu çtktı. 61 esir. Devlet Denizyollanna büt/ük Fransızlar 374, Holandalılar 96, er konuşulan dilin kâfc vapurlar çok gelmiş. Bunlar iç Yunanhlar 46 zayiat vermişlerdir. fasahat, kâh nezaket ciMüttefiklerin zayiatı arasında hatlarda zarar ederlermiş hetlerinden bir mekGüney Korelilerin zayiatı gösterü tebi, bir nümune yeri vardır. (sanki ötekiler etmiyormuş memiştir. Bazı Güney Koreli birMeselâ şive bskımuıdan en gü Baştarafı 1 inci sahifede | ni gördüğüm v a k i t anlamıştım gibi!) dışarıda da yer kalmaliklerin iyi savaşmadıklan malum zel diller tiyatro sahnelerinde, en Verilen malumata göre, müttefik Türk erlerinin k a m a r a l a r ı n d a h e ı dığindan, MüdilrJük, yeni olduğuna göre bunlann hayli bol fasih konuşmalar. radyolarda işltitaarruzu karşısında bozguna uğra seyden fazla süngülerine karşı gösNe\vYork 20 Şubat (Hususî mu hatlar anyormuş. miktarda esir verdiklerine hük lir. Avrupada kilise neşriyatı da bu ** kind Cihan harbi sonunda, yan kızıllardan sağ kalanlan mem terdikleri hassasiyet, bunlan itina habirimiz Oğuz Türkkan bildiriyor Hani adam, deresiz bir kiypmetmek yanlış olmaz. güzel konuşmalar arasma girer. Merkezl ve Doğu Avrupada leketin en vahşi ve şimdiye kadaı Ue temizlemeleri Korede nasıl bir Amerikan Türk Cemiyetinin rü vâdederken nicabında dere Amerikan 10 uncu Kolordu Ko Yalnız seçilen mevzu itibarile dekeşfedilmiyen dağîık bölgelerine 6avaş vereceklerini daha o zaman memleketlerini Sovyet Rusyateşebbüsü ile "International Refugee de yapam» demiş, onun gibi. mutanmın 26 şubatta verdiği ma ğil de konuşan ve konuşulan dil gösteriyordu.» nm boyunduruğuna teslim etmiş kaçmışlardır. Comittee» teşkilâtının topladığı yüz lumata göre 4 ocaktanberi 64 000 bakımlarmdan da buralar çok dikBizim Denhyollan da gemiVonju'dan Pangnim'e uzanan şo* olan komünist idarecilerin çoğu, Bu geminin kaptanı, Amerikalı bin pound kullamlrr.ış elbise Türk ! katli ve titizdir. Fransızcanm en kızıl, harb dışı edilmiştir. leri aldt, şimdi işlr.tmek için, sehpaya gönderilmek suretile Mos senin üzerindeki kızıl hattı yaran gazeteciye intıbalannı anlatırken göçmenlerine tahsis edilmiştir. Gene 26 şubatta verilen bir ha güzeüni hâlâ «Komedi Fransez» 7 nci Amerikan tümenine mensub sunlan da söylemiştir: «Türk tuecnebi sularda yeni Umanlar kova tarahndan «taltif. edilmişbere göre kızıllar 16.000 nakil va sahnelerinde işitebilirsiniz. Otuz bin erkek. kadın ve çocuğu lerdir. Maearistanda, Kremline tâbi alayın komutanı Albay William R gayını hedefine ulaştırdıktan sonra sıtası, 1500 tank ve 230 uçak kay j Işte bu konuşmalann parlamento tam olarak giydirmeğe yetecek ka inşamna başliyacrık galiba! bir rejimin kurulabilmesi için gay Quinn: cEsas mukavemet hatlarını gemi güvertesindeki demir korkuD. N. betmişlerdir. Müttefiklerin uçak dili denilen şubesi vardu ki, heı dar olan bu elbiselerin Bulgaristanret sarfeden, muhalefeti boğacak parçaiadık» demiş ve funlan ilâva lukları tamamile değiştirmek meckaybı 165 tir. Kızıllann 55 tepkiii memlekette hükumet ve millet dan gelen Türk göçmenleri için tahetmiştir: buriyetinde kaldım. Çünkü Türk milis teşkilatını kuran Rajk. bir gün uçağına mukabil, Amerikahların da münasebetlerini ayaruyan parla« Fakat bundan sonra da soluk. erleri yoîculuk boyunca süngülerini sis edilmesinde başlıca müessir olan, vatan haini damgasını yemiş ve 44 uçağı düşmüştür. mentonun iyi çalışması ve vereceğl almalanna fırsat vermiyeceğiz. Kı hep bu korkuluk üzerinde bileyip büyük Türk dostu Prof. Dr. Jakh idam edilmiştir. Sofyaya knıl bay Baştarafı 1 inci sahiiece Zayiat listelerinin tetkiki gösteri kararların vüzuh ve berraklığı yöclmuştur. zılları tepelerde ve vâdilerde kova durmuşlardı.» rağın çekilmesi için uğraşan ve PetBu suretle Kore savaşlan, iki ta yor ki Korede 250 000 mevcudlu A nünden çok ehemmiyet verilmeye layıp sığmdıklan mağaralardan çı22 şubatta 76 yaşına basacak olan alacaktır. Parlamento tatbikatma kov ile arkadaşlannı katleden Bul kartıp imha edeceğiz.» Kore tuğayımızın değiştirilmesi bu beynelmilel siyaset ve ilim ada göre, bütçeye verilecek oylann ren •a/:n taarruzları ve karşı taarruzla merikan ordusundan sonra en çok sezadır. Çünkü parlamentoda iyiı gar komünist idarecilerindea Kosvazıh ve sakin görüşübnezse, niasılsızdır mı. emeğini, parasını ve vaktini gi, kabineye karşı güven veya gü rüe sürüp giden seyyal bir şekil kayıb veren 5200 kişilik kahraman Tııçayımızı taşıyan geminin tov da giınün birinde «alçak ve havensizliğini gösterir. Muhalefetin almıştır. Bir taraf bir kesimde ta Türk tuğayıdır. Bütün dünyanm hayet bir muhakeme ve tefekkü» Ankara 27 (T.HA.) Koredeki esirgemeden Türklere yardıma haskaptanı neler anlahyor in» olarak ölüme gönderilmiştir. kırmızı pusîalarını. çoktan hazırla arruz ederken dieer taraf başka bij hayret ve takdirini kazanmış olan mesaisinden ibaret olan bu müzaNewYork 27 (Nafen) Beş bin tuğayımızın geri çekileceği ve ye retmiş ve şu gün'erde arka arkaya dığı şüphesizdir. ' esimde taarruza geçerek hasmın kahraman tuğayımızın zayiatı 1950 kereler beklenen yemişi beklendiğl Bugün Çekoslovakyayı Sovyetlere rine başka birliğin gönderilmesi parlak neticeler elde eylemiştir. kişilik Türk ruğayını İskenderunkatıldığı savaşlarda, gibi vermez. Bunun içindir ki; Baü :|< ^ $: taarruzunu durdurmak ve bozmai sonlarmda teslim ednelerden eski Dış İsleri Elbiselerin NewYork'a gelmesi dan Koreye Kötürmü? olan Ameri için Miilî Savunma Bakanlığının nisbeten kısa bir zamanda 298 i şe demokrasilerinde parlamento dilin» Başbakan Adnan Menderes, mü layesini takib ediyor. Bakanı Vlâdimir Clementis'in tev kan gemisinin kaptanı NewYork bir teklif hazırladığma dair bir 45 hafta sürecek ve buradan Başhid olmak üzere 898 subay, gedikli çok itina ederler. Bu itrnanm ea kif edildiği ve yakında muhakeme Times muhabirine verdiği bir beya aians tarafından verilen ve bazı ga konsolosumuz Necdet Kentin gö zakereierin başmdanberi söz almaDaha evvel de belirttiğimiz gibj ve erdir. mükemmel nümunesini Ingiliz A« dı, sadece Diyanet işleri bütçesinedileeeği bildirilmektedir. Budapeş natta şöyle demiştir: zetelerde intişar eden haberin ha rüşmeleri sonunda ihtimal Ameri de kısa bir tavzihte bulundu. Sa Müttefik Ordular BoşkomutanhğıKoredeki tuğayımız, 17 şubatta vam Kamarasmda görürüz. Muhate ve Sofyada bundan evvel yapı j « Bu tuğayın, Korede kahra kikatle hiç bir alâkası olmadığı an ksn şileplerile bedava olarak sevkbahlara kacar süren görüşmeîerde nın hedefi, bütün bu savaşlarda hareket eden ve yolda bulunan 38 efet ve iktidar orada birbirlerin* lan sözde muhakemeler esnasında manlık'.ar yaratacağını, gemimin lasılmıştır. edilecektir. ise bütim me*îilekot meseleleri ele srazi kazanmak değil, düşmanı a subay, 614 er ve 4 sıhhiyeci ile nasıl hitab ederler, förülecek bir Rajk Ue Kostor bilhassa Kremlin kamaralarına yerleşen Türklerin ilk Bu haberi yaysnlar hakkmda taBuradaki Türkler de aynca ara ahnmıştır. Zaman zaman muhale zamî zayiata uğratmaktır. Yaptığj takviye edilmek üzeredir. Bir İn şeydir. düşmanı olarak itham edilmivler ve iş olarak silâhlannı temizledikleri kibat yapılacağı haber alınmıştır. gayesi de düşmanı giliz gazetesi başmakalesinde Türk fetle iktid^r arasmda sert çatışma taarruzlann larırıda elbise toplamaktadırlar. Bizde meclis hayaü, ister tah Baü memleketleri lıcsabma casus'im.n.nramımıııniiniilllltllllllimillllllllltmil!:":')'!!'""' ' Ojuz TÜRKKAN ! lar oldu. Birbiri a^dı sıra söz alan muharebeye (cbar ederek bu hedefe birliği kayıblannın diğer müttefik partili, ister çok partili devirde zalıık yapmakla n: lar.dııılmışjardı. Bakanlar, bilhnssa C.H.P. Gene] armağa çalıçmaktır. Bu arada, askerlerinin mevcudlanna nisbet man zaman güzel bir parlamenta Dünya Sai'uk Teçkilâtmın O zaman Sovyetleı bu iki hâdiseye Başkanını yaylım ateşine ruttulan düşman da taarruz ederse seyya] edilince' en fazla olduğunu ve bu dili nümunesi teskfl etmiyecek kovarı'ımı aşın Wr ehemmivot vererek geniş Menderes, tartışmalara katılmadı bir müdafaa ile fazıa zayiat vermeDünya Sağlık Teşkilâtının Bulga Sadece bu vaziyet dahi yarın ya den geri çeki'mek, «onra mukabil nun Türk askerlerinin nasıl kahra nuşmalara sahne olmuştn». Böyla propaganda yapmışlar ve böylelikle ristandan gelecek göçmenlere yapa pacağı konuşmanın hususî önemini taarruza geçerek düîmdn birlik manca savaştıklannı gösterdiğini müşahedelerde ba adz kalemimzıa.inı yoldan cidebileeek olanlan yazmıştır. le vak'aya isaretten kendimizl alacağı sıhhi yardı.n hakkında hüku gösterir. knrkutmaya çalışmışlardı. Dün gece lerini imha etmek yolunu takib mıyor, konnşma ftdabının nihayet metle temaslarda bulunmak üzere •diyor; böylece kendi kara, hava Frağ radyosunda okunan yeni bir *** 12 şubat tarihli Time dergisinin bütün meclislere nümune olan par» teşkilâtın doktorlarından Dr. J. M. ilhamname. Clementis'i de Sovye* Görüşmelerin seyri bir çok ba •e deniz kuvvetlerinin, zırhlı bir verdiği malumata göre, Koredeki lamentodan meskedileceğini is«Wire, şehrimize gelmiştir. «üşmanı olarak göstermiş ve eskl retle daha derll toplu konnjma Mkımardan memnuniuk uyand;rıcı iklerinin ateş üstünlüğünden fayDr. Wire, kendisile görüşen bir dır. Son günlerin intıbaîarı yeni re dalanan Amerikalılann tâbirince Birleşmiş Milletler ordusuna asker zumunu hatulatmak tsüyonu. Dış İşlerl Bakanını Batılılara devlet Milletlerarası Çalışma Bürosu, Memurlann maaşlan perşemb* göndermek suretile fi'll yardımda arkadaşımıza şu izahatı vermiştir: sırlannı vermekle suçlandırmıştır. Türkiyede geçen >ıl ucuzlamanın imin yeni geleneklerinin kurul bol adam öldürmek taktiği üe aragünii yeni bordrolara göre Bugün it aynı lüzumnn • Sağlık Teskilâtı göçmenlere makta olduğu merkezindedir. Mu dığı başanyı sağlıyor. Bu suretl» bulunan milletler, Türkiye, İngü katdmış olarak bn saürlan fc 7 nisbctinde olduğrunu verilecek Demek oluyor ki, Hto hâdisesintere, Fransa, Avustalya, Belçika, 50 000 doları aşmamak üzere bir halefetin mutedil kanadlannda bile, kızıllann piyade bakımmdan sayıyorum. denberi Demir Perde gerisinde bebildiriyor Ankara 27 (Anka) Gelir ver sıhhi yardım faslına karar vermis bu iyimserliği sezmek mümkün o ca üstünlüğü, onlann bir netice Lüksemburg, Holanda, Yeni ZelânBütçe müzakerelerl •nlarmdaki liren milliyetçilik cereyanı Sovyetda, Yunanistan, Filipinler, Siyam, Cenevre 27 (A.P.) Geçen yıl gisinin memur ve hizmetlilere tat tir. İlâç verilmek üzere yapüacak uyor. Devri sabık hikâyelerinin a almalanna yaramıyor. konuşmalar arasovda kİBiseııln b*~ lerin bütün tehdidlerine, Rajk Ue Kanada, Kolombiya, Güney Afrika biki tahakkuk etmiş olmakla be yardımın yan ihtiyacı için sipariste lıp yürüdüğü zamanlarda dahi, aıe *** Kostov'un sehpaya gönderilmelerine zarfında 25 memlekette hayatın raber. Maliye Bakanhğı yann göolmak üzere 14 tür ve bütün bu enmediği sözlez löylendi. Mebo»%2 ilâ %21 arasında pahahlaştığı bulunulmuştur. İlk siparif bu bir selâ bir Faik Ahmed Barutçunun Amerikan kaynaklan, müttefik kuvvetler takriben 35.000 kişidir. larm dediklerini o derece vahiı* rağmen durdurulamamış aksine olave yalnıa 6 memlekette hayat pa rüşülecek olan gelir bütçesinden iki ay zarfında memleketimize gel aleyhinde bulunmak istiyen Demok lerin ve düşmanın Kore savaşla650 kişüi olan Belçikalılar 50 Lük bolmasak bile, mesul devlet adanv rak genişlemiştir. Çekoslovak ko hahhgının nisbeten azaldıği bugün önce teşkilâta ve »aymanlıklara her mij olacaktır. Ben de bu hususlann rat hatib, sıra kapaklanna tutuldu rında uğradıklan kayıblan bildir semburglu gönüllü ile beraber, ye lannın kendilerinl tenkid edenlera münist nartisinin altı ay gibi kısa Milletlerarası Çalışma Bürosundan hangi bir tebliğde bulunmayı doğtesbiti için hükumetle temaslarda Günaltay, Avni Doğan, Osman Bö diler. ni gelmişlerdir. Kolombiya taburu karşı reva gördüklerl hitablan bebir müddet zarfında 170000 üyesini bildirilmiştir. İlgili memleketler ta ru bulmamaktadır. bulunmak üzere gelnüf bulunuyo lükbaşı, Cahid Zamangü gibi muHarbin başladığı 1950 haziranın na ilâveten martta yeni bir takvi ğenmemek, ve tayib etmek zorun•muzur onsular» olarak vasıflan rafından verilen rakam ve istatistik halif sözcüler de çoğunluktan alfas son haftasından 20 şubata kadar kı ye birliği gelmiştir. 63 Kübalı da dayız. Bu sözler dediğimiz gibi Bundan dolayı memurlarm ver rum.» djran ba cvereyanın geBİşliği hak ler» müsteniden hazırlanan umumî dikleri beyannameler» göre, tanzim Dr. Wire, muhtemelen Ankaraya topladılar. Buna mukabil iktidara :ıliann uğradıklan kayıblar 624.000 sevkedilmek üzere hazırlanmakta yalnız hâlâ kurulu meclislerin mükında fikir vermektedir. Milliyetçi rapora göre, hayatın ucuzladığı editeuş bordrolar üzerinden hemen zakerelerine nümune olarak kahnımensub baza milletvekillerinin söz kişiyi bulmuştur. Bu zayiatın 418 dır. 1069 kişilik bir Habeş birliği de yacak, genderimiz münakaşa va lik, komünist nazariyelerine sene memleketler sırasile Burma, Baü tediyeye ba}lanması 1 mart per da giderek temaslar yapacaktır. leri elbirliğile gürültülere boğuldu. bini Kuzey Korelilerindir. Bunlann talim ve terbiye görmektedir. leıce sadık kalan partililer arasın Almanya, Iran, Portekiz, Sudan ve temba günü sabahı telgrafls tebliğ müzakere âdabını da bu konuşmaBu müşahedeler CJHJ". nin saDergi, Malayada 10300 ü Gur lardan öğreneceklerdir. ria bu kadar taraftar toplayabilmiş Türkiyedir. Hayat pahalılığındaki olunacaktır. Gnl. Naci Aka'nın cenazesi atlerce süren son Meclis gnıpu top kayıblan şöyle taksim edümiştir: Ölü ve yaralı: 242.000, ka olmak üzere, 27300 İngilizin »ir. Bu hâdise. komünist partisi ile en büyük artıj (%21) Finlandiyada lantısındaki havaya da müessir olBugün Bakanlıklar v« diğer resSitemimize müstahak gördüğüşehrimize getirildi Kaza ve hastalıktan ölenler: 40.000 komüniltlerle Gerüla savaşlan yap slâkası olmıyan ve asıl kiitleyi teş. yer almıştır .En büyük nisbl ucuz ml daireler memurlarının gelir v«r muştur. Mesele Meclisten çekilme makta olduğunu, Hindiçinide 20.000 müz «Bakan konuşmalan» arasınBursa 27 (Hususi) Dün akşam teklifl idi Bu fikrin genel başkanEsir: 136.000. kil eden Çek halkının da nasil bir lama ise (%17) İranda müfahed* gisin» gör» tanzim edilmi} bordrohissiyata uyularak söylenmiş olz'hniyette olduğunu göstermeye edilmiştir. 1950 yılı zarfında Tür lan tetkik olunmak üzer* merkez vefatmı teessürle haber verdiğim ık muhitlerinden geldiği iddia eKozıl Çinlilerin zayiatı ise 185.000 i Fransız, mütebakisi yerll ohnak General Naci Akanm cenazesi bu diliyor. Hemen sızan malumata gö ölü ve yaralı ile hastahktan vesa üzere 150.000 Fransız askerinin kı duğu için mantık ve kaziyye bakıkiyedeki ucuzlamanın %7 nisbetinkofidir. v» diğer muhasebeciliklere yeril gün törenle sehir hududunm kadar cllarla savaştıklannı ilâve ediyor. mmdan zayıf olanlann zaran yalde olduğu kaydedilmiştir. mlstir. Diğar Uraftan mllletvekill» getirümistir. Merhumun bayrağı re ,grupun, aynı zamanda genel ireden ölen 21.000 kisi olmak üzere Bratislavalı hir avukat olan VTaGeneral Omar Bradley, Korede nız söyliyene ve güttüğü davaya rin» 1 marttan itibaren yılhk ola mıza sarılı na'finı havi tabut İstan kurul üyesi olan elemanlan ops 206.000 kisidir. Çinlilerden alman simdi 250.000 Amerikan askeri bu zarar vereceğine göre bunlan mudimir Clcmentis 1933 senesinde kotürüksiyon taraflısı idiler. Cemal esir miktan hakkmda bir rakam münist partisini temsilen Çek Par Kaçeık eşyalar göçmenlere rak Sdanecek tahsisatlann gelir bula gönderilıniştir. lunduğunu ve yakında bu kuvvet ahaze plânınm ikinci sırasma bıraBesid Kyuboglu va Ferid Melenin verijmemiştir. vergisin» göre ele geçecek miktarlerin yeni birliklerle takviye edile kıyoruz; ama Ticaret Bakanınuı lâmentosuna giriyordu. Bu adam, jsimlerinden bu arada bahsediliyor. verilecek Müttefik kayıblanna gelince 26 bütçe muzakereleri sırasında Meclan tesbit edilmijtir. Bir komünirt sanığı rartiden olmasına rağmen SovyetToplantıda Ismet İnönü bulunma şubat tarihli bir habere göre şöy ceğini söylemiştir. liste: Havalar düzeldikten sonra, AmeBuna nazaran, bekâr mflletvekilAnkara 27 (Hususi) Gümriik1rin Finlândiyaya tecavüz etmelemıştır. tevkif ediidi ledir: « Bu uydurma ve yalan Lsnadrikan hava kuvvetlerinin düşmanı rini dnğru bulmuyor, 1939 da Stalin lerde kaçsk olarak yakalanan eş leri ayda 9M lira S5 kurus, çocukGeceyarısuıa kadar uzayan göAnkara 27 (Yurd Ajaruı) ŞehTürkler: 298 şehir, 400 yaralı •• daha ağır zayiata uğratacakları lara rağmen kervan yola çıktı ve ile Hitler arasında imzalanan paktı yaların göçmenlere verilraesi karar suz evü milletvekilleri 925 lirm 45 rüşmeler sonunda: «Murakabe vamuhakkakür. Uçaklarda yeni kul yürüyüşe devam etti, demesini çok reddediyor ve İkinci Cihan harbi laştırılmıştır.. Dün Mec'ıiste Güm kuru}, 12 çocuklu mületvekilleri rimizde terzilik yapmakta olan zifesine sebatla ve azimle» devama 200 kayıb. 929 lira 20 kurus, 3 ve daha fazla Mehmed Can adında bir «ahu buAmerikalılar: 49.132 kişi, 26 şu lanıhnağa başlamış olan ve Shoraw ayıbladım. Böyle söz parlamento eçnasında Beneş ile birlikte Lon rük ve Tekel Bakanı bu hususu karar verüdiği resmî tebliğden ankürsüsünden kendi muanzlanna drada faaliyefine devam ediyordu. açıklayarak ekle mevcud kaçak eş çocuklu milletvekilleri i»e, 932 lira gün sorgusunu müteakıb komünist lasıldı. Bu karara vanncaya kadar bat tarihli Time dergisi Amerikan denilen yeni tip bir radann kapah karşı söylenemez. Bunun ne demek yamn doğruisn dnğruya göçmenle 95 kurus aylık tansisat alacaklar lik suçundan aanık olarak tevkif taraflar arasında şiddetli münaka zayiatının 8154 ölü, 30.569 yaraü, havalarda ve geceleri dahi düşman 1045 senesinden sonra Clementis'i olduğunu türkçe bilen ve maruf Prağda Sovyet Kusyanm gene Iti re verilmesine nr.iuat müs^ld ol dır. Bilindiği fibi mületvekillerüıe edibniştir. şalar olmustur. Demokrat Propa 9.312 kayıb olmak üzere 48.035 kişi kollannı görerek onlan geceli gün«it ürür kervan yürür. olduğunu yazmışü. Bu zayiaün 39 düzlü bombalayacaklan bildirilmek madığından Ki7.'!.yn devıer'îlmek aync* yülık olarak 3000 llralık yol mad adamlan arnsmda buluyoruz. Hastalık sigortası ganda bunu Genel Başkanın bir luk Terilmektedir. bin 500 ü kara ordusu, 7388 deniz tedir. Bakalım kızıllar, müttefikle darbunesclini harırlayan herkes Masaryk intihar ettiği vakit de suretile bu işin hallaJildişini söyleAnkara 27 (Anka) Hastalık bafansızlığı olarak gösteriyor. İnö piyadesi, 566 sı donanma ve 381 i rin kemmiyet ve keyfiyet bakımın anlamıştır. Bir bakana böyle koBratislavalı avukat Dış İşleri Ba di. Sigortası kanunu 1 marttan itiba nünün Meclisteki konusmasınm da hava kuvvetleri tarafından verildan artmakta olan kuvvetleri ve nuşmak yaraşmaz. Biz de, bu zatın Göçmenlere nakdî yaıdım beş ren, şimdilik yabıız, Istanbul ve grupta can ve gönülden tasvib ekanı oluyorHu. General RoberUon miştir. yeni silâhlan karşısında ne yapa bir takım icraatmda isabetsizlik, milvnnu aştı Trakya bölgelerinde tatbik mevki dilmediği ilâv» ediliyor. Bu söysözlerinde ve iddialannda yersizük Fakat Stalin'in Doğu Almanya ile İngilizler: 892 kişi kaybetmişler caklar? lentiler C. H. P. Meclis Grupunun dün gitti ine konulmus olacakbr. Çalışma Ankara 27 (T.H.A.) Yurdumugörenlerdeniz. Hazretin sözü umu1339 u hatırlatan bir şekilde teşridir ki bunun yalnız 145 i ölü, 500 ü A. D. daha ziyade müstakil hareket temî olduğuna göre bize de pay düki mesai yapmaya başlaması, Grot zun her tarafında göçmen yardımtngüt«renin Ortadoğu Kara Kuv Bakanhğı bu husustaki hanrlık mayülünd» olduğu tahminine yol şüyor, demektir. Kabullenmedik^ te\vohla gonderdiği bir mesajda larına devam olunmaktadır. Vatan vetleri Baskomutanı General Sir lannı bitirmij bulunmaktadır. vermektedir. sadece Mecüste söylediği sözlere «İkinci Cihan harbinin iki kurbanı daşlar arasınrîaki yardım yanşı bü Brian Robertson dün sabah saat 9 MuaUimler Birliğinin talebi *** karşılık bir kaç fcelime de biz söyRusya ve Almanyadır» demesi Cle tün illerimize yayılmıştır. da uçakla Fayid'e hareket etmistir. Ankara 27 (Yurd AJansı) IsBasbakanın konuşmasından sonliyelim: Yüıütü!en t.ihminlere göre hafta mentis'i yeniden nıuhalefete sevkeGeneral Sir Robertson Yesilköy tanbul MuaUimler Birliği kamp ve ra da muhalefetin sö'ı isteyip isbaçmda nakdî yardım miktarı be? alanmda 1 Inci Ordu Müfettişi Kor binalannın tamirinda knllanılnıak Pamuk politikasının isabeti decekti. O sıralarda Lake Success'de temiyeceği henüz belli değildir. C. câyı münakaşadır. Bugün döviz rai olan Çek Dış İşleri Bakanı fikirlc milyon lirayı haylı aşmıştır. flzer* eski yıllarda olduğu gibi 1951 H. P. iktidannm son yıhnda Mecgeneral Şükrü Kanadlı, Istanbul kıymetlidir, pamuk mu? O bir ayn rini "mırıldanıyor» ve bunun üze Kahireye gidecek binicile Komutanı Korgeneral Nazmi Ataç, yılmda da 3 bin lira tutannda bir lis Başkanı Şükrü Saracoğlu BaşLâlelide Çiçek Palasta yaptıklan davadn. Dövizle herşey aluıabilir Izmir 27 (Telefonla) İzmir rine de teınizleneceği hakkında hayardım yapılmasuu MiUl Egitim bakandan sonra muhalefete söz İrtanbul Denlz Komutanı Tugamir»l Belediye Meclisi bugün sokak, cad bir toplantıda komünizm lehinde iddiasmın en canlı tekzibini size rimiz belli oldu berler gelmeye başlıyordu. Ona rermeınisti. Bu gece kulislerd» bu Burhaneddin Erilkun Tt Merkez Bakanlığından istemiftir. propagandada bulunduklan iddiasi bizim patronlar yapacaklardır. DöAmcıikada kalması Prağa dönmebahls de ele almdı. Eğcr direnirler de ve parklann yaşıyanlann tomini le Yüksek Tahsil Demeği üyelerin viz tahsisinde Ticaret Bakanhğı Ankara 27 (T.H.A.) Kahirede Komutanı Albay Refid Erkmen taBulgar hududunda taşımaması hakkmdaki raporu itmesi tavsiye ediliyordu. Fakat Ma ki beynehnilel konkuripikiere işti rafından uğurlanmıstır. •e, muhalefet, kursujrv çağınlacakden 8 gene hakkmda takibata baş geciktiği içindir ki şimdi dışarıdan saryk'in halefi her halde Gottwald"a rak edecek süvari ekipimiz, tesbit tu, simdiye kadar b6yW ympıldı. tifakla kabul etmistir. Bu arada landığını ve bunlann tevkif edildik gazete kâğıdı getirteıniyoruz. Kiloyakalanan adam İsmet İnönü mahallesine Korede • * * tnönü Armağanının adı bel bağlıvarak Prağa dönecek ve bir edilmiştir. Ekip şefliğine albay Bdime 27 (Teletenla) Dttn suııa 120 kuruş verdiğimiz haldeşehid düşen İzmirli subay Nedim lerini bir müddet evvel yazmıştık. müddet sonra da azledilerek itham Cevad Kula tayin olunmuştur. BiGene bu gece sabaha kaifi kulisTürk Bulgar hududunun Kalkandeğiştiriliyor Hâdisenin tahkikine el koyan Dünya muayyen maddeleri tahdide Tugaltayın adı; Celâl Bayar bulvaedilecekti. söğüd mevkiinde Bulgaristana geç lerde bir havadis dolaşünldı. Daha nici olarak binbaşı Eyüb ÖncO, tâbi tuttuğuna ve bu muayyea Ankara 27 (Anka) Millî Eği mek istiyen bir »ahıı hudud teşki ziyade C. H. P. li kaynaklardan nna Talâtpaşa ismi, Ismetpaşa bul 1 inci Sorgu Yargıçhğı tetkiklerini maddelere bizim de vâfir ihtiyacıkıdemli yüzbası Ziya Azak, kıvanna Gaziosmanpaşa, Kâzım Oz tamamlamış ve dosyayı 1 inci Ağır Clemeııtis bir kitabmda «Başkayakalanroısbr. ileri sürülen haberlere göre, bazı demli yüzbaşı Mennan Pasinli ve tim Bakanhğı İnönü Armağanının lâbmız tarafından alp bulvanna Ziya Gökalp, Şükrü Ceza Mahkemesine tevdi etmiştir mız bulunduğuna göre dövizlerilarının hiirriyetine hiinnct edcnler kıdemli yüzbaşı Bedri Böke iştirak ismini değiştirmeğe karar vermif Yapılan tahkikat neticesinde bu a Bakanlar değışecektir. Kabinede Saracoğlu bulvanna Halidziya UVecdi Özgören, Ahmed Cenab mizle alacak maddelerin bunlar dırıürriyete hak knzanırlar» demiştir. tir. Bu mesele ile alâkah bir ıat, damın 1937 yıknda Bulgaristandan bir revizyon olacağı ötedenberi edecektir. Kohirede 24 martta bajşaklıgil, Voroşilov bulvanna Plev Karakaya, Gönül Başaran, Zekâi şında olacağını düşünmemek ka1948 Prağ darbesinde Clementis bu lıyacak olan müsabakalardan son İnönü, eser sahiblerine kendi şah memleketimize gelip hükuraetçe söyleniyordu. Bunun bütçeyi takib bil değildir. sozleri her halde unutmııştu. O giin ra binicilerimizin Nis'e geçerek o sî parasmdan Nobel gibi tah PraTadu köyüne iskân «dilen 50 edeceği de arasıra isitUmiştir. De ne, İnönü caddesine Mithatpaşa, Karakas, Veysel Akkaş, Enver AyHaydi elimizde döviz var. Pazuhnetmeye ba$.lanııştı. Bugün ise rada da mü;abaka ve gösteriler sis yaptığı takdird», bu arraağanın yaşlannda Hay: ullah. Dıns olduğu ğisecek Bakanlar hakkınâaki riva İnönü Parkına Vall Rahmibey tekin, Şehnaz adlarındaki sanıklar hakkında Türk Ceza kanununun muklu ve iplik. kâğıd, hırdavat eşona zulmediyoılar. Yarın da bugün yapması muhtemeldir. İnönü ismine izafesinin müırJcün anlaşılmıştır. İlgili makamlar hâdi yetler, bu gece o kadar çeşidli idi isimleri verilmiştir. 142 nci maddesinin 3 üncü bendine yası fiatları aldı yüriidü. Şunlara mlmedenler Clemcntis'in akıbetine se üzerinde önemle durmakta ve ki, hepsine inanılsa kabinede MenDiğer taraftan sonbaharda gene olacağını söylemiştir. bir müdahale satışı.. haniya bir itDil Encümeni toplanbsı göre ceza taleb olunmaktadır. Hayrullahın ne için Bulgaristana deresten başka kimsenin kalmamauğrayacak ve bu fasid dairedcn Mısırda yapılacak olan ordulararaBu husustaki kanun taıansını hal ameliyatile fiatlarm düşmesi? MuaUimler Birligl DU Encümeni lcra geçmege teîebbüs ettiğini araştır sı icab eder. kurtulamıyacaklarriır. Komünistlik propagandası yapsı konkuripiklere de Türk binicile yakında Meclise verilmesi bekltnEvvelce 36 gramı 19 kumşa saMithjıt Sadullahm b maktadırlar. Mekki Said ESEN komitesl r«isltoplinmıstır. Toplantıy» üklan İddia olunan bu gencler, Ömer Sami COŞAR rinin iştiraki kararlastınlnuştır. mektedir. kaslığuıda tümakta olan idroEil yani paneıman SnCrrrOzdeki gunlerde' 1 ind Ağır pamuğunun bugün elli kuruşa, ya(GuetecUer CemlyeUı, (Dil ve Zdebiyat Mezunları cemiyeti), (Türk Halk ni kilosu 14 liraya satıldığını saym dikten sonra, lâkayd bir tavır ta du, çunlcfi onu süsley«n hayaller oradaki tarlada çauşan işçileri sey bilglsl derneği), (Türkiye Harsı v« İç Cezada '•ir°ilanacaklardır. «CUMHURİYET» in Tefrikası: Velibeşe biliyor mu? Biliyorsa kınmaya çahsarak, caketinin iç ce kaybolmuştu. Orada bundan sonra re daldı. Sofra hanrlama ifini ka timal Araştırmalar Derneği} mümessilleri katllmış, müzakere sonunda geki günlcrini nasıl geçireceğinl bil dına bırakmıştı. bundan memnun mudur? Aradaki bine koydu. rek Dil azaları, gerek müSaat yanmı geçmişti. Artık baba messiller encümeni tam bir fikir berabu yüzde yüzden fazla fark hep miyordu. Bununla beraber, içind* «Başka? > arasında hukukunu müdafaa eder göründü «İki teklif daha var. Bıri...» gonüle benzer bir his de uyanmif sının gelmiş olacağını düşünerek, berliği müşahed* edilmiştir. Bu nevl. ğümüz köylüye mi gitmiştir? Gene mektublarla meşgul oldu ü. Artık büyük emelleri, ask v« öğle sıcağuım verdiği rahavet için den topLantılar ıık aık yapılacaktır. Dil en kısa ve lar. Sonra Şakir Bey kalkıp, bah •aadet hulyalannı bırakıp sade Te de, ağır ağır eve dönmeye başla Haber verildigine göre. ikinci Encümeni Muayyen bir zümrenin kâr etbu den yılı sonu için dil kondurgun bir hayat yaşamaya hazır dı. çedt çalışanlann yanıaa gitti. S*mmesi için iç piyasada fiatlarm bu gresJne hazırlanmaktadır. en rahat İki tarafı insan boyu mısırlarla derece yükselmesine müsaade etra bir fatura yazmak üzere maki bulunuyordu. Bakır fiatlanndakl artış Yoîculuk Kendi kendinc: «Öyle msanlar kaph dar yoldan ilerlerken birdenmek reva mıdır? Bu sene pamuk neye kâğıd geçirdi. Dünya bakır Istihsalinln ihtiyacj fiatının yükselmesine Aroerikanın yok mu?» diyordu. «Çok. Ben da bire durakladı. **• karfilıyunadıgı elhetl» bakır mamulpamuk ihracını tahdid etmesi setki gün sonra Şakir Bey, çiftlik onlardan biri olurum.» Karşıdan biri geliyordu: Çiftlik lerinin fiatı yükselmektedlr. beb oldu; fakat Amerikada pamuk Böyle düşünüyordu ama, bu şe te çalışanlara benzemiyen biri. BaNakleden: VAHDET GÜLTEKİN kâtibliği için gelen cerablar üzeAlmanjadan gelen son haberler bu yükselmedi. Gelecek sene Ameririn* aldığı notlan fözden geçire kllde bir hayata tahammül edebile sında yazlık hasır sapka, arkasın memlekette imal edllen bakır malzeme ka pamuğu serbest bırakınca, veSemra bundan şu mânayı çıkar lar gelmeyt başladı. Mektublan rek: «Bunlann hiç birini gözüm ceğine emin değildi ve... Korku da beyaz keten elbise bulunan bu ve bilhassa eJektrlk tell fiatlannın yüzde 1 5 3 0 arthğını göstennektedlr kil beyin sevinerek söylediği bizim yordu: Hislerinin isyan etmesinden adamm şehirden geldiği belliydi. dı: Bu işlerde babasının istediği ka babakıx beraber açıp okuyorlar, tutmuyor,» dedi. her türlü konfor bir milyon balyalık gelecek sene Semra: «Biraz daha bekleyelim •e tekrar geriye dönmekten korSemra, gayriihtiyari yolunu dedar muvaffak olamıyordu. Şakir not alarak bir kenara bırakıyormahsulü acaba ne olacak? Kaça ve ve icab eders* ilizu tekrar etüre kuyordu. Geceden sonra gündüz, ğiştirmek arzusunu duydu. Sonra, ÖLÜM Bey bunu açıkça söylememişti, hattâ lardı. satılacak? Yüksek fiatla mal ahrug gündflzden sonra gece: Mukadder vazgeçti. Çünkü, babasile beraber îmada bile bulunmamıştı ama, Bir gün bunlann arasından <fah lım.» diyt abldı. koiaylığı haiz Istanbul Gümrük Ba$mUdürlü2ünde iç fabrikalar, gelecek senenin ucuz Babası: cHayır,» dedi. «Bir arka bir şeydi bu. Hiç gecesiz sabah ola gelen yeni kâtib olduğunu tahmin Kimya Mühendlsl Melâhat Başoğlunun Semra bir kaç kere hata yaptığını sî» kayıdlı bir zarf çıktı. Semra piyasa ve ithal mallannın rekabeti ettiği bu gene, aradaki son bir kaç pederi, Devlet Demlryollan müfettissonradan farketmisti. bunu görünc*, açmadan babasına daşımdan gelen mektub rar ya? maz mıydı acaba? önünde bu seneki mamullerini neYüksek X Bana birini tavsiye adiyor. Ona ceyüz metrelik yolu koşa koşa katet lerinden Ue tacir Mühendia Şerafeddin Onun, sözünü tamamlamasınj uzattı. Koetem ve annatör Ahmed reye ne fiatla satacaklar?. Üç gün sonra Şakir Bey bir sa meye başlanujü. vab yazacağım. Verdiği malumata beklemeden: «Peki,» dedi. cSen «Bu sana, baba,» Kalaycıogluntm kayınpederl, MU11 Rea İşte biz bunlan söyledik ve söybah araba ile çiftlikten aynlırken: göre, tam bıze uygun biri.» Niçin kendisine doğm rt kosa sürans Şlrketl Müdürü Zekl Sidarman nasıl istersen.» «Aç bakalım.* lüyoruz. Sayın Bakan da, kervan ve emekli Albay Mustafa Galib Barlas «Peki. Sen iöyle, ben yaza «Ben Sğleye kadar gelirim, Semra,» koşa geliyordu? Mesele Şakir Beyin istediği glbl cŞahsî, yazıyor. Al sen aç.» ve emekli Bayındırlık Bas Fen memuyürüyor, diyor. Parlamentoda böydiyordu. «Güzel bir sofra ha&rla, «Semra!» halledildi: O gün, çiftllğe bir kâtib Şakir Bey kızmın bu resmiy» yım.» n: Alâeddin Özll. Doktor Leman ve le konu^ulmaz. Konuşuluı; ama k&tibimizi İTİ karşılayalım.» Şakir bey: «Ben yazanm, kızun,» Kırm suaUne bir ewvab gfbi ge Nihad Arsal İle Mallye hesab uzmanı sradıklarına dair bir ilân yazıp, tin« gülerek mektubu aldı. Bir barr.r'bul bir konuşma olmaz. BektaSemra: «Peki, babaağım,» dedi len bu hitab onu büsbütün »aşırttı. Adnan Barlasın enlstesi, Hâklm Saade başlıca iki büyük gazetede neşre şma, bir sonuna bakü. Sonra, yü dedi. «Arkadaşım yaşlı bir adam<le mümkündür ş"n!n aitestsiz namazına döner. Akının dayısı dır, yeni harflert gözfi pek alışık ama içinde hiç bir sevk yoktu. Tanıdık bir sesti bu ve~ Mesafe dilmek üzere, İstanbula yolladıîar zündeki ifade değişti. B. FELEK «Bir arkadasımdan.ı dedi ama, değil. Hem hatınnı sormus, biraz İçinden: «Kim bilir ne blçim bir kısalmca simasmın da tanıdık olduOndan sonra Semra elindeki işEmekll Deniz Binbaşısı adam gelecek!» diyordu ve gelen ğunu gördü. yalan mıydı, sahi miydi, Semra pek yfirenlik etmi; olurum.ı leri, yeni gelecek yardımcıya bıHACI MAHMUD BAŞOĞLU Semra için bu bahis burada ka kim olursa olsun, hio alâkadar ol «A! Faik!» rskmadı, bir an evvel bitirmek için tayin edemedl. bi: Semra bu haykınşla birdenbire tedavl için gittigi Parlste geçirdiği İs Şakir Bey mektubu okurken Sera panıyordu. Fakat içinde bir üzgün mamaya, onu bir yabana gibi karckisinden fazla çahşmaya basladı •.LİEE GÖK amellyat neticesinde irtlhal etmistir. lük vardı. Artık çiftliğin tadı kaç şılayıp bir yabana gibi davranmak ileri doğru atıldı. Kendisini yıpratırcasma çahsıyor, a ra başka zarflan açmakla, mektubtarıbula »etirUen cenazesi 28/2/351 ta ıie avukat Sonra tekrar durdu, bekledi. rihine müsadlf çarşamba günü öğle na deta gelecek adama bundan sonra lan okuyup tasnif etmekle meşgul mış gibi geiiyordu. Esasen Istan ta devam edecekti. Öğleye kadar gene her zamanki TAHSİN CAN İki, üç saniye sonra Faik onun mazını müteakıb Teşvikiye Camitnden da yapılacak iş bırakmamak veys oldu. Fakat aradabir gözünün u buldan vakitsiz dönüşüne sebeb kaldınlarak Kartalda Soğanbk köyün ona luzumu olmadığuu hlssettlrmek cile babasına bakıyor, yuzünden olan hâdiseden sonra, neşesini bir islerile meşgul oldu ve bahasmın karşısına gehniş, gülümseyerek eli dekl «il« makk«rin« tevdl edilecektir. Evlendiler. bir seyler sezirilemeye çalışıyordu. daha bulamamıştı. Çiftlik şimdi ona geleceği saate doğru, çiftlik arazi ni uzatıyordu. istiyordu. Ailesi çelenk gonderllmemesini rica İst. 27/2/951 kupkuru bir saha gibi görünüyor sinin en uzak köşesine giderek, Babâsı, mektubu okuyup bitirÜç, dört gün fonra üâna e«v«b>. (Arka» var) «tmektedlr. Kore'de çok şiddetli çarjiışmalar oluyor Kremlin taltif ediyor Göçmenlere 30,000 kat elbise geliyor At ve meydaı, Parlamenlo dili.. D Meclisten notlar Hayatın ucuzladığı meıtıleketler Gelir Vergisi hazırlıkları tamamlandı İzmirde Gelâl Bayar KomünisHik propaganve İnönü bulvarlarının dası yapan gencler adları değiştirildi mahkemeye verildi New Yorka Uçan Yataklı Vagonları IX
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle