11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
KERVANSARAY'da Meşhur Şantöz EÂRTHA K İ TT Muvaffakıyetle devam ediyor. 97 Cl umhuriye KURUCUSU:YUNUS NADÎ nPİ Ull eavi • Qt\A./L t IIUI Jll Sajl . %j0 f4 îelefonlan Umum! Santral Numarası: 24298. Vazı Işleri 24299, Matbaa: 24290 Telgraf v mektub adreei: Cumlnıriyet, İstaabul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Şirürji Kongrenin takdirle Dr. Marko Benbanaste'nin YOSEREBRAL UNALÂR intiçar etti ve satışa çıkDünya Tıb literatürünün en son görüşlerini ve son savaşlarda elde edilen yeniliklerini bir araya toplayan kitabın fiaü. 7.50, İllüstrasyon kâğıd 10 liradır. Talebelere tenzilât. Tel: 45140 (Saat: 4 7 ) Bütçe müzakereleri Kore'de çok şiddetli Mecliste spna erece çarpısmaîar oluyor Bir hatib: «Mektublar sansüre tâbidir» dedi Ankara 27 (Telefonla) Dün gece sabaha karşı kabul edılen Gurr.ruk ve Tekel Bakaniığı butçesınden sonra Meclıs bu sabah saat 10 da toplanarak Tarım Bakanlığı butçesını müzakere ve kabul etti. Top»ak ve İskân İşlerı Genel Müdurluğu bütçesi sakm bir hava ıcınde kabul edıldı. Onnan Genel Mıidurlıiğü bütçesi ve gürultuler Orman Genel Müdürlüğü bütçesi ise büjuk güruitülere yol açtı İlk sözu Şevket Mocan alnruştı Kursüye gelen Mocan' «1951 yılı bütçesinin en buyuk facia dramını elime alm"; bul'inuyoıum» diyerek sdze ba«ladı. Orman bütçesinin dışında 71 mılyon lıralık mestur bir butçenin daha bulunduğunıf, bu paranın kimlere ve nerelere sarfedıldiğınin bilınmedığmı soyliyen Mocan: «Halk Partısınin olumü orman kanunu yüzünden olmuştur Bu kanun C. H P. yı tanhî biı mevtâ halıte soktu» dedi. Bu söz C. H. P . lileri sinırlendırdi. Aziz utıuduğur >eıl!elrr ~~*ÖîıTte~ Çarşamba 28 Şubat 195! Başbakan güven oyu istiyecek, muhalefetin Merkez kesiminin bir noktasında kırmızı puslalarını hazırladığı anlaşılıyor düşmanın mtidafaa hatları yanldı Medisten notlar «Görüşmelerin seyri bir çok bakunlardan memnunluk uyandıncıdır» .Ankara 27 (Telefonla) Bütçe görüşmeleri sona ermektedir. YaTaı 10 da açılacak olan oturumda, muhalefetin de .iktidarın da, bütçe üzerindeki son sözleri dinlenecek& . Bir bağımsızın, bu arada ortalama bir konuşma yapması mumkündür; Başbakan daha sonra söz Arfcas; Sa. 3, Sü. 5 le C.H.P. kaynakları, kabinede bazı değişiklikler olacağım ileri sürüyorlar, dün Tarım, Ulaştırmâ Kızıllar. dağlara kaçtılar, Amerikalı bir alay komutant ve Çalışma Bakanlıkları bütçeleri görüşülürken hararetli münakaşalar ve gürültüler cldu «düşmanı sığındığı mağaralarda imha edecegiz» dedi Butçe Encümeni Reisi ve raportöni. müzakereleri dinlerkea Clementis tevkif edildi Çck komiinist partisi üyesini temizlcdiğini açıkladı Kore'de silâhbaşı Tokyo 27 (AJ>.) Kore cephe yarmıştır. Amerikahlar bu sabah sinin merkez kesiminin doğusunda, aym kesimde kızılların 5 şiddetli bir Amerikan alayı bu bdlgedekı mukabıl taarruzunu kırmışlardı. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de 170.000 esas komünıst müdafaa hatlarını dik, dimdik ay?ktayız» diye mukabelede bulundu. Salonda gürülŞubatın 12 sinde 140 ilâ 170 bin tuler başladı: «Yanılıyorsun hokişılik bir kuvvetle cephenin mercam» sesleri işıtıliyordu. Sevket kez kesiminde başlayan kızıl "taMocan Urasa donerek: «Mantıarruzu, önce bazı başarılar ve ilerğınla konuşacaksan kursüye gel. lemeler kazandıktan sonra, Amerikolunla kcnuşacaksan koridora kan birliklerinın müdahalesi netiçık» dedi. Bu tekhf gülüşmelere cesinde durdu. Müteakıben yapılan yol açtı. Orman kanununun birao mukabıl taarruzlarla kızıllar geri evvel değıştırılmesinı, teşkılâtın Arkası Sa. 3, Su. 6 da ıslahını ıstiven Mocan sozlerıni şoyle tamamlaür «Bu adamları Dıvanı Âlıye dahı verseniz kendi Londra 27 (B B C ) Bugün baİPrini mudafaa edemıyecek durum. ;ına beyanatta bulunan İngiliz Sadadırlar. Yegâne hatamız sabık ik mnma Bakanı Shinwell, Akdenizın tidan Divanı Âlıye sevketmeyışi avunmasıle ilgıli bir suala şu. seŞehir halkı kmlan mermer büst yerine Büyük mizdir. Bunun acısını çekiyonız, ılde cevab vermiştır: Atanın tunc bir büstünü ısmarladı ben vicdan huzuru içlnde olmadı Türkiye ile Yunanistaru ve ğımdan salonu terkedıyonım. Şu. aha baza Akdeniz menıleketlennı Kırşehir 27 (Sureti mahsusada nu da beyan edeyım kı. Tarım Bauzey Atlantik Paktına bağlamak giden arkadaşımız Cemal Işılsel Bursa 27 (Hususî) Büyük san kanına ademi ıtımad reyımi şimdi meselesı dıkkatle incelenmektedır. Ankara 27 (Telefonla) Bir bildıriyor) Atatürk büstüne yaatkâr Cemal Nadirin 4 üncü ölüm den verıyorum» Mocan kursuden aians tarafından Devlet Tıyatrosu yakında ılgili memleketleri pılan çirkin tecavüzü yerinde goryıldonümü münasebetile bu akşam inerek yerine oturdu. Tarım Baka memnun edecek kararlar alınacakMudüru Muhsin Ertuğrulun istifa Dıin Çekoslovakvada tevkü edil mek ve alâkalılarla göruşmek üzesaat 21 de Bursa Liselerinden Yem kendısini alkıshyordu. edıp İstanbula Q»ttığı ve yerine ır 9 diği bildirilen Vladmir Clementis re Kırşehire geldım. Çarşı meydatışenler cemıyetı tarafından Halkevi Tenkidler Münir Hayri Egelinin getirildiği İngiliz Savunma Bakanı, bütün nınJa ufak bir kaide üzenne kosalonunda bir anma toreni yapılAhmed Hamdi Başar, uzun biı bildırılmektedir. Londra 27 ( B 3 C) Çekoslo nulmuş mermer büst cumayı cuemokratık memleketlerin bir aramıştır. Kalabalık bir dinleyıcı kütlconuşma yaparak ilk defa bir but. a gelmeleri luzumundan bahsetYapılan tahkıkata göre bu habe vak komünist partisinin verdıği martesıye bağlayan gece meçhul lesinın hazır bulunduğu toplantı ce komısyonu raportorunun bu mış ve bu yapılmadığı takdırde huı n doğru olmadığı anlaşılmıştır. resmî malumata gore, eski Dış Işbir el tarafından burnu ve çenesi çok ıçlı ve manalı olmuş, muteadbutçeye muhalıf kaldığını, orman mılletlerın mahvolabıleceklerıni sdy Ertuğrul Muhsin fılhakıka evvelki lerı Bakanı Clementis ıle ılen ge koparılarak kınlmıştır. did hatıbler, merhum sanatkârın davamızm muazzam bir facia içın err.iştır. akşam hususi bir ışı ıçın Istanbula len dort Çek komunistı daha tevHâdıse bütün Kırşehirlıleri mühususıyetlerıni behrtmişlerdir. Saa de bulunduğunu. bu hususları tegıtmıştir. Fakat tiyatrodaki vazıfe kif edilmıslerdır Builar Cumhur teessır etmişti. Failinin biran evvel Akdeniz kalesi: Tiirkiye atkânn gazetemizde çıkan karıkaferruatıle beLrttıği raporunun but» sınden ayrılmış değildır. Bu haber Başkaui GottvaM'ı öldurmeğp ça meydana çıkanlması temennisini Londra 27 fNafen) Ingılteretürlerı de projeksıyonla gösterılce komisvonunda nazan ıtıbara aYurd Ajansı tarafından da teyid lışmak, Rusj'aya dusmın kesılmek hemen hemen izhar etmn en yok ın mustakıl Tımes gazetesi bu samıştır. lınmadığmı soyledıkten sonra: ve Marshall pl^nı iie Cekolsovak gıbıydi. edılmektedır ahkı nushasında «Bir Akdeniz kaCemal Nadirin sergisi açıldı «Bütçe komisyonu arkadaşlarımın CUMHURİYET Bizim aldığı yayı Batıya bağlamağa teşebbüs esı. Batının savunmasmda TurkiVali ne diyor? noktaı nazarlanna muhalif olarak Dün Beyoğlunda Olgunlaştıa mız mutemmım malumata gore etmekle suçlandırılmışlardır. Tevenm rolu» başlığı altında Istanr Valı Edıb Ya% uzu ziyaret ettim. reddedılmesını tekhf ediyorum Enstitüsünde rahmetli Cemal N a şehrimizde bulunan Muhsin Er kıf edılenler arasmda Bayan Smer)uldaki muhabırinın uzun bir yaBen şahsan kırmızı oy vereceğım i> dirin eserlerinden mürekkeb bir tuğrul bu sabah uçakla vazıfesi mova ile Slovakyah komünist ıda O da hâdiseden çok müteessirdi ısını ys\mlamıştır. Muhab:r şbyir dedi. Daha bir çok mıllet\ekıllerı Kendisini tahkıkatla meşgul bulsergi açılmıştır. Cemal Nadirin r e başma donmektedır. Kendisi dun recıler de vardır. demektedir: soz alarak muhtelıf tenkıdlerde fikası tarafından açılan bu sergiye istifa habermin doğru olup olmadıDığer taraftan Çek komünist dum. Kendısı işı muhtelıf cepheler «Turkler yalnız sahıl müdafaası bulundular. 25 kuruş mukabılinde girilmekta ğı hakkmda sorduğumuz suale ce partisi 1950 senesmm son ahı ayıden tetkık ve mutalea etmektedir nazarı itıbara ahnmıyarak Akdenive hasılatı goçmenlere terk ve t e vaben «Henüz boyle bir şey yok» zarfında 170.000 jyesını temizledı Bana, çok yakında bu meçhul tahTarım Bakanının izalıatı ın yakmları gözonunde turularak ribcinin bulunacağından umıdvar Fail diye yakalanan. fakat bilâhare berru edılmiş bulunmaktadır. demiştır. ğmı de açıklamıştır. Tarım Bakanı Nıhad Eğrıboz, >ır savunma şebekesi kurulması taserbest bırakılan Sabahaddin Arkası Sa. 5, Sü. 3 te kursüye gelerek jeni orman ka aftarıdırlar. Bu savunma şebekesinununun butçe muzakerelerini mü ıın de pirene'.er, Alpler, Balkanlar, teakıb Meclise getırıleceğini, göç ie Kafkasyadan geçmesini ilerı menlerin iskân işlerinjı başka d e v urmektedırler » İ giliz Savunma Bakanı Shinwell letlerin dahı basaramıyacaklan şekılde halledıldiğını, zıraat makınelerinden lâzım gelen ıstifadelerın Bağlanması ıçın memleketin 14 mmtakaya avnldığmı, zıraî kredıler bahsınde daha genış ımkânlar sağlanacağmı, orman işletmelerınJe gayrıkanunî bir cıhet bulunmadığını izah etti. Bakanın bu konuşmasını müteak.b açık oya konan Tartm Bakanlığı Toprak ve İskân Işleri ve Orman Genel Mudurlukleri bütçeleri kabul edıldı. Ulaştırmâ Bakaıhğı bütcesi Öğleden sonraki oturumda UAtom ve fizik âlimlerinden Dr. lastırma Bakanlığı butçe'eri gorü Allibone dun Tarsus vapurıle şehşuldü. Denızyollan, Lımanlar, Harimıze gelmiştir. Amerıkada ıkı se\ avolları, Posta, Telgraf, Telefon Işne kalarak atom bombasının imaletmelerı Genel mudurlukleri bütLnde çalısan Dr. Allibone gazeteçeleri de Bakanlık butçesıle bırcilerın sorduklan suallerı şoyle ce Arkası Sa. 5, Su. 1 de vablandırmıştır: Atom bombasının imalinde faydalı bir rolunüz oldu mu? « Berıber çalıştığımız arkadaş lar faydamın olduğunu söylerler. Eğer oldu ise ne mutlu bana » Atom bombası yenı bır dünya harbinde öldürucü muthiş bir silâh rolünü oynamaya deva medeParis 27 (Radyo) Fransız kabi cek midır? nesı bu gece Seçım Kanununun de «t Ben atom bombasındaki kuv ğiştirıîmesı etrafmda cereyan eden vet ve kudreti bır sulh vasıtası olatartışmalar sonunda istifa etmış, farak kabul ediyorum. Bilhassa tıb kat Cumhur Başkanı ıstıfayı kabu âleminde atomdan faydalar bekleetmemıştır. mekteyim.» Pleven, mec'.iste 216 ya karşı 24; Serbestçe seyahat etmekten Dr. Allibone, dun sazclecilerlo revle itimad almasına rağmen hüKırschir Valisi Edib Yavıu Bustuu k|ruıp bilâhare cimento i k ygpısünlaa jenesile bonMI biutiinüo i""""» kumetın utıfasuu vermişUr, , Arkası Sa, 5, Sü, 2 de CÖrüsürken Kuzey AtlantiL £aktıaa iştirakimiz görüşülüyor Kore'de askerî >**•?• büstünii kıranlar İngiliz Savnıtma Bakanı, yakında Türkiyeyi mentnun edecek kararlar alınacağını açıkladı Muhsin Eriuğrulun istifası şayiaları asılsız çıktı Şüpheli bir şahıs yakalaıtdı, fakat delil olmadığından serbest bırakıldı, fail veya failler şiddetle aranıyor Cemal için yapılan töretıler Atom âlimi Dr. Allibone şehrimizde Âlim. atomdan bilhassa tıb âleminde büyük faydalar beklediğini söylüyor Pleven istifa etti. fakat istifası kabu! edilmedi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle