11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHURtTET 28 SııKat 19S1 'Tumhuriyet,, Kore'usn Tiirkiyedekila Sevgili Haydar ağabevime Nas'lsm, iyi misin? İyi olm3nı Ulu Tsnndan dilerim Hr.sretîe ikj ellerinden öperur. Beni soranlann cumlesıne selâm ederim. Azmi Şenol **# KıymetU Ağabe>irn Bay Orhan Csmaneli Selâm eder, hürmetle elıerifıizden operim. S'hhatteyim, merak etmeym. Burhan Demirdöven BU A K Ş AM Sinemalan SARÂY vePangaltı P O T A S I TALİHSİZ KIZLÂR Mevsiırtin en büyük Fransız filmini takdim edeceklerdir. Baş Rollerde: Türkiyeden : Kore tis!.i!ere 1.5 SUZY PRİM SERGE REGGÎANİ Çilll Tramvay ateiyeai kâtibto. rınd«n İSMET ARK f Bugünkü Program j 27/~/951 talı saat 20 de Hakkın rahmeüne kavuşrouıİSTANBUL 12 57 Açılış ve prograrnlajr 13 00 tur Certaıesl 18/ Haberler 13 15 Radyo salon orkestrası 2 951 çarşamba konseri 13 45 Şarkılar; okuyan: Ek gunu ikındı narem Korgar. çalanlar Sadı Işılay. Iz. mazını m'Jteakıb Valıde zeddln Ökte. Yorgo Bacanos 14 20 Aksaray Dans muzığı (Pl ) 14 45 Programlar Camıinden a'.ınarak Edırnpkapı . ve şarkılar (PJ.) 15 00 Kapanış. a<ıle Ikabnsîanına | defnedıleeektir. 17 57 Açılış ve programlar 18 00 Tüccarı rcuteberardan Mehned Abut Art Van Damme Kentell ve Jumpın Jack» orktslrrjiir.dan dans muzıgl (Pı.) Elendi mahdumu. Alemdar Sıhhat Yur 18 20 Fasıl he>aU (Suzmak faslıt du sanık Mudum ıdare eden Sadı Işılay 19 00 HaberDr. R I Z A A B U T ler 19 15 Klâsık saz eserlerl: çalanlar. mubte'â olclu^u hasta'ıklan kurtulsmıC»vdet Çagla. Fahıre Fer«an, Refık Fer^an, Izzeddın Okte, Vecdı Sejhun. ryarak 26 2 9J1 pazartesı gecesl HaKkın Yorgo Bacsnos 19 35 Konujir.a. Yenı ahmeîuı« kavuşm'jgtur. Cerıazesı f%,2 bulu«la; konu^an Rıdvan Tezel 9.îl çarşamba gunu saat 11 de Fmd:''.19 45 Yurdun her koş«<nden deyışler lıdpki evınden. muess'sl bu'.undn5u ve söyleyişler; tertıb ve idare eden eski Alemdar Slhhat Yurduna nakleNed'm Otyam 2010 Kısa jebır ha dılıp oradan ksldtrılarak, Bejazıd Caberleri 20.15 Riuyo Gazetesi 23.30 m!>nde kılmacak öğle namazmı muteKorserto (P! ) 21.05 Bıahms dai akıb Edirne^apıdakı aıle kabrıne defvalsler (Pl ) 21 15 Şfrkılar; ekuyan nedıleeektir. Cenab» haktan mağf'ret Hamiyet Yuceses. çalanlar • Hckkı Der di.enz. Abut aüesi man, Şerit Içlı. Ismsıl Tezellı, Necdet Ge2en 2150 Konuşma; kcnuşan* Ahmed Esad Benim 22 0O Operada Sabık Belrık» Konsolssu İsmaıl Mem j bir gece 22 45 Haberler 23 00 Proframlar ve dans muziği <P1 ) cuh ve emekll Tuğbay Necatı Alt'rbu j laSın yağeni, eTi«kli Bınbaşı Nazım 23^0 Kapanış. Beyın camadı Nezıhe Kurtun eş' Ertan Kurtun babası. P. Bnb 93046 ANKARA E.âzı»h RADYO ÖLÜM B U G Ü N T U R AN va A Z A K Sinemalarında Matinelerden itibaren Ser.enin en güıel iki yerli fılmi birden 1 ATESTEN CÖMLEK ve müstakbel Fransız yıldızlanndan mürekkeb bir grup. Bu filmin mevzuunun bir hususıyeti de, genc kızların sefahatin uçurumuna yuvarlanmalan, ıçtimaî ve ahlâkî bir mesele arzetmesıdır. Oynayanlar VEDAD ÖRFİ BENGÜ REFİK KEMAL AVTEN KAYAU ÜLKÜ BENGÜ ALİ KÜÇÜK 1000 lerce figüran, 100 lerce sanatkârın canlandırdığı Prof. KaJlcl* Edibin esermden alınan ATEŞTEN GÖMLEK fiîminde hılâfet ordusuna karşı çarpışan vatan ve hürriyet kahramanlannm bastırılan isyanları, tüyler ürpertici sahnelerini, esareti esla kabul etmiyen Türk mllletinin şahlanmasını Türkün istiklâl Müca'^'esini ıftihar ve gözyaşlan ile seyredeeeksiniz. 2 FEDAKÂR ANA Diin uçk!a ve harb muhabıri* miz e'.ı'.e Koredeki kahrarr.aı lara aşağıiaki mektublar gonderilnuştir: Oîrrn İleriden Enis Gümüşyalçın"a, Mehmed Özturk'den Arımed Şenkaya'ya, Zahıre İrenden Cemaleddin İren'e, asım Cevık'ten Zekâi Çevık'e, Hatıce özşimsek'ten Kemsl Özşımşek'e, Burban Güngor'den Munır Arasil'ya, Azmi Sağlar'dan Mehned Sağlar'a, Nazif Tekıner'den Basrı Tekiner'e. lerimın de gozlerinden öpenm. Jstapbul Harbiye Başged. | Aaabeyin ;«. Ali Yılmaza Üstğm. Orhan Goynümer Sıhhatteyim. Derin saygı ve hürmetler. Kardeşim Tarıjja Hüseyin Sanaşarf Cumhm\>et süturlarmdaki ben ce çok k'ymeth olan yazılarıru büyuk bır zevkle okudum. AdKıymetli babacığuna Gönderdiğiniz mektubları al resıni bilmedığim için aynca mek dıra. Memnun oldum. Mektubum tub yazamadım, kusura bakma.1 poetadadır. Sıhhatteyim, se'ân Sizlere sıhhat ve sağhk dilerken ysni vazıfende de başanlar dıler, Oğlun: tsmaü Üsteî Kore dağlanndan selâm ve sevgıterimi yollanm. Kardeşiniz Kıymetli babacığuna , Üstğm. Orhan Göynümerı Selâmlarırala berabcr her 3ü t *** ellerinden hürmetle operim Ali Karakaya Sevgili babacığım ve anneciğime Selâm ederim, ellerinizden ö*** perim. İyi olmarun Ulu Tanndan Mehmed Çulhadan beklerim. Siz de ben evlâdınızdan Ödemisuı Küçükarvuluk kösorarsanız vücudüm sıhhat ve yünde Hüseyin Savula afiyettedir. Ağabeyime selâm ede1 S«lâm ederim. rün, ellerinden öperim. Çoeuklaı *** rm da gozlerinden öperim. AmeaHediye Altmdag» ma selâm ederim, ellerinden öpeSelâm eder ellerinden öperim. rim. Halama «elSm ederim, elle' Kardeşım Osman Karataşa selâra rinden öperim. Seyid ağama se| enişteti Ali Üstüne selâm. Bütun lâm ederim, ellerinden öperim., vatanda?lanma selâm, Gazetede Kayınpederime selâm ederim, elsol gözü sanlı benim. lerinden Bperim ve teyzem ha' Mehmed Alhndağ n'mlara ayn ayn selâm •derim.ff *** ellerinden öperim. Bu gazeto kiM Eni$tem Osman Öztürke min eline geçerse babama vermeSusul Gürala, Hüseyin Gürala, sini rica ederim. Bâki selâm. ' Hüseyin Korkmaza, bütün vaHalil Ural I tandaşlarıma selâm ederim. *** ( Mustafa oğlu Mehmed Altindağ Tireli babam Cemile *** Sevgili babacığım. selâm eder Kıymetli kardeşim Ahmed iki ellerinden öperim. Benim vül Mızıkacı cudüra nhhattedir. <•inem» aej Kardeşim iyi olmanı Ulu Tanlâm ve tevgUer, enıştem Ismaile rıdan dilerim. Ben kardesin Ay. selâm ve aevgiler. Tellâl Hakkı dın Muıkacıdan soracak olursaa amcama selâm ve sevgiler. ı hamdolsun çok iyiyim. Yalnız Sahabaddin Kaya , sizlerin hasretliğiniz var. Anne3JC 5fC SÇC t, teyzeme, dayıma çok selâm Bay Ali Çelik'e Aydm Uzel Kıymetli pederim, evvelâ selâm ederim, iki mubarek ellerin1 *** t*en öperim. Ebeme de selâm eSökeli Er Fevzi Rencberden r'er, iki mubarek ellerinden öpeağabeysi Mustafa Rencbere Ağabeyciğim, sonsuz sevgi ve • .m. Anneme de selSm ederim, Mİâmlarınu gönderir, senin ve iki mubarek ellerinden öperim. annemin hasretle ellerinden öpe Babama da selâm eder, iki elle?im. Ağabeyciğim benim Için me rinden önerim. Çocukların cümlak etmeyıniz. Sıhhat v« afiyet lesine selâm ederim. Gozlerinden teyim. Bir merakım varaa o da öperim. Salâhaddhı Çcü! sızlerden mektub alamarnadır. *** Sabırsızlıkla mektublannızı bekDa\ ıma , '.erim ağabeyciğim. Bâki selâm vc sevgiler. Dayıcığım. *** İzmire memuriyetinin kalktığını Sevgili kardefim Necdete ve adresini kardejim Mahmuddan Cumhuriyet sütunlarındaki çok haber aldım. Benim adresiml Iskıymetli yazılarım büyük bir temişsin Kardeşimden. Size yahazla okudum ve memnun ol kuıda mektubum varacak. îyi ve dum. Kardeşım fazla zamanım ol rahatun. Türk birliği ve ben sonTiadığı için sana muvaffakıyetler suz selâmlar aunar, hasretle elve «hhatler dıler, annemın, babaj lerinden öperim. T.iii ellerinden, senin ve kardeşÇvş. Şevket Karanfil Ani olarak karsılaştıâım 1 çok nvühım haEta'ığımda âcll mudah !»»' e benı aaha doymnadığım hayata ıarte e'ifn 1aşta aayın Dr. HIDAYET RONA ya. ornek oiacak gıııel bir künığe sahıb clan Dr PAKIZE I TARZI ye bu a^ada Dr YILDIZ. Dr. FERİHAN BAYKAL ve hem^ıre E:nel Turçtana tesekl'uı'erımın ve şukranlarımın ıletı'meslni sayın gazetenızrleTi rica ederim. Keriman SeMhadiin AtascyaT *** Kardeşim Zarı'e Betgenin AprjentJU clte'ln' teşîıls fKn ba«Uneye yatırılmısırKİa kıymetli yardımia'inı esırgenııyert H^vekl hastanesi. cerrahî ?erv\s şefı Oo Dr. Avnı Ak«e'ç ve »melivatı muv?ff'kı^etle yapan Op Dr Hus'iu Oıtüke ve &5İ«'an Dr. Cah'd O"gııç ve Orhan AjlanoJIuna. hernşire n».h!Tie, Murzzez ve Nafıayı ve dıj«r hastabakıc.Iara teı«kkur ederim. Dr. Cebire Betgen *** Veîatüe bizlerı sonsuz kederler içinde bırakan sevcıli eşlm, kardeşim. babamız ve b(jvTjkb»bamız Seîârıkli HÜSEYİN UZER'in cenazesıne ijtirik «den. telgrsf telefon rnektubla ve flfaht olarak kederırrıııı paylaşmak nezaketmde bulunan Rkraba v* dostlarımıj» ayrı «yn yazmıva teessurümuı manl oldnSuidıın bumda aîenen tfsekkür ederiz. Est, Karieti, ÇocukUiTi re torunlan TEŞEKKÜR . "saıoB» B U G Ü N Ms«», Matinelerden itibaren ALKAKAK Sinemasmda Mevsunin en büyuk ve en kuvvetli serial filmi CELLÂDLAR ^ETESİ (The Vigilante) Dört büyük artist ROLPH BYRD RAMSAY AMES LYLE TAL BOT GEORGE OFFER MAN YaratTJr: CAHİDE SONKU REŞİD GÜRZAF HÜSEYİN KEMAL MÜMTAZ ENER ŞAZIYB MORAL Bu filmde bir Türk anasının eşi öldükten sonra dustüğü birçak şaşaalı, debdebeli hayaü ve meşakkatli hâdıselere r»ğman vermiş clduğu sözden dönmediğini ve hayatı pahasma bu ö yerme getirdiğini bütün inceliğıle gbreceksıniz. J I ALEMKIAR SİNEMASI: Bugün ^ 2 fevkalâde film birden Borjsaîarın İntikamı (Türkçe) TAHSİN KURT 7 23 Açılış ve progıam 7 31 Hafif uverturler (Pl ) 7.45 Habarler vefft etmi;t.r. Cerazesı 27'2 951 ranü 8 00 Norman Clotîer ve Havr;' Horlıck Fe>azıd Camimden (orenle Ea r.iekapı orkestrası çalıyor IPI ' 8 25 Gunun Şeh diığır.e kaldırılmıştjr. Kederlı aıleprogramı 8 30 Hafıf muzlk (P! ) sıne başsağ'ığı dılerız. 9 00 Kapanış. Süih arkadaşları 12 15 Memleketten sfclâTi 12.30 Şarkılar 13.00 Haberler 13 15 Melodıler (Pl) 13.30 Oğle Gazetesı 13 45 Tango rumba. konga ve sambalar (Pl.) 14 Q0 Kapanış. 2 Maskeler Düşünce Aşk, Macera ve • ergüzeşt romanı Roma tanhinin en kanlı harblerinden, en ateşli asklanndanı en zaüm intikamlanndan bir yaprak. Raş RoIlfMe: PAULETTE GODDARO JOHN LOITND BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN Sinemasmda AŞKI ÖLÜM Edebiyat FakÜUesl Dekiniığındanlstanbul Ünivsrsıtesi Ed«biynt Fakül. tesi Eekreteri ve Turkolojl bölümü tan. 2İrrıat E T H E M K U T S A N 27 şubat 951 salı günü göneruıi hayata kanamııtır Cenaıe«l 28 şubat 951 çarfamba günü Hısekl hutane6lnden kaldırılarak Beyazıd Camll 5erlflnd« fiğle namazını mutealcıb rtedl lstirahatgâhj olan Karacaahmed mezarlıjiına defnedileeektlr. Arkadaş ve taîebelerine blldırlllr. (S191) *** •Ş15İ! Terakk!» ve «Anarat Hığutyun> Llselert IngiHzce öğretmer.lerinden BAYAN GLADYS BARKER vefat etmis oldugundan eenaze merauıntnln bugunku çarıamb» günü 28 bat 1951 saat 16 da Ferlköy Prottstan mezarlığı kll!ses:rd« lera olunacağı teenürle blIdlıiUr. Talebeler! ve dottlarının l»bu mor»sımde bulunmalart rte» olunur Cenaze Levuımatı: BECİDYAN Telef. «229 8099S *** Şadan Akanm esj, Nuran Alson. Orhan Aka «c Blrtan Akanın babalan emekll binba«ı Şaktr Aka T* Nslf» Akanm kardeslerl, Devlet Denlzyollan Uroum MUdUrü Yusuf Zlya örüj ve 8em!h Tineanın baeanajh, S\ı!hl Alsoiun kaympederl TÜMGENERAL NACİ AKA bir kalb kriıl netlceslnde Bursada Hakkın rahmetina k«vu(mu«tur. 8eh. rlmize Mkiedilen cenazesi 28 fubat 1951 çarşamba günü öğle namazmdan sonra Üsküdarda Yenlcamlden kaldırılarak Karacsahmeddekl alle kabristanına nakledUecektlr. AUah rahraet eylesln. Hiç bir kuvveün durduramadığı gangster çetesi reisi X 1 kinıdır? Beyaz atı olanların başına gelen belâlar nedendir? Cellâdlar çetesinde bu Buallerin cevabını bulacaksınız. Alevler içinde yanan hapisne. uçuruma yuvarlanan motosiklet. kan, ölum, dehşet •^B" ve macera filmi M B 17.58 Aeılıs ve progrım 18 00 Küme sazlardan »az «serlcrı ve oyun havaları 18 30 Konuşma 18 45 Caz orkestralarından: Shep Fiela (Pl.) 19 00 Haberler 19.15 Tarihten bir yaprak 19 20 Cumhur Baskanlıgı artnoni mızıkaaı; fef: Ihsan Künçer 2C 00 Konuşma 20 10 Muzık 2015 Radyo Gazctesi 20 30 Serbest saat 20.35 Tarth! Türk müıigi; ldar» edenMetud Cemll 21 13 Konusrna 21 30 Dan» muzlig (Pl.) 22.00 Konuşma 2215 Yenl »eslerden halk türkuleri 22.30 Şarkılar 22 45 Haberler 23 00 Kapanı;. Haıikulâde ve ejslı bir film göreceksiniı. Hiç bir rejlsörün çevirmeğe.. Hiç bir fılm şırketin m hazırlamaya ce»arel ve cüret edemedigi rîlm.,, GANGSTER'i» (No Orchidees For Misa Blandish) Bugün Matinelerden İtibaren Seyircilerini heyecandan heyecana göiürecek mıısz zam ve deh^etli süper film. Bnşlıca Yaratıcılan: JACK LARUE LİNDA TRAVERS DANNY GREEN Bu derece canh bir film beyaz perdede asla gösterilmemi§tir. Numaralı biletler satılmaktadır. Seanslar: 2,15 4 30 6.45 ve 9.15 dedir. YENİ ESERLER BULMACA rm ı ı ı ŞANLJ ÂŞIKLAR Büyük TrarLsız klâsiklerinden MoHere'ln «MIİ olan bu S perdeUk baleU komedya. dlllmlz* Oktay Rifat tarafından çevTilmis v* Mılll Egttira Bakarüığtnca, «Dünya Edebiyatından Ter cümeler Serislj içinde yayımlanarak 75 kuruf fiatla aatifa çıkarılmiîUr. AÇ PAPAZ Arman realizznlniu büyük mOmeaalllerinden blrl olan WUhelro Babe'nin «n guzel «aerlerlnden blrldlr. DlUrnlze 3azly« Berln Kurt tarafından çevrilmi| v« Mlllt seitim BakanUiı kUAılkler serisi l«lnd« ayrı Ud eUd hallnd* yayımlanmı$tır. G«rek blrlnci c|ldl. garek Ikind clldl 250 fer kurug fiatla bütün klUbeılard» »»tılm«krtadır. ÇEMBERLİTAŞ 2 Büyük. Sinemada genenin 2 büyük Orijinal Kopyan MARMARA filmi birden 1 DENİZLER ATMACASI E,i görülmeven tayfunlarla boŞuşan celik iradeh bir arslanın maceraa^^aş Rollerde: JOHN PAYNE GALL RUSSELL IEFFEREY LYNN LON CHANEY LLLJ! MARMARA'da Türkçe Kopyası MEVLlD *> oeak 1951 d» «uıt edcn rahm«Uİ evlidım azlı ruhuna, Ithaf «dllmek uzer*, 23 rubat 1951 çarıamba. günü öğ!e Damazınt müteakıb, Çenfslköy Kerıme Hatur» Camilnde okunaeak Mevlldl Şerifte hazır bulunabilecek muhterem taıııdık ve yakınlarımızır.. hem|«rütrimizın teşrlflerial saygılanmla rlca ederim. Zeblbe Tulgan Veteriner Hekim REMZİ TULGAN'ın Kadın gazeteci Littn maceraları: LU Ukji ile eve donerken şoyle Hayat au? öiiım mü? Senin Bobi bu kafatasmı kemirmeye Soldan tağa: 1 Har basgl bir maıeleyl konuıznak lçto yapılarüard&n. a Dogum•vındekl nobetçlnin kol ucu (lkl kellİSTANBUL, me). 3 Dumanlı günü leven, KoreŞehlr Tiyatrolan deki kahmrnanlarımııın yaptıklarının yarısı. 4 Bir ırk mensubu, gorufmege Saat 20.30 da gelen. 5 Bir rengln yarısı, not alma DRAM KISMI sureüle tesbit hanketl. « Çevrllınce E S K İ Ş A R K I ycnl dotmuı yavrunun gıdaaı rneydana (ikju (mürekkeb kellrr.e). 7 Nota, ratan; Retad Hurt sonuna bir harf konunca <bravo« manasına gelir. S Teral herkejin en Telefon: 42157 nazlk teUdlr, flu KOMEDİ KISMI Yvkandan YÜRÜ YA KULUM 1 CeHjme. 1 Doymak bllmlyen Tazan: 7nuu Arnold w Knut Bach lnsan (lkl keltme). S lyl laatte olTürkçeti: R Kemal Ardummn »• sunlar grupundan bir ferd. 4 Tersl Vas/i Rıta Zob» mader.den lprlr, cevTİlince Fransız Telefon: 40109 milletinden bir kısım olur. t Fes rcngi, kuvvrUlzllk belirtisl. 6 Bir Pazar günltri 1SJ0 da matim* Alman ftloıofunun yarısı. olduğu gıbl C'amartesl ve Çarsamba gtinlerl 1430 da 7 Bir musilu fileti 8 Tersı '"a'ra ÇOCUK TIYATROSU atanlsra o eesaretl verendir, onu o 4ü. Gişeler saat 11 de açıltr. rene lürütOrler. Pazarteıl akjamları Dram kısmında Salı »ksaml&n Komedi Kısmında Eotıelfci buİTnoeainn haüedttrrrt» temıil yoktur. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 PALABIYIKYA1\ Tiyatrocu Bas Rollerde: ARŞAK PALABIYIKYAN CARMEN MİRANDA Cazib ve zengin renklerle suslü rr.uazzam taklıdli komedi. GENBERLİTAŞ'fa Her 2 sinemamızda Türkçe sözlü kopyası I Ka^ıköy ve civan saym haîkına müjde: KADIKÖY H  L E HAYATIMIZIN Baj SSNEMASINDA Bugün YILLARI Be^oğlu ve İstanbulda 7 hafta gösterilen mevsimin biricik şaheseri Amerikada 9 akademi milkâfatı kaîanan « S A M U E L GOLDWYN'in EN GÜZEL Rollerde: FREDERIC MARCH MYRNA LOY DANA ANDREWS \İRGİNİA SL\YO TERESA WRİGHT Bu muazzam filmdo yer bulmak ve gen dönrnpmek için tam seans saatlerinde gelinmesi tavslyt olunur Seanslar: 1.30 5 Suare 8.45 te (Tcl 60112) îstanbuMa 164.874 kişinin takdırle sevrettıji bu büvük millî filmimiz umumî arzu üzerine İstanbulda Esrar Peşinde: 39 M M M D AİNİIİŞİMİAİK E ZİAİLİIİHLİİ RİEİFİAİKİAİTİB İİRİIIYİAİRİIİKI » (n e> •4 rofesorun îax Oalir 'LHEILİEİMİAİN İİCIBAİMİAİŞİE. Sahib v* Bafmuharriri NADİR NADİ Bu fHUhada yan ifUrini fiil«« Uart eden: CEVAD FEHMİ NİÜLflDİAİBİA eo Merhaba, haia! daha yatmadu) mi Uykun nıo k«çtı KİEİŞlFaiKJBTJ «tdurulmesile 1 hırsızlık arasuııls acaba bir rniınascbei 5 Mart Pazartesi KOREDE T Ü R " KAHRAMANLARI 6 Mart Salı 7 Mart Çarşamba Bursa' da T A Y Y A R E ' de İımirde 4 Sinemada TAYYARE BÜYÜK î N C İ ' de ES K.M. PAŞA İstanbıd Eyiip ŞAFAK • Batat Mİllî'dc (Arkası var) Cıtmhuriyet Matbaan Ankarada i Sinemada YENİ PARK ANKARA • P H İ S U S ' da TAP.IN AKŞAMDAN İTİBA^EN LÂLE TAKS^M ELHAMRA Sinemalarında F A T O ( Y a İstiklâl, Y a Ö l ü m ) § AR K MARİA Sineması FELİX'İ Bu Akşam 21.15 ten İtibaren Kuzey ve Güney Amerika guzelleri arasmda birineıliği kazanan A N D FİLM T u g r u l D e m : s s ı n Şaheserini »eyredeceksinız Er. guzei şarkı ve ağıtlan: PEPJHAN ALTINDAĞ SÖZERİ'den, en güzel türkuleri: SADİ YAVER ATAMAN Memleket Kcrosundan dinliyeceksiniz. Fılm hakkmda artistleri ne diyorlar? Haîen H^lyvpood'n» bulmıan KADRİ EBOGA N diyor ki: KoraHe b ^k z=ie;!er yaratan Türkün, bütün nazarlan üzerine çekmiş olmaaı hasebile İstiklâl Savaşjru hakkıle oanlandıran FATO filmini, tanın mış bir girket satm alraak iatiyor. «YILAN KADIN i ve «İKİ RTJHLU KADIN s filjn terinden sonra Sinemanın en son meydana gethd'ği *{six bir »aheserde Istanbul halkına takdim etmek'e şeref duymaktadır. ' I l l ı / V l > l Yaratan: MARİA FELİX Yakıa puselerile ruhlarda fırtnalar koparan feytan ruhlu bir kadın. Servet Lüks, ihtıjam ve sefahat hırsıle zehirlediği üç erkeğin kanlı Intikamlan Her sahnesi aşk İhtiras ve intıkam dolu senenin en büyük filmi. Yerlerinizl ayırünız. Telefon: 40SP.0yym^fjnyı KEMAL FİLM H H OY\ SEVSEV divor k;: Bir Tuık kuının omuı M VZ* erkeklerle beraber çsrp'şmBSUU, «evrresi ve sevilmesini, canlandırmafa cahştım. FATO, benim en hissederek oynadı^un ve an çok ınuvaffak olduğum roldür kanaatmdeyhn.... MÜJDE İstanbulda yeni Senenin en büyuk harb fılmi olan ve §i rin bir sınema dof du MÜJDE Tarzamn en güzel filmi olan Kumkapı Nişanca Türkeli cadrfesinde Modern NİL Sineması her bakrmdan raüîterüerini memnun edebileceğı gibi gizlere her bakımdan Beyoğlu sinemalanru hiçbir zaraan aratmıyacak »3an yalnız NİL Einemasıdır. Muhakkak ziyaret •diniz. 28/2/1951 ÇARŞAMBA günü matinelerden itıbaren iki büyük muazzam filmi birden sunar. ORHON ARIBURXIT dıyor kl: FATO'da on Türk sinema yıldızmın baj roller de oynayışı bu filmin fikir verebilir. kıymeti hakkında iyi bir SETTAR H. KÖRMÜKÇÜ diyor kl: En güzel filmler, dünyanın her tarafında ancak iyi senaryo, iyi rejisBr, iyi aktöı ve ivl tsknl»yenlerin bir araya gelmesüt meydana gellr. FATO fiîminde bunlann hepsmın bir araya geldiği muhakkakür. BU FİLM AYRICA: Ankarada: ANKARA PARK SUS YENİ. Sinemalarında birden «rS«tBrilc/«<.t»i^ İımirde: TAYYARE TAN LÂLE. Eskişehirde: LÂLE ve ASRt (Bu bir A N D filmdir) Baş Rollerde: VAN JOHNSON JOHN HODİAK RİCARDO MONTALBAN GEORGE M U R P HY FEDAİLER TABURU TARZAN ve DEHİZ K1ZI JOHN WEİSSMÜLLER. r Aynca: RENKLİ MİKİ Matineler her gün saat 1^0 da, su.re 8 45 te. Cumartesi ve Pazar günleri saat onbirde başlar Telefon: 27183
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle