14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
coırtfbitfrtl? S06UK Otomobilleri daima SAĞLAM RAHAT ve EKONOMIK olduğundan Zaman Kıymetlidır. .. kınınlı GRIPIN en başarılı ılâçtır. Baf, di}, neıle, adole, sinır ve romotizmo ağrılarına karşr daıma muvaffakıyelle kullanılır. GRIPIN, nezle ve grıp gıbı hastalıkların başlangıcında bırçok fenalıklorın önune geçer. Mercimek Bezelya unları ile hazırlanmış nefis çorbalar. «HERKO» YUN PAMUK KOMBINE MENSUCAT T.A. ORTAKLIĞINDAN: ARI RİPİN Modeileri Yüklendiğinden Pek yakında teslim edılmek üzere Kininli HALKEYI SALONUNDA Y A R I N Saat 14,30 da Arab âlemının meşhur rakkasesı SATIŞLARA BAŞLANMIŞTIR ACENTALARIMIZA MÜRACAAT KAMER B E DtR ve ses sanatkân MELİKE N A H V A N D ThmeTüstun" YUCESES Bu buyuk konsere ıştırak edeceklerdır Suzan Guven Şadan Adanalı Esma Engin Fasıl Heyeti, Ana sozleşmesı ahkâmına tevfıkan ortakhğımızın senehk adî cerı*l kıurul toplanttsı aşağ da yazılı maddeler hakkında goruşmek ve karara bağlamak uzere 17/3'1951 gunune r&sthyan Cumartesı gunu saat 10 as Eyub Davudağa Paşmakçıçayır caddesı No. 1 dekı fabrıkasında yapılacaktır Ortakların mezkur gun ve saatte bızzat gelmelerı veya vekil gqnc5eTnclen rıca olunur OTOMOBİL ve JNLARI TÜRKİYE UMUMİ DİSTRİBÜTÖRÜ ÇİFTÇİLER İ S T A NBUL : P. K. 195 Tei. 85755 20301 TİCARET T. A . Ş Taksim, Cvmhuriyet cad. Kervansaray ag. ORTAKL1GIN GÜNDE M l : I. ŞfŞLIDE SATILIK ARSA Şışlı cannnın hemen bıüşığınde Hurrıv etıebedı> e asfaltı caddesınde 257 ve 249 metrelık arsalar satüıktır Istıyenlerın Beyoğlu Istıklâl caddesı Mısır apartımanı 1 numaralı daıreye muracaatlerı 1 1950 yıh hesabatma al.4 yoneüm kurulu raporu ıle bılânço \e kâr zarar hesablarmın okunması ve karara bağlanmast. 2 Denetçı raporunun okunması ve karara bağlanması 3 Yonetım kurulunun ıbrası 4 Denetçı seçılmesı ve senelık ücretın tesbıtı. TRAK TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN: J ALMAN Men,eu ELEKTRODLAR (Elektrik kayn ak Çubuklan) gelmiştir. Her kntur ve boyda Demir Çelik, Püc (yumuşak; işlenlr) vs. cıns Elektrodlann ehven fiatlarlm satıjlanna baslanmıştır. Avrııpa Seyyar tJn Değirmenleri HAMUR M AKİNELERİ YUN AN ZIMPARA TAŞLARI Senehk genel kunıl otunrnu 21 Mart 1951 Çarşamba guniı saat 15 te Emınonu Maksudıye han 65 No lı daırede yapıîacaktı Oturura unuiden on gun evvel hısse senedlenni merkezımıze tevdı ıle mukagırış kartlannı almalan ortaklanmızdan nca olunur. G Ü N D E M : Yonetım kurulu ve dehetçı tarafından verılen raporların okunması Ortakl'ğın mevcudat ve defterlerıle bılânço kâr ve zarar hesablarmın tasdık veya tadılen. kabulu, Muddetı bıten yonefim kurulu uyelerı ve denetçının tekrar seçılmesı veya yerlenne baçkaların ıntıhabl. De^tçıje venlecek ucretın tayını, Yonetım kurulu uyelenne ortaklıkla iş gorebılmeleri için mezunıj et verılmesı Satış Yeri: Adres TİTAŞ Mağazaları TÜRK ELLAS T.A.Ş ISTANPUL KARAKOY Yenı Han Tel 446J8 Karakoy Bebek tramvay durağı 7?. Telefoo: 43039 Ç İ F T Ç İ L E R TİCARET T. A. Ş. İÇTİMAA DÂVET Aşağıda yazılı giındemi muzakere etmek ve karara bağlamak üzere 110101111 heyetı 8 3 '1951 tarıhmdc saat 15 on beşte Şırketm Taksim, Cumhunyet caddesı Kervansaray apartımanı altuıdakı Satıj Mağaza sında adl toplantıya davet edıyoruz Hıssedarlann içtımaa teşrıflm ve teşrif edecek hıssedarlann asgari bır hafta evvel hisse senedlerını makbuz mukabıhnde ıdare heyetıne tevdı ederek gın$ kartı almalannı nca edenz. İDARE HEYETI DEĞİRMEN İŞ TİCARET EVİ İZMİR Saracoğ'u Bulvarı Muhterem Müşterilerimize »\ I 950 senesındcnberı faz'a ^?gbett°n dolayı rıevcu"lu kaımı><ın KREM sayesînc/e PORTAKAL ŞARABI Tekrar pivasava gelmiştîr. 1 Işçı Sıgortalan Kurumu sağlık tesıslerıne luzumlu dış servısı malzemesi değıştırılen şartnameye gore satm ahnacaktır 2 Her gun Işçı Sıgortalan Kurumu Nışantaşı Hastanesındekı Satınalma Komısyonunda gorulebılır. 3 Isteklılerın ellerınde mevcud malzemelerın e\saflannı ve en son iıatlarım bıldınr teklıf mektublannı 21/2 S51 akşamına kadaı Nışantaşındakı Işçı Sıgortalan Kurumu Istanbul Hastanesındekı Satmalma Komısyonuna vermelen ılân olunur. Telefon S883fi Diş Servisi Malzemesi Alınacaktır A PORTAKAL ŞARABI GRAPFRUIT, POPTAKAL ve MANDALINA ozlennden ıstıhsal edılen ve Sıhhıve Vekâletının Refık Savdam Hıfzıssıhha Muessesesı lâboratuarlannda tahlü suretlen şıselerde yapışıkür. KARACIĞER ŞEKER ROMATIZMA hâstal'klannda ıçüebılecek sıfalı bır şarabdır GÜNDEM: 1 Idare meclısı ve murakıb raporlannın okunması. 2 1950 senesi bılânço ve kâr ve zarar hesablarmın temettü tevzii hakkındakı teklıfatın tasdık veya tadılen kabul veya reddı. 3 Idare meclısı azalan ıle murakıblann ıbralan. 4 Muddetı bıten murakıbın seçıminı yapmak; \ 5 Istanbulda Şırketm malı olan gaynmenkulde garaj ve servıs ıstasyonu ınşası ıçın ıdare heyetıne salâhıyet verılmesı SKRAPER SATD? ALINACAK S ilâ 6 yarda mikâblık bir Skraper aranmaktadır. Muracaat Galata, Karakoy Palas 6, No. 12 Tel 43235 KAYIB Kumkapı Nufu« Memurluğundan »ldığım ve K.rde askeı muamelem jazılı huvJyet cuzdanımı kayb*ttim Yenısım alacağımdan eskısırun hukmu yoktur Manol o|lu 331 dogumlu Panayot Emanollidıs leessüde bayılardara, Qarpıntıya,Sinir buRranîanha POOAMLAS! DE9HAL FERAhLANDIRIR. BASRİNIZK. MUTIAKABUlimUMNUZ f Tasarruf Hesaplan 1951 Ikramiye Planı: I Istanbul Iranlılar Hayır Cemiyeti tdare Heyeti Başkanlığından: Istanbul İranlılar Hayır Cemiyetinin yeni idare heyetıne aşağıda ısımlerı yazılı zevat seçılmışlerdır: Bay Rıza Leki Başkan Bay Ah Asgar Hatemi Başkan vekılı Bay Ahmed Şekıb Kehnemuyi Umumî kâtıb Bay Ali Hah'.ı Muhasıb Bay Cevad Eşrefi Kasadar Bay Huseyın Sıraci Uye Bay Halıl Mahmudzade Üye \ SAGIRLAR İÇİN İŞİTME CİHAZI 5 lalnız E V BEYOĞLU Şuhemiz için ve muhtelif para îkrauüyeleri 20.000 Lira Para ıkramijcsi Çekitişlere tasarruf hesaplarinda SOĞUK ALGINLIKLARI NEZLE 0AŞ, DİŞ AĞRILARINA KARŞI îsgari 200 Lirası olan muşterilerimiz iştirak eder. Be>oğlu şuberniz ikramiye keşidesine son iştirak tarihi: 28 Subat 1951 TÜRK TİCARET BANKAS! Türkiye Umumî Mümessili: NİJAD SERVEN ve ŞERİKLERİ Kom. Ş t Galata Karakoy Palas
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle