14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Şubat 1951 CUMHÜHÜYET Kore'den Resımler Amerikan elçilerinin diinkü toplantıları Baştarafı 1 inci sdhifede feransına iştirak ederek iki saat Türkiyenin muhtemel bir taarruz kadar meşgul olmuştur. Öğle yekarşısında savunma meseleleri gö meğini müteakıb Bakan saat 14 te rüşülmüştür. Bu raeseleler görüşü beraberinde Türk Hava Kuvvetlürken Amerikan Hava Bakanı Fin leri Komutanı Kongeneral Muzafletter de müşahedelerini anlatmış fer Goksenin, General Brooks, Geve Oramiral Carney de görüşlerini neral Arnold olduğu halde İstanbul bildirmiştir. Komutanı Korgeneral Şükrü KaOğleyin Bakan Finletter mutad nadlıyı makamında ziyaret etmiştir. ziyaretlerini yapmıştır. Oramiral Bakan müteakıben beraberindekiCarney de limanımıza gelmiş olan lerle birlikte Vilâyete gelerek Vasancak ve Amiral gemisi Colom liyi ziyaret etmiş ve sonra gazebus'a giderek ziyaretleri kabul et tecüere şunlan söylemiştir: miştir. « Bütün gezdiğim yerlerde geAmerikan elçilerinin toplantıları rek hükumet ve askerî makamlarla nın mutad konferanslardan biri ol gerekse halktan çok büyük hüsnü duğu, her ne kadar Amerikan res kabul gördüm. Bu akşam hareket ml çevreleri tarafmdan soylenmek etmek zorundayım. Her Amerikalı te ise de. bu konferansın geçen se gibi güzel ve tariM şehrinizin hayne yapılan konferansla kıyas kabul ranıyım. Bu arada kıymetli Valiniz etmiyecek derecede farklı olduğu ile de tanışmaktan dolayı çok mem müşahede olunmaktacbr. nunum.» Hava Bakanı Finletter ve OramiBakan bundan sonra askert yarral Camey'in konfeTansa muşavir dun bahsine temas ederek demişolarak iştirak etmeleri de ayn bir tir ki: mâna taşımaktadır. « Amerikan askerî yardımının Dün, konferansın devamı esnasın Türkiyede başan ile tatbik edilda Ortodoks Patrigi Athenagoras mekte olduğunu yakından müşada Konsoloshaneye gelerek misyon hede ettim. Türk Hava kuvvetleri şeflerile görüşmüş ve bir saat kadar üstün evsafı haizdir ve vazifesini kalmıştır. Patrik Athenagorasın bu muvaffakıyetle başarmaktadır. Türk ziyareti de muhtelif tefsirlere yol hava kuvvetlerine tepkili uçaklann açmıştır. verilmesi yerinde bir hareket olaKonferana toplanülanna bugün caktırde devam edecek ve akşam misyon şeflerile Oramiral Camey bir kok Türk halkını komünizme karşı yekpare ve bölünmez bir bütün teyl parti verecektir. olarak buldum. Kara, deniz ve hava Colombus kruvazörü geldi kuvvetlerinizin yeni silâhlarla teçBirleşik Amerikanın Doğu At hiz edilerek müessir bir hale gelantik ve Akdeniz filolan Komuta tirileceği kanaatindeyim ve buna nı Oramiral Robert B. Camey'in çalışacağım. sancak gemisi «Colombus» kruvaMemleketinizi olduğundan güzel zörü dün saat 12.30 da limanımıza ve cana yakın buldum. Kısa zagelerek Dolmabahçe önünde demir manda muhtelif yardımlarla eksiklemiştir. Misafir gemi limana gi leriniz tamamlanmağa çalışılacakrerken Selimiyenin bir buçuk mil tır.» açığmda 21 atım topla şehri selâmAmerika Hava Bakanı Thomas lamış ve Selimiyeden aynı şekilde Finletter, gece saat 12 de hususî mukabele edilmiştir. bir askerî uçakla şehrimizden ay«Colombus» kruvazörüne men rılmıstır. Hava Bakaıu, hava alasub 87 kişilik vardiya eratı dün saat nında Birinci Ordu Müfettişi Kor11.05 te dört motörlü iki uçakla general Şükrü Kanadlı, Geneşehrimize gelmişlerdir. ral Nazmi Ataç, 1 inci Ordu KuAmerikan Hava Bakanı mandanı General Vedad Garan, şehrimizden aynldı Merkez Komutanı Reşid Erkmen, Şehrimizde bulunmakta olan A Hava Kuvvetleri Komutanı Genemerikan Hava Bakanı Finletter, ral Muzaffer Goksenin tarafından dün sabah Amerikan Elçiler Kon uğurlanmıştır. ANIMIZA GELEN VB GIDFN VAPURIAR t ) Vitaminli ÇOCUK MAMA51 HOME LİNES Akdeniz Turistik Kruvaziyer yapmakta olan ss. ATLANTİC (22.000 Ton 22 Mil) Lüks Transatlantiği 3 Mart 1951 tarihinde saat 10 da İstanbuldan hare.ket edip PİRE, RIESİNA. KAPRİ, NAPOLİ, CENOVA, MONTEKARLO, KAN, BARSELONA, PALMA, LİSBON NEW YORK için yolcu kabul edecektir. ve Fiatlar Tenzilâtlıdır PARO ÇOCUĞUNUZUN SOT ANNESİDİR. ZlRAATÇILARA MÜJDE • • • • % Türkiye Ziraî Donattm Kurumundan mübayaa «tüginiz FORDSON MAJOR Hidrolik Pulluk, kaldırm» tertibaünı haiz traktörlerinize ve diğer marka Traktöriere uygun iki Amerikan m&mulatı Kore'de elde füngıi düşraanı bekliyen yiğit erîerimizden biri VAN DER ZEE SEYAHAT SERVİSİ Anadolu Sıgorta Han, Galata, Telefon: 43904 Müracaat. Bilumum malumat için seyahat acentalıklanna ve Umumî Yolcu Acentası olan TRAKTOR PULLUKLARIMIZ GELDİ Fiatı 500 Liradır. Orhan Kmzanchan, Galata Tünel Cadded 74 Telgraf: KpTBir*1*!! istanbul NTIDOT NEZ.LE # G.RİP. ^ s^' Dl$ AGR1SI T" ~ A0ALE ROHATİIMASI ' • YANIKLAR GUNEŞ YANIĞI ^^==3'ARI.BÖCEK SOKMASI ^ r " ^ KESIK ^ t •%. • YARALAR ^ ^ ^ PİŞİK i •KAŞIMT1 J •EKZEMA i •ERGENLİK ! • DONUK " ^ \ • DERİ ÇATLAKLARINDA VE NâH ' TRAJTAN SONRA KULLANILIR%| /KIRALIK I I I I I I I I I Yağkapanının en büyük I hanı Kasab han alttnda ana caddey* ve denize birer dakika mesifede fabrika ve het türlü ticart faaliyete elverişli, Kuyumcutahir sokağı 15 No. lı diikkân kiralıktır. Müracaat: Katırcıoğlu han kat 5 No. 6 avukat Ziya Ergun. FiATI : 7S Krs. ^ ^ Hizmetçi Aranıyor ^ ' Kore'de şehid düşen erîerimizden birinin mezan Harb muhabirimiz Faruk FenDt, son savaşlarda öldürülen bir düşman erinin cesedi başında Ilirb schssında bir istirahat saafi: Subay ve erleı, postadan çıkan «C uırhuriyet» gazetesini okuyorlar S«naryosu gazeteci arkadaşlanAdana 16 (Telefonla) Güney mızdan Sara Ertuğrul, Behçet Ke Anadoluda yaptığı seyahatten dönmal Çağlar ve Sinan Korle taraflann mekte iken şehrimize de uğnyarak dan hazrrlanan «Kendbıl Kttrtaraıi tetkik ve teftişlerde bulunan İç IşŞehir» aöh fihnin haricî sahneleri eri Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu ni çekmek üzere Maraşa gidea £e jugün vilâyette bir basuı toplantısı jisör Faruk Kenç ve arkadaşlan •apmıştır. Bakan bu seyahatindi Fatih 3 üncü Sulh Hnkuît Maraş valisinin emrile mahkemeye ıdindiği intibalardan memnunlukla Yargıçlığmdan: sevkedilmiş ve çekilen filmler mu >ahsetmiş, memurlarla halk araHalen Bakırköy Akıl hastaneainde t«sadere edilmiştir. iindakî münasebetler hakkında şun davi altmda olan ve akıl hastalıMevzuu tamamile millî ve îstik an söylemiştir: « Devlet memurlannın halk ile ğma müptelâ bulunan Abdullah kızı lâl Mücadelemiz tarihinden ahnrnış Amber Semrah Ekenin hacri ila lji bulunan bu filmin musadere edil lan temaslannda demokratik zih o'uncaya kadar Samatya Hacıevhtdedmesüıe rejisör ile artistlerinin suç iyetin hâkim olması lâzımdır. lin mahalleri Hacıkadın eaddesi 127/1 üstü mahkemesine verilmesine se îu yolda geniş mesafeler alındığı ıumarada muklm Ramaatn Eken vasi beb, film icabı Maraş kalesine Fran ;örülmektedir.» ayin edilmiş ve keza hasta Arnber sız bayrağı çekilmesi ve bu sahneBakan diğer bir suale de şu ce Semrahtan doğma İsmall Abdullah ve Ömerin babalarır.m ve'at ettlkleri ve nin filme almmasıdır. abı vermiştir: « Zabıta âmirleri ve valilerle nneleîtnin akıl hastası olması dolayıMemleketimizin şerefli bir müca:le küçüklere amcaları Ramazan Eken delesine aid bir tarihî hakikatin /aptığım temaslarda emniyet iş mahkememizln 6/12'95O tarih ve canlandınlması için hazırlanmış o erini beraberce görüştük. 10 1180 1514 sayılı karan Ue vasl talan bu sahne, Ankaradaki film işBakan, Malatyadaki hâdise hak 'in edilmiştir. Keyfiyet llân olunur. lerile alâkalı sansür komisyonu ta kındaki bir suali de şöyle cevabrafından kabul edilmiş ve çekilme landırmıştır: «Malatyada hâdise sine resmî müsaade verilmiştir. diye tavsif edilen bir mevzu bilmiBAYAN DAKTÎLO Hattâ filmin hakikate daha uygun yorum. Hukuki işler etrafinda şöyARANIYOR ve canh olabihnesi için de alâkadar le veya böyle görüşler olabilir. Bu Makinede ingilizce ve türkmakamlar bir miktar askerin de görüşler gene kanunlann çerçevesi çe yazı yazmağa muktedır, filmin çekilişine iştirak etmesini dahilinde tanzim olunur. Bazı gaseri ve mükemmel daktilo amünasib görmüstür. Hal böyle iken zetelerin bu işi fazla bir polemik ranıyor. Abnancada yazabilenMaraş Valisi tamamile şahsî bir mevzuu yaptıklanm tahmin ediyoler tercih olunur. Taliblerin hükme dayanarak filme el koymuş, rum.» sanatkârları mahkemeye vermiştir. hal tercümelerile birlikte GaHayattaki şahsiyetlerin resimleMaraş idari makamlanna göre rinin asılması veya asılmaması haklata Posta Kutusu 1455 adFransız bayrağının çekilmesi hakiresine derhal müracaatleri. kmdaki bir suali de Bakan, bunun katte yokmuş ve bunu çekmek de Meclisten çıksnlacak bir kanunla bir suçmuş! Halbuki bir film meytayin edileceğini söylemek suretile, dana getirilirken ele aldıgı mevcevablandırmıştır. DOBTOB . OPERATÖB zua ilk cereyan şeklinden sanat, Bakan, buradaki tetkiklerinden .jknik ve seyirci bakımlanndan bazı ilâveler yapılabilir ve sahneler ko sonra İçele hareket etmiştir. Bütçe nabilir. Maraşın kurtuluşuna dair müzakerelerinde hazır bulunmak | Knlak, Burun, Boj^a ( A | n , filmde böyle olmuş, Maraflıların üzere pazar günü Ankaraya müteUiş) Hastalıklan Mütehassıa düşmanı nasıl söküp attıklan gös veccihen yola çıkacaktır. Ankara Caddari 1S terilirken Fransız bayrağının çekiTelefon: 23197. Ev: 84161 Turist gemilerinden klavuzluk lişi de belirtilmiştir. ücreti alınmıyacak Maraş Emniyet müdürü bu huDenlzyolları Idaresi. turist gemilerinsusta şunlan söylemiştir: den klavuzluk ücreti alınmamasına kaŞükrü Canalın « Bayrak çekilişi tarihe uygun rar vermig ve karar yürürlüge girmijdeğildir. 30 sene evvel kurtuluş es tir. Misafir harb gemisinden de klavuznasında kaleye Fransız bayrağı çekilmemiştir. Bayrak kanununun 11 luk ücreti alınnuyacaktır. Piyasada teneke ihtiyacı inci maddesine göre her hangi bir Kitabı Milli Egitim BakanlıYoğurt mevsimmln yakınlaşması iizeyere yabancı bayrak çekilmesi için ğmca Kız Enstitülerine yaren büyük mülkiye âmirinden izin rine yoğurthanelerin teneke ihtiyaclar dımcı ders kitabı olarak kaçok artmıştır. Piyasada teneke darlığ almak lâzımdır. Bu yapılmadığın gittikçe artmakta olduğundan yoğurt bul edilmiştir. Tek metodla dan kanunî takibata geçilmiştir.» çttar Ticaret Bakanlığına müracaatle • kadın elbiselerinin biçilmeteneke ihtiyaclarının teınlninl rica etsini hocasız öğretir. Fiatı 5 ınişlerdir. Yağ fiatlan düşüyor liradır. Son günlerde sadeyağ fiatlarmda ge Bakanlık emir verdlği takdirde Tica rlleme kaydedilmiştir. Trabzon ve Vak ret Ofisi elinde bulunan tenekelerden BİÇKl TATBİKATI fıkebirde de fiaüarın düştügü bildi bir miktarmı yoğurtçulara verecektir. Diğer taraftan Deviet Bakanı Fevzl rllmektedir. DİKÎŞ ve PROVALAR Trabzon yağlan 389 400. Vaklıkebir Lutfi Karaosmanoğlur.un ton Alır.anya kitabmın 2 n d baskısı çıktı. maUan 460480 srası fiat bulmakta seyahati netlcesinde varılan anlaşîr. üzerine bu memleketten de üç bin ton dır. Fiatı 5 liradır. Buna mukabil yumurta fiatları bıraz kadar tenekenin ithali beklenmektedir. Diğer eserleri : Lira eaıüanrmştır. İri malların sandığı 100 Bu mal geldiği takdirde piyasada slkınYüksek Biçki kaideleri 2,5 tı kalmıyacaktır. 103 llra arasıdır. Erkek Biçki dersleri 5 Kaııada bizden yer fıstığı Mohiniye soyadı verildi Yapma Çiçekler 1,5 Nehru tarafından Türk çocuklanna alacak Şapkacılık 1,5 hediye olarak gönderilen bir yaşmdaKanada Ticaret Ataşemizin bildlrdiği ki fil yavruau Mohiniye soyadı seçmek Bedeli gönderilen kitab, tane göre bugüne kadar Çlnden ithal üzere ıDoğan Kardeş» bir müsabaka açahhüdlü gönderilir. Posta mıştır. Müsabakaya iştirak eden 500 ço len yer fıstığı harb dolaylsile Çinden teücreti alınmaz. cuk arasmda Sevin Nart'm teklif ettiğl min edilemediğinden Türkiyeden ithali «Birtanem» soyadı birincîliği kazanmış için teşebbüslere geçllmigtir. UĞUR KİTABEVİ Kanada Türkiyeden lkl buçuk milve bu soyadı Mohiniye verilmiştir. ŞimCağaloğlu yokuşu No.' 44/1. di fil yavnısunun kaydma yeni soyadı yon dolarlık yer fıstığı alacaktır. Gene bu memleket bizden külliyetli nın ilavesi için gereken fonnaliteler ikmal olunmaktadır. miktarda sünger almak Utemektedir. Maraşta mahkemeye sevkedilen ffilm sanatkârları İç Işleri Bakanının Adanada basına demeci P Ürolog Operatör Prot. Bahaeddin Lutfi VARNALI Böbrek, Mesane, tdrar ve Tenasül Vollan Hastalıklan Mütehassısı Beyoglu, H Bankası karslsı Emirnevrur sokak No. 10 Panaiya Apt. No. 2, Tel: 42203 Misafiri olmıyan 2 kifilik gene aileye yemek bilh hizmetçi aranıyor. Köşk, Suadiyede ve yenidir. Hizmetçiye güzel oda verilecek, kalorifer Ve uşağı vardır. Kimlerde çahşüğı, fotoğraf ve ayhğı yazı ile «Hizmetçi* rümuzu ile posta kutusu 176 ya müra caatleri. Tarsus Asliye Hukuk îargıçbğmdan: Mehmed Ali Aynlnuj v«rlsleri vekili Avukat Hüseyin Antebelll ve Avukat Mustafa Boro t&rafmdan Yenlce k8. yünde oturan Elizabet Şeren aleyhine açılmış olan tescil davannın yargıla. mam sonunda: Dcvanın reddlne dab verilen karar Yargıtayca borularak iad« edilpıesi üxerlne YarfiUy iiâmı usulen ve ilânen tebUğ edllmlf n bu kere davscı vekili tarafından mezkur dava KAYEB Edlmeden aldığım göçmea yenllenmiş ve duruîmaya çıkanlmn kâğıdımı kaybetUm. Yenisini çıkanu olmakla Elizabet Şerenln (hırujma gü. c*|ımd«n cıkisintn hükrr.ü yoktur. nü olan 5 mart 951 pftzartesl günü 926 doğumlu Ahmed Özvataa •aat 11.40 da Tarsus Asliyt Bukuk Mahkemesinde bulunınası veya kendlılni temsilen bir mümessil ve vekil göndermesi lürumu davetiye aâkamına kalm olmak üzer» ilânen tebllg Deri, Frengl, Zührevî olunur. (2461) Hastabklan Mütehassısı. Beyoğlu, Konak Oteli karşısı DOKTOB Suterazi (Turnacıbaşı) sokak Nil Apt 5/S. Tel: 4S734. Dr. ORFANİDİS tdrar ToOan ve TenatBI Bastahklan Mütehassm lAdeml Iktidar, beleevjeklij! tedavtd SMtecl, Ankara Caddert 117 Pelefon: 22533 ^ * 1 ŞHad Kambaraeılar 7ivaeddin Maktav TEMEL BICKI I DoSum ve Radm Bastahklan K Burhrnlye Asliye Hukuk I MiMebassnı I Yargıçlığından: I Cagaloftlu, Nuruosmaniye I Burhanij'enln Gömeç bucagmdan Osır.an oğlu Kâzım Sarı tarafından açılan İ H İ Cad No. 22. Tel: 22683. • § • gaiblik davasının yapılan yargılaması îonunda: Burhaniye Armudov& bucağına ba|Iı Gomeç köyü Nüfus kütügünün 213 sa |çocnk Hastalıklan Mütehassısı| yılı hanesinde kayıdlı Ragıb oğlu Yemçeden doğma Âmlr Sarının Medenl Cafaloğlu CÜJ". karsısı 21 K. 31 ve müteakıb maddelerine tevfikan numaralı apartıman Telefon: gaibligtne 27/12/950 tarih ve 450/470 • 27216. Ev Tel.: 23273 sayılı llâmla karar verilmiş olduğundan alâkalısımn bu hüküm hakkında llân tarihinden ltibaren 15 gün KIZLAR ™ içinde kanun yolun» nruracaatte bulunmadıgı takdirde bu hükroun kesin ALINACAK leşçceği ilân olunur. Ambalâj islerinde çalışmak üzere işçi kızlar alınacaktır. Sabah saat 10 dan 12 ye kaI Dr. HAFIZ CEMAL I dar Ketenciler. Sabuncu han• LOKMAN ffEKIM I da İdris Yaybulak LâboratuDahffly* Mfit«haıt anna müracaat. • »ivanvolu 104. I RlZA ÜNVERİ 1 OPER4TÖR ^ Dr. Şemsi Mutver İstanbul Halkuıın Sevdiği ve Benimsediği Yegâne ÇÎÇEK M A GA Z S I BOL KÖPÜKLÜ • NEFİS KOKULU £1 bombalannı bojunlarında bu gcruaolık gibi taşıyan Türk eıleri Kore sava$]arında GENÇLİK ve GÜZELÜĞİNİZİN KORUYUCUSUDUR.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle