11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET ÎT Şnbât 1951 $ehir 1 D Ü Ş Ü N C E L E R j Medenî K a n u n u n yıldönümü ve Medenî =haberleri Hikmetler, sulh ve 141. madde Kamyon Kanun düşmanîığı Cünün Mevzulart I Yazan: Ord Prof, Hıfzı V, Veüdedeoslu HEM NALINA MihHNA Son hâdiselerden ve sözlerden ilhamlar merikalı dostlanmız, Türkiyeyi, Türkiyenin büyük ehemmiyetini, Türkiyenin yüksek kıymetini anlamağa başladdar. Biraz geç ama zaran yok; geç olsun da güç olmasın. Yeni Dünyada yaşayanlara Türkiyeyi anlatmak, Sovyet Rnsyaya ilk kafa tutan memleket ve devlet olan Türkiyenin azim ve cesaretini, Tür kiyenin stratejik ehemmiyetini anlatmak için biz gazeteciler durmadan yazdık. soyledik; fakat yazılanmız, eskiden nakşi ber âb denîlen, buz üzerine yazı yazmak kabilinden bir şey oldu; söylediklerimiz bir ku laktan girip öteklnden çıktı. Vakta ki Türk süngüsü Korede parladı; eşsiz kahraman Mehmedcik, orada savaşan dost ve diisman bütün askerlerin en yiğiü ve en cengâveri olduğunu isbat etti; o zaman manzara birdenbire değişti; Amerikalı dostlanmız. Türkü ve Türkiyeyi anladılar. Düşmanm göğsüne saplanan Türk süngüsünün şimşckleri Amerikan kafalaruıı bir anda ayduılattı. Şehidlerimizle gazilerimizin mubarek kanlarile yazdıklan şehamet destanlan, kaç yıldır yazdılfiarunızın anlatamadığı bir hakikati Amerikaya anlattı. leyebilirler. «Artık tehlike geçmişBundan çeyrek aîir önce 17 şu tir. Yeni bir nesil yetişmiştir. Türk bilecek âkillerin eline bırakmağı Sulhu istemiyen, dünyanın 1914 bat 1926 da fsvicreden alınmış olan inkılâbı, sağdan veya soldan ehemdüsünmüşlerdir. Mademki bütün ten evvelki halini bilip de onu özZabıta bu sabıkalıları dün Türk Medenî Kanunu üzerinde, miyetli bir tehdide maruz olamaz,» hakîmler hep aynı şeyleri vecizelemiyen pek çok insan olmasa geTürk inkılâb tarihinin en ileri mer diyenlere ben inanmıyorum. Zira Beyoğlunda saklandıklan ler, hikmetler halinde tekrar etrektir. Birinci Dünya Harbinden halesini teşkil etm<si lâzırn gelen bu inkılâbı tehiikeye koyacak ne mişlerdir, o halde böyle bir devevde yakaladı sonra herkeste dünya sulhu için n içinde bulundugumuz demokrasi zehirli tohumlann her gün etrafa letin meclisinde münakaşaya bile zorlu bir hamle hasıl olmuştu. Her devrinde ileri geri sözler edilmek. saçıldığını ıstırabla müşahede edip Şehrimiz Emniyet Müdürlüğü me kes sulhun teessüsü için bir çare mektedir. Bu heyet bir taraftan Halbuki b b taraftan da milletler lüzum olmadan her meselenin itte, yazılar yazılmaktadır. Bunlar duruyorum. murian, Gebze yolunda eşkiyalığa tifakla hallolunacağını ümid edeteklif ediyor, vecizeler çeklinde Commnn Cause adlı bir mecmua arası Matbuat Enstitüsünün Türk dan bir kısmında açıkça Medenî kalkışan ve bu meyanda bir kammez miyiz? m sulh propagandaları yapılıyordu. Bu neşretmekte, diğer taraftan da Dün grupunu teşkil etmek içü» gazete Kanun düşmanhğı görerek müteBir de hüsnüniy'et sahlbl müli yon sahibini soyan 4 sabıkalıyı ya sırada Pariste bir gün bir otel ho ya Cumhuriyetinin Anayasasını başmuharrirleri toplanıp konuşuİşte bu güzel tejebbüsü «lkışlaessir olmamak elde değildir. Bu yetçüer var. Niçin kendimiz çalışıp kalamışlardır. lünde konuşurken Amerikalı bir hazırlamakla meşgul olmakta yorlar; kendi tâbirlerile «basın mak için arada bir eller kalkar, düsmanhğı yapanlann ağızlannda gene lâik bir medenî kanun yapNiyazi Özgüner, Mehmed Çabasesler yükselir. Fakat bu seslerle Smiyane tâbirile sakız gibi çiğ madık da bir Avrupa medenî ka lar, Bahaeddin Çavdar ve Cevad madamm bu komışmalar arasında dır (1). Anayasanın ilk müsved hürriyetinin yeni bir kalesi» kuru beraber yahud biraz sonra yerine sesi yükseldi: t Bakıniz, hiç harb desini havi olarak neşrolunan nüs luyor; kuruluyor ama hâlâ matbuat nedikleri şu lâkırdı var: «Biz Müs nununu alıp benimsedik? diyorlar. Çahşkan adlarındaki bu mütecavizgöre ya bekçiler seferberlik dalüman bir memleketiz. lsviçre hı Bu sual tamamen yanhştır, daha ler, bundan 5 gün evvel Gebzenin siz dünyayı da se\tnem; arada bir hada projeye başlamadan evvel hürriyeti meşhur «Tahdişi ezhan» vullarile sokakları gezerler, yahud korkunç müphematuı ristiyan blr memlekettir. Bir hı doğrusu yerinde değildir. Zira: Denizli köyü yakınlarından geçmek harb lâzımdır» demişti.. Halbuki muhtelif milletlere mensub on ka ayarmda duvarlara beyannameler asılır. ristiyan Medenî Kanunu bir'Müste olan Kırşehir plâkalı kamyonu çe bu madam Büyük Harbde harb dar büyük mütefekkirin sözleri gölgesinden kurtulamıyor). Artık o alkış sesleri tayyare gü1 Biz kendimiz bir medenî kamaydanlarında, fakat geride do vardır. Bunların hepsi aşağı yulüman memleketin bünyesine uy nun yapmağa çalışmadık değil, ça virmişlerdir. Ellerinde silâhlan da bu Dünya cumhuriyeti anayasası rültülerile, top sesleri arasında mar. Kendimize göre bir Medenî lıştık. Fakat yapamadık. Medenî lunan Niyazi ile arkadajlan, kamyo laşmış, sefalet ve peri«anlığı gör karı aynı manadadır. Meselâ Fichte işitilmez olmuştur. İkinci Dünya müş, hattâ bu perişanlıklara çare bu mevzuda ne demiş ise Dosto projesinin dîbacesini okumak inKanun yapmak zorundayız.» tlk hukuk sahasının sadece bir kısım nun soförii Aliyi ve araba sahibi sana güzel rüyalı bir uyku gibi Harbinden sonra dünyayı sulha bakısta safdilleri aldatacak bir man münasebetlerini tanzim eden Me Muzafferi ölümle tehdid ederek soy bulmak için çabalayan bir heyeti yevski de belki başka ifadelerle geliyor, o uykudan uyanmağı is götürmek istiyenler şimdiye kadar tık örtusüne bürünen bu iddianm celle yirminci asırdaki münasebet muşlardır. Aldıklan 270 lira para temsil etmişti. O zaman bu harb aynını söylemlş, Erasmus ne demiş temiyor. Bu dibace şöyle başlıyor: misline tesadüf edilmemiş bir gayarkamnda düpedüz bir irtica fikri leri tanzime kâfi gelmediği için da ve bazı e$yalarla" hâdise yerinden arzusu, işini bitirip boş kalan insan ise Franklin'in aşağı yukarı onu tek «Arz üzerinde yaşıyan kavimler, retle çalıştılar, Birleşmiş Milletleri, nin saklı olduğunu anlamak için ha Osmanh Imparatorluğu devrin uzaklaşan bu cüretkâr soyguncular ların can sikıntısınm acaba bir te rar ctmiş olduğu görülüyor. Demek Dünkü paıetclcrde Türklye Ainsan ruhunun yükselişi ve insanla Unesco'lan kurdular. Husus! tebüyük bir cehd «arfına lüzum yok de onun tadili ve tamsmlanması lü 1993 numaralı taksi ile şehrimize zahürü mü diye düşünmüştüm ki aküll insanlar bir çok meseledünya merika münasebetleri ve İstanbulnn maddî refahı bütün beşeriyetin şebbüsler de ayrı olarak tur. ttviçre Meden! Kanununun zumlu görüldü. 1916 da ilk Cihan kaçmışlardır. Mahallî jandarrnasının Meğer öyle değilmiş; harb arzu lerde, bilhassa sulh meselesinde, müşterek hedefi olduğunu kabul devleti fikrini yayma cemîyetleri, daki Amerikan elçileri konferansı dinle alâka» mevcud değildir. Ger Harbi devam ederken dünya cumhuriyeti anayasası ter hakkındaki haberleri Amerikan (Kanunu ş'an üzerine hâdiseye el koyan şeh sunun bir de «milletin erkekliği hep aynı surette düşünmüşler ve ve teslim ederek..s çi boşanma «ebebleri olan (zina, medeni komisyonu) adında bir ko rimiz Emniyet Müdürlüğü memur ni (erliğini demek daha doğru düşüncelerini birbirüıe az çok İşte dîbacenin bu ilk fıkra tib heyeti daha nice nice teşekkül Savunma Bakanı General Marcana kasd ve pek fena muâmele misyon kurularak çalışmağa baş lan bu soygunculuk faillerini dün ama söyleyen öyle söylemiş) benzeyen tarzda tekrar etmişlerdir. sı şimdi bize bir ütopik memleke ler aldı yürüdü. shaH'ın beyanatını ve Amerikan ler, cürtim ve haysiyetsizlik, terk, ladı. Fakat çahşma metodu o su sabah Beyoğlunda saklandıklan bir üniversiteleri tkı esas kanununun mukaddimesi muhafaza etmek için zaruri bir (İşte Amerikanın Bunlardan şimdiye kadar harbsiz Hava Bakanı Mr. Finletter'in sözleşifasus akü hasUlığı, geçimsİ2İik) retle devam etti ki, bundan bir ne evde yakalamışlar, Savcılığa teslim hâdise olduğunu» bize siyaset nu Garbî Avrupanm hukukçulan. ede gibi görünüyorsa da dikkatle okur sulhu temin edecek bir tedbir ke? rini okurken dost Amerikalılartn hallerlnden bir kumı aslında pro tice çıkmadı. Meselâ Mecellede te etmişlerdir. Niyazi ile suç ortaklan biyatçılan böyle Dünya Cumöğrenemedik. Ufukta srizden ziyade işe, yazıdan ziyade testan hukukuna dayanmakta ise lefonla bir mukavele yapıp ya tevkif edilmiçîer ve Gebze Adli tuklarında ileri sürüp en dehşetli huriyeti, Dünya Devleti fildrleri sak her kelimesinin yukarıda bah fedildiğini settiğimiz muhtelif dünya kavim beliren bulutlar ise şu fâni dünya harekcte kıymet verdiklerini düşün bir harbi burnu kanamadan atlatde, bunlar trviçrede uzun zaman pılamıyacağına dair hüküm yoktj. yesine gönderilmişlerdir. manm bu yüzden bir muvaffakıye etrafında sözle, işle çalışıp durur lerir.in hikmetlerinden aluımış ol nın üzerine rahmet yerine şiddet, düm ve Kore kahramanlarımızın danberi lâik kanunlara girmiş olup, Bu komisyon «Icab ve kabul teldeğil bir kabahat olduğunu söyle ken bizler de şu son günlerde Ceza duğunu görürüz. Meselâ rııhun «nur yerine nar» yağdıracağa ben Türklyej'i anlarma ve tanıtma yoiçlerinde millî ve dinî akidelerimi jraf ve telefon Ue dahi olur» şeklunda kazandıklan zaferin büyük Özel oiiul öğretmenlerinin yen siyasetçiler de çıktı.. Velhasıl Kanununun 141 inci maddesinin yükselişi adalet ve faziletin neti ziyor. ze uymıyan bir nokta bulunma linde bir madde ilâve etti. Fakat böyle bir iki paradoksal istisnalar tadili münasebetile hâlâ milli his cesi, maddi refah tebiatin bereketerfihi meselesi Demek oluyor ki bir çok müte kıymetini bir daha şükran ve minmaktadır. Boşanma davalannın bunu da şeriate dayandırmak lâMilll Eğitim Bakanlıgı Özel Öİretim dan başka durup dururken harb lerin zayıflatılması mevzuunu ko tine iman ve itikaddan alınmış bir fekkirlerin hikmet şeklinde söy r.etle andım. O haberlerin ilham uzaması ve davadan önceki sulh zım geliyordu. Esbabı mucibede aybugün norma nuşuyoruz ve bir türlü bu duygu fikirdir. Aynı mukaddimenin daha ledikleri mütearifevari sözlerüı ifa ettiği bazı duşünceleri yazmaktaa teşebbüsü ile Meden! Kanunun hiç nen: «Bu maddenin sebebi tahriri Müdürü Ali Teoman dün sabah Ankara isteyen insanlara dan sehrünize gelmlî ve Milll Eğitim nazarile bakmak mümkün değildir. nun sarih ve salim bir tarifine eri aşağısında «sulh ve adalet ya bede ettiği insaniyet henüz emikle kendimi alanuyonun. bir alâkası yoktur. Bu noktalar ihtlyacı zamandır. Delâili eevazi Müdiirlüğünde tetkiklere bajlamıştır doğrudan doğruya Usul Kanununa yesi ise a'maların akdinin ve gaib Özel Öğretim MUdürü. Türk hususi Maamafih şu hepimizin istediğimiz, şemiyerek bu topyekun ifade ile raber ayakta duıur, yahud beraber yen bir çocuk halüıdedir. Ayağa mekteblerinde vazife gören öğretmenle bellediğimiz «yurdda sulh, dünya matbuat, cemiyet, fikir, »öz hürri düşer» deniliyor. İşte bir diğer hik kalkıp saadet ve selâmet yolunda Saym Amerikan Hava Bakanı aid blr keyfiyettir. lerln bilmükâtebe akdinin ve bir rin terfih ve terfilerini ssglayacak tedda sulh» vecizesini tahakkuk et yetlerini kayıd alüna düşürüyoruz. met daha ki bizlenlen evvel gel yürümesine mâni olan kaba kuv Bursada diyor ki Türk tayyaremişlerin ağzuıdan herhalde bir vetlere karşı durabilmek içüı in cileri üniformalannda bizim rengiŞu halde Medenî Kanun düs duvann arkasında buunan ile beri birler alacaktır. Bundan başka. yabancı tirmenin ne kaciar güç olduğunu ve azlık okullarının ilk kısırr.larmda manlanna «kanunun hangi hüküm tarafında bulunanın ve bir damın cers okutan Türk öğretmenlerinin maaş gördükçe insanın harbe, arada bir (1) Bu mecmuanın nlsan nüshası İçin defadan çok çıkmıştır. O halde saniyet, mütefekkirlerin hikmetle mizi ve göğüslerinde kanadınuzı leri bizim içtimai yapımıza uymu aşağısında bulunan ile yukansında arına bir miktar zam yapılmasma ça zarurî oynanan bir beseriyet dra bu âcizden de blr makale istemişlerdi. anlaşıhyor ki hikmetin ancak bir rinde tasav\ur ettikleri şeklini bir taşıyorlar. yor?» diye sorarsanız, size madde bulunanın akdinin ve saftırlarm bir ışılmaktadır. mı gibi bakacağı geliyor. Halbuk Harbi önlemek içli kurulan bu gibi vatanı vardır; o da bütün dünya zaman için kitablarm sinesinde bıBen de diyorum ki Fakat AMuallimler Birliğndcn blr heyet. dün teşekküller hakkında bu yazımın ıa. dır. Bu kaziyyeyi hakikat olarak zikrile müsbet bir cevab veremez takım alât vasıtasile akdinin ccvazı rakarak saz ve sözlerle ikna yoAkdiki bütün dinî, felsefî hikmetler, büarasından sezilecek ruhî halet ler. Evvelâ bu kanunun içinde ne hakkında kütübü hanefiyede mev Milli Ejitim, Müdürü Muhiddinekalliyet tün hakîmler sulhu daima met tırları canlı blr yazı yazarnıyacağımı kabul edenler bazı kere dünyanın lundan başka bir yola girmeğe ne merikan tayyarecilerile aynı rengi ziyaret ederek. ccnebi ve İçinde ve aynı kanadı taşıyan Türk havaidaresini böyle hikmetler söyliye yazık ki gene mecbur olacaktır. olduğunu bilmezler. İkinci Dünya cud olan sarahat ile kütübü mali okullarında çaLışan türkçe ve kültür hetmişler, insanlara kardeşliği vaaz anladım ve itizar ettim. cılannı taşıyan uçaklar aynı değilkiyede . Ilhı> denilmek suretile bu öğretmenlerinin çck güç blr durumda Harbi devam ederken, bir gün rastve nasihat eylemişlerdi. Bazan fidir. ladığım bir tanıdık bana ihtikârdan cihet temin edilmiş oluyordu. Bu bulunduklarını. kendilerinin kıdem zam tlillllııiüiııtııııiüiıııtıııııııııııtıııııııııııııııııııt haklarından isti lozofların ağzından, ekseriya da Amerikan Hava Bakanı Evet, yana yakıla şikâyet ettikten sonra tarzda bü çahşma metodu ile yir nı, terll ve emeklllik Bakanlık nezdinade ettirilmeleri için mi senede bir medenî kanun yap de tavassutta bulunması dileğinde bu halkm hak olan sesile söylenen bu Türk hava kuvvetlerinin mutlaka «bütün kabahat siz hukukçularda. hikmetlerin muayyen bir vatanı tepkili uçaklarla teçhiz edilmesi kaİsviçreden Medenî Kanun ahrsınız. manın hels aile ve mirasta lâik unmuşlardır. bir tarihi yoktur; yani zaman ve naatindeyim. İşte böyle olur. Bizim memleketi bir kanun vücude getirmenin im Deniz hastanesi tıbbî müsameres O halde Amerikaya dönünce miz Meden! Kanun ile idare edile kâru olamazdı. Bu sebeble XX. a Deniz hastanesinin aylık tıbbî müsa mekânın haricinde gibi söylenmiş Arkası Sa, 4, Sü. 6 da ~ meresi 20 şubat salı günü saat 14.30 da sözler, verilmiş nasihatlerdir. Eğer, hava ordnmuza hemen tepkili uçakrnezn dive serzenişte bulunmuş, apılacaktır. dünyanın bir tarafında doğrudan ıııııılıııuıiüüiııııuıııııılllllllililllllllllllllllllll lar göndenneyi lutlen «ıiMitnıayıkendisine bu işlerle Medenî KanuSatışı durdurulan eser dogruya sulhun sulh olduğu için nız. nun hiç bir alâkası bulunmadığını tstanbul Müddeiumumiliği Basın Bü aleyhinde tesekkül etmis cemiyetbu kanunun tanzim ettiği hayat Amerikan Hava Bakanı Türk osu tarafından yapılan taleb üzerine ler, söylenmiş sözler olsaydı, münasebetlerini kısaca saymak suNebioğlu Yayınevi tarafından çıkarılan havacılaruun maharet ve kabiüyetMEVLÎD Bütün Dünya Yılhğının musaderesine vakit inanabilirdik ki çimdiki inretile izah ettiğim zaman hayret lerini görmek bana büyük bir zevk Kıymetli aile büyüjümüz bakarar verilmişti. Bu kere yapılan itiraz sanlık da esas itibarile harbi seven içinde kalmıştı. Görülüyor ki büen bam merhum verdl. üzerine musadere kararı kaldınlmıştır. bir camiadır, arada bir görülen «27 ocakta Neufchatel'de Komüde söy!üyor, bümeyen de söylüyor; dığı silâhı istimal ediyordu: KuvYAZAN: Sadreddin Gözübüyük'ün Havacüarunıza maharet ve Ressamlaruı göçmenlere sulh tezahürleri riyakârhktan iba nist Partisinin tertibliği bir toplanne tetediklerini pekâlâ bilerek söyaziz ruhur.a ithaf edilmek üzerc vet .kanuna rağmen halkı nümayikabiliyetlerine uygun yeni uçakyardımı rettir. Halbuki gerek sulha, gerek tıda, komünist mebus M. Dasson18 şubat pazar günü öğle namaleyen Medenî Kanun düşmanları şe davet eden «Humanite» gazetelar verirseniz, Türk milleti de biizından sonra Teşvlklye Camlinde Göçmen ve Mülteciler Türkiye Yar diğer beşerî meselelere dair söy ville konuşacaktı. Liberte gazetesi ise halkta ve hukukçu olmıyan bir sine ,daha dağıtılmadan el koyulyük bir zevk duyacaktu. MevlldJ ŞeTİf okımacajmdan ardım Birliği Bajkanı Büyük Millet Mec lenmiş hikmetlerin hepsi birbirüıe birinci sahifesinde toplantının ilâBatı A\Tupa hususî kısım münevverdeki bilgisizlikten du ,aynı şeyi yapmak istiyen «Ce lisl Relsi Refik Koraltan, memleketi zu eden akraba, mesiekdaş ve ınuhabirimiz pekâlâ istifade ederek fikirlerini Soir* ın intişarına mâni olundu, mizin tamnmış sanatkârlarına birer o kadar benziyor ki bunları söyle nını yapmış, ayrıca beyannameler hem^erilerimizle rehmetliyi teAmerikan Savunma Bakanı Gemektub göndererek göçmenlere yardım yenlerin bü yere gelince bu dün dagıtılmıştı. Saat 20.30 da M. Dasyürütmenin hattâ bir inkılâb mecnümayiş yerüıe kuvvetli polis birvenlerln, dindatlarımızm tefrUmaksadlle kendllerinl birer eser hediye yayı sulha götürecek yolu neden sonville toplantı yerüıe gelmiş ve kirdcğinı onların teşkil ettikleriy likleri sevkedildi, gelen çapulcular neral Marshall diyor ki Türk lertal rlcm cderlz. lisi olan Türkiye Büyük Millet etmeye davet etmiştir. Bu tablolarla di. Hakikaten bu mukavemetin ruordusuna yapılan yardunın, buna Ntcati Gtzübüvük Meclisinin koridorlarına kadar nüAnkara, İstanbul ve İzmirde birer resim bulamadıklarma insan hayret edi sadece M. Gerault'yu bulmuştur. hu, bilhassa, İspanyol dahilî savaşı daha toplanmaya ve ağızlannı açfuz etmenin yolunu bulmağa çalıyor. Eğer akü ve hikmet vecizeleri M. Gerault, o havalinüı mesul komaya vakit bulamadan kimyon benzer diğer yardımlardan çok daserglıl açılacak ve satılacak tabloların hasılatı tamamile göçmenler yararına esas itibarüe olsun birbirinden münistidir. İki ahbab, dinleyicileri sonunda Fransaya iltica eden İs lara tıkılıp götürüldüler. Hükumet, ha mühim neticeler verdiği kanaaçıyorlar. 8 GÜNDE AMERİKADAN sarfedllecektir. Satılmıyan reslmler, babekleyerek, saat 22.15 e kadar çe panyol kızılları olmuştur. Komünist nümayiş yerinde görülecek memur ündeyim. lo ve müsamerelerde açık arttırma ile farklı olsaydı o vakit bu becerik ne çalmışlar, sonra, hiç kimsenin polisi kurtancı rolündeydi; niteAVRUPAYA n O halde daha mühim neticeler larla, devlet fabrikalannda çahşan satıja arzedllecek, bunlardan toplanacak sizliği âdeta zarurî görmek kabildi «American Export Lines Inc. Of paralar da gene göçmenlere terkolugelmediğini görünce ayrümışlardır. kün, bugün antikomünist cereyanuı isçilerin işlerüıe derhal son veri elde etmek için en az yardım güBu gibilerin istediği nedlr? Malum: Ailede ve mirasta eskl şe NewYork» Kumpanyasuun «IN nacaktır. Resimler, jubat sonuna kadir Bu hikmetler, umumiyet itiba Toplantı saat 20.30 için ilân edil şampiyonluğunu yapan General de leceğini, yabanalann da 48 saat ren Türkiyeye daha çok askeri Gaulle, kurduğu Milli Birlik hüku içinde hudud harici riat hükümlerini getirmek, garba DEPENDENCE» vapuru 53 gün sü toplanmi} bulunacaktır. rile adalete hürmet, çalışrnanm fa mişti.» edileceğini yardım yapmak lâzım gelmez mi? Dün kendllerine mektub gelen res zileti, tabiatin bereket ve ihtişamı teveccüh etmenin bugünkü devlet cek olan Akdenizde bir tenezzüh metüıde komünistlere kilid mev bildirmişti; sözünü tuttu Bu havadis, Fransada bir çok kiler vermekten çekinmiyordu. Bu ler camiasında yaşayabilmenin tek seyahati için 10 şubatta NewYork samlar büyük bir memnunlyetle bu tek dostluğun zevki ve nihayet ölüm lifi kabul etmişlerdir. Türkiye ile Amerika arasında bir Dci defa da nümayiş yapüamadı; gazetede çıktı. O Fransa ki, demir şartı olduğunu yirmi beş yıldan tan hareket etmi} olup 22 limana korkusu gibi esaslar üzerüıde dö perde haricindeki memleketler için hal tam 4 mayıs 1947 ye kadar de halbuki komünistler, hele ikinci pakt imzalanması için müzakerelcTekstil sanayii heyeti ugnyacakür. Bu müstesna tenezberi anlamağa başlamış olan Türk nüp dolaşır. Bu esaslar kavimden de, komünizmin en ziyade kuvvetl vam etti; Ramadier kabinesindeki sinde, bunu yapmaya mutlaka mec rin tamamlandığmı bildiren bir Ankaradan döndü milletini tekrar eski uykusuna ya züh seferine mahsus bütün yerler komünist Bakanlar, mensub olduk burdular. Partinin Paris teşkilâtını Ankara haberinde şöyle denüiyor: Bir hafta kadar önce çejidli ijçl me kavime, hakîmden hakîme değiş olduğu yer sayılır. Hakikaten dışatamamen tutulmuştur. tNDEPENtırmak. seleierile uğraşmak üzere Ankaraya gl mezse de ifade tarzı, üslub itibarile ndan bâkan bir gözün, vaziyeti ları kabineye Mecliste itimadsızlık idare edenler, birinci fiyaskodan Son temaslarda, Türkiyesiz DENCE vapuru 12 nisanda Genova, Bir kısmı bunu örümcekli kafa Cannes ,Napoli; Gibraltar ve Ne\v den litanbul Tekstil Sanayii İşçilerl Sen derece derece farklı görülebilir; başka türlü görmesine ünkân yok reyi verinceye kadar... 4 mayıs 1947, sonra, şeflerinden azar işitmişlerdi, bir Avrupa müdafaası olamıyacağı muhtelif milletlerin giyinişlerinde tur. Grevler, sabotajlar, nümayiş gelişigüzel bir tarih değildir; siya kendilerüıi temize çıkarmak isti ve Türkiyenin Doğtı Akdenizin bir suım tazyikı ile .re tâbir caizse York olmak üzere sefere başlaya dikası heyeti şehrimize dönmüştür. Haber aldığımıza göre heyet Cumsî tarihe meraklı olanlar, o tarihe yorlardı. Yoksa, başka türlü temiz düğüm noktası olduğu bugün Ahüsnüniyetle yapıyor. Onun için cak ve 24 nisanda birinci seferini hur Başkanı. Başbakan yardımcısı ve ki farklar gibi. ler birbirini takib eder: kızıl gazetakaddüm eden günlerde batı ile leneceklerini müdriktiler. Ellerin merikahlar tarafından anlaşdmış «dünya yok, âhiret vardırı; o top yapacak olan eşi «CONSTITUTION» Bakanlarla temaslarda bıîlunmuş. l?sizteler mukaddes tanman her şeyi, Fakat şurası da muhakkaktır tancıdır. Tıpkı komünist veya fa vapuru da onu takib edecektir. Be liğin ve iplik karaborsasının önlenece ki bu hikmetler ne gibi üslublar her gün ayaklar altına alurlar; A doğu arasında, Moskova konferansı den geleni yaptılar, fakat muvaffak bulunmaktadır. ği, gelir vergisinin işçilere de tatbik ediile patlak veren anlaşmazlığın ge olamadılar. Muvaffakıyetsizlikleri şistin «ferd yok, cemiyet var» de heri 29500 ton hacminde olan bu lecegi kendilerine bildirilmiştir. Eğer bu hakikatin nihayet içinde söylenirse söylensin insan ragon gibi edibler, Picasso gibi res nişlemeye yüz tuttuğunu hatırlıyanüı sebebi basittir: Çünkü ekalli dostlanmızca anlaşılmış olması nediği kadar toptancıdır. Ona göre, iki vapur, 8 gün sürecek olan yeni (•Tarsus» ile Avrupaya gidenler r samlar, Joliot . Curie gibi âlimler lar onları derhal aj u:d edebiliyorbilirler. Moskova Parisle bozuşur yettirler, çünkü kuvvetleri şişiril ticesinde Türk Amerikan paktı Medenî Kanun falan bahis konustı sürat transatlantik sefcrini açacakTarsus vapuru dün saat 12 de 212 yol lar. Maamafih bu ayırd edip anla komünisttirler ve nihayet Komüdeğildir, dünya için de, âhiret için lar ve «American Export Lines, cu ve 92 ton yilkle Batı Akdeniz sefenist Partisinin 621 kişilik millî ken, komünist partisi, Paris hüku miş bir balondan ibarettir, çünkü imzalanırsa, Yakuı ve Orta Doğuda yışın yanında bu hikmetlerden çıde sadece şeriat hükümleri mev Inc.» in diğer LAGUARDIA, EXCA rine çıkmıştır. Gemi ile gidenler arasmmecliste, taraftarları haric 167 üye metini teşkil eden uzuvlardan biri zor kullanârak gayretleruıe eriş banşı korumak imkânı artık sağmek istiyen her ekalliyet gibi zor lanmış demektir. da eski Bnsbakanlardan gükrü Sarac kan hükümleri kabul ettiklerine si vardır. İküıci gelen M. R. P. nüı olarak kalamazdı. cuddur ve bunlar tatbik edilmeli LffiUR, EXOCHORDA, EXCAMoğlu, Arualdo firmasının idare meclisi dair bir alâmet yoktur. Bilâkis bir dir. O bir fanatiktir. BION ve EXETER transatlantik reisi ve direktörü. ve İstanbul Üniver zamanlar alkış tuttukları fikirlere, ;adece 145, üçüncü durumdaki sosFakat «iktidar partisi rolünü oy karşısında gerilemeye mahkumyalistlerin ise 99 mebus ile temsil nadıklan kısa müddet, onlara, Fran durlar. Devlet Bakanı saym Fevzi Bir kısmı ise Türkleri eski asır vspurlarır.a katılarak haftada bir, «itesinden iki talebe grupu vardır. hikmetlere bir müddet sonra ar edildikleri düşünülürse, kızılların Lutfi Karaosmanoğlu demiş ki: sanuı en kuvyetli partisi olmak fırlık uykusuna yatırıp onu tahrib Birleşik Amerikaya gidiş gelişi teAlmanlar yakmda tütün *** kalarmı döndükleri görülmemiş kuvveti büsbütün ortaya çıkar. mübayaasına başhyacaklar Eski iktidar memleketi harbe satmı verdi. İşte bu, bir masal deetmek için din ve milliyet de dahil min etmek suretile Avrupa memO halde seçimlerde kazandıklan Batı Almanya hükurr.etüe son yapılan değildir. olduğu halde her vasıtadan, her leketlerindeki turistik hareketlere Halbuki bu kuvvet, sadece bir ğildir; P.C. (Parti Communiste) muvaffakiyet nedir? Seçimler bam sokmamakla iftihar ediyor. Bir devr ticari anlaşma gereğir.ce yakında bir heİşte asırlardan ve asırlsrdanberi firsattan istifade etmek emelile Me yeni bir hız vereceklerdir. yet memleketimize gelerek tütün satın kâh bir tarafa, kâh diğer tarafa masaldan ibarettü. Bizzat Komü Fransanın hakikaten en kuv\ etli başka bir hikâyedir. Bir defa 167 let adamı memleketi harbe sokmadenî Kanun düşmanlığını körüknist Partisinin yaydığı ve herkesi partisidir. Bir defa bütün partiler mebuslannı 1946 da çıkarmışlardır. dık diye övünmemelidü. Memlekealacaktır. lüyor. Aile ve millî mukaddesat Heyetin bu meyanda bazı ham madde yüz çeviren milletlerin daha doğ inandırmak istediği bü* masal. Fran içinde en ziyade disiplinli olanıdır. O zamandan bu yana şartlann de tin erkekliğini öldürmeye, yiğiüialmak ü2ere de temasa geçecegi anla. rusu milletleri idare edenlerin ih sada komünistler, bütün dünyada Tamamile bir savaş birliği halüıde ğiştiği ve meşhur P.C. nin, bizim ğini söndünneye çalışmak herhalde namına bir şey tanımıyan adam, MEVLİD şılrr.aktadır. Almanlar mübayaalarını tiraslarını teskin etmek ve bu su olduğu Ribi. ancak gürültücü bir teşkilâtlandırılmıştır ve halkın tâ bakarsımz «aile dinî bir müessehalk dilinde söylenildiği gibi ipli övünülecek bir şey değildir. caha rlyade takas esasma istinad et retle umumî sulha erişmek cnaksedir. Medenî Kanun aiieyi diniMerhıım Bay ekalliyettir. Hem de gülünc dene içine kadar inmektedir. Bu teşki ğinin pazara çıktığı muhakkaktır. Yeni iktidann Koreye göndertirmek istemektertirler. sadile Amerikanın başta Chicago bilecek kadar ufak bir ekalliyet. lât ancak mangalar, takımlar, bö «Humanite» artık ancak 200 bin diği ve böyle yapmakla çok iyi mize ve millî an'anelerimize göre TACEDDİN KIPÇAK'ın Limanlann anonim şirketler tanzim etmelidir» diye etrafa va'zeÜniversitesile diğer bazı üniversite Yalnız ne var ki Fransa, onların, lükler, taburlar vesaireye benzeti basabiliyor. Sonra komünist nam ettiği tugayımızm kahramanlığı, ruhuna ithaf edilmek tizere halinde idaresi der durur. İşte bur.'ar sarığın alüLâleli Genctürk caddesi Kemalprofesörlerinden mürekkeb bir he en ziyade serbestçe faaliyet gös lebilü*. Sabotaj ekipleri hazırdır, zedlere'rey veren 7 milyon seçme eski iktidann memleketi İkinci Llman işletmelerinin anonlm şirket yet. Dünya Cumhuriyeti adı altın terdikleri memiekettir. paşa Carniinde 18*2/1951 pazar na gizlenmiş komünistler ve bozajanları her tarafa sokulmuşlardır. nin komünist olduğunu. hattâ sol Dünya Harbine sokmamast neticeler halinde çalışabilmesi için gerekH günü yatsı narr.azım müteakıb gunculardır. Her ikisi de tehlikeliElinde geniş imkânlar vardır; geniş cu fikftere sahib bulunduğunu san sinde. Allaha şiikür, erkekliğimizin tetktk ve hazırlıklara başlanılmıştır. da bir teşekkülün peşinde yürüMevlid okunacağmdsn arzu edendir. Zira Medenî Kanun hakkında Denizbank kanunu limanlann müstak;! lerin tejriflerl rlca olunur. Bugünü iyi anlayabilmek için, maddî imkânlar. Sadece Fransızla mak ,bütün gafletlerin en büyüğü ölmediği ve yiğitliğunizin sönmebilgisi olmıyarları güzel sözler ve bir sirket halinde teşkilâtlandmlmasır.a Eff Fevziye Kıpçak düne bir göz atmak mutlaka lâ n değil, Fransada yaşıyan herkesi olur! Fransada köylü, çok zaman, diği sabit olmuştur. EÜslü mantık ile arkasından sürükmüsaid olduğvmdan, kanunun katruzundır. Kurtulaşu takib eden iik kendisine bağlamak; onları sadece ileri fikirli olduğunu ispat için reîünden sonra limanlann hemen şirket yıllarda sol fikirler, günün modası Fransız hükumeti değil, dünyadaki yini aşırı sola verir; bu da ona, köha:!ne getirilmesine başlanacakür. 3951 YII.1NTN ROMANI idi. Daha doğrusu zihniyet şuydu: bütün demokratik hükumetler a yünde bir entellektüel şöhreti teTehdid mektubu gönderen gene Sağ fikirlerden ne kadar uzaklaşır leyhinde faaliyete sevketmek ıçın müi eder. P.C. nüı kaleleri arasında bir sene 8 ay hapse mahkum oldu sanız, o derece vatanperver olur plânlan, teşkilâtı mevcuddur. Bu meselâ Massif Centrallar ve güney Bundan 15 gün evvel Beyoğlunda ottıdoğu Fransa vardır; bu bolgeden ran Madlen adında bir kadından tehunuz. Zira sağ fikirler Vichy de anarşistler partisi, anarşiye yalnız kucak dolusu rey almıştır. Ora hal did mektubu göndermek suretile 500 lira 25 yaşında bir genç kız, ertesi sabah idam edilecek bir mahmekti, işbirlikçüer demekti, hain partinin dışında cevaz vermektedir; isteyen ve zabıta tarafından cürmü meşkının komünist olduğundan mı? kum ile gacevarısı, hapisanede nikâh oluyor, fakat.... ler demekti, kısaca geriye bakmak dahilde tam mânasile totalitarizm hud halinde yakalanan Turhan Onat isHayır, zira bir komünist hükumet mindeki gencin muhakemesi dün sona demekti. Fransızlar sağı takbih et mevcuddur. Azalan enerjik ve aAHMED HALİD KİTABEVİ kurulsa, evvelâ onlar isyan çıkaermlstlr. ikleri nisbette. insanlan ve mües zimlidir, her şeyi göze almış msannrlar. Fakat orada yerleşmiş bir 3 ür.cü Asllye Cezada yargılanan Tur250 kuruş. ieselerile, kendilerini felâkete sü lar... Hükumete iştirak ettikleri zihniyet vardır: Iktidara geçen her han Onat bu sucundan dolayı 1 sene ^ İZOLASYON 3 ükleyen bütün bir devri, bir reji günlerde ordunun içine kadar ya parti terakkiperver olmaktan çıkıp, 8 ay hapse mahkum edilmistir. yılmışlardır, kilid mevkilerde ami takbih ettiklerine inanıyorlardı. muhafazakârlaşır; durumu muhaİE MUAYENE ^ Bugünkü 4 üncü Cumhuriyetin te damlan vardır. Nihayet Millî Mec faza etmeye çalışır. O halde reyiKüçük Haberler y melini atan 1945 referandumuna isteki 167 azaları bu çahşmaların, mizi, muhalefete vermeliyiz. Bu^ ÂLETLERİ '• ıu gözle bakmak icab eder. Mem kanunlar tarafuıdan sekteye uğra nun gibi, daha bir çok düşünce • İL HAKEM Kurulu, Tran.vay ve Elektrik amelesi ile, Devlet Basınevl [ekette yeni bir hava esiyordu. E tılmasına mâni olmaya gayret e tarzı sayılabilir. Muhakkak olan, amelesinln yüzde elll zam talebinl ye. konomiriin, ağır •îanayiinin milli derler. O halde komünizmin, Fran komünist partisine verilen her rerinde bulmamıştır. Sebeb olarak bu leştirilmesi zaruretine kâni bulu sada göründüğü kadar kuvvetli ol yin bir komünistten gehnediğidü:. müesseselerin malî dunımlarırun iyl uluyordu; işçi haklan, sigortaiarı madığı nasıl iddia edilebilir? olmadığı gösterilmektedir. in plândaydı; işbirlikçiler, haüıler Şöyle ki onlar ,sadece bir ekalKornünizm Fransada artık ilerle• ARDAHAN şilepi dün îskenderun yük postasmdan döıımü? ve külliyetli :eza!andınlmalıydı, servetleri elle iyetten ibaretür. Evet teşkilâtlan miyor. Halbuki ilerlememek, tıpkı HAFTALIK SİNEMA, SAN'AT MECMUA5I mlktarda narenciye getîrmiştir. Ayrıca, rinden alınıp, başkalarına dağıtıl mış, azimli, gürültücü... Fakat ni mistisizmde olduğu gibi, onun içüı Bakır şllepi de Karadenizden kasablık mahydı. Sağa karşı antipati, gayet hayet sadece bü ekalliyet. gerilemektir. Dayandığı işçi tabahayvan getirmlştlr. tabiî olarak sola doğru bir sempati ynı silâhları kullanacak bir hü kası, komünist olmıyan sendikaaratıyor ve bundan istifade eden kumet tarafuıdan derhal 'tirile lara daha fazla rağbet ediyor. Ni tedbirlerinin propagandasmın da, Cemaziyelevvel 10 Cumartesi En çok okunan, en güzel sinema mecmuasıdır. Memleketimizin her tarafına da •Comünist Partisi oluyordu. Partinin bilecek insanlar. Nitekim bunun tekim, bütün gayretine rağmen, ne büyük rolü var tabiî. Çok şükür ki esmî organı «Humanitej) nin o kabil olduğunu Eisenhower'in Pa Fransız limanlanna gelen Ameri bu gürültücü ekalliyetin Fransaya ğıtılmış olan bu muazzam yazı En yeni yerli ve yabancı haber ve dedikoduları verir. günlerdeki satışı, 600 kusur bindi. risi ziyareti dolayısile P.C. nin ter kan harb malzemesinin boşaltılma verdiği zararın ne derece korkunc hazinesini bayiinizden bugün is Kızılların Rus Alman paktı im tiblediği ve iki defasında da fiyas sına mâni olabildl, ne de orada bu olduğu anlaşılabildi. Hür dünya Her cumartesi 25 kuruş zalandığı zaman takındıklan tavır ko ile neticelenen nümayişler is rada ehemmiyetli grevler çıkara karşısında Fransanuı prestiji, bilV. | 6.54 12.28 15.23 17.45 19.15' 5.14 unutulmuştu; hatırlarda olan, işgal pat etti. Hükumet ilk defa ölarak, bildi. Bunda, Fransız hükumetinin hassa onlar yüzünden, bugünkü ka E. ] 1.10 6.44] 9.39 12.00 • 1.32 11.30 NEBİOĞLU YAYINEVİ senslerinde, i ; mukavemetia çe komünistlerin her zaman kullan aidjğı, • nihayet alabildiği mücadele dar hig bir zaman kuılmamıştu. soyan 4 sabıkalı Sulh ve harb Harbi istiyenler Hakîmlerin sözleri Zaman ve mekân dışmda sözler Dünya Cumhuriyetinin Anayasası Ve bizim 141 inci madde Hikmetin tek vatanı Ufuktaki bulutlar ,%ı*,ı Yazan: A. ADNAN AD1VAR PARİS MEKTUBLARI 1 Fransadaki heyulâ Melin Toker HAPlSHANE GELİNİ SIEMENS ildız TURKELi 8. Sa.vı Bugün Çıktı V
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle