12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ABDÜLLÂTİF DEBAS Kahvenin Deposudur Her gün rakiblerinden kahve ve kalayı on kuruş noksan satar. Her çeşid HONG KONG derilerimiz mevcuddur. ADRES: Tahtakale, Tomruk yanı; Telefon İdaresinin sokağında No. 25 Telgraf adresi: A B T İ F 97 Cİ flfti JİI Sajl • nCI ırıl COl/l . umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADf Telefonlar: ümura! Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri 24299, Matbaa: 24290 Telgraf ve mektub adresü Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 RADYOSU AURJANIZ^ Cumartesi 17 Subat 1951 Genelkurmayda Dttnkü Nühim Toplantı Bayarın başkanlık ettiği toplantıda son günlerde Amerikalılarla yapılan müzakereler üzerinde kararlara varıldığı anlaşılıyor TürkAmerikan işbirliği geniş ölçüde takviye ediliyor Amerika Savunma Bakam Marshall'ın, Ayan Meclisi Ehş işleri ve Millî Savunma Komisyonlarının müşterek toplantısmdaki beyanatı Ankarada iyi karşılandı Ankara, 16 (Telefonla) Camhur Başkanı Celâl Bayarın başkanlığında bu akşam saat 17 do Genelkurmavda bir toplantı yapılmıştır. İçtimada Başbakan Adnan Menderes, Dı§ İşleri Bakanı Fuad Köprülü, Millî Savunma Bakanı Refik Şevket İnce, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut bulunmuşlardır. Başbakan bir ara toplantıdan aynlarak aynı saatlerde içtima haîinde olan Bakanlar Kuruluna ıştirak etmte. sonra tekrar Genelkurmaya gelerek rrıüzakerelere kptılmıştır. Genelkurmayda geç vakte kadar süren görüşmelere, alâkah mahfıllerde hususî bir ehemmıyet atfedilmektedır. İçtimada son gunlerde Amerikan s yasî ve askerî şahsiyetlerile yapılan temas ve nvazakerelerle ilgili görüşmeler oldıığu ve hükumetin takib edeceği harU hareket üzermde kararlara varıldığı anlaşılmaktadır. Birleşik Amerıka Savunma Bakanı Marshall'ın dün Âyan Meclisi Dış İşleri ve Mxllî Savunma Komisyonlarının müşterek toplantısındaki beyanatının Ankara siyasî mahfillerinde uyandırdığı iyimser intibalar da bu vesile ile belirtilmektedir. Ankara ve İstanbuldaki siyasî faaliyetın, Türk Amerikan işbirlığini takviye edici bir istıkamette gelişmesi umumiyetle müşahede edıliyor. FakıL bir Türk Amerikan askerî paktının imzalanmak üzere olduğuna dair haberlerin nfevsimsiz tahminlerden i'eri geçmedıfi aynca beyan edilmektedir. Komünizm için propaganda yapanlara verilecek cezalar Adalet Komisyonu, Ceza Kanununu değiştiren tasarıda bu mevzu ile ilgili 142 ind maddeyi dün hararetli münakaşalardan sonra kabnl etti Ankara 16 (Telefonla) Adalet komisyonu bugunkü toplantuındm 142 nci madde üzerinde gorüjmelere başlamıştır. Ceza Kanununun diğer maddelerini tadil eden tasan yı tetkik etmekte olan komisyon bütçe müzakerelerinin pazartesi gunü başlaması dolayısüe ikinci bir iş'ara kadar çalışmalannı tehir etmiştir. Komisyonun bugünkü toplantısında propaganda maddesinin «142. madde» muzakeresine başlan dı. Tasanda faşıst Italyan ceza kanunundan aynen tercume edılmiş olarak yer almış olan bu maddenın göruşulmesinde sert munakaşalar olmuştur. 142 nci madde üzerinde ılk konuşmayı Mardin milletvekili Kâmıl Boran yapmıştır. Boran: «141 mci maddenın benzeri olan bu madde komünizm propagandası ile mücadele edecek unsur lardan mahrumdur. Bu maddedeki (memleket içinde) kaydınm başa almması ve gene maddedeki (veya kaydı) yerıne (ve) ilâvesi, komünizm mezhebinden kısmen kaldırma mevzuu bahis olmadığı ve sınıflan topyekun kaldırma gayesi guttüğü için (kısmen) tabirinin de maddeden kaldırılması lâzımdır ve Isviçre kanununda olduğu gibi pro paganda maddesıne de cebir unsuru ilâve edılmelidır» demış, Osman Şevki Çiçekdağ, Kâmıl Boranın teklifinin yalnız (devletin siyasî ve hukukî nizamlan) kaydına iştirak etmiş ve maddedeki asgarî ceza olan iki yerine üç ve azamî 6 yerine 8 yıl yapılmasmı, hukumet teklifinin bu şekilde kabulunü istemiştir. Dün Türkiyenin savunma meseleleri müzakere edildi General Eobertson Amerikan elci dünkü loplanlıları • Dün gelen Colombas krnvazörü Umamamda 1 I General9 Robertson uıı ziyareti Orta doğudaki İngiliz Kara Kuvvelleri Başkomutanı önümüzdeki hafta Ankarada bekleniyor Ortadoğudaki ingiliz kara kuvvetleri Başkomutanı General Sir Brian Robertson, Türkiyeye bir nezaket ziyaretınde bulunmak üzere 22 şubatta Ankaraya vâsıl olacaktır. ikinci Cihan Harbi esnasında Mareşal Montgomery'nin emrinde sekizinci ordunun taarruzuna iştirak îtmiş ve harbden sonra Berhn ablukasının kınlmasuıda faal bir rol oynamış olan General Robertson 1950 de Batı Almanyadaki vazifeiinden aynlmış ve Ortadoğudaki Ingilız kara kuvvetleri başkomutanhğına getirilmiştir. Anerikan Hava Bakam ve Oraairal Carney döakn konferansta göröşlerini bclirttiler Colombus kruvazorii geldi, Amerikan Hava Bakanı hareket etti Şehrimizde Amerikan konsolosluk binasında çarşamba gunundenberi toplantılarma arahksız devam etmekte olan Amerıkanın Orta ve Yakınşark elçıleri dün de içtima etmişlerdır. Tahmin oiunduğuna göre, dünkü toplantıda, bilhassa Arkası Sa. 5, Sü. 4 te r Amerikan Hava Bakacmın Vilâyeti dünkü ziyaretinden bir intıba Atlantik Paktına iştirakimiz Acheson, Türkiyenin pa.'vta daha geniş ölçüde iştirakini sağlamak için teşebbüse geçildi, dedi Cepbede Birliğimize esiı düşen bir Çinli asker, kahra maolanmız arasmda Kore'de taarruz durduruldu r Zarah Leanderin basın toplantısı I Hatayda bir Kuleli köyde yakayı ele veren eroinciler gardiyan Savcıyı öldiirdii Şehrimize getirilen suçlular eroin fabrikası işine 22 bin lira seramye ile girdiklerini söylediler, fabrikada bulunan eroinin değeri ise 120.000 lira olarak tesbit edildi Şehrimiz Emniyet Müdürlüğü me murlannın. evvelki gün Babaeskiye bağlı Kuleli köyünde yaptıklan muvaffakıyetli bir cürmü meşhud sonunda tam teşkilâth bır eroin fabrikasmı meydana çıkardıklanm dün ySzmıştık. Bu beyaz zehir fabrıkasını kuran ve işleten sabıkalı eroin ımalcilerinden Bulgaryalı İb Arkası Sa. 3, Su. 6 da Pekin'e karşı alınacak tedbirleri görüşecek olan Birleşraiş MiMetler Komisyonu Başkanlığına seçildik New.York 16 (R.) Bu gece taarruzlan bu akşam zayıflamış ve Çorum mılletvekili Hüseyın OrKore cephesinden alınan haberie bir çok noktalarda kırılmıştır. Bu takçıoğlu demiştir kı: « Propagandanın başlangıcı çok re göre, Komünist Çinlilerin dört gece merkez cephesinde bir hücum Arkası Sa. 3, Sü. 2 de dar tutulmuştur. Maddeyi bu vazi gündenberi devam etmekte olan yette kabul edersek adaletsizlık olur. Adeta aile mahremiyetimize dahi gırilmiş olur. Bunun için propaganda sınırmı çızip tayin etmek üzere bir kıstas aramamız lâzımdır. Bu hududu tesbıt etmek ve Şchir Meclisinde dün tatbıkatı kolaylaştırmak için bu Belediyeden 8000 liraya aldığı cıheti yeniden bır ilım heyetine bir arsayı 180 bin liraya tetkik ettirmemiz gerekir.» sattığı iddia edildi Halide Edıb Adıvar, propaganda Şehir Meclisi dün saat 15 te topve dvmek kelimelerinin neyi istihlanmıştır. Gündemdeki bır kısım daf ettiğini ilmî şekilde izah etmiş teklıfler alâkalı komisyonlara ha ve her iki kelimenin ayrı ayn mavale edildikten sonra Universite naya geldiğini söyliyerek Ortakcıoğsitesi hakkmdaki imar komisyonu lunun fıkırlerini desteklemış «Önüraporu müzakere edilmiştir. Valı ve ne gecmek yermde olur» demiştir. Belediye Başkanı Profesör Gbkay, Milletvekillerinden sonra Samed Universite sitesinin zaruret ve lüAğaoğlu söz alarak hazırlandığmı zumu üzerinde durmuş, bunun bir ileri sürduğü tasan gerekçesini an evvel tahakkuku temennisinde okumuştur: «Propaganda tabiri üı bulunmuştur 3 u mevzuda söz ayapılması istenilen düşuncelerin bir lan Şehir Meclisi üyeleri, yüksek den fazla şahıslann bılgisine ulaştahsil genclerinin böyle bir sıteye tırılmasmı anlamak lâzımdır. Bu olan şiddetli ihtiyaclannı belirtmişler, bu tip tesıslerin Belediye itıbarla propaganda unsurunun taiçin halledilmesi lâzım gelen en hakkuku için anlaşılan manada mühım davalardan bıri olduğunu meselâ. fılın umumî bir mahald soylemişlerdır. Bu sebeble ımar koİşlenmesi veya yayın vasıtalarının Zantb Leander. duıı basın mcnsubları arasmda Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Arkası Sa. 4, Sü. 7 de ~ " (Yazısı 3 üncıi sahijemizde) Lutfi Kırdar ve bir arsa satışı Antakya 16 (Hususî) Vilâyetimizin Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Savcısı Ali Ertuğ, dün gece ilçenin hapisane gardiyanlarmdan Cemil Paç tarafından tabanca ile öldürülmüştür. Vazifesinde titız olan savcının, hapisanenin temiz tutulması hakkmdaki verdiği enurleri yerine getirmiyen gardiyanm işten çıkanlması cınayete sebebiyet vermiştir. Bundan muğber olan gardiyan Cemil, savcı Ertuğun yolunu beklemiş ve evine girerken üç el ateş ederek kendisini öldürmüştür. Cinayet muhitte teessür uyandırmıstır. Cinayeti müteakıb kaçan Cemil, Yenişehirde yakalanmıştır. TahkiKırdann kata devam olunmaktadır. Washington, 16 (A.P.) Birleşik Amerika Dış İşleri Baksnı Dean Acheson, bugün Âyan Meclisi Dış Munasebetler ve Suâhlı Servis'er Komisyonlarının karma oturumunda Başkan Truman'ın Avrupaya, şimdiki mevcuda ilâveten 100.000 Amerikan askeri gönderilmesini derpış eden pîânmı desteklemıştır. Bir suali cevablandıran Dış îşieri Bakanı, Türkiyenin, Atlantik Psktına daha geniş ölçüde iştirak^ıı Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Muhacirlerden leva topluyorlar Bulgaristandan yurdumuza gelen muhacır kardeşlerimizin ellerinde kalan ve resmî piyasad* geçmiyen Bulgar levalarını bir takım açıkgözlerin Edime, istanbul ve müretteb mahallerinde binini 80 kuruş tan iki liraya kadar toplamakta oldukları anlaşılmıştır. Gerçi bu paralar resmen geçmiyorsa da boyle toplanmakta olması kara veya gizli borsada bunlann talibleri olduğunu gosteriyor. Hukumetın bu nokta üzerine dikkatini çeker ve eğer levalar toplamyorsa bari göçmenlere gadrolmıyacak bir kıymetle toplanması ımkânmın aranmasını ekemmıyetle düeriz. MÜCADELE EÜİYQİCUZ!.«
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle