11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CDMHÜRtYET 17 Subat 1951 RADYO f Bugünkü Program İSTANBUL Günün mevzuları J G. Saray' 1 Profesyoneller Beşiktaş maçı arasmda bu geceki boks maçları Yazan: Eşref Şefik Biz futboîda kendirruze henüz bir rota çizemedik, bu gıdişle de normal maçları yapacağımızı söyliyeVefa Kulübünün Fransa ve İtal masına hamletsek dahi, Fransa cek bir babayığit de kolay kolay yadan getirttiği iki profesyonel ikincisinin önünde gülünç olmabu'3mıyacağız. boksörün ilk maçlarını, geçen haf masını takdirle karşılamak lâzunGeçen hrfta İstanbul lik maçla ı ta Spor Sarayında amatörlerimize dur. Avrupa profesyonel ringlerinde ruıın ılk devresi bir puan farkla j karşı seyrettik. Geçen haftaki maç kıymetini takdir ettirmiş bulunan Beşiktaş tak:mının liderliei ile bit larda, kendi sıkletinde Fransa pro aynı Hayrebetyan'ı bu akşam Muti. Dünvanın her yerinde ılk devre ı fesyonel ikincisi sayılan Hayrebet ammerle dövüşürken göreceğiz. Bu maçlarını millî maçlar dahi olsa , yan, bizim amatör Kâmil ile ikişer seferki maçın teknik şartlan bir kimse tehir edemez ikinci devre , dakıkadan altı devre dövüştü ve profesyonele daha uygundur. Eğer oyunlan takib eder. Spor sahasın 1 puvanla kazandı. Şunu hemen açık Muammer, o teknik şartlar dahilinda dünyaya ayak uydurahm diyo | layayırri ki, Fransanın y a n ağır de muvaffakıyetli bir maç çıkarabilirse, profesyonel klâs dahi TVZ, olmuyor... sıkletleri arasında ikinciliği hakket1 1936 senesinde Berlıne ge ( miş bulunan bir profesyonel bok Fransaya yakın bazı elemanlara salen Mısır millî takımının antrenö söre karşı bizim Kâmilin altı dev hib olduğumuz anlaşılmış olacakrünü Federasyon Reisi Hamdi E re ayakta kalabilmesi mühim bir tır. min Çap, Türk millî takımı için başandır. Kâmilin ayakta kalabilBu akşamki mühim karşüaşmaangaje etti... Türk Spor Kurumu mesi keyfiyeti, Hayrebetyan'm Dir ların ikincisini, Ismini dünya haAsbaşkanı Halid Bayraktar antre amatörle dövüştüğünü gözönünde fif sıkletlerinin en iyileri arasında nörü bir müddet için Ankarada ça tutarak pek acı davranmamif ol Amerikan mütehassıslarına kabul lışsın diye davet etmiştı. rupa ringlerinde hatın sayılan iye mahkemeleri yerinde dıiTİııkça rumak, muzır fıkirlerin sınırlarını cezasına çarptırılır.» ANKARA Mister Buts «konturatun istanbul 7.28 Açlhş ve program 7.31 Haf f dkıî hukuktan lâik hukuk sistemi tayın etmek lâzımdır.» Moghfi ile yapacağı üçer dakikadan içindir» deplâsman parası isterım, Kâmil Boran: «Bir muharririn . . Tanınmış Fransız havacısının altı devrelik maç teşkil edecektir. parçalar (Pl.) 7.4S Haberler 8.00, oedi. Mesele büyüdü, antrenör de Turkuler (Pl ) 8.25 Gunun p r o g r a ! geÇle^.ıyeceg! anlaşıldı. Bılıngöçmenler menfaatine Avrupanm derecesi yüksek pro mı 8.30 Mozart (Mi bemol majör) diği g.bi 29 ekim 1923 te Cumhu herhangi bir mevzuda \azı yazmak İneilterenin yolunu tuttu. riyet ilân ve 3 mart 1924 tarihli istediğı zaman onu takyid edecek fesyonellerile yapılacak bu karşı Trıo No. 7 ( P l ) 9 00 Kapanış. vereceği konferans 2 Beşiktaş kulübünün İngüiz kanur.la hilsfet ilga ve tedrisat korku kir=ısmda kalemmi durdulaf.maların, şehrimizde tertiblenecek Halen şehrimizde bulunan Fransız antrenörü dün bana derd yandı.. * racak hukümlerden sakınılmalıdır.ı saylavlarından ve tanınmış havacılarınAvrupa Orduları Şampiyonasuıdan 12 15 Mcmleketten selâm 12.30 As tevhid olundu. 8 nisan 1924 tarihli Kulüb angajmanı belki konturat evvele tesadüf etmesi bizim hesa kertn lstedigl havalar 13.00 Haberler bir kanunla da şer'iye mahkerpele diyerek maddeye sınır unsurunun dan Pierre Clostermann. salı günü saat bitti diye bozduğu için adanun ü 18 00 de Union Française salonlarmda bımıza istifadelidir. Ordular taknn 13.15 Klâsık saz eserlerı 13.30 Oğle n kaldırıldı. Lâıklik yolunda bu eklenmesini ıstemiştir. •Hur Fransız hava kuvvetlerı arasında züntüsüne ortak oldum. Gazetcd 13.45 Şarkılar 14.00 RadDiğer bazı mületi'ekilleri de ko dort sene» mevnılu bır konferans verelarmda askerî hizmetlerini yapan yo salon orkestrası; Sedad Ediz ve ar hamleler yapıldıktan sonra mayıs 3 Bugün İnönü stadında Gaprofesyoneller de bulunacaklanna kadaşları 14.30 Hafif melodi'er (Pl.) 1924 te bır medenî kanun hazırla nuştuktan sonra 142 nci madde şu cektır. latasarayla, Beşiktaş arasmda huBu konferansı temsill bir sekllde cangöre, önümüzdeki nisan ayında 14.55 Spor haberleri 15.00 Kayıb mak üzere yeniden komisyonlar şekilde kabul edilr.ıiştir: «Bir sossusî bir maç yapılacaktır. landırmak uzere istirak ettiğı savaslar kuruldu. Bunlann mesaisi dahi tam yal ssnıfın dığer soryal sımfiar ü sırasında sinemaya alınmıs bir filmınl Spor Sarayında başlayacak Ordu mektublan ve kapanıj. Lik maçları var iken bu oyunlara verımli oimadı ve işte bunun üzslararası Şampiyonada, Ordu Takıde gösterecektir. • ne lüzum var?. Pierre Clostermann. 45 uçak düşürmüş, 1638 Açılıs ve program 17 00 Ço rinedir ki hükâmet garb medînî mırmzın şansını aşağı yukan tahBugün, Galatasaray genc ve taze 72 lokomotif, 225 kamyon ve 5 tank min etmek de nisbeten kolaylaşmış cuk saatl 18.00 Dans parçaları IP1 ) kanunlarınâan birinin esas ituhaz takımı, İnönü stadında saat 15 de MEVLİD tahrıb etmiş. aynı zamanda 2 torpil ge 18.30 Şarkılar 19.00 Haoerler 1948 Londra OUmpiyadlannda I edilmesi suretîe bir medenî kanun olacaktır. mişi ve 1 denizaltı batırmıstır. 19.15 Tarlhten bir yaprak 19.20 Yurdtecrübeli ve olgun Beşiktaş karşı dört birincilik kazandığı için altın , Sevgili babomız Denız Y Maki1348 de munteşır <Le Grand Cirquea dan sesler: idare eden: Muzaffer Sarı hazulanmasını kararlaştırdı. Devne muhendisı. eski Zongu'dak sında yapacağı maçta hiç bir iddia madalyalarla taltif olunan «Uçan Sportif Oyunlar Federasyonu adlı eserı. harb sonrası Fransız nesriyasözen 19.45 Radyo ile ıngllizcs rin Adlıye Vekıli Mahmud E^ad da bulunamaz.. Eğer, Beşiktaş ta kadın» lâkabile tanmmış Holantmın en büyuk muvaffakıyetlerinden Asbaşkanlığı 2<).00 Piyano soloları (Pl.) 20.15 Bey medeni kanun komisyonunda Y Ü S C F Zİ Y A biri olmuştur. kımı değerli bugün bıraktığı an dah sarışın dilber Fanny BlankersAnkara 16 (T.H.A.) Münhal bulu Radyo Gazetesi 20.30 Serbest saat yapbğı bir tebliğle bu komisyonun Aslen Alsaslı olan Pierre Clostermann. Ö Z E N Ç İ 'nin trenörün çizdiği plân dairesinde Coen, iki çocuR anası olmasma rağnan Sportif Oyunlar Federasyon Asbas. 20.35 tnce saz (Sjzinak faslı) 21.15 vazifesine nihayat verdi. 1789 ihtihalen Aşağı Rhın mebusudur. kanlığına Hasan Akev tayin edılmıştır. Konusma 21.20 Vals festival orkesvefaîı .>n 40 ıneı gu". jne tesaduf maça çıkarsa, Galatasaray için bu men hâlâ «Dünyanm bir numaralı Fransa sefareti kultur muşavirliği İle trası çalıyor (Pl.) 21 30 Konuşma | lâlcılerir.in nutuklarma beiıziyen erien İS 2 E3 pazar ganu ruhum .1 İtalyada bir yılda 58 bin maçta galibiyet zordur. Beşiktaş bu kadm atleti» unvanuıı muhafaza | "îöçmenlere yardım için kurulan Türk ithafen Suaöıye Cam ınde ikır.dı 21.35 Dinah Shore, Frank Sinatra ve ' bu tebüğde ayr.en şöyle denıliyorFransız Komitesinin hımayesınde verigün için tam bir lik lideridir, bu etmektedir. Yaptığı dereceler bir 830 maç yapıldı nsmazım m'teakıb. Mevhd) Şerir Blng Crosby'den melodiler (PlS) 2?.O0 j d u . «Muhterem arkadaşlar: Türk lecek olan bu konferans paralı olup Roma 1950 senesi İçinde yapılan gün de o hava içinde maç yapa çok erkeklerin pan^ak'anru ağızokU'acağından a:zu eden akraba. karan B t m d nv t dcst ve dır.d:»«!arımızın teşrlf!e hasılatı goçmen'ere yardım işine tahsis a, e e i ei spor istatıstıklerine nazaran İtalyada Z°^7mT^?;ruZ% t\^™ cağı için Galatasaraya aman gayret lannda brrakmaktadır. edilecektir Fiatı 2 5 Hra olan biletler. 4 864 futbol kulubu 68.664 oyuncu. 37.767 23.00 Dans mUzığt (Pl ) 23.30 Ka nı kayıdsız şartsız kendısıne mal rini rıca eder'z diyorum... Union Française'de ve Taksimde Fransa Işte böyle bir kadın atleti mağlub yedek oyuncu, 5 835 bakem. 653 antre panış. etmek benimsemektir. Bu karar o Oğlu ve fcı:!"rt Baskonsolosluğu kutubhanesınde satılÖmer BESİM edebilecek başka kadm atlet var nör ve rnasör tesbit edilmi$tir. Ayrıca kadar kat'î bir azme dayanmaktamaktadır. bir sene İçinde ttalyada 58.830 maç mıdır? suali bugün bir çok spor dır ki, önüne çıkacaklar, demirle, oynanmıştır. Ray Sugar Robinson ve Jak teşekküllerıni, sporseverlerin muateşîe yok edilmeğe mahkÛTndurlar. SENENİN EN BÜYÜK ŞAHESERİ Suda uzun müddet kalma rekoru La Motta haziranda tekrar hayyilelerini ve spor yazarlannın 13u prensip bakımından kanunlarıRio de Janeiro Gayri resml olarak Buıü." dür.ada en büyük bir havTanlıkla alkışlanan film . karşılaşacaklar da kalemlerini meşgul etmektedir. • nuzı oldukları gibi Batıdan almak yapılmakta olan fazla suda kalarak Gencliğin çılğ^n ihtıraslan... Ömrün aşk, ıztırabla süslenen günLondra 16 (THA.I Çarşamba geBugun, yukanda zikrettığim sui zorundayız. Boy!e'i'b Türk milieüzun rrtesafe yazme musabakası geçencesı Şıkagoda yapılan boks musabaka ale musbet şekilde cevab leıi, havatm hakikî acı'.an. bu muazzam şaheserde topîandı. lerde bir Perulu yüzücü tarafından kıverenler tinin iradesine uygun harekette 1 2 3 4 5 6 7 8 sında rakibi Jake La Motta'yı yenerek rıînnştır. Birkaç gün önce bu rekor veya vermeye çalışanlar, Avustralbulunmuş olacağız. Keyif ve istekdunya orta sıklet boks şampıyonluğunu tekrar kırılmıştır. Rivadavia havuztmyetiştirdiği 19 yaşmdaki lerimize göre değil, milletimuin diM kazanan zenci boksor Ray Sugar Ro yanın da yapılan musabakada Arjantinll binson, kısa bir ıstirahati muteakıb Av Marjorie Jackson'un ve «Demir lekleıirıc göre iş başarma^a bcıcMatias Juan Albornoz. 65 saat 26 dakika N ( The Best Years Of Our Lives ) OJpada turneye çıkac^ktır Sugar Ro Perde» nin arkasından çıkabilecek i luyuz. Şimdiye kadar geçen hizve 20 saniye suda kalarak 55 kilometre binson bundan bır ay kadar evvel AvM MymaLoy Teresa Wright bir kadın atletin bilinmiyen ismin ; metlerinize teşekkür eder ve KO436 noetre yuzmustür. rupaya çıktığı ilk tumede yaptığı beş Fredcrir Marsh . Dana Andrews den bahsetmektedirler. Neysc, biz misyonîann vazüelcrine son verikasıtasmayı da kazanmıştı. Tanınmış bir İnçiliz futbolcusn * VİRGİNİA MAYOnun rim.» Jâke La Motta ile Ray Sugar Ro meçhtıl kadını bırakalım da Mardevredildi binson arasındaki kontrata gbre her ıkı jorie Jackson hakkında bir kaç hâ9 ak^clemi mjkâfatı kazanan en Görülüyor ki yerli bir medenî Londra 16 (AP ) Qeens Park Ran e* boksorun iki karsılaşma yapması icab dise ve fikirden bahsedelim. güzel filmleri. gers'ın maruı soliçi Don Mills bugün kanun yap'.lrras'na teşebbüs edıletmektedir. Buna gore her iki boksor kulübü tarafından 12.000 sterlin muka e» h^'iran ayında tekrar karşılaşacaklarBir müddet önce Marjorie, Yeni memiş değildir. Bir kaç defa yapıLÂLE AR MARMARA bilinde Cardiff Cıty takımına devredil1 dır Zelandada ayak bileğini incitmiş lan teşebbüsîer muvafık olmadık1 ••» miştır. td» ALEMDAR sinemalarında ve doktorlarla antrenörler kendisitan sonradır ki isviçre meder.î kaTanınmış bir sporcu geliyor oe nunu model alınmak suretile bir ÖLÜM Tanınmış beynelmilel tenis organiza, ne biraz dinlenmeyi ve tedavi alTürk Me<?enî Kanunu haznrlar.matorlerınden ve lngüterenin eski Wimb tında kalmayı tavsiye etmişlerdir. Afyoa Devlet hastanesı nısaiye muSoldan &cğa: leılen turnuvası galıblerinden Pat HugGene aynı doktor ve antrenörler 1 Osmanlı devletıne bjyuk hiz sma karar verilmiştir tehassısı Doktor Turgud Uran, Nezahet Blankers Coen «Uçan Kadın hes bu ayın 24 unde şehrimize gelecekbir Başvezırln soyadı. Erok ve Ayten Uranın babaları Remzi metler etmiş 9 Marjorie'nin bu sakatlığmın yerinbir müsabakayı bitirirken 2 Biz bir Avrupa medenî katir » bır3deri Askerî Yargıtay uyeli 2 Bır şe>in üzer.ııde vucude getide olduğunu söylemekte ve 1952 BlankersCoen'in büyuk rakibidir. Uranın emekli bir nci sınıf askeri adli rilmiş kovuk, bır edat. 3 llusbet nununu aynen ahp benimsemiş deHer sene şehrimizde tertib edllen ginden İstanbul Entemasyonal Tenis Tumuva olimpiyadlanndan Bnce bir çok mü Genc yıldız, illmlerden bır kısmının konusu. kerı ğiloz. Ilmî komisyon. ter^u'no Ingiliz Imparatorluk hâkım ?îil'î 'i'i'k Fi! r ""il'?inin en büyük zaîeri sına bırçok tanınmış ecnebi oyuncula sabakalara girerek enerji ve moradısıle alafranga çalınamıyacak olan miş olan isviçre medenî kanununun KÂZIM URAN oyunlan sırasmda 100 ve 220 yarda rın iştirakıni tenıin eden bu kıymetli lini israf bir musıki âleti. 4 Camekânlarda pek cok maddolerini değıştirmiş, etmemesini sağladığını spor adamı şehrimizden ayrıldıktan yarışlannm sadece bir'ncisi olmak 14 şubr.t 1951 gunu Bostaııcıdak! evinde teihir olunanlar (çoğul). 5 Mükem onu teşkilâtımıza, ahlâkî, içtımaî, Ueri sürmelctedlrler. Hakkin rahmetine kavuşmuş ve 16 şusonra Kahireye gidecektir. mel insan (iki kellme). 6 Karganın bünyemlze , Jim Monogham'ın yetiştirdiği bu la kalmamış, aynı zamanda 10,8 ve ba'ta cuma namazını muteakıb Eyub peynırı arasmda muhafaza edemediğı iktisadî ve biyolojık Pat Hughesın, bu sene de yapılacak kabiliyetli kız, normal hayatmda 24,3 derecelerüe de dünya rekorla Sultandaki aile makberesine defredil yerln yarısı, her madenin bununla ya uydurmağa çalışmış ve muhinı noi: Muaz^vn tarıhî film. Busünden itıbaren olan Ist. Enternasyonal Tanis Turnumiştir. Mevlâ garik rahmet eyliye. buna muvaffnk "Imaşvasına her sene olduğundan daha fazla dahi bir yerde pıstırılıp yapıştırılamıyacağı supheli talarda otunıp duramaz. ruıı egale etmiştir. Bu >ki ^rh meşhur oyuncumın iştlrakinl temin Marjorie, atletizme beş sene önce dereceden maada yer aldığı bayrak lıdır. 7 Sizm gibi benım gibi b.r tur (1). Şimdi kanunda aksayan edecegl beklenmektedir. mahluk, biri evde biri dagda beslenen noktalar sa'iece tâli mahiyeti haızTelcfcnlar çalıyor, telgraflar masaları dolduruyor. Zevkine takımı da Marjorie'nin sayesinde başlamıştn. Nihayet 1949 da 17 yaiki hayvamn yarısı 8 Buyukçe ç'.zgı doyamayan halk 'ekrar «DONJUAN» ı istiyor. dir ve esaslı bir mesai ile, temyiz Büyü.'c bir endüstri «Futbol liki» şına basmca Sydneyde yapılan bü yeni bir Imparatorluk oyunlan bay ukı kelıme). kararlaruıdan da istifade etmek su Ingıltere futbol lıkıne dahil kulub tün dunyanın ilgilendiği yarışlarda rak rekoru tesis etmiştir. Bütün bir Yufcarıdan a^ağıya: lerde halen 2500 den fazla profesyonel meşhur Fanny BlankersCoen'i iki paragrafta söylenen sözleri bir cüm 1 Beyoğlunda Cıhangir semtir.de retıle bunların duzeltı'*"?! ve ka16 Şubat 1951 futbolcu vardır. Futbol Liki bugun bir keslm. 2 Kadın elbiselenni sus > dj^ Açılış Kapanış defa mağlub ederek büyük şöhre leye indirmek icab ederse anrak; k yerlileştirilme3İ Buyük Brltanya nüfusunun onda biri leyen bir çeşıd gamituru ele geçıren I . , .. 1 Sterlin 7.88 50 7 88.50 1 .\ncak ou Sçin bir temasa ve eğlence vasıtası sağ tine ulaşmıştır. Bu zaferi muteakıb Marjorie Jackson, Imparatorluk o(iki kelıme). 3 Sovyet Rusya peyk || , (ıki kehme). 3 Sovyet Rusya peyk 100 Dolar 280.30 280 30 lıyan buyuk bir endüstri olmuştur. genc atlet Ameriksya gitmiş, fakat yunlannda hangi yanşa girdi ise PUOL FLYNN VİVECA LİNDFORS'un ] memlekeüerin hukuraeUerını tıpkı cnur j yapılırsen ınkılâb hükümlerine do100 Fransız frangı 0.80 0 30 2500 profesyonelden başka kıüub me orada aecilmiştir. Marjoric'nin hak kendi veya takımı birinci olmuşgıbı oynatıyor, nota. 4 Her hang: ı sunmak, Medenî Kanunumuzu ve İîtanbulu yermden oynatan bu sanat zaferi 100 Liret 0 44.128 0.44 128 nacerleri, sekreterler, kâtibler, antrebir işe dışandan füzull olarak burun ( doiayısile Türkün içtimaî inkılâh oiarck ileri sürdüğü sebeb şu tur, denilebilir. 100 Isvıçre frangı 64 03 64.03 nör. masajcı. gişe memuru, komisyonl t! "i ül K A Sinemasmda 7 nci şeref larını sokanlar (çogul). 5 Veraltı | bını yıkmak demek olur. 100 Florin 73.68 40 73.68 40 L I I A M D A haftasında alkışlanıyor. cular ve sahalar bakımile mükellef çok olmuştur: Şimdi bu genc kız atlet için bir servetlerinden biıinin cinsinden 6 100 Belcıka frangı 5.60 5.60 kalabalık bir personel iutboidan geçtn« Pek '.?7\a yol yorsunu idim.^ sual variddir: rv cAcaba Marjorie Bir sıfat takısı, yol (eski terım). 7 100 Drahmı 2186 21.86 • mektedır. 13 eylul 1931 tarihinde Coffs Jackson gelecek sene 1952 Helsinki Muazzam. kırılmaz cam gıbl bir şey. 100 Çekoslovak Kur. Burada bir noütayı daha izah 8 Yazma veya anlatma tarzı. bılHarbour'da dünyaya ^alen Mar olimpıyadlarında ne derece yapa100 İsveç Kur. 54 12 50 54.12 50 Genclerbirliği Surjye ve etmek faydalı olacaktır. Avrupaî bassa ayın çekisı ile deruzlerüe hasıl jorie Jackson orta tahsilini ikmal bilecektir?» bir medenî kanunun kabulünde, Esham ve Tahvilât Lübnana gidiyor olan bir hareket. etmiştir ve halen stenograf olarak eski hukuk sistemimizin bugunkü Evvelki bHlmflcflTfin halledilmiş fekH ^t 7 faizli tahviller Bu hususta kendisi şunlan söyle Anfcara 16 (T.H.A.) Genclerbirli,,. Boyu 1,71, k ; 'osu 20 şubat salı günü akşarm saat 21 de futbol takımı beş karşıteşma yapmak cahşmaktadır. 1 2 3 4 5 6 7 8 ihtıyaçlarını karşılıyacak derecede mektedir: Ahş Satış tızere Surıye ve Lubnana davet edılrmş 64, gözleri mavi. saçlan kumral ve tekâmul ettirüememiş olmasi: evSıvas Eraırum 1 20 f5 20 65 « En büyük arzum Helsinki'de tir. vücudü de kıvraktır. Her genc giSıvas Emırum 27 21.70 21 70 lenme, boşanma, vesayet, miras giv u c u a u a e K.ıvraR.111. n e ı gcn^ s* | Bu te'clifi kabul eden Genclerbjrlığı 1941 Demııyotu 1 2120 21.20 bi işlerde; hangi din ve mezhebden Avustralyayı temsil etmektir. YaKİUİRİAİKB martın ikinci haftasında seyahate çıka. bi o da dans etmesini, sinemaya git n lan 1941 Demıryolu n 22.75 22.75 olursa olsun, bütün Türk vatanmesini, askî romanlan okum?smı, S kazanmak her h a ^ e kol.ıy caktır. 1941 Demiryolu £ 1 22.30 22 30 • 1 Yeiiştirdiği on iki bayan ve on iki baym ve memU'TİA'NİAİN yemek pisırmesini ve yeni elbise olmıyacaktır. Fakat hiç değilse bir daşlarına tatbik olunacak kaideMılli Müdafaa i 2197 21.97' leketin en kıymetli saz sanatkArlarının da iştiragiymeslni'sever. j yanşın birinciliğini kaçırmıyacalerde birlik temini lüzurr.u; LauMillî Müdafaa n 22.67 22.67* ğım.j YİAİYITLIÜIFM kile 30 ki^i'ik saz heyeti. HÜZZAM FASLI ve Millî Müdsfaa m 21.50 21.50* Haftada bir kac kere antrenmana sanne'da kapitülâsyonların ilga : Günün spor hareketleri «Uçan kadın* Fanny BlankersKARCIĞATÎ Kocakceler. Ayrıca: SOLOLAR. MiLi Müdafaa IV 21 72 21.72 • UINBIYIAİMIA'N gider. Yaziarı yuzerek ve basketsından sonra memleketirrJzde ye• İstanbul Voleybol Şampijonası Eiletler gİ3emizHe satılmaktndır. bol oynıyaıak \oicudüne bakar ve Coen'in kıymetli rakibi hiç de yani bir hukuk sisteminin kurulma6 faizli islikrazlar î (Teknik Üniversitede): CBK|U|RİUİM!A İstanbul taıafına vesait terrin eclılmıştir. WKÜ kışa hazırhk yapar. Bünyesini hiç bana atılacak bir atiet değildir. Bası hususundaki siyasî zaruretler Kalkınma istikrazı 1 98.45 98.45 • Saat 14 te Beyoğluspor (B) Febir zaman hamlatmaz. Mahcubdur. karsınız, «Uçan Kadın» lâkabtnı Kalkıııma II 93.60 9S.60 başlıca sebebleri teşkil eder. Z nerbahçe (Bl, UljjA'HMlNİtlŞ. ; Kalkınma ni 99. 9 9 • Saat 15 00 te Beyoğluspor (A) Geçen sene Newcastle'da soğuk bir «Uçan kız» a c" ' verır. «TeşebBütün Avrupa kanunîarı ; Fenerbahçe (A) 1940 Demıryolu IV 96.55 96 55 A İ Z İ A İ Y İ E İ R İ I ' model olarak İsviçre meder.îijinde mart ?ecesi Fanny BlankersCoen'in büs ve azim muvaffakiyetin yarısıka: Saat 16.00 da Sarıyer (B) Vefa 1941 Den.irjolu VI 9S 45 98 45 100 yarda dünya rekorunu 10,7 iledır» derler, bunu da hatırdan çıkar 1943 Tahvlli nunun tercih edümesindeki sebeb : (B). 1 99. 99. mamak lâzımdır zannındajTm. Evlenıne töreııi ; Saat 17 de Sarsyer (A) Vfa (A). k'i'dığı gün adeta utanmışür. 1948 Tahvüi D 9S.65 98 65 ise, bu kanunun emsaline n^zaran MILLI PIYANGO '• Istanbnl Gencler BasîclNıl ŞımniKaramürsel Malmüduru Talât Tamer 1949 Tahvıl! 1 100 70 100 70 Mariorie Jackccn haki'?ten F. Nuyan Yiğit daha sade, daha sosyal ve hallıçı \ ' ^nası (Teknik Üniver5İîeie): kerimesi Nesteren ile Ahmed Halid Ya4 1/5 faizli 1949 97.70 97 70 daha kolav anlas'lır clması, î S^t 1S 00 de Modasoor (C) Heşaroğlunun mahdumu Ayhan Yaşaroğlu ve ^ 5 faizii ikramiyeliler i ' u a i (Gl, nun evlenme törenleri 15 şubat perşem hükümlerınin elâstikiyeti dolayısile be gunu Nışantasındaki evlerınde kut bünyemize göre islenmeîinin ve iç] S>n Saat kupası futbol macı fr'i1933 Erganı 2 22.30 22 30 lanmıştır. Genc evlılere saadetler diierız. ; "i! stadında): 193S Ikram.yelt 20.15 20.15 timaî ihtij'aclanmıza uydıırulmas!MıP.i Müdafaa i 20.25 20.25 • Saat 15 00 te Beşikü"; Gali'~ ay 19/2 pazarteyi saat 21 nın daha kolay bulunmasıdır. KiDOĞUM Derriryolu IV 97 45 97 45 ! Vefa kulühunıin profesyor'Irıle tekim Türk Temyiz mshkemesipm • organize ettiğî boks macları ( S ^ T Demirvolu V 98.30 98 30 Eîki gazeteci arkadajlarımızdan Taşıt ; \e Sergi Saır'ViD^a): ve Tıcaret T. A. Ş. murahhas azası Bay bir kısırn içtihadlan kanunu isleSarrafiarda altın fiatı • Saat 2100 de AlpJoe E?r Kıl'er Neriman Alam ile Bayan Vatftye miş ve bir çok boşluk'an da dolReşad :!7.90 Alamın 14/2 951 çarşamba gunu bır kız durmuş bulunmaktadır. • 'Fransızl S2 Kg 3^ 3 Rubı Veli Cumhuriyet 34. Bâle resitali ; (Iranı 62 Ke 6 x 3 Necatı Colasprti çocukları dünyaya gelmış ve Zeyneb Meşhur Türk ata sözü «Yıkmak Gulden . 31.30 : (İtalyanl 62 Kg. 8v3. T~ki Moghii tesmiye edılmıştır. Zoynebe uzun ve Biletler Tiyptro gişesinde satılmaktadır. kolay .yapmak zordur» der. MeIngıli2 45. • ' $ Afrıkal 62 Kg 6 t Mımrnısr mesud bir ömür temenni eder, ebeveyMarko Kapocelü idaresinde büyük orkestra refakatile Kulçe 5 05 yılında, : Hayrebedyan (Fr?<M?) 80 Kg. 8 \ 3 . nlni ve büyükbabası Muhtar Akır.anı denî Kanunun XXV inci medenî kanuna yüzde y"* dü'mrn tebrik eyleriz. olanlarla karşılaşmak ve Türk inİSTANBUL BELEüIVESI kılâbını tehlikede görmek ne kadar hazin! Şehir liyatrolan "ücan Kadın,, ın yeni rakibi 12.57 Açılış ve programlar 13.00 kullanılması gibi bir aleniyete ihti veya bir sosyal smıh cebir yolı'e Haberler 13.15 Artle Show orkestrayac yoktur. Her ne suretle olursa kısmen veya tamamen ortadan kalsından caz müzigl (Pl.) 13450 Radyo (Ikmcı sahiieden devam) memleket içinde salon orkestrası konsen 14 00 Şarkı sırda istisnasız olarak her hukuk olsun düşuncelerin birden fazla §a dırmîk, yahud lar; okuyan: Suad Gun; çalanlar: Nukaidesinin mesnedini şeriatte ara hıslr.ra ulaştırılması halinde propa müesses iktisadi veya sosyal nıbar Tekyay, Ercümend Batanay, Yorgo zamları cebren yok etmek veya Bacanoa 14.45 Karışık haiıf rrmzık mak suretile yapılan bu tadil me ganda unsurunu tahakkuk eylemiş (Pl.) 15.00 TerDiye hakkında: konu saisi, sarfedilen zaman ve ernekle saymak lâzımdır. Işte ilım heyetinin devletin siyasî ve hukukî nizamını şan: Kâzım Naml Duru 15 10 Tex mütenasib musbet bir netice ver tetkik ve izahı. Bunun karşısında topyekun yok etmek için her ne Beneke ve Claude Tomhille orkestrayeniden bir ilim heyetinin tetkıkıne suretle olursa olsun propaganda yamedi. smdan dans muziği (Pl.) 15.30 HafOsmanlı devrinde 1917 de bir de lüzum görmüycrum.» demiş ve ko pan kimse üç yıldan sekiz yıla katanın programı 15.45 Eski danslar dar ağır hapis cezasile cezalandı(PL) 16.10 Saz eserierı; çalanlar. (Hukuku aıle karamamesi) yapıl münizm yasağı hakkmdaki görünlır.iü Nubar Tekyay (Keman), Ercümend Ba dı. Eski Türk aile hukukunda mü şünü de belirtmiştir. tanay (Tambur) 16.30 Dans orkes him bir değişiklik yapmıyarak yalİsviçre Ceza Kanununun 5 ekim Başb=.kan Yardi'TCisının bu kotralart ve sevilmis sesler geçidi (Pl.) ettirmiş bulunan İtalyan Kolosanti 17.15 Türküler; okuyan: Zehra Bilir; nız erkeğin mutlak boşama hakkı nuşması üzerine söz alan Muğla 950 tarihinde kabul edilen propaganda maddesi ise şöyledir: «Her yapacaktır. çalanlar Hakkı Derman. Şerıf Içli. na ve teaddüdü zevcata bazı kü millet\'ekili Kadir Nadi ezcümle kim İsviçrenın güvenlığine karşı İtalyanın geçen haftaki maçında Şükrü Tunar, Necdet Gezen 17.45 çük tahdidler koyan ve müslüman demiştir ki: çevrilmiş yabancı teşebbüs ve terTaki'ye mağlub oluşunun beni Kayıb mektubları 17.50 Ahmed lardan başka hıristiyan ve Yahudi<r Sayın Ağaoğlunun konuşmahayretlere düşürdüğünü itiraf et Mükerrem Akıncıoğlllan ve talebeleri lerin evlenme hukukunu da nizam smda komünızmin yasak olduğuna tibleri tahrık etmek veya destekleb u topltıluğu 18.30 Dans müzlğl ve türk ,' " „ " meliyim. Dünyanm belli başh hafif kararname Os temas eden sözleri arasında fikrin mek maksadile bir yabancı devletle çe tangolar 19.00 Haberler 19.15 l a m a § a sıkletleri meyamnda olan bir pro Yirmi sual 19.40 Şarkılar; okuyan: manb Imparatorlugunun kozmopo de vasak olduğunu açıklaması beni veya yabancı partilerle veya dışafesyonel boksörün idmansız, biraz Zeki Müren: çalanlar .Hakkı Derman, lit karakterini aksettirmektedir. ciddî surette endiseye düşürdü. Bu ndaki diğer teşekküllerle veya onlann ajanlarile temasa girer, yahud da eskimiş olsa dahi bizim ama Şerif Içll, Şükrü Tunar 20.10 Kısa Hukuku aile karamamesi mütaresuçun ba^hca unsurlan nelerdir? doğru olmıyan veya hususî maksad tör] ere yenilmemesi lâzımdır. Ge jehir haberleri 20.15 Radyo Gazetesi keden sonra 1919 da o zamanki isBunu sarih olarak belirtmek lâzım. güden haberler ortaya atar veya istekleri çen hafta berbad maçile bizleri şa 20.30 Dinleyici çalanlar: 21 15 Ye tanbul hükumeti tarafından mernl ıcsler geçidi; Sadı Işılay, Zira komünistler liberal olarak, yayarsa beş yıla kadar hapis ceşırtan İtalyanın lıakikl derecesini Yorgo Bacar.os, İsmaıl Şençalar 22.00 iyetten kaldırıldı. millivctci olarak ve daha tekniğini zasma çarptırılır.s bu akşam ölçebileceğimiz içindir Zonguldak ve maden işçüeri hakkında; Bir medenî kanun hazırlamak übilmedicimiz türiü vasıtalarla gayeİsviçre Ceza Kanununun propaki, karşısına çıkarılacak rakibin ne konıışan: Konya milletveklli Umran zere 1923 te millî hükumet zaraayapabileceğini düşünmiyerek, Ko Nazif 22.10 Plyano dunyasından ge nmda yeniden bir komisyon kurul lerine ulasmayı hedef tutuyorlar. gandaya müteallik 275 inci madzinuler 22.30 Şehirde bu hafta losantinin ne yapacağıru merak et 22.45 Haberler 23.00 Spor ve Sergı muşsa da o da 1916 da kurulan ko Fıkri yasak ederken o fıkri mey desi ise şöyledir: «Her kim konfemekteyiz. metodunu be dana getiren unsurlan bilmek lâ derasyonun veya bir kantonun ASarayından naklen boks musabakaları misyonun çalışma zor kullanarak müsabakaların hltamında nimsediği için musbet bir neticeye zırr.dır. Fikirleri şiddet yolile de nayasa bünyesıni Üçüncü ehemmiyetli maç da, ge nın yayını, ğiştirmek hürriyet aleyhinedir. Sı devırmek isteyen bir yabancı proçen hafta Kolosantiyi puvanla mağ programlar ve dans muziği (Pl.) varamadı. Zaman henüz olçponiaşnırını ivı cizmek vo hürrıyeti ko pagandası yaparsa hapis vtya para lub eden Taki'nin Fransa ve Av 24.00 Kapanış. mamıştı. Hilâfet müessesesi ve şer Medenî Kanunun yıldönümü ve Medenî Kannn dilşmanlığı Komünizm için propaganda yapanlara verilen cezalar Baştarafı 1 inci sahifede 1 zerinde tahakkümünü tesis etmek ne BlankersCoen'in rekorlarmı kıran Marjorie Jaskson, Olimpiyadlar için itîna ile hazırlanıyor BULMÂCA 1 1 1 • w 11 !• 1 B! i. EN GÜZEL YILLARI a 1 1n 1• 1 Kadıköy SÜREYYA da TAMBUL'un FETHİ DON n u n u n u m k m u n v e E PANĞÂLTI İNCİ SİÜEMASIHDA OİTLİIJİZİAİLİJJJ. !Alş Iı Toplaluğu PİYANGOSU YerJ S E S Tiyatrosn ••»% A1A IL HA\! I pzetesi Lfî'in maeeralars. Esrar Pesinde: 28 Saat 20.30 da Ertesi gün profesör Bugues, •Boyal gazi oosunda ka nsım merniJunT K : n i [ Bak, Dalin geldum. MBdmaze) Deval. fojr lu de ı lîyor. Yanında Eyvah! Kadehim kınldı! ILavra alumet değil! fAnladıra: Dalin bu kaduıı fazla alâkadar ediyor! DKAM KISMİ HEj* VE HİÇ yazan: Vedad Neuirn TÖT Telefon: 42157 K U M B D I R 1 S M 1 S A N A R E * VEKİYORUM (1) Bu hususta Türk Medenî Hukukunuu Umumî Esaslan adlı kitabımızuı 1951 tarihli dördüncü ba sunınm 139160 ıncı sahıfclerinde tafsilât vardır. Kaybolan tablo İK8AMİYELER •**5Cö» 0 0 0 * 300 000; (Arkast var} Yazan: Cevad rehmi BaşkiU Atinadakı Turk ressamları resim serPazar gflnlerf 15 30 da matine gısinden getlrılmış olan resimlerden Cumnrtesi ve Çarşamba gunleri 14.30 da Bedrı Rarunl Eyüboğluya aid bir tablo ÇOCVK itYATROSl) ıessamın atelyesine gbturülmekte iken Glşeler saat 11 de açıhı. takslnin baga) kapağı açılarak yere l'eleton «0409 düşmüs ve duştuğu sor.radan anlaşılmış olduğu için kayboln.uştur. Hâdıseder. Sahib vt BafmvhaTTİri zabıta haberdar edılnr.ştır. Aradan hir NADİB NADİ hafta geçtiği haîde tab'onun geri getirilmemesinden endise eden ressam gaBu niishada yazı lılerini liilen zetemıze gonderdıği bir mektubla hâdltdar» tdm: CEVAD FEITM* seyi açıklamakta ve tabloyu bulanın iade etmesini istemektedir. Citmhurijıet lâatbaan 50 000 40 0.00. •10 000 5 000 18000 000 LIRA TUTARIMDA 523555 ADET İKRAMİYE TAM BIL£T 2ÛLIRA, YAÜtM BILtT 10 LIRA, ÇEYKEK 0IL£75LI*A. aoööo eouoo
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle