14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Şubat 1951 CDMHÜRİTCT BİR DAKİKA : Kore'de taarruz durduruldu Neden susuyorlar? Baştarafı 1 inci sahifede senesinde harbetmiş olan eski tndaha tardedilmiş ve düşmana ağır giliz askerleri için yeni bir şey Meclisin 25 şubattan sonra değildir, onu tanır ve hürmet edercak ayınm yirmi seki kayiblar verdirilmiştir. geceleri de toplanacağı 8 inci orduya göre dün komünist ler» demektedır. I zinci gunüne kadar Kotahmin ediliyor lerın 4 935 blü verdiklen savaş ke Bahkesirde Kore'den dönen bir rede Tugayımıza dair ya simlerinde yapılan sayımla tesbit erimize yapılan tezahürat Ankara, 16 (Telefonla) Gerek lan yanlış haberler veren, yorumedılmıştjr. Duşman zayiatı, mutteBalıkesır, 16 (T.H.A ) Korede muhalefette, gerek ıktidar milletlarda bulunan Sovyet propaganda fıklerın «mahdud kedefli taarruzorganları, gazeteleri ve radyolan o lari)) başlayalıdanberi 100 000 kişi 16 yerinden yaralanarak yurda dö vekilleri arasında göze çarpan hanen Balıkesirli Ali Özaltm bugün zırhklar, pazartesi gunü başlıyacak tarihten itibaren mânidar bir ses yı aşmıştır. saat 16 30 da şehrımıze gelmiştir. olan butçe müzakerelerın.n son desizliğe bürunmuş bulunmaktadınÇmlilerin, ellerindeki kuvvetlerin Balıkesirliler, bu kahraman ev rece hararetli olacağını göstermeklar. muhım bir kısmını merkez kesı lâdlarını Bandırmada altı otobüs ve tedir. Kremlinin, Kore ile ilgili olarak. müıin sağ cenahına, Çeçon'un ku altı otomobille karşılıyarak şehre Hükumet de aynı istikamette ha Türkiyeye tevcih edilen sistemli zey batısına kaydırdıklan tahmın getirmişlerdir. Caddeleri ve bütün zırlıklar yapmaktadır. Bu akşam kampanyası. tecavüze karşı her edılmektedir. meydanı dolduran binlerce Balıke toplanan Bakanlar Kurulu, Malıye yerde silâhla karşı konulması prerıKomünist Çine karşı ahnacak sirli de Ali Özaltmı (yaşa, varol) Bakanı Hasan Polatkamn bütçeyi n. N. sipine sadık kalarak Uzak Doğutedbirler nidalan arasında coşkun tezahürat takdim nutku üzerinde çalışmalarda nun bu vanmadasına bir tugay gon Lake Success 16 (R.) Komü ve heyecanla karşılamıştır. bulunmuştur. Celse acıhnca, bılindereceğimizi ilan ettiğimiz gun nist Çıne karşı tatbık edılecek muŞadırvan meydanında hazırla dığı gibi, ilk soz, yeni bütçenin ana başlamıştı. Sovyet propagandasının eyyideleri kararlaştıracak olan Bırİbrahim. diğer ismile Yusuf ve suç ortağı fsmail (oturanlar) nan kürsüye ilk olarak çıkan kahvarmaya cahştığı hedef, memleket leşmiş Mılletler Komisyonu bugün ramanımız, bu sıcak alâkadan do hatlarını ve mahiyetini izah edecek köyde yakalandıktan sonra olan Malıye Bakanma verilmektedahilinde bu karar aleyhinde bir ilk toplantısmı yapmış ve Türkı layı teşekkur etmıştir. Hiç uzağa gitmiyelim. Tek par Baştarafı 1 ırtci sahifede evvel Istanbulda muhtelif semtlerde dır C.H P. Mechs Grupundan ayrıcereyan yaratmak, Türkiyenin hur ye deleşesi Selim Sarperı başkanrahım, namı diğer Yusuf ve suç eroin imalcilıği yaptığını ve zabı tili rejimde hepimizin poliste bir Bundan sonra soz alan Balıkesir lan sozculer de bütçenin gerek tümilletlerle işbirliğini baltalamaktı. lığa seçmiştir. Uzlaşma Komisyoiçin gizli dosyamız olduğu muhakkakortağı İsmail Cop dün sabaha karşı tanın takibinden kurtulmak milletvekıli ve B M. Meclısı Reis Senelerdenberi hep aynı nakaratı nu bir neticeve varamadığı takdırde Vekıli Sıtkı Yırcalı da, bu kahra mü, gerek fasılları üzerinde yapaşehrımıze getirilmışlerdir. Erom 22 bın lira sermaye de Kuleli kö tır. Bunu uzun zaman Dahiliye Vetekrarlıyarak aleyhinjizde neşri bu komısyon aldığı kararlan Genel manı bağrımıza basmakla sonsuz cakları tenkıdleri hazırlarrağa başkurduğunu killiği yapmış olan Şiikrü Kaya lamışlardır. Bazı Demokrat ve ba Londra, 16 (A.P. ) Mareşal Sta fabrikasmda ele geçirılen mühim yündeki bu fabrıkayı jat yapmış olan Kremlin propa Kurula te.vdi edecektır. bir bahtiyarhk duymakta olduğu ğımsız milletvekillerınin de bütçe lin'in Sovyet komünist partisinin miktardaki beyaz zehir, bazmor soylemıştır. Sabıkah eroincı, beyaz üstadunızdan işitmiştim. Bu semaî gandistleri bu yeni cmevzu» üzeİnşpliz basını birliğimizi nu söylemış ve bütün dünyada bu dolayısile yapacakları tenkidlerde organı «Pravda» ya verdiği bir be fin ve imale yarıyan âlet ve mal zehir kaçakçılığının tehlikeli bir iş malumatuı yanında kendi başundan geçmiş bir hâdise var ki; ona rine atılmışlar ve bunu sonuna kagün birbirıne düşman ıki taraf bu muhalefetten geri övüyor kalmıyacaklan yanat bugün Moskova radyosu ta zeme de iki kamyonla buraya nak olmakla beraber çok kazanclı oldu hikâye edebilirim. dar istismara niyetli olduklannı lunduğunu, bunlardan birmın ha sövlen.yor. ğunu, zabıta tarafından yakalanrafından yayınlanmıştır. Stalin, ledilmişlerdır. Alâkalılar Londra 16 (A P.) «Daily Extarafıngostermişlerdi. 937 yılında «Tan» gazetesinde yır, dığerinin şer ordusu olduğunu, Her gun toplanacak olan Mecli İngiltere Başbakanı Att'ee'nın A dan yapılan bir tahmıne göre, elde madığı takdırde bu sermaye ile ya çalışıyordum. 28 kasun 1950 de bu mevzu ile p: ess» gazetesi bugünkü nüshasın havır ordusunun muhakkak surette Sekreter arkadaş vam Kamarasında verdiği bir de edilen eroin, bazmorfın ve diğer nm milyon lira kâr temin edeceda. Korede savaşmakta olan Türk sin şubatın 25 inden sonra geceleri ilgili Sovyet kampaması son hadsonradan bir otomobil kazasında muzaffer olacağını ifade etmiştir. ğini ifade etmiştir. Birhği sılâhlı askeılerıni hararetle dvmektedır de ıçtimaa lüzum göreceğı kuvvetle mecde: «Sovyetler ham maddelerin değeri 120 bın lidine ermiş bulunuyordu. O gun Sabıkah kaçakçmın bu serma ölmüş olan Tahir merhum bir gün kuvvetlenni arttırmağa girişmişMuteakıben Belediye Reisı de tahmin edılmektedir Bssmakalesınde Express «nisbet radır. kahraman birliğimiz verdiği çetin yeyi nasıl ve nereden temin ettiği, polisçe hakkımda takibat yapıltir» şeklmdeki sözlerinı «Sovyetguzel bir konsma yapmış ve toplanedılecek olursa, Turk birliğının savaşlarda kayıblara uğruyor, faDün bizzat Emnıyet Müdürü Ke Kuleli köyündeki fabrikada ve ele dığını dnyduğunu söyledi. Kuşkuler Bırhğine karşı bir iftira» şekKoredeki kavıblan, Birleşmiş Mıl tıya halkm hep bir ağızdan söykat Birleşmiş Milletlere mensub mal Aygün tarafmdan sorguya çe geçirilen malzemede başkalarınm landım. Araştudun. Bebekte Burlınde vasıflandırmıştır. letler kuvvetlerinin hepsinden faz ledığl İst.klâl marşı ile son verilhan adında bir eroinci vamuş da mühim kuvvetlerin salimen geri Stalın, Sovyet Rusyanın harbden kilen fabrika sahibi Bulgaryalı İb iştirak ve yardımları olup olmadığı onun isim müşabehetinden belki bir ladır. Turk askerinın şecaati, 1914 mistır. çekilmelerini de sağlıyordu. Rus sonra ordularını terhıs ettiğini de rahim namı diger Yusuf, senelerce zabıtaca araştırılmaktadır. yanhşlık obnuştur.. gibi bir cevab al propagandacıları (Kunuri savaşı» ileri sürmuştür. dım. Beni tatmin etmedi. Ama ne nı ele alarak Türkiyeye tevcih etyapabilirdim.. bıraktım. Aradan bir tikleri propaganda kampanyaiki hafta geçtikten sonra ki aynı sını daha da şiddetlendirmişler. büarkadaş bana «ayol senin hakkıntün tugayın «eridiğini». komutanıdaki tahkikat casusluktan dolayı Nığde 16 (a.a ) «Aksaray kazanın intihar ettiğinî. subaylarınm Baştarafı 1 inci sahifede Şehnmızde bulunan İsveçlı film imiş. Bir otomobil alraışsın. Ecnebi Baştarafı 1 inci sahifede dagıldığını; velhasıl Korede bir sağlamak için teşebbüse geçildiği sına bağlı Hacımahmuduşağı ve misyonunun raporu kabul edil yıldızı ve ses artısti Zarah Lean sefaretlerle de münasebetin varÇardak köylüleri arasında bir Türk tuçayı diye bir şey kalmadı ni de bıldırmiştir. miştir. der dün Perapalasta bir basın top mış.. dedi. Ben hapı yuttum. O esmer'a meselesi yüzünden 14 seneğını bağıra bağıra anlatmışlardı. Acheson, verdiği izahat sırasında, denberi devam etmekte olan ihtilâf Gündemde bulunan Emlâk cad lantısı yapmıştır. Toplantıda yerli nada Istanbul Valisine vekâlet e» Sağl.'i Bakanı, ilâc ithalâtı için Bu hâdisenin cereyanından gunü Bırleşık Amerikanın hava kudreti son günlerde had bir şekil almışdesindeki blok derinliklerine aid ve yabancı basın mensubları ha den Emniyet l'mum Müdürii Şükyeniden döviz tahsisleri gunüne tam iki ay sonra «Smvon ve atom silâh'.an alanmda Rusyaya tır. Ni|de Valısi Sadeddın Ertür şu olan imar komisyonunun diğer bir zır bulunmuşlardır. Zarah Leander, rü Beye bir arkadaş vasıtasile hayapıldığını söyledi savası» ccreyan ediyor, Moskovaraporu müzakere mevzuu olmuş, gazetecılerin muhtâlif suallerıne ber gönderdim. Müdahalesini rica çok üstün olduğunu söylemij, şun Eçıklamayı yapmıştır: nın bütün propaganda yaymlannettim: ları da ılâve etmıştır: Verem Mücadele Merkezinin a komısyon sbzcüsü yüksek mühen cevaben demiştir ki: da «erimiştir» dediği Turk Tugajı •1751950 tarihinde Aksaray ıl« Rüyalarımın memleketi İsçılış töreninde bulunmak üzere dis ve mimar Necmi Ateş bu mü« Atom sılâhlarındaki üstünlü«Aman böyle tahkikat durdurulyeni kahramanlıklar gosteriyor \e çe ıdare kurulunun tanzim ettıği şehrünize gelen Sağhk Bakanı Dr. nasebetle bir açıklamada bulun tanbulda bulunmaktan doiayı ayrı maz. Bırakalun da ikrnal edilsin» düşmana 500 olü. 500 \arali verdi ğumüzun kıymeti belki de zp.manP huduc'namenin ve 1811951 de gemuştur. Komisyon sözcüsünün id bir haz duyuyorum. İstanbuldan Ekrem Hayri Üstundağ, dün sabah diye tavsiye etti. Tahkikat dört ay rip bir o kadar da esir aldıktan la inhitat edecekse de, Batı Avru ne ilce idare kurulunca vapıîan anâzım Kahıreye gideceğım. 1939 da çevırHaydarpaşa Numune hastanesinde, diasına göre ,bu sahadaki kara, denız ve sürdii ve çok şükür casus olmadısonra ileri hareketine devam edi pada muvazenelı cıklamanm her iki kove teblığinöğleden sonra Şjşli Etfal ve Esnaf pl=n desistirilmiş ve bu tebeddul mış olduğum «Çaykovskı» adında ğımız anlaşıldı. yordu. Savaş bolgesinden gelen re hava kuvvetleri bulunması bu faı den sonra 1221951 punü saat 13 hastane'erinde tetkiklerde bulun eski Vali ve Belediye Başkanı Dr. ki fılmımı çok beğenirim. Muzikte, kıyet ka>bını telâfı edecektır. ABu tahkikatı yapanlar temiz süt simler, haberler, yerinde yapılan te Cardak ve Hacımahmuduşağı Lutfi Kırdar, nufuzunu kullanarak klâsik ve caz dıy= bir tasnifım yokmuştur. radvo roportajları. General Tahsin merıkanın muttefıklerı halen sa koyluleri bu mer'a yuzunden kavImar müdürlüğünden bu tebeddul tur. Bütün musıki çeşidleruıi seve emmiş adamlar olraasaydı. ben Bakan, kendisıle görüşen Türk hokkanın altına gidebüirdim. O zaYazıcının sağ oldujjıınu. suba\la vunma kuvvetlerını arttırmağa gı gava tutu^muşlardır. Haberler Ajansı rr.uhabirine b?zı musaadesini almıştır. Gene bu iddia nm. Şimallı olduğum için de şımal man oğrendim ki: bu tahkikat imrın \azifeleri basında bulunduklaı lişmışlerdir.B Kavga 1520 dakika devam etmiş sağlık meselelerı etrafında aşağıdaki lar cumlesinden olarak yola kalbedi musikisini daıma tercıh ederim.» zasız veya uydurraa imzalı bir ihAcheson, Bırleşik Amerikanın ö ve Çaıdak koyunden 5 koylu 61rını isbat ctmişti. len bir kısım arazi de mevcud plân Bır gazeteci, sanatkârdan «şımızahatı vermıştır: (Kunuri savaşı» ile Tuıkive a de\ ını 3 kısma bo'.müştur: hilâfına Kırdarın aldığı arsaya ilâ dıye kadar devlet buyuklerinden bar üzerine yapılmış. müş. 5 i de yaralanmış, Hacımahc Hastanelerde tensikat yapı«Muhbiri sadık» unvanmı han1 Harbı onîemek: 2 Rus mudu^ağ1 koyunden ise bır kişi le\hindeki tahrik ve Mkıcı propave edilmiştir. ve zengmierden aldığınız en kıygimiz biuneyiz. lacağma daır çıkan haberler doğru gandasını şiddetlendirmiş olan yanın mutecavız emellerini tahak ölmüş ve 3 kıçı jaralanmıştır. Yadeğildir. Yalnız, bazı kadrolarda taUvelerden Hasan Basri Bircan, metli hedıye nedır?» dıye sormuş Işte bütun bunlar gösterir ki birbiri Kremlin «Smvon savaşı > ile sus kuk ettirmesine harbden başka ralılar Aksaray hastanesine kaldıBeledıyeden tur. Sevımh yıldız cevaben: sarruf yapılmıştır. Fakat, gorülen Kırdann bu arsayı mizi gammazlamaya çok hevesliyizmak m'ecburiyetinde kalaraktı. Çün yollarla mâni olmak; 3 Harbin rılarak tedavi altına alınmışlardııj « Hiç bir hedıyem yok. En dir. Yani ieîraizde hemcinsine ketülüzum ve ihtiyaclar uzerme işmden 8000 liıaya aldığmı ve bir müddet Bırleşik Amerikada vuku bulan kü «eridiğini» bildirdiği bir tuga kaçınılmaz bir şekıl alması halınHâdıse mahaliinde yapılan tahayrılanlar yeniden eski yerlerınde sonra bu yerin bir başkasına 180 buyuk hedıyem, daima alkışlarını lük etmek istiyen çıyanlar vardır. yın savaşlara iştirakine yeniden de ise hur devletlerı zafere ulaş kıkat netıcesınde faıllerden altısı kanlı ve esrarengiz bır hâdise bübin lirava satıldığını söylemiştir. topladığım halkın sevgisıdır.» de Bunlar ihbaruı, jurnalcılığın resmen tün basını ışgal «tmekted.r. Mesele bırakılmışlardır. temas edemez, kendine hâs yalanla ürrnak. yakalanmıştır. Dığerlerı aranmakEşref Şefık Atabek, yeşil sahalar mışür. Memlekette ilâc darlığı dıye bir kıymeti olmadığı halde bunu yaşudur: bunu bir defa daha eritemezdi. Bakan: «Şımdıki halde başlıca tadır. Kalıforniyada Berkeley'deki bir şey yoktur. Mevcudu azalan ılâclar daki ve bilhassa Bayıldım yokuBu arada bir gazeteci «siyasetle parlarsa bir de bunu kanuna koHâdiseleri hemen tahrif eden, gayemiz harbı önlemek ve AvruDiğer taraftan, Mahmud Makaiçin bol miktarda dovız verilmesini şundaki toprak kavmalannm ince alâkanız!» dıye bır sual sormuş yarsak ne yapmazlar, hangimizi bugun beyaz dediğine >ann siyah panın hür kalmasma yardım etmek lın Çardak koylu olduğu ve ha apartımanda polis iki cesed bulmustur. Yapılan tahkıkat sonunda sağlıyoruz. Yeniden dovız tahsisleri lıklerini anlatmış, bu fennî zaruret tur. Sanatkâr bu suale kızarak şu jumal etmez, hangimize kara sıirdi>cbilen Sovyet propaganda uz tır» demiştir. len bu koyde oğretmen bulundulerin şahsi menfaatlere dayandığı cevabı vermiştir: mezler. ilerı surülen tahminlere göre. guzel yapılrrıştır. manları (Kunuri savaşı» etrafın£isenhower Avrupaya dönüyor ğuna dair haberlerın tamamen a bir kadm olan Bayan David Gary Bır Amerikan fırması, memleketi nı uzun uzun izah ederek şöyle deHep bunlar içindir ki. Ceza Ka« Siyaset adamlan kendi sahadaki kampanvaları ile «Suwon saNewYork, 16 (R.) Kuzey At sılsız olduğu ve bu kavgaya ismı tabpnca ile kocasını öldürmuş, son mizde Orta Şarkın ıhtıyacını göre miştir: larında çalıştılar, ben ise sanata nununun şu mahud ve korkunç 141 vaşı > neticelerini telif edememiş lantik Paktı ordusu Baskomutanı nın karıştırılmış olmasınm iyi nı« Mevzuubahis arsa hâdisesi, bağh kalarak sadece şarkı soyle inci maddesiriin müzakeresi sırara da aynı tabanca ile ağzına bir cek m.kyasta bır streptomısın ve lerdir ve binnetice susmak mecbu». General Eisenhow«r bugün Queen yet mahsu'.u olmadığı ve kendısinin kurşun sıkarak intihar etmsştır. Bu penisılin fabrıkası kurmak üzere memurivet nüfuzunun suiistimaline dim.» sında o maddede yazılı cürümleri riyetinde kalmışlardır. Elizabeth yolcu gemisi ile Ameri asıl köyü olan Denızcide halen öğ cinayete nejin sebebı>et verdiği üç dort ay e\vel temaslar yapmıştı. en açık bır mısaldir. Şehrin bir çok halkm haber vermesini mecburî Zarah Leander ilk konserini 19 retmenlik vazifesine devam ettıği ar.laşılamamıştır. Davıd Garj', maBugün Sovyet propagandasının kadan »ynlmiftır. General, Avrukılan bir hükmün ilâvesi hakkınBu fırma bugune kadar bır teşeb semtlerinde bu tarzda arazı ve sinemasında daki teklifin reddedilmiş olduğunu eskisi gibi netice alamadığı ve çok paya vannca derltmi (alıamalanna ve hâdısede adı geçen Çardak koyü ziye ıstmad ederek ilerıde vukua buste bulunmadı; boyle bir teşeb mulkler edınılmıştir. Sırası gelince şubat akşarru Saray ile hıç bır alâkası bulunmadığı go gelebılecek hâdiseleri keşfeden yezamanlar giristiği teşebbüslerinde başlıyacatbr. memnuniyetle öğrendik. Böyle bir bus eibette bizım için faydalı olur. bunları da bırer birer açıkhyaca verecektir. rülen lüzum üzerıne tavzihan bıl ni bir ılmın esasîarını koyduğunu fı\asko ile karşılaştığı müşahede eğız.» hüküm konmuş olsaydı ,tıpkı koEczaneler 1 dilmektedir. Demir Perde boyunca iddıa ediyor ve bunun hocalığını miinist ve fasist memleketlerde olBalıkçılık ve süngercilik dirilir.» Eczanelerin durumunu belirten Aynı konuda soz alan üyelerin cereyan eden hâdiseler, hür memyapıyordu. duğu gibi. komşunun komşuyu, Parasız yatılı öğrenciler bır kanun tasansı yaptık. Bu tasa hemen hepsi de bu hâdisede Beletoplantısı leketlerdeki komünist partilerirmı hattâ evlâdm babayı tecessüs ve rıda eczanelerin tahdidi meselesi diye haklarının çiğnendiğini belirt Kıymeth ağabeyımız hakkında yeni kararlar uğradıklan hezimetler, «Moskovaihbar etmesini bir kanunî mecburiFevzi Boztepenin haysiyet ele ahnmıştır. Anadoluda bıîdığınız mışler, vak'anın alâkah müfettişAnkara 16 (Telefonla) Ekonın sesi» nin eskisi gibi akisler nomi VP Tıcaret Bakanlığınca hazırETHEM KAFOĞLU'nun yet haline getirip ahlâksızlığı meşAnkara 16 (ANKA) Hükumet gibi eczaneye buyük ıhtıvac var ler tarafından incelenmesini istedivanına verilciği vermediğini göstermektedir. kalb sektesınden ani olarak vefat ru şekle sokmuş olurduk. Bütun Bu bakımdan tutanak, îanan Su mahsuilerı kanun tasarı .ücret ve giderleri devletçe verildır. Eczane tahdidi kaldırıldîğı tak mışlerdir. etmesıle acı gunumuzde sonsrız hükumet ve teşriî cihaz azalan, Ö'mer Sami COŞAR sını tetkık etmek üze'e bu sahada mekte olan lise ve orta okul öğrentekrar komısyona iade edilmiştir. doğru değil dırde Anadolunun bir çok yerlekederımızı paylaşan ve cenaze particiler ve yâranı bilmelidirler ki fı'len çahşan mustr.hsıl, işleyici, cıleri hakkmda yeni bir karar almeraslırune ıştıralc etmek zahAnkara, 16 (Telefonla) D.P. rınde eczanelerin açılacağını tahkararlarunrzda ve hükümlerimizde Russel Dorr'un muavini ımalâtcı, murmıazacı. tacir ve ko mıştır. Bu karara göre. şimdiye Meclıs Grupundaki goruşmeleri ga min edıyoruz. rnetinde bulunan hemşerilerımize, 2 milyon mülk sahibi insanlık ve ahlâk prensiplerini ,füdost ve akjabplarumıza gerek kfc'ar tatbik edılen usul değıştırıl zetelere sızdırdığından dolayı Ordu memleketimizden ayrıldı misyoncular Ankaraya davet edı)Bu sene, yeniden mevcud memtursuz olarak kılavuz yapmadıkça bizzat. gerekse telgraf, telefon ve tapusuz rr.iMerdır. 12 maıt sah gunü baş m£<tedir. milletvekıli Fevzi Boztepenin hay leket hastanelerine 770 yatak ılâve mektubla tazıyette bulunan bılAmenkan İktısadî İşbirliği (E C. bu memleket ve millet için ferah layacak olan toplantılarda bahkcHer yıl parasız yatılı olarak alı sıyet dıvanma verildıği bazı gaze edıîecektır. Trahom mücadelesme cumle dostlarımıza teşekkurleriAnkara 16 (TJî A.) Tapu ve A.) Turkiye idarecısi Russel Dorrve felâh yoktur. Bir cürmü haber !ık ve sungerciliğımizin ka'kmdı nacak oğrencilerden yuz tanesi mu telerde yazılmıştır. Grup Başkan de h:z vereceğiz. Bildığiniz gibi bir Kadastro Genel Müdürlüğü memlemizi sunarız. un muavini McJunkins, dün Ameversin diye bir vatandaşı vazifeKâmıl Kajoğlu ve aılesi rı'.ması prosramının esasları da tes hakkak harb malulü ve savaşta ö lığı, bu haberin külhyen yalan ol de aynca 2 bm yataklı bir verem ketimizin henüz bü>ük bir kısmırikaya müteveccıhen şehrimizden lendirmek, halkın birbirini jurnal lenlerin çocuklarından olacaktır. duğunu bugün resmen bıldirdi. hastanesi kuracağız > ayrılmıştır. McJunkins Türkıye bıt edıîecektır. nın kadastrosu yapılmamış olduetmesini. gammazlamasını teşvik den büsbütün aynlmaktadır. Bu etmek olur ki, yalnız bu hareket ğunu nazan itibara alarak, vatanhâdıse Marshall plâru bürosunun PROF. NIMBUSUN M ACF.RAI.A RI: bu milletin yekpareliğini, vahdetini daşlarımızı bir an evvel tapu sahibi Turkiyede küçültülmeye başladığıbozar ve vicdanlı, namuslu adamedebılmek için, kadastro ve tapulanı göstermesi bakımından dikkati lann o haber verilecek suça karşı ma heyetlerini bir misli arttırmağa Cihan şaheserlerinin en muhteçekıcidir. Bir müddettenberi Ameadeta sempatisini uyandırır. Onun karar vermiştir. şemi: «Gumhuriyet» Dr. Saffet Enrikada bulunmakta olan Marshail için cümleye geçmiş olsun. Soylendiğme göre uzun seneler ginin yetkıli kalemile bu harikah plâıu Turkiye idarecısi Russal Dorr denberi mülk sahibleri olduklan eseri mutlaka okuyunuz. KitabçıB. FELEK ise yann 3.30 da şehrimize gelehalde tapularını alamamış bulunan larda' 300 K. (T.K. YAYINLARI). cektır. 2 milyondan fazla aile mevcuddur. Ordumuza katılacak yeni Hazırlanan bir kadastro plânına göre, memleketimizin kadastro mudoktorlar ameleri yedi sekiz sene içinde bitiAnkara 16 (T.HA.) Önümüzrilecekür. Her kitabçıda araynıi2. Fi. 160 deki çarşamba günü Yedek Subay Okulunu bitıren 270 doktorumuza .U;>J. Oj i i rr.erasimle diplomalan verilecektir. Biitçe müzakereleri ... Gözüm parmağına Dün Istanbula bir gemi geldi. Ne gemh,i? Harb gemisi. Ne marka? Amerikan. Neye geldi? Konferansta bulunan Amerikan Amirahnı geri götürmeğe. Peki. sizin denokrasi ne ile meşgul? Otomobille. Ne otomobui? Bakanların otoraobdi. Neye? Çiinkü •juzulî kullamyorlarmış. O halde, devaek ki, Amerifca bizden biraz eksık de•mokrattır. Yahud. daha doğrusu, bizim Demokrailar «demokrasi* yi eksık anhyorlar! Kuleli köyde yakayı ele veren eroinciler Geçmiş oîsısn.. e zamandanberi sürüp geliyor, pek kestiremeyiz; ama büyük milletimizin küçüklüklerinden biri de hemşerisini ispiyonlamasıdu. Sultan Hamid devrinde «Ser hafiyelik» unvanmı taşıyan zat cümlece sevilen ve bilinen ve hiç de gizlisi kapaklısı olmıyan Ahmed Pa şa isminde birisi imiş. Onun bu resmî vazifesi dışında Yıldıza mensub ve fesinin açık kırmızı renkli olmasile tanılabilen bir sürü amatbr hafiye de bu milletin canını yaknıaya çalışmış olduğu, Meşrutiyeti müteakıb ele geçen saray evrakı arasuıdaki jumallardan anlaşılmıştır. Ama bizde hafiyelik ve ispiyonluk etmek için Sultan Hamidin, Yıldızda saltanat etmesine ha cet olmadığmı, onu mutcakıb gelen devirlerdeki ' '<ılık da göstermiştir. Stalin'in Pravda'ya beyanatı Atlantik Pakfına islirakimiz Bütün Amerikayı meşgul eden İki köy halkı arasında esrarlı cinayet kanlı bir kavga Memlekette ilâc darlığı yok Lutfi Kırdar ve bir Zarah Leanderin arsa safışı basın toplantısı TEŞEKKUR EFLATUN'dan RÜYA GÖRÜYORSANIZ RÜYA YORUMLARINI KURU KAHVECI MEHMET EFENDİ M A H D U M L A R I POSTÂ GÜVERCİNÎ «CUMHURIYET» in Tefrikası: NaJvleden: VAHDET GÜLTEKİN «Bu manzara neden bu kadar güzel, biliyor musun, Semra?» «Hayır, baba » «Söyleyim: Her şeyle tamam da ondan. Ağacı var, tarlası var, deresi var, güneşi var, gölgesi var. Tepesi, çukuru, jiıvarlak çizgilerı, keskin hatlan, koyu ve açık renkleri, evleri, yolları hepsı var. Yanı, kır manzarası deyince ınsanın aklına ne gelirse hepsı tamam. Eflatunun galiba, birmin bır sözu vardır: «Güzel, ifade ettıği şeyın en lam nümunesidir» der. Guzel bir feadın, guzel bır erkek, güzel bir at. güzel bir ağac » Semra babasmın anlattıklarmı dınlıyordu, fakat zihni bunlardan yalnız biri üzerine takılarak eerıde kalmış, gene düşuncelere saplanmıştı. ı? Güzel bır erkek » Bu mefhum onun için şımdıye kadar «cinsinin en tam numunesi» bi ifade etmif rniydi? Hayır. Semra ,senelerce bunu kendisine bir gaye olarak ele alıp oradan oraya koştuğu müddetçe daima en tam değil, bilâkis en eksik nümunelerini bulmuştu. Çunkü «güzel» i kendisi eksık bır manada almıştı Bu kelime ile neyin ifade edılmesi lâzım geldiğini sonradan öğrenmış, bunu ona yeni hayatı daha iyi hissettırmişti. Babası da şimdi açık Hadıye mektubuna gene pek ha istıyebılirim. ' bir şekılde izah etmiş oluyordu. raretlı hasret ve muhabbet ıfade«Faık bana senden ve senin hak Demek trgüzel adam», «mükem lerile başlıyor, sonra jöyle devam kmdaki fıkırlerinden ben çıftliğe mel adams olmalıydı' Ferid belki ediyordu: gelmeden evvel bahsetmiş olsaydı, bu tarıfe girebilirdi. Fakat Semra r .. Burada seni en fazla anyan onu da anlıyamazdım. Fakat şimdi bu sıfatı ona vermekle, hayatına arkadaşlardan biri ve başlıcası gayet iyi göruyorum ki Faık seni gırebi'ecek mukemmel erkeği ken Faık. Bihrsın, bu çocuk az konubenden, hattâ senin kendınden dadısınden uzaklaştırmış olmıyacak şur ve fıkırlermı daıma kendine ha evvel tanımış, hakikî hüviyetıni mıydı? Çünkü kendisinin ona yak saklar. Aranızdaki kısa ahbabkk keşfetmış ve onun için sevmiş. Bu, lasamıyacağmı hissedis'or ve yak devresmde bunu her halde sen de buyuk bır muvaffakıyet ve takdir laşmak gayretinde bulunmak ıçm oğrenmişsındır. Eğer öğrenmedinedılecek bir meziyet değil midir? kendısınde cesaret goremıyordu. se hakktndaki hukumlerınde yanıl«Sen onu benim kadar tanımaz «Kalkalım mı artık, Semra? rrnş olmanı tabıi bulurum, çunkü sın. Buna imkân da yoktur, çünkü Vakıt oğleye gelıyor » zavallıcık, hıslennı tamamı'e, hattâ sen kendisıle ancak pek kısa bir «Kalkalım, baba.» bır çoklarmuı yaptığı gıbı ,muba zaman içm konuştun. FaLk hakıkaKaiktılar ve yürüyüfleriıun bu l^ğayla tea eok iyi ve jok temu bir ç ^ donüş kısmmı uzun fasılah kısa cBana da uzun rnüddet bahsetmuhaverelerle tamamladılar. medi .. Ancak geçen gun açü. Bu Semra, evden içeri girerken zıh arada anlattığına göre sen onun kalnı gene karışmış bulunuyordu. blni hakikaten çok hırpalıyacak şe «Sıze bir mektub var, Küçük kilde hareket etmışsin. Buna rağhanım » men çocuk seni hos görmuş ve hâlâ Hızmetçi kadm mektubu uzatır hoş gorüyor. lcen gulümsiyerek ılâve etti: «Kendisile senin ve maceranız ü «İstanbuldan. Biraz evvel zerinde uzun uzun konuştuk. Bugeldi.» rada sana hepsini anlatacak değiSemra: «Teşekkur ederim,» di lim. Yalnız, hulâsa olarak şunu yerek aldı ve odasına çıkmak üze söyliyebilırım ki Faik seni sevire merdıvene doğru yürüdü. yor ve, işin en mühim tarafı, seni Zarfı merdiven başında yırttı ve anlıyarak seviyor. basamaklan yavaş yavaş çıkarken «Bunun ne demek olduğunu lutmektubu zarfın ıçinden çekti. fen bır an için dü|ünmeni rica Hâdiyedendi. ediyorum. Seni gelip orada, yeni Evvfclâ, sevgıli bir arkadaş sesi hayatm içinde görmemiş olsaydım işıtmış gıbı, gayriıhtıyarî sevindi. belki sana bu mektubu yazmaz ve Sonra, onun geçen mektubunu ha senden böyle bir düşünme rıcasıntırlıyarak: «Kimbılir gene ne canda bulunmazdım. Fakat şımdi seni sıkıcı şeyler yazıyordur,» dıye yu bambaşka bir insan olarak tanıyozünu ekşıtti. rum ve biuyorum kı bunu senden cukrur. Danlma ama, açık konuşacağım: Seni eski huvıyetinle sevmesini hiç de doğru bulmazdım. Vakıa sızi birbırinıze ben tanıştırdım ama, alâkasınm flört hududunu geçeceğinı tahmin ve temenni etmemıştim. «Gene açık söyliyeceğim: Faik seni sevdiğıni bana o zaman itiraf etmiş olsaydı onu bu sevdadan vazgeçirmeye çalışırdım. İyi ki seni ben de hakikî huvıyetinle tanıdıktan sonra an'attı da onun hesabma üzülmek gibi bir azabdan kurtuldum. «Şimdi onun seni sevmesini gerek kendisi hesabma, gerek senin hesabına memnunıyetle karşılıyorum. Bu sefer bana bütün kalbile açıldığl için daha iyi anladım ki Faik, hakikaten, bizim zannettiğımizden çok daha derin göruşlü bir gene. Dış görünüşlerin ve muhtelif sebeblerle yapılan hareketierin insanı aldaücı tesirlerinden kurtulmasını ve iç hüviyeti, hakikî arzuları keşfetmesini biliyor. «Ben ne kadar izaha çalışsam gene anlatamam. Semracığım. Ah! Sen burada olmalıydın da, bir yere saklanıp, görunmeden, onun söylediklerini dmlemeiiydin. Onda marazi bır aşkm, âciz bır tutkunluğun eseri yok. Ben ona baktıkça bizim şimdi>e kadar aşkı ne kadar yanlış anlamış olduğumuzu kendi keadime itiraf zorunda kalıyorum. EN İYİ KAHVEYİ En iyi fiatla satarlar. Tahmis sokak No. 66 İ S T A N B U L Telefon: 20080. Telg: İstanbul KURU KAHVECİ Senenin en güzel yerli romanı İNKIIİP KİTABEVİ HER KALEM OH Prof. Ali Fuad Başgilin mühim bir yazısı ile ve daha bir çok iyi yazılarla ve evvel zaman içinde müsahabesile çıktı Beşinci nüshasıfUBB nı kaçırmayınız. ^ ^ g | BU ŞAHESER ROMAN ÇIKTI NOT: Kâğıd fiatlannm son derece artmasuıa binaen bu eserin ikinci baskısı belki de yapılnuyacaktır. Bu sebebden okuyuculanmızm AŞK DERSLERİNİ biran evvel tedarik etmelerini rica ederiz. Bütün kitabcılarda bulunur. (Arkast var) Beyoğlunda, FOTO SABAH'ta satılmaktadır. ^ Umumî tevzi yeri: İNSEL KİTABEVİ ^ [TURAL] ^m Oksürüğu keser. m+
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle