19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Subat 1951 CUMHURttET "Cumhuriyet,, Koreden Tiirkiyedeküere mektub I Kıymetli annem. eşim ve biricik bana. Radyo vasıtasi'e gönderdiğiniz mektublara teşekkürler. Seyavrulanma lâmlanmı sunar. büyüklerin elEyüb Sıhhatteylm. Mektublannızı sa erinden, küçükîerin gözlerinden bırsızlıkla bekliyorum. Akraba ve öperim. Top. T | m . komşulann cümlestne a y n ayrı Orhan Göktürk •nektub yazamadığımdan ötürü jzür diler, büyüklerin ellerinden, *** küçükîerin gözlerinden öperim. Haynıllah Örveren Başgd. Sami Orveren Muhiddin Teoman *** İsparta Bajan Yegâne Muhsinoğlu Beni sevinç içerisinde bırakan Beylerbeyi mektublarmtzı devamlı alıyorum. Gö'nderdığiniz altı mektubu da İstirahat zamar.larında en büyük ıldım. Cevablarını da günü gü meşgalem onları okumak oluyor. iüne verdim. Çok iyiyim. Elle Een de her hafta size vazıyorum. ıınden öperirn. iCore'ye aid resimler de gonder Yzb. lım. Sıhhatim çok iyidir. İsparta Süleyman Pulat îazetesindeki mektubu aldon. Rad * * * ,odan selâmlarmızı işittim. S?ğ Top. Yzb. İsmet Zejbek ılun. Benim için merak etmediAnkara ğinize çok seviniyorum. Size !âRadyo ile gönderdiğin selâmık olmak için daima çalışsca 'arım almaktayım. Adresini oılım. Kıymetli baba ve kardeşim nediğım için mektub yazamıyoOğlunuz, kardeşımz mm. Gozlerınden öperim. Top. Teğır.en Yzb. Ali Özveren Siileyman Pulat *** *** Bayan Nübüvvet Öcal Enver Aksoy Bandırma Ankara Muhterem eşim, Kıvmetli hocam, Sizleri sevındırmek için fırsat Ilkmekteb sıralarında vermiş jiduğun şövalye ruhuna yakışır luldukça her zaman mektub yazaktayım. Sizlerin de bana gönbir şekilde maneviyatımız sağlam, lerdiğinız mektub ve gazetelerı nanımız tam olarak mücadelemize devam ediyoruz. Bahtsız insan ıer zaman alıyorum. Her zaman lığın yarasına sürülen merhem ıhhat haberlerinizi bıldirir mekcien bır parçacık olsun hissemiz tublannızı beklerim. Çok kıymetli olursa bahtiyar olacağız. En deannemin her iki elini, siz eşirr.in, tatlı dilli Ahmedimin, Akmımın rın hürmetleriınle lasretle her iki gözlerinizi öper, Yzb. Siileyman Fulat lepinizi Cenabı Hakka emanet ıderim. *•* BaşgeHlikli Suıdırgıhlara Ali Rıza Öcal Kadirşinas hemşerilerim, hak*** kımda gösterdiğiniz itimada t e . ^ekkürler ederim. s. Pos. 18643 Sb. ve Gd. lilerine Bizler burada milletimizin taAnkara rihıne yakışır şekilde mücadeleBütün arkadaşlara a y n ayn T.ize devam ediyoruz. mektub yazamadığımdan dolayıl Birleşmiş Milletler tarihinin özur diler, başta albayım olduğu yapraklannı zaferlerimizle süslilalde hepinize saygı ve selâmlaveceğimize inanımız vardır. Varnmı sunanm. lığınız bizim için en büyük bir 10 Bl. Başgd. ' enerji kaynağıdır. Saygılarımla. Muhiddin Teoman Yzb. *** | Siileyman Pulat Piyade taburunda Başgd. Kıymetli dayım İbrahim Serpele Zühtii Soysal ve Başgd. Haydar Korucuoğluna İstanbul Dayıcığım ben gönüllü olarak Çankm Kore savaşına iştirak ettim. DeSizlere mektub yazamadığımdan mokrasi uğruna memleket selâdolayı özur diler gözleriniıdtn r.ıeti için burada yılmıyan bir bperim. Sıhhatteyim. gayretle çarpışıyonım. Nasuf ETaburda mevcud bütün gedıklı niştemin geldiğini duydum, çok rkadaşlara selâmlar ' sevindim. Cumhuriyet sayesinde Başgd. I bu iki satır yazıyı ulaştırdığımdan Muhiddin Teoman pok bahtivarım. Siz dayıma, yen:eme, Yuksele, Ahmede, Barona, *** Kasuf enişteme, Havrive ablama, Piyade okulu tanksavar taburu 3aimeye, Um^ulsune daha beni Sb. ve Gd. Erbaşlanna anıyanların cumlesine sonsuz seÇankın 'âmlarımı sunanm Sizlere mektub yazamadığımdan Top. Gd. Üsçvş. dolayı özür diler, başta tabur koTalib Aytez mutanı olduğu halde hepinize aygı ve selâmlanmı sunanm. Kardesim Mustafa Nuri Yuksele Başgd. Karde«'rn sizın hanginize yazaMuhiddin Teoman ^ağımı bir türlü bılemıvorum. En *** çuçük olduğun için sana yazdım Kaptan pilot Niyazi Yuksele 'e siz gazeteye mektub yazmadıSelâmlar. Ayrıca bdyuk anneme fımdan bahsettiniz. Korede kendi de selâm ederim. Hurmetle elleri' azdığımı gazetede okudum. Hasan da selâm eder, cümlenizi nizden öperim. Cumlenize selam. Pazarcıklan İbrahim Yüksel selâmlar ız. İbrahim Yukscl Osman Yılmaza Sevgili amcam, selâm eder ellerinden cperim. 3en de iyiyim. Osman Gezer *** Hüsnü Yeşilbursa Ankara GönderdisLniz kıvmetli mektublannızı aHım. Sıhhat haberinıze ook sevindim. Benim için merak etmeviniz. Sıhhattevim. Sızin, Necdetın. AHnin ve bütün arkadaşlara selâmlanmı sunar, mek'ubunuzu beklerım. Baş.çvş. Bemzi Üstün Sevçili anneciğime Benim için merak e*meyiniz S'hhatteyim. Sızin ve babamm eîlerinden, kardeşlerimin gözlerinden öperim. Mektublannızı bek '.iyorum. Selâmlar. Baş.çvş. Remzi Üstün Metin ve Yalçın ailelerine Bılumum mektub'arımzı aldım Sa'imen ve nese ile ifayi vazife•ne devam ediyorum. Soyadlarınıza lâyık olmak azmile çalışıorum. Almm ak, yüzüm pâk, insnım sağlam olarak mukadde"atımı bekhyorum. Sadece üzüntüm, hasretinizdir. Sevgi ve hürmetlerimi sunar, büyüklerin el"erinden, küçükîerin gözlerinden öperim. Kıdemli Topçu Ütğm Nuri Metin *** Kıymetli arkadaşlanma Bugüne kadar mektublaşmak imkânını bulamadığım için müteessirim. Bugün bu imkânı bah 59den «Cumhuriyet» gazetesin müteşekkirim. Hayatî ve meslek: bakımdan çok müstefid oldum Hasretinizden başka hiç bir ü züntüm yok. Hürmetlerimi arze der, gözlerinizden öperim. Kd. Ütğm. Nuri Metin Göktiirk ve Ulaş ailelerine Hemen hemen hepinizden mek tub aldım. Yalnız pek az. Eğer on beş bın kilometre uzakta olmasaydım unutulduğumu düşüne bilirdim ,fakat ocak başmda yazılan bir mektubun cevabmı ancak ay sonunda alabilirsem ne mutlu Kardeşim Nebahat Taşeri Vahdebağ Pr 1611.950 tarıhli mektubunuzu da aldım. Gün geçtıkçe ij ıleştığınıze pek sevindim. Ben sıhhatteyim, size ve arkadaşlarımzın hepsine birden âcıl şifalar dıler. sevgı dolu selâmlarımla ellerimzden sıka'im. Babam ve anneme sonsuz selâmlanmı sunar, ellerinden hurmetle öperim. Ablam, Kadı ve Avhrna en de;in sevgilerırr yol'ar, gozîerinden öperim. Açabeyiniz Hasan Senk Hamza Aksoy Kalecik Memleket ve millet uğruna canmı feda etmekten çekinmiyen oğlunuz Hulusi Aksoy babam ve akrabalarımın ellerinden öperim. Cümle komşulara ve arkadaşlara selâm ederim. Hulusi Aksoy *** Muhterem babacığım Nuri Doğana Şarkışla Mektublarınızı muntazaman ali yorum. Ben sağ ve sıhhatteyim llerakınızı mucib bir halim yoktur Selâmlanmı yollar hürmetlerimle annemin ve sızin ellerinizden, çocuklanmın gözlerinden öperim. Bütün akrabalara ve hemşerilerime selâm ve saygılar. Shh. *** Sefer Omay Top. Yzb. Zonguldak Küçük Omaya dördüncüyü de öğret. Alay arkadaşlanma selâm ve sevgiler. Murad Ersengöz de selâmlannı gönderiyor. Top. Yzb. Vasıf Ayluğ Şen ve Yolalan arkadaşlanma Bana yazdıklannızı arkadaşiardan duydum. Beni çok sevindirdiniz. Emin olunuz ki böyle uzak diyarlarda bir arkadaş ve dost sesi duymak kadar bahtiyarlık o lamaz. Dilerim ki bu karşılık biı kaç satınm, yazanın sevincini sizlere de duyurabilsin. Özlemle göı lerinizi öpüyorum. Top. Ütğm. Murad Ersengöa Oğlunuz Gd. Ustçvş. LİMANIMIZA GE LEN " ^ İ ^ V E GIOEN Memleketimizde bulunan motörlerin en sağlamlarmdan P O S T A SI '^ğgg VAPUR LAR İngiliz Motörleri ge l m i ş t i r . Taşrada satış yerleri aranıyor. batış deposu: Galata, Karaköy Palas karşısı No. 84 1895 KREM PERTEY NEFİS VE LEZZETLİ HOME LINES I Akdeniz Turistik Kruvaziyer y^omakta olan C 5 ' * ss. ATLANTİC (22.000 Ton 22 Mil) Lüks Transatlantiği 3 Mart 1951 tarihinde saat 10 da İstanbuldan hareket edin 'PİRE. MESİNA, KAPKİ, 5 NAPOLİ, CENOVA. MON3 TEKARLO: KAN. BARSELONA, PALMA, LİSEOX İBRAHİM TAŞÇIOOLU 1925 Gene Daima ARI PİRİNÇ ve HUBUBAT UNLARINI Evinizden VE SOFRANIZDAN Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından: Umumî Fizik Enstitüsünde fizik asistanlığı açıktır. Kanuni şartarı haiz isteklilerin, hal tercümelerini ve hangi dilden imtihana girmek stedıklerini bildıren bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmalan ve 7./III/951 ünü saat 9 da yabançı dil imtihanına girmek üzere Fakültede buıun (18251 maları. KREM PERTEV 1951 KREM PERTEY »• K E L E P İ R eksik etmeyiniz. ARI PİRİNÇ »8,H080BATJWİfir NEW • YORK için yolcu kabul edecektir. Sipahi Ocağmdan: 31,1/1951 Çarşamba günü saat 17^0 da Beyoğlunda Mis sokağında 21 numarah Ocak merkezinde olağan olarak toplantıya çağmhnıj olan Ocak Genel Kurulu, tüzüğün emrettiği çokluk olmadığından aşağıdaki ;ündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere, 25 Şubat 1951 'azar günü saat 16 ya tâlik ediimistir. Sayın üyelerin tesriflerini ve tuzüğun 17 nci maddesinm SOT fıkrası hükmünü yerine getirmelerinl rica ederiz. İDARB lCURULtl FİATLAR TENZİLÂTUDİR. Bilumum malumat için seyahat acentahklanna ve Umumi Yolcu Acentası olan SAYIN HALKIMIZA * / Morina Balıkyağı alırken dikkat ediniz. Vitamini bol W E S T Marka " P İY A N 0 Hakikî F. RÖSENER Berlin Kruaze kadr anfer bir piyano acele satılıktır. Müracaat: Tel: 44189 YAN DER ZEE SEYAHAT SERYİSİ Anadolu Sigorta Han, Galata. Telefon: 4390i Müracaat. NORİNÂ BALIKYAĞI Eczanemize yeni geldiğini sa>in müşterilerimize hatırlatınz. Markaya dikkat: Yarım kiloluk şişeleri 2 Liradır ZİYA BOYER ECZANESİ Tünel yanı Karaköy ^ ^ m GÜNDEM: 1950 yılı çalışma raporunun okunması; Denetçiler raporunun okımnıası. 1950 yıh bilânçosunun tetkik ve tasdfkile idare kurulu uyelerinia ve denetçilerin ibrası, 1951 yılı bütçesinin tetkik ve tasdiki, Haysiyet divanma başkan seçilmesL OPER\TÖR RIZA ÜNVER Ooğum ve Kadın Hastalıklan Mütehassısı Cağalojlu, Nunıosmanlyı • Cad. No. 22. Tel: 22683. • § KAYTB 3788 No. lı kamyonet plâkasınl lcayb«ttim. Yenlsinl alacağımdan eskısınin hukmu yoktur. Şofor Ali Ertur • Sayın Eğinli Hemşehrilere N Kemaliyenin Gecegü köylüleri tarafından 11 Şubat Pazar günü (Eğin Gecesi) adile yapılmak istenilen toplantının Demtğimizle hiçbir alâkası olmadığını ve Demeğimizm her sene tertib ettiği Eğin Gecesinin önümüzdeki aylarda yapılacağını görülen lüzum üzerine hemşehrilere ilân ederiz. CİLDİNİZ ÇAMAŞIR DEGİLDİR.} o O ' I İstanbul Asliye Birinei Ticaret I Mahkemesinden: 951/43 I Yasef Pınhas'ın Sutluce Karaağaç I Mezbahasında toptancı kasab Artm AîANA 5ÜTÜNE EN YAKIN ÇOCUK MAMASIDIR I tun'a olan borcundan dolayı Artın AlEğin Eğitim Derneği İstanbul Ajanhğı ^ M tun namma tanzım ettığı Türk Tlesret Bankaiindan tahsil edılmek uzere 9/ 1951 tarıh ve 13876 sayılı 7500 Uralık çekin zayl olduğundan bahisle iptallne karar verilmesl, çekîn hâmili Atlc A^tun vekıll avukat Kayaaip Atakurt Birçok fabrıkalarla çok yakın münasebetleri bulunan ve çok tarafından mahkemeye venlen dilekçe eskidenberi müesses bir ihracat fırması sıfatile her çeşid Ameile istenmiş ve mahkemece zıya keyflrıkan mamulâtı hakkında bize müracaate davet ediyoruz. Mü>?tınin uç defa ve 45 gun muddetle Istıhkâm Okuluna Güzel Sanatlar Akad/emisinin yüksek kısmmessesemız aynı ramanda mübayaa scentası sıfatile hareket eder, ilânına karar verllmlş ve bu babdakl dan n'ezuiı olanlardan bir teknik resim öğretmeni almacakbr. pek nadir elde edılebilen malzemelerin teminine ve ihracat liduruçma 6 4 951 saat 14 e talik edilmiş Tahsil derecesine gö're 400 lira ücret verilecektir. sansı alınmasma yardım ve yüklemelere nezaret eder. olduğundan zayl çeki bulanın lşbu İsteklilerin şartlan öğrenmek üzere Eyübde İstihkâm Merkezl AMEKİCÂN NEAR EAST CORPORAT1ON mııddet içinde mahkemeye gctırmeti. Birinei Şube Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (2049462) 41 East 42nd Street NewYork 17, N.Y. PARO SvitamittU U.S.A. MÜBAYAA SERVİSI Teknik Resint ni Aranıyor: DOKTOR . OPERATOR 1 M Türk Diş Tabibleri Cemiyelinden: •< 1 Ual PURO Tuvalet sabunu kullanıhtz Beyaz sabun yerine 12 Ocak 1951 Fazartesi günü saat 12 de hususî mahiyette fevkalâde içtima yapılacağuıdan bütün diş tabiblerinin Cemiyet merkezini teşrifleri rica olunur. M. HİDAİ RONA Dojhım ve Kadın Hastalıklan Mütehassısı Bevoglu Mi« sokak No. 1 Tel: 40273. Ev: 82949 r Yetimleri Koruma ve Barındırma Cemiyetind'en: ' İstanbul ilinin yüksek müsaadelerıle Cemiyetimiz yaranna tertib ettığimiz ve keşidesi 4 Ocak 1951 tarihinde yapılmış olan eşya piyangosunun ikramiye tevziatına Beyoğlunda Kabristan sokak Fransız Cemiyeti Haynyesi (Union Fransez) binasmda devam edılmektedir. İkramij'e isabet etmiş olan bilet sahiblerinin (Cumartesi. Pazar ve resmî tatil günlerı hariç) her akşam saat 17 den 19 a kadar yukarıda gosterilen adrese müracaatleri ve her ne suretle olursa olsun mezkur piyangonun listelerini bulamıyanlar 41920 telefon numarasına veyahud Cemiyet merkezi olan Beyoğhı Yemeneci sokak 23 ssyılı idarehanemize yazıh veya şahsan müracaatleri rica olunur. İDARE HEYETİ HAMİŞ: İkramiye tevziatma 10 Mart 951 akşamma kadar devam edüecektir. SÜNYACA F O T O Û R A F S A T 1 L I K "ferröniö Her yerde MESHURJ Katiyen KADININ SIRRI Ihtiyarlamiyan Aparhman Daireleri Panşaltı, Sürpaeob Cumhuriyet Cad. köşe 7 şer oda her konforu haiz . katlar /5 şer bin liıa. Taksim. Mete caddesi 5 şer oda, her konforu haız daireler 4ö şer bin lira. Taksim Sıraserviler cad desi ve Taksime yakm denize nazır katlar 4 er oda banyolu 25 şer bin lira. Nişantdşı, Güzelbahçe sokak 56 odalı daireler tam konfor 2227 500 er bin lira arasında satılıktır, Müracaat: Taksim Kristal Han numara 1 Telefon: 82669 FABRİKASININ Emsalsiz. hassas, pan ve orta roll filmlerini Motopomp Ustası Aranıyor: Harb Akademilerine 175 lira aylık ücretle bir motorpomp ustası alınaca'ktır. İsteklilerin dilekçe, iyi hal kâğıdı, nüfus cüzdanlarile birlikte sınav& gönderılmek üzere 19 Şubat 1951 pazartesi günü saat 14,30 da Harb Akademileri Birinei Şubeye başvurmalan ilân olunur. (2003452) arayınız. Türkiye Genel Mümessilliği İSTAVBUL. KIYMETLİ EŞYA MÜZAYEDESI A Y A Z P A Ş A Gümüşsuyu caddesi 28 numarah Tüten apartımanın 2 nci k a tında bulunan bılumum kıymetli ev eşyalan, 11 Şubat 1P51 P a zar günu saat 10 da müzayede ile satılacağı sayın halka ilân olunjr. Ekspozisyon b u g ü n saat 14 1 9 a kadar P O R T A K A L Tel: 45459 Ürolog Operatör Prot. P Açık Arltırma İle Satış 45 yaslannda olduğu halde yurürde hiçbir buruşukluğu yoktuı. Teti, bir genç kızınki gibi ter ve taıedir. tste; Viyana Üniversitesi Priesörü Dr. Stejskal'in şayani haytet keşfi gençliğın yeni v« cazi» unsuru. «Bioce!» irv sıhrâmi* (esileri. Biocel, siz uyurlccn cildiniri besler ve gençlestirir. Bu cevier. Pembe renkteki Tokalon kreııhi terkibinde mevcuttur. Gündurferi beyaî ve geceleri de Perrrbe renkteki Tokalon kremlni kullanınız. Halclkl TOKALON mamullsfl latanbul V«r«m Savtgı D«rn«glnln yalnıj SO PARALIK TEK PULU. II* pulıanmiftır. 6O PA1 RALIKTAN •«•rı v«ya yukari kıymatta pullarta •Oullanmif olanlan almayınız. Takllddlr. OİKKATı PAJVÂİR SO BİMSIL * MOTÖRLÛ "CONSTELLATION*OEV UÇAKLARİLE SEYAHAT EOINIZ HER PAZAR İSTANBUL'DAN ROMA MADRİD (BİR UÇUŞTA) LİSBON Rio DE JANEIRO BUENOS AİRES'E MÜRACAAT EDINIZ TEL = 41319 40522 BEYOĞLU • GALATASARAY PANAIR OO BRASIL ŞİRKETİNİN UMUMİ MÜMESSİLİ Bahaeddin Lutfi VARNALI Böbrek, Mesane, Idrar ve Tenasü) YoÜarı Hastalıklan Mütehassısı Beyoğlu, Iş Bankası karşısı Emirnevrui »okak No. 10 Panaiya Apt. No. 2. Tel: 42203 OOKTOB . OPERATÖB Zivaeddin Maktav Kulatr, Bnran, Bofal Uis) Hastalıklan Mütehassısı AaJcars Caddesi 15 Teleion: 23197. Ev: 84161 Tevfik Doğan Yannki Pazar saat 10 da Bebek Cevdet Paşa caddesi 148 No.li hanede (Robert Kolejin yanında) buîunan 9 parçadan ibaret Viyana mamu lâtı yemek oda takıml. ceviz masif iki kapılı aynalı dolab, çekmeceli konsol ve komodin, 3 parçadan ibaret yatak oda takımı, Viyana mamulâtı vitMarpuççularda Emiroğlu han 9 rin, divanı ve iki koltuk, sanumarada tuhafiye ticaretile iştigal lon ve sişara masalan, port eden Fehmi Hamzaoğluna İstanbul manto, elektrik avizeleri, stil 1 İcra Yargıçlığının 13/12/950 gün ve koltuk, 3 aded halis Fransız ] 50 '8372 sayılı kararile verilen ik saray sobalan, yağhboj'a ve aylık konkordato mühletinin bir karakalem resimleri. Duvar buçuk ay daha uzatılmasına mezsaatleri, tonet kolon, port kur yargıçhğuı 921951 gün ve manto, heykeller, 5 lâmbalı 1104 sayılı kararile karar altına Filips markah radyo ufak pialındağj ilânen bildirilir. kap ile ve başka çok eşyalar Konkordato komiseri avukat satılacaktır. ^ ^ ^ H Turgut Oktay SEYAHAT ACENTANIZA VEYA PAN AMERİKAN'A PAN AMERİKAN DÜNYA HAVAYOLLARI ZİRAATÇILARA MÜJDE İ L Â N Türkiye Zıraî Donatun Kurumundan mübayaa ettiğıniz FORDSON MAJOR Hidrolik Pulluk, kaldırma tertibatını haiz traktörlerinize ve dığer marka Traktdrlere ujgMH iki gdvdeli Amerikan mamulâtı TRAKTÖR PUUUKLARlüiZ Fiatı 500 Liradır. OELOİ Orhan Kazanchan. Galata Tünel Caddesi 74 ^•^•aaVBHa^B Telgraf: Kazanchan İstanbul OSMANU BANKASI 30 KASIM .1950 tarihindeki vaziyet P AS1 F SterUn Ş. P. AKTÎF Sterlln 9 9. Eisse senedlerinin SdeonMsl lstenme5.000.000 mij olan kısml Kasada ve bankalarda bulunan pa11.338 228 15 1 ralar 7.960 000 Kısa vadell avanslar ve r&porlar Turklye ve Inglltere hükum»tleri 2 269 343 16 Hazine bonolan 9.577.362 13 11 Tairfl olunacak senedleı 16 053.312 11 Cuzdanda bulunan kıymetla 15 216 363 16 6 Borçlu cart besablar 13.533 505 5 9 Behın mukabillnde avanslar 761.329 2 9 Kabul yoliyle borçlular 522 901 19 5 Gayrimenkul mallar ve mobilya 7 624 326 7 Müteferrik 82.876 642 i Kuvuda muvcfık olduğn tasdik olunur. UMUMÎ MTJHASEBE Şel Muavinl Şet A. A. lîayer G. D«Ua Svdia Sermaye Statü mudbinc» ayrılan D'tiyat akçesi Gorülduğund« fidenecek seceâler ve vadell senedler Alacaklı cart hesablar Vadeli mevduat Kabuller Müteferrİk 10 000 000 1.250 000 834.133 1 62.218 765 11 6 335.949 8 761.329 2 1476505 S S2S75.6S2 S V J .••V > A1 7 4 7 S Türkiye ümum Müdürü Pb. OcuelU. istanbul Halkının Sevdi ği ve Benimsediği Yegâne ÇÎÇEK MA G AZ SI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle