11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
f PASUNMÂZ 1 TKAŞBIÇAKUUIIMN EMSfiLt VOKTUfl. .. Ver hizmet erbabına tatbik edilecek Memurların geçici tazminatı, yabancı di! ikramiyeleri ve mesken zamları kaldırıldı Gelir Vergisittin hizmet erbabına tatbik edilmesile hazinetün 194 »üyon firahk varidattan vazgeçraesi icab edecek. Memurların eline geçen paralar da artmış ölacak Kore'ye gitmek üzere İskenderuna hareket eden erlerimiz vagon peneerelerindeo h«nn selâmlıyorln O7 27 umhuriye 952O T Telefonlar: Umumt Santral Numaras» 24298. Yan İşleri 24299, Maftaa: 24290 eigraf ve mektub adreâ: Cumhuriyet. İstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 İ Ifl Sliftâf Olağaıı ustu U KunıltayıniB olağan , üstu toplantısuıda Millî' Eğitün Bakanı dil i^lerine bundan bojle hukumetçe karıl şılraıyacağını soj ledi. Ötedenberi bilim konulannm bizde politikaja 141 inci maddenin İM fıkrası âlet edilmesinden yurcği yananlar Komisyonda uzun tarbşmalardan. Bakanın sbzlerini bir müjde gibi "sonra kabul edildi karşılamış olacaklardır. Fakat bu • «, hususta ben acele cdcmijorura; seAnkara 9 (Telefonla) J Bugün vinmek. «oh ne m oldu, artık Adalet Komisyon\4 141 inci maddeharicden gazel c^unmı>acak. dd nin dördüncü ve beşincl fıkrası üze, Londra, » (BS.C.) Bu geca davasüe \ alnız dil bilgi>ıle.i ile Tiftde müzakereler yaparaklier iki Koreden alınan haberlere göre, Biryazarlar. sanatçıîar uğıaşacak!» defıktayı kabul etti. "Kabul edilen eşmiş Milletler kuvvetleri Seul'ıi mck içimden gelmaor. fıkra ile «müH duygu» tâbirinin evreliyen asıl müdafaa hatlanna Neden mi. dijcceksiniz? Bir defa neleri ihüva ettiğı *hjkktridA ,yardayanmıslardır. Düşnıanın Haa dil davasımn hangi tarafından pogıçlara sarih bir kıstas verilmemekehri boyunca kurduğu sav\ınma te .olduğu noklası üzerinde ısrarla litikayı, hangi iarafmdan bilimi iltlarına yanaşan müttefikler pek chırardar oldu. Sürün endişeier esagilcndird".ğini bilemivorum. Daha az bir mukavemetle karşılaşmışlarseV bu konu üzerjnde toplânmakta doğru bir dcj imle, dil davasımn, '. Han nehrine ulaşan bir Ameidf. Bu Irusus ffdil Türlf yargtcmm bir eğitira ve oğretim i^i olarak porikan tarik kolu bu akşam Seul §eh değerli içtihadı ile taâzim edileceklitikadan nasıl uzaklaMırılabiItceğirinln sanayi merkezlerini ve düj tir, denılmekte lse de, fıkra aleyne akıl erdiremi>orum. Bilinı temamn toplı hinde bulunan miiretvekıllerinden rimlcrinin istikametini Dil Kurulemaya Huseyin Fırat,' Hüsayiç Ortakçı mundaki biluinler çizeeekse kultur >s.. VJ.1 n wla fıkramn politikamıza bu zailar hukmedecck demektir. Yok bilginler sadece aratas ver ırdtklerı lannda toplanıp skaddnik tartışKiıue teavınım ıstemışlerdır. AdaSahil açıklarında toplanmış o'.an et Bakanı bu hususta izahat verenıalarla oj alanaraklar, kararlarile ıarb gemıleri de kara kuvvetlerinın rek millî duygunun ne olduğunu kimscje tesir edemiyeceklerse, bu taarruz hareketlerını top ate§i ile ;arıfe imkân olmadığını, bu cıhemucssesenin donmuş bir varhktan, desteklemektedir. in mahkeme içtihadlarile halledılebir mustehaseden ne farkı kalaMuhabirlerin bildirdiklerine göceğini bir defa daha tevid etti. caktır? •e, Han nehrinin güneyinde buluBaşbakandan bir sual Dil çalışmalarını politikadan ayınnan düşman birliklerı bugıin elBugunka müzakerelerde Başbari7. olur biter dijip geçmemeli. Bir erinde bulunan bütün malzemeyi kan Adnan Menderes de hazır buha> at sistcmi demek olan politikayı, nrakarak kuzeye doğru kaçmışlarundu. Muhalefet milletvekilleringcne ha>atııı bir ifadesi bildiğimiz dır. Sekizinci ordu tebhğinde beden Kâmil Boran, 947 senesinde düden ajırmak riyle kolayca başalirtildiğıne göre, cuma günü üç ilâ Afyonda Adnan Menderes tarafınrıhr işlerden değildir. Nitekim evdan soylenen nutukta bir pasaj dört kılometre ılerlıyen Turk kuvvelki gunku Kurulta>da soz alan Arkası Sa. 3, S ü . lde etleri ile 25 inci Amerikan pıyada Haydarpa$a istasyonunda veda sayın konuşucuların hemen hepsi, tümeni pek az düşman mukavemedil mesclcsini bir bilim konusu oti ile karşılaşmıştır. larak savunurkcn farkına varmakGeneral Ridgway"m beyanata sızm politika >apmışlar, daha doğBatı cephesi (Kore) 9 (AP.) rusu bilimi politikadan ayıramamışBugün 3 üncü Amerikan tümeni lardır. Zatcn nasıl ayırabilirlerdi? karargâhında gazetecılerle bir k o Hayata kanşmadığı müddetçe binuşma yapan 8 inci ordu komutanı lim, merakımızı gidermeğe yanyan General Matthew Ridgway, bir bir uğraşmadır. Belli bir alanda bir çok memlekete mensub Birleşmiş takım kaideler kurar, bir takım Millî Savunma Bakanı bir subayımızı tebrik ederken Milletler askerlerinin mükemmel scbeb netice munasebetleri ararbir savaş gücü halinde kaynaştıksak bilim japmış oluruz. Kimseje Ankara 9 ( T H A ) Millî Saıdurumunda bir değişıklik yapılalarmı söylemiş ve demiştir kı: dc ne fa\damız dokunur, ne zara vunma Er, v anı Refık Şevket Ince Icak mıdır? «Türk tugayı ile Fransız tabururımız. Fakat kurduğumuz kaideleri, but;un kenâısıni ziyaret eden Türk Cevab Yeni kanun tasansına na mensub askerler, Türk ve Franj ahud sebcb netice munasebetle Haberler Ajansı muhabirinin sor gore Yedek Subay okulunun durusız ordulannm muhteşem an'anelerinden çıkardığımız hukümleri ce duğu muhte'ıf suallere aşağıdaki munda bazı değişiklıkler vardır^ rine tamamile uygun bir şekilde miyette \urtılmeğe kalktığımız an cevsbları vermiştır: Bunu. yedek subay olacaklann naKoreye gitmek üzere şehrimiz bayrak, Atatürk lisesi güzel bir çarpıştılar.> kcndimizi politikanın lam içinde Sual Yedek asteğmenlerin dört zariyattan ziyade daha amelî bir deki birlıklerden seçilen 196 er,mahfaza içinde vatan toprağl he buluruz. avda terhısı için Bakanlıkça bir tahsıl devresi gecirecekleri şeklindün saat 13,50 de yuzbaşı Hasan diye etmişlerdir. Halkın verdiği di de ifade edebilırız Tasarıya göre Evvclki gıııı knnuşanlar arasında kgrar verılmiş midır? Benezin komutası altında Iskende ğer bir çok hediyeler vagonun bi Cevab Yedek asteğmenler, muddet eskisi gibi 18 aydır. Bu 18 en çok Nuıuîlah Atacı beğendim. runa hareket etmişlerdir. Erlerimiz köşesini doldurmuştur. Erlerimiz d Soylediklcri. otcdcnl)eri ker.disile kpnunî müddet'cıi olan altı ayı ta ayın 6 ayı erlık, 6 ayı kıt'ada çaHaydarpaşa gannda kalabalık bir sigaralannı halkuı üzerine konfe vuşluk ve 6 ayı da subaylıktır. zaman zaman uzun bojlu tartıştı mrmlayacak'.ardır. Hukuk İşleri Müdürünün asabî halk kütlesi ve Üniversite Talebeı gibi atmışlardır. Saat 10 50 de haSual Yed»k Subay okulunun Arkan Sa. 3. Su. 2 de bir eda ile konuşması dünkü gımız k^nulara dokunu>ordu. Nubirliklerinin temsılcileri tarafından reket eden erlerimizi valı ve gene rullahın duşuncclerini noktası nokuğurlanmışlardır. Kendüerine bu raller de teşyi etmişlerdir. toplantıda gürültülere sebeb oldu tasma benimsrmiş değilimdir. Kurketler verilmiıtir. Bayraklarla süslenmiş olan er sude de dediği gibî o asındır. bense Şehir Meclisi dıin saat 15 de başlerimizi hâmil tren gözden kaybo topiumun birük maîı olan dil balıFransa. komünizme karşı Izmirden hareket kan vekillerinden Alâeddin Nasusinde aşııı giime>i, kesip aima.M luncıya kadar hslk tarafından kullanıldığı göz önünde hioğlunun riyasetınde toplanmıştır Izmir 9 (Telefonla) Koreye anlamam. Rnnunla beraber yüz Eİli Gündemdeki teklifler alâkah kotntularak, gazete kâğıdının gidecek 116 erimiz bugün İzmirden «Güle giüe gidin, var ol, yaşa'» te Taleb ettiğimiz tepkili yıldanberi Batı medeniyetine doğ>misyonlara havale olunduktan sonbeynelmilel bir teşkilât büyük tezahüratla uğurlanmışlar mennilerile uğurlanmıştır. uçaklann verileceği ve ru joneldiğimiz, bu medeniyeti ra hususi bir hastane inşası dileğile dır. Kamyonlara bindirümiş olan Güzergâhta kurbanlar kesilmi vasıtasiie âdilâne bir hava alanlanmızm genişlekendimize, 5 ahud kcndimizi bu medoktorlardan müteşekkil bir şirket erler önlerinde bir bando olduğu Karşıyaka istasyonunda büyük teşekilde dağıtılmasuu denij'ete uydurmaya çahşırken baştileceği bildiriliyor tarafından Belediyeden taleb oluhalde saat 10 a doğru Basmahane zahürat yapılmıştır. Tren Menementaleb etti lıca müess;se!erimİ2İn sarsıntıja nan Mete caddesindeki saha meistasyonuna gitmişler, meydanı dol de durmuş, Korejre gideceklere 2'. Paris, 9 (a.a.) (Afp): 12 şubatta uğradığı, dil d2vası dediğimiz olaselesınin müzakeresine geçılmiştir. er de Menemenden katılmıştır. B Ankaraya hareket edecek olan BırParis 9 (Hususî muhabirimiz duran binlerce halk tarafından al>ın da bu sarsmtılardan doğduğu Bundan evvelki şehir meclislerinde kışlanmışlardır. Kahramanlanmız arada Meneraen Belediye Reisi bi leşik Amerıka Hava Bakanı Thomas noktalannda ben de aşağı yukarı harareth tarüşmalara mevzu olan Metın Toker bıldıriyor) Fransız iki yolcu vagonuna bindikleri sırn nutuk söylemis, halk, askerlerimız' Finletter bugün Londradan buraya Ataç g'bi duşunuyorum. Arabca ve bu konu, Demokrat Şehir Mecli Başbakanı Pleven, gazete kâğıdıda halk istasyonun içıne akın et yoğurt ve portakal hediye etmiştir, gelmıştır. T. Finletter'ın buraya gelfaısça bir zamaniar bizim için yasinde de sınirh münakaşalara yol nın komunızme karşı savaşta kul mi§tır. Tren hareket etmeden evErlerimiz Manisadan geçerlerken dikten sonra Amerikan kıtalan teş lanıldığı gozonünde tutularak enbancı dillerdi. Doğu medeniyetini açmıştır. Bu cümleden olarak üyekabul ettikten sonra bunlan kultur lerden Nâk: Lınçal, sdz almış, Vali der iptıdaî maddeler arasma katıl ve Hilâl istasyonuna kadar clan Karakoy D. P. ocak başkanı Hayn kılâtlandırma kurmay başkanı Geını ve beynelmilel bir komıs giızer^âhı dolduran halkın ellerın Soytürkun başkanlığındaki heyet neral Gruenther ve Avrupadaki A<ii'Icri olarak aldık, benimsedik ve ile Belediye erkâmndan bazı kımjsledik. Arabçadan da. farsradan da Arkası Sa. 3. Sü. 7 de yonca dunyada âdilâne bir surette de: «21 milyon sizinle beraberdira, taraiından Atlastan bir Türk bay. merıkan hava kuvvetleri komutanı dasıtılmasmı teklıf etmiştir. ] «Koredeki arslanlara selâm!», sBah rağma sarılı Kur'anı Kerim hedıyı General Norstad'la yaptığı temaslar dilimize akın akm kelimeler, teFransada mu+hış bir kâğıd buh tınız açık, süngunüz keskin olsun'» edılmıştır. 138 erimize İskenderuna hakkında ketum davranılmaktadır. rimler, kaideler girdi. Cümle yapıranı vardır. Gazete kâğıdmm tonu yazılı levhalar görülüyordu. Erleri kadar topçu üsteğmeni Mustafa Er Bu temaslara devam edileceği de mıza, düşüncelerimizin ifadesine yüzde yirmı aîtı zamla altmış bin mıza Ticaret lisesi öğrencıleri bir kin komuta etmektedir. varıncaya kadar bu iki dille haşir Arkası Sa. 3, Sü. 3 te franga çıkmış buTunmaktedır. Stok neşir olduk. Bu savede İslâm medeların tamamıle tükendıği ve bazı nijetini temsil eden milletlerin ön gazetelerm çikamamak tehlıkesi safında yer aldık. karsısmda sahifelerini azalttıklan Tarihî oluş şartlannın tesiri aîgdrülmüştür. tmda >üz vıldan fazla zamandır Londra 9 (a a ) (Lps ) Ingiliz Batıva dönmusuzdur. Bunu oncehükumeti, gazete kâğıdının müsalcri istemiye istemiye yapıyorduk. Ajrkası Sa. 3. Sü. 4 te Tanzimat bir sekil inkılâbı bile sa> Bulgaristandaki fabrikalar da yılamazdı. nihajet Avrupaya çevaskerî malzerne imaluıe başladı ribniş zoraki bir el sıkma hareke Ankara, 9 (Telefonla) Gelir vergisinin hizmet erbabına tatbik edıleceğı kafileşmiş sayılabilır, Meclisin bugünkü toplantısında gerek Malıye Komisyonu sozcusü. gerek Maliye Bakanmm sozleri, Meclis temayülünün bir daha muşahedesme fırsat verdı. O derecedeki Ankaradakı memurlara verılen mesken bedeilerıle dığer ıkramıyelenn kaldınlmasına dair kanun tasanlan asağı vukan geliı veraisinın tathiki hesablanara'< ksbul cdılmiştır, denılebilır. Gelır butçe si hakkında raporunu hazırlamış olan tâli komısyon da bu mevzua ehemmıyetle temas etmiştır Memur, işçi ve müstahdeminın gelir vergisi rejimine tâbi tutulması, hazınenin 194 milyon liralık varidattan vazgeçmesini gerektırmektedir Maaş ve ücretleri gayrisafi miktarlar üzerinden tahakkuk ettirılen hizmet erbabının eline geçen. para gelir vergisinin tatbikaüna başlandıktan sonra artacaktır. Arkası Sa 3 Sıı 6 da Türk Ceza Kanunu Millî Savunma akanımn yenî tasarılara dair beyanatî Birleşmiş Milletler diin Seul varoşlarınagirdfler Amerikan tankları Güney Kore başkentini topa tnttnlar. yeniden ilerledi 1 Yedek asieğmenler kanunî müddetleri olan altı ayı tamamlayacaklar, mecburî hizmet müddstî de kısaüılmıyacak, Sabiha Gökçenin Kore'ye hareketi şintdsllk kaldı Kore'ye gidecek erlerimiz düıt tezahüratla uğurlandılar Istanbul ve buketler Izmirden hareket eden erlerimize ve bir çok hediyeler verildi Şehir Medisinde tartışmalar oğu bölgesinde kugulacak üniversite Gazete kâğıdı Iıulıraııı Amerikanııı yeni askerî yardımı Profesörler, bunun plânlı bir çalışma işi olduğunu söylüyorlar Balkanlarda askerî hazırlık tinden ibarctti. Batıhlaşma hamlesine bilerek. istijerek, cesaretle hız veren Ataturktur. yirmi beş yıldır Doğudan o kadar uzaklaşmışızdır ki bugünkü nesiller için arabça ve farsça, tıpkı bin iki >uz yıl önceki atamız için oldufu gibi. birer j a bancı dildir. Ojsaki. içjne ginnek. bcnimsemek istcdiğimiz mcdeni>etiıı de temel dilleri vardır. Klâsik NADİK NADİ Arkosı Sa. 3, Sv. 5 te 1931 doğumlular Dcğu Üniversitesi hakkında beyanatta bulunan İstanbul Üniverstesi Rektörü Prof. Ömer Celâl Sarç (»olda) ve Teknik Üniversite Rektörü Prof. Hulki Ercm Bılindıği sibi, bugün memleketi nun temeli de atılmak üzeredir. mızr'e vç üniversite vardır. B u n Ycnı iıniversJcm z, doğu ıllerinlarm ıkı?ı Istanbu v l?: blrı de Anka den bırınde kurulacak ve bu suradadır. Şımdi, bir dorduncusu Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Ankara 9 (Telefonla) FevkaEdırne 9 (Telefonla) Komu lâde bir hal olmadığı halde bir nistlerüı Balkanlarda askerî hazır müddettenberi, halk arasında, 1931 hklar yaptığını bildiren haberier doğumlularm mart ayı ortalannda phrmaktadır. Alman malumata gore silâh altma alınaoaklarına dair baBulgaristandaki butnn sanayi mu zı söylentüer dolastırılmıştır. Millî esseseleri askerî ihtiyaclara gor> Savunma Bakanlığı, Askerlık şutadıl edilmekterlir. Evveldenber başkanlığı bu münasebetle Balkanlarria imal ettısji değirmen resmen şu malumatı vermiştır: makınelerıle tanımn Ruscuk fabri «Bu kur'aya dahıl olanlann sılâh kası ?ımdi askerî malzeme una f altma alınmaları şımdılık mevzuu 1 bahıs değildir.» lıne baş.lamıştır. HANGI 1AŞI KALDIBSAN.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle