16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Ştıfiat 199E CUMHURÎTET BİR DAKİKA: Bazı facirlerin Sümerbanktan şektiği mallar Bu meseleye dair Meclise bir sözlü soru verildi Ankaıa 9 (Telefonla) Eskişehir milletvekili Abidin Potuoğlu tarnnmış tacirlerden Hüseyin Avunduk tarahndan Sümerbanktan mübayaa edıldiği söylenilen büyük miktardaki malların satış fiatına bu mübayaanın fiat artışlarile olan münasebetine. büvük miktarda mal alan tacirlerin movcud olup oimadığına ve umunıî clarak satışlarda kullanılan usul ve teamülün neden ibaret bulunduğuna dair Işletneler Bakanhğmdan vaki sözlü sorusu önümüzdeki hafta Meclis gündemine alınacaktır. Millî Savunma Bakaninin yeni Boğazda koprıı tasarılara dair beyanatı •m •• •• Baştarafı 1 inci sahifede Dervişin kerameti NazillVde bulunan Çalışma Bakanı Hulusi Köymen, yaptığı bir konuşmada, D. P. nin hayatı ucu.zla.tmak için çok uğraştığını, çok da muvaffak (!) olduğunu söylemij, jakat (aksilik bu ya!) tam semere elde edileceği zamanda «akla hayale gelmedik müşküllerle karşılaşildığını» lâflanna ilâve etmiş. Yani. ttpfct Nasreddin Hocanın hikâyesinde olduğu gibi. Hoca merhıım da çok çahsınışU amma, tam eşeğini açlığa ahştıracağt sırada... D. N. Gelir Vergisi hîzmet erbabma tatbik edîlecek Baştarafı 1 inci sahifede Bu rapora göre, vergi tatbik edilince şehirlerdeki istihlâk piyasasına 200 milyonluk bir iştira kuvveti çıkacak, mal arzı aynı kaldığı halde istihlâk maddeleri talebinin genişlemesi fiatlar üzerinde sakınılmaz bir tesir yaratacaktır. Fiat yükselişleri, memur ve işçi'ıerin elmdeki fazla paradan bir kısmını massedecektir. Abidin Potuoğlu. Feridun Ergin ve Ferid Meîenden müteşekkil olan tâli heyet raporunda devîetin bu fedakârlığına mukabil hizmet erbabınm geçim şartlannda kayda dcğer bir salâh elde edileceği pek de umumuyor. «Fakat halihazırdaki psıkolojik şartlar altında, fiatlarla ücretlerin yekdığerini kovahyacağı bir fasid dairenin mahzurlarıru ne efkân umumiyeye, ne de parlamento ekserıyetine mukni bir delil olarak arza imkân olmadığı da» ilâve ediliyor. Şu ciheti de belirteyim ki, gelir bütçesi hakkmdaki bu rapora Ferid Melen (Van CH.P.) muhalefet etmiştir. mükellefiyetini arttırmak tavsiyeye şayan görülmüyor. Bilâkis gelir vergisi nisbetlerinin mutedil hadlerde kalması memleket iktisadiyatının terakkisi ve sermaye terakümünün inkişafı bakımından ehemmiyetli görülmektedir. Bu kısa notlar daki, Bütçe Komisyonunun gelir bütçesi dolayısile son derece hararetli ve çetin tartışmalara sahne olacağını gösteriyor. Mekki Said ESEN Gelen ve giden O şi inada bindirenlerden fayda i l yoktur. Çünkü inad hak ve U mantık tanımaz. Halbuki i n . sanlığı yürüten de bu iki kuvvettir.; Onun için işi inada bindirmetneli, hele siyasî sahada. Insan en mükemmel makine olsa. gene aksar. His, sevki tabiî,. şuur, tahteşşuur. muhakeme gibi bir çok âmillerin tesiri altında hareket eden, bavadan. sudan. gıdadan. renkten, ışıktan, sıcaktan. soğuktan müteessir olan bu makinenin en dakik bir saat gibi işlemesi kabil değildir. Bunlarm yani insanlarm en kemale ermiş olanı da hata eder ve elmelidir. Şaşmaz olursa insan olarak kıymeti kalmaz. Boyle olmakla beraber, insanın her yaptığı mutlaka yanlış ve kötü de değildir. Kötü ve fena telâkki edilen şeylerin bile bir takım faydalan oldnğunu fen ilerledikçe görüyor, hayret ediyoruz. Mezarlık topraklannm küflerinden çıkarüan anlibiyotiklerle en dehşetli hastalıklara karşı mücadele ediliyor. Harika ilâçlar denilen ve isimlerinin sonu «cyne» ile biten penisilin ve emsali ilâçlar hep «kuf» nev'inden değil midirler? Hilkatin hangi mad deye ne kuvvet verdiğini beşeriyet daha anlayacak mertebeye varmamıştır. Her çün bir «sırn hilkat» keşfedilmektedir. Ankara. 9 (Telefonla) Çeşidli kanunlarda mevcud geçici tazminat ve yabancı dil ikramiyeleri ile sair ikramiyeler hakkmdaki hükümleri kaldıran kanun tasanlan bugünkü Mecliste kabul edildi. Bu suretle Ankarada memurlara verilmekte olan mesken zammı da kaldınlmıştır. Tasanlar üzerinde uzun tartışmalar oldu. Bir çok milletveküleri uzun yıllardanberi memur maaşlan bünyesine girmiş olan bu tazminatın Bn.şmakaleden üevam Ba?tarafı 1 inci sahifede kaldırılması aleyhinde bulundular. öğretiın sistemimizde yunanca ve okudu. Ve Basbakandan iki fikri Maliye Komisyonu sözcüsünün Bilâkis bütün memurlara teşmilini lâtinceje yer vermedikçe Batı menasıl telif ettisini izah etmesini isizahatı istiyenler oldu. Gerek sözcü, gerek deniyctinin düşünce tarzını, mantıtçverek, iki gün önce kabul ediMeclisin bugünkü müzakerele Maliye Bakanı izahat verdiler. Telen 141 inci maddenin üçüncü fıkğını, hayat anlayısını, bir kelime ile rinde Maliye Komisyonu sözcüsü zer Taşkıran da dahil olmak üzere rasını aynen okudu ve dedi ki: dünya görüşiinü benimsemeroiz çok Emin Kalafat, şimdi 316 lira 75 bazı milletvekilleri tasannın gelir giiç. belki de imkânsızdır. Belliba^lı kuruş vergi veren birinci derece vergisinin tatbikından sonra konu« Basbakandan rica edivorum. kitabların tiirkçeye çevrilmesi işi deki bekâr memurlann gelir ver şulması fikrini ileri sürdüler. LehLutfetsinler. henüz siyasi havata atılmadan İstanbulda yargıç olarak kültiir hayatımız bakımından şüphe gisinin tatbikıle marttan itibaren de konuşanlardan Fahri İşeri, Anbulunuyordum. 1947 yılmda Afyonsiz faydalı bir teşebbüstü, fakat >e 174 lira 50 kuruş vergi verecekle karada gördüğü gıda maddeleri uda siyasî hak ve hürriyet yolunda ter değildi. Bir aralık liselerde de rini. 67 ve 8 inci derecedeki me cuzluğunu (balık müstesna) hiç Ne ise işi hilkat felsefesinden risayın Menderes şöyle demiîlerdi: nenen lâtince öğretimıne yunanca murlann ellerine geçecek fazla bir yerde görmediğinden, Ankara yade iyilik ve kötülük vadisine »Biz Türk mılleti olarak hürrivet yı da ekliyerck ciddî bir şekilde miktann 505564 lira olduğunu da hattâ kendi evlerinde oturanla dökelim. davası peşindeviz. Htirriyet hak dedevam edilmesi her halde lâzımdır. anlattı. Emin Kalafat bu rakamlann rın mesken bedeli aldıklanndan Bizim cemiyette bir fena huy var. mek, nizam demek, kanun demekBıınu ileri sürerken dilinıizden yalnız Ankaraya mahsus olan mes bahsetti. Neticede tasarüar kabul Gelen, gidenin her yaptığmı botir. Hürrivet anarşı demek değılkovduğumuz arabça ve farsça ke ken zammı kaldırılsa daki memur olundu. ^ ınyor, yeriyor ve mumkünse yok dir. Sivasî hak ve sivasî hürriyetlimelerinin yerini bir gün >unanca lann gelir vergisinin tatbikile gene etmeye kadar gidiyor. Misal vermeler diğer hürriyetlerin teminatıdır. ve lâtince karsılıklarile doldurahm kazancda olacaklarını belirtmek iye hacet yok. Şöyle etrafınıza baHürriyet nizamını tesis için D. Pardemek istemiyorum. Tannya şükiir çin söylemişti. Emin Kalafat, bilkınız. Bir memleketin, bir milletin ti çalışacaktır.» Demokratık memler olsun. türkçe kendi şuuruna ka hassa muhalefet tarahndan yadırmazisi, yakm veya uzak geçmişi leket esaslan ve kanunları dururvuşmuş, kendi varlığım bulma yo ganan şöyle bir teminat da verdi: iyilikleri ve kötüluklerile onun ken örnek olarak faşist İtalyan luna girmi'itir. Klâsik kültür dille «Gelir vergisi hiç bir istisna tanın Baştarafı 1 inci sahifede malıdır. N'e inkâr. ne reddedilir. .«muııt tmttmııif ıııı ıı ıtf ııi! ıı firn • Ceza Kanununun bir tercümesi rine öğretim sistemimizde yer ver maksızm seyyanen ve umumiyetle selerin bu hastaneyi yapacak şir iyi ise ijndir, övünülur. Kötü ise olan bu tasannın se%ki için ne gibi mekle dilimizi tehlikeye düşiirmek tatbik edilecektir.» kette hissedar olduklannı, bunu yerilir, yerinilir ve tenkid edilir. bir lüzum ve zaruret duydular. Fazşöyle dursun, tersine onu yabancı söylenti halinde duydugunu söyle Tarih demek de budur. la olarak faşist İtalyan Ceza KanuMaliye Bakaninin açıklaması istilâlara karşı daha iyi koruyacamiş, bu hususta Vali ve Belediye nunda dahi yer almıyan demokrasi Bir milletvekili, Bakanın izahaBic kaç senedir hevesine düştüğızdır. Başkanından izahat istemiştir. Vali pvensiplerine aykırı tedbirler de iimiiz demokrasi icabı memlekette tile sözcünün ifadeleri arasında Karaşi. 9 (Nafen) Dünya İsAnkara 9 fTelefonla) Seyhan Baştarafı 1 inci sahijede ilâve edilmiştir. Bu eibi hükümler Görüldügü gibi politikadan kolay mübayenet gördüğünden Hasan ve Belediye Başkanı Fahreddin Ke iktidar değişmiştir. Belediyeler delâm konferansı bugün burada açılmilletvekili Sınan Tekelioğlu, ma kaydedilmektedir. rim Gökay, bu söylentinin kat'iyen muvacehesinde demokratık inkiğişmiştir. Hükumet, vekiller, valimıştır. Konferansa Türkiyenin iş kolay uzakiaştmlmıyan bu bilim Polatkan bugünkü oturumda şu aiye vergi dairesine yeni bir ihYetkili çevrelerin fikirlerine göre doğru olmadığını söylemiş ve şöy er, kaymakamlar, hattâ hususî saftan, serbest fıkir cereyanından tiraki burada ilgi ile karşılanmış konusu etrahnda saym bilgin ve çıklamada bulundu: « Ben, hübahsetmeğe ve gene böyle bir ka arda bulunmuştur. Tekelioğlu, bu Finletter'in iki Amerikan generaii tır. Türkiye Büyük Millet Meclisi politikacılanmınn düşüncelerini öğ kumet kat'iyen aleyhdar değildir, le demiştir: müesseselerin idare nzuvlan değişmevzuu bilhassa « Ben muayenehanemi kapayıp miştir. Maalesef bizde demokrasinun karşısında sivasî mücadele hbannda 3944 senesinde kabul e ile görüşmeleri üyelerinden Omer Rıza Doğrul, ge renmek isterdik. dedim. Bunun sebebi bütçenin hüilen ve siyasî partileri veraset ve Türkiyeye askerî yardım programı imkânı tasavvur edi'.ebilir mi? Muçenlerde ölen Allama Asaki'nin ye NADİR NADİ kumetin elinden çıkıp Yüksek Mec bu işi kabul ettiğim zaman yalnız nin bu ilk başlayışı. Balkan sisteIstanbul şehrine hizmet etmek e mini andırıyor. Yani hükumet dehalefette ıken Menderesin söyledik intıkal vergisinden muaf kılan ka çerçevesir.de hava sahasmdaki kıs rine celse ba=l:ınhğına secilmiştir. lise intikal etmiş bulunmasıdır. Kamelile bu vazifeye geldim. Ve bu ğişince mahalle bekçisine kadar lerinin aksi olan ve faşist ömekle lunun makabline şamil olamıya mma temastan geri kalmıyacaktır. Omer Rız^ DoğTulun başkanlıGöcmenlere yapılan teberrular rar sizin elinizdedir. Bizim söyli sebeble de diğer bütün i§lerimle a her eleman değişecek gibiye benziAmerıka Hava Bakanı, Türk hü ğındaki Türk heyeti, Atatürkün kab rini ihtiva eden bu hükümlerin se ağı cihetle Atatürkten Halk Partiyeceğimiz, sadece, hükumetin gelir Bulgaristandan geien gö<^nerı!ere lâkamı kestim.» Veblenni ve bu fikirlerın esbabını ine miras kalan emlâk, para ve kumet ve askerî makamları ile bu rinden alınan toprağı bugün «Payor. Temenni edelim ki bu fena nemadan 944 senesine kadar olan luşmadan bnce bu suretle gerekli kistan halkının babası» Cinnah'ın yardım komıtesi faalıyetine devam et vergisinin hizmet erbabma tatbiBu sırada söz alan ve Mete cad tecrübede ısrar edihnesin. öğrenmek istiyorum.» meKtedir. Dua de konr.teye Gdven kına aleyhdar olmadığını beyandan ısım için versi alınmasını ve bu malumatmı tamamlamış olacak ve kabrine koymuştur. desindeki saha etrafında izahat veS:gorta Şirketi 15 bin, Ankara Turk ibarettir.» Ama bugün hakikat odur ki; Bu konuşma Komisyonda karşı ergi kaçakçılığını ihbar etmiş ol müteakıben, Orta Doğunun korunren Belediye Hukuk İşleri Müdürü Halk, bu merasim esnasmda zi Sigorta Sirketi 5 bin, Anglo Iraniyan bellibaşh nnsurlar değişmektedir. 1ik.li söz düeîlo^una sebebiyet verdi. maktan dolayı kendisine yüzde 50 ması ile ilgili işler uzmanı ve AVaridat 1000. Anadolu Türk S'gorta Şirketi 15 Hasan Ferid, âsabî bir eda ile koyaretçileri alkışUmıştır. Spor kulüblerinin idare meclisleBazı D. P. milletvekilleri bu sua kramiye verilmesini istemektedir. merikanın Avrupa ve Akdenizdeki bin ve Millî Reas'irons 50 bin İlra tPBu alâmetler, gelir vergisinin me nuşmuş, azadan avukat Saim Nu'in sorulamıyacağını iddia ettiler. inan Tekelioğlu yüz binlerce lira deniz kuvvetleri komutanı Amiral Anayasaya dair bir önerge berruda bulunmuşlardır. Istanbul ve murlara tatbıkının bir olup bitti riye karşı târizkâr bir cümle sar rine kadar. Traır.vay ısçılerı E^şbakan şu eevabı verdi: Ankara, 9 (Telefonla) Ağn Kfdıköy Elektrik ve 50 şer kuruş o'.a halme geldiğini gösterir. Fakat Büt fetmiştir. Hukuk İşleri Müdürü:utacak olan bu vergi kaçakçüığı Camey'in de muhtemel olarak işBoyle olunca gelenler, gidenlerin Feııdikası da ısçilerm c Bu kanun, o gün konuştuk kramiyesini hangi şahıslara ve ku tirak edeceği 14 şubatta İstanbulda milletvekili Kasım Kührevî, D.P. rak gundehklen.ncen topladıkları 1141 çe Komisyonunun şu günlerde bu nün bu hareket tarzı Mecliste âsabî yaptıklarmı daima demiyorum larımın bir teyidi mahiyetindedir. rumlara teberru edeceğini Meclis toplanacak Orta Doğu memleket grupuna, Anayasa metninin konu I.rayı göcmenlere ve 1141 lirayı da mevzula esaslı şekilde uğraşmak zo bir hava yaratmış, Müdürün tar ama ekseriya ele alıp başlıyorlar Hürriyeti nizamlamak için gayret kürsüsünde açıkbyacağını bugün lerindeki Amerika elçileri konfe şulan dile çevrilmesini istiyen bir K>re şehldlerine tebeıru et.ritlerdir. runda bulunduğu da aşikârdır. ziye vermesini, aksi takdirde sa didiklemeye. Fsıfedilmektedir. Kanunun asıl bizlere söyledi. önerge vermiştir. Meciis tüzüğanün ransında hazır bulunacaktır. Yani bütün siyasî. içtimaî ukalâGörmcnleıin iskân edîlpceği Millî gelir hesablanna nazaran lonu terketmesini taleb eden bir maksad ve hedefi hürriyet nizamıFinletter Gruenther Norstad tâdi'.i için D.P. Meclis Grupunda memleketimizde ticaret ve sanayi takrir bazı hatiblerin bu mevzuda mıza sorarrm. Gelenler ve gidenlebölgcler m müdafaa etmektır. Biz muhalearasında Pariste yapılacak görüş kurulan Sıtkı Yırcalı, Muammer ATarım Bakanlığina bağlı olarak An işlerinden, serbest mesleklerden ve heyecanlı konuşmalanna sebeb ol rin idarî, siyasî kudretleri arasınfctte iken ve bugün iktidarda iken melerde, gene yukanda adı geçen lakant, Rıfkı Sahm ve Kâmil Gün karada faahyete geçırııen Merkezi İskân gayrimenkullerden elde edilen irad muştur. daki seviye farkı nedir? hürriyeti yok etmek fikrini kimsemüttefik çevrelerde hâkim olan ka deşten muteşekkil komisyon da bir Konııs.\ ümına vıye seçılen Is^nbul Ün; yekunu 4 milyar liradan fazladır. Neticede Hukuk İşleri Müdürü, Bu memleketin gerek şu, gerek ye tanımıvacağız. Müzakere edilen naat, müzakerelerin, Türkiye ile taraftan çalışmalarma devam et versıtesı Eciebıjat Fâkiiltesi Dekanı Gelir, kurumlar ve esnaf vergileri sözlerinde hakaret kasdi olmadı bu zümresine dahil olsun insanlafkra hakkında Adalet Bakanı kâfi Prof. Dr. AH Tevfık Tanoğlu He İktlsad sayesinde sağlanacağı umulan ha ğını söylemiş ve böylece sinirli haYunanistanm henüz iltihak etmiş mektedir. nnın seviyeleri, kudretleri, anlayış ızahat verdi. Bu iz« ttan anlaşılSözlü sorulann meselâ beşer da FpkuHesi Dekanı Pıof. Dr. Ömer Luttl zine varıdatı ise 151 milyon liradan va yatışarak şeker fiatlarmın ten ve kabiliyetleri muayyendir ve birbulunmadıkian Atlantik Paktı top dığı üzere millî hisîerın ne olduğukikaya inhisarı suıetıle tahdidi der Earkan şehrıiTiize dönmuşlerdir. Haber ibarettir. İlk defa tatbik edilen bir zili dolayısile bu ucuzluğun diğer birinin dengidir. Hamiyet. milliyet, Ankara 9 (T.H.A.) Bugün luluğu memleketierinin menfaata'dığımıza gore, Prcf. Tanoe'u ile Prof. nu tarıfe imkân yoktur.D bütçe komisyonunda, Malîye Ba lerinin ihlâline sebeb olmadan Tür piş edilmekle bersber bu tadiller B&rkan göçmenîsrin nıemlekçt iciııde vergınin hasılâtını tahmin ederken gıda maddelerine tesiri bakımından vatanseverliğe gelince böyle bir Bundan sonra ova konan 4 üncü kanhğı bütçesinin masraf kısmının kiyeye yap'.lacak Amerikan yar de Meclis müz?içrclerinın genişle tevzîi ve iskânı mevzuunda hukumete maüyenin ihtiyatlı ve basiretli dav şekerli maddeler fiatlarında bir te «asalet» yaratmaya ve falanın fifıkra ekseriyetle kabul edildi. Bu müzakeresine başlanmıstır. dımmın ehemmiyetine inhisar e tilmesi hedef tutulrr.aktadır. İç tü bir rapor hazırlıyacaklaiflır. ranması tabiî görülüyor. Tâlî ko nezzül yapılıp yapılmadığı hakkm lândan daha vatanperver olduğuna fıkra şu şekildedir: mite raporunda gelir vergisinden daki takrir müzakere olunmuştur. söylemeye ne kanunî, ne mantıkî Maliye Bakanı, Maliye Bakanlı deceği noktasmda toplanmaktadır. zukte şimdi yahıız soru ve gensoru Harice sipariş edilecek •.Anayasanın tamdığı kanun haklaT Bu yardımın, bilhassa Türkiye ta bulunmaktadır. Bunlara her hangi 120. kurumlar vergisinden 30, esnaf Söz alan takrir sahibi Fahri Kıyak, bir imkân da yoktur. O siyasî arisrım tamamen veya kısmen ırk mulâ ğı bütçesinin 1S9 mil} on 941 bin yeni gemiler av bir mesele hakkında umumî bir müvereısınden 25 milyon lira olmak takririni 4 ay evvel verdiğini.bu müd tokrasi devri de çoktan geçmiştir. hazasıle kaldırmayı hedef tutan veya 274 ilra oHuğunu. bunun 102 mil rafından taleb edilen tepkili 1951 yılı Karsha'.l p'.ânından istifade mtlli duyguları yok etmege veya za .•on 369 bin 394 lirasmın yatınmlar uçaklarının verilmesi ve dört mo Znkere açılabilmesi usulü de ilâve Bunun aksini iddia edenler, gülünç ile s'.oariş edilecek gemi vs denız \ asi üzere. hükumet tahminlerinden 24 det zarfmda şekerli maddeler tarifeyıflarmağa matuf bulunan eemiyetleri cin aynlan öd?neğin teşkil ettiğini, törlü uçakların inişine müsaid edilecektır. tc'arının te«bitme DenizycUarında b?5 milyon lira fazla bir hasılât elde lerinde en ufak bir indirmenin da oluyorlar. kurmağa tevessul eden teskıl. tayın Türk hava meydanlarmın gelışme laıımısti'. Bu gcmilcrin kı\raeti talv" edileceği ileri sürülmüştür. hi yapılmadığını belirtmiş, haîkın Onun için: \eya sevk ve jdare eden yahud bu 87 milyon 234 bin 877 lirasının yar.en 91 nnlvon liradır. Tiıaj haklarma hususlarda yol gosteren kimse uç yıla ınmlar dısmda kalan hizmetler ve genişlemesini sağlıyacak malzeGene rapora göre, ziraî kazanc muhtekirler tarafuıdan daha ne za Ben onlardan daha baskınrm! tstinaden s.parig veme mesclcsi zaıl kendini kadar ağır hapis cezasile cezalandırı için teklif olunan ödenek olduğunu, menin temini bahsinde Deyip eski işleri tasfiyeye kalkolduğundan ıstenilan fırmaya bu gemı lara ve ziraat sahasında çalışanlara mana kadar soyulmasma müsaade lır.o Maliye bütçesinin umumi bütçe göstereceği sanılmaktadır. îer sipariş edılebıleccktir. tanınmış olan istisnanın kaldınl edileceğini sorarak şöyle demiştir: mak memleket zararına ve ciddiyet Kabul edilen beşinci fıkra ise yekununa nisbetinin %12 olduğu« O halde Belediye denilen bu hilâfına bir hareket olur. hazırlıklardan sonra Halen bir çok A ^ a n fırmalan bu mssı. esasb D.P. Samsun il kongresı şöyledir: nu izah etmiştir. Kötüsü varsa ,tashih farzdır. Iyif 1 inci sahifede pemileri inşa etmek için talıb olınuş tatbikı düsünülebilecek bir ted müesseseyi kapayıp gidelim, halkı c 1242 nci fıkralarda yazılı cemiAnkara 9 (Telefonla) D. Parti vi bir şekilde tevzii )le gorevli mil lardır. Bakan, Millî Piyaneo idaresinin birdir. Gelir vergisi mükellefleri muhtekirlerin elıne teslim edelım!» si varsa muhafazası elzemdir ve yetlere gırenlere de 5 yıldan 12 yıla kurulması Bundan sonra söz alan İktisad eksikleri ikmal ederek mükemmekadar ağır hapis cezası verilir. 4 un gelir ve masraflan hakkında da iza Samsun İl Kongrcsinde bulunmak letlerarası bir teskilât «Samsun» salı günü gelecek nin asgarî maişet indirimini daraltcu fıkrada yazılı hallerde 6 aydan 2 hat vermiştir. üzere Devlet Bak?nı Fevzi Lutfi icin Fransız hükumetinin Amerimak suretile fazla 3040 milyon Müdürü Emin Erer uzun uzadıya le doğru yürümektir ki bu, memleİtalyanın Ansaido tezg^H\rında insa yıla kadar hapij cezası veriLr.» Komisyon gece de çalışmalarma Karaosmanoğlu ysrın sabah otomo kaya gönderdiği talebi destekle edilen yeni ıSamsum yolcu gemısi sah lira temini mümkün ise de fiatların izahlarda bulunarak kontrol teşki keti manıur. halkı mesud eder. 5 inci fıkrada hükumet tasansın devam edecektir. Partileşmek demek, parçalanmak nıistir. gıınü limanımıza gekcektir. büle Samsuna hareket edecektir. ükseldiği bir devirde bu yola gi lâtmın yetersizliğini ve müeyyideda iki yıldan sekiz yıla kadar ağır demek değildir. Bu noktaya bilhaslerin kifayetsizliğini bildirmiştir. dilmesi kolay olmıyacaktır. Yapıhapis iken Şevket Mocanın teklifüe sa böyle geliş gidişli devirlcrde PKOF. RLACERAIARI: lan hesaba göre, gelir, kurumlar 5 yıldan 12 yıla çıkarıldı. çok dikkat gerektir. • esnaf vergilerine yüzde 20 nise 4 üncü fıkmda yazılı haller için, B. FELEK betinde bir zam yapılırsa bu verHüseyin Ortakçıoğlunun 1 aydan 3 ginin hizmet erbabına tatbikından aya kadar hapis cezası lehindeki mütevellid hasılât gibi karşılanakonusması müsaid karşılanmışsa .ilecekür. da Abbas Çetin (C.H.P.t «cezaların Fakat bir zümrenin menfaatleinmesi za'fa yol açar. Yargıçlar daKrs. rini düşünerek diğer tabakalann ima maznun lehine hareket ederler 1 Allahı öğreniyorum 50 Ceza, tasandaki gibi kabul edilme2 Peysjamberleri öğreniyorum 40 lidir» dedi. Dığer D. P. milletvekil3 Hazreti Muhammedi leri bu teklifi desteklediler. Fıkra öğreniyorum 40 Sigorta ettirmekle bu sekilde kabul edildi. Her Müslümanın evinde 141 inci maddenin 6, 7, 8, 9, 10 ailene ve cemiyete bulunmalı. uncu fıkraları ve müteakıb maddeSEMIH YOL.\LAN Ahmet Halit Kitabevi leri yann görüşülecektir. karşı olan vicdan Nikâhlandılar. O anda Hadiyeye karşı içinde «Saadet elle turulur şey değil ben seni daima anlamıştım. Bana sCOIHURIYET» in Tefrikası: 4 | CASA D'İTALİA'da borcunu yerine dir ki, Semracığım. Onun için, kar gelip de, Istanbuldan uzaklaşmak şimdiye kadar hiç duymadığı dereKONFERANS şımızda olduğu zaman farkedeme istediğini ilk haber verdiğin gün, cede kuvvetli bir yakınlık hissetti. getirmiş olursun. yiz. Bu neye benzer. bilir misin? fikirlerini anlayamıyorum sanmış Evet, arkadaşma karşı hiç bu de12 Subat 951 pazartesi günü akGökyuzünde bazı uzak yıldızlar tın, bunu da biiıyorum. rece sevgi duymamıştı. Çünkü o şamı saat İS de (ileşrutiyet caddevardır: Tam o noktaya baktığın za«Anlayamıyor, değıldim. Bu n zamana kadar daima içinde bir baş si, Tepebaşı So. 161) deki İtalyan, man goremezsin. Görebilmek için kirlerde samimî olduğuna inanamı ka hüviyet taşımıştı. Bu hüviyet Kültürel Merkezi salonlarmda. RoHer kitabçıda arayınız. Fi. 160 bıraz yan tarafa bakman lâzımdir. yordum. Gelip geçici hevesler var bugün bütün kuvvetile ortaya çıkma Ûniversitesi İstatistik ve DeO zaman gözünün ucuna ilişir. Damografya ilimleri fakültesinin en dır.. Ve, saklamaya lüzum yok, mıştı ve iki arkadaş, bu suretle, ha iyi görebilmek için gözünü o birbirlerinden uzakla;tıklarrnı hiskıderrli profesörü ve Sosyoloji Ennoktaya kaydırırsm: Yıldız gene Bunlan sen gayet iyi bilirsin. Gene settikleri anda, kendilerini daha temasycnal Enstitüsü Reisi^ M. onlardan birine saplandın sanmışkaybolur. Işte tıpkı onun gibi.» CORRADO GİMİ tarafından cİpti tım. Doğrusunu istersen. o mektu yakm buluyorlardı. çünkü diğerinP a v i y o n u n d a Semra güldü: V Nakleden: VAHDET GÜLTEKİN daî kavimleri tetkik için İtalyan,' bum üzerine senin koşup Istanbula de de a\nı hüviyet kendini belli 11 Şubat 1951 P A Z A R akşamından itibaren «Teşbihin güzel. Demek saa geleceğini ummuştum, Hattâ emin etmeye başlamıştı. ilmî seferleri» mevzuunda bir kon «Zaten kendisi gayet iyî bi buldan, hele Lem'iden bahsetmeyi deti hiç bir zaman ele geçirmek dim. Yanıldığımı görünce üzülmeferans verecektir. Konfeısns, italSemra: < Teşekkür ederim, Hadilir ki kat'î karanmı vermiş olma hakikaten abes buluyordu. O gün kabil değil?» | yanca verıleeek ve türkçeye tercüdim ,bilâkis senin hesabına sevin veciğim» dedi. «Benim için çok iyi saydım böyle hareket etmezdim. O denberi bir daha bu bahse dönme «Değildir. Çünkü o bizi eline dim. Belki biz bir arkadaş kaybetme edilecektir. Dühuüye serbesttir. hisler besliyorsun. Bu temiz duyda dönmiyeceğime emin olduğu di ve arkadaşının yeni ruh halini geçirir. Etrafımızı o kadar sıkı sıve Meşhur Şantöz miş oluyorduk; fakat muhakkak ki gularmda yanılmamış olmanı teiçin beni aratmaktan korkmuyor.» daha yakından tanıyıp öğrenince, kıya sarar ki farkında oîmayız. Anbu arkadaş kendi hesabına kaza menni ederim. Mademki beni anlaKININLI Hadıye, yan alaylı, yan uysal geldiği gün bu meseleyi açtığı için cak uzaklaştığı, bizi bırakıp gittıği 5'abilivorsun, dün olduğu gibi buadeta bir utanç hissetti. bir tavırla gülümsedi: zaman dönüp bakanz da görebih nıyordu. «Gelip burada seni ve yeni ha gün ve yarm da benim en iyi ar «Belki, dediğin doğrudur^ O akşam, uzun müddet sessiz yü riz. Meselâ ben senin etrafında Yerlerinizi evvelden ayırtmanız rica olunur. Semra, bahsi artık kapanmış sa rüdükten sonra Hadıye, Semraya böyle geniş bir saadet çerçevesi yatını gordüm. Içım müsterih ol kadaşım kalacaksın.» NEZLE.BAŞ.0İŞ AĞftlLARİ T e l e f o n : 84730 muş ve kanaatim kuvvetlenmiş oHadiye: «O muhakkak» dedi. görüyorum.» döndü:. yarak ayağa kalktı: larak gidiyorum. Seni artık bizden «Birbirimizden uzak olmakla bera «Gel sana bahçeyi gezdire «Sana gıpta edivorum, Sem «Fakat içi boş. Değil mi?» aynlmış ve ihtimal bunun için ber daima en yakın arkadaş olayim..» ra» dedi. «Hayır. Ne münasebet! Içüıde Kızın yüzünde mehtabın aydın sen varsın... Ve işin en mühim ta saadete ulaşmış bir arkadaş olarak caçız.» ra hatırbyacağım.» Semra, eski bir arkadaşının gene Hadiye bir gün için gelmişti. lattığı derüı bir tebessüm belir rafı, bu çerçevenin ıçine l â ^ k bir Hadiyenin bu sözleri Semrayı git daima yarnnda kalacagını öğrenmiş ruh temizliğme ulaşmışsuı.» cemra onu üç gün mısafir etti. Bu mişti: «Neden?» diye sordu. müddet zarfında civarda dolaştılar. Semra, arkadaşının bu şekilde tikçe daha büyük hayrete sevkedi olmanın verdıği bir sevincle keadi yordu. Kendisinin bildiği bu kız kendine gülümsedi. Mazinin bir çok Bir gün de Şakir Beyle beraber «Mesud olduğunu hissediyo konuşmasını yadırgamıştı. bir araba gezmtisi yaptılar. rum da ondan.» «Neler söylüyorsun, Hadiye!» nasıl olmuştu da boyle birdenbire hatıralarını beraber paylaştığı bu değişmiş.ti; bir lâhza için, yanında kızı artık zihninden çıkarmak, onu Son akşamdı. Yemekten sonra. o Mesud muyum?» diye hayretini acıkça belli etti. Radyo Mağazinin 1 inci cildi bitince okuyucu larına hediye etmeği vadettiği kol saatleri önüky aydınlığında kır yollarında iki «•'Evet. Belki sen farkında de «Doğru söylemiyor muyum? kinin bir hayalet olduğu hissine hatırlamaktan bile kaçınmak istermüzdeki haftadan itibaren bütün okuyuculara parasız tevzi edilecektir. arkada?, 'kolkola, dolaşmaya çıktı ğilsin ama, bunu ben gayet iyi hıs Sen şimdi benim böylp konustuğu kapıldı ve ay aydınlığında hakika di. Fakat şimdi onda kendi ruhunBu saatlerden meccanen 1 aded almak istiyen okuyucularımızm bugün çıkan RADYOMAGAlar. Uç gundtır Semrayı yakından sedıyorum. • mu duyunca şaşıyorsun, bılıyorum ten hayalleşen bu insana dönüp dakine yakm bir değişiklik görüZİN'ın 12 nci sayısı ile önümüzdeki hafta çıkacak 13 üncü sayısını da almalan şarttır. Şimdiden görmesi, Hadıyeyi ondakı değifikliSemra. duşuıjcelı bir halle bıraz Çünkü benim seni anlamadığıma, baktı. Şimdi karşısında maddî zar yordu. te\zi etmeğe başladığımız bu saatler yanndan iti baren matbaamızda teşhir edilscektir. ğin esaslı ve kuvreth oldufuna ık durduktan sonra: cBıhnem ki» de arüayamıyacağıma dair sende bir fından sıynlmış bir insan, temiz bir La etmifti. Şimdi artık ona Istan di. «Mesudum diyebolır miyim?» kanaat vardı. Doğrusvmu istersen, varlık görüyor gibiydi. (Arkası var) Tiirk Geza Kanunu Sual Mecburî hizmet müddeseleri tarafuıdan hazırlanan Sual Sabiha Gokçenin d u r u m u tinin kısaltılması meselesi bugün projeler tetkik olunacak nedır? Koreye gönderilecek midir? için mevzuu bahis midir? Ankara 9 (Telefonla) OğrenCevab Sabiha Gokçenin K o Cevab Mecburî hizmetin kıdiğime göre, hükumet yakında Isreye hareketi bazı merasimin ikma saltılması asla düfünülmemiştir. tanbul Boğazının iki yakasmı birline imkân bulunmadığından ş i m Askeri kaza teşkilâtı birine bağlayacak olan köprü prodilık kalmıştır. Sual Askeri yargılama usuSual Koreye gitmek istiyen lünde yapılacak olan değişikliğin jeleri üzerinde incelemelere başlayacaktır. Işin enteresan tarafı Algönüllü miktarı nedir? esasları nelerdir? manyada muhtelif sanayi müesCevab Görüyorsunuz ki b ü Cevab Askerî kaza teşkilâtını. seselerinin bu hususta kendilikletün millet Koreye gönüllüdür. Bu askerî hayatın ruhu olan disiplini rinden harekete geçerek bir takım umumî hava içerisinde miktar sor ku\vetlendirecek mahiyette yeni plân ve projcler hazırlamış olmamamak v e mıktara göre mütalea bir şekle sokmak için uğraşıyoruz. larıdır. Projeler Devlet Bakanı yürütmeye meydan açmamak daha Bir milletin, bir müessesenin n ı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, Aliyi olur. hunda ve hayat tarzmda yer etmiş manyada bulunduğu sıralarda veSual Bu gönüllülerden bir kıs usullerin değiştirilmesi bahis mev rilmiştir. Bu teklıfler hükumet tammın Koreye gönderilmesi m e v zuu olunca, bu değiştirilmelerden rafından tetkik olunacaktır. zuu bahis midir? doğacak fayda ve zararları çok iyi Cevab Gönüllülerin yeni silâh ölçmek hükumetin baş vazifelerinlara ahşkanlığı olmRnıeTndan, şım dendir. Biz de bu ölçüleri aramakla dılik gönderilmelerinde fayda gömeşgıılüz. Bu sebeble asker olsun. rulmemektedir. olmasra bütün mütehassıslann fiSual Emir erlerinin d u r u m l a kirlerinden istifade ediyoruz. Tasan rmda bir değişiklik yapılacak m ı hazırdır, fakat bence tekemmül etdır? memiştir. Hükumetin ve Meclisin Nazılli, 9 (Hususî) Bugün işCevab Emir erleri v e seyls'.er böyle esaslı bir mevzu üzerinde ça çilere hitaben bir konuşma yapan hakkmdaki k a n u n tasansı da h a lışmalannı kolaylaştırmak ve iste Çalışma Bakanı Hulusi Köymen ez7irlanmıştır. Yakında Başbakanhğa nüen maksadı temin edecek esas cümle şunları söylemiştir: «Avrupanm on beş sanayi memverılecektir. BLI tasarıda bundan lan belirtmek gayesi ile kanunu leketinde ücretli pazar tatili yoktur. evvel Meclis huzurunda bildirdiğim aceleye getirmek doğru değildir. Sual Askerî Şurada konuşulan Biz, onlara nisbetle daha düşük olan esaslar dahilinde değişiklikler v a r isçi emeğini değerlendirmek yolunda meseleier nelerdir? dır. Cevab Askerî Şurada bir çok kat'î bir adım atmış bulunuyoruz. Sual İ ç hizmet talimatnamesinin tadili mevzuu bahis midir, t a meseleier ve bilhassa kanun tasan Ücretü pazar tatilini ve yılda 14 gün etmekle cül edilecekse ne gibi değişiklikler lan üzerinde görüşüldü. Bu arada ücretli diğer tatili kabul Sümerbank mamullerinde 32 milyon Yedek Subay, emir erleri, gedikli düşünülmektedir? Cecab Iç hizmet talimatnamesin erbaşlar (as subaylar), yasak böl liraya baliğ oian bir yükselişi göze aldık. Fakat istihsal kadar istihlâde şimdilik b i r tadil mevzuu bahis peler ve ordu mensublarımn taltifi kin de artacağım hesaba katmak lâdeğildir. Ancak, emir erleri h a k gibi bir çok tasanlar üzerinde Şura zımdır. Geçim şartlan düzelmiş bir kmdaki k a n u n Meclisten çıktnea, azalarmın mütalealan alınd:. Bunkütlenin istihsal kabiiiyeti de o nistalimatnamenin ona göre değiştiril larcan yalnız yasak bölgeıere aid bette artacaktır. Bu, siz işçilere dükısım gelecek toplantıya bırakıldı.» mesi gayet tabiîdir. şen bir vazife oluyor.» Muhtelif Alman sanayi mücsse Geçici taznıinat ve memur ikramiyeleri kaldırıldı Çalışma Bakanmın ücretli hafta tatiline dair konusması Olağan ustu Şehir Meclisinde tarlışmalar Sinan Tekelioğlunun yeni bir ihbarı Amerikanın yeni askerî yardımı Dünya Islâm Konferansı açıldı Maliye Bakanlığı bütçesinin müzakeresine başlandı Gazefe kâgıd: buhranı NALINI ve CANINI Çocuklara din dsrsiert RÜYA GÖRÜYORSANIZ RÜYA YORUMLARINI KERVA1\SARAY TRİO REXFORD KITT EARTHA NEOKALMİNA PARASIZ KOl Dağıtmağa Başladık.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle