11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ClTMHURtYET 10 Şubat 1951 r Fedcrasyonîarın bütçeleri RADYO Bugünkü Program tSTANBUL > Beden Terbıvesi roeH>ez ıstışare heyetının 6 şubattan 9 şubata kadar devam eden top'arttsında Beden Terbıyesı Uoum Mudurluğu federasyonlar butçelen goruşulmuş ve bu sene spor faalıyeti ıçm bu federas•onlara venlecek tahsısatlar ayrılmıştır. Meclıs butçe komısyonunun bu faahyetler ıçm butçe tasan1950951 yılı İstanbul hk maçlasında kabu' etmış olduğu mıkrınm ı k devre oyunlan bugun ve tar 246 000 lıra olduğu ıçin tevyarm yapnacak karsı'aşmalardan zıat bu yekun uzermden yapılsonra bırmcı kume kulublerınıı. mıştır. puan vazıyetierı belli olacaktır Mevcud 11 federasvonla okul, Bırmcı devrenın bugune kadar spor yurdları kerıdı faahvetleri îik l'derı Fencbahçe ıdı Fenerıçin cem'an b.r mılvon lıraya bahçe ılk devreyı boyle bıtırebılir, yakm talebde bulunmus'arsa ia ; fakat yarm yapacaâı maçtan bu bunun ımkânsızl'ğı karşısında yerı bır puan ılerıde olduğu Beaseğ'dak t i r * satlar vierılmışt'r sıktaşa bır puan farkla b'rakabılır Atçılık 15 000, a^etızm »6,500, Bu ıkı takımın bırb rını yenebısıklet 10,000, boks 15,500, kaceğım veva mutlaka berabere kayak 22.0C0, esx~ım 8000, futbol lacağtnı açık bır şekılde gorua ya32,000, gu'eş 40 000, ızcıhk 2000 zabı'mek ıçin kâhm olmak lâzımspor oyunlan 2S 000 su sporlan dır 15,000, okul spor yurdları 3000, Istanbul lık şampıyonluğu icın jhtıyat 11,000 yarm yapıîacak mucadele çok sert Bu mıktarlann dışında olarak olacaktır Ikı kulubun antrenorleatletızm, futbol ve gureş federl Ingı'ızdır Bu sıetem ve tak^ık rasyonlarının ıdaresı bolgelerce mucadelesı dolayısıle Fenerbahçe temm olunacak, beynelmılel Besıktas maçı bu bakımdan cıdden karsılaşmalarla aynca 150 buı enteresan olacaktır Galatasarav ın rava yakın harıcî temas raul saade ve salâhıyetı almışlardır ( Yapılmasına ıstişare heyetınce müsaade edılen rrıllî temaslar şunlardır Turk Yunar, Turk Ingiliz. Türk Pakıstan atletızm temas ları, boks Avrupa bınncılığıne beş musabıkla ıştırak, Turk Italyan, Turk Yunan, Turk Irak, Turk Frarsız futbol karşılaşmalan ,gureş dunya bırıneilığıne ıştırak, basketbol Avrubırıncılıgıne ıstırak Bunlardan başka bazı temsıli t~o!qe temasları da vapılacıktır Butun bu miısabakalardan buyuk bır kısmmm masraflan bolgelerce yapılacağından yukarıdaki rakamlarda dahıl değıldir Nıtekım Turk Iran gureş kar"laşması bu meyandadır Gureş federasyonuna yalnız Avruna bırıncılığı ıçin veılmış olan tah sısat 33,600 hradır Bu hafta yapıîacak lik mao karşılaşmaları eskı ant'enoru Bıllv Hanter, en ıvı mudafda «hueusn > der ıdı Ar=enalın «W» sıstemme mukab'l bızım Bılly Hanterın ovnadıâı Bolton Wand*ers t i H n ı bu sıs'emın aleyhine r"erkez muavın de bucum hattı arasmda vanı 6 muhrcımleoyradığı devırlede bu\ uk bır şohret kazanmı^tı Bakalım yarm Fenerbahçe ve Beşiktasın bu değerlı ant'enor" erı nasıl b r sıstem ortava koyacaklardır oyuncuların da aıdjkİ3iı dersı tam b r ahenk ıc vde tatbık edebılmelerı avrı bır mevzucuı Hava ve sahanm vazıyetı ıse kıtre yâr olur onu hıç bılemf»m ve herhangı bır ıddıada buıunamam Mubarek olsun Bugun vapılacak nıaçlar Bugun Şeref stadmda saat 13 de Vefa ıle Emnıyet takımları karşılaşacaklardır Geçen hafta, Fene bahçaye 40 mailub o an Emruvet takımı nefes ve atietık hireke+lerıne rağmen henvz olgun • e tecıubelı bır takım rıcji'd.r AherkH bir tak'm olan Vcfa karş s ndc r"j'<av emet edecektır, avantajı da bundan ıbarett'r GcLÎata=ar'v da sıat 15 de avnı sahada Eevıcoz ı e ovnıyacaktır K^ş la, goz aıasmda Istsnbu'sporu yenen BevVoz tılsın'lı bır takımdır Bevkoz senelerdenberı bırmcı kumecekı yerını muhafaza etmek ıçin ugraşmış bn takım olarak sohret bjlmuştur Buvuk kulublerle hıç bır ıddıası olmamakla beraber o tak n lann çok defa baş'na corab orrpus ve ormektedır Galatasaray, evvelâ lıktekı yeiinın nazıklıgjı, du^unmelı, sonra da adam sen de eıbı bır hava ıle oyuna çıkmamalıdır 12 57 Afilış \ e programlar 13 00 Haberler 1315 Harry Jarneı orKes. trasından caz rouzigı (pl ) 13 30 Radjo salon c k e s t r a s ı konserı 14 00 f^rkılar, okuyanlar Goçmez kardeşl°r ve Irfan Doğrusoz çalanla1 Sadi Işılay DürrU Turan Şukru Tunar 14 4D Karışık haf f mıız k ıPl ) 15 00 Konuşına 1" T0 C aude Trrnh l'e or Istanbul Telefon Bajmudurluğun den aldığımız bır tezkerede 28 ocak 1951 tarıhınde gazetemız a Okuvucu mektubları «utununda (Telefon para=;'ndan şıkâyetler çogaldı) baslıgı altında çıkan vaz'nın ıncelendıgı bıldırılerek, kon k n a sayısmın, konuşu'andan fazla go^'eıılme»ını ıntaç eden hâdıseler ızah ekertnuından üars mıu gi (Pl ) 15 30 ) dılmekte, mukâlcme adedını goste İstanbul Telefon İdaresinin bir açıklaması Doğu bölgesinde kurulacak üniversite kılâtına yazılı olarak B Amerıka Cumhurıyetlerınde 161 Unıver=ıte bulunduğu halde, yuksek tahsıl gormek istıyenler, yer bulunmadığmdan, gelecek seneler içın, orada sıra s almaktadırlar So >al, te*cnık ve ekonomık ışlerle uğraşacak kımse1 len yetıştırerek muesseseler men 1 leketımızde açıhrken bızım de o çulu hareket etmemız gerekır Bu FenerBeşiktaş yarın, VefaEmniyet, CSarayBeykoz takımları da bugün karşılaşacakîar Baştarajı 1 ıncı sahı/ede retle doğuda nöbet beklıyen Turk sungusunun yanında, onun kadar kıvmetlı 'kıncı bır kale, ılım kalesı yukseltılmış olacaktır Yenı j ıl butçesıne, doğu unt versıtesı ıçın yuz bın lıralık bır tahsısat konmu^tur Bu da, hukuHfatanın p'ogramı ^ 14 45 Se\ı mıs , . , , . « 1 se=ler (Pl > 16 10 Saz eserier ' çalışnnası metm bu mevzupu cıddıyetle eie ça ren kontorlerın hatalı 'anlar Nubir Tekyay E'eumend Ba hakkında malumat verılmek+ecır "i gosterır tanay 16 30 Dans orkeptrnları geçıdl Idarenın tezkeresırHe ="Cumıe Isıanbul Unıversıtesı ve Teknık I P l ) 17 15 Karnderııden iegier 17 45 Ilfa ve *aatı 17 S0 Favl hevetle < Kontorlerdekı ânz^lar ibone a Unıversıte Rektor ve profesorlenuzermde goruştuk rınden Sadeddın Heper ve a>"kad?*ıarı l°vhıne oİ3cak yerde daha zıjade le bu mevzu topluluâu 18 20 Dars muz g ve Icsre alejhme netıce venr» denıl Profesorler, doğuda bır unıversıtetürkçe targolar ealin FehTiı Ege ormekte ve Idarenın, abone sık?"et nın açılmasına acele b»r şekı de kestrası »byliyen Şeeaeddln Tanyerll i e t m e s e bıle â r ' z a n ' n d c h a l ıs'ahı karar venlmeden evvel bu mese 19 00 Haberler 19 15 Kısa sehır l a gıdıldığı ılave e d ı l m e k t e d ı r lenm alâ^nlılar tarafından ıvı bır haberlerı 19 20 \ırmı sual 19 45 Bundan sonra, aynı tezkerede spkılde etud edümesı fıkrını ıleu Şa'kılar okuvan Mu?lla Gokçav çalarlar Ismall Okav Eenf I c " Suk'u adedınm | surrıu^'erdır Coğrafya şubesı pro Tunar 20 \% Rn iyo Gaıete^ı 20 30 sırasında yapılan vanlıshklar hak fesoılerı de, davEyı ıktısadî ve Dmleyıci utekleri 21 15 Şarkıiar kında tafsılât verılmekte, bır kısım cogıafı bakımaan eıe a.m şlardır okuvar Mefharet Yıldırım çalariar santrallarda kontor ış'aıİBrının foOrd Profesor Sarçın fıkırlerı Hakkı Derman 8eif Içlı Şukıu Tun*r toğrafla, dığerlermde ıse okuma Istanbul Unıversıtesı Rekturu 22 00 Umve'jıte pa=t?=ı 22 10 Sesle c'zgl 22 20 Dans mı 7igı (Pl ) süretıie yapıldıgı zıkredılerek «O Ord Prof Dr Orrer Celâl Sarç, ahnan Doğuda kuıuıacak b r unıversıte 22 30 Sehırde b j hafta 22 ." Ha kunarak dogacak hatalar, ; berler 23 00 Prog'oiılar ve Karısık ıdari tedbırler sayesmde onlenmış nın, pek gerı kalm'ş olan bolgenın muzık (Pl ) 24 00 Kapnnıs o'makla beraber, bu tarzm tama fıkri ve Uvtısadı ko kır>nasına yarANK4RA men terkedılerek buyuk santraıla1 7 28 Açılıj ve program 7 31 Hafıf rımızda bu 19in fotografla yapıl | dım edeceğı noktas uzerınde duıarak demıştır kı uveııur'er ı p ) 7 45 Haberl<" ması ıçin gereklı teşebbuse geçıly o u n 8 00 Turkuler (Pl ) 8 25 Gun m programı 8 30 Çeşıdlı haiıf muıık (Pl ) 9 00 Kapanış 1215 Merrleket en selam 12 "0 A^kerın ıstHıgı hi\a'a 1100 Haberler 13 1S K'aslk ^az e«erlei 13 10 ug]e Gazetesl 13 45 Sprkıiar 14 00 Hndyo salon ckest'ası (Halll Onavman ve a"kadaşl&rı) 'J10 Fılm muzlkien (Pl ) 14 5î Spor rrberlerı 15 00 Kavıb mek* ıbları ve kjpanış Ömer BESLM Bu gecehi boks maclart Oliıapiyad hazırhklan Basketbol maçlanna 16 miltî takım iştirak edecek H ' mkı 1952 Helsnkı olımpıyadlarının hazırlıklan suratle devam etmektedır. Şımdıden bazı spor bran'laruun fıksturlerı hazırlanmaktadır Basketbola 16 mıl 1 ! takım katılacaktır 9 gun zarfında yapıîacak maçlann sayısı 48 dır Bu 16 takım 4 grupa avrılacak ve aralarında tur nuva u^u'u ıie karşılasacaklardır Her grupun bırmcı ve ıkıncfen ıkı grup halınde gene turnuva u =ulu ıle doTiıhnal maçlarmı yapacaklar ve bu ıkı gıupun bınncı ve i'incılen tekrar turnuva usulu ıle fınal maçlarını yaparak dralarından olımpıyad şampıyoru takımmı çık a racaklardır. Domıfınalın 4 zavıf takımı da tekrar kar'ila^irak ohnpıvac'hrın 5, 6, 7 ve 8 mcı takım 1 a r ım bellı edeceklerdır Hokev takımkrı 13 olarak tesbıt eJılmı^ır Halen 13 tak.mdan bırınm Fınlandıya takımı olduğu bılınmoktedır A.vrupanın hokey takım lannda 16 ovuncu, dığer memleketlerın takımlarmda ıse 18 ovuncu yer alabılmektedır Avrıca, 1Î00 metre yuzme musabakalarında domıfınal yarışı yapılmıyacaktır En ı;ı derecevı tut+ uran 8 yuzucu doğnıdan doğruya fınallere kahlmaja hak kpzanacaklardır Hnvuzun boyu 50 metre, enı de 20 netre olarak kabul edıln stır. * IG 5? Açılış ve rrocrram 17 00 Co<"k saatı 1R 00 Dans muz g (Pl ) 18 30 Şarkı'.ar 19 00 Haber er 19 15 Tanhten bir yapak 19 20 Yurddan sesler idare eden Muzaffer Sarı<;ozen 19 45 R.dvo ı'e lngılız^e "000 Varjete müzik'erı fPl ) 20 15 Pndvo Gazetesi 20 30 Serbest saat 20 35 Ince saz (Nihavend fasll) 21 İS S?1on rruzik en (Pl ) 21 35 O^ret rotourıle'i (P! ) 22 00 Konu^ma 22 l î Şarkı'a' okıı an Safıve Avla (Pl ) 22 45 Habele 23 00 Dflns orkestraları çalıjor <PI) 23 30 Kapınii BULMACA 1 3 verEitesının luzun derecesım; bo< le bır muessesenm açılmasıle ortav a cıkacak favda ve mahzuıları tesbıt ve mukaveîe etmek hattâ bu muessesenın sağhv acağı faydaların mevcud muessesclerımizce temını ımkânlarmın bulunup bulunmadığını arpştırmak gerekir Ancak bu ıml an v oksa kurulacak muessesenm rrahzurlarmdan fajdaları çok olacak bır şekılde ı«lcmesıni sağlamak ve ondan sonra Urıversıtejı açmak lâzımdır Bu maksadla, ılsılıler bu konuları incelemelı ve netıcede çok faydalı gorulurse doğuda bır Unıversıte acmalıdır Bugun ıcın boyle bır U1 <t T.Iua ; r Tu'k kulturunun do nıversıtenın az oğıencısı olması bıle m'ştırj denılmektedır guyu d^ha tamsmılp fethetmemış bır mahzur teş tıl etmez. Meselâ, olduğu rraales'f b'r vakad r Kuv Pjmanvadakı Uııversıtateadın Craı MEVLÎD vpt'ı b r unıveiMte bu kulturel fe*hı ova nm 204, B Amerkanın Alaska Merhum Nakıbulesraf Ahmed MuhUr 1 i i gerçek e"= 'nr"»kte muhım bır rol niversıtes nın 379 ve Mexıco'nun Bey refıka^ı I ovravnfjılır Bununla beraber bovle T'nıvorsıdıd Fempnma''inın 273 kaNEBIYE Ilanınnn ı njhunn vefatını kırMncı g n ne bır npu »se«nnm mevdana getırı' r^ar ogrencılerı vardır Eger ınceleme m^sar f 11 2 9ıl pazar FJtu Enkır^oy mes pek guç obcîk* r Unıve>sıte l c r vapılm açılması uygun gorulKartaltepo Csm! nde ıkırdı namazını bınalarına, hoca vc oğrencılere man muş ıse Drgu Unıversıtesme şımdı nıuteakıb Mevüdı Şerlf Kıraat oluna. sus meskenlere pahalı tediıS vas'ta'den buvuk başarılar dılenm » caktır Akreba ve costlarınm bu duaja larına ıhtıyaç vardır Ne kadar p r o f ne*\m Darkotun dusunceleri ştiraklerl rıca olurur ruktL dan° hareket edıhıse edıl ) Edebıvat Fakultesı Coğrafva »uMvhtrr Beiı aılem sın Turkıyenmkı gıoı rrutevazı bır b e s l p r o fer O r lerınd9n Dr Ahmed butçe ıçm bunHrın temmı ağır bır ( A r d e { l l e p r o f r j r Besım Darkot, ÖLÜM tîIr ^ a 5 bakımdan mutaMehmed \%z t Orhorun k*rde;ı vuk t=skıl edecektır, fakat en bu neselejı DoKtor Seljhaddın Orhon T^pra« Mah yuk zorluk, vasıflı hoca.arı bul 1 j e n etmektedırle Profesor Darkot, "îulleı Of ii Istanbul Eo ge Vı duTi makta başgo»terpcekta » 'Ataturkun bır dogu unıversıtesı Sebahaed n Orhon Başbikar k Umumt Pr^f Saıç bundan sonra, uzun kurmak projesını zamanmda heveR'urakabe h e y e t n d e Alaeddin Ohcnun olan Is'anbul c a n ı a kaşıladığını belırterek, deamcılirı, emekli Blnbaşı Doktor Ope bır mazıye mal.k ratoUnıveısıtcsınde b'le muhtelıt kur m ı ; t ı r kı 1VIUSTAFA FERİDUX AKTÛRK sulerde eleman sıkmtısı çekıldıgını, , * n , , M c , 5 o 1 p v l b i r ç o klarının 9 2 951 gunu HakKi! rame ne kavuş vabancı mutehas>ı«lardan genış uı a n ı a c ] , ı j a r l anlamamıştım ınu=tur Cenazesı 10 2 951 gunune r? t cude fsydalanmuk ıcab ett.gını ve isı kurh ) a n cumartesı gunu o^le r a r m z ı m Doğu Unıverai*"'; ıcın profesor kad buyuk bır tah muteakıb Be>azıd Camu^den ka dı^ırosu vapıl rken kalıte hususunda vı^st j. i up bır ıkı sene ıcınde mu1 rak E Tıekapı S=hıdl g r e defnedıgevsck da' ranılduı takdırde maklecektir Mevla ral met ejlıve sadın temın edıîmrş olmıyacagını * * * buradan profesor ve doçent Dr Cemıl Dlren Leyl* K»rako«e ve sozler'ne ı'âve etm çtır tonlayıp hemen tedrısata başlamak Prof Huîki Eremin d«s ınccleri manasır.da değıldı Benre doğu bır Roksan Ardumanın babaları Vahıd 1 1 r 4 5 to 0» | Lisclerarası Gvekoromen gureş birincıhMeri G*çen hafu yapılan lUelerarası greko romen gureş bınncılıgınden eonra, bu't.n ve yarın da Istanbul Gureş Kulubunan Fatlhtekl lokalinde Istanbul lıacle'arası se'best gureş btnneılıklerı yipılacaktır Geçen hafta bujuk bır s' kn ka'anan liselerarası greko romen gureş bi'inoı ıklerınde fu neticeler e'de edilmıştı ^2 kılo 1 Burhan Alpugan (Beyoğlu 2 Alp Tezcan (Kabataş). 3 Sabı Üniuer (Daruşşafaka) S7 küo 1 Kerıal Guloğlu (KabaUış) 2 Erdoğan Onaran (Anadolu). 3 Şemseddm Demlr (Tophane Sajıat), 62 kılo 1 Yalçın Ogmen (Kabataj). 2 ">.evzad Ables (Sultanahmed Sanat), 3 Orhan Kurt (Yapı Enstitusü). 67 kılo 1 Mete Cumhurcu <Ku'lelıt 2 Avni Keper (Anadolu), S Lufı Askın (Sultanahrned Sanat), 73 kilo 1 Semıh Talâter (Vefa) 2 UTiaıl Akçay (Kulelı) 3 Suleytnsn Tuzer (Sultaiahraed Sanat 1 . 79 kılo 1 Refık Sezer (Kulelı), 2 Kadrı Arpacı (Yapı Enstitusü), 3 Necmeddin Akgün (Tophane Sanat) 1 01 •i 1 !• m 1 •• H II ! 1 11 ! 1 •! i •M I 1 1 1I 6 7 8 1 m Dıren Surejya Ere* ve Ser ha Pasinin Vrrdeslerı Rıfkı Erer ve Rıfkı Pas nın kayınbıraderleı Orhan Ka^akose ve Iver m Ardın^anm ksvınpeclffT^er Lutf 've Dlren ve merhum Rıfat Pnja m ı h d j m u Turkıye Şışe ve C»m r » b n . kaları aromm So^vetesı mıhabcrat ve s cıl Mı curu T 1 i m .Soldan saja 1 Tı asaam kudretı ıden mehrum 2 Anadoluda dokunan bı c n s ku maş bır naHıje vasıtasının djrabümek Içm attığ nın yarısı 3 Aîaturka rnusıkıde bir makam zaman parçalarından 4 Buyuk iyılık edene ka şı djjıılaiIaraai s ÇevTıınce rumuzlu lakırdı sovleme hareKetı olur hem kemerlerde bulurur hem de el ele verıllrce olur 6 K13 bahçesı 7 Buyuklere karşı yapılınlardan, nota 8 Bır goz rengı b rdat Yukandan cşagıyr 1 Isl^rrrek ııze1? fabnki'aa *f kolunan (murekkeb kelıme) 2 Bellrtıler (eskı usul çogull ıdare bol jrnlerımızden 3 Her mıdemn hazmedem!>ecepı \emeklorden bir renpm t e r . «1 4 Dım>a ı r a m ^ ı m mevdann çıkarıliD tjtn ıvan jeıu terım bir kelime bir hayvanın bcgırtısi 5 Savaş g»rrıle' ndo bulunarlardan. bir takı 6 Koçun vurdugu 7 O v r ı h r c e b r geometr şc v lı olur tartı'icak «ev rmın iç ne konur 8 Esk' eın kadın kidın aici";ı rrana^ına kullardık bırlmacanın holtc(!t!nis lokh Profes>onel olan fııtbolcular Kopenhag Dan marka futboleuiarl a'asıııda bu sene başında profe^vonel olan bır ço\ şohre ler bulunmaktadır Yalnız rrılli takım kalecısı Eıgıl Mel^on amator kalmışti' Kend sme fi bin sterlın kıvmet konuîdu^u ve her sene 1750 «terlın veaimek şartıle lki sene Von'ret teklif edıldıçı halde musbet cevab vermljen Nıel'on şunlan soyiemıştır « Spor, ama*crce yapıldıgı zaman spordur « ega e etmı tır I k denemelerd Ç e°İ5 r u i k a l m ı 5 l k l t a n « m d e d e y e n ı l m ı ş l î 60 15 59 ve 15 92 rre re atlıja 1 Fere o t ı r 1948 v ı l ı n d a n bu°une kadar da Sjlva al'ıcı ve son atlarrada 16 i > a p t ğı profesvonel m Q c l a r ı n a d e d ı Bu get.e jvi..âinizde iDc maçını yapscak olan Hayrebetyan'ın «Cumhurivet» e imzalı (otoğraf Vefa kulubu tarafmdan Fransız bırıncı, Havrabedvan da ıkinci olve Italvan boksorlerıle orgamze e muşlardır En buyuk arzusu Yvel Geçen mdsabakada derece alan bu llselı pehlıvanların da katılacağı ser dılen buyuk boks karşılaşmalarının ıle tekrar karşılaşmaktır best gureş musabakalarına bugun saat ılkı bu gece saat 21 de Spor ve Hayrabedyan, ebevevnınm memle 11 ten ltıbaren baslanılacâktır Mu Sergı sarayında yapılacaktır ketı Turkıyeye geldığı 'çın çok »abakalann çok çetın geçecegı muDavet edıîen ecn«bı boksorler sev uıdığmı soylcmekte ve hakkaktır « Turklere karşı guzel musaden Fransız Jaques Ha>rabed\an 44 dunya rckoruna sahib evvelkı gun manacerı ıle Lelı bakalar çıkarıp, bu guzel rremîekadın >uzucu evre ıle bırlıkte şehrımıze gelmış ketten kardeşçe mtıbalarla ayrılKopenhag Dıinyamn en meshur bulunmaktadır Bu gece Muammcr mak ıstıyorum » demektedır k&dın yuzucusu dlye bır vakıt dılle'e Içl nın karsısmda Hayrabedyanın menacerı Robert destan o'an Ragnhıld Hvege' tekrar Lelıevre de Fransamn eskı profesy^zmeye bas'amıştır 44 dunja rekoru Havrabecvan, Fransanm 80 kı'o yonellerındendır Ikı yuzden fazla nu elmde tutmuş olan bu as yuzucu profesyonel jkıncısıd r maç yapıp, bunun buyuk b r kısB'mdl ılk 100 metre yarısını 111 5 ıle Ha> a^ dyan, 1923 senes.nde Tur kazanrmş ve hâlâ bır kıymet oldugumım kazanan Lelıevre de Havrakıjeaen Fransaya gHen bu Emıenı nu ısbat etrnştır bedvanın ıyı bır form uzermde buaılenın çocuğudur. Fransada dogKanadanın en kıymetli atletleri muş olmasına rağmen tektuk ke lunduğunu soylemektedır Saat 21 de yapıîacak musabakaOtta^a Kanada matbuatı varım Imeler'e tu^kçe konuşabılmekteasır ıçmde Kanadanın yetıştırd gı en dır Babası Yozgadlı, arınesı de Bah ların programı şoyle tesbıt edılbujuk kadın i e ekek atletleri bulmıştır. rrak ıçin açtığı ankete gelen cevaclar çecıshdır. Kg Raund nftıcesınde 1928 Olımplyadl='inın en 24 yaşında bulunan Hayrabedvan, 80 Hayrabedvan Muammer 8x3 meşhıır sprırteri Percv Wıll ams ve 1944 yılmm ortalarında rıng havaEaj^n Bobbie Rosenfeld seç İTiışlerdır 62 Kolasavtı Takı Zıyans 8x3 tma atılmış ve 58 amator musa 62 Aleko Papa Kıng Mokhfi 10x3 Uç adunda dunya rekoru baka yaptıktan sonra 1948 yılında 54 Hahd ErsonulBatlmg O e a 10x3 Amator 58 Adnan Inan Yung Hajı 10x3 Rlo de Janeı^o Meşhur Jaoon atletı profesj onellığe geçmıstır Taiırra nın uç adırı atlandda tesı» et olarak >aptığı 58 maçuı 54 tanes'nı tıgı '•eKcunu Bezuvalı genc a tlet kazanni1:, ıkı tanesuıde berabere Pan Aınerikan Olimphadları Adhem r Feeıro da Sıha Agır 1 Yavuz Türkcan (Vefa), 2 Münlr Arın (Kabatas), 3 Nad Manıoglu (Anadolu) Buenos Aue^ Ar]antınde bu ay vapılacak olan Pan Amcrıkan Olımpiyadlarına iştırak edee^k Anantın mıllı atletızrn *akm ı r ı n «eçmeıerı gad e j e t ko'u bır havada vipılmıstır Bazı buvak şohretler kendı'e r e lâJ a n ,ıkısjıde beı^beıetanesıru kazan >ık bj de ece ve netıce elde ed"mebu maçların 18 ka'mış, ıkımış, sını de ks vbatnıştır Profes>onel mıslerse de mem ekeıtkı b rçok gızl hayat'nm en muhın maçı, 80 kıkljınetler bu sayede panamak fır=atını S7 kılo 1 Uğur Sayın (Yapı Enjtltusu). 2 Ergun Uman (Kulelı), 3 Tarık Taşdan lAnadolu). 1 2 3 4 5 6 7 8 Giinün spor hareketleri Futbol lık maçları (Şeref stadında> Sant 13 00 te Vefa Emruvet (Hakem Mehmed Reşad Nayır) Saat 15 00 te Galitasaray Beykoz (Hakem Ferıdun Kılıct Istanbul Veleybol Şamplj onası (Teknık LnUersitede) Saat 14 00 t e Galatnsarav (B) Sarıyer ıB) (Hakemler Abdi Atamer Gureri Artunkal) Saat 15 00 t e Galatasaray (A> Sarıjer (A) (Hakemler Guneri Artunkal Abdi Atamer) Saat 16 00 da Karagumruk (B) Vefa fBl (Hakemler Osman Solakoglu. Zekı Ozt> = ) Saat 17 00 de Kiragumruk (A) Vefa (\) (Haken.er Zekı Oztaş Osman Solakogluı Istanbul genc tskımlar hacketbol şampıjona&ı (Teknık Uruversıtede), Saat 13 00 de Fenerbahçe (G) Bevoeluspor (G) (Hakemler Suha Taşdur Osman Kenren) Güreş musabakaları (Istanbul Gureş Kulubu Fatıh lokalinde) Saat 14 00 te Istanbul Lı^elerarası serbest gureş bırmcılığı musab. Vıları Italvan ve Fransızlarla boks nuıçları (Spor Sarajında) Sait 21 00 de Vefa kulübunun organue ett ğı Colasantı Takı, H a j n b e d j a n Kâmıl ve uç yerlı çıft karşıla^Tiaları SİÜİPİÜİRİGİE ElRlAİZltİLHİE DİEİVİEİBİAİNİD İİMİUİRİBİFİAİN RİİİRİEİŞH'FİA LBYIBAISIÜL EİZİAİNİB'EİLİA RİEİBİEİSJMİEİR tSTANBUL BELEDIV'ESI Şehit Tıyatrolan Saat 20 30 da 151 " butun olarak, yahud hıç değılse, 0toru Ord Profesor Hulkı Erem, r a d a u n l v e r s n e k u r u l m a v a e n e l memleketırızde bılhassa doğuda v o r ^ h fclr b o ] § e s e ç ı l e r e k e l e a l . bır unıversıte açılmasını ılım ve te M C a k o r a d a ü f e o ğ r e t l m d e n b a ş l a . rakkı etmenız bakmından ıyı kar n a r a k m a a r ı f l n b u t u n c u z u t a m İ E n sılsmaktadır Fakat pıofesor Erem, k u n l l a c a k v e b u n l a r s a g ı a m c a k o . unıversıtenın kurulabılnesı ıcın,, t u + t u k t a n ^ e g e ı l s t l k t e n sonra, tab.i N I II A D D İ R E N gerel mevkıın te=bıtının gerekse bıH=( kır h"i>l e kavuşm ış u Ceıizesı 10 2 951 cumartesı gun 1 ı k ı n e t nalırm vapılması ve ogretım uv Eshı olan Talımhane Topcular caddesl rının seçılmesının bır haylı zaman t a h ? k k u k u l o . ı 5 Cem 1 apîrtımanmdEr kaldırıla»k Trs ısted'gırı ılerı sure'ek I sene ıstıvecektı Bu rıuddet ıçi"v kije Carrı nde cgle namazını mute^ ^ lf k ? l k l n m a 5 m a paraleld l . « Bu bikımdan derhal b r unıak b Fe tkuv rrezarlıjyına defnedıiecek. vers te acıtması mevzuu banıs olak a K n m a h r d a t a r , a k k u k e t,,ş t r \ !ah r hret e j ıve ü D e m l y o ! u ş e b e k e s l s l k İ 3 . (Çe'enk g'nderiin'rne»! rıca olunur ) maz Şnıkta mr unıvrrsıte vucuae getıımek, ılcuve matuf bır kaıar halledılem e , k e n m e s e I e s l olmnk ıCcb eder > demıstır cekt, Tştej b e n d o g u u n u ersstesl Prof A Turkmen ne dıjor In m k u r u l m a s ı m b o , l e o ı d u k ç a u . tstanbul Tekn k Unıversıtesı İnFaku'tcsı r etmıştım » 9 Şubat l 'öl Muhendısler Bıriıgı Başkanı Dr Prof Dr Aıdclın fıkuleri Açılı; Kap.mış AMu'Hh Turkrren dc «doğuda ve 1 Rterlm 7 87 7 87 W Pıofeaor Dr Alımed Ardel de ha* a her şehrınızde bırer unıver100 Do'.ar 2^0 SO 2?0J"0 nufus ke=afetı> nevzuu uz°nnsıtenın kurulmasım çok ısterım» 100 Fransız fT«ngı 0 80 0 80 fıkrını dıye so7e ba«lamıs ve şunlan soy de auruvor Prof Ardel, 100 Liret 0 44 128 0 41 128 şu şekılde hulâ^a e'lıyor. 100 Isvıçre frangl (>4 03 fi4 01 lemış*ır 100 Florın 73 Gs 40 73 68 40 « Batl âlemmde unıversıteler, ,< Pohtık, pedıgojık ve p^ıkolo100 Eelçtks frangı •R ; O 5 60 jık sebpblcrı bır >ana bııa\ııak, ıstı^ıalan olmakla oeraber, bu>uk 1 100 Drahmı 0 01 8'S 0 01 S76 meıkezlerırre bence bu"u.ı ıcın bov.'.e bu mues nufja tjpluluk 3rı 100 Cekosovak Kur açılrnıştır Banlar umumıjete sese ac,rr>3^ pcK yerınde b.r hare100 Isveç Kur 54 12 50 54 12 S0 ket olmaz Çunku makada ujcun nufusu yuz bını geçen şehırlerce F.shanı ve Tah\ılât l bır mues,e,e açiK henaz >ol an, kuruİTuıştur Bızde de ovledu 1 7 faizli tah\ıüpr | ıİK ve orta oka'laıııe dı ,er şaıtlan | Istanoul Unıvcısı^eM mıljonluk AI15 Sa'ış 'ıvı olmıyan bır bolge ıcın hemen bır kultur mer^ezının ıhtıyacmı Sıvas Erzurun 1 20 SS 20 S") hemen ı*TkAns zdır Maksad doguvu kar>ı',m^ktpHır Istanbul UnıverSıvas Erzurum 2 7 21 25 21 21 ılıra alanınaa kaıkınd.rmak ıse, cra sıtcsı zamanla bır şehnn bır bol1941 Dcm 'jolu 1 21 30 21 39 1041 D°rrır>o'u n 22 30 22 30 dakı genclerı bızım ve toknıgı ılerı cen.n unıvcr=re=ı olmaktan çıka1941 Dem.rvolu III 21 30 21 30 memleketlerın unıveısıteîerırıde ve . rak butun mcnleketın ıhtıvaçlarıMı'u Mudafaa ı 22 35 2213 tıştırmekle mumkundur. Butun m KetiMİvsn bır mues^ese olmuş, V 11ı Mudafaa 22 60 22 60 * n dunya genchgı de hemen hemen hrt'â son zrmanlaroa enternasvrMıllî Mudafaa 21 60 • III 21 60 Mıllı Mudafaa aynı şekılde yetışmektedır Hattâ nal bır karakter almak temayuIV 2125 2125 bır çok Avıupa memleketlerınde, lunu de gostermışıir. 6 fpİ7İi ıstıkrazlar meselâ Bavyerada ılkokul ogrencı | D^gu^a bır unıversıtc açılması Kalkınma lstıkrazı I 97 40 97 40 lerı brle her cun kavaklarla, bi:,ık mesele=ıne g^hnce Kufusu 14 bın Kilkırrra II 98 ns jetlerıc ve trpnleıle kı'ometre eıce 1 cıvarmi^ olan Van geçen sere Ka kırTa III 97 60 97 6(1 1910 Demırjolu I\' 96 55 P 6 S yol alarak ıvı muesseseleıde tahsıl kavuştuçu 1 ^»sın, yıcluicle be»l<T BORS4 1341 Demırvolu VI 1°4S Tahvllı I 194S TahvıU II 1949 Tahvıll I 4 1/5 laizll 1949 97 10 97 30 97 30 100 60 96 70 9 ' 10 9" "0 17 î0 100 60 • 96 70 5 faizli ikramivclilcr 1933 Erganı 2 193S Ikramıyell M llı Mudafaa I Demırvoiu rv Demınolu V Rejad Cumh ır yet Gulcıen Ingıllz Kulçe 22 »0 20 15 20 25 97 40 9S 85 22 30 20 15 20 2S 97 40 • 9S 85 » 37 33 30 45 4 60 70 80 97 Sarraflarda altın fiatı DK'VM KlSlVn HEP Yczan VE HIÇ Vedad Ncd m Tor Telefon 42157 R O M E D 1 K I S M I SANA REX VEKIYORUM yoıon Ceıad Fehmi Baj^ut Telefon 40409 Pazar (junleri J5 30 da maıın* Cumartesı ve Ça r şamba gunlerı 14 30 da ÇOCUK HYATROSÜ j Gışeler saat 11 oe açılır Sahıb vc Başmuharrin NADIR NADI Bu nushada yaa iflenni idare edenCumhunyet Matboosı fıiten NAZIM ULUSAV P a ula* < i" • sr v rr,d a v sb fedZ r : : Mıileileıarası amator boLs şampi) onası a * ^ *******'1*^™ I Mılâre 9 l J a ) (Afp) Milânoda 1420 nayı» ara'inla vafılaak milletlerarası amator bc<s sampıjonasma Turkıyc Almanya Blç'ka Iskoçya Ispanva. Frarsa Irlanda, Ing ltere It ' j a Luks»mbjrg ^ v e ç ve Vjgosİ£ \ a ıştırak etmeg» karar verra «lerdır F r a n s a ş a m p ı v o n u Yvel ıle \ m e t r e ™1DC ile 2D0T' 22°1le " 4 0 0 ° " / r e k a r s ' a ^ n a c ı ı r B u k a r s laşmanıa ı j ı da ArtJ^o Kur'ze i3 4 jle rranın >edıncı raundunda kaşı kazanmışlordır Eutun cırıdçılc de Cl metıejı a 5 ırtpat ıvan xi3\r"" ^ v â n nıaca de Bu derece'er Cenubı Amevam e^enemıs ve rckıbı ga'ıb sa mışıardır atletızm spcunun ne kadar, rıhadakı yılmıştır Bu maç netıcesınae Yvel Ileı olduganun bar z de' llendır lormn ^ • • B Duova Sinemalannda muddst rekoru kııan fılm.. ^ * B I Amerıka ve Ingılterede 3 er yıl ve Fransada 19 ay alkışlanan I eser Içlı bır mevzuu, kudıeth aıtistlerı toplavan hârıka v«bılnc vtedır Burada kurulmak Bu «iekulae tahül sevıvemızı >ukurnersıt°nin bır takım scltne. ıçin rr^vcud U m e ı s ı c l e hususi şaıtha uvgun bır mue=rımızı mukemmel bır hale getır s e s e 0\m3sl UindiT Bu bolge^e mek dıger rre^'cketlerae olduğu t m teş'ulâtlı bır unıversıte kugıbı, Unıersue ogrencı sıtelerı aç mak bahıs mevzau olamaz Buıımak ıçerıde ve dı=?rıda yeüşen da daha zıjade kjhurumuzu alagencle mızın ıyı tahsıl goımelerı kaiar edsn ted.ıça'la ılgılı, bu san saslamak ve Unıver«ıte profesor Jıada etudler vapacak muesseselelermın memlek"t aavnlarıle vakın rın kuıulması akla geleoJır > dan mcşîul olmalrmı temm etmek Tek^% UTiversıte Makıne Fagercktır ! kul'esı Dekam Prof Dr Meln 1950 senesınde Cor'ârence Inter Koçeçr de, Prof Ardelın fıkrındcnatıonale de «Uneaco. nun dağıttıçı dır P n f Kojer, dcguda kurulabır lısteve gore, Parıs Unıversıtesı cak unıversıten.n zamanla buvunm 52 218 kadar talebesı vardır tulmennı \e ba^ada ııkonce EdcO h?lde mevcud unıvers'telerımız bı>at Fakultesının faalıvete gaçuıl bugunkunden dana pgk cok sayı, mesını muval k gormektedır. dakı ogrenıi'erı yetı=tjrmege elve ! Yuk c ek m hendıs Prof Dr rışlı bır hale «okjlabıUr » Mukbıl Gokdogan da, doğuda bır Prof Dr Abduı'ah Taıkmen bır Jım merkezmjı vucud oultnas Unıversıtenın vcımh o^a^ı ıcın na taraftardır, <banun bıle tahaıcgereken şartları 5U "=ekılde ızah et kuk etmesı ıçm p'anlı cahşmaK mektedır r* dıvo« Uncsco'nun Unıversıteler teşNVcdet EVLIYAGIL I HAYATINIZIN EN GÜZEL YILLÂRI I ( THE BEST YEARS OF OUR LIVES ) MYRN* LOY FREDERIC MARCH TERESA WRIGHT DA\<V AVDREWS VIRGINIA MAYO'nun gozlerden gonule akacak en guzel fılm'en Eıtiinönü Halkevi Y A RI N S A \ T 14 30 da Kadın gazsfecî Liî'in maceraîars: Ben gazetecıvtm. kaıı koca gecımsızlıklcıı benı alakadaı Dınle kızım o k.ıdar basıl hıı .'legıl Çok muhım anrak sen hdlledc M Esrar Pesinde: 21 rada telefon çaldı Profesor BugueJ meselesıle alâkadar olmavın, sonra ba^ınıza ıs açarsınız Bu uze ırk htarımdır Kabjl edı.soıunv psofesdr,, V« zannedenm dedıgmu gıbı T LÂLE AR ve istanbul Hamivet Yucescs KAMER BEDIR Melıkc N'ahvand Arab âlemm n meşhur fılm v ı!d zla ının bızzat kendılerını go rauş v e dmlcmış olacaks nız p Sıi7an Guven Şadan Adanalı Esma Engın Fasıl Hejeti • MARMARA ve ALEMDAR Sinemalarında Onjınal Kopyası (Arkası var) i L Yeni S E S Opereti S A R M A Ş DOLA • BUGUN Saat 15 te IE>Z1L\TU MaUne S A R A Y bırden Turkçe Sozlu Kopvası Pangaltı T A N clan My Love) K  T İ L RUHLAR Guzel fılmınj gıdıp gorunuz Baş Rollerde • Claudette Colbert Don Ameche Robert Cummings
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle