16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 10 Şubat 1951 j Avrupa Silâhlaıuyor < Maddenin mucib sebebleri Komisyonun sertliği Devletin itiban, partinin itibarı NewYork'a Batı medeniye , Bu merminin YAZAN: tini tehlikeye dü f diğer bir üstün yaklaşırken Bir şey söyleyemem bile diyemezsiniz Suale karşı sual Mevzuu değiştirmek şürecek yeni bir meziyeti de alelçaresi Ne olurdu bu maddeye de bir baksalardı. mütecavize karşı âde piyade tüfekhazırlanan mülerine ve kara 1950 >nlmda "199 milyon knsnr Milletlerarası Haberler Ajansı dafaada, bu mebesttir. Yani memleket içinde her lirabk mal sevkedildi binalartna da bu Ceza Kanununun 1946 senesinde Müdürü deniyetin en veşeyi, gazete sahibinin, başmuharsilâhlarda yapıla:adil edilmiş olan 140 ncı maddeİstanbul Ticaret ve Sanayi Oda sinin şayanı dikkat bir hikâyesi rimli beşiklerinrüinin ve yazı işleri müdürünün cak ufak bir tâdille uyacak mahi<îen biri olan Fransa bugün üzerine yette olmasıdır. Aynı zamanda, bu sının yaptığı istatistiğe nazaran, 950 vardır: Çifte partili Sekizinci Büfikirlerine pek aykırı olmamak hakikaten kendine lâyık bir vazife mermi ile, yerde yatış vaziyeti de yıh zarfında İstanbul limanından yük Millet Meclisi ve onunla beraşartile, söyleyebilir ve yazabiliriz> almış bulunmaktadır. Bir müddet, dahil olmak üzere, her vaziyette 199 milyon 659 bin 436 lira değe ber Receb Peker hükumeti kuruldemiş olsaydim derhal diyeceklerdi rinde 143 bin 245 ton mal ihrac e muştu. Pek az bir zaman sonra ce nun harbde uğradığı felâketlerin netice ateş edilebilir. oldu mu?» diye sordular. de demokrasi tamamen anlaşılmış ki «o halde biz de Soracağımız sudilmiştir. Liberasyon rejiminin tat za kanununun 140 ncı maddesinin Bereket versin ki bu sualin cevabı bir mefhum mudur? İstikbali ne alleri dolayısile Türk gazeteleri vasi olarak, Avrupanın hasta adamı haline gelen bu memleket, son seFransızların imal ettikleri yeni bikma girişilen eylul ayında ih tadili için hükumetten bir proje zaten kendiliğinden zahir ve ba olacak?» diye sordukları .zaman: sıtasile sorsr, sonra o gazetelerden nelerde az çok kalkmmaya mu silâhlar arasmda bir de top vardır. racat, geçmiş aylara nisbeten bir geldi. Bu projeye göre «Devletin hirdi. Benden sonra Yunan mebu «Bu hususta düşündüğünnü ar.cak bizim sütunlara naklederiz». İşte vaffak olmuş ve kendinde ilerisi Tafsilâtı henüz gizli turulan bu top denbire yükselmiş; ağustos ayında harirdeki itibar veya nüfuzunu kı sunun etrafım aldılar. O :atı muh kendi memleketimcie söyleyebilir bunun icin onlara ancak kendimin için yeniden büyük vazifeler yük ancak devlet sırlanm ellerinde bu 12 milyon 332 bin 873 liraya teka racak şekilde devletin dahilî vazi terem söyledi, onlar söyledi. Fa ve yazabilirim, memleketten dısarı oraya nazikâne bir ilmî davete icalenmek kuvvetini bulmaya başla lunduran bazı salâhiyettar kimseler bül eden ihracat miktarı 19 milyon yeti hakkmda yabancı bir memlekat ben yanlarına yaklaşıp din çıkınca söyleyemem. Çünkü şim bet eden bir «talibi ilim» olarak znıstır. tarafından bilinmekte ve askerî 202 bin 17 liraya çıkmıştır. Bu ra kette asılsız, mübalâğalı veya kasdı leyemiyordum. Çünkü bir dakika diki hükumet demokrasiyi pek iyi geldiğimi ve bu seyahatte siyaset Bugün Fransa Baü Avrupa mü mütehassıslar tarafından «kendi ti kam serbest ticaret rejiminin dör mahsusa müstenid havadia veya evvel mühürlenmiş ağzımın Ame anlamamış gibi görünüyor dersem yaparsam ilme ihanet olacağını şaidafaası için 20 tümenlik bir ordu pinde dünyarun en mükemmel si düncü ayında ise 26 milyon 41 bin haberler neşreden vatandaşın altı rikalı gazeteci arkadaşlar üzerin bu sözler devletin itibar ve nüfu ka tarzuıda ifadelerle anlatmağa 406 lirayı bulmuştur. Bu ayda İs seneden aşağı olmamak üzere ağır hazırlamak üzere faaliyete geçmiş lâhı» olarak tavsif edilmektedir. çalıştım ve işi tatlıya bağladnndı. tanbul limanından yapı'Jn ihra hapse» konulması lâzım geliyordu. de yaptığı kötü tesiri görmüş ve zunu kırar diye telâkki olunur ve tir. Atlantik Birliğinin Avrupadaki Fransanın hazırladığı yeni silâhartık onlardan uzakta kalmayı ter o zaman 140 mcı madde önüme diİstenbul Gazeteeiler Cemiyetinin kara kuvvetleri sahasında başlıca lar arasında aynca 12 tonluk bir catın yüzde 25 ini iç fmdık teşkil et Bunun iki esbabı mucibesi vardı. cih etmiş tim. kilir» gibi bir cevab tabiî veremez muhtıras;nda da pekâlâ bahis mevrolü üzerine alması pek muhtemel hafif tank, 50 tonluk bir ağır tank, mektedir. İkinci derecede de ham Biri yazılı, diğeri yazılmamış. YaNiçin bu kadar sıkılmıştım. İşte dim. Binaenaleyh sustum ve ben zuu olan bu akıl ve mantığa muolan bu ordu kısmen hazırdır, kıs 120 mm. kalibreii ağır havan topları afyon gelmektedir. Üçüncü, dördün zıhsmın asla kıymeti yoktu. Yazılcü sırayı ise tiftik ve yapağı teşkil mamış olanı şu idi: O sıralarda o onun da hikâyesi: Benim hareke onlardan Amerika gazetelerinin ti gayir tnaideye de şimdi Ceza Katnen de 1953 senesine kadar ikmal da vardır. etmektedir. İhrac mallanmızm baş vakitki muhalefet erkânmdan bir timden evvel Ankarada «Maka rajına ve işleme şartlarma dair su nununun matbuatı alâkadar eden edilmis olacaktır. Amerikanın bazı itirazlan aller sorarak hayli malumat aldım; Fransanm bugün mevcud askerî Tanklar bu senenin sonuna doğru lıca alıcılan Amerika, Ingiltere, Ba zat bir Amerika gazetesi muhabirı matı Aliye» nin bir kış gecesi soh nihayet «anlaşüdı, siz siyasetçi maddelerini tâdil ile uğraşan Dokuvvetleriden üç tümen harbedebi külliyetli miktarda imale başlana tı Almanya ve Mısırdır. ne Halk Partisi ve hükumeti aley beti esnasuıda benim Amerikada olmaktan ziyade gazeteci imişsiniz, kuzuncu Büyük Millet Meclisi bir lecek hale getirilmiş bulunuyor. Di nacak ve Fransızlar bunlann bütün hine beyanatta bulunmuştu. İşte iktidar partisi ve onun hükumeti sizi biz değil, bizi siz söylettiniz» göz atarak «Devletin itibar ve nüfuzu> yerine «milletin haysiyet yapacağım ğer iki tümen de harb gücü itibarıle Atlantik Birliği müdafaa teşkilâtınböyle Türkiyede ecnebi gazetelere, aleyhinde propaganda diyerek ayrıldılar. Mekslka Elçisi geldi ve itibarını kıracak» demek sureyüzde elli hazırdır ve bu hazırlan da esas tip olarak kabul edilmesini yahud ecnebi bir diyarda o mem endişesi izhar olunmuş ve bunun Meksika Elçlsi Vedid Uzgören hastamanın geri kalan kısmı da süratle istemektedirler. Fakat, Amerikan landıjından dolayı dün uçakla ?ehrl leket matbuatına iktidar partisi üzerine demokrasiyi henüz anlayaEğer ben onlara «bir ecnebi mem tile tâdil etseydi maddeyi, devlet bitirilmek üzeredir. Aynca bir ordu makamlan bu fikre muanz mlze gelmlştir. El;i doğru hastaneye hakkmda söz söyleır:eği doğrudan mamış olan bir lıukukçunun «efen lekette müstakil bu mebusun, bu kelimesile vaktin hükumetini kasciiğer tümenin hazırlanmasına da bulunuyorlar. Çünkü onlann fik gitmiştir. Kendlsi saira tası arr.eliyEtı doğruya menedemiyecekleri için dim ne demek, elimizde 14fl ıncı siyasetçinin kendi memleketi hsk deden zihniyetten kurtarmış ve başlanmıştır. parti ile devlet ve devletin itibar madde var» buyurmuş olduğunu kında kendi fikirlerini söylemesi daha asil ve necib duyguları tatrüıce Fransızlar bu tankları payalı olacaktır. Amerikalı gazeteciler gitti lan ile partinin itibarmı bir tuta isitmistim. Şimdi b?na «Türkiye bizde yasaktır, fakat matbuat ser min etmiş olurdu. Fransız Millî Müdafaa Bakanlığı a mal etmektedirler ve imalâtındaBir mucdettenberl memleketiınizde rak ceza kanununun bu maddesini nın plânlanna göre bu senenin so ki yavaşlık da bütün Atlantik BirIIIIIIIIHIIIIIIIIlllllllllllllîllllllllllllllllllliilllHM nunda on tümenlik bir ordu tama iği ordulanna kısa zamanda yetiş, bu!unan ve Marshall plAnı tatbikatını yukanki şekilde tadil etmek istitetkik eden Amerikalı gazeteciler dün yorlardı. Proje Adliye komisyomile teşkil ve teçhiz edilmiş ola irilmesini kabil kılamıyacaktır. uçakla Romaya gıtmljlerdir. nunda mazbata muharriri olan zat caktır. Bunlann dokuz tümeni ABundan başka, gene AmerikahlaÂşiyan yanmaz boya ile tarafından o kadar hararetle ve tnerikan malzemesi (tank, kamyon, n n fikrine göre, Fransanm askeri boyanacak meharetle müdafaa olunuyordu ki top) ve malî yardtmile teçhiz edile taşıt vasıtalarile bazı tayyare yeŞair Tevfik Fikretin müze hallne cek, bir tümeninin de teşkilât ve dek parçalannı, yeni fabrikalar ku Eetirilen Âflyanını; bir yangın i h ü . esasmdaa yanlış ve dolayısile devteçhizat masrafı Fransız bütçesin rup kendileri yapmaktansa İtalya mallne karşı korumak üıere yanmaz letüı imza ettiği veyahud imza etTmnnnTi 11111111111111111 mııiTTTTinTTTi 11 n m m m r mek üzere olduğu milletlerarası den temin olunacaktır. dan ve diğer Atlantik memleketle boya İle boyamaya Beledlyece karar serbest haberleşme mukavelesine Gene bu on tÜTnenin beşi her an rinden satın almalan daha elverişli verilmiştir. mugayir olan madde süratle geçiYükselt Denkcilik Okulu için hazır vaziyette bulundurulacak, olacaktır. yordu. Orada hazır bulunanlar şu Müdürlüğü diğer beşi ise üç gün zarfında seAmerika, Fransayı uçak taşır geYüksek Denizcüik Okulu Müdürü Bakl alb sene ağır hapsin pek çok olduferber hale konuiabilecektir. misi yapmak fikrüıden de vazgeçir• 1952 de on beş tümene çıkanla mek istemektedir. Halbuki Fransız Hüsmenln emekliye ayrımlası üzerire ğunu, hiç olmazsa bunun biraz azalmekteb Müdürlüğüne Ulaîtırma Bakanlı cak olan Fransız oıdusu 1953 sene hükumeti, büyük askerî hazırhk plâ ğı Denlz Fen Heyeti Reisi Nejad Saner tılmasını istediler. Nihayet altı seMemleketimizde, 036 senesinden yardım genişletilerek işçinin ve ai lacağmı ifade etmektedir. si sonunda 20 tümeni bulacak ve nında üç uçak taşır gemisine de tayln edilmiştlr. Nejad Saner kıymetll neyi beş seneye indirmeğe komisHalbuki, prim aslında bu kadar yon muvaffak oldu. Hükumetin o beri, çalışma hayatımıza giren bir lesüıin her türlü hastalığı bir sosyal deniz subaylarımızdandır. Askerlikten Avrupa müdafaasının tam kadrosile yer vermişti. ayrıldıktan sonra uzun müddet sivil vakitki mümessili daha ziyade ten Iş Kanununun mevcudiyeti ma sigorta konusu haline sokulacaktır. değildir. Yazar, iş kazası, meslek teşekkül edeceği bu tarihte kendine Amerikalılann bu husustaki göHalen, en son mevkii tatbike ko hastalığı ve analık sigortası için, iş düşen vazifeye hazırlanmış olacak rüsleri şu şekilde hulâsa edilebilir: vazifelerde bu arada Ankara Radyosu zile de razı oldu. Fakat ekseriyet lumdur. Bunun tatbikatını esaslı Müdürlüğünde bulunmuş, Amerikada pek o fikirde değildi. Vakıâ bu olarak sağlıyacak göre, teşkilâtın, 945 nan ihtiyarlık sigartası, 950 nisanın yerinin tehlike derecesine tır. Fransanın gerek kendi parasını, bazı konferanslarda memleketimlzl tem kadar gayretin mükâfatmı raportör yıhndan itibaren, peyder pey ku danberi yürürlüktedir. Bu kanunun • c , ten %5 e kadar yükselen ve y O5 Fransa, bu askerî plânı tahakkuk gerek askerî yardım programı ge sll etmiş ve son vazifesi olan Deniz bey pek çabuk gördü. Velhasıl mad rulması iie, kanün kendini, gün uygulanmağa geçilmesi ile akrüel ve iş verenüı ödemekte olduğu primettirebilmek için, hizmet müddetini reğince a'.acağı dolarları böyle bü Fen Heyeti Reisliğindeki bllgili ve başarılı mesa'.sl takdirle karsılanmış ve de çıktı. Bu demekti ki muhalefet geçtikçe daha fazla hissettirmeğe hayatî mahiyette yepyeni bir mele, maktuan gene iş verenin ödedibir seneden bir buçuk seneye çıkar yük deniz yapüanna harcamasına Yüksek Denizcilik Okulunun ıslahmı sele ile karşı karşıya kalmmışur. ği %1 analık primini hesaba almapartisinden olan bir mebus, bir mış bulunmaktadır. hiç de lüzum yoktur. Donanmasm sağlamak üzere, mektebin n.üdürlüğüne gazeteci ecnebi diyarlarda gezer başlamıştır. Bilhassa, sosyal sişor Bizce, sosyal sigortalar asıl ve en mıştır. Bunları da nazan itibara atalarm tesisi ile, mesele, memleket Diğer taraftan, Fransa kendi hu da mevcud gemilerine ilâveten, In tayin olunmujtur. Kendislne basarılar ken kendisine müracaat eden ga. lacak olursak, umumî, vasatî prim çapmdaki önemi derecesinde, umu büyük imtihanmı şimdi vermeğe dufları dahilinde komünist beşinc giliz ve Amerikan uçak taşır gemi dileriz. zetecüere karşı ağzmı kapayıp o mî efkân ilgilendirmeğe başlamış başlayacaktır. Çünkü, bu kanun miktan, ücretin hemen 9cl5 ine vakolla mücadele için de ayn bir yar: lerinden pekâlâ istifade edebilir. Marshall Plânı İdaresi yeni bir turacak veyahud kanaati hilâfına tatbik edilinceye kadar mevkii mer racakür. Buna karşılık, işçinin buür. Bu cümleden olmak üzere, bilaskerî teşkilât kurmaya başlamış Buna mukabil deniz inşaatını bilservis kurdu . iyette olan «İş kazası, meslek has gün ödediği, sadece %i ihtiyarlık olarak hükumeti methedecekti. hassa son günlerde, muhtelif gaze talıkları ve analık sigortası» na aid primidir. Önümüzdeki aylar zarfuıtır. «İç muhafaza kıt'alan» ismin hassa denizaltı müdafaasına hasre Marshall Plânı İdaresi Amerikalı ve Çünkü «şimdiki hükumet yanlış tasıyan bu teşkilât ordu kadrosuna decek olursa Avrupa müdafaasına Avnıpalı mütejebbisler arasında pa yol tutmuştur. Demokrasiyi tama telerin fıkra ve makale muharrirleri bütün primleri, işveren ödemekte da da umumî hastalık için *A2 ödedahil olmayıp da cephe gerisinde daha büyük yardımda bulunmuş tent, teknlk ve formül mübadelesl için men kavramadığı için yanlış bir yol tarafından mevzu ele ahnmış ve ve bu sebeble, sosyal sigortanın yeceîc ve prim tutan binnetice yalblr servls kurmuştur. vazife almak isteyen vatandaşlar olur. üzerinde çeşidli fikirler yürtülmüş asıl sahibleri, bunun külfet tahmil nız işçi için %6 olacaktu. Bu «ayede memleketimizdeki müte ile devleti zayıflatıyor.. işleri memdan terekküb edecektir. Beşinci koAmerikanın yardımlan jebbisler lhtiyacları olan pater.t ve »er. leketin menfaati aleyhine idare e tür. Fakat, hemen şunu tebarüz et edici tarafmı duymamakta ve sadePrimlerin yüksekliği hakkmda, la karşı mücadele vazifesini üzerine Amerika, Fransaya askerî yardım maye hususunda Amerikadakl teşebbüs diyor» tarzında bir söz söylerse tirmek gerekir ki, bu konuda konu ce menafiinden istifade etmekte idi muharrirm ileri sürdüğü fikir, maalacak olan bu muhafız kıt'alar, harb olmak üzere 1951 senesi sonuna ka sahibl ile kolaylıkla karşüaşabilecek elbette hâkim bu sözlerin devletin şabilmek için sadece düşünen kafa ler. Halbuki ihtiyarlık sigortası, bukalenin belki de en haklı noktalahalinde, yollan koruyacaklar, düş dar 2.600.000.000 dolar kadar bir tir. hükmedecek, ile yazan bir kaleme sahib olmak nu esaslı surette duyurmağa başla nndan biridü ve bu mesele, her Bunu temln Içln Ticaret Odalarına itibarını kırdığma mamn indirdiği paraşütlü askerler: mıştır. meblâğ vermeyi vadetmiştir. Bunun Sanayi Birliğine, Ekonomi ve Ticare1 sonra da gazeteci bu havadisi ya kâfi değildir. zaman münakaşa kabul eder bir temizleyecekler ve umumiyetle bü2.400.000.000 dolan askerî malzeme Bakanlıgına ve Tüccar Demeğine mü zarken chavadis kıymetini» çoğaltTatbikî iktisad sahasındaki yazıBugüne kadar, İş Kanunu ve si mahiyet arzetmektedir. Yalnız, şutün baltalama hareketlerine karş: racat etmek lâzım gelmektedir. mak üzere bir iki fazla kelimc ilâ larını zevkle okuduğumuz, saym gorta mevzuatının, yanlış bir annu ilâve etmek lâzımdır ki, pek yaolarak verilecektir. koyacaklardır. umumî Buna ilâveten, aynca 200.000.000 Iimanımıza gelccek Amerikan vesile daha canlı bir şekle sokmuş Mazhar Kunt tCumhuriyette» yaz layış yüzünden ve belki de çok ke kında tatbika girişilecek Bundan başka Fransada bir de ise işte mübalâğa olduğuna ve dığı (1), «Kafa işçilerine de tatbik re düşünmeden, münhasıran bede hastalık sigortasınm toplayacağı ge harb gemileri dolar daha verilmesi kararlaştırıl«Bölge taburlan» teşkil edilmekte16 jubatta. Amerikanın Akdenlz fîlo söyliyenin hükumete muhalif ol olunan işçi sigortssı» başlıkh ma nen çalışanlara tatbik edildiği zan lirin nüıayet %3 olmasına mukabil, dir ki yaşlı yedek askerlerle kuru* mıştır ki kısmen nakid, kısmen de suna mensub sancak gemlsi olan Co duğu için bir kasdı mahsus bulunkalesinde bu mevzuu ele alrruş bu nedilmiştir. Bu itibarla, ihtiyarlık üzerine aldığı vazife ve mükellefiham madde olarak yapüacak bu yar lorr.bus kruvazöra ile Amiral Carney lacak olan bu teşekkülün vazifes: duğuna karar verecekti. Bundan lunuyor. Bunu bir mesele olarak sigortasına aid prim'.erin yalnız be yet bir hayli yüklüdür. Bü* işçinin dım, Fransanm 770.000.000 do!ar tu limanımızı ziyaret edeceklir. iç muhafız kıt'alannınkinden daha başka Avrupa ve Amerika gazete görüp, umumî efkâr önünde mü denî işçiye düşen kısmının kendisi hem kendisüıe ve hem de ailesinin tacağını tahmin ettiği 1951 bütçe Dr. Muammer Baykan fazla askerî mahiyette olacaktır. lerinde nadiren de olsa bazı def; açığını bir miktar kapamaya yaranakaşa etmesi, muhakkak ki taktarafından ödenmesi, bu kanunlann en küçük hastalığına kadar, tedavi BLrleşmis Milleüer Vcsayet Konsey! aDünyanın en mükemmel yacaktır. Fransa, Amerikadan bu siyasî mmtaka mü'.ehassıslarmdan Dr, bizim gazetelerde çıkan makalelerin dire değer.. Ancak kendilerinin, bu tahmil ettiği mükellefiyetlerin bir etmek gayesile ortaya çıkmağa çasilâhlan» olur. açığın tamamile kanatılmasını iste Muammer Baykan. Organisazyon Ge tercüme veya nakledildiği temadisi gibi görühnüştür. Fakat lışan bu kanunun yürüyebilm?si Fransa ordu teşkil plânlanna mu mişse de Washington hükumeti 1951 nel Sekreterliğinin iki sylık iznile İs Halbuki muharririn niyeti haricde hususa dair olan bir kısun görüş aslında, İş Kanunu, tatbik olunduğu bilhassa başlangıçta büyük mebvazi olarak askeri sanayiine de bü senesinin ilk yarısı için ancak 200 tanbul vapurile dün Marsilyadan seh neşretmek değil iken bu tercüme lerine iştirak etmenin bizim için iş yerlerinde, sigorta hak ve vecibe lâğlara ihtiyac gösterecektü". Niteyük bir hız vermişür. Bu arada, ilk rnilyon dolar verebileceğini bildir rimize gelmiştir. ile havadis, mütalea, tenkid pekâlâ mümkün olamadığını da ilâve et leri bakımuıdan, beden işçilerile fi kim şimdiden, bu işe aid büyük teMuammer Baykan. gazetecilerle göparti olarak, 400 tepkili avcı tayya miştir. haricde neşredilmiş olacaktır. Bu mek zaruretini duyuyoruz. rüşürken Çanakkaleye gidecegini, tekkir işçüeri arasında hiç bir tefrik sis masraflarına ve satın almaîara resinin inşasına başlanmıştır. Fran Tenkidlere oldukça mütehammi gözetmemiştir. Ancak, fikir işçisi girişilmiştir de. Bu itibarla, eldeki rar şehrimize dönerek Birleşmiş Mil nokta da komisyonda «türkçe gazeFransa, bütçesinde millî müdafaa letler organizasyonunun çalışmaları telerden ecnebi gazetelere nakil bir durum arzeden bu yazıda. iler: sız hava kuvvetleri inşaat progra umumiyetle iş kazası veya mesleki para ile yarının bize neler vadedemının bundan sonraki merhalele tf.hsisatı olarak 3.087.000.000 dolar hakkında konferanslar verece|inl bil ve tercüme edilmiş yazılar müstes sürülen belli başh hususlar şunlar hastalıkla pek karşı karşıya bulun ceği şimdiden kestirilemez. Bu prim tutan bir para ayırmıştır ki açık da dirmişîir. rinde yapılacak tayyarelerle beş senadır» kaydmın ilâvesi için bizzat dır: madığı cihetle, bu sigortanın fayda nisbetini en güzel ve ideal şekilde Prof. Kâzım İsmail Gürkanın uğraştım. Böyle bir kaydı bile koyneye kadar 2100 avcı ve 1500 sai: bilhassa bundan ileri gelmektedir, «Sosyal sigortalar hiç kimsey: sını çok hissetmemekte ve hattâ bu tayin edecek unsur zaman olacak Amerika bu açığın vergilere yapıiakonferansı askeri uçaktan müteşekkil bir hav; mak suretile o şiddet maddesinin ve bu fırsatı da bize, önümüzdeki, cak Zatn'.arla kısmen kapatılabileProf. Dr. Kâzım İsmail Gürkan 12 çu kuvvetini kırmak istemediler; çün memnun etmeğe muvaffak olama kanuna, kendisinin tâbi olmadığını iki üç sene, verecektir. ordusu kurulmuş olacaktır. zannetmekte idi. İhtiyarlık sigortası bat pazartesi günü saat 18.30 da Kaceği fikrindedir. kü bir açıkkapı bırakmak istiyor mıştır.» Gerek bu hava füosu, gerek diğe: dıköy Ka+lanılan prim fed2kârlığma ge «Daha çok bedenî işçinin hima ise. onu bu zehab;ndan uyandırFransızlann Jjanaatine göre, Ame cektir. Halkevinde bir konferans vere lardı. Fransız harb silâhlan muhakkak k rika Batı Almanya meselesinde arayesi için çıkarılan bu kanun, yan mıştır ve yenilik sadeee bundan lince, bu hususta sayın yazarm fiAvrupa müdafaasmda mühim ro. Yataklı Vagonlar Şirketüıin ibarettir. Nitekim arulan makalede, kirlerine iştirak edemiyeceğiz. Zira, lış bir içtihad neticesinde haksız oynayacak ve Atlantik Birliğinin larında mevcud olan fikir ayrıhğıbu husus tam izah edilen şekilde ihtiyarhk geliri, kendilerinin beyan bir tavzihi yere, geçen senedenberi fikir işçiaskerî kuvvetine büyük yardımda nın hallini beklediği içindir ki şimYataklı Vagcnlar Şirketinden dün anlaşılmış ve «yanlış bir içtihad Bu maddenin müzakeresine işdilik ancak 200 milyon dolar vadetlerine de tatbik edilmekle, esasen neticesinde», sigorta kanunlarmm ettikleri gibi hiç de azimsanacak bulunacaktır. mektubu aldık: «Muhterem gazetenizin tirak ederken, henüz ilkmekbü seviyede değildir. O kadar ki, miştir ve Batı Almanyanın da Av 9 2 951 tarihli nüshasında yemekli va. ağır vergilere katlanmış bulunan bu Bu askerî imalât plânında öyle rupa müdafaasına iştiraki meselesi gonlarda Cinzano marka vermuhın sa teb çocuklarmın karalaması ha memurlar bir kat daha müşkül du geçen senedenberi, bütün itirazlara burada. işçilerin durumu, devletin Eİlâhlar vardır ki Fransız Millî Mü kat'i karara bağlandıktan sonra bu tışa arzedilmesir.den dolayı Tekel İda lini geçemiyen demokrasi Mec ruma sokulmuş ve bu şekilde, sigor rağmen, fikir işçisine de tatbik edil memurlanna sağladığı emekliiikten dafaa Bakam M. Ju'es Moch, buntiği belirtilmiştir. de daha fazladır. Hiç bir vergi ve munzam yardımın arttınlması ihti resi tarafından takibat yapıldığı ve liste görülmemiş bir âfet gibi te ta da asıl hedefini kaybetmiştir.» ları «dünyamn en iyi silâhlarından külliyeüi miktarda vermut müsadere lâkki olunduğu için o günlerde kesintiye tâbi olmıyan bu geiir mali vardır. Muharriri bu kanaate sevkeden baz:!arı» olarak tavsif etmektedir. edildiği hakkmda bir yazı çjkmış ise muhalefete karşı hissolunan husu• Sosyal sigortalara ödenen <^r 12 şöyie ,kaba bir hesabla, işçinin, son GEI^CEK YAZI: Batı Almanya de hakikatte bahis mevzuu vermutlar Bu arada yeni bir tanksavar msrmet ve nefreti görüp maddenin nisbetinde prim çok ağırdır ve âdeta kuvvetli âmillerden biri de banka günlerde eline geçecek paıaya mumisi bulunuyor ve Fransızlar bu ordusu ne zaman ve nasü kurula tarih ve numaraları yedimizde rrahfuz büsbütün reddi mümkün olamıya artık bir vergi mahiyetini almış bu ve sigorta şirketlerinüı hususî du adil olacak kadar yüksektir. Daha makbuz'.ar mukablli kanunî gümrük rumudur. Filhakika, bu gibi işyernun Amerikanın meşhur *b£zooka» sonra, makalede zikredilen ihtiyarresmi ödenerek usulü dairesinde ithai cağını anlaymca hiç olmazsa tadili lunmaktadır.» leri kanun şümulü içinde tasnif sından daha müessir bir silâh olduedilmiş 20 kadar çişeden ibaret bulun ne uğraşmaklığım meğer ki garib bir «Bu ağır yüke rağmen elde edi edilmelerine karşı itirazda bulun lık gelirini alabilmek için kafaul eğuna kanidirler. duğunu tavzihan arzederiz.» hissi kablelvukua uygun imiş. Şöyle len şey, bir ihtiyarlık maaşı ile, dilen yaş haddi 65 değil, 60 olup, ki: 1947 senesi kışmda maddeten ve doğum halinde 90 lira yardımdan muşlar, bunun üzerine mesele Da asgarî çahşma senesi de 30 olmaAt'antık Birliğinin üstün müdaMaurice Garçon kitablannı manen lutufkâr ve ilmî bir davete ibarettir ve yaniız bu son rakam nıştaya aksetmiş ve hattâ başta, bu yıp 25 senedir. Kaldı ki, bu da kat'î faa silâhlarından birir.i teşkil edeimzalıyacak Hulâsa hcmseıilik âdabuu ve yol iddialarında haklı da çıkartılmışlar cek bu yeni Fransız tanksavar mer 1 Niriemin Masalları (Yerli Masal) Şehrimizde bulunan tanınmıs Fran'iz icabet etmek üzere Amerikarun bile mezkur sigortanın, fikir işçileri olmayıp, işin mahiyet ve işçinin yürümeyi bi!nryer>!°ruriz pek çc1ve kanunun dışında kalmışlardır. rnisi iki çap üzerüıe haz!r!anm?kta 2 Tavşan Kardeşin Kurnaz'ıklan avtıkatı Maurice Garçon bugün saat Princeton Üniversitesine gitmiştim. için yapılmadığmı meydana koy Fakat sonradan mesele, başka ve şahsî durumuna göre, bir takım in tur. Bur.u dnha mekteb sıraknnd;r. Bunlardan birinin kalibresi n0, Yazan: Naime i'aşaroğîu 50 K. 15.30 da Haşet kitabevlnde kitablannı NewYork'a yaklaşırken vapura bir maktadır. Bu itibarla memurlara dirmelere tâbidir ki, burılan tafsil dan iübaren öğretmek, mekleb ciimzshyacaktır. sile ile tekrar Dantştaya intikal etmotörden çıkan dört beş kişiden c;ğ=rinin 53 mm. Qir. 60 mm. lik tatbiki; bühassa manasızlık arzeden miş ve neticede heyeti umumıye etmeği bir başka yazım'za b:rak ğını gecmi? olanbn ^a rsdyolar ve AKMET HALİT KİTAVEVİ birinin benim ismimi söyliyerek kalibreii olan 100125 metre uzakmağı, bize ayrılan yer itibarüe za feyrüsefer memur'.arie ikaT etrp.ck tan 200220 milimetrelik bir zırhı V Küçük Haberler ) aradığını duyunca bir an için bizim bu kanuna müvazi olarak, onlann den çıkan bir kararla, banka ve sirurî buluyoruz. lâzımdır. Seyrüsefer memurlarım'.z, ihtij'aclarına hakikaten cevab ve gorta şirketleri de İş Kanununa tâbi memlekette şimdi edinilen bir âderfe'ebi!ecek kuvvettedir. Daha küyalnız arabalarla meş"u!dür!er; yolrecek. bir kafa işçileri kanununun tutulmuşlardır. Bu itibarla, yalnız •k OSMANLI Ba:ıkası Müdürü M. tin Bundan başka, doğum için 6e, tesir ettiği şarth. reflekse çik çapta olan ikinci rr.ermi ise Garelli, Vali ve Belediye Başkajıını zlçîkarılması artık bir zarurettir.» bu işyerlerine aid olan istisnaî du verildiği ileri sürülen meblâğ yal lan tîkayan ve ka7a!?.ra seb»biyet h°men hemen aynı mesafeden zırhı ysret edsrek Türk Fransız komitesi tutularak bu zatm Princeton Üniverecek şekisde usu'süz ve ssüapiti 1S0 milimetre olan tanklara karşı İleri sürülen bu iddialara topluca rum da ortadan kalkınca, ortada nız 90 lira olmayıp ,ilk yardım 120 yürüyen yaya'sra hio hr ilıtarda ti.rafından göçmenlers yapılacak yardım versitesi adına beni karşılamağa mevzuu üzerinde görüşmüştür. geldiği zehabına kapıldım. Fakat kısa bii'er cevab verilmek icab etse: bedenî işçiye veya fikir işçisine liradır ve eyrıca iş;i ,hususî olarak avm müessir kuvveti haiz bulunabulunmazîar. Hv'^si klrkson yakarşı ayrı ayn tatbik edilmiş gibi tedavi de ettirilir ve bu HAVA caAbr. öksürüğü keser. E ve•kBelediyemüsaid oldnîu takdlrde Vali derhal uykudan uyanır gibi hatırla Telâ şunu tebarüz ettirebiliriz ki, görünen bir kanun kalmamıştır. doğumdan ewei ve sonra 6 müddet sağını, yürüme biîgisi iîe tarnamBaşkanı Fahreddin Kerim dım ki NewYork'ta karaya ayak kimseyi memnun etmeğe muvaffak şar haf Gökay bu sabah tayyare ile Ar.karaya Ancak, fikir işçileri de, bu suretle, tadır. 12 haftaya kadar devam eder lamak lâzımdır. gidecektlr. Vali Anksrada bazı mühim basmadan evvel gazeteciler seddini olamadığı beyan edilen bu teşkilâ ceblerini kanştırmağa başlamış olan ve bu süre içmde çahşamıyan işçiaşmak lâzımdır. tın, yalnız İstanbulda 100.000 müsectemaslarda bulunacaktır. bu davayı, ellerindeki nisbî geniş nin, gündelik ödeneklerini, sigorta • YARIN Aydmda Türk Ocağınm cel işçiyi himayesi altına aldığı inEvet bu sevimli insanların hepsi kâr kabul etmez bir hakikattir. Her imkânlarile tenkide başlamışlardır. öder. Aynı şeyler iş kazası ve mesbir şubesi açılacaktır. Bu tbrende hazır Çünkü fikü işçisi, ne devlet memu lek hastalıkları için de variddir ve bulunmak üzere Ocak Baçkp.n Vekili İle gazetecilerdi. Acaba benim vapurGenel Kâtibi bugün Aydına hareket da olduğumu nasıl öğrenmislerdi işçinin vasatî olarak 3 kişilik bir runun uymağa mecbur olduğu, dar her türlü bakım ve tedavi de dahil aileyi geçindirdiği düşünülecek edeceklerdir. diye düşünmeyiniz. Bundan kolay olursa, İstanbul nüfusunun üçte bi disiplin ve hiyerarşi çerçevesine tâ olmak üzere, bu durumdaki işçiye H A F T A U K SİNEM A . S AN' AT M E C M U A S I •• MALATYA şilepi dün Batı Avrupa * bidir ve ne de bedenî işçi gibi, kül 15 ay yardım yapılır, bu süre içinyük postasına hareket etmiştir. Şilep, ne var ki... Vapurun yolcularuıın bir rini kaplayan ve bunun derdlerine İzmirden pamuk ve üzum yükllyecek listesi NewYorkta vapur acentesin çare arayan, çok şümullü bir dava tür ve yetişme şartlan bakımuıdan de iyileşmiyenlere de maluliyet gekendi hukukunu koruyamıyacak lin bağlanır. tir. de daima bulunur. O listede ismimi bulunduğumuz kadar zayıftır. Bu itibarla, sosyal •*• İSTANBUL vanuru dün 95 yolcu ve İstanbul mületvekili diye görünce ile karşı karşıya Yazımıza son vermeden önce, bil BU SAYIDA: Nevin Aypar kimdir? Renk meselesi kolaylıkla anlaşılır. 308 ton yük İle DoğuGüney Akdeniz sigorta, bugüne kadar olduğundan fc Y A N G I N g benin oraya siyasi bir sıfatla gaEn son çevrilen yerli iilmler Radyo ve televizyon seferinden dönmüştür. Bugün için tatbik edilen sosyal büsbütün başka mahiyet ve şidde hassa belirtmek lüzumunu duydu•• DENİZYOLLARI Fen memurların zetecilerle konusup meşhur bir tâ sigortaların adedi 4 tür: İş kazası, te, tepki ve tenkidlere hedef ola ğumuz bir nokta daha vardır. Yu* postası Genç kızlan bekliyen tehlikeler Kadmlara g IH B AR ^ kandanberi sıraladığımız fikirler dan Sadi Kocabey İdareye ald 1800 birle «Amerikanın hava^mı alma meslek hastalığı, analık ve ihtiyaryüz vermeyin diyen erkek yıldız 1950 yılının aşk cak ve düşündüğümüz gibi en çetin müvacehesinde, sosyal sigorta mev lirayı Ihtilâs ettiği iddiasile dün Adli ğa» geldiğimi zannettikleri için hebilânçosu Mısırın en güzel kadmıı Samiye Cemal lık. Bunlardan ilk üçünün primini imtihanını şimdi verecektir. % TESİSLERİ ; yeye teslim edilmiştlr. zuatımızm ve tatbikatınm, tam ve men beni ve bir de aynı vapurun işveren, tek başuıa, sonuncusunu Sami Âyanoğlu Haftanın filmleri. yolcusu bir Yunan mebusunu arı ise işçi ile yarı yarıya öderler. Bir Ödenen primlerin ağırlığı mesele mükemmel olduğunu iddia etmiş Cemaziyelevvel 3 Cumartesi AYRICA: YILDIZ'ın meydana çıkardığı olmak istemeyiz. Her yenilikte buyorlardı. Nihayet bana yanastılar. ay sonra da umumî «Hastalık ve sine geHnce: lunduğu gibi bunda da aksıyan taSualler boldu. Fakat ne cevab aldı analık sigortası» tatbik mevkiine Muharrü, bugün için ücretin % ARTİST NAMZEDLERl'nden dördü stüdlar, hiç. Yalnız son bir suale olsun konulacak ve bununla, şimdiye ka 4 erden 8 i olan bu meblâğın, önü raflar ,pek tabiî olacaktır ve en az, O yolara davet edildi ! cevab veriniz, dediler. «Bu günler dar, yalnız işçiye, iş kazası ve mes müzdeki aydan itibaren umumî her şey gibi o da tekâmül yolunde Kongreden geçecek olan ve meslekî hastalıklar halinde yapılan hastalık sigortası ile %12 ye çıka dadır. Memleketin sosyal siyaseti Galata, Bar.kclor cad V. | 7.02 12.23 15.17 ;17.36119.071 5.22 Fiau 25 kurus Her Cumartesi adma. bunun, kemaliri bir an evYcn.klcop. SoU.Tel 44624 Truman doktrini adını alan Acağmı ve bunu, işçinin iş verenle vel buiması en samimi dileğimizdir. E. 1 1.27|T53|"ÎUÎ|'Î2İÖO| 1.33|ÎU7 ı| merika yardımından Türkiye mem, (1) Çumhuriyet 4 subat 1351. an yarıya ödemek durumunda ka I Avrupa müdafaasında kulîamlacak yeni icad üstün silâhîar Kingsbury Sntilh 5ehir ! H A T IR A L A R D A N 1 =haberleri Madde 140 a dair bir sohbet İstanbuldan 1 1 HEM Şehirde yürümeği da öğrenmemiz lâzımdır lâkson çalma yasağı, takdir ve hayret edilecek bir şekilde tatbik edilmekte.dir. Henüz bu yasağın konubnadığı semtlerde de klâkson çalanlar pek azdır. Meselâ Eminönünde o cehennemî gürültü kesilmiştir. Anlaşdıyor ki motörlü vasıta kullananlar da sessizliğe hasret çekiyorlarmış. İnşailah Londrada olduğu gibi bizde de klâkson çalmak acemilik alâmeti ve ayıb telâkki edilir. Klâkson yasağının tam tatbiki içia yollarda yürümeyi öğrenmemiz ve öğretmemiz lâzımdır. Bu maksadla bugün mekteblerde konferanslar verileceğini gazetelerde okudum. Fik rimce, çocuklanmıza yalnız bir defa konferans verilmesi kâfi değildir. Bu konferanslan, hiç olmazsa 15 günde bir defa adeta bir ders halinde tekrarlamak lâzımdır. İngiltere ve Amerikada çocuklara motörlü nakil vasıtalarından sakınmak için seyrüsefer memurlan tarafından yol yiirüme terbiyesi verilir. Bu usul bizde de muntazaman tatbik edilmelidir. Aynca halka yollarda yürümeyi öğretmek için radyoda da zaman zaman kısa konferanslar verilmesi gerektir. Çünkü büyük ve kalabalık şehirlerde yollarda yüriimenin bir usulü vardır ki bunu bümiyenlerimizin bilenlerden çok az olduğunu kabul ve itiral etmek lâzımdır. Bu miinasebetle başımdan geçen bir hâdiseyi anlatmak isterim: Senelerce evvel, bir gün hususî bir otomobille şehirde bir gezinti yapmıştım. Arabasını pek iyi kullanan dostumun yanında oturuyordum. Yürümeyi bilmiyenlerin çokluğu karşısuıda hayretler içinde kalmıştım. Köprüde karşıdan karşıya geçmek istiyen bir adam, bir boğa gibi başını eğmiş bir halde üstümüze saldırdı ve otomobilünize çarptı; bir kaza olmadıysa da mo»törlü vasıtalar arasında yürümeyi bilmiyen adamcağız, fırıldak gibi döne döne Köprünün parmaklıklanna yapıştı. Biraz sonra, Şehremininrie süslü püslü gene bir kadın bir yan sokaktan çıktı ve sağına soluna bakmadan yürüyerek gelip ağır ağır giden otomobilin alçak radyatörü üstüne oturur gibi oldu. Sonra da kırıtaıak çekilip gitti. Bu otomobil gezintisinden sonra bu sütunda «Yürümeyi bilmiyoruz» diye bir yazı yazdım ve halka yürümeyi öğretmek lüzumundan bahsettim. Sen misin yazan? Emniyet Genel Müdürlüğü, Matbuat l'mura Müdürlüğüne bir tezkere yazarak benim bu yazımia Türklüğe hakaret ettiğimi, mahkemeye verilme»mi istemiş: o zaman bu Umumî Müdürlükte çalışan rahraetli Sadri Ertcm arkadaşımdan öğrendiğirae göre, Umum Müdür aziz dostum Vedad Nedim Tör, aleyhimde böylo bir dava armanın mânasızlığını bil direrek bu münasebetsiz, hattâ güliinç tcklifi reddetmiş. Bir müddet sonra, Köprüde «Yolun sağından gidiniz» levhalan konulmak, karşıdan karşıya yalnız çivilerle işaretlenmiş ycrlerden geçmek ve çivisiz yerlerden geçenlerden ceza almak gibi yollarda yürüme usul ve terbiyesinin tatbikma başlanmıştı. Bir müddet sonra, iş tavsadı ve bu tavsiyelere riayet edilmez oldu. Şimdi klâkson yasağı ile beraber, kalabalık yollarda yürüme âdab ve terbiyesinin de ele ahnması çok yerinde olur. Buna, yalnız otomobil kazalannı önlemek için değil, caddalerde medenî sehirlcr halkı gibi yürümemiz için de lüzum vardır. Yollarda rastşele karşıdan karşıya geçcrken otomobillerin kendilerinden kaçınmasını, korkmasını istiyen pek azametli babayiğitler görürsüniiz. Yaya kaldınmlarında grup halinde durup yolu ttkarayarak sohbet edenler görürsünüz. Çoğu dar olan bu kaldınmlarda saf teşkil ederek karşıdan gelenieıi hiçe sayaartar görürsüniiz. Geçeıılerde İstiklâl caddesinde yaya kaldınmını bütün genişliğince kaphyan bir grup yüzünden kaldırımdan yola inmeğe mecbur oldum. Bir taksi beni sıyırarak geçti, az kaîsın eziliyordum. Bu baylar arkamdan otomobilin geldiğini gördükleri halde sanki geçid resmi yapjyorlarmıs gibi s?narnı V e istifieıini bozmarnışîardı. Her an kaBdınmm sol tarafında yürüyerek yc'unuzu kesenlere bilhassa Köprüde cok rrstlarsınz. Bunlar denhi seyretmek için ters taraftan yürüyenlcrdir. yapılan ihracat A. ADNAN " ADIVAR SERBEST SÜTUN Fikir işçileri ve sosyal sigortalar Yazan: M. Taşçıoğlu CöCUK MÂSALLARI TURÂLI 7 nci sayısı bugün çıktı! SIEMENS TüRKELi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle