19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1» Arahk 1951 EVERSHARP dolma kalemi ilt elbette daha güzel yazarsımz. Zira EVEBSHâRP dolma kaItml tıpkı bir mOeavtıar gibi • M * i|lanmi| 14 ayar altm « s malik elan yaggna kalemdir.., Aynızamanda onun aHaMikî amma tObü an faıla mürekkabi almasını mOmkün kılar... Ba« parmagınula yaşacagınıı basit bir barakat kateminiîi doldurmak içln an •Or'atli n an amln bir utul#0r., EVERSHARP dolmı kaiamlarindekl sihirll tertibnt mOrekkabin akarak ziyamna aıani elan »e daha fazla kaUmtft yumuısk bir tanda yaznuMiıza imkin »eren yepjrenl bir buluftur GÖZ VE KULAK İÇİN BİR ZİYAFETTİR! ToW1mtftiglmlı ba y»nl radyofor. ffitlşamı dunyaco olan Ingiliz PYE fabrikalanndo imâi «dilmektedir. Csotcn PYE'radyosuno görüf q5nnez, yaptlifindakj k*mmeliy«t v * İHoab Itçiltk d u h a l göz» çarpar. PYE radyolan, «n f«no v« goynmüsail iklim fartlan altındo v* en feknik mO> malum RAOYOLARI FVERSHARP dolma kaieuı »a etomatk kurıun kalen « ^ takımımızı gtrOnüz.. dahi «n ftvkalâd* randtmanı verebilecek bir hosioda 4lâmbalı PE37 modeli Zorif plâttik kutusu ile gayet narin olan bu PYE modeli, horikülâderondımanı.il» tizMhayran edecektir. Uzun ve orto dalga bandlardan maoda, kıso dalgalardö 3 genr|lttilml> bond mevcüttur. Bu PYE modelin* bas elan mezlyetler, ayaı fialtaki diğer hiçbi» radyoda btfkHiomaz. ujtün m a l n m ı il« vücud« getirümtyir. Şlmdiy» kadar %%\xt» Jtomduf •dilmey«n bu feknîic Cstünluğun* llâveten, PYE radyolannın dış görünüşu hayran olmak içln kâfidU. d«, en inca zevkin Hodesidir. Bu zorif v* öttün radyoları bir defa görmek, onlaro EN İYİ ŞEYİ HEDİYE, 1! markasf//PAY#/telâfuzedilir PYE RAOYOURİ, İNGİtTERENİN !ÜM MERKEZİ OLAN 5!âmba!t PE40 modeli 8 bondlı bir "itıperhfttarodln" ahizedir. Kao dolga* larda 6 genijletilmij bcuidı tayeiinds en uzale t$fav yonları dahi en net bir fekitde alır. Kutusu »on derec» oarlolc olup, nodir bir ağaçtan mamOldur. Bu PYE» modeli, »eçkin dinlayiciierin radyosudur. Yerli Tıbbî Bir Lâboratnarın Propaganda aerrisinde f«lışacak dokrtor •• tczaolaraı Galata 1521 Posta Kutoson* • jran ila "CAMBRIOGE"(KEMBRİÇ)ŞEHKİNDE İ M  l EDİLMEKTEDİR SATILIK ECZANE İstanbula çok yakın bir vilâyet merkezindc işlek bir eczane satıiıktır. Müracaat: Tahtakale, Cömerd Türk sokak No. 16 da Yeni Ecza deposu İstanbul. MEMDR ve ŞEFİ Adayı Alınacak Yüksek Ticaret ve Ekonomi Mektebi veya Iktisad Fakültesinden mezun olmak ve askerliğini yapmış bulunmak şarttır. tstekiilerin hir mektubla »şağıdakl adre5f müraraatlerL SIEMENS crijtno! ALMAH mamuloi» r Dr. HAFIZ CEMAL !• TESİSl' SAĞİİîAUERf LOKMAN HEKIM Dahiliye MütehMnn m^m Oivaııvolu 104. • • i İstanbul Posta kutusu 481 (197053) MUESSESE ve KIRTASİYECİLERİN DEKKATİNE: 1952 için firmamızın hazırladığı tamamen Avrupa nefasetinde 5 ve 9 renkli takvimlerden ve çeşidli afişkrden istifade ediniz. Telefon eden müpşseselere vtya adres bildiren taşra bayilerine nümune gönderilir. RESSAM CAHİD Matbaacılık ve Reklâmcıhk Ankara Cad. 66. Telefon: 26252 İstanbul. Müessesesi Birinci smıf lcviçre /SATILIK KAPİTAN\ Hurujld» ta kullanılınif 950 modcli Opd Kapltan, 1« dolayuU* aabhktır. 41433 t«laion «dllmaai. Turkiya TJmum Mümessüi: A. AKILLI SAATLERÖrt " TERCÎH EDINIZ. Bahçekapı NÖ. 6 ACELE SATILIK Karaköy, Kapıiçi, Beyazıd sokak 1012 numaralı 2 evi görmek için kiracı Andona; görüşmek için P.K. 4 Şişiiye müracaat. L lyi K İ B S Mahn Reklâma T U V A L E T KAYIB Sıvasın Zara kazasından almn olduğura askerlik işlerimin kayıdlı buhınduğu nüfus kâğıdımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 328 tevellüdlü Eolucan köylü Hayri oğlu Kâzım Akar pONSON hediye efmenin . .. Açık havada SCNSCN WHIRLWIND. Alevi rüz gardan koruyan hususi bir sıperle mücehhezdir, Her havada yanar. TL. 42,50 .»..Yakın dostlannıza . . . Tiryaki için RONSON «ANKE». GOzel bir hediyedir. Fazla benzin alır. Mükemmel bir cep çakmagıdır TL. 40 . . . Eşiniz için «ONSON OIANA. Ince içlemeB, gümüj kaplamahdır. H e r ' n ksdmının begeneceği, bir maktır. TL. 75 IONSON STANDARO. Gayet tarif vt Mjlıra.olup, herkesin tero'h ettiii • bİr çakmakür. TL. SZ faoîrnco yanor bırckmca söner Yakınlarınıza bir PONSON hediye ediniz! Golpja. U i . ^ n b u l SAHTE ve TAKLİTLERDEN SAKININtZ MARKAYA DlKKAT IDİNÎZ : PONSON ALMAN arıcK*» BİSİKLETİDİR TOrkiye M ü m e j s i l i : ELİ B.UJU.A v t CLflLAKlAuRJ otpo%\>> J A K D E K A L O v e ORT. İSTANBUL TAHTAKALE •*»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle