16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
II Araîık 1951 SON L..B'R r BÎR DAKİKAT Atomla İŞİeyecek bir | Adana Jandarma Korede harb esirlerinin mabadelesi •rede, «ylardanberi deram etmekt* olan mütareke gorüsınelerlnd* dua mflsbet bir tesebbüste buhurahnug, her fld taraf ellerind« bulunan harb esirlerine Bİd blret Hsteyi açıklamıslardır. Böylelikl* de mütareka konferansının üçfinett T« niha! •afhası oldukça ehemmiyet kesbetard$rir. Bn üç *afhayı f« jekilde nralamak münıktindün 1 Ataş kcs hattuun taylni, l Mütareke şartlanna riavet edlllp edflmediğinl kontrol edecek komisyonlann teskili, 3 Harb •afalerinin mübadelesi. So« ramanlara kadar, errelâ Kaesong'da, lonra da Paa Mnn Jon'da her fld taraf delegelerl arasında yapılan son« gebniyen toplanhlarda, birinci ıneseleyi halletmek mtimkün olnMmıştı. Komıinistler, körfl nlyetl* I?* firiçlyor, >eni tearroılar ieia, hem lamari kazanmak, hem d« lyi çıkı« mevzileri elde etmek hedefini guduyorlardı. Bn tebeble de, istedikleri ateş kes hattı etrafında «zlaşma zemini bulunamıyordu. Fakat bundan >irmi iki pün evvel, komünistlerin kö tü niyetierm* rağmen, Birlesmi; Milletler bazı tavizlerde bulunuyor ve ateş kes hattı üzerinde de derhal anlaşmaya ranhyordu. Fakat kıcıllarm, bu »nlaşmadan fa^dalanarak, Isleri biisbütun nratmslanna da fırsat Tentıemek maksadile ıleriye su sart sürülüyordu: Eğer otuz fün tarfında mütar«ke konferansınuı diğer ikl meselesi üzerinde anlaşmava varıimazsa, bıt mııvakkat andlaşmı hukümsus addedilecektir. Ileriyi gorüş Son fıarbm hvn artik tyiden iyiyt gtvşemeğ* baflatU. Gatttelerin kuçük habtrlerin« dikkat ettiğiniı varta görüyorsunuzdiır: Harb »uçlulan boyuna affa uğruyor. MeselA, dün gene Almanyada, evvelc* 20 jer teneye mahkum »dtien, 8 suçlu daha terbert bıraktlmtj. Dığerleri de önümüzdeki ay hümyetlerin« katnifturulacakmtf. AnlafHan, yenisinin suçlulan için yer ayrıhyor! D. N. bomba uçağı yapılıyor Bu uçak, şimdi hayal telâkki olunabilecek bir s ür'atte ve irtifada hiçbir yere inmeden dünyayı devredebilecektir. Waahington 18 (a.a.) (United Prea) Hava kuvvetlerl dtia Pratt And Whltney uçak iabrikalarüe blr gizli ardajma yapmifür. Bunun üzerin» bu fabrika da atom kuvvet'le mutehamk uçsk motorunü geliştirm« yarifma kablmifl bulunmaktadır. Resm! makam'ar anlajma hakkında fazla malumat veımemışlerse de Pratt And Whitnev fabrikasının halen General Eectrlc Şirketi tarafından geliştirümekte olan motorden tamamen ayn bir tıp uzerınde ça^ışacağım bUdinnişlerdır. Consolldated Vultee fabrikası da atomla müteharrik muazzam bir bomba uçağı inşa etmektedır. Bu uçaklar »imdi hayal telâkki olunabilecek bir suratte ve irtifada hiç bir yere inmeden dünyayı derradebUeceklerdir. Atom uçaklannın İBjası, atom denizalülaril» muvazl olarak ele alınmıs bulunmaktadır. Halen Connecticufteki E?ectric Boat kumpanyası Westınghouae'un yaptığı atom motorü ile işhyecek bır denizalt: inşa etmektedir. Nautılus ismi verılen bu gemi 1954 senesında denize indirilecektir. Ban âlımler 1960 senesıne kadar atom motorlerınde karşılaşılan butün meselelerm halledileceğini blldirmislerdır. En büyük mesele uçak ve denızalü mürettebaü radyoaktif şuaardan korumakür. Şimdiliki imkânlarla bu mesele halledılmekte, fakat başka bir güçlük ortaya çıkmaktadır. Bu da kuUanılan tecrıd maddelerinm uçağı havalanamıyacak kadar ağırlaştırmasıdır. Dairenin baa «vrakı yandıktan «•an ateş söndürüldü Adana 18 (Telefonla) Bu sabah Vilâyet Jandarma Komutanııjı binasında bir yangın baslangıeı clmuştur. Yangın, sobadaki odunlann benzln dökulmek suretile tutusturulması sıraamda çıkmı^'ür. Dairenın ban •vrakı yandıktan sonra itfaiye ve jandarmalann gayretiıe ate« »ondürülmüstür. Bundan maada Karsıyakadaki Paksuy çırçır fabrikasında da nlr yangın baslangıa, 4 Uâ 5 bin lira tutannda pamuk yandıktan sonrm söndurulebilmlştir Ev vazifelerinden Başbakan Dr. Musaddık, seçimlere mâni ebeveyn de şikâyelçi! olacak kimselerin eltermi keseceğini bildirdi ir flri gün evvel ba rfTahran 18 (A P. a a.) tranın bazı bolgelerinde seçimlere başlanmıştır. Tahran bolgesi ile Rusya hududu yakınındaki eyaletlerde rey verılmesıne bu sabah başlanmıştır. Dığer bo'ıselerde sonralan reye başvurulacak ve kat'î neticelet bir kaç ay ıçinde belli olacaktır. Dun gece rad' oda verdiği bir nutukla secımle .n başladığuu ilân eden Başba'.^n Lı Musaddık seçim lerın noırral C ı'ne mani olacak Î kimselerin el'.eıım keseceğini bildırmiştir. Musaddık konusmasında sık sık mil'etin ve memleket'n «düsmanlarınaı temas etmişse de hiç bir isim rikretmemiştir. Başbakan, Ortadoğu milletlerini «geiişmemis bir halde ve nufuzlan altmda turmak 'steyen» büyük devletlere de giddetle hücum etmiştir. Seçimler neticesinde Başbakan Musaddıkın büjnik bır ekseriyetle iktidan ele alması beklenmektedir. Başbakanın mensub olduğu mılliyetçi cephe partis1 ha^n Meclisteki 136 mebusluktan sadece yedisin* sahib bulunmakla beraber, mü}8' hidler seçimler sonunda bu partinln Meclisin en kuvvetli partisi durumuna yükseleceğini kuvveÛe tahmin etmektedirler. îranda dün umumî seçimlere başlandı Balıkhaıte yolsuzlulu tahkikatı Eden diin Pariste Salâhaddin Paşa ile görüşfü Pari» 18 (R.) İngilu Dı» îşlerı Bakanı Anthony Eden bu akşam tngıliz elçılığınde Mısır Dıs İşleri Bakanı Salâhaddin Paşa ıle goruşmüştur. Görüşmede, Kahireye çağın'.mış olan Mısırm Londra Büyük Elçısi Amr Pa}« da hazır bulunmuştur. Kahireden gelen haberlere göre, 24 aaatlık bir sükun devresınden fonra bugun yeniden karışıkhklar olmuj, bir Ingıliz subayı öldürülmüş, S Ingılız pollsı de yara'.anmıştır. Mısır kabinesinden tetifa eden Bakan Kahire 18 (a a) (Lps) Mısır Mıllî Ekonomi Bakanı Hamıd Zeki, hükumetten çekılmişt.r. Hamıd Ze ki basın muhabirlerine verdıği demecde, Mısınn dıt ve iç sıyaseti konulannda hükumetin diğer üyelerile aralarında çıkan gorüş aynhklarından dolayı istifa etmıs olduğunu bildirmiştır. Gnl. Eisenhovrer'in başkanlık için namzedliği Washington 18 (AP.) The Unıted States News and World Report isimli mecmua tarafından bıldınldığıne gbre, General Eısenhower, Demokrat Partmın kendısıni Cumhur Başkanı namzedi göstermek ıçın yapmış olduğu tekhflere kat't surette «hayır» ve Cumhuriyetçi Partınin aynı şekıldekı teklifine de kat'l surette tEvet» demiştir. Demokrat Partinin teklifınin reddedılmesinde Başkan Truman'm doğrudan doğruya veya dolavısıle bir tesiri olup olmadığı cıhetı be"lirtilmektedir. Mecmua, haberin menşei hakkmda ismen tafsılât vermemekte, fakat bunun, çok iyi malumat alan bır çok kimselerin sözlerinin bir muhassalası olduğunu kaydetmektedır. Kızıllar iki senede 15.672,000 Cinliyi katlettiler Paris 18 CA P ) Bırleşmiş Milletlerjı Sosyal ve İnsan Haklan Komısyonımc'a konuşan mıllivetçl deleğe, «on iki sene içrnd» kızıılarm Çınde 15 672 000 ÇinMyi katVtmış oldukl="mı b ldırmi«tır. Mıllıvetçı delege, bunun dünyanm en muazzam suikasdı olduğunu da ılâve etmiştir. Tütünciiler bugün Ankarada toplanıyorlar Ankara 18 ( T H A ) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında, tütünculerle Bakanlık temsilcileri arasmda yapılacak toplantılar yann başlıvacaktır. 19 aralık çarşamba gunü tütün müstahsillenle va 21 aralık cuma gunü de tütün ihracat tacirlenle iki toplantı yapılması kararlaştınlmıştır Müstahsü ve tacir ^ümessillerl de aynca toplanarak nihaî göruşlermi tesbit edeceklerdir. Bu toplanblarda umum! •azlyet ve önümüzdeki kampanyanın açılıs ve satış ımkânlan bahis mevzuu edılecektır. îstanbul v» tzmir tutün birlıkleri temsilcılerile diğer delegelerden bir kısnu fehrımıze gelmif bulunmaktadır. Bu mfihletin sona ermesine iki hafta kala ikinci nokta, yani kontrol komisyonlarının ta>ini hususunda blr anlaymaya varıldı. Birleşmij Milletler, bitaraf komUyonlann teftiç vazifelerini ifa etmelerine ran oldular ve aynı zamanda valnız bellibaşlı *iri$ merkezlerinin kontrola tâhi turulmasım da kabul etHIer. Yani, nihaî andla^rıı» Yunanlılar Kıbnt adasî bn esaslara eore imralandığı eün. mesalesini tekrar ortaya bitaraf knmisvonlar butün Kuzey Korevi deeil fakat bellibaşlı linıan attılar ları ve ıririş yollannı ge7ebilerek Paris 18 (R) Birleşmis Millerdir. Kotıi nivrtle hareket edeeik letler komisyonlannda Yunanistabir kimsenin bundan fai dalanması nı temsıl etmekte olan delegelerden kadar kolsy bir şey yoktur. Akritas, Kıbna adası meselesini yeDiin de harb esirlpıinin mubade niden ortaya atmıs, bu adanın Yulesi volunda U7İaşma>a vaklaşıldığı nanıstana verılmesı lazım geldığınl kanaati ver etmislir. Dune kadar ileri sürmüftür. Yunanlı delege, ellerindc hulıman haıh esirleri hik ıkınci defa olarak bu meseleyi orkında hiç bir malumat vermiven taya atmakta, fakat ekseriyeti topkomıınistler, nihavet bu meseleye layamamaktadır. dair resmî bir acıklama\a vanaş mıslardır Dıın Biılrşmis Milietlerr Profesör' Nihad Reşad tevdi ettikleri liMode 11000 MııtBelger, Amerikamn Sesi tefik esirinin i«mi bulunmaktadır Hallnıki Mtıtiefiklpr Hrafinılan lıa Radyosunda konuşac&k NewYork 18 ( T H A ) (Usis) Tivlanan li'.(e TÎO.000 knmiınist subav ve asUrrinin ismini h.i\i bu Dış işleri Bakanlığınm misafıri olunmaktadır Simdi de nuıbadflc larak Amerıkada bulunan Kızılay hıısuMindaki ıhtilâfın h^lli icin te Cemıveti başkanı Dr. Nıhad Reşad sebhıısler »apılması heklenmelıdir Belger, 20 aralık perşembe günü Komunistler 11.000 Aîı.ttefık haıh Turkiye saatıle 19 da Amerikamn esirini ^erme^i ve 1^0 000 komıinist Sesi radyosunda hususi bir progharh esirini dp gcıi alınaM istcıni'k ramında «Amerıkadakı Yardım cetedirler Bu ku^etin \nniden si mıyetleıi» hakkındaki intıbalannı lâhlandırılıp tera\ıi7e âict edilme nakledecektır. Belgerın Amerikanm Sesi radyosinden endı^o dınan Biılesmiş Milletler delegeleri ise adaın adanvı sunda yapacağı konuşma Turkıve mnhadele ^apTlmas1 prensipini mu saatıle 19 la 19,30 arasında 1314, 1719 ve 31 metreler uz^rınde dındpfai rtmektpdiıler. lenebılecektır 20 ılâ 20,30 arasınDİİPI taıa'fan kızılların elinde da a\nı program 37,9 metre orta çok driha fa/'a harb psiri olnıası lâ dalga uzerınden tekrarlanacaktır. zıra çelnordu Dusmanın >alni7 Pilâvoğ'.unun durırması 11 000 rakamı iızerındp durması Ankara 18 ( T H A ) Tarikatbarb esıılerînden bıiMik bir kısmını katleHiji \olıınd?ki haberıcri çılıktan sanık olarak muhakeme edılmekte olan Kemal Pı'.avoğiunun te^'d edıci ın?hiiettedir. duruşmasmda, geçen Vnpl \orlnsun^sn e\\el KoreHc bugunkü mıUıpKp akdctnıfk ar7iısu hu eıı celsede verılen karar gereğınce mutalea deımeyan edecek olan C Ralehe <plarak mıdıı? Savcısı, dosyayı yeni devraldığmı Ömer Sami COŞAR fade ederek tetkık ıçm muhlet ıstemıstır. Mahkeme, C. Savcısınm v Müdrleti uzatılan ticaret tale ıne u>arak duruşmayı talik etmiştir. Paris ve Washingfon Büyük Elçüeri Ankara 18 (Anka) Fransa. îngiltere ve Birleşik Amerika Bu\uk Elçilerüvn değışmesi üzerıne Pari« ve Washmgtondakl Büyük Elçılerımiz Numan Menemencıoğlu ile Feridun Cemal Erkınin merkeze alınmalan taksrrür etmijtir. Menemencioğlu ile Erkin, Türkiyeye dondükîeri andan itibaren Dış Bakanlığında müjavir olarak vazife alacaklardır. Dünyanın en yüksek binası »atılıyor NewYork 18 (a a) (United Press) NewYoıkta çıkmakta clan World Telegrara and tun gazete•mln bndırdiğın» gore, 102 katlı dünyanm en yüksek blnası Empirt State Building ellı bır milyon dolara satılacaktır. Bmayı, Detroit'ten Steven» ra Alfred Glancy ve Florida'dan Bentobin'ın müştereken aatın aîacaklan «annedılmektedir. Göçmen evleri Bursa 18 ÇTRJL ) İllmlıe bağlı Demırtaj bucağında yenidea Yeni basm kartı gdçmenler İçin 24 tv insa »dilmiayönetmeliği tir. Bu evler, buoak merkeainde yapılan bir merasiml* göçmenlere Ankara 18 (a.a.) Garetecllere tes'ım edilmlstir. mahsua basın kartlan hakkındaki yeni fBann Kartı Yönetmeliği» Bursadaki Namazgâh bugÜB Reaml Gazttede yaymlancamiinin seccadeleri çalındı miîtır. Yeni Yonetmelik 1 ocak 1952 taBuraa 18 (THA.) Şehrimizin gireceğinden, ge îstanbul Türkocağı açılıyor tarihi eamilerındcn olan NamaE rihinde yürürlüge türatle yapılması gâh camıinde bir hırsızhk olmus, rekli muamelenin Türk Ocaklan Genel merkezi, Is camiin kılimlerl İle tarihi kıyme hususu, Basın Yayın ve Tur.zm tanbulda bir şube açmaya karar Genel Müdürlüğunce bütün vahti haıı iki teccadesi çalmmıştır. vermıştır. 22 aralık cumartesi günü llklere bildirilmıjtar. Turk Ocaklan Genel merkezınde Etimesudda bir vagon Polis memurlan için kumaş yapılacak olan umum! toplantıda devrildi Istanbu] Türk Ocağı ismıni alacak Ankara 18 (T.HA) Bu yıl Ankara 18 (Telefonla) Bu sa polia roemurianna kış'.ık elbise yap olan şubenın idare heyetı seçılecektır. ( T H A ) bah Etimes'udda bir marşandız tırmak maksadile hükumet, Heretreni dırayman yapmış ve bir vagon ka Dokuma Fabrıkasına 180 bin Şabanözünre zelzele devnlmıştır. İnsanca bir zayiat ol metre kumas ısmarlamıştır. 180 bin Şabanbzü 18 (a a) • Dun gece mıyan bu kaza dolayısıle yol kapan metre kumaşın dokunması için 3 S « saat 12 05 te orta jıddette bır zel dığından İstanbul trenleri bugün ayhk bir zamana muhtae olduğu 2 saat rötarla jehrimıze gelmiîtir. bildirilmektedir. zele olmuştur. Hasar yoktur. PROF. NİMBUS'UN MACERALARI: rimizdeki Mülkiye mufettışlerne teblıgat yapmıştır. Müfettışler tahkıkata girismiş ve ilgılılerin bu husustaki ma1um?tlanna müracaat ederek ıfadelermı almağa başlamışlardır İddıa edıldığıne gore, IstanDUİ Vah ve Belediye Reısi kanunî hak ve »alâhivetlennı şahs! menfaatleri uğruna kullanan bazı çahıslarm yaptıklan yolsuzluklara goz yummu», bu yolsuzluklan Bakanl'ğa aksettirenlerin vazifelerine nihavet vermis veya bunlan ezmeğe çalışmıştır. Aynca Vali ve Belediye Reisi, Balıkhanedeki yohuzluk tahkikab sırasmda tahkikatın sıhhatıni bozmağa gayret sarfctmek, şıkâyette bulunanlara baskı yapmak ve bu hususta gazetelere hılâü hakıkat beyanat vermek, Belediye Neşrıyat Müdürlüğtl vasıtasile gazetelere tekzıb göndererek henüz o tarıhte bıtmemiş olan tahkikatı akrabası Balıkhane Şefi Şemseddin Atuç ehine bıtmı» olarak göstermekle itham edilmektedir. Tabıl butun bun lar birer Iddiadan ibarettir. YukanM hususlar ilk tahktkat neticesinde tahakkuk ettiği takdırd« Vali ye Belediy» Reisinin de ifadesıne müracaat edllecektır. Vali ve Belediye Başkanı hakkında ileri sürülen bazı id<liaların Ankara 18 (Telefonla) Tokad njıUetvekılı Fevzi Çubukçuyu bıda tahkikine başlandı çaklıyarak yaralamaktan sanık CeBir müddet evvel Balıkharede lâleddin E\renın duruşmasına buceıeyan ettığı iddıa edılen yolsuz gün de devam edıldi. Sanık vekılluk hakkındaki tahkıkat netıceltn len müekkılletınin bünyece zayıf mıj ve Mulkıve mufettışi Nurı A rahatsız olduğunu söyliyerek tahtay bu husustaki raporunu Iç Işleri lıyesmi istemişlerdir. Bakanhğına gondermiştır. Mütaleası sorulan Cumhuriyet Aldığımız malumata gore bu tah Savcısı sanığın müşahede altına akikat sırasmda Valive Beledıve bnmasımn jerınde olacagmı söyleReisi hakkında da İç İşleri Bakanmiştır Netıvede Celâleddinm 6 hailığuıa bazı ihbarlar yapılmış, butayı geçmemek uzere müşahede alnun üzerıne Bakanl'k Vali ve Belediye Başkanı hakkmda tahkıkat tına almması kararlaştırılarak duaçılması lüzumunu tetkik için seh ruşma başka gune bırakılmıştır. Fevzi Çubukçuyu bıçaklayan gencin duruşması Milyonluk doviz kaçakçılığinın duruşman Ankara 18 (Telefonla) Milyonluk doviz kaçakcüığından sanık Kea neth Robertson ve arkadaşlannm duruşmasına bugün de davem edlL mijtir. Kennet Robertson'un avukaü müdaiaasnı yaparak hâdise (U alâkalı olmadıklannı bildirmistir. Diğer sanıklann müdafaalan için da ruşma başka bir gün# bırakıl runlarda, memleket ta» ( linı ve terbiye sistemin<«J de esash bir derd olan ev vazife^ lerinin faydasnlığı babında bir y*» 1 a yazmış, Amerika ve Fransı») mütehassıslanmn bunlann kaldın. labileceği hakkındaki fikirlerinl hulâsatan nakletmiştim. Evvel Allah maarif âlemimizden t bir ses çıkmadı. Sevgili bğretmenj lerimiz böyle belâlı bü mevzua tl> atmayı belki de tnanasız buldulanı ama derdin icinde olan ana baba' dan sesler çıkmaya basladı. Igte sin iki mektob ki, birbirinden Ki<, dır. Umalun ki; böyle csaslı bir dava Millî Eğitim kurmayuruzı hare<< kete geçirsin ve bu işi dddi eaıeti te incelemeye sevketsin. Işt* mektubun biri (Eskişehirden); «Muhterem Felek Bey, 13/12/951 tarOıli (Cumhurlret) te mekteb hayaümızın 5yl« bir nok tasuıa dokunmuf bulunuyorsunu» ki; benim gibi bir çok talsbe veliginln yazınıza yakın alâka göstereceklerinden «mınim ve sahsaa size tesekkürfi bir borc tayanm. Genia akialer yaratmaaı lâzun gelea (mekteb vazifeleTİ kaldmlabüır miT) mevzuunda bir taleb* babası nfatll* ve ban müsahedelera dayanarak bir kaç föz ıCyliyecegim. 33 subay Türkkuşundan bröve aldı Ankara 18 (a a) Bugün saat 11 de sekızınci donem topçu pilot kursunun bırmci devre eğitimini başan ile bitiren 33 «ubaya Stimes'ud Türkkuşunda yapılan tSrenle broveleri verilmiştir. Kara kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Ismail Hakkı Tunaboylu, Pıyade dairesi Başkanı Tümgeneral Tahsin Çelebcan, Süvari dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmud Kayaalp, Topçu dairesi Başkan Muavini Albay Baki Tanerl, Türk Hava Kurumu Genel Sekreteri Enver Ziya Güreli, Türkkusu Genel Müdürü Şerefeddin Tarakçıoğlu, Türk Hava Kurumu fleri gelenlerile uçuf öğretmenleri v» bir çok davetlınin hazır bulunduğu bu törene bandonun çaldığı İstiklâl Maraı ile başlanmışür. Bundan sonra Topçu dairesl Başkan Muavini bir hitabede bulunmuştur. Albayın hitabesini müteakıb genc teğmenlerden biri, Turk Hava Kurumu Genel Sekreteri Enver Ziya Güreli, Türkkusu Genel Müdürü Şerefeddin Tarakçıoğlu, birer konuşma yapmışlardır. Hltabedelerden »onra sırasile mi•afir Generaller re Türk Hava Kurumu ileri gelenleri tarafından bröveler subaylara dağıhlmiftır. Bröve dağıtımını müteakıb kara kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Ismail Hakla Tunaboylu basanlanndan dolayı lubaylan tebrik etmijtir. Tunaboylunun hitabesini müteakıb törene son verilmij ve mlsafirler hazırlanan bfifede ağırlanmujlardır. Eroinciyi öldüren polis memuru B'r muddet «wel Avnl Rerbulut adında bir poltı memurunun Feriköy mezarlıfı clvarınd» Hüseyln adındakl bir »roinclyl tabancayl» Bldürdüjtmü >&rmıjtık. Hâdlsey» «id İlk tahMkat 5afhaxı dun netlcclemr!} ve polis Avnlnln b'durdüğu «ronc'.'.e muçterek olarak eroin latısı y&ptıgı tesbtt «dtldı^mden tahktkat üosynst katll «uçımdan do'.ayı sorgu yargıçlıjına MTkedllmiîtlr. Bir ağıl''a 500 koyun yandı Ankara 18 'Anki> Tıükıve Be çıka te^ıe* \e or.e'ne anlasm»sı mudristi 30 f 1952 tarıhıne, Turkıî ye Is\:cıe oderne in a=ması mudd°ti de 31 5 1952 tarıhıne kadar Konya 18 (Telefonla) Sılle bucpğmın başkavak ko\ürdekı bır ağılda yangın çıkmış, ağılda bulunan 500 koyun tamamen yanmışt'r. Kojunlarm sahıbi ile çoban ağır surette vaıalanmışlardır. 6 O hazmenın muhafızı, «hazıne emirı ıdı; atalarının aslen Sıdeli olduğunu, fakat suvollannın bozulup j er sar=mtılarının da ınz mamıle harabe\e çevrılmesinden sonra, asırlaıca evvel buraya yerleştığmı, cedle^ınden bırinın çok uzak bır tarıhte hâkkâkhk ett'ğ'nı soylerdı. Gaıbden haber veren kıtablara bakıp zaıçeler çıkartarak o meşhur hâkkâk •dını b'le oğrenm'ştı: Bambıus. Toprak altmda eserleri var ama ele geçırmek ımkânsız! Derdı. Zaten kendisi d« moraik sanatının ustalarındandı. Sırtında devetüyunden bır cübb», başında etrafı beyaz tavşan kürkuyle çevrılmış kırmızı bir takke, beyaz katırma binerek dolaşmaları ıle tanınmi}, halk tarafından Eevılmışti. İki genc prensesın oturdukları Toroada yetışen katran ağacmdan yapümış sıranın önünde durdu, hürmetle ığ İdi. Barsimon, büyük prensesin ihtışamlı güzellığıne hayrandı; hele krahçe tavırları alıp azametle, etrafına bakmadan ve iç âlemıne dalmış görünerefc yürüyüp akışını pek beğenirdi. Lâkın kuçuğanun ince, zarıf, kemiksız gıbı duran adaleli, atletık ve çevık vucudıle o çok sevimli, mânalı yuzune meftundu. Çapkıncasına. dudak büküşlerındeo, gulüslerinden, omuz kaldınşlarından, keyfmce hareketlerınden. serbest konuşmalarından derın zevk duyardL Amora, avcı, atıcı, binici ve erkek gıbı mucadeleci yetışmışti. Bunda ölen anasmın da tesıri vardı; zıra bu kadın Konstant nopol s sehrnden gelmış sırk kızıydı. Bır surek avı esnasmda atmın ayağı sürçtü; Susuzdağ üzerınde ıdıler; bır uçuruma yuvarlandı, genc yaşmda oldü. Alara prensi Kostos o vak'adan sonra meczublaşmıştı, kızmı, kardeşınin yanına Kolonoros'a gönderdi. İki kardeş çocuklan Sıde gıbi ehemmıyetını kaybetmiyerek gene korsanlık sayesmde mevkımde tutunan büyük b'r sahıl şehnnde bırlıkte gelışmeğe başladılar, Selâm sızlere, prenseslerim! Al lahın kâınatı kaplayan ışığmdan kopup aramıza düşmüs nur damialarıl Ülker dızisının iki yıldızı!. Amora gülümsedi; îrena vekannı mubafaza ettL Müneccim ona hıtaben: Dun gece, dedi, sizinle meşguldum. Zıra doğduğunuz tarıhe rastlayan gokyuzunde oğrenecek lerım vaıdı. İrena, muneccimlığin kılıse tarafından mazmum bır meslek sayıldığını bıld.ğ' ıçın cevab ver medı, alâkab gorunmedı ama duîmenus değıldı de.n Hesablarımda yanılmadığıma emınım. İstikbalıniz o kadar parlak ki gözlerım kamaştı. Sıze pek yakmda büyük bır ıkbal teveccuh edıyor. İkbal evlenme yolıle gelmektedır. İrena, sofuluğun arttırdığı bır mahcub yetle kızardı; başındakı tülü yuzune çekti; Amora fütursuzdu, soze karışıp sordu: Kıbrıs Kralıçesi mi oluyor, yoksa? Kalonoroı o devirde Mısırı haraca bağlamış, kuvvetlı bır orduya ve donanmaya sahıb, kendi başma buyruk bır beylıktı. Barsimon heyecanla cevab verdı: Kıbrıs Kralıçelıği nedır kı? Amca kızınız cıhangır bır devletın Imparatorıçesı olacak; hükum ve nüfuzu dünyayı kaplayacak. Talıh her yandan kendisine gülüyor: Hem kocası zamanında, hem oğlunun devrınde ikbalı parlamakta devam edecek Çok yaşayacak, öyleyse? Evet; ömrü uzundur ve tabiidır ki b r ımparatorıçenmkı gıbı çeşıdli hâdıselerle doludur. Maamafıh ikbal, once bır felâket şeklmde gelecek, sonra her şey duzelecek. Ya benim yıldızlarım ne dıyor? Pars'Ton altm sarısı kıvırcık sakaunı SA az.adı: «Cunıhurivet» ın cdcbî tefrikası: Ded ve kavma< şekeıınden b;r tanes ni kutudan kopararaK aazına attı. Mademkı Fahır sev vordu, Guldal da âşıkına karşı o sekerı sevıyormuş gıbı görunmek ıstıyordu. Pek beğenmış tr\rı alc>rak damağında ezdı; anlc^ın dıje dılını azıcık şapırdattı 1 b' "! Doktor, gülümsemesini gizlerremek için mendıhle luzumsuz ; ere dudaklarını sılmeğe mecbur olmuştu. Içınden: Ne tath kız' Ne kadar da hoş şeyler yapıyor' Her hareke'ı sevımdea ıbaret! Oıye söylenerek hikâyesine Gelel m Konas bahçpsine: Evet, genc kızın gozlcrı, gü?el kokulu, yumuk. serm ve taze çam surrunlerının rengmde ıdı Kendmden bır yaş buyuk olan, yan' on dokuzunda bulunan Pren ses Irenaya dsdı k' Paros bıze pek baktı; aklı burada kaldı. Senın aklm da ona takıldı, Amorfıa! Yakışıklı erkek, doğrusu... Eski Grek heykelleri gıbi bir vucudu var; ılâh yapıh bir delıkanlı' Dındar İrena, putperestlik âdetlerme ve eserlerıne'hayranlık duymaktan nefsıni edırgerdi. Am ca kızının bır günah mahıyetinde telâkki ettığı sözu üzerıne haç çıkardı ve: Amorfıa, diye azarladı, Cehennemlık olmaktan korkmuyor musun? Baban iş tmesm, yü reğıne ıner. Sen azizlık pâyes:ne yaklaşan bır dındarın kızısın! Babam genclığmde çok günah işlemiş. Ben de onun yaşına geleyım, rahıbelıkte karar kılanm. Füvâki bu baba acayıb bır adamdı. Bır fac adan sonra Alara kalesme kapanmıştı; munzevi bü omur surer, bır keçe ustunde yatar kalkar, ibadet ve nıyaz ıle azızler gıbi yaşardı. Cıvar der«beyleri kendısme hürmet gosterir, arazısıne ve nufuz daıresıne göz dikmeğ akıllarmdan geçırmezdi. Aynca kardeşi Kalonoras prensı Vard onu korur ve kaleyı elaltından idare ederdi. Amora, Prenses Irenadan özür dilıyeceğıne hem o cevabı vermiş, hem de hafıfçe dudak bakmüştü. Bu dudaklar kudretten kıraz kırmızısı idi ve üzerındeki incecık zar kaldırılsa sanki olgun b'r kirazın kehribar sarısı renginde bevaı elyaflı, hem diri, hem yumujak, usareli etıne rastlanacaktı. Müneccim Barsimon bize doğru geliyor; hos lâkırdılarıle oyalanırız. Dedı. Barsimon sarı, kıvıcık sakallı, orta yaşta, çok sevımlı bır âlım ve bır şaırdı. Aynı zamanda mücevherattan anladığı, kıymetli taşlarla sanat eserlerın: sevdıfı için Kalnoros Prensinin korsanhk. layesındc eldt ettığı LJsenin 9 uncu fimfm/l« blr, Ck Okullarda dJnlenme tatUl mektebde de btr çocujum var. AkLlse ve Orta okullarla mOmaıUt okullarda lkincl kaoaat dvvrasl dlnlenm* samlan ben isimdan döndükten, refikam m Iftcrindao kendinl kurtaüli 26 anlıktan rUbar» tardıktan sonTa oocuklanmnm ders v« blr b&fta devam •daoakür davre kanaat notlarını fljSra edan lcrl babmda 0yl« nalMta* maruz neler UtUden «TT«1 t|r«D kalıyonu İd p«k «hfl my&saıyacektlr. cak insanlar oldujmma hald« çok tlk okullardakl dlnlcntM tatffl » aralıktan İtibaren baalıyacak v« 6 oeak defa lttraf ederim «chel kesfliyoruz. En bafta uydurma dil fi> ya| akşamıruı kadar devam tdecektlr. Yurd dışına gidenler ve geleıiler nldığı için büyük kısımlannı anIXİny* Saglık Tc«kllâtınııı tartSıUdlgt beynelmUd lstatisük koncrctin* kitabUn chnatma rağmen «nlaIştlrak eden Doktor Munevver Kuz4 dun Kahireden jehrimlze dönmUjtur. makta ftdı kaldıklan kltablarm n« Unesco'da. Türklyeyl temsll tdceek drmek ijtedlğini karin* ile olsun ol&n Îstanbul Ünlvenitestnln «ski D« çözmeye takatimİB yok Ocen, sukanlarından Profoor r»hrl Yeniçayla allerin ••vablannı doğru dürüst Etruburg konferaneına lftlrak •daoek vermeye hi« fankân bulamıyorns.' olan İzmir mllletveklll Clnad Baban Zatea mrt mmt geçmek için %redün. blr S.A S. uçajl U* m*ml*«tlolan hlkmet, kimya, eebı* mızden ayrılmıslirdır. derslarln üstünden yülar feçLondra radyosunda Karagte tfkten flonra • zamanki taleba olan eseri çalmacak bugttnkfi TeHlerin kafasuıda bir * | Bu aksara Türkly» aaatl U* » M da Londra fllârmonlk orkettran konaerl •er kahnıyacajhm takdir buyururnt llaveten, Cemal Regld Heyln Karagte tunuz. Sırf çocuklanmıza yardıra «•erlnl de çalacaktır. Londra radyomı gayesile «dikdSrtgen» in mustatıl, nun bu programı 31, 41 v* 48 metr* cdenklem» in muadele, demek ollerden dınlenebllecektir. duğunu sorla öğrenen ebevyn, ee' Pamnk fîatlan düştü birde cçizgel fonksyon* dan veya Plyasaya gelen haberlerden anlafll kimya da «amfoter bilesik» ten bir dığına gor«, «vvelce 450 kuru$a kadar şey anlamaz ve çocugunu bu dersalıcı bulan Akala pamu{u 380 kunifa lerde destekleyemezse kabahat n« kadar düjraüştür. Bu tuknt ticaret mthaflllrd dusOn onlarda, ne çocuklardadır. Bunun dürmektedlr. Cünkü mevslm Uerledl» yegâne mesulü uydurma dil ve bu hald* pamuk mahsulünün yan»ı henüz dilin istünalınde manasız ısrar goselden çıfcmamıjtır. Bu yttzden müıtah terenlerdir. Sonra ebeveyn vardır, ıllln dunmnı da pck parlak detlldlr. refah içinde yasar. Hususl hoca çünkü bunlardan büyük Wr ^i»ni mah tutar ve çocuklanna öğrenme im•ulü bankaya terhin etmlîtlr. Flatın nıkutu geçen nnekl n ı t a n kânlarmı hazırlar. Bu imkâna mafimek tutan müjtAhırtlin mahculüna jrük lik olmıyan aılelerm çocuklan n« sek parm lstemeslnden dogmustur. Bu yapar? ısrar bir çok mUaterilertn kaçmanna da sebeb olmu^tur. tFıgaro» gazetesi gerek anabaPamuk ipliği karaborsası banın bılgi seviyelerini, gereksa Parauk lpltgl fiaüan yüksekllglnl evdeki çalışma fartlarını mutalea muhafara etmektedir. thUyae bllhaasa 12 etmekle mevzuun en can alacak ve 20 numaralı lpllgedir. BakırkBy fabrlkaaı imaUtını ona yerıne dokunmuftur. (8r» tanılm edecektlr. önümUzdeki ay Sırası geliyor, çocuğunuza tbundan İtibaren muhtellf imalAthaneler lh lan neden hocana sormas, öğrentiyaclanm dognıca f&brikadac temln mezsin de gelir evds ortaya ataredeblleceklenllr. sın?ı diye çıkışıyorsunuz. Cevab tpllk fiaüan Î1J0 Ilradır. Karabor•ada lpllk 1738 llraya latılmaktadiT. kolay: < Şimdi aktif sistem var babal Oğretmenler ders anlatmıyorTeneke Uıtiyaa çok artmıs Konserve vesair8 gıda maddelerl lçtn lar. Kitabınızı okuyun, anlamadıklüzurolu tenekeye lhriyacı olanluın larmın arasürarak öğrenin! KümUracaaü hakkında Ticaret Bakanlıgı tübhaneleri dolaşın. Bılenlerden nın llânı Ozeıine teneke giparla etmek sorun. Çaresiz kalırsanız ben o zaIrtlvenler alâkalılara müracaat «tmij man anlatmm» diyorlar. mış» lerdlr. Mektub sahibi, çalışkan ve fakir Evvelo» «enelik tenek» lhtlyaeı 4500 ton lken stmdiye kadar muracat eden talebe ile tenbel fakat zengin aile lerln İstedikleri teneke miktan 8000 çocugunu mektebde elde ettikleri tonu bulmustur. Talebln 10 000 tonu neticelerin makusiyetini ortaya abulacağı tahmln ed'lmektedir tarak usulün fenalığmı ispata çaBİIlndlgl glbi harbden «onra yegâne tahdlde tâbi tutulan madde tenekedir hştıktan ve okul aile birliklerinin Amerlkadan lthal edllecek olan teneke mekteb talim heyetile bu mevzunm kllosu buraya »0 kuruşa mal ola lar üzerinde mutemadi bir munaoaktır. kasa halinde olduklarını belirttikKereste fiatlan yükseliyor ten sonra mekrubunu jöyle bitiKereste flauarı yukselmekte devam riyor: etmektedlr. Bugun Içın ftatlar 200250 «Ben bugunkü tedris *arzı yeriarasmdadır. Avusturyadan kereet» lthalâtı yapıl ne okul aile birlıklerınde lâfı çok geçen, bepenılmı<en ve kendısıne maktadır Triesteden Ardahan Tapurana takri «pasıf» adı takılan sıstemle yani ben 500 metre mlkâbı mal yuklenmıştir mualhm için bıraz zor ve yorucu Bu mallar 15 gune kadar Istanbula gel olmakla beraber onun ders takrımıj olacaktır rmi icab ettıren usul ile daha iyi ve musbet neticeler alınacağa maÖLÜM nıvorum » Ankara Ajaası muessıslerlnden ve O'eki mektub daha derdli: (BoAjanj Umum Muduru nmhamr ve gazetecl arkadaşımız Kemal Zekl Gencos ğa7İçindeıı); « «Oğrencılerin evdeki «vaz'Ie» manın babası, Hukuk Fakultesı Sekreteri Muhlddin Koksal. îstanbul Em lerıni ve bunun mahzurlarım aç'ğa nlyet komıserlertnden Ethem Kopan vuran yazınız'.a üzüntülerıme, bir Ankara Emnıyet memur'arından Ecl m Korkmaz ve Ordonant Auzbaçılarından çok oğrenci veh'inin ve o*rencinın derdme tercuman oldunuz Halld Hocaoğlunun kayınbederı OSMAN ZEKİ GENCOSMAN E"n lısede, oıta ckulda, ilk okuHa 18/12 951 salı sabahı Hakkın rahmetl bubınan dort çocuk babasİMm. Cone kavuşmuştur. Cenazesı 19 12 951 cuklarım okur \azar, devır devır çarşamba gunu oğle namazpı müteakıb ıh'rsde, edebı^ atta, sanatta, şır &2, Haeı Bavram Camıınden kaldırılarak rıyaz'vede, fende smrılrnış ş~'ıs.ebedî lsti^ahatgâhıra te\rdl olunacaktır ye''erı de bulunan aıleiere merAllah rahmet ejllje subdurlar. Yani baba tarafmda &a, ana tarafında da cabıl k.mseler ; c î TEŞEKKÜR tur. Kendılen de bu hususta tab Kıymetli ve sevgili buyupumuz afın gardıne uğramaiuş orta halli Emekli Orgeneral ınsanlardır; fakat doğru durust an zasız sınıf geçtıklerı olmaz. MUSTAFA MUĞLALI'nın haztn ufulü dolayıslle derın acımızı Kendi kend^me bunua sebeblebizzat gelmek. telgraf, mektub gondermek «uretile paylaşmak nezakefnde rini du;unurken en zıyade bğretcerennıere verdıkleri bulunan vefakâr dost ve akraba'arını menlenn ı», cenaze torenıne ıştırak eden şaplı «v?zıfe» ler uzermae dururum. ordumuza, kıymetli komutanlara, muhSabah!=\ın ısıme gıderken çoterem îstanbul Valıîieıne, âhcenab zevata ve merhum hakkında lutufkar ne? cukıaı.m kahvalt.dan kajenış, ders rlyatta bulunan gaze'elerle muharrırle ierıle ba=başaâıi. Akşam 18 de evırtne ve \akın alpka gosterei kadirşm?* rre donc'ul ^ı zaman da onlsrı çaMuğla Be^edlyesıne en samımî m nnet «•nc bu u .. r Yemekten sonra ve sukranlarımızı sa% gı iîe arzederız da (22,3024) e kadar gene çalışırEşı, kızları, damadıcrı lar. Sınıf du^mıarı dolayısıle bır*** t bırlenne yardım edecek haldedırBuyük teşkllâtlı hastanelerde kabıli tedavl olma?ı ıcab eden mide kan=er: ler. Daha ileri muşkuı ermı de ge] amehyatımın Elbı«+an Ilçemız gıbı ku rek ana arı, gerek babaları halieaecek sevıyedfcdır. Ama ana ve baçuk bır saglık merkezi ba5heK m Operetor Ağa Mırze AH bejm >alnız ba ba olarak çicuklarırmza faydılı ş.na muvaffakı\dtle becerd e rnen olduğumazu iddıa edemeyiz. Çjnknniet'l doktorumuzun sadakat e çahşkanhgına teşekkur etmekle mınnet ku oniar bu dedığım zamanlarda, evlerınde dese çalışmazlar. Mv.Htarım Adres EIbı«l?nın Beştene koyunden telıf oğretmenler t?rafmdan verılFıtma miş olan tahammul ve takat üstundekı «vazıfs» lerle me^guldurler. Defter beyaz ederler, kıtablardakı resımlerı, şekıllen defterlere geçırırler, kıtab, defter kaplarlar, graiıkler yaparlar, süslerler, halle Arkası Sa. 4, Su. 8 de 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle