19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
umhuri KURUCUSU.YUNUS NAOÎ • QQQC . 9003 Tclgraf r» mektub adresi: Cumhuriyet, lstanbul Posta Kutura fstanbu! Ne. 244 Telefoniar: Umuml Santral Numarast: 24298. Yan l#leri 24299, Matbaa: 24290 Ordu karargfthı «Kore» 18 (a. a.) (United Pre*s) S»lı akşamı yayınlanan Sekizinci Ordu karargâhı tebliğinde bildirildiğın» gore, Doğu ve Baü cephelerinda dıljmanla ehemmiyetli sayılacak kadar çarpısmalar olmami?tır. Bununla beraber tebllğ Türk kuvvetlerile ilgili olarak ajağıdakl malumaü vermektedir: «Düşman, Türk Ueri mevıllerln» karsı muvaffakıyetsizlikle neticole Arkast Sa. 5, Sü. 1 de SM S | K 0 la r l Meclis, dış politikamızı Mütareke konf eransında bugiin gözden geçirecek esir listeleri açıklandı (C.H.P.) Meclis Grupunda dün, Grup adına yapılacak Konönistlerin, Tugayutızın bulanduğa cepheye dün yaptıkları noteaddid taarrazlar püskörtflldü. Aaerikan radyosa diyor ki: "Türkler yeniden destanlar yarataağa başladılar,, bugiinkü konuşmanın esaslan kararlaştırıldı '' A L A 1N Buyüfc Fransız edib've filozofu Alain'in hayatta muvaffak ve mesud olmanın yollarını herkesinjanİıyaeağı bir dille açık lıyan meşhur eseri. Bir dğüd kitabı olduğu kadar edebî bir şaheser. 1 Lira. Mesut Olmak Sanatı % VARUK YAYINEVI Ankara Cadd««i, 80/1, Istanbul Dış İşleri Bakanını müteakıb Kızılların, Birleşmiş Milletlere tevdi ettikleri muhalefet sözcüsü konuşacak ve listede 234 Türkün ismi bulunuyor umumî müzakere açılacak Ankara 18 (Tel«fonla) BM. M. yarınki gündemindeki lözJü 90ru ile 5 kanun tasarısı yer almaktadır. Bu arad» yarınki Mecliste gündem« başlanmadan e vvel Dı? işleri Bakaru Prof. Fuad Köprülü dı^ politika meseleleri hakkında genij izahat ver«cektir. Bakanın ızahlarından lonra C.HJ'. Meclis rupu adına Başkan vekillerinden Falk Ahmed Barutçu, dL? politika bahsinde muhalefetin görüşünü »çıklıyacaktır. Bundan sonra dif politika mevzuunda umuml müzakere açılac«ğı sanılmaktadır. Diğer taraftan CJÎJ'. Meclis Gnıpunun bugün öğleden sonraki toplantısında bu mevzuda görüs A r k a n S n . 5. S i i . l d e Partiler arasında vaklasma erçl parti aynlık demektir, ama (iusmanlık demek dejildir ve partilerin karşılıklı vazifeleri memleket islerini ya idare, ya kontroldur. Bunun için de kanlı bıçaklı olmaya, rırllnk gırtlai»a jjelmeye liizum yoktur; hatlâ islerini iyi görebilmcleri için buniann birhirlerile ivi münasebette hıılunmaları da şarttır. Bizde, demokrasi sistetninin temel unsurlan olan paıtiler arasındaki münascbetİTin normal ve dostane olduğunu maalesef kim§e iddia edcnıez. Aksine olarak bu mnnasebetler, mıınasobet almı>acak kadar hasmancdir. Son eunlerde bir taraftan Devlet Rrisinin muhalefet parMsi erkânını jomeğe davet elnıesi, diğcr taraftan muhalefet partisi Meclis sıizcıılerindcn Faik Ahmed Barutcunıın Başhakan ve Dış işleri Bakanile U7iınra sııren bir mtılâkat yapması partilerimizarası mıınasebetlerinin normal hale (jelmcve jrüVtuttuğuna bir delil, bir müjde Sa\ ılmaktadır. Birisi iktidardan, dijreri de kontroldan vazjeçeınijecesine goıe Demokrat Parti ile Halk Partisiııin birbirile iji Eeoinmcmeleri kendi iızerlerine dnşen memleket vsı/ifelerhıi i>i yapnmamaktan ve hn'kı birHiıine dıısurmekten başka bir ne'ire vrrmez. Biıisi aıtık hııkıimrte veıleşmiş. ö'eki 14 mavıs mağlubhetindpn Fonıa da mevcudijelini kuvvetle hissettireock hale gelmiş olan iktidar ve muhalefetin iptidaî dcrneklerde olduju çibi kendilerine bırer «illeti vııcud» yaratmak için karşı tarafla daimî ni?a halinde hulunma\a ihtijaclan da yoktur. Cumlece teslim edilmistir ki haj atta >ıımıısak usulle olde edilmiJ ecek hiç bir makul istek yoktur. Memleket davalarıııda nefsanî hislere kapılarak ofkelenmek ve bunu kutleve sira>et ettirmek de kimsenin bakkı değild'r. Korede şehid olanlar ve yaralananlar MilH Savunma Bakanlığı dün bir tebüğ nesrettl H Ankara 18 (a.a.) M. S. B. Temıll Bürosundan bildirilmijtir: Kore savat birliğimizden 14 aralık 951 gününe kadar muhtelif sebeblerle |ehid olanlarla, yaralananların adlan ajağıya çıkarılmıştır: Şehldlert Üsteğmen Tank Okur, Üsteğmen Fahreddin Güven, Teğmen Mehmed Öğen, Çavuj Haiil Bayer, onbaşı Mustafa Kocaeoncü, er Mehmed So'.maz, er Arıf Koç, er Tahir Kaçmaz, er Azız Aksoy, er Mustafa nazh, er Şükrü Karlı, er Ahmed İnce. er Dede Atasoy, er Mehmed Koyegıtmez, er Sadık Karaca. Yarahlar: Üsteğmen Lutfi Uğur, Üsteğmen Hayri Gür, kıdemli Başcavus Ahmed Özkan, çavuş Hasan Ünlü, çavuj Alâeddin Keıcı'ıer, çav\i} Arif Dincer, onbaşı Osman Uzun, onbaşı Ziya Yılmaz. Erler: Salıh^ Sağ'amoğlu, Ahmed ^lhan, Hikmet Acı, Kemal Asar, Dursun Kıhc, Mustafa Kavurma, Osman Sarıgül, Enver Kısaköse, Sa. 5. Sü. 3 te Maliye Bakanı, biitçe açığına dair soruyu cevablandırdı Hasan Polatkan, açığın iç istikrazla kapatılacağını, enflâsyonun bahis mevzuu olamıyacağını söyledi Ankara 18 (Telefonla) kl para hacmlnln 1,5 mllD. P. M«clıs Gnıpunun yona yükseldığini, bu bugünkü toplantısında yüzden altın fiatlarının Halil Ayan ve Cç arkaarttıgını BÖy]eml?Ur. dasuun 1951 bütç* tatblHasan Polatkan, Halll katı ve neticeleri hakkınAyanın fözlerıne hayret daki sorusuna Maliye Baettığini, eünkü bütçe gekanı cevab vermistır. Barekçesinde ınlajmt kaykan, geçen aenenin 1,5 dınm bulunduğunu, tedamllyarlık bOtçeainin 60 vüld^kl para artışının milyon açıkla kapandığıise Toprak Mahsulleri Onı, bu tçığın da yakında fisince bu tent bir mılMeclise getirilecek İç i«yon ton buğday alınmatikraz kanunu ıl* kapatısından ileri geldiğuıi, bir lacağını föylemistir. Haenflâsyonun bahis mevzuu lil Ayan, Marshall fonun Maliya Baknnı olamıyacağını «öylemis, dan geçen »ene bfitçetina Ifasan Polatkan lktisadt hâdiselerin kesin aynlmif olan paranın yazıb bir bir surette kaidelere bağlanamıyamukavel» ile teıblt «dilmi| olması cağını, meselâ altın kıymetlerınin ger^ktığınl, bütçe gerekçesinde bu bu sene bolluk içinde bulunan kayda rastlamadığını, tedavUlde Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Son Rus notasını reddettik Cevab! notaıruı diin gec* Moskevada Gronıyko'ya verildi Londra, 18 (B B C.) Moskovadan bu gece alınan bir habere gore, Türkıye, Bırle*ık Amerika, Fraıısa ve İngiltere »iynst temsilcileri Sovyet Dıs İsleri Bakan yardımctsı Gromyko'yu ziyaret etmişler ve kendisine Oıtadoğu Komutanlığma dair Sovyet notasına hü kfımetlerinin cevabını vermislerdır. Moskova, geçen ayın 24 ünde Or Arkası Sa. S, Sü. 3 te czacı mektebinin birer dereye benzlyen koridorlannda kalaslann üstunde cambazlık yaparak yüriiyenler Şemsiye altmda ve çizme gîyerek ders yapan talebe Bakanliğın ihmali neticesi geç başianan tamirat yüzünden Eczaa mektebinde koridorlar birer dere halinde, lâboratuarlann üstü açık, her taraf su içinde Ayakkabılanmıı sağlam olduğu halde, tu ila dolu; pantalonumuzun paçaları, çamaşır kazanına batırılmış gibi ıslandı ve çamurlu sular diz kapaklarımıza kadar sıçradı!.. Yağmurlu bir havada Eminönü meydanından geçtiğimizi, yahud, güzel bir bahar günü Balıkpazanna uğradığımızı zannetmeyin. Sıze, pardesümün eteginin tamirat lskeJelerinden biri üzerindeki çiviye takılarak yırtıldığını da aöylersem, nerede olduğumu tahminde artık zorluk çekmezsıniz sanırım. Fakat sakın accle etmeyın, gene yanılırsmız. Düsündüğünüz gibi iskeleleri he Arkası Sa. 5. Sü. 4 te DP.Grupunda Savunma Bakanma sorulan sual Diinkii Grup toplaniısında »»ninerimîzln nıiulafaasına dair sorunun, Bnkan IIulusi Küymonin uzıın iznhntından sonra, gürüşülnıemesi kararlnşü MilİPh'ekillerinin bu mevzucJa tetkıklerde bulunması için buaünkü çrupa bırakılması knra»]a^tırı!mıstı. Bu mevzuda bugün Feridıın Fikri Düşunsel söz almıs, bir çok eserleri tetkık ettığini ve Avruna parlamentolarındrki teamülü jözden geçirdıjini sovlemıs, İngüız parlamrntosu ananoleıinde bir bakanın kendisinden sorulan ">ua*i memlekete zarar getirece'3i kansatile cevab vermemekte serbest .lnrakıldığını. bunun içindir ki Savunma Bakanının noktai nazarında hakh olduçunu beyan etmiştir. Aksı mütaleayı serdeden Fahri Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Kaldı ki; hatfâ devletrilik tatb'katına kadar hcmen hemen büAnkara 18 (Telefonla) Demoktun iktNadi ve içtimaî davalarda rat Parti Meclis grupunun bugünbu iki parti programında bu\ ıık kü toplantısında sahıllerimizin nıüfarlJar da \nkiur. B'itun aMilıklar dafarsı için kara. deniz ve hava fah*i ve hinaenalejh hissidir. kuvvetlerım'zin kâfi olup olmadıHükumpt, devlet ve millî banka ğına dair Abdurrabman Bovacıgıllpıla yeni yeni sınaî teşebbüslere lerın sorusu gorüşülmüstür. Bu sopirer, > uzde vııı devletçi bir mıies ru, grupun geçen otıırumunda baSPse olan Toprak Ofisi tak\ije e rarttlı gorüşrnelore sebeb olmuştj derken onun liberal olduğu hak Mılli Savunma Bakanı IIu'usi K >ykındaki riva^etc ne dereceye ka men meselenın ehemmiyetine binaen bu mevzuda izahat veremiyecedar iltifat olunabilir? Imdi: memleketin iki büviik par ğini, arkadaslannın kendisini ınatisi arasındaki miınasebetleıin nor zur görmesini söylemiş. grup karnr mal ve tabiî halde bulunma^ı za verdıği takdirde mesuliyetı kendilerıne aid olmak ü?ere açıklamalarrureti nihayet taraflarca anlaşılda bulunaca^ını ilâve ehnişti. mış olmalı ki jukanda işaret ettipimiz temas ve mücameleler başlamıştır. 800 bin ton hububat ihrac edilebilecek Karadeniz bölgesinin mısır fhtiyacı tam olarak karşılamyor Ankara 18 (Telefonla) Toprak Mahsulleri Ofısi U. Müdürü Mümtaz Rek, bu sabah bir basın toplantısı yapmıs ve çiftçinin elinde halen daha mühim miktarda mahsul bulunduğunu söyliyerek demiştir ki: «Bu vaziyetten dolayı Ofisimlzin kampanya sonuna kadar geçmiş vü Arkası Sa. 5. Sü. 3 te İstanbul Defterdan Esad Gürsu Yurdda karakış devam ediyor Konya havalisinde kar fırtınasına tutulan bir çocuk öldü Karakıs yurdumuzda bütün şiddetıle devam etmektedir. Karadenizdeki fırtına ise bir derece hafifIemij ve bu sebeble Güneysu, Necat iki, Tan vapuru ise bir •gün rötarla yollanna devam etmeğe ba$ lamıslardır. Küçük motörler ise sığmdıklan limanlardan henüz hareket edememiglerdir. Kades vapuru 10^0 da Hayfaya müteveccihen limanrmızdan aynlmıjtır. Gemi ile yirmi iki Musevi de Fillstine (itmektedir. Bir haftadanberi devam «den slddetll rflzgâr, kar Te yagmur .ıava feferlerini de aekteye uğratmıstır. Bu yüzden Devlet Hava Yollan uçaklan İzmir tstanbul hattı harie obnak uzer» yurd içindeki diğer ieferleri yapamamışlardır. Yeşilköy Meteorolojl istasyonunun tahmin raponına före, bugün »ehrimizde hava bulutlu geçecek ve sıcaklık derecesi düne nazarnn azalacaktır. Rüzg&rlar kueey doğu istikametinden kuvvetle ese^tk, denizlerdeki kuzey fırtınası aynı şiddetle devam edeeektir. Gece.len devam eden yağışın, günün erken saatlerinde sulu kar şeklinde lasılalarla devam etmesi muhtemeldir. Bir çocuk soğuktan öldü Konya 18 (Telefonla) Bölgemızde soğuklar siddetle devam rtmektedir. Akşehrin Kızılcahamam mahallesinde oturan ve okul talebesi olduğu tahmin edilen Haşim isminde bir çocuk geceleyin Milâs köyüne giderken kar fırtınasına turularak soğuktan ölmüştür. Yahya Kemal iyileşerek dün yurda döıtdii Yahya Kemal Beyatlı dün Tarsus vapurile şehrımize avdet et« miş ve kendisile gorüşen arkadaşımıza gördüğü tedaviler neticesi sıhhatinin çok iyi olduğunu, dostlanna ve güzel İstanbula donmekten bahtivarlık duyduğunu söylemiştir. Besım, kendisini dün vapurda göstermektedir. Memleket haynna bunun devammı temenni etmemek kabil depildir. Anrak bu temasların daha Ha mıılâ>im bale eelebilmesi ve bozulmaması için hatıra şu gelir: Hııkumet her yaptığı şcyin fena c^uşu iddiasını işirrnekten mustarib gorunmektedir. «Hiç de iyi yap tıeıraız yok mu canım'» diye serîpnl^ler dııvuluvor. Eskimiş ve na6ir'3nmış iktidarlar alıngan değildirlcr. Lâkin bizde her iki taraf da henüz korpe olduğu icin iktidarm bu sitemleıini bir başlangıç devreM icin haklı hıilmamak kabil değildir. Bıına mukabil geçmişte yapılmış her şc\in kotü ve memleket zararına oîdusu hakkında iktidar rrehafilinin bevanlan da Halk Partisinî sinirlendirmekte, acı acı <.hiç de i\i bir şev vapmadık mı idi?,> sorıiMinun dillerde dolaştığı gıirıılmrktrdir. E<;er bıı karşılıklı tariz ve ithamlardan, vazgeçerek vakıalar üzerinde âfâkî muşahede ve münakaşalara girişilirse herkesin bıktığı bu si\asî gerginligin oniınr Kecilmis ve partilerarası munascbetleri tabiileştniş olur. Böyle bir mesud durutnun doğup yerleşnıesinden en çok memnun «lacak basındır. Çünku boylece tenkidler \e sırasına g<ire Dün «abah Anfdoluhisannda fe . takdiılpr hir ınakSiidı nıalısusa yoci bir kamvon ks?3>=ı olmu=tur B,r' rulınak ve memleket kaygnısile askerin boğularak olme=ıle neru eyaptığı hİ7nıetIer kıiçıımscnınek lenen bâdjse şuduı: tehliktsiııe ınauız 1 'nic/. 102809 piâkalı askert kamvon CUiMIIUIÎİVEI Çubukluya Lcnzın almağa gıdeık'n Bir Kamyon Göksu Deresine Yuvarlandı Gelir Vergisi kaçakçılarına ceza Ankaradan dönen Defterdar öniimiizdeld devreden itibaren baçlayacak ceza tatbikah hakkında izahat veriyor Bir müddettenberl Ankarada bulunan İstanbul Defterdan iîsad Gürsu pazartesi günu şehrimize dönmüstür. Temaslan hakkında, dün, kendisile görüsen bir arkadaeımıza Esad Gürsu çu maldmatı vermistir: « Malum olduğu uzer» 5ntimüzdeki devreden itibaren «elir beyannamelerinin tetkiki ve bu beyannameleri tetkık neticesinde, lüzum görüldüğü takdırde miieyyıdelerin tatbık çekli hakkında bilgi ve talimat almak üzere Ankaraya gitmiştım. Hüsnüniyet «ahibi mükelleflere yardım etmeği, vatanda}lann müşkül dunımda kalmamalan için açıklamalarda bulunmağı ve müracaat edecek mükelleflere müeyyideler hakkında İzahat vermeyi kararlaytırdık. Bu huruslan Radyo ve basın 70lu İle haUomıza duyurmağa çahsacağu. \ j;, Almanya ile ticaret müzakereleri Tütün ve kuru yemis liberasyen listesînde kahyor Bir müddettenberl Ankarada yeni ticaret anlasması için müzakerelerde bulunan Alman iktisad heyeti azan Herr von Mirbach dün sehrimiz« gelmlftir. Kendisile ?örüç bır arkadaşımıza Von Mırhith mlizakereler hakkında gunlan soylemıştır: « Mıizakereler normal seyrin takib etmektedır. Yılbasında bu Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Kaza mahallinin dunkü manzarası Anadoluhisan köprflsürıd» virajı donemıyerek köpriinün parmakhklannı parçalamış ve Goksu deresıne yuvarlanmıştır. Kamvon aevııl'iken kapm açan çofor Meh'nedle muavini Aiı kendılerüu dereye atarak kurtulmuşlardır. Kamyonun arka tarafından bulunan er Fahri Tekin ıse devrılen kamyonun alttnda kaldığından boğularak olmiş tür. Kaza etrafında tahkikata ba§ lanılmıgtıı. Bu mevıu flzerlnde durulacak en mühım nokta kanımun bundan böyle kaçakçılık olarak kabul e deceei hususlardır. Deftere işlenmemış her ticart hareket, defterin sıhhttınden şupbe ettirerek, dola Arkası Sa. 5, Su. 1 de Gördün mü şu Şrlıir McclKinin yaptığını kardeş... Suya zam teklifini reddetmi;... Ben de sütümüz kjymetlenecek dije sevinmiştiuı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle