12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Afrikadan Celiyorum: 29 Pars Bu gizli cemiyetin mensubları aynen Parsı taklid ediyorlar, öidürdükleri insanların kalbierini yiyor, kanlarını içiyorlar Yazan : Haidun Sel 5ehir R . . [HEM f M A L B A H S L E 1 insanlar =haberleri Bütçe sisteminin mali muvazene 1 CDMHUMTBT 19 Arafak 1951 • .1 , NAİINA M1HINA Kömür işçileri haklıdır Geçen yazımda gencleri hayata rını içerler. Bu suretle hasımlannm yetiştiren Polo ve Sande cemiyet cesaretini. kuvvetini kpndilerinde Devlet işlerinde tesirini hissettisarruf tedbırlerüıln tahakkukunu lerinden oahsetmiştim. Bunlann toplamıs olurlar. ren masraf tezayüdünün, muvazene zorlaştıran bir mahzurdur. Maliye yanıbaşında sade mahdud bir kı Senede iki defa, zannedersem eynoksanmın ve müsmiriyet zâfının Bakanı, varidatla masraflar arasıneım erkekleri veya kadınlan 'çrıe lul ve mayıs aylarında hakikî parsTarsus vapuru dün saat 17.30 da sebebleri, umuraî muhasebe kanudaki muvazeneden kanunen mesul alan tamamen gizli cemiyetler de lara karşı av tertıb edilir ve tu 420 ton yük ve 205 yolcu ile Baü nu ile vazedilmiş bulanan bütçe tek unsurdur. Diğer bakanlann vavar. zaklarla, mızraklarla yakalamağa Akdeniz seferinden dönmüştür. sistemile alftkalıdır. 26 mayıs 1927 lifeleri ve maksadlan ise, hizmoıin Gemi ile şehrimize gelen yolcular tarihli ve 1050 sayılı uraumî muha deminin hizmetine bakmak için lerinm stiatej!£i, tahsisat ta'eblerini gerektirdiği tahsisaü tamamıle EIBu arada büyük avcılann Fil ce muvaffak olduklan hayvanların da miyetini, kadınlann Yılan cemiyet kalblerini yer, kanlarını içerler. Bu arasında Avrupa Federasyonu A sebe kanunu, şimdiye kadar yapılan bütçenin en müphem kısmını teş en yüksek doz üzerinden formüle maktır. Müsterek menfaat, diğer lerini sayabiliriz. Bu yazımda bu merasira avnı zamanda yeniler için samblesinin toplantısına iştirak müteaddid tadillere rağmen, bütçe kil eden (E) cetvelindeki tahsisat bağlamağa mütemaviliir. bakanlıklan maliye karşısında müeden delegelerimizden Bahadır usullerini idarî bünvemizin husu la adam kıralamsğa tesebbüs edilditip cemiyetlerin en enteresanı ve de eemiyete giris törenidir. Bütçe bu esasa göre tanzim edi tesanid harekete ve koalisyon teşsiyetlerine göre şekillendiremem'ş ği görülmektedir. Bundan başKa, en vahşisi olan, Tarzan filmlerinin Pars insanlar, gizlilikleri ve v»h Dülger de vardır. lerek maliyeye verildiği vakit kılir.e sevkedebilir. Aynı usulü tatinanıbnaz masallannı andıran Le si âdetleri dolayısüe derin bir kor Bundan başka Tarsus vapuru ile tir. Hükumet bünyesi içinde, bütçe (D) cetvelinin tanziminde, memarBarker raporunda kullanıisn ta bik eden memleketlerde, bütçe musurette laria müstahdemin arasındaki hiyeopard insanlardan bahsedecesjim. ku membaı olmuşlardır. Meselâ Ke Heybeliada Deniz Kolejmde fizik masrnflannın mütemadi vazenesinin bir türlü tahakkuk eBu cemiyetin azalan kendilermi ve pelle reisi bir sabah uyandığmda hocalığı yapacak olan İngıüz mü artması istikametinde tazvik yara rarşi ahengini bozacak ve üeretler birle adeta bir pazarlık başlamak dememesi ve bütçe haarlanırken tadır. Alâkalı daire fazla tahsisat cemiyetin mahiyetini son derece kulübesinin önünde toprağa bir tehassıslarından Lee Rawsley de tan psikolojik temayülleri önliye arasında büyük muvazenesizliklere kabine buhranlan çıkması, câri .:isgizli tutarlar. Bir tesadüf neticesi, pars resmi çizilmiş olduğunu görür şehrimize gelmiş ve Türkiyede üç cek bir merci yokrur. Bütçe yeku sebebiyet verecek vaziyetlerle de istemediğini. ıht vaclrının mubrem temın bâriz bir kusurudur. mahiyet arzettığini, bünyesinin tabiraz da sekiz on kutu jilet, bir se anlar ki kendisinin verdisi bir sene kalacağını, ilk defa olarak nunun Bakanlar kurulunca karar karşılaşılmaktadır. 1952 bütçesinin geçen senekilersarrufa musaid buluimadığını ve laştınlması ve bakanlardan her biyağ lâmbası sayesinde s:rlann rıü karan parslar kabul etmivor: karar geldiğ'ni sövlemiştir. rinin bir masraf dairesini temsil ct Umumiyetle devlet dairelerinin diğer teşküâta daha fazla müsama den drha. müsaid bir karakter aryük bir kısmını bana anlatan bir değistirilmezse öliim tehdidi var. Roma Universitesi profesörleyerliyi buldum. Bu suretle bu cemiyet aynı zaman rinden Castelleno da ayru vapurla mesi, tahsisat miktannın bir sene malî muvazene mefhumuna kıyrt'et ha gosterildiğini ileri surmektedır. zetmesi, encümenin gösterdıği tivermeksizin bütçeden azamî tahsitizlikten ve Basbakanla Maliye Kepelelerin totemist olduklarını, da tuvvetli bir siyasî parti vaziye İstanbula gelmis ve İstanbul Üni den diğerine yükselen bir seyir 1a sat almağa çalıştıklarını sovlemek İşte bu noktada, bir Maliye bakakib etmesini kolav'aştırmaktadır. nmda aranma«ı pereken klâsik va Bakanının şahıî gayretlerinden ileyani her ailenia, daha doğrusu so tindedir. versitesile yaptığı mukavele mucimümkündür. Yalnız Danıştay ve sıf, mücadele kabiliyeti faydasını ri gelmiştir. Müsbet netice vermesi yun bir hayvaru veya bitkiyi cedbmce iki sene istatistik dersi ve Bütçe tasansının hazırlanması, Sayıştay gibi eski bir hukuk ve mahdud şahsivetlerin kuvvet ve lerinin ruhî mğınağı olarak kabul Kepelelerin en korkunc, en vah receğini söylemistir. umumî muhasebe kanununun 34 ün idare ananesine sahib teçekküllirın göstermektedir. Masraf taleblerinın iradesine bağlı olan bir sistem, deettiklerini yazmıstım. O hayvan şi, en iğreno âdetleri hiç süphesiz ölçü ve itidal hududlarına iadesi, cü maddesinde yazılı hükümlere tâ hazırladıklan bütçelcr, tasaruf mokrası rej'm'.eri için şayanı rav•veya nebat tabu addedilir, yani ona yamyamhklandır. Bir çok kavimler ...... . , . Philadelphialılann göçmenlere bidir. 2 haziran 1949 tarihli ve 5419 zıhnıyetınm ve umumı menfaat <n i bir Maliye Bakanının memlekete sıye değıldır. Demokrasi rejımlormi . . . .. .... , dokunulmaz, yenmez v j . Bu «oyyamyamlığı kannlannı doyunnak ,. . . , .. . .,. ,. yapabıleceğı muhim hıZTittı tebarüz ettiren mütehavvil hava, sayıh kanunla tadil edilen bu mad dışesının henuz tamamen sılınn>edı T , . . , . en„. , . yardımı ,. . toteminin yanıbasında bazılannın için yapsrlar. Meselâ Salamon ada.. ... ... i , ... de mucibinc* «bakanlıklar kendi gım. gosteren ıstısnalardır. Dıger teşkıl etmcktedır. Butçelerın mute?,., . . . .... ^ Amerlkanın Phlladelphla »ehrt muhtahsl totenaleri de oTabüir. Mes?lâ lannın sakinleri harbde ellerine addid defalar alâkalı masraf daire kabine içindekl kuvvet muvazenebütçelerini tertibliyerek ağustos trir agaca çıkmakla kendisini vah geçirdflcleri esirleri koyun besler tellf mnheb kıluelen adına, Bulgarit sonuna kadar maliyeye gönderırler. amme müesseselerinin istedikİTİ lerile maliye arasında gidip geldiğ, sinin değışmesine her an sebebiyet tandan gelen göçmenlere y«rdım olmık •i biı hayvandan kurtarmiftır. O gibi besler, sonra kesip yerlermiş. üzere, £xeton v&purlle 230 sandık gıyım Maliye Bakanı da kendi teşküâtının para ile hakiki iht'yac'an arasnJa masraf fasıi'an jzerın^e ha'^retli verebilir. Bir nızamın müstakar •ğac onun hususî totemi olur veya Kepeleler işi bu kadar fleri götür efyası, 500 çuval buğday. 600 çuval f» ihtiyaclannı karsılıyaeak tahsisat ki münasebeti teşhis edebılmık munakasa'ar cereyan ettiği ve ba esaslara davanması, kuvvetini *agüçtür. Âmme masraflanna mesned bir antilop kadar çeviktir, kendisi müyorlar. Yani cnlann yamyamlık sulye gonderilmijtir. miktannı tesbit ve gelir tahminlezan eıtesi yıl daha cömerd davrai hıslardan değıl, prensıp ve usuüerDi, yabani keçiye benzetlr, onu to lan bu kadar hayvan! değil, blrwz Tekel tütün işçilerinin zam talebi rini ihzar ederek devletin bir yıllık teskil eden ihtıyac vazıfe sahıblemak va'dıle tahsisatın indirılebıldi den aldığı zaman mümkündür. Bu tem Mçer. daha insant (I). Yamyamlığı dinî Clball Tutun fabrlkuı, tütün bakımı umumî bütçesini vücude getirir. rinin talebile tezahür ettığıne, mesul ğı gönılrrektedir. itibarla, memleketimiıde malî muvazife iahiblerınin on binlerle ifade v» «igaj» Iftüerinden kadınlı crkakll Bütçe tasınsı, Bakanlar kurulu taPan 'iffnn'f d* husuri teteml* bir mahiyete •okmuzlar. Umumî muhasebe kanununun vazeneden mesul makamın salihibir grup dün akfam matbaamıza mürmrini pars olarak leçmis, totemlerin* tki türlü yamyamhk sekli mev caat cderek fazU meaalnln kaldırılmatl rafından tetkik ve tasvib edildik edilen bir yekun tuttuğuna. ve 34 üncu maddeM murjbince bütçe yetıni genisletmek zarureti, ihmal yakıjır bir hayat g«çlrm»yi karar cud: Birindsi afl* içinde: Eğer a Tüzündcn Ucretlerlnln azaldıtını ve ten sonra, en geç aralık ayı başın masraf bütçesi bu kadar kalabalık bir kütle tarafından yapılan hiz Bakanlar kurulunda müzakere e edilemıverek derecede ehemmiyetl&ştırmıı erkekler eemiyetldir. Pan, fleden blriai Slfirae, çocuklan v t büyük blr yoksulluga düstüklerlnl bil da meclise lunulur.» met v* istihlâkin muhassalası ol dildiği takdirde ise, gergin haleti lidir. Ekseriyeti masraf dairelenni dlrmljlerdlr. îjçllerln iddia ve lfadeermanlann en kuvvetli, «n çevik yakın akrabalan onu yemekle müBütçe hasrhğının ilk safhan, ba duğuna göre, bütçenin ne hazırlık ruhivenin münakaçalar esnasmda temsil eden bakanlardan mürekkeb lerlne gör», lktisadl blr devlet tejektcUve an yırtaeı hayvanıdır. Bir, ffl kellef. Bu suretle onun meziyetleİU olduju lftn tercih ettiklerl bu fabyatıştın'pmıyarağı tabiidir. Filha bir heyet bütçe tasansının hazırbile dört tanluk cüssetin» ragmso rinl, cesaretini alnus oluyorlar ve rüttdm kendllcrln* elblje yaptırılmMi kankklarda cereyan etmektedir. ve ne de tatbik safhasında fi'li sarHer bakanlık. kanunla tayin edilen fiyatla hakiki ihtiyaclar ara<=ındaki kika bütçe jekunlannm Bakanlar lanmas^jr'a son karar merhalesini parstan t#Hph' Düsmanma acnna Slena karft onu daima içlerinda ya T« yemek varllınesl vadedlldttl halde teskll ettiği müddetçe, malî muvadan, kamı tokken bila laldtnr, 51 fatmakla bir hftrmet vazifesini (t) bunluın hlç btrl yerlne getlrllmcmlfnr. müddet rarnnda, müteakıb sene muadeleti kontrol» ünkân buluna kuru'unda kat'î neticeye bajlanmaCen« bu flkâyetler ctimleıtnden olarak bütçeden n» miktar tahsisat taleb mamaktadır. sı, bir bakıma Maliye Bakanının zenenin teessüsü hakikaten mü|durmek Içhı Sldürür. Bu cemiyetin yerina getirmJf bulunuyorlar. küldür. Tahsisat taleblerini ehemClball fabrlkası lfçilerlnln bu durumla edeceğini maliyeye bildirmekle mensubları da aynen para taklid Maliye Bakanhğının bütçe yeku tezini kuvvet'enc'irecek mahiyette mıyet sırasına göre sınıflandırmak, Bir ikind ctaa yamyamhk daha nnı bellrtmek üıere blr İstanbul mll mükelleftir. Maasların ve ücretl«rin dir. Varidat ve masraf miktarlan a•derler. var ki, o da harbde eidürdükleri tatveklll İle blrllkte umum müdürlüte yekunu, daire hizmtelerinin ifast nu kat'l neticeye bağlanmadan yadaireler arasında maU koordinasyon Ormanlarda geceleyin yalnızbası düsmanlannm kalbierini ve ciğcr fldan Ktıdika tenullcllen bursda da için lüzumlu para miktan ve kapabildiği, Basbakanın muzaheetiıe rasındaki fark Bakanlar kurulunda sağlamak ve masraflara hudud ;izna yakaladıklan hasun köylerin lerini yemek. Bunu yapmakla dfif en küçük blr alika cörmemlşler, derd nun veya mukavele icabı ya:>' »IÎI dayanarak, masraf dairelerini ta ortaya .konaca.eından, hükumet +lerlnl llgllllere duyuramami|lardır. İJSon fnHHere «ev?lıatimde Manszasmı mali muvazene fıkrine ima mek salâhiyetine sahib bir mcroi mensublannm, veya ortadan kal manınm alleaini mukaddea bir vı tanbul mületvekillerine de baprurduk zarurl »arfiyat bir araya gelince, sarruf ve itidale davet etmekten dırmak istedOderi kendi kabllel* zlfeden mahrum etmis oluyorlar. larl halde müxbet btr netle* alamıyan bakanlıklar bütçesinin umumi is ibaret kalmaktadır. Bu istıkamet leye ve ifrat ncktalpnmn tashihine tarafından bütçenin tanzırrnni temin fud'deki kömür madenlerini gezrinden birislnin ustün» aühr, onu Bir Kepel* için böyle yenmek, öl bu İKller. blzzat Gümrük re Tekel keleti meydana çıkmaktadır. Bu ia teki gayretlerin ilk safhası tasarruf çahşmnk murrkundur. Fakat diğer edecek şekilde mevzustın defetçtiril dik. 600 metre derinliğindeki da» Bakanının kendllerinln durumlarlle bakıiTHan, Maliye b?kanının heyeti mesi, memleket hesabına faydalı mP'iaıHan yalnız 110 metrcdekien vahai bir tarzda parçalarlar. Bu dürülmekttn d« beter. keleti teslcil eden masraf maddele temennilerine ve o faide vermeylnme«gul olmasım diiemektedlrler. ne inerck en modern kazı makine*•• insan avcıhğına pars pöstekilerine ce ikinci safhası itidal tavsiyelerine vekılede ekalliyette bulurunası, ta neticeler vrebılir. rinden bir kısmı mevzuat tarannlerile kömür çıkanldıgı yerler* bürünerek giderler ve ellerinde deAfrikada yapmıs oldugum on bin Sanayiciler anketinin neticesi dan miktarlarile tayin edüfîiğin'len, inhisar ebnektedir. BakanhkJar *&kadar gittik. Madende 1560 isçi Ue mirden birer pençe haline »oktuk küometreHk seyahstimln intıbalarahndan hazırlanan bütcelerin mübugrün bcüi olacak sabit bir bünye arzetmektedir. Dığer A L ENî T E Ş E K K Ü R 33 mi>hendis ve idareci var. Buralan sivri, kesici mustalan geçirirler. rma bu Kepeleler bahjile ton veriTlcaret Odajı ve Sanayl Blrlljl dele masraflann miktan ise, salâhiyetli balâğalı rakamlara vükselmek ih30 7'1951 tarıhinrîe bir kaza neticesinde kaybettiğim eşim daki işçiler günde 8 buçuk saat Öldürdükleri haaunlannın göğüsle(elerlnden mürekkeb komljyon bugün timali belirdiği vakit, evvelâ bütün yorum. çalışıyorlar ve günde 30 silin günmercilerin takdirıne ba Yusuf Metenin HALK SİGORTA ŞİRKETİNE yaptırdığı ve yalbu'uııMüdürü rini yarar, kalbierini yer ve kanla(Arkan var) Bölge Tlcaret toplanarak Muh»ln Baçm duğundan, az çok elâstikî bir ma bütçelerden muayyen bir nısbette başkanlıgında Tlcaret Odanız bir taksitini ödedıği 10.000. liralık hayat sıgortasımn mua delik nlıyorlar. Madenler devlettenzilât yapılması istenmektedir. •Ue aanaylcllarla aynlmam hunuunda hiyet tasımaktadır. melesıni tekemmul ettirerek kısa zamanda 10.000. liralık tazleştirildikten sonra gündeliklerl Fakat masraf daireleri böyle bir yapılan anketto ntücelertnl tetklk edeminatı tedıye eden ve azam! kolaylığı gosteren HALK SİGORElâsukl mahiyet taaıyan masraf teklifle karşılaşacaklarını bıldiklcri yüzde 33 artmıs, şimdl 40 şilin aeeklerdlr. TA ŞİRKETİNE teştkkürlerimin ulaştırılmasını sayın gazetenizTlcaret Odanndan aynlmak lstedlk lar araıında yatırımlan, (D) ve ve hesablannı ona göre avarladıklıyorlar. Aynea isçilere meccanen den saygılanmla rica ederim. Zonguldak, Şefika Mete lerlnl bildlnnek Uzere ljtlda lle mura (E) cetvellerindeki hizmet kadro lan için, bu temenni faydadan zisenede 12 ton kömür veriliyor. I3eaat eden «anayldlerln »ayısı yüıde larını ve dairelerin malzeme istihçilerdcn kömürü kabul etmiyenleM JORGULESCU . altmıı nlsb»tlnl buldugu takdlrde Tlca lâkini göstennek kabildir. Prensip yade zarar vermektedir. Tecrüberfaı 3 ton kömüriine mukabil beher ler, mütevazı bir zammın eski vazıret Odasından ayn blr Sanayl Odaıı itibarile her daire kâfi miktarda yete iade edildiğini, fakat yeni ıhton için 27 buç'jk »ilin tediye edikurmak lcab edecektir. daktilo veya odaeıya sahib bulun tiyaclar ortaya atılarak mühim bir liyor. Kalamnı da kendileri yakar Kız kaçıran bir mütecaviz madığına, ücretli müstahdemlere sz tahsisat taleb olunduğu zaman için veya satarlarmış. Bedava verilen yakalandı • para verildigine, daktilo makinelekömiirü bir tarafa bıraku^ak tnginisbeten kolay yürüdüğünü gösterflrlnci 9ube Müdür Muavinl Nusret t TİBA B E N Bü A K Ş A M D A N liz kömür amelesinin gündeliği oöıdemlr ldareslndekl b)r ekip dün anl rtnin v* mobilyenin eskiliğine, te mektedir. Bu itibarla, masraf daiee lefon ve kırtasiye tmhsisatımn K~ lan 40 şilin, bizim paramızla aşağl blr aabıkalıyı yakalamtftır. Sabırsızhkla beklenen senenin ilk kostümlü v« •arkılı komedisi Blr müddet evvel Kastamonunun Kü nisliyen muamele hacmini karsılajukan 16 lira turuyor. Oerçi tngil4 kıymetli bestekânn efsiz «cerlerini l» k*za«ınd* blr e v baaarak ıllâh teh madığına kanidir. Bu sebeble, irteredeki hayat standardmı bizimkl TÜRK SİNEMACILIK TARİHİNDE EŞSİZ BİR ZAFER dldlle Haoer adında 17 yaıında blr kızı vislerin dafana bir evvelki teneden SAFİYE AYL HAMİYET YÜCESES SUZAN YAKAR iîe ölçmek doğru olmazsa da, ayda kaçıran ve (ene kızs tecavüı eden RUTKAY ve LÜTFİ GÜNERİ'den dinliyecek ve yegâne halk 39 lira ile günde 16 lira arasındaki Hehmed Kulun tstanbula kaçtıgı pollı fazla tahsisat istemeleri teamül haDünkü y"murlara rağmen farkın pek fahiş oldnğunu da kasanatkân İSMAİL DÜMBÜLLÜ'nün yarattığı tsı&fından haber alınınıstır. Blr aydan lin« gelnüftlr. Teşkilâtın vüs'ati, bcrl aranan mütecarU dün poll» tara kadro derecelerinin dolgunluğu ve bul etmek hak ve adalet lcabıdır. fından Tahtakalede akrabasının evlnde tahsisatın bolluğu bakımından dayakalanmıytır. Sanık hakkında takl lreler ve servisler arasında insiya1938 de Zonguidağa gittiğim zabata geç'.lmljtlr. man, İşçi tedariki için çok uzak kl bir rekabet mevcud olduğunian, SİNEMASINDA Çarşambadakl hırsızlığı köylere kadar memurlar gönderiltahsisatın arttınhnasına maruf ^ay diğini öğrenmiştim. Türk köylüsü, hizmetçi yapmış retler de zamanla kuvvet ve kesaYer bulamayıp geri dönen 10 yerin dibüıde çalışmaktan hoşlanOç gün evvel Çarjambada avukat fet kazanmaktadır. binlerce sayın halkımızın ar Adnanın evlnde blr hırsızhk vak'uı mıyor; hasad zamanı geldi mi ozusu üzerine bu muazzam olduğunu ve bef bln llralık mücevherat Faaliyet hacmini, nufuz sahasuu caklan bırakıp eidiyor; bu jüzdea çahndıgını yazmıştık. fcnnlyet Mildür ve teskilât bünyesıni gc "'etn. tehacume mlni olmak gayesile kâfi sayıda kslifiye maden işc'sl lüjünde ifade veren avukatın hlzmetA T L A S'a iki büvük sinema bulmak miimUün olmujor, demîşçisi Fatma. e ve tabancalı blr şahaın arzusu, bürokrat idare sisteminin daha ilâve etmek zarureti girdlgtol ve kendlslnl tehdld ederek mü sevki tabiisidir. Devlet hayatında, lerdi. Şimdi de öyle midir, değil hâsıl olmuştur. cevherlerl calıp kaçtıgını »öylemlşse de bir daireye verilen tahsisatın yemidir? Bilmivorum amma, ma'lta yapılan tahkikat netlceslnde hırsızh kt^nu, kendisine atfedilen ehemmiisçiliği Rİbi çok sıkıntılı. zor ve teh gın blrzat yatma tarafından yaptldığı yete ve gösterilen itibara karine »aBu geceden itibarsn likeli bir işte çalışan insanlar aratesblt edilmiştlr. Hırsız kadın bugun yılmaktadır: Bu haleti ruhiye alAdllyeye sevkedilecektir sında binlercesine ayda yalıuz 39 tında hazırlanan bütçelerde, tahsilira verilirse, elbctte klmse yerin satın emsaline üstünlük arzusunu . K Ü Ç Ü K HABERLER^ tatmine yarayacak maksadlara kuldibinde 200 metre derinlikte çalışmak istemez Yann matinelerden itibaren * AHJANTtNIN Belgrad Buyük Elçl lanılmasını hedef tutan garib terMadenler, ne kadar tcknik bir rastlanmnktadır. Yatırım llf.ne tayln olunan Don Leopoldo Bravo tiblere şekilde işletilirse işletilsin, niha> et dun uçakla şehnmlze gelmlştlr. Elçl, tahsisatından makam otomooili şehrlmizden trenJe Belgrad» «idecek mubayaasına kalkışıldığı, (D) cetinsan unsurunun koluna muhtac'4A nr. dır. Kömür istihsalimizi arttırmak vellnden ücret alan müstahSinemalarında * HÎNDİSTANIN Ankara Büyük Eçliçin yalnız makine kuvvetine de•1 Jha dün »ehrlmlze gelmljtlr. de gorecek ve alkıjlıyacaksınız. ğil; insan kuvvetine de ihtiyac * DÜN EmlndnU llçeıt dahillnde W0 vardır. Bu kuvvet ise, boğazı tokmües»e»e kontrol edllmljUr. Bu kontrolBııs;ün en beğenilen aaat: ( AYRICA: KAHRAMAN YAZICININ GELİŞLEBİ ) lar Eminönü Kaymakıunı Mekkl Keaklluğuna denilecek kadar az bir para Eskişehir ASRÎ ve LAIiE'de Bahkesir FERAH Adana Matbuatm ve görenlerin büyük takdirine mazhar ">!" en ıtnıv8fft>t TÜRK P'mL nln başkanlıgında Muavlni Faruk Caile temin edilemez. Edilse bile bu, ASRÎ ve ÜNAL'da Bursa MARMARA Bandırma OZAR nıtez. merkez Bucak Müdürü Tarık insafa, ictimai hak ve adalete u } Çolak, 6 Beledlye doktoru ve 6 lktlsad Konya ŞAHİNDE. gun olmaz. Bu itibarla gündeliklcmurakıbinden teskll edllml» blr ekip 17 Ta ş1 ı tarafından yapılmıjtır. 102 m ü ; u m y t re zam istiyen 10.000 imzah istidayı bazı sağhk tedblrlerinin noksanlıgmdan Isviçre Hassas Saati dikkate alarak «arîların ve inıiiânOynayanlar: Yıldız Kenter Cahid Irgad V. Örfi Bengii dolayı Ihtar yapılmıj ve 56 müesseye BUGÜN Mat'nelerden îtibaren ların müsapdesi nhbetinde i»<"!ede ceza kesilmljtlr. Mümtas Ener Rauf Ululcut Celâl Alçam rin yevmiyelerini arttumak icab * OKTJLLARIMIZDA aktif metodun tatblkatına dair Çap» Eğltlm Knrtltüeder. Reji: AYDIN ARAKON Müzik : NED»M OTYAM sunde, geçen yıl oldugu glbl, denene İki muazzam şaheser birden derslerl verf'meğe baîlanmıstır. Beyoğlunda beş hafta oynadıktan sonra bugündcn itibaren 4 büyük sinemada birden * AMATÖR yelkendlerden blr heyet Vall v e Belediye Baskanını ziyaret edeMükelleflerin tuUcaklan rek yelkendllğln blr epor hallnde bıİsletme, serbest meslek kaYaratanlar: JOHNNY WEİSS>IULLER TRUDY MARSHALL Refii Bayan anma töreni klşafını temln makaadile lıtanbul YelDİV KAT: Devam ettiği müddetçe izdihamdan göremiyenlerİB ve görüo de guzelliğine doyamıyanzanc defterleri, muhtasar ( Mark of the Gorüla ) ken Kulübü ljimll blr derock kurmbilEugun saat 11 de Merkezefpr.dide ların u"""Jmî a>"7nsu üzerine meleri hususunda tavasgutunu lrteml»beyanname ücret bordrotu Refıl Bayarın olumunun 11 incı j ıldoKorkunç balta girmemiş ornıanlarda vahşî hayvanlarla müthiş ve lerdlr. Maliye Vekâletl nümunelenumu munasebetüe bir anma torenı terdünyanm en büyük gorillerile yapılan âmansız mücadeleleri bu * DENtZYOLLARI tdaresl tspany* tıb edılnuştlr. Bu toıene Sıgorta gfierine uygun olarak iyi kâfılmde göreceksınız. lle hükumetlmlz arasında tlcaret aniajtesi mensubları. S sortacılar v e Sıgcria gıda basılmıstır. masının mllsbet bir lekllde lnkişafınj şlrketlerı mijmfssıUerı ı'e merhumun ÇEMBERLİTAŞ ve MARMARA Sinem»lannda EFSLNCU BABA, FERAH SİNEMASI.SDA goz önünde tutnıaktadır. Bu sebeble akraba ve dostları ıjtıra^ edecektır. Umum! Satış Yeri: programa ilâve edilmistir. Bu büyük fırsattan istifade ediniz. onünnüzdeki yaz programlarında Batı Akdeniz seferîni yapan gemllerln BarOynayanlar: ANN ŞERİDAN JAK OAKİE JAK CARSON VATAN İÇİN bugün aynl zamanda Izmir TA VYARE ve İSCİ Sinemalarında gösterılmektedir. Piyanist Borovsky geliyor İNKILÂP KİTABEVİ selona'ya uSratılması düjünülmektedlr. ve eğlence do!u bir süper film. D^njanın tamnmış şohretli pıvano H M ^ ^ İ ^ İ İ I H M İ İ H A T L A S Fİ * DENİZYOLLARINA aid Sıvas tanvir+uozl.ırından <Alexartder Borovs1""» keri Izmlrden Napollye hareket etmljoeak aymın İlk haftası zarfmda meır'ctir. Geml Sokonl Vakum hesabına 'BU AKSAMi ke'ırn'r» eelecck ve Ir'3nbu!ia resltal akaryakıt getirecektlr. olarak iki knn£?r ve AikB'ada da or•• DENİZYOLLARI, memleket lçl tu* ker'a !'» b r kc" vrecek*ır. ' Izm hareketlerlm takviye etmek üzere, •dareye ald gemilerle, yaı ayalnnda Iskenderuna yapılacak seyahatlerde ten zılât yapılması için haaırlıklar» bajlamijtır. * İSTANBUL Onlv*nlta*t Tılebe Pangaltı Şehzaiiet tttanbul Beyojru Kadlköy Birlfğinln normal umuml heyet toplantısı 4 ocak 952 cııma jünü MarmaM 'okallnde yapılacakttr. I * M. P. BE5IKTA3 Muradlye ong< ' (Dear Murderer) senelik kongreıl 24'12'19S1 pazarte= saat 20 de Bejikta» Ortabahçe llçe loka İngilizce l'nde yapılacaktır. Nüshası 15 kuruştur ERİC POr.TMAN GRETA GYNT Abone seraiti Tiirkiye Hari« ARALIK 19 Rebiülevvel 19 Tarsus vapuru diin geldi üzerindeki tesiri Dr. Feridun Ergin ünkü Cumhuriyet'te, Zonguldak maden işçileri sendikasmın işçi yevmiyelerinin «rttınlmaaı hususunda hükumetle temaslar yapmak üzere 10.000 imzah blr lsÜdayı hamilen Ankaraya geldiklerb» dair bir haber vardı. Sendika ba^knmnm Ankara Ajans muhabirine söylediklerîno göre maden işrilerinin bu dileği yerindedir. Filvaki yerin altında 200 metre derinlikte çalışan ve ayda 39 llra p?ra alan binlerce işçi mevcndmuş. 1941 yılmda miiessesenin beher ton kömür irin ödediği ortalama lşçilik ücreti 329 kunış iken 1951 yıhnda 47S e cıkmış, yani ^o 49 »rtmış; halbuki Zonçnldakte hayat sartlan 1941 a nazaran 1951 d« %500 artmış. Sendika başkanı lşÇi ücretlerile geçim seviyesl arasındaki nisbetsiz farkın, bütün anıe'.eyi sefaletle karsı karsıya buaktığını söylüyor. Ben, Zonçuldağa biri 1918 mayısında, diğeri 1938 yazında iki defa gittim: ikindsinde kuyulardan birine de indim. Birinci gidişimde, zavallı maden işçisi tam bir sefalet içinde, ecnebi kıımpanyHnm kesesini doldurmağa çalışıyordu. O kadar ki sirketin kurduğu külüs»ü» hastanede bir tek banyo ve duş bile yoktu. Kuyulardaki vagonlan çeken hayvanlara. bu Türk işçisinden daha iyi bakılıyordu. İklnd gidis.imde gördüklerim, ilk müşahedelerimle kıyas kabul etmiyecek kadar iyi idi. Cumhuriyet rejimi, işçilere insan muamelesi yapıyordu. Ustabaşılara küçük evler, isçilere iki kat karyolalı yatakhaneler, yenıekhaneler, yenl v« mükemmcl bir hastane, grizo iştialine karşı modern cihazlarla müeehhez bir şıhhî imdad istasyona yapılmıştı. İsçilere ekmek, galiba 100 para mukabilinde sıcak yemek verilmekteydi. Fakir Türk köylüsü arasında biraz para tasarruf etmek için bu 100 oaralık yemeği yemiyerek yalnız ekmek, sovan ve birkaç reytin tanfii yemekle iktifa edenler vardı. f K O R D O N B L Ö ŞARK SİNEMASINDA A TLA S r\ Pangaltıda İ N G İ İ P E K ARDATH V A T A N İ Ç İ N A Z A K ve T U R A N Sinemalarında IKANLI İ Z L E R (Tiirkçe) GELİR VERGISI ' ÇenberlitaşMarmaraFerah ve Üsklidar Sunar tinemalannc'a 2 DUDAKTAN KALBE SARKIS! (Orijinal) Y I L D I Z SİNEMASINDA Bugünden İtibaren İHANET ÇEMİERİ DENNİS PRİCE Hafifmeşreb evli bir kadmın değişik aşk maceralan... Evliliğin mukaddesattna hürmetsizHk edenleri bekiiyen fecî akıbet .. Kı<'?nc k^anm tuvler ürıetici intikamı . Alkazar Tan Emre Alemdar Yurd TOTO TARZAH fTürkçe) Büyük Senenin En Kahkaha Filmi I ABRA KADABRA V. ] 7 2 1 12.11 14 31! 16.43118221 SM Sürat Film I. ] 2.39 7T28l 9 ' Î Llra Kr. Llra Ka 42.00 Benallk 81.00 22,50 Altl aylık 43.00 12 00 Oç aylık İ4.0» 4,50 »00 Blr aylık U İ K RA T ızete"mı~e < pvrak ve S/nnlav tuffedilrtn edümesın iade alunmt Öanlardan metuUyct k»bul «U İ M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle