12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CU.MnURIYE 19 AnMi S'jPO Jt RADYO Bugünkü program İSTANBUL 12.57 AÇIİ15 v e progt'R;.r'ar 1300 Haberler 13.15 R»dyo salon orkestraıı korierl; löaıe eden: Seımn Argeşo 13.45 Şarkılar (P!.) 11.15 Programlar v e dans mi?igi (Pl.ı 14.40 Türküler (Pl.) 15.00 Kapanıj. İkinci Milletlerarası İstanbul Bas Egar aynı zam*ad« bir etol, bir ketbol Turnuvasının gördüğü bü418 oyuneu 600650 bin frank. düfckin, bir kahvehaneai yoksa ha yük alâkadan cesaret alan kulüb490 oyuncu 500600 bin frank. yatlanm bunlar günü gunünt ka lerimiz ecnebi organizasyonlara 1082 oyuncu 500000 frsnktmn zanmakta ve her ao transfer elmak geçmi?!erdir. tehlikesile kulübün iradesine tâbi eV^ik. Bu teeebbüslerden ilkini GalataCeri ksianlar da 415.000 franktan buJunmaktadır. saray ile Beyoğluspor müşterek az para almışlardır Gerçi resrnen haftada 15 ıaat ça | bir organirasyonla meydana getirBu rakamları Fransadakiierle lışmaktadırlar. Lâkin kıymetli bir mi|lerdir. Basketbol sahasındaki mukayese edersek bir profesyonel eleman için bu kâfi mjdir? Bunun bu cesur adımlanndan dolayı iki oyuncunun ayda aldığı ücret azamî dışmda ne kadar çahşıhyor. Üste kulübümüzü bilhassa tebrik etmek 23 bin franktır. (Bma nv'ıısu 500 lik denü: motörü kullanmamak, o isterim. binden fazla şfhirlerde vüzde on tomobll idare etmemek, kahvehaBugüne kadar baskctbol sporu, nalerde vakit geçirmemek, çarşam bi' zam yapılır.) kulüblerimizde üvey evlâd muaBundan başka netbe, tasrif ve badan itibaren ifeceleri saat 10 dan melesi görmüştür. Bu maaiesef acı ANKARA jahsî kıymet, esasları üzerinden üç aonra sokağa çıkmamak gibi ya? saklar da mevcuddur. Hele for bir hakikattir. Fakst bundan dolayı çeşid prim de ödenmektedir. Hulâ7.28 Açılış ve prcgrani 7.S1 Nejeîi | da kulübleri muahaze etmek fazla parçaUr (Pl.ı 7.4S 'inber'er s< nn ss Fransada azsmî ücret diye blr munda olmaısa aylık ve primlerin viçdansızhk olur kanaatindeyiz. Zi Şarkılar Türküler (Pi.ı 8 25 Güfey yokhır; fakat tekaüdlük de eluilmealne cebeb olan, yedeğe anün progTamı 8.30 Müıik (Pl.) rı kulüblerin kasasına şimdiye ka Iınmak tehdidi de raba. yoktur. dar tek kuru?cuk olsun sokamıyan 9 00 Kapar.15. Ddncl füciyet, ojoınculann bir Görüldüğü gibi ingilterede pto bu subeye sarfedilen pek cüz'i fesyonel futbolculuk gerek kazane, ort» çağ usulü diye vasıflandırdık meblâğ bile bir fedakîrhktır. 1215 Memleketten selâm 12 20 gerek hizmet müddeti bakımlann lan transfar meselesidir, ki oyunGalatasaray İle Beyoğlusporun Memlekele s e l i m 12.30 Şarkılar eular »endikasına nararan bu «esir dan çok farklıdır. Orada 15 senelik organizasyonlannda 13 00 Haberler 13.15 Keman aoloları oyunculara tesadüf edildiği gibl müzayedeı sinden oyuncular hoç bu müşterek ( P l ) 13 30 ÖJle Gaıet««l 13.45 muvaffak olmalarını candan te Hafif jarkılar (Pl.) 14.00 Kap»ni|. yalnız bir tek maç oynamış profes nud degildirler. menni ederim. Zira bu maçlardan yoneller de vardır. Vasatt hlzmet Btr oyuncu bir »enelik bir mu• edllecek klr, bu gibi organizasyonmüddeti 7 »eneyi geçmeı. kavele yapar. Eğer kulüb kendl17.5» Açıh| ve progrBm lg.00 Belara yol açacaktır. Böylelikle; basProfesyonelliklt par« kazanmıı sinden memnun olursa onu muha ketbol da »rtık kulüblere varidat rtber farkılar ıs.15 Koyün taatl clan oyuncular oldugu fibi parazit faza eder, olmazsa transfere çıka temln eden bir maden halini alacak (Yurddan teıler i|tiraklle) 19.00 Hab«rl«r 1»15 Tarihten blr yaprak bir hayat «ür«nler de vardır. Poli nr Muhafaza etmek istedigi halde | ve neticede Türk basketbolu, ku 19.20 Cumhur Bajkanlılı armorü mızıtical and Economi Planoing't göre ancak senede 332.000 frank verlüblerin de gayretlerile çok daha ka»ı 2000 Konujma 20.10 Müzlk 20.15 Radyo Gazetest 20.30 Küm» profesyonel oyuneulardan çoğu mal mekle mükelleftir. fazla terakki edecektir. Jaılı, kadın v» erkek grupu (Karcıjır •ahibi olmaktadırlar; fakat kimisi Transfer, oyuncunun hiç bir afaılı) İdare eden: Ruşen Kam 21.15 Şimdi gelelim organizasyona... bir otel fahibi, kimisi bir lâterna.. lâkaaı olmadan kulübden kulübe Konuşma 21.30 Karışık şarkılar Beyoglusporla Galatasarayın müş 22.00 Konuîma 22.15 Müzlk 22 45 ve lâtemaya kadar düşmtk korku yapılır. Bazan S0 milyonm varan bir su çok defa otel sahibi olmak ümi tranafer bedeli, en iyi bir oyuncu ter%k organizasyonlannda çehrimi Haberler 23.00 Kapanış. dini kırmaktadır. nun 15 aene ıür*n oyunculuk ha ze davet edilen ekip, Italyanlann yatında kazandıgı paranın yeku «Varese» takımıdır. Bu takımı, 28, Fufbolcular •endikası Ingilterede profesyonel futboleu nundan daha fazladır. Mesell: Shef 29, 30 ocak günleri Spor ve Serların bir •endikası vardır ve çoğu field Wendnesday kulübünün bey gi Sarayında alkiflayacağız. Varese, 1932 yılında teşekkül futbolcular ayda iki fillzt (80 ku nelmilel iç forvert Sewell için blr S4 milyon eden bir basketbol takımıdır. İlk ruf) vtrmek •uretilt buraya a » kaç ay evvel üdedigi bu huıusta muvarfakıyctlerini tkind Cihan olmuşlardır. Rivaytte göre A T N frank transfer bedeli 1 2 s 4 5 6 7 8 nal oyunculan hep birdtjn bu mn bir rekor teskil etmektedlr. Buna Harbinden »onr» göstermege ba|dikadan çıkmışlardır. S«ndika r* rajmen adı geçen bu eyuneuya aa lamııtır. isinin oyuncular fiztrinde pek nü dece ilk mukavele lmıasında veri1945 • 1946 sezonunda ikinci ka M fuzu yoktur. Bazılan Jtmaa Gut len 10,000 franktan fasla Wr eey tegori fampiyonu olarak birinci «A hriv ismindeki bu reisin an parlak verilmemlstir. Sendika: kategoriye terfi etmiftir. 1946 futbolculann aylıklanndan daha t Trtnsferi kaldınnl 14 veya 1947 de 45 ekipin istlrakile 9 grup yüksek bir ücret aldığuu, ıtndika 5 aenelik kontratlar yapılnn ve bu üzerinden yapılan maçlarda grucı olmaktan ziyade politikaa oldu kontrat bitince oyuneu kulubünde punun fampiyonu olarak 12 takım tn ğunu, hattâ îşçi Partisinin mufrit kalmakta veya başka kulübe geçarasındaki final maçlanna kablmı; A (Bevan) koluna dahü bulunduju mekte serbest olsun» diyor. ve neticede ücüncü olmuştur. 1947nu söylerler. •a He«hur Arsenal kulübünün me 194$ seıonunda, aynı mevkli isgal Bir kaç defa oyunculara grtrv neceri M. Wittaker buna karsı: eden Vareae, 1948 1949 da ikincl te yaptırmak teşebbüsü akim kalmıı liğe ulasmıştır. 1949 1950 sezof Böyla oluru kulüb beraberolmasına rağmen futboleu sendikanunda da İtalya ikincisi olan Va Soldan tağa: sı (Glayer's Union) nkışan oyun lıgi, kulüb vahdeti kalmaz. Trans rece, (eeen yılm da lkinciliğini 1 Lodota tutulmu» blr vapurun cuların başvurduklan bir tetek fer yolunu mecelA azaml 10 milyaptıgı hareket. 2 Aıa İsmi (Ikl keyon frankta tahdid edelim; likin elde etmiftir. küldür. Bu senekl jampiyona henüz nl llme). 3 Leylegin glinü onunla gekulübleri ve kendl emeklerlle bir çer. 4 Blr emlr. tarihe mal olmuj bir hayetlenmemiştir. Fakat Varese, devlet. 5 Oh n» mükemmel, ah blr Şampiyona maçlaruu idare «dan jahsiyet haline gctirdikleri ve bir haşmetli «futbol ligi» de bir müd stU Mhibl ettikleri oyuneulan ye 1951 1952 sezonu İtalya başketbol tane yaptırıp bafimızı (okab'.lıek. 6 det bilmemezlikten geldikten sonra tifttrmiı olmaUnndan lstiıade et liginde en göz dolduran bir takım Gezintt y«rl (eskl terlm). 7 İsinln olmajını UÖyenln «vllyaya v»detti{l, nihavet bu sendikayı tammak ıo~ melerine mânl ehnıyalım. Vt*r olarak gSze earpmaktadır. meşhur blr pehlivanın babası. 8 runda kalmıjtır. Üç lenedenbari velev ki ban şartlar altmda dahi Aynea muhtelif rurnuvalara ka Arablar İçin atejtlr ı m ı blzim İçin «Join Commitlee» ismindeki bir olaa oyuncular b0yle blr serbesti nlan bu takım, blr çok muvaffa yemij, (azet* ve kltab mdjterUl. lcşik komite federasyonu, lig y*ye mallk olnrlarea, ne kulflb kahr, kıyetler elde etmiştir. Gecen sene Yukarıdan afağıya: sendika murahhaslaruu bir araym ne klâs futbolu.ı cevabıru variyor. İtriçrede yapılan «Pentecote» tur 1 Osmanlıların onuncu hükümtoniamaktadır. Bu amada futbol Kulübleri Ur firma ve ldareeile nurasna iatirak eden Varese, çok darı. 1 Bu mevsimde ıık «ık kola lijHeki oyunculann, üerat Tt hartol «U yh'isM eayan s«ndika bir kuvretll r»klb'«ri arasmda şampi çıkan. ellvell kadında bol bol buluyat şaıtlannı tetkik etmek flz«r« nan. 3 Çevrllince kafa derisi hastaihtflM haliode oyunculann (sendi yoaluğu kazanmıjtır. Bu sene de lı|ına ulramıı meydana çıkar, eserler birhüjnjmet tetkik heytU Messinada yapılan «Lo Forte» tur veya yüzyıllar (eskl usul çogul). 4 kanm) mamdU kulObe, Ufe, birlem?ktadır«" * sik kotntteye vaki mflracaatleri bir nuvasının galibl olmuştur. Gene Tarlhlmlzde blr devre delâlet eden blr Her ne kadsr kulflb murahhaala netioe vermeoe patronlarla laçfler 1951 yıh ieinde Arjantin fampi çiçeğin bahçeai. 5 İstanbulun hoj blr n bu iddiayı kabul «tmiyorlaraa da, arasmdaki lhtflâflan halle memur yonu eA. C. Palermo» ile yaptıgı sayfiye yeri. ,« Teral aavasta düsmuıa yapılanlardandır, tallmin mazsendika, oyuncu üeretlerinlı» hai millt hakem mahkemesine gitmeg» karjılaşmayı blr basket farkla kay luma reva gördügu. T Bir harfln tada 12,000 den 14,000 franga çıka haklan olsun iatemektedirler. Ş\m betmiş ve geçen haftalarda Yugos okunuju, blr devletl temsil «den ljarenlmasmı ve üç tenedenbarl bir ta diye kadar Ihtüftflann halll için o lavyanm flnlü takımı «Kızıl Yıl rln yanıı. 8 Karsısındaklr.' sozune kaüd sandığı teckil adilmif olma yuncular yalnıs ilk fle derecedeki dıı» ı blr puvan farkla yenmeğe lnandırmak UrUyenin lçtlgl. F. K. G. sını kendi gayretlerina hamledlror mercllere muracaat edebilmekt» muvaffak olmuftur. 1 2 3 4 5 6 7 8 lar. dirler. Vare*e, fehrimize ?u »ekilde bir Fransada «endika mevcud olma kadro Ue geleceğinl biidirmiştir: makla beraber kontrat ve transfer Tracuzrl (Kaptan), Marelli, MasAİZİAİNÜ şartlan aynıdır. doni, Checchi, Alesini, Salvi, Guİngilterede hakemler ÎİKİİİHİAİLİAİT aleo, Turolla, Bernasconi, Zucchi. İngilir hakemlerinin profesyonel Bu kadrodan Tracuzzi ile Marelli SİAİK İİNİEİVİ İst. Borsasının 18 12 1951 fiatları olduklan pek iddia edilemez. Bun İtalyan milH takımmın oyunculaAçılıs Kapanış lardan vazifelerini bir meslek ola rındandır. Diğer taraftan, yukan1 Sterlin 785.50 784.80 d 100 Dol»r 280.50 280 M rak yapmak istiyenler Arjantine gi daki kadroda ismi yazılı bulunan RTIİZIAIBHİTİE 100 Fransız irangl 0.80 0.80 derek ayda 120150 bin frank kaZucchi, İtalyanlann Akdenir o100 Llret 44.80 44.80 zanmaktadırlar. 1012 si bu işi de yunlarına katılan ekibinde yer 100 Isviçre frangı 64.03 64.03 nemek için oraya gitmiş ve kısmı alan Dino Zucchi'dir. O da çok 100 Florin 73.68 40 73.68.40 ÜNİA ' T! E M İ E İ L , 100 Belçika frangı 5.60 5.60 âzamı orada kalmıshr. Bir ikisi de kıymetli bir oyuncudur. İtalyan 100 Drahmi 1.87S 1.876 (halkla müşkülâU uğradıktan sonra mill! takımında 13 numaralı for100 Çekosiovak Kur. 560 580I geri dönmüştür. İngiliz hakemleriİSTANBUL BELEDİYESt mayı giyen Dino Zucchi. İskende100 İsveç Kur. 54.12.50 5412.50 nin'güzideleri, her sene futbol li riyede çok güzel oyunlar çıkarŞehir Tiyatrolan : ESHAM ve TAHVILAT gin profesyonçl çamp yona ic:n aeş mıştı. Diğer taraftsn yukandaki KAIZLİ TAHVİLLER Saat 21 de rettiği «el kitabı» nm o mevsim takımdan Alesini ve Gualco. İstans ı v a s . E.7ü;um 1 Ü4.60 DRAM KISMI idare edecekîeri maçların hizasında bul turnuvasma katılan İtalyan Sıvas Erzurum 27 24.60 yazılıdır. S O î Gü N millî takimına davet edilmişlerdir. 1941 üemiryolu i 23.7* Vaısn: CEVAD 1941 Demiryolu II 24.60 Hakemler kıyrrft'.eri itibarile üç Bu iki oyuncu. imtihanlan münaFEHMİ BA5KUT 1941 Demiryolu III 24.05 sınıfa aynlıyor. İçlerinde Mösyö sebetile İstanbula gelememişlerdir. Ttlelon: 42157 Milli Müdafaa 1 23.85 Ellis. (Türk Aîman milli maçını Kırmızı Beyaz formalı «PallaMılli Müdafaa II 24.70 • KOMEDI KISMI İstanbulda id?re eden zat> Evans, eanestro Vprose», görü'düğü gibi. Milli Müdafaa III 24.35 • DİMYATA GİDEKKEN ?.!ili; Mlidalıa IV 23.68* Griffiths, Leafe, Linz, Ribi Avru eidden çok kuvvetli bir kadroya 6 FA17.LI IAHVU.LF.R pada bir çok beynelmüel maç idare maliktir. Bu şöhretli takımla karYazan: D. H. Psatha Î3.40' Titrkç«»<: Nlx\m Dtrtan etmiş hakem'er de bulunsn birinci şılaşacak Beyoğlusporla Galatasa1941 Demıryolu VI 113.40 • sınıfm sayısı 40 kadardır. İkinci sı raya muvaffakıyetlpr dileriz. Telefonı 4040» Kaikınma I Pazar türüerl 15.30 da Matln» Ka.kü'ma II HU.30 Cem Atabeyojlu nıftaki hakemler ki 50 ismi ihtiva K3.1\:nma III 110.30 Glseler ıaat 11 d» açılır. Pazarte»! eder yedek hakcmlerdir. Ücüncü 1948 ısükrazı I 11340' akjamlan Draın kumında, u l ı akfl»m. kısım ise 300 yan hakeminden iba1943 isURrazı a ları Komedl kıamında temsil yoktur. U3.3O Hakem Komitesi bugün 1349 istikrizı I 112.30 rettir. Hakemler ve yan hakemleri fc 5 FAIZLİ TAHV1İ.1. :;R seyahatleri için ücüncü mevkiden seçilecek KARIŞIK i ş Ergarü harcirah alırlar. (İneilterede fi'len a.90 Yenilenmesine karar verilen Fut24.30 Ikramiyeli 1943 yalnız birinci ve ücüncü mevki var 24.00* bol Hakem Komitesi seçimi bugün Ikramiveli M. Müdafaa Korr.ed! 3 perde dır.) 114.80 » 1911 E B T I M >'i!u iV saat 18 de Beden Terbiyesi BeyoğÇarsambadan baçka Eğer idare ettikleri maç ikamet114.50 » 1941 lu binasında yapılacaktır. Bu seher ak;am ıaat gâhlarmdan 125 kilometreden daha To 4.5 i AIZI.! Y.\H\ ll.l. ER çirnin çok çekişmeli geçeceği rivatam 21.15 t* uzak ise 1500 frank da yemek para yet olunmaktadır. 106.00 1949 tahv:: sı alırlar ve eğer mactan aonra evCum» Pazar matlne BJ.SK HISSMKRI saat tam 14.30 da lerine dönrnpk "nimkiin olmıyacaiOümpiyadlara iştirak 200.00 Merkez E.îiıt Ttltfon: 4037( sa ayrıca 1100 frank da otel parası 23.00 Zlruıt Bar.: Î949 istatistiklerine ?öre şampiyonaya dahil 92 kulübün 3000 kadar profesvonel oyuncusunun aldığı «enelik para (sadakat ikramiyesi haric) ?öyledir: 270 oyuncu 650,000 franktan fazla. İngilterede profesyonel Bir İtalyan basketbsî futbol endüstrisi takemı ?eliyor 6 Oyunculann İW jücâyeti Sendikamn bu iddiaaı hakikate uysun uymasın, oyuncular, gencliğin ilk heyecanı geçtikten »onra iki şeyden |ikâyet hususunda birîeşiyorlar. Galataiaray ile Beyoğlusporun davet ettiği «Vsrese» takımı ile üç müsabaka yapılncak Y A RI N M'tinelevden İtibaren J TAKSIM Sinemasında 17.57 Acılış ve programlar 18.00 Akıam konseri (Pl.) 1S.30 AUen Roth yaylı aazlar orkestr&smdan nıelodiler (Pl.ı 18.40 tbrahlm Örgur v« arkadaşlarından danj mürljl 19.00 Haberler 19.15 Fasıl heyetl (Nihavend f»sh) Hakkı Derman ve ırkartajl»n 20.00 Saz eserlerl; çalan: Radyo küm» MZ heyetl 20.15 Rndyo Gazete«l 20.30 Kııı şehlr hauerleri 20 35 Radyo Tiyatrosu 2130 MetropollUn operası i«natkârlarından aryalar (Pl.) 21.4Î Şarkılar; okuyan: Can Akşit: çalaniar: Sodl Isılay. îzzeddin Ökt», Yorgo Bacanoa 22 00 Dlnleyicîlerl» baıtMfs: konujan: Bakl Süha Edlboğlu 22.10 Plyano diinyuındı geıintller: çalar,: Cemal ReşM Rey 22.30 Çes'dll memlekftlerden datlslar (Pl.) 22.45 Haberlr 23.00 Programlar ve dans müz'.gl (Pl.) 23.30 Kapanıs. Bazi hasta devlet memurlarının t«davi edürr.ekte oldukları müesseselere olan teda\l Ucretlerinln vertlmedljt. bu yüıden o saglık müesseselerlnde ııkııtırıldığı ve hattt bazan lsüakale ugradıklanna dalr jikiyetler almaktayız. Bu glbl hastaların tahslsatlarını vaktinde tedarik edip vaktinde göndermlvcn muhasibi nrsul'.ere ve Idarelere dcvlet şefkatine mazhar otoıuş blr hastanın tahsiratım gecıktlrmeye klmMıı;ri hp.kkı olrr.adıgım hatırlatırız. Tahsîsat bekliyen hasfala r Yepyeni bir mevzu İle Güzel bir T Ü R K fllmi CEYLAtl = ! LM İsfaııhul halkını aylarca Açık Hava Tiyatıosuna koşturan BUZ REVÜSÜ'nü büfün ka:' "3 İSTANBUL CİCEKLERİ füminde seyredeceksiniz. A T L A S F I L M tejekkürü Alaşehir. Sarıgöl. Cabertarar köyü öğretmeni: KUçükçekmec» Soguksu mahalİMİ M «Bundan » ay evvel tsUnbuld*. II zcdtUıı han 2. kat, 1213 numarada klnlerinden Arlf Tetlker yazıyor: •Bizler Ktteiikeekmee* Soğuknı a u . EUck Koll. Şirketinin radyo reklâmım aldık. Karakol elile jröndermijler. Biz hallest «akinleri blr aydanberi raha* blr köjden üç arkada; bu ije glrtp rad ve huzurumuzu kaçıran müteaddH yoya talib olduk. Radyo, Tisa marka, lıırsızlık vak'alarının (tillerinl kısa halk tipi, pejin 20 lira: ayda 1» lira blr zamanda meydana çıkarıp çalınan taksitle kullaniîlı bir teknik eserml;. ejyalarımızı lade eden ve blzleri hn. (•) Önce 20 fcr liradan 60 lira ve 15 zursuzluktan kurtaran ba;ta kıymetM Künde bir gelecek olan Ziraat Dergi..i Emniyet Miidürıimıtz Kemal Ayrün* irin de 15 lira, yekun 75 lira yatırdık. ve dirayetll İstanbul Jandarma Alıy Bir ay sonra 30 lira daha yollandıktan Komatanı sayın Albay Hayreddine, lıemcn sonra radyolara kavu;acai;ıınızı haskomlser Alljana Te fedakar maiyeti I ildirriilf r. 90 lira daha yolladık. So arkadaşlarına. BakırkBy Jandarma Ko. zıin kısası bizim paraların gittiğini an. mutanına, Çekmece karakel koman* ladık. Radyodan hiç, hiç haber yok. danı ve erlerine kalbden gelcn sükraa Taahhüdlü üç mektub yazdım. Cc\ah ve minncttarhğımızı arzederlz.t alamadık. Bir köyde daha yeni hir Beşiktaş KaymaJkamıruı» oğretnıenim. Alınterimle kazandıgım anamın ak sıılıı gibi helil 55 liıamı bir cevabı alanıadım. Bunun üzerlne İstanbul Beşikta? Kaymakamlığından: Kmniyet Müdiırun» yazdım. Sağ ol «Gazetenizin 3/12/1951 Urlhli nüthl. Minlar. o şirkcti hulmıışlar, ifadelerinl i)mışlar. Alaşehir Sarıgöl karako sında: Brşiktas Kaymakamlığından üf luna yazı uelmiş. Şlrket isterse radyo dlleka baslıiı ile cıkan yan lncelendl. 1 Sokağın adını gösteren levha Minu, vevalıud parasını yollarız diye ifade vermislcr. Okudum. imza elüm. astırılmıstır. 2 Kaldırım tamlr at. Siıkcte de yazdım. Bir aydanberi de tirümlşlir. 3 Elektrlk lâmbası k o . ! ahrr alaınadım. Kendl paramı olsun nuiması kaymakamlığın gttrev Te y»» ilayım diyorum. 13 aylık bir öğretme klsi ctimlesinden olmadıfi lçi» 4/12/951 •p, nmın parasına în?af edin haylar. gün ve 53$ sayılı yazı 11e Vall T* Be. ! ; 'il'rln (tikkatini rıkrr'eniri dilerlm.» lediye Ba^kanlıgına anedllmljrlr. muhtan Abidin özdemire İzmirden Miraç Yalper imzası İle aldıgımız mektubdan: Kaynıakam aleyhlndekl mektubunıua «Hemen hemen İzmirin en Ijlek yer ~e«relmr.roruz. Sıkâyetinîzl muclb hâ« lcrinden biri de, Basmahane ve civa . ^ipyi V,>liniîe veya İç İ;lerl Bakanlı . rıdır. Tren i<ita«yonu oradadır. Bütıin *ına biWirnıenizi tavsiye ederiz. Egeye işleyen, otobii^lerin garajı orariadır. Enternasyonal Fuarm en büyuk kapısı ve biıyiik caddelerln kavsak Hâdîseler Arasmda Felek noktası da hurada olduğuna Köre: Bajta yayalnr olmak üzcre, her türlü seyrüseferin en kalabalık oldu£u yer de htırasıdır. Herkesin bildiği gibi, eaddeler nakil vasıtalarının; yaya k.ıldırımları da yayalarındır. Hal böyle Iken: Buradaki yaya kaldırımları. yayaUrın 'lcğil. kühve sahihl^rinindir! Bu civar* da oldtıkça fazla kahve v.ırcîır. Hepsi (Üçüncü sahijeden devam) He hemen her zaman müşterilerinin ya dilmiş davaları, meseleleri ytni rMinı. yaya kaldırımında oturtmaya masa ve landalyaları İle blrlikte defteıitıe çekerler. müsaade ederler. Cadde, çok kalabahk Bszan bir öğretmenin, evind* olan nakil vasıtajarına bile dar geldigi çocuçu bu kadar meşsul enecek için; yaynların hurada yüriimesl ınümkün değil ve tchlikelîdir. Yaya kaldı va^fe vermesine inanmıyarak isyan rımları da, kahvelerin ımistcrilerilc edip: dolılıı^u irln: huradan geçmckte hir Çalı<mıyorsunuz. oyalanıyor» hayli miisküldür. Erkekler masa ve sanrialvrler arısından miişktilâtla Ke sımuz, vakit öldürüyo'.'sunuz, diyt çebiliyorlar'îa da, genc kızlar ve ka ç"ıkışırım; fakat bu azarlarım aradınlar ne yapsınlar? Nereden geçip yol dan çok geçmecien. çahşmak üzeri larına devam etsinlcr? evlmize gelen sırrf arkadaşlarının Her hakımdan mahzurlu, olan hu dıı da aynı işleri yapmaya uğraşmaruma müsaade eden alâkalı nıakamla rın hu mesele hakkında henl ve benlm laril» ;amar hslinde yüzüme çarpı» ıribi merak eden vatandaşları aydınlat. lır. vnasını rica ediyorum.« Bugün kat'iyen eminim kl; meVakıflar Umum Müdürlüğiinün selâ tabiiyeden derse kalkan taleve Beîediyenin nazarı dikkatine be hocanın ders üzerindeki su^lin» Fstihte Nalbanidemir sok.iimda muhatab olmadan evvel tabiiy» No. 1 den Yaşar Aktuna yazıyor: defterini eöstermeye ve onu beğen» • Fatihte Hacı Ahmcd Ata Köseoglu, Fatih Dülgerzade camilni ıriıya ııfak ditmeye rnecburdur. tefrk tamîr ettiriyor hissl vererek. Hesrbdan, hsndeseden, coğrafyaDill^erzade eamllne biti«ik olan arsa dan, türkçeden, lisancisn, resimden, nm hemrn kapısı yanında kiiçük bir revirme yapıp mezkur yeri mukave. mu^ik'den hep böyledir. E... Bu çccuk ne vakit çalıjıp te He aynı camlm müezzirane bcş lira aylık kira Ilc kiralamı;tlr. Düsüncesi. r.S!İ derse aid cevherden hisse v« nıeskur yeri kiraya verip, ve on beş bilci alacak? sene, hüsnüniyetle arsanın vergllerini Nfdcn sınif gecme nisbetleri bu verip neticede tapuyu kcndi namına kaydc!mck<ir. Bütün bunlardaıı Va kadar düşük clmssın? klflar idaresinin haberl var mı? YokKitablvı defterlere nakletmek, sa harekete ıteçmcsini btklerim. Yalnız şurasını da tebaruz ettireyim kl deftprieri süslemek, eene dcfterleri S 7 ifcçcn ır;a Istanhul Bclccli.vcsine şünlük vazifn kâsjırllnnnda parçalaÖÜ p.iddir. rarıi tamiratı hu vcsilryi ver mak isi kimlore kalncak?» mektedir. Bclediypnin dahi nazarı dikGöıiilüyor ki ailcler ve çocuklar katini çeknuniri dilerim.'. Boşaziçi Li.scsinden C. K. rümu ı denilidir. Destikçe ycni yeni şikâI yetler vc Havalar kaışısında bıılunzile mektub yazan okuyucuya I dujunm/u anlıyonız. Okutma sİ5Şikâyetinizi nesretmiyoruz. Çünkü. j temimİ7İn esa^h şckilde tctkikini \n j evvelâ hüviyetinizi saklamışsınız. Son j ra da haksızsınız. Telefon sontral me tac edeceğe bonzcyen bu mevzu ismemurelerinden numara ile abone is ter istemcz bir anket şcklini aldı. tenlr. isimle değll. Erenköy santral me. Bpkalım hu mülıim davada millî muresi stadyomun numarasını bilmiye. | bilir. aramakla da mükellef ve vazifeli eğitimin ilmi mii'aleasını öğrcr.mek I değüdir. Soüra, Tr'çfrn İdaresi Bele kabil olacak mı? I aiyeye de bağlı clegildîr. B. FELEK İzmir Belediyesinden bir sual Karasu ilçesi Aziziye mahailesl Bir öğretmen bir radyo müesscsesinden parasını istiyor RCzüne itimadımız olan blr Türk ratttohaaısı Avrupaya götürdügü Bo|azicl sigaralarının içinden Irurt çıktığınl görerek mUtceuir oljnmj v« bu dgaralardan fittltl yabaneı memlekettekl dostlarına verdîgl hediye paketlerlnd» de lcurt bulunması endljeaile keyllyeü blze yaz»rak ld»renln dikkatlnl çekrn»mlzi l»tem!îtlr. Tekel îdaresl mamu. Utının daha sıkt kontrola muhtac »1. duğunu gösteren bu vak'anın liyık ol. duğu ehemmlyetle dikkate almacagını üm:d ediyoruz. Tekel İdaresinin dikkatine Küçükçekmecelilerin zabıtaya BU A K Ş A M N E L E K SİNEMASINDA Hâtıriuı asla nnuhılamıyacak HARİKULÂDE BİR ŞAIIESER Zevkli .. Nefis... ve mükemnıel blr fllm. MetroCîoldwynMayerin en güzel filmi. GELİI\İI\ BABASI (Father of the Bride) Bsş Rollerde : Ev vazifelerinden ebeveyn de şikâyelçiî • SPENCER TRACY JOAN BENETT TAYLOR m • ELlSABETH • Bu neşe ve güzellik âbidesidir. !• • • Film RİTA Yıldızlığın^an Prensesliğe " I I ' İ ^ M I % H A Y W O R T H'un yerini alacağı söylenen, ilâhî üzelliğile bütün dünyayı teshir eden Müstesna yıldız A N O U K Kudrctli sanatkâr TREVOR HOWARD'ın yarattığı SAHRA KAPLANI ( GOLDEN SAT ".M \NDER ) Yarın akşam AR Sinemasmda TUNUS'un bir esrar ve heyecanı içinde alkışlanacak Vera Ellen Cesar Romero ve David Niven taraflanndan çok güzel bir tarz.ia aratılan D A N S Yalnız BlR K R A L İ Ç E S İ SARAY Sinemasında Ö L Ü M Müzik, renk, dans ve zarafet hâikası fi''ıinin gördüğü rağbet ve kazandıgı muvaffakıyet hasebile HAFTA DAHA GÖSTERİLECEKTİR. r KIOILTAIY Sayın Doktor ve Eczarılara BORSA SANOSTOL Almanyadan yeniden gel miş ve depolara tevzi edil miştİT. Her yaşta çocuklara ve büyüklere mahsus en mükemmel kuvvet ilâcıdır. H05 lezzetli ve kolay tahammüllüdür. 200 gramlık bir şişe SANOSTOL'da B ve C vitaminlerin'len maada Coğrafya Kurumu Baçkanı Macid Arcanın v: V.lesi vefat etmistir. Ceuazesı 20 12 951 perşembe günü ög'.e namaz'.m rr:;:teakıb Tpçviktyc C^iı^.inden kaldınîarak Bakırkövdeki aile kabristanma defnedilecektîr. OİN İ KÎÂİZ HER 60.000 U.l.A. Vitamîni 36.000 U.İ. D3 Vitamni mevcuddur. CHEMİSCHE FABRİK PROMONTA HAMBURG S ATILIK KÜRK MANTO 24/12/951 pazartesi günü saat 14 tt yeni ve hiç kullanılmami| bir kürk tnanto Sarıdal Bedesteaıinde »atı'acakttr. Şimdiden teşhir edilmiştir. KÜCÜK m DÎHI!I;.'II.I • verilir. Herhpîde, hakemler her . idare ettikleri maç için 5500 frank ] ve yan hakemlerinin beheri 2750 , frank alırlar. SAIÎKAi ...\R;>.\ M 11 > ! Hakemler iigin idare komitesi srtıı^lar taıafından tayin olurmrlar. BunlaU6 40 Türk lirası nn masraflarım oynayan kulübler ZJ 10 Gulden 4S.10 verir ve maçı takib eden dört g*in Sterün 41.80 Reşad zarfında oyunu idare eden hak«m KÜİCO 5.1S hakkında bir «tayini kıymet rapoPAK'S B"RSASI A! .1 IN H A V , ru» göndermeğe mecburdurlar. Bu (1) kilo allın 560.000 Fr. raporlarm kopyası kulübün bu ra421 Fr. fl> dolar por'.ara aid defterinde yazılıdır. Bu SERBEST P1YASAOA DOVIZLER raporlar hakemin maçı idaredek' Sterlin çek 910.920 muvaffakıyet derecesine göre ken910929 Sterlin efektif disina sıfır (fena) ve 4 (pek iyi) 402403 Dolar N. V. not verdifi gibi 1 (kifayetsiz), 2 393395 Dolar efektiî 9292.50 Isviçre Fr. (orta), 3 (muciSi memnuniyet) diye Saat 16 da t»sblt edildi. notlar verirler. Zıraat Bank 11 U Bar.k N Iş Bank H Türk Ticaret B. 116.35 35 00 35.00 6.50 edecek memleketler SAHN MOMT BLAHC (•) Yanında yıldıs lsareti bulunanlar anıunel* Sörmüf o l a n . ludır. Helsinki 18 (a.a.) (U.P.) Olimpiyad komitesine, bu ana kadar, MUAMMER KARACA Opereti Bu akjam ıaat 21 u* 1952 Helsinki olimpiyadlarına kabM A K 8 t M 'de lacaklanm bildiren mcmleketlerin Cum&rtesl, pazar 16 da sayısı 48 e yukaelmittir. Türkiye matint ve çarjamba 16 de bu 48 memleket araaındadır. da tenıilath matlne. Rusya, Çin, Hindistan, MacarisSORMAGİR tan, Çekoslovakya, Brezilya ve İs 9arkılı tuluat oyun panya henüz iftirak edip etmiyecek Perfembe aksaml ile cımartesl mattne taiebeye tenzilâtlıdır. lerini bildirnaemiflerdir. h«r gün 11 tt Oftlır. Tcl: MIM 1948 Londra olimpiyadlarına 59 memleket iftirak etmijti. Baaao T* yayan Otmhurlytt Matbaacılth *« kında «oyunu takib etmiyor», «fan OurttciUk Türk Anonlm Ş.rkıti teziye kaçıyor», «pek merhametCftoğlu Halkm »fc.li No. M/41 siz», «gülünc» gibi tavsiflere tesa•ahtbltrl düf olunur. Bu raporlan gerçi resmen kulübün büroau yazmak icab NÂZİME NADİ ve ÇOCUKLAR1 Tea> iılrriM fTln Mar* •<#• Sıfır ve 1 notlarının sebebleri de ederse de hakikatte bunlan meneMtı'ul ttüdür | raporda yazılı olmalıdjr. Bu raoor cerler formüle ederler. (Arfctti var) [ lardan bazılannda hakemler h»kCEVAD FIHMİ BAŞKUI İIERİ OtliH 0ÖKKÂNLARINOAN İiTEVİrtİZ ÇAPAMARkA •* KUtULUŞ TAHIHİ ; IHS
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle