14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
M Aralık 1951 CUMH "* ! * ET Mütareke konferansmda esir listeleri açıklandı Japon, 1 Kanadalı, 1 Yunan ve 1 Holandalı. Birleşmiş MilW verdi^i Kstede, 20740 tanesi Çinli olmak iizere esirlerin sayısı 132,474 kişiye OAliğ olmaktadır. Associated Press ajansınm muhabiri, komünistlerin listesinde 11.559 harb esirinin ismi bulunduğunu belirterek şunlan kaydetmek tedir: Halbuki, Birleşmi* Milletlerln kayıb tahminleri hemen hemen 100,000 kişidir ki, liste bu rakamın yanında pek hafif kalmaktadır. Amerikan kayıblarının sayısı 12,000 kişi iken: komünist listesinde yalruz 3,198 kişinin isminin bulunmaEsir listeleri açıklandı sı beklenilmekte olan bir keyfiyetTokyo 18 (a.a. A.P.) Bugün ti, mütareke görüâşmelerinde ilk ieSon zamanlarda, altı ilâ sekiz bin ia müsbet bir adım atılmışhr. Tâli Amerikan askerinin feci şartlar a!komisyonun bugünkü toplantısında tında k.atledümi| olduklarına dair her iki tarafta bulunan eair listeleri veriknia olan haberler, Amerikan , teati edilmiytir. Birlegmis Milletler resml çevrelerini en fecl lhtlmaller «özcüsü General William Nuckols için hazırlamıştı. tarafmdan bildirildiğine göre, «coKeza güney Kore askerleri için münistlerin elindeVi A"";ksn esir lerinin sayısı 3100 kadardır. Listede verilmiş olan rakam da insanı hayAmerikalılar haric Müttefik esirle rete düşürecek kadar küçüktür rinin say.sı binden biraz daha çok (7,142 kişi). Güney Kor e kuvvetlegösterilmiştir. Gilney Korell esırle rinden 70.000 kişinin harb esiri rin sayısı da 7000 e baliğ olmak'a oldugu ve 88.000 kişinin de kaybolduğu lanılmaktadır. dır. Bajtaraft 1 inci sahifede nen taarruzlarda bulunmuştur. Burada merkez cephesi boyunca '"k ve düşman öncü kuvvetterı aras.nda alü aaatten fazla süren çarpış«alar eereyan etmiştir. Türk tuvvetlerinin ileri mevzilerine karjı Pyongyaag'ın güneyinde düsman tarafından girişılen iki taamız akim bıraJnlmiBtır.» Yeni destanlar W«shington 18 (T. H. A.) Bu gece Amerikan radyolan Türk Eirliğinin Koredeki son muvaffakıyefr U muharebeleri hakkjnda tafsilât verirlerken şöyle demis,lerdir: «Türkler, Korede yeniden destanlar yaratmağa basladılar n Sözcfl, komünistler taranndan verilmiş olan listedeki bu rakamların kasım ayırun nihayetine kadar alınan esirleri muhtevi olduğunu sözlerine ilâve etmiştir. Mezkur listede 24 üncü ttimenin eski komutanı General William Dean'ın da ismi vardır. Diğer Müttefik esirleri şunlard.r: 7000 Güney Koreli, 919 İngiliz, 234 Türk, 40 Filipinli, 10 Fransız, 6 Avustralvah, 4, Güney Afrikalı, S Son Rus notasını reddettik Bastarafı 1 inc< tahiiede todoğu komutanlığmı kurmaya karar veren dört devlete birer nota göndermiş ve bu teşebbüsü protesto etmışti. Türkiye, İngilt«re, Fransa ve Birleşik Amerikanm bu Sovyet notasını kat'iyetle reddettikleri bildirilmektedir. Şemsiye altında ve çizme giyerek ders yapan talebe men şemsiyelerinl açrp, ıslanmaktan kurtuluyorlarmış. Eczacı okulunun çatısı tamamen kaldınlmış değıldir. Müteahhid, ilk partide, damın, mühim bir kısmını tamamen sökmüş, diğer kısmını ise bıraknuştır; yani, bir tarafın inşaaü bittikten sonra, öbür tarafın tamirine başhyacaktır. Fakat, gelin görün ki, rüzgâr, fartına, kar ve yağmur, dam filân dinlemiyor. Damı olmıyan yerden damı olan kısma giren yağmur sulan, orada da kendini hissettiriyor. Koridorlann önüne setler çekilemiyeceği için de sular, üstü kapalı lâboratuarları dahi istilâ ediyor. Bu kısımda iki Iâboratuarla, profesörlerin, doçentlerin, doktora talebelerinin ve asistanlann müjterek banndıklan bir oda mevcud. Dediiğm gibi çatısı kaldtnlmıymn : kısımlnn bile tamamen su basmiitır. Beni, foto arkadaaımla beraber, öğrencilerin çalıştıklan bir labaratuara götüren profesörle, beton «eminin üzerine yerlegtirilen kaİMlara basmak suretile mesafe ala ala mahalli maksudumuza varabildik. nu } Mnl y Rastnrafı 1 inci »ahffede nüz snkülmemiş yeni bir yapıda da değilim. Ben ve foto arkaHaşım, yağmur sulannm istilâsına uğrıyan bir binanın uzun koridorlannın ortasma yerleştirilen kalas parçalannın üzerinde, kollanmızı bir cambaz gibi kaldırarak muvazeneOrtaşark komutanhçı için mizi temin edip bin bir müşkülatla Türkiye namzed gösteriüyor ilerliyoruz. Bazan, birbirimizi tutWashington 18 (TJÎ.A.) Nev mak ihtiyacını da duymuyor değiyork'ta çıkan gazetelerin buRünku liz. Düşünün bir kere, kazaen ayayazdıklarına göre, Ortadoğu müda gımız bir kayacak olsa, kendimizi faa kuvvetleri komutanlığı için Tür çamurlu sulann içerisinde bulakiye ve İngiltere namzed BÖste cağız. Işte, bu şartlar altında binayı dolaşıvoruz. rümektedir. aatçıunia tam auat I 'lı daa tiatıiîdadıt MUttefiklerin asker) konferann Munsan (Kore) 18 (A P.) Müttefik mütareke heyetı mensublarile Koredekl askerî jefler, bugün Koredeki müstakbel tedbirler hakkında bir konuşma yapmışlardır. General Ridgway, bu konferans için Koreye uçakla gelmlştir. Konferanstan sonra, ken^if'. mütareke heyeti mensublan ile askerî şeflerin tam bir mutarıVt halinde olduklarını belirtmiştir. Gelir Vergisi kaçakçılarına ceza ialbikı Bastaratı 1 tnct tahifed* yısile suç olarak kabul edilecekttr. Bunu bir misalle açıkhyayun: Meselâ, bir tacir elindeki malı aldığı fiata. hattâ zararına başka bir tacire devTetmiş olsa ve bunu da defterine işlememişse bundan böyîe bu hareket suç olarak kabul edilecektir. Fatura noksanlığı v.s. de bu kabildendir. Gizll istihbarat servi•imizin verdiği malumata göre, mükelleflerin eereken derecede Hikkatli olmadıklan anlasılıyor. Bunu da vatandaşlann müeyyideler hakkmdakl bi!cisiz';crıne atfetmek îâtımdır. Bilindiği gibi cezalar para ve ağır hapis cezalandır. Önümüzdeki devreden itibaren yukanKİ misalierimize uyacak herhıngi bir hareket suç hareketi olarak kabu! edilecektir. İyi niyet sahibi vatandaşlann zarara maruz kalnrmalan için azamî gayreti gösteroce^iz.» D. P. Grupunda Savunma Bakanına sorulan sual Başiaratı 1 inci sahljed* Belen bu gibi meselelerde parlamentonun ve gru^'ann duruma hâkim oldukianru ifade etmistir. Yümnü Üresin, soru cevablandınld'ğı takdirde bir çok millî sırların ifşa edilebileceğini, Bakanm umumî olarak izahlarda bulunma«nın daha iyi olacağını söylemiştir. Fethi Çelikbaş meseleyi Anayasa ve hukuk zavıvesinden mütalea ederek Bakanın cevab vermemekte raklı olduğunu sövlemistir. Hâmıd Şevket de aynı tezi müdafaa etmij. cevab vermedıği için icab eder«e Bakanın sahsan itimad istiyebileceğini, simdîye kadar bunu taleb etmediğine hayret ettiğirü bellrtmiştir. Millî Savunma Bakaru geni? 'zahatta bulunarak, Meclis ve grupa hürmeti olduğu içmdir ki bu suali üstünkörü ce\Mblandırmak istemoEsad Gürsu önümüzdeki günler diğini, bir şeyler söylemiş gibi hlç de bir basın toplantısı yaparak bir şey söylememenin mümkün olmüevyideler ve mükelle ' ". ın lakib duğunu, fakat aaıl bunun Mec'ise etmeleri gereken yol hakkmda a hürmetslzlik «ayılabileceginl anlatçıklamalarda b'^Mrıaraktır. rruştır. Bakanın sözlerl alkışlarla karjılanmış ve sorunun görüşülmemesi kar.irİJgmı^tır Beyazıddaki Eczao mektebindeyiz. Binanın, ön ve arka kapüanna, çamurlu birer yoldan gidilir, eğer bu mesafeyi ayağınız kaymadan dikkatle yürüyebilmişseniz, bundan Baştarafx l inci sahtfede sonra karşınıza gelen yirmi basalann dört yüz bin ton etrafmda o maklık bir merdiveni daha emin şekilde çıkabilirsiniz. lan vmsati mubayaa miktannı yizIkinci kat!. Dişçi okulunun bade üç yüz fszlasile bir milyon iki yüz bin tona yükseltecee'ne muhak nndığı kat... Buradaki bütün eşyakak nazarile bakılabilir. Yalnız lar kısmen sulann üzerine gömül22.11.1951 tarıhme kadar yai'ilan müşler. Işte, uzun karidorda, birmubayaa miktan bir milyon ıonu biri arkasına dizilen bir yığm dişçi Bugün, Eczacı ve Dişçi okulunkoltuklan, ayaklannm yansma kaaşmıç bulunmaktadır. dar sulann istilâsına uğramış bir da, bir öğrencuün ders takib ede1952 yıh sonuna kadar ofis l 'a vaziyette duruyor. Gene dikkatle bilmesi için, çok sağlam bir bünyenalile temin edilpcek ekmekHk ih kalaslarm üzerinde yürümeğe ça ye sahlb olznaa lftzun gelir. Bir kaç tiyaca, 350 bin ton civanndadır. Bu lışıyoruz; fakat, bu sefer de yukan öğretim görevlisi ile bir çok öğrenna diğer ihtiyaclar karşılığı olarak kartan aşağıya damlayan pis ve ça ci bu yüzden hastalannrak, istirada 100 bîn ton ilâve edildıği tak murlu yağmur «ulan, şapkamızla hate sekilmifler. dirde önümüzdeki hasad mevs>muıe pardesumüzü perişan ediyor. Iste* * * kadar 450 bin ton hububata ihtiva diğiniz kadar atik olun, farkına Eczacı mektebinin tamirine niçln cımıt vardır. Halen mevcud b\r varmadan, üstünüz başuuz çamur geç bas.lanmis.tir, biliyor muıunuz? milyon tonu sşan Etokumuzdan 550 içerismde kalıyor. • Universitenin, okulun tamiri için ilft 600 bin ton ihtiyac fazlası ve Nihayet, Eczacı okulunun bann hazırladığı proje, üç ay kadar Bakampanya yıh sonuna kadar da mubavaa edileceği tahmin olunftn dığı en üst kata, bütün mahareti yındırlık Bakanlığında unutulmyş, 200 bin tonun ilâvesile 750800 uın mizi kullanarak çıkmasa muvaffak tasdikten çıktıktan tonra da, bir gelmesi tonun ihracı mümkündür. Bu sa oluyoruz. Burada, çatının yansı o kadar zaman paranın yede memlekete sağlanacak döviz kaldınldığından, rüzgâr ve yağmur, beklenmiştir. Eczacı okulu profemiktan 200 milyon l'ra^n fazla bizi, koridorlarda bile adamakılh sörlerinden Sarım Çelebioğlu; bilolacaktır. Yeni yıl mshsulünden sıkıştırıyor. Koridorlar o kadar faz hassa, tamir esnasuıda mühim bir 78.595 000 hra tutannda 267.000 tcn la su ile dolmuş ki, kalaslar birer kısmı cam olan aletlerin, oradan salapıırj'a vaziyetinde yüzüp duru oraya nakil yüzünden zarara ugrahububat saülmıştır. yorlar. Tabiî, bu şartlar altında, dığını ileri sürüyor. Onlann yenisi Karadeniz bölceçinin mısır ıhtikarşıdan karşıya geçebilmek için, alınır diveceksiniz? Ya hastalanan yacını zamanında ve tam olaraka insan, bir hayli ter döküyor. Bere talebelerle hocalar... Istanbulun kar»ılamak hususunda hükumetiket versın, bazı açıkgöz talebeler, hiç bir hemjerisi havalann açmamizin karan kat'idir. Bu karann bu duruma da çare buknuşlar ve | sına onlar kadar can ve gönülden tatbikatından obnak üzere müstahkalasları muhtelif yerlerinden tuğ dua etmiyordur dersem jn»nını»l sil bölgelerdeki limanlarda 20 kulalarla emniyet altına alraışlar. ruştan mısır mubayaası ve Kİfi NECDET EVLtYAGtL Dedığimis gibi inşaatın devam stok vücude getirilmesi hususur.daki çah|ma!ar inkişaf etmektedir.» ettiği bir ka; ay zarfmda, binanın bu yenî jekline hemen intibak edivermiş. Herkesin ayağında lâstik çizme, üstünde bir yağmurluk. Yağ murluğu ohnıyanın elinde ise, bir şemsiye var. Şemsiye ile okula ge Bajtaraf» 1 Ind muıiftâ* lenlere, bütün öğrencilerin imrenef T inet «n»>ı<<»rie rek baktıklannı görüyoruz. Zira, neticeye vanlacaguu *"*"nhı edlyoHarı Kırlangıç, Ramazan Özkaya, yağmur yağdığı laman, lâboratu rum. Şimdilik bir mesele kalmıştır Fazh Sarıkaya, AH Samur, Ahmed arlara su girdiğinden, bunlar he Biz, tüttin ve kuruyemişi liberasyon listesine koymayı teklif ederek Delibalta, Ali Dinctürk, Osman miktar tayinini istamemekteyiz. tnan, Mustafa Tataroı, Ali Deniz, Hüsnüniyet esaslannın çerçevesi Nadir Dikmentaş, Yusuf Börtek, dahilinde bu maddeleria alış, f Ahmed Polat, Süleyrran Kılıc, rişini her zaman arzu ediyoruz. Mehmed Onan, Arslan Sozer, NaAnkara görüşmelerimiz nrasında zif Artık. Türk heyeti. tütün ve kuruyemialn Yurda dönmekte olan kafilede liberasyon listesinde kalmasını kabul etmekle beraber bizden miktar değişiklik tayin etmemizi ütedi.» Ankara 18 (a.a.) M S B. Tero 800 bin ton hububal ihrac edilebüecek Bir TİSSOT saatını butun Imalflt safhalarrada takffl «debH* seydlnlz dünyanın beş kıt'asmdaki saatçdartnsn nlçin ba dereeede hayran oldoklarram sebeblal •nlardııus. Bir* TİSSOT saatın makinasının mllimetrenİD blsde btrl 4ere* cesinde işlenmeslne; kırılmaz bir cam ve milmatia teatrla* karşı blr teehlzat ilâve edersenlz, bir TÎ88OT MMliadaB daha gflzel bir hedlye tasavvnr edllemes oldngna» slz um kabul ederalnls*. PERAKBNPg «ATIŞ PİATLABI» Korede şehid olanlar ve yaralananlar Almanya ile ticarel müzakereleri trkek koJ aooiv vfak taruytH. Erktk kol ta&h. ortadan «oniyelL Erkek kol soatı, olfuı kaplamob. Kodın kol toatı. ««Uk Kodm kol saatı oitıa 89.94.118. 08 I 128.18». ns 159. hft^ncn^^tttfT En son modeUerini TBrkiyenin en ffULrttf sooifilafuuta TOrkfy* U M s ttapMMt •AMCUtAMI KUTUI M*M OMLGA Cenevre (tsviçr») 4* »aatçjbi endustrM ü v i ç » tlrUUnln mamulaö TİSSOT Meclis, dış politikamızı bugün gözden Maliye Bakanı, bütçe açığına dafr soruyu geçirecek Bastariaı 1 inci sahifede cevablandırdı meler olmuştur. Anlaşıldığma g3 sil Bürosundan bfldirildiğine göre, değiştirümif üçüncü kafile olarak Koreden yurda dönmekte olan «ubay ve erlerimizde atağıdaki degişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre: Kurmay Binbaşı Cevad Kırca, Asteğmen Naim Şakal, Asteğmen Ali Sedan yurda dönmekte olan kafileye katılmiflardır. Aşağıdakl listede lsml geçen erler ise çeşidli sebeblerden dolayı listeden çıkanlmışlardır: Ali Erdoğan, Hüseyin Kılıc, Aüf İpekçi, Mehmed Erdoğan. Süreyya Türk, Ökkeş Sıvacı, Ali Yarbay, Mustafa Çetintaş, Mustafa Gü neş, Muharrem Kocaçay, Bayrara Dirld, Abdullah Bozkuş, Halil Bayer, Hıdır Akdemir, Ali Aslan, Muammer İçöz, İsmail Yeşilyurd, Şükrü Gümüşten, M. Kemal Bayram, İsmail Cakır, Osman Özgül. c J Mühim bir müeMesenin Almanca muhaberatuu müstakilen yapmağa muktedir bayan sekretere ihtiyaç vardır. İsteklilerin yazı ile ve tercümei hallerini bilc'l erek fSekreter* rümuzile 176 No. lu posta kutusuna yazmalan. Saym doktor ve eczacılara Hâd ve kronık romatizma, tiyatik, lumbago ve artritis hastalıklan ve ağnlarına karfi muvaffakıyetle kullanılan, İsvıcreHe TBSA fabrı'k»r "n İTALYÂ 9Ja SPORLARI FevkaUde kar ve fünef raanzaralan Ski ve patina) «ahası Bob yanş pistleri Telepneriques Teleskis Telesieges Montepentes Kibar ilemi eğlenceleri. Ecnebi turistler için benzin üeretinde mühim tenz'lât İtalyan trenler şebekesi için carî turist biletleri. M gön ) 1 "d sınıf 24 000 16.000 10.000 Liret » » » s re, Faık Ahmed Barutçunun Grup adma yapacağı konuşmanın ana hatlan ve prensipleri bugünkü Grup toplantısında kararlaştırılmıştır.. D. P. Meclis Grupunda Ankara, 18 (Telefonla) D. P. Meclis Grupunun bugünkü oturumunda Burl;aneddın Onat, İsmail Berkok ve Mehmed Özbeyin dış siyaset hakkında Dış İşleri Bakarundan izahat istiyen önergeleri okunmuş, Dıs İşleri Bakanı Fuad Köprülü bu mevzu üzerinde yarınki Meclis toplantısında izahat vereceğini, bunun için arkadaşlarınm müsaade etmesini rica etmiştir. Önerge sahibleri izahat veribnesinde ısrar ettikleri için Bakanın önümüzdeki Grup toplantısında önergeyi cevablandırması kararlaşmıştır. Baştarafı I inei sahifede Türk köylüsünün fazla miktarda alün mübayaasından ileri geldiğini belirtmiştir. Bakanın bu sözleri alkışlarla karşılanmi} ve oturuma son verilmistir. ampulleri yeniden gehniş ve depoiara tevzi edılmijtir. Literatür ve nümuneler taleb üzerine derhal gönderilir. CURRHEUMA ZAMAN EGZA DEPOSU tSTANBUL için ) rautsber) 20 gün ) için ) muteber) 2 ci sınıf 3 cü smıf 1 d nnif Aksarayda otobüs, bir kadını öldürdii Dün Aksarayda Belediyenin Mecidiyeköy Beyazıd otobüsü bir kadına çarparak ölümüne sebeb oimuştur. Saat 17.30 da Mecidiyeköyünden gelen joför Süleymin Molcanm idaresindeki 828 plâka aayıh otobüs Aksaray Postanesi önünde dönüş yaparken 3035 yaşlannda bir kadına çarparak olümüne sebebiyet vermiçtir. Suç'u şoför yakalanmış, tahkikata başlanmışür. 36.000 Liret İzmirde kavga eden Demokratların dünkii durusması Izmir 18 (Telefonla) Vilâyet Genel Meclisindeki D.P. üyelerinden Şeref Balkanlı ile Demokratlardan avukat trfan Sangüllü tarahndan Şükran lokantası pasajında eereyan eden hâdiseden mütevellld hakaret davasına bugün 4 üncü sulh cez« mahkemesinde devam edilmiştir. Şahid, Vilâyet Genel Meclis üyelerinden Muzaffer Balaban çunlan söylemijtir: c Şükran lokantasında otururken Şeref Balkanlı yanımıza geldl. Kongrelerimiz gayet sağlam gidiyor. îstediğimiz gibi bir idare kurulu çıkaracağız. Biz idealist insanlanzı. Belediye Başkanı Rauf Onursal ile aramı açmak istiyorlar. Biz onun kara gün dostuyuz. Onursahn dostu bulunanlar düşmanı olursa biz Rauf Onursalı tek rar kurtermcağız» dedi re dıjan pkü. Bu fözlerden Irfan Sangüllü alındı. Şeref Balkanlmın üzerine vürüdü v» küfür etti Aynı zamanda karakolda da tarruz etmek istedi, bix ayırdık.» Digtr |«hid G«nri Meclia flyesi Muharrtm Ağusto» da bu mealde ifad» •«rmi« ve halen Avrupada bulunan Izmir milletvekili Sadık Gizin şahid olarak dinlenmesi için muhakeme talik edilmiştir. DtŞ TARÎBÎ 2 ci tınıf 24.000 3 cü sınıf 15.000 HEMŞİRE ARANIYOR Tarsusta Çukurova Sanayi lfletmeleri T. A. Şirketinden: Tarsus fabrikamız revirinde hemsire olarak istihdam edilmek üzere okul mezunu diplomalı.bir hemşire alınacaktır. Talib olanlann Tarsusta Şirket merkezin* yaa ile müracaat ederek okul diploması ve nüfus kayıd suretlerile iki aded fotograf göndermesi ve aylık net kaç lira maaşla çahsacağını büdirmesi lft zımdır. Neerfet Rifal Atay Her gün öğleden gnnra Cagaloglu BabıSIİ Cad. No. 33 Teı: 20264 Tafsilât: Tepeba&ı Meşrutiyet caddesi 161 No. İstanbul (Enit) ten ve bütün seyahat acentalarından alınJl"r. Istanbul Ikinci Noterliğine: İhtarname İfte hesap işteriniz e/zem â/r tjardımcı'. Keşideci: G. Arming, Franseako Polizm mfimessili. Vekili: Avukat Haydar Arseven. Eminönu, Ajirefendi caddesi Basiret Han No. 25. Muhatab: Tisataş Ticaret ve Sanayi T.A.Ş. Galata Rıhtım; Gümrük caddesi 221 No. Avusturyada «Hitiağ» firması ile olan anlaşmamız gereğince adı geçen firmanın gönderdiği keresteler mukabilinde kendir elyafı göndermeği taahhüd etmis ve kereste mukabilinde kendir elyafi tesliminin, müvekkilim vasıtasile yapılması takarrür etmiştir. Firmamız bes aded yaziii ile ahnış bulunduğu keresteler mukabilinde kendir elyafınm müvekkilim emrine hazır bulunduğunu ve ilk taleb vukuunda kendiâine teslim edileceğini taahhüd ve kabul etmişti. Muhtelif taleblerimize rağmen bugüne kadar taahhüdünüzü yerine getirmediğinizi teessürle müşahade etmiş bulunmaktayız. Bu sebeble mukabili alınmak suretile vâki teslim taahhüdünüzün yirmi dört saat içinde yerine getirilmesini ve aksl takdirde gerekli kanun yollarma müracaat zorunda kalacağımızı vekil sıfatile bildiririm. Titaı Ticaret ve Sanayi T.A. S, ne tebliğ olunur. 6/12/951 İst. İkind Notert Kenan Örer | • Bav dH. edoU. «Init. ıe«notiıw oğrv larını taskin «def. • Grip ve oeıl» başlangıando bi» çofc fenaiıkları önler. • Süratle hazmolvr. dcrhal lesirini gösMrb GRİPİN | En zarif m5ble En ustün teknik evsaf ve ea tabil scai «neak Pariste görüşmeler sona erdi Pari» 18 (R.) Ingiliz Franın görüşmeleri bu akşam sona ermiştir. Her iki memleketin Başbakanlan ve Dıs îşleri Bakanlan tarafmdan mtiçtereken neşredilen bir t«bliğ, Ortadoğu, Uzakdogu TB AVrupa mcsalelerind* tam bir arılafm ı olduğunu blldirmistir. Tebliğde demokratik bir Almanyanın kurubnasma işaret edilmekte ve Ingilterenin Avrupa ordusunu yakır.dan desteklemeyi vadettl MELOPHON Radyolannda bulabülrtiniz. Ostun malremeyîe ve itina ile imol edilm^ olan 4 ameliyeli ^ ^ Ş ç f ^ h e s o p mauino i; . hesap işleriniriçin elzem bir yardımcidır. Kullanifi gayet basit olup başlıca /asıfları şunlardırt Kayıt kontrol tertibatı, tekmîl sayaçlarda nakil tertibatı, sc'da hareket lövyeleriıotomatik ittikamet L.yesi, v.s. l OPLAR ÇIKARIR 1ARPAR ?OLER TAKSİTLE S a 11 « Y • r 1 • r 11 SAT1Ş MEHMET KAVAf A Galata Tahlr han, Tel: 494« Tepebajı Alp Oteli «rto T* Mlumu» aeeataWuaa Türklyey» münhastr Uhdlâtçtst: Eli ve Ortakları Galata, Hezaran Caddesi İSTANBUL Telefon : 40870 I | i d* bildirUmaktodir..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle