14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
i an ne$e ve sactdet katfnaejıefı? IERA Vuvamzc/a fSTALİTDENİLCN'MUSU: 'Sİ CELİKTEN MAMUL O'GRAMOFON," O OTOMATİK PİKAP, ©»PİKAP İĞNELERİ. SERVER ATAMAN TEPEBASI 87İSTANBUL TOPTANSATIŞYERİ SIERA Lutfi Bodur Muhtar Angı Osman Şinasi Gül Melodi Radyo Evi Viron İlysdis Leon Kurtaran Yakup Uygan Rıdvan Um»y R a d y o l a r ı n ı ısrarla arayınız. Bayilerimizde SİRKECİ BEŞİKYAŞ PANGALTI BEYOĞLU BEYOĞLU ŞALAT ÜSKÜDAR SİRKECİ TAKSİTLE satış yapılır. KADIKÖY AKSARAY ÇARŞIKAPI KASIMPAŞA İSTANBUL BEYAZID EYÜB ŞEHPEMİNİ Hüdavendigâr Cad. No. 45 Dobnabahçe Cad. No. 30 Halâskârgazi Cad. 156 İstiklâl Cad. 22 Mis sokak No. 13 Tahta Minsre Cad. 149 Horhor Çeşme No. 3 Eski tramvay durağı No. 7/9 Fedon flyadis : A. ve M. Kusçuoğln : A. Tuhancıoğlu : Y»şar Muharrem Aksüner; Reşat Akyıidız : Abdtıllah ve Nuri Anman: Kadri Özkil : Saim Yenice : Muvakkithane Cad. No, U Valde Cami sokak No. 20 Odikpaşa Cad. No. 61 Zincirlikuyu Cad. No. 23 Şehzadebaşı Cad. No. 127 Yeniçeriler Cad. No. 653 Eskiyeni Cad. No. 10 Saray meydanı Cad. No, 681 MAXİMA Marka 106 santim eninde Soğuk Algınlığı ve Tiirkiye Ziraî Donafım Kurumu İstanbul Şubesi Müdiirlüğünden: Kunımumuzun Beşiktaş tramvay deposunun karşısmdaki ambannda 25 ton kadar ambalâj tahtası ile bir buçuk ton hasarlı süper fosfat çuvalı bulunmaktadır. Bu mallar 7121951 Cuma günü saat 15 te açık arttırma suretil? sahlacaktır. İlgililerin mezkur tarih ve saatte hazrr bulunmalannı rica ederiz. Müessesemiz ihaleyi yap'p yapmamakta serbesttir. Mallar, mesai saatleri dahilinde Beşiktaştaki Ambarımızda görülebilir. (18859) MATBAA K&ĞID KESME Makinesi Mücedded Ehven fiatla »ahlıktır. TAVUK SUYU İLE HAZIRLANMIŞ 3O KURUŞLUK BİR KOMPRİMESİYLE YAPILIR. BEŞ KİŞİYİ DOYURUR. s Piyangoculann Piyangosu Kafi olarak yılbaşı gecesi çekilecektir. Lüks 1 Lira verip miktan az olan tttt Nezleye Karşı GRİPİN Kullanmtz TÜRK M0TÖ1 A.Ş. fstiklâl Cad. 392 394 Beyoğlu T>1: 49244 otomobıl ve kıymetli hediyeler kazanmak isterseniz Millî Piyango ve Tekel Bayiler Derneği Eşya Piyangosımdan bir bilet alarak çimdıden yılbaşı hediyenizi cebinizde bulundurn.aş olursumız. İstanbul İş Bankuı karşt5inda MALÛL GAZİLER gişesinde teşhir edılmekte ve ayn' jerde tevzi olunacaktır. ••••*' Amerikan Eşya Tekniğinin Hârikaları AMERİKÂN ESYA MÜZAYEDESİ ^ / Klı•00M , • Baş, diş. âdale, sinir ağnlannı teskın ede» • Sıyatik. tumbago ve romatızrna ağnlanna karşı ba$anlıdir. • Fazla yorgunluMardan mütevellii uyku» »Mıdeyı bozmaz, kalbı ve böbreklen yoinazi BAŞKAPIRt i Zira, yalnız HOOVER çamaşır ^makinalarının PATENTLI PÜLSATÖR u vardır. Pülsatör dev Uşi gören sihirli bir cücedir. ^Çamaşırlarınızı hırpalamadan suva verdiâi tazvikle yıkar. Pülsatör patentli oli duğundan HOOVERden ^başka hiç bir çamaşır makinasında bulunmaz! 2 Arahk 1951 Pazar günü saat 10 da Mr. WİLLİAM H. MOORE U.S.A.F. TeşviHye Ihlamur c?dr!esi: Kuyulubostan sokak No. 58 Heyvood fabrıkastnın yav'.ı BEAUTYREST yatağile YATAK ODASI TAK1MI, Kıoehler kauç divan. acılır ve ystak olur. Emay ve naylon portatif dinet set YEMEK ODASI TAKIMI; meşhur Hallicrafter Wire Record'?! (sesinizi, istecüğiniz müziği tel üzerıne kaydeder ve çalar) Montgomer>' Ward otomatik tckmili, emaye havagazi MÖBL FIKIN VE OCAK; Apex otomatik çamaşir makinesi, Norge 7 ayak EUZ DOLABI, WESTINGHOUSE radyo; pikap; elektrtlux a^piratör ve parka cüâ makinesi, porselen fofra takımları, koktryl. şarab, su takımları, çay takımları: yemek masast, yemek sandalveîerı, çatal bıçaklar; komple mutfak takımları, Amerikan hah ve battaniyeler, vs. vs. DİKKAT: Büyük bir parti klâsik ve caz plâklan vs. vs. PORTAKAL Mobilya Evi. Moralı Fasajı 157 6. Tepebajı. ü ^ i ^ i ^ i H T e l e f o n : 451^9 rlf KİNİNLİ İ LA N Ekonomi v e l'u.. l i. r>l ±ı iç Ticaret Genel Md. d e n : Türkiyede NakHyat, Sırorta muamelelerile içtigal etmek üzere kanunî hükumler dairesinde tçscil ve ilân edilerek bugün faliyet halınde bulunan GRİPİN <* »»*r *rsr *r gmrft 3 lane ahnabilır KORO KONSERVATUAR Solist KONSERİ MUHİDDİN SADAK ıdaresmde G Ü L S E R E N SADAK 3 Aralık Pazartesı saat 18,30 da ŞEHİR DRAM TİYATROSUNDA (1S890) LA B A L U A Z NAKLİYAT SİGORTA KUMPANYAS! Bu kfre müracaptle siıket =rrmave=inin 2.000.000 vicre frangı ilâvesi suretile 10.000 000 İsviçre frang'r.a yükseltildiğini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta sirketleririn teftiş v e î..uraksbcsine dair 1149 sayılı kanunun 6 ncı rr.yddesi hükümlerine uygun gorülmüş olmakla ilân olunur. (18917) 1c Denizcilere İlân Beykoz Selviburnunda Sokoni Vakum kumpanyasına aıd iskele inşaatında 5 11 1951 tanhinden 20 2,952 gününe kadar kazık çakma amehyesinde bir duba çalışacaktır. Civardan geçecek gemüerin iskeleye bir hasar ika etmemesi ıçin mutedil suratle ıe dikkatli geçmeleri ilân olunur. H OOVER Çamaşır makınalan ve elektrik siipürgeleri ayda 2 5 Lira taksitle satılır. TÜRKİYE UMUM MÜMESSİLİ 'SAYIN GÖZ DOKTARLARINA Mevcudü hiç kalmamış olan yüksek doz Peniciüin i ve Su'famidi havi f G Ö Z tLANCIUK~Nf/( OPHTOCİLI M E R H E M I T A Z E tpkrar pıvassya arîedilmiştir. MATAŞ TİCARET T. A. Ş. GAUTA TAHtR HAN İSTANBUL Te!.: 44996 DİKİŞ MAKİNELERİNİN Satışı ve idaresile meşgul olabil°cek . TAŞRADAKİ A N KARA İ Z M İ R A D A N A ZONGULDAK ACENTALARIMIZ : ESKİŞEHİR î MAKfNE ET.nîTFtK EVİ Köprübası No. 2 M E E S İ N : SAMİ MERZE, Kışls Caddesi No. 16 İ S P A R T A : MZHMET BİLGİNER (Halıa) İ ZM İT : FÜRÜZAN SEZKS Demiryolu 255 ARİF SALTÜR Posta Caddesi 21 A. Telefon: 15531 Mehmet Ali Gcyenoğlu 9 E>lul me>danı No.6Tel:550fl MATAŞ TİCARET T.A.Ş, Çakmak Caddesi 59 TAHSİN ALIŞIR MÜTEHASSIS ARANIYGR (Makine) rünmzile İstanbul 176 po^tj Vu' ınna wz'ln> = s'. r NACAR SAATLARf JTERAKENDE SATIŞ FİATLARI : : Kol Saati. ufak samyeli, çelik 42.Kol Saatj ortadan saniyeli, çelik 52.Kol Saatı, altm kaplamal! 67.ı Kol Saatı, altın kaplamalı 75.Ceb Saati. krome 42.En son modelleri gelmi^Iir. Saatçilerden ısrarla isteyiniz. «Türma«m» Tiirkiye Maden! Sanayi Anonim Şirketinin beheri 100 yüz lira kıymetinde hâmiline yazılı 4200 dört bin iki yüz pava bölünmü? 420000 dört yüz yirmi bin lira ortaklık sermayesinin 4620 dört bin altı yüz ılrmi lira damga resmi 22111951 günlü ve 665180 sayılı makbuz karşılığında muamele vergi dairesi müdürlüğü veznesıne yatuılmıştır. Keyfiyet, Damga Resmi Kaaununun 39 uncu maddesi gereğince tstanbulda Taksimde inşasma başlanmış olan üç tiyatro ve «inema salonu ve müteaddid salon ve gazino yerleri bulunan binanın ilte olunur. * (18729) butun teferrüat ve mefruşatile inşa ve ikmalile işler hale konması ve ıhtıyar edıldıği masrafa mukabil muayyen bir müddet için bu tesisatın mtıfa ve işletme hakkmın verilmesi işi karar altma alınmış buluniMktadır. İsteklilerin bu hususta mufassal malumat almak ve şartlan »frenmek ıçin Vali ve Belediye Bajkaakğına müracaat «tmeleri ilân olunur. Tiyatro ve Sinema Binası İnşasr İstanbul Defterdarlığından: ve İşletmesi Hakkında: istanbul Vali ve Belediye Başkanlığîndan: TAM AYAR ! NEW 04WN 30 ıasH» bir kurulan uyandırıcı mssa taatı, zırıl renkte krem, maıı, fılızı 10 santım kuturlu mme ıle tosforlu »eya lostorsuz rakkamlârladır. VICTORY 30 saane mr kurulan krem, mavı, yejıl renkte, krom vıya san suslemeh uyandıncı rnasa taatı. Mınt kuturu 10 sm dır. fo^fortu; mme »eya tosluriu jrelkovan »e noktalarda mınt. Smıthl inoltsll Cltckt Ltd fn Pattıac Cu«»«ı, Ttmellı H M N< Sl «
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle