16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
195$ EMLEKEP RADMÖ f Bugünkü Prograno İSTANBUL G. Saray takımile karşılaşacak üçüfftcüsü olnft Djurgarden ceıfars dgfff sscaftfa $ehrifftîze JlirgardenAkhisar elektrik Antakya halktesîsatı kiivvetlendiriliyor evi hastane olacak oavungelâiler Antakya, (Hususi) Antakya Akhisar, (Hususi) Akhisar halkevinin çocuk hastanesi ve doBelediyesi, elektrik tesisat ve şej ğumevi haline getiriimesi hakkmda bekesini kuvvetlendirmeğe karar bir karara varıldığı haber ahnmışvermiştir. Bu meyanda iki adçd tır. Böyle bir kararm almmasında," Dizel motörünün celbi hususunda geçenlerde şehrimizi ve bu arada faalivete girişilmiş bulunmaktadır. Bu iki motörün yerleştirilmesi 2S0 \ da halkevini ziyaret eden Sağ'.ık bin lira civarmda olacaktır. Bu sa ve Sosyal Yardım Bakanınm müyede şehrin tenviratı daha mükem essir olduğu zannedilmektedir. Zimel ve işe yarar bir hal alacaktır. ra, Bakan, halkevini gezip bitirBelediyenin bu hareketini takdirle dikten sonra yamndaküere daha o karsılıyan ve abone bek'ıiyen yüz zaman, bu binanm güzel bir çocuk hastanesi ve doğumevi olabileceğini lerce vatandaş vard:r. söylemi|ti. J Sağbek: K. E. Andersson (tan'm milü takım'nc'a ver almıştır. Bu îsveç lişr iiçüneüsü bulunan Dj'ırarada Chelsea, Charlthon, Aston garden futbV takımı dün uçakla kaptanı), Solbsk: İncuar Petterssen (bir Vüla ve Blackpool tak'mlarınd3 da şehrimize «»Imiştir. Geçen hafta santrfor ovnayan Day Astley, Türk sevrettiğırrvz Malmö'den sonra bu [defa milli), yalnız Stockholmlki hafta da Djurgarden'in İstanhuîda | Sr,ğhaf: Birgcr Stenmann (2 defutbolunu yapacağı maçlann r e dereceye ka | fa milli), Türkiye İsveç mülî maçında seySantrhaf: Bevnt Iuegven (3 "lefa rettiğini bu yüzden fazla bir bilgiye dar alâka toplayaeağı şimdiden pek kestiril=mez. Maamafih Djurgarde I milli). sahib o!madı?ını sövlemekte ve taDğer taraftan haber ak'.ığımıza Solhaf: Avne Lavsson (genc bir kımımızın nefes^izliğinin göze fcatnin en kuvvetli bir kadrosiie s°hriAntakya Millet Partisi 7öre, h^len çehrimiz halkevinin bir mize gelmesi, buradaki maçlarına istidad), ması Ü7erindy durmaktadır. ı Sağaçık' Stig Ericksson teşkilâtı îilonuT^a bulunmakta olan «Haavrı bir heyecan vermektedir. DjurgarHcn şehrİTnizdeki ilk raSağiç: John Erirksson (ÜR, gol çmı bugün saat 14 te Dolmabahçe tay Mücadele ve Kurtuluş Müz°ujurgarden, 1891 yılmda tı>sis Antakya, rHususî) Millet Par olunan bir kulübtür. Hâlen İsveçin krah). İstanbul Radvosunundan şikâyet me4 Çıvgın, Abuzer »iyraktar. Yakul» stadında Galatasarayla yapacak'ır. tisi, vilâyetimizde de teskhâtian si» nin de Antakya Belediye biUıla. Eımn» Agaoglu. Hac«c TuMk ya« ANKARA Santrfor: Folke Holraberg (son fsveçliler ikinci maçlannı yarın Fenasırrn bir odasına nakledilmesi bu emektar kulübünde sekiz futbol eden okuyueumuza mak için faaliyete geçmiştir. Bu zıyorlar: takımı, 300 futbolcu ve 1T00 sporcu İsveç İtalya milli maçınm saııtr nerbahçe ile oynsdıktan sonra sall sebebden geçenierde şehrimize ge ve buraHa halka açık bulundunıl728 ACIİ15 v e program 7.31 HafiJ Saym Bay Ahrned Feridoilu: R a d y o . • Bizler yirmi yıl nac» anavataaa foru), mrv7urîdur. ması hu c u5unda Belediye Başkan uvcruırler «Pl.) 7.45 Habeıler d». bir sanaîçının idare » t t i i muzLk günü de Beşiktajla karsılasacak len Parti Genel Başkanı Mustafa ; Bulgaristandan göç cl«n «crhest göçS 00 Zeybekler Türküler (Pl ) c ehrimize gelen kafile de şu çe Soliç: Nils Cederborg. iardır. Bugünkü Galatasaray Djur Kentli, partisinin il teşkilâtını kur lığı taraf'.ndan gerekli teşebbüslere 8 25 Gt n'in projrarrı « 3 0 Bale m ü . s?atinden şıkjyet ediyor, kaldırılnıa. j menlerdenu. JHraat Banka"indan »n yıl S'.nı istlyoısuruz. Uuutmayır.ız ki bu Solaçık: Gosta Sandberg (4 dcfa aarden maçını Sulhi Garan idare gecilmiştir. ki âedir: o*r« satıa aMıgımu 40<t 4ekar taıteya zıklerı (Pl.) 9 00 Kapanıs. mak için Antakya Ulus eczanesi mvızifi sizin gıbl sevmiyenler old'.ı£u 194» yılı»a kater (u«m*digta«iı4«a, milli). Kafile reisi: Siguard Berg, edecektir. Bundan başka, halkevi müz!k 2tbi. sevenler de vardır. Ya bir b»;ka maitkemeye başvucmaya mccaar kalsahibi Sabri Sayma salâhiyet verTakınun antrenö'rü Mr. Day Astîdareciler: Gunnav Riman, Bjav»kuyucumuz öa çıkar kaldınlmaması dık ve mııtecavi'lerin taKllyesinl hte» koluna aid âletlerin de şehir ban1215 Memleketten selâm 12.ÎOiçin bize mektub yazarsa... Daha once Ceın ATABKYOĞLU miştir. ley, İngilizdir ve 15 defa Inai'iz tıe Redestad, Tove Jonsson. Haber aldığımıza göre, Sabri Sa dosuna devrediîmesi için Belediye M e n i ' k e t e selâm 12.30 A'kerin iste de yazdığımız gibi, bu çeşld m e k t u b . tHk. Dâvayı kızanaık. tcmviz *• lasAvnca İsveç Futbol Federasy.nu Başkanhğının lâzım geien makam dıği havalar 13 00 Kabtr'.er 13.15 ları neşretmıycruz. Siz bu dılegiruzl dik wti. Tartaları U*tim «Wık. Fakal yın, bu hususta icab eden temasmuVecavizler hai (en* tarUya s«kmaSekreteri Gunnav Lundpıist de bu Şarkılar 13 30 Ögle Gazetesi 13.45 lara başlamıs ve iki avukat, bir dis lara başvurduğu öğreniîmiştir. dojtrııdan dogruya Radyo Mudürhıâüus dılar. Ve icra roisliîuıe bas vuıdular. kafile ile şehriroize gelmiştir. Beraber şarkılar 14 00 Radyo salon Irra reislijti hunların yentz teteklertnl yaz>njz. doktoru ve üç çiftçiden, müteşebbis orkes.ıası ıHalll Onayman v# arkaDiurgarden'in şehrimizde ~eyrered«eder«k, tarUlariMi» kat'l «lank daşlarıi 14.30 Fıim yı'.duları s d y . Qenel Mectts t>»imî Komisyonu bizlere tekrar teslün ettl. YajuUn bu Istanbulda üstüste yapılnus olan heyetine girmek vâdini almıjur. Beden Terbiyesi Umum Müdürdo'eğimiz kadrosu şu şekildedir: Bir göçmen kaçarken lüyor (Pl.) ] « 3 5 Kayıb m e k t u b . nun yerine getirilemiyen kanuni merasiaı «onunda. 39/1A/9U ta"aleci: Ove Nilsson (4 defa mil lüğü Futbol Federasyonunun hazır Isveç ve Alman mill! maçlannın Meriç nehrinin islahı ları 15.00 Kapanı;. rlhlnde hiz on clftçl aMı&ıntıa «Mİ» yakalandı 144 bin lira hasılat yaptığı ögrebir karan ladjğı profesyonellik talimatnr.me«KrİM tarlamııa littik. Takat mAHEdirne (Husuıi) Meriç nehri • Kumkapı Nişancası Asya sokak No. cavulerİB k u v n u u ııjtadık ve 44» sinden sonra, tstanbulun blrinci nilmiştir. Buna mukabil Federasîzmir (Hususî) 9 ay evvel yatağının ıslahı yolundaki çalışma1«5S A ç ı h s ve program 17.00 Ç o . 3 ten Hatic* Akgün yazıyor: Mildük. İçlmizden birisi de ağır yaıakümeye dahil sekiz kulübü de, Fut yon 129 bin lira masrai ettiğini Bulgaristandan gelen ve ana, ba• İstanbal («a*l necltsl 4aimt k«»i<lar devam etmektedir. Bu münaDans müziği (Pl.) bol Federasyonuna müracaat ederek iltri sürerek aradaki 11 bin lirayı basile beraber İzmirde Sineklide euk saatı I» 0019.00Haberl»r İS.IS yonunua 81/5. 8/Î/1M1 sayıiı kararUe, landı. İ;e llgitl makamlar el koydu18.30 Şarkılar larvt da hir îMtiee çıkmadı. MittMasebetle Yunanistandan şehrimize yerlejen Sabahaddin Çeltikçi is Tanhten bir yaprak 19.20 Turküler tecavuj suretile, arsam uzeıine vapıkan vlıter tarlaVarıaaııı hUâ »kl» profesyonelliği kabul ettikler'nl nedense on kulübe tak«im etmek istemisse de kulübler bu masrai Yunan Trakyası başmühendisi A minde bir genc kalkmak üzere o 19.45 Radyo ile inglUıce 20.00 Mü bİBanın yıkılmasına karar verildigt hal tediıler. Bunun üj«tü»« İe Ijleribtcaek< bUdlrdikleri malumdur. ve Afeclifl ve ların v* bu arada 22 bin lira kamp nastasyadi gelmi? ve Meriç t u iayakalan zlk (Pl.) 20.15 Rjdyo Gazetesi âe, aradan a jf» eay karar tatblkmütemadî rialet Bakanlıklanna telgraf cektik, n« Profeıyonel Uğin litndiy* kadar masrahnın çok olduğunu ileri sü leri müdürü Hyasla temaslarda bu lan Alman vapurunda n edlİMe vaıık kl oralarrtan da Mr yardım »«20 30 tneesaz (Rast faslı) 21.00 K o . taklbime r • mıştır. Evvelâ Türk vapuru sanakurulmadığını gören Federasyon, rerek ba takıimi kabul etmemis lunmujtur. nujma 21.15 Kabar* müziklei (Pl.) dtği gihi. aoütecavU, bundaa faydalana reaıcdik. Haiimlıin ttctUler* *»yur»lrak bindiğini ve Istanbula gitmek 21.30 Misafır taatl 21.45 Varyete m ü rak: arsam ıızerin» iki oda «aha y a p masını Ur kere de aayın gaıeteniıdeıı kulübler* tebligat yaparak bu ıs« lerdir. ügililerden alınan malumata gö istediğini söyliyen Sabahaddin Çel zikleri (Pl.) 22.00 Konuşnıa 22.15 mıştır. Genel meclis dalml komisyonu rica edlyoruz.T bir an evvel ba«lamalannı, aksi nıın vrrf'ifl kararı latMk etme<i leln Bilindiği gibi bu hasılâü Beden j re, bu temaslarda konuşulan me tikçi sonradan ifadesini değiştir» Şarkıîar; okuyan: Mııallâ Gökçay (Pl.) nararı dikkati eekmeaizl rlca ederlm.» flrinci küme futbol maçlanna takdird» amatör lig maçlannıa yaselelerin basında iki taraiuı tesbit mis, Fransaya gidip mustemleke 22 45 Haberler 23.00 Dans müzlgi etmiyecegiai Terbiyesi İstanbul bölgesi almakta, Tramvay kapılarındaki yağlar bugün Şeref va Vefa stadlannda pılmasına müsaade fakat masraflan da Futbol Federas ettiği röper nokta!»rının mutaba askeri olmak maksadile kaçmak ( P l ) 23.30 Kapanıj. devam olunacakür. Bugünkü maç bildirmiîtir. ve İdare istediiini söylemişür. Kendisinin yonu yapmaktadır. Masraflann ne katını araştırmak gebnektedir. BİR HUSUSİ lann programı şu tekildedir: Elektrik İşletmMl Umum MUdürlü Ayrıca Yunanlılarla ararruzda türkçe ve bulgarcadan maada rusVefa kulübünün fevkalide derece yüksek olduğunu tayin için ğunjen şu mektubu aldık: Şeref stadında: HASTANE İÇİN bir mikyaı olarak 75 kişiden mü münakid anlajmaya göre iki tara ça," almanca ve Italyanca bildiği oGazetenİ7İn 21/10/951 tarihli nUshaAdalet Demirspor (hakem Ziya kongreti sının «okuyucularla başbaşa* sutuhunrekkeb olimpiyad kafilesinin bü fın rizası olmadan nehir mecrasma anlaşılmıjtır. Kuyumiu; laynsmenler Saim Erda •rramvaylarin kapılarındnki yag amud sedde yapılmaması iktiza et1 2 3 4 5 6 7 8 Vefa kulübünün fevkalîde kon tün seyahat, ikamet ve iaşe vesaire can ve O. Ergin). lar», haşlıkll y a ı ı y a karjıhk «Imak masraflarının 140 bin lira tutmuı tiği halde b a a yerlerde akantıyı Akhisar şehir sta^lyomu üıere a^agıdakl c e v a b ı m ı u a aejrlni Anadolu Anadoluhisar (hakem gresi pcrçembe gecesi yapılmışür. olduğunu ileri sürmektedirler. Bi kesen inşaatın mevcudiyetinin de İ.stanhılun en çok i? yarica ederiz: Mufahham Elmen; laynsmenler N. Saat 18 dc bajlayan ve geceyarısına lindiği gibi bu masraflar hiç birmevzuu bahsedildiği bildirilmekinşaatı pan bir hus'isî hastanesi sahiİİKİM iıileHmize tramvay kapılarının kadar devam eden bu kongre çok Incili, F. Ugaz). 1 binin başka işıe meşr;uliyeti u«ulü dairr<Jnde v e lttnımtı kadar y a j kontrolundan tedir. Akhisar, (Hususî) Akhisar samimî bir hava içinde geçmij, r e sallhiyetli heyetin lanmaM daima ihtar edilmesiııe raimen Vefa stadında: dolayısile bir doktor ortak geçmediği için her hangi bir tetgencliğinin yetişmesi ve gporcuların ticede yeni idare heyeti a«çnmiştir. arada (*'la yag kacırıldıgı maaleset Unkapanı Defterdar (hakem Bur»acla madencilik aranmaktadtr. kike de tâbi değildir. Bunu gördüktenmiyeai bakımından ilk defa eldo*rııdur. E^ref Bilgiç; laynsmenler Kenan Yeşil Beyazlılaruı yeni idare ten sonra devlet spor idar^sinin ne Alâkalılara yenlden Iıi/umhı talima zem bulunan stadyomun inşasına Konmuş olan sermayenİB ilerliyor Çelik, Said Nil). heyetleri şöyle kurulmuştur: ttn veriMlîini ve hıı gibi >ikA>cllerrtç kadar şirazesiz olduğunu ve yeni başlanmıjtır. Stadyom sahasmm yansını ödsmcsi şarttır. araha ıınnı.ıraı verildiği takdirde d.«Bursa (Hususi) Vilâyetlmizin Davudpaşa Karagümrük (haHâdi Nâsır (Başkan), Suad Kar Beden Terbiyesi kanununun bir aetrafı duvarla çevrilmektedir. Errııdan doruya ihmall «lanların tecıiye Sultanahmed Salkımsöğüd kem Hifat Atakan; laynsmenler şıyaka, Kemal^Yarar, Hamdi Dağ yak evvel çıkmasındaki lüzumu Orhaneli rmntakasında krom ve kek Sanat Okulunun yanında buedilrcejiri sa\eı ile hildiririm. • sokak No. 186 ya müracaat. linyit madenlerinin işletilmesine Fahir Tezcan, Reşad Erte). takdir etmemek kabil değildir. laroğlu, Remzi Tatarî, Mehnıed Kurtlu çikolatalar meselesi bajlanması madenciîik islerile uğ lunan stadyomun inşasmın bir an Iki staddaki maçların saatleri d« Hoşgör, Ayhan, Namık KüçükerSaehk ve Sosyal Yardım Müdur'.ü. raşan sermaye sahibi bazl kimse evvel bitirilmesi memleket gencli13,15 ve 14,45 tir. Futbolcu Fahreddine İiıaüen: gin, Hasan Mercan. DOKTOR lerin hattâ bir kaç büyük şirketin ğinin yetişmesi için arzu edilmekikinci kümenin diğer maçlarile Cumhuriyet jmzeteslnîn 30 10 'ŞSl ta Yedekler: Hilmi Kaphn, Haydar tedir. Kaymakam, inşaatın yakın vemlen ceza Soldan tağa: dahi gözlerini bu geniş maden böl üçüncü ve dördüncü küme karşırlhli mıahastnda Haik sutvınunda: . B T bir zamanda bitirilerek stadyomun 1 Butun gürültülerden uzak hücre yat v e kurtlu çikolatalar» başlığı ile laşmalarma yarın Şeref, Vefa, Fe Boraganlı, Enver Demir, Muammer Türkiye Almanya millî futbol gesine çevirmiş bulunuyor. Son bir İç Hastalıklan Miitefaassın Saka, Vefik, Hakkı Yünüak, Savaf, cencliğe açılacağını açıklamıstır. (iki kelime) 2 palavracımn yaptığını çıkan y a n lnce'.endi. nerbahçe, Anadoluhisan ve Eyüb maçında takımdan çıkması için k«n kaç ay zarfında krom, kurşun, alyapamunak. 3 BİT çeşld aünfu 4 Atatürk Bulvarı, Aksaray Meymed Ünel. Küçükı>azar Hacıkadın caddesi No. tın, manganez, linyit, amyant, simli îspartanın telefon ihtiyacı sahalannda devam edilecektir. disine söylendiği halde bu kaıarı Üzerine yatar gîbl bir duruma girerek. 50 de bakkal Huseyir.den mahalll Bepostanesi karşısı Uludağ Apt. Vefanın yeni idare heyetine b« kabul etmiyerek oyuna devam eden kurşun gibi madenlerin araştırıl5 Kızılların Asytda »on el attıkları lediye Ba^konıi^°rli8'ince nun^une a l ı . ITelefon: 20232 şanlar dilerö. İsparta , (Hususi) İspartanın memleket. bir sıfat takısı. « Çevrl narak m e v c ı d çıkoln'a'.ar muhur!enm ş Fahreddin Cansevenin 195152 mev ması için hükumetten müsaade isteyen vatandaş miktan yüzü geç şehirlerarası telefon konuşmalanna lince blr hayvan yavrusu olur, t n kü ve alınan numune tahlılt gönderil. simi tonuna kadar millî takım kadAdnan Aktniri bir rosuna davet edilmemesi Federas mektedir. Gün geçtikçe inkişafa ilâveten şimdi Ankara, İzmir ve çük ses. 78 Tersi ..Malumat *ahıbi m'«tir. AMERİKAN doğru bir gidiş arzeden madenciîik İstanbul konuşmalarmın da başla olan» dır. Yadedis. nakliye v a . yonca kararlaştınlmıştır. Tahlil neticesinde çikolata'.arda kurt mektubu sıtalarında gittikçe a n a n . îst. Borsasının 30,11,1931 fiaü&rı işlerinin iktisadî bakımdan bu mm d'.ğmı evvelce bildirrniştim. Son declınadıgı gibi sıirfesi dahi g"nı>!iıe. Giyim Eşya Satımı Yukarıdan afağıya: Futbol Federaayonu Sekreteri Açılış Kapan'.ş takalar halkı ara?ında sevinc ve fa vilâyet merkezi ile diğer ilçeler 1 Alıl vallde (iki kelime). 2 dijine dair verilen rapor üzerine m ı ı . MEVLİDİ ŞERİFE DAVET Küçük ve ort» boy kadın ve 1 Sterlın 7 8 6 786. • Adnan Akından a^ajıdaki mektumemnunluk husule getirdiği söy arasmdaly telefon konuşmalan da Suvarl durumun» gıren (iki kelınıe). hurlenen ç.kolataların »atışına mn*aade 100 Dolar 2S0.J0 280.30* Beyoğlunda Ağacamil Şerıfinin bu lenmektedir. erkek giyim'esj'aian, perdeler bu aldık, aynen neşrediyoruz: 3 Kuçuk sehir halkından. 4 Dmi edıld:gi anla§ılmi5tır. açılmıstır. 100 Fra.uız frangı 0.80 0.80 ker» temlrins yardım etmek lütfunda esasa inanır gibi inanıs (iki kelınıe). e diğer ufak tefekler. 2 araCumhuriye* Gazetesi Yazı îsleri Bostancı otobüslorine dair 100 Liret C 44.128 0.44.128 bulunan «abı hayır Muslum»nların Yeni yapılan bu ilâveler şehri 5 Çevıilince nlezzetinç bakan» olur. lık pazar saat 1316. Yeniyol müdürlüfüne 100 IsvKre frangı 64.03 64.03 hir cevab geçmişlerlnin ruhlannt ithafen 2/12/ İspartaya tren seferleri mizde telefona karşı rağbet ve ta 6 Şeref ve haysıyet. 7 Gıttikoe 100 F'.orin 73.68 40 73 68.40 1 3. Nisantpş. Mr». Dry: Üsküdar. K c'.ıköy ve Havali^i Halk Gazetenizin 30 kasım 1951 tarihli 951 pazar günü iklndl namazmı mu İsparta, (Hususî) D.D. Yolla lebin 100 Belcika franfi 5.60 560 artmasına sebeb olmuştur. enini veya boyunu kısaltıcı. 8 Beyaz Tvamvayları Şırketi ^Tüdurl'ig'.mcifn: Mevlidhan Hkfız ;/ankı veya gölge (ıki kelıme). 4 üncü sahifesinde teıkıbv* Htfız A)lHıfız Mecld,okuna. rının tren seferlerinde yaptığı ta100 Drahmi 21.86 21.86 nüshasının Zeki u.r»fından 'Cumhuriyet gazete^inin 10/11 9İ1 taAncak, telefon santralının eî'an Zrıelki butrnacanm tıaLtertUmtj sekH: Bağ ve meyva bahçeleri spor sütunlannda «Nedim Kaleci cak olan Mcvlidi Ş«rif* dln kardtşie dilâttan sonra, eskiden haftada yal100 Çekoslovak Kur . rihli ntishasında, hnlk Mit;i!uuıda "Bo.s & takviye edilmemis bulunması bu 100 İsvec Kuv. 54 13 30 54.12.50 1 2 3 4 5 6 7 8 tancı otobuslerinden şlkâyeto başiığı İle nin bir mektubu» başlıklı yazıds, rimizln te;rtf buyunnaUnnı rlca edt. nız 5 gün yapılmakts olan İsparta, taleblerin karîilanamamasına sebeb miitohnssıst çıkan y a ı ı incelendi. ESHAM \ e TÂHVİLAT sabık Futbol Federasyonu Aabaş riz. H. Paşa, Ankara ve İzmir seferleri olır.aktadır. Traımay \f otobus servlsleriml* mer'i 'c 7 FM7.1 1 TAHVİLI.FR kanı Nedim Kaleci, Omer Besimin şimdi gidişgeliş olmak üzere her tarifeleri mııcibince seferlerini yapmakto Sıvas E.;urum 1 24.60 ÖLÜM İzmirde dedektif kursu bir yazısma cevab verirken Türta ve \apıırla avarlı bulunan otoblisler güne çıkarılmıştır. Tesis, bakım, budama; mü • Sıvas . Erzurum 2 . 7 24.60 • \apıırlara yolcularını yetistirmcktedir. Merhum Halı tüccarı Hafız Rüştü U kiye Almanya milli raaçı için Böylece, artık bu hatta eskisi 1941 Derruryolu I 23.70 kurulacak caciele ve kroki iglerini de Yapılan incelem^dc bu hatta şikâycte benden bilet istedijini; hattâ dave Seraç esi. merhum Hafız Mehmed beyln gibi izdiham gö'rülmemekte ve yol1941 Demııyoîu H 24 75 tckaddıim eden ııtn v a l n u hir otohusükızı. Gumruk muayene memurlarından nıhte eder. îzmir (Hususî) Amerikadan * . 1941 Demiryolu III 24.00 • tiyelerin para ile satıldığını bildi Ibrjhlm Ergülün a b l u ı , Medlh» Barın cular gayet rahat 'seyahat etmekmÛ7 hen7İn tıkanıl'ıirı yantıeından \aHalk Cad. No. 20. Üskiidar donen Emniyet müdürümüz Nejad c Milli Müdafaa I 23.30 • ğini ve bu davetiyelerden para ile il« rahreddin Seraç v e Güzln Seraçın pvra ynlcıısıınıı yeti^tlrememişlir. Mevtedir. Milli Mudafaa. II 24.30* sim dol^yıaile fa?!a >olctı olmadı£ından Lutfi Orkus tasavvurları hakkında anneleri, Hahcılık Limited Şirketinden satın almak istediğini yazmıştır. Fakat nedense k'şm, İspartadan beyanatta bulunmuş, bu arada po o> Kıs ta,"''"n'» «'• ip.ee h» hatta uc oMilli Mudafaa III 21.30 • Saım Seraç ile Hacer Avsarın yengeS A T 1 L I K ••< R İ A İ F İ A RİAİM'A tohüs çnl>';tırıl^'V ^dır. üunlar ç a l ' Milli Mudafaa IV 23.55 • Federasyonun organize ettiği lert. Ittihad Değlrmencü'.k T. A. Ş. M ü . Afyona kadar trer.lere şofaj veril lisin sevilmesi ve herkesin sıkısık makta OHM/M gihi depoda yedekleri de mediei veya verilip kesildiği için zamanmda ilk müracaat çdeceği en •a C. 6 FAİZU T \ H V I ! . L E R maçlarda tertib komitesince alâka duru Fettah Barınm kayınvalidesl bultınn.'ktaıltr. AİMİOIN vaıonlar soğuk olmaktadır. 1941 p»:n.ryolu VI EDDET SERAÇ 113 50 müşfik yerin polis olduğu hakkm oe HIFUM sahistpr tarsıfınrtan isîetilmekdarlara verilen davetiyelerin hiç Kalkınma I Her gün saat 1518 arası, 313."fl > rahrnetine kavugmu^tur. C» te olan otnhıİTin Ka'lıl'"» Bostancı birisi para ile sahlamaz ve satıl H&kkın 1/12/951 bugunku cumartesi Kendi kendini öldürmek da radyo ve mekteblerimizde geKalkınma II 11330' Beyoğ'u Galatasaray, Tütünnaaesi ^ra^ını'î. ^".ı,, a»ııaı a!f»'"i keyfiyeti reken bilginin verilmesi için teşeb Kalkınma III mamıştır. 113 30 > gunü Lileli Tramvay caâdesi Tıcaret idarrmize aiH hlv karar nlmftyıp hahis cü çıkma», 1 No. lı Reşid istedi büslerde bulunacağmı ve izmirde İSTANBUL BELEÜİYES1 1948 istikrazı I 113.30 m<'\^ 1 otohc«'"t hnrie hrlediyelarden Nedim Kaleciyi ben Türkiye Bankası Ustünde C;çek Palas a p a r l ı . Paşa apartımam kapıcısı Fa1948 istikrpzı II 113.30 bir «detektif» bürosu kurmağa çamanındsn kaldırılarak Rıyezid Camlinnluka r ' r u ş bnlt'nn^lan itiharile »eyŞehir Tiyatrolan Akhisar, (Hususî) Akhisarın Isveç maçma tekaddüm eden 13 13J9 ıst'Krazı 1 ruğa müracaat erlilmesi. 112.30 r(is«»fpr t^'' »ıa' ''n»'' 'n'* * \fikan İstancie öğle namnzını muteakıb Eyüb S u l . Saat 21 de kasım 1951 tarihindenberi görme tindaki »:1e kabrtttanına defnedllecek. Yayaköy bucağmdan, Ali Taşeren hşacağını söylemiştir. hııl Belet'Ue«ince mnedllml}lerdlr.» İ F A I Z L I TAHVILLER DRAM KISMI namında yajlı bir şahıs karısı ve cum ve kendisile telefonla bile ko tir. V c v l t rahmet «yliye. Ergar.i '5 90 S O Y G I N Çelenk gönderümeme«i rlca olur.ur. oğlu ile olan geçimsizliğinin art Annesini yaralıyan köylii Sinema dünyasında nadir rastlr.nan bir şahescr ^^^'^k nusmachm. İkrarr.ıyeli 194S 24.30 • i nzan: CIVAD mastndan müteessir olarak tabanKütahya, 30 (T.H.A.) İlimizin İkramiye'.i M. Mudafaa 24.3r» Benden şahsan Türkiye Alman İstanbul 10 uncu Hıtkuk Fedakârlt.;ın, ümidsiz bir aşkın yarattığı hârika I FLHMI BA$KUT » 1941 Demır;. oıu IV 113.0» ca ile kendisini sol göğsünden ağır Sökmen köyünde köy koruculuğu ya mi'.lî rruçı için ne para ile ne de Telefon' 42157 1 9 « Demir;o!u V 114:3* Yargıçlığından: surette yara'amıstır. Yarahnın du yapan Mehmed Çelik, bir hajrvan davetiye istemiş değildir. Bu itiKOMEDPklSMI 4 5 F MZLI TAHVILLKR 949/32» rumu ağ:r olduğundan ve çok kan mese'esi yüzünden annesi Fahire barla ileri sürdüâü idclia'isr tarr.riHeybelinda Mekteb sokak 27 No. da ziyan ettiğinden Manisa Memleket 19)9 AHRETTEN SELÂM İ05 00 Çelik ile münakaşa ederken bir amen asılsızdır. Keyfiyetin aynı sü Eltni Andonyadis tarafından açılan ve hastanesine sevkedilmiştir, TahkiYazan: Alberto Caıantuonı BANK IIISsFF.FRI ralık tehevvüre kapılmış ve 17 risvacı Alibey koyünd* Fil köprüsü tunda tavzihan neşrini rica ederim. Turkçesi: Ertvğrul Kayıhan 115 75 sokağır.da Silâhdarağa mevkiind» k i i n kata başlanmıştır. süntim uzunluğundaki bıçağile Telefon: 40409 Saygılarımla. Zıraat B?nk I 22 95 bir tarafı tarik bir tarafı Sultan arsası annesini ağır surette yaralamıştır. c BİTTER VİCTORY » Pazar günlerl 15.30 da Matine Zıraat Bank II Bir sabıkalı kaçtı 11635 ve cephesi tarık ve tiere ile rnahdud If E?rk \ . Mehmed Çelik yakalanmış, ha Glgeler taat 11 d* açılır. Paîartesi 35."0 cskl 3, 5. 24 Mu. 26 1, 26 2 veni 21; 23 ELİZABETH SCOTT ROBERT Konya (Hususi) Yargılanmak akşamları Dram kısmında. saiı akşamf İstanbul Filârmoni Derneji ^ k No. lı evvelce m s a «hır od» bir bab Is Eaı H 3." "(l yatından üm'd kesilen Fahire Çe ları Komedi kısmında temsil yoktur T k ~ »t B CUMMİNGS DİANA LYNN'İB dııkkân jimdi un fnbnkası ve kigir üzere Cezaevinden Adliye binasma lik memleket hastaneaine kaldınl7.0(1 1951 .Î2 ıncvsimi aboıunan cıukkjn ve mujtemilâtının 2 8 hissesi getirilmiş olan Adanah sabıkalılar\ITIN Haftalarca değil, yıllarca unutulmıyacak film. mıştır. Senfonik Konser nin mutasarnfı olup 4,8 hisseyi de 20 dan Necdet Külâhî jandarmalara Şcf CEMAL REŞİT KEY « KARIŞIK İŞ seneyi muteca\'iz bir zamandanberî 100 numaraya gireceğini söylsmiş En son Dünya Haberleri. Turk L C6 00 Kayseride yakalanan rtlzasiE v e fasılasız v e husnü nıyetle Keman üstadı Komedi 3 perde Gulier. ve bunun üzerine jandarmalar »a3275 ve mahk sıfat'.le yedinde bulundurT H İ BA U D Sterîln hırsız şebekesi 4' 90 kendileri makta v e vergilerlni de ödemekte ol bıkahyı içeri bırakarak Çarşambadan başka B U G Ü N '• Programda : Mozart 42 ı'ıO duğundnn bu h i « e malikleri de b u l u n . kapıda nöbet beklemişlerdir. Fakat her aksam saat Kayseri, 30 Üç senedenberi de5 42 •.ö mai. vc mendelsohn. madıjından bu hissenin Medeni Kanu aradan hayli zaman gectiği halde tam 21.15 te ııun 639 uncu msddesi mucibınce da sabıkahnın bir türlü halâdan çık vam edegelen müteaddid hırsızlıkALTIN F\\T\ Konçertolan ların bir §ebeke tarafından yapılCuma Pazar matin» vacı namın» ka.vıd v e tesciline karar al m 6 Aralık Saat üzerine saat tam 14 30 da verilmesi taleb eciilen davadan dolayı maçhğı görülmıiş, bunun M I dr.i> ıdığmı tesbit eden zabıta, nihayet P.frşemhc 18,30 da yukarıda adresi yazılı ve dava konusu jandarmalar kapıyı zorhyarak içeri Telefon: 10276 çebekeyi yakalıyarak çahnan eşyaPtVAS'M)A DÖ\ I'/LER S A H A \ S' ıcmasmda gayrımenkul İle alakalı Dulunan k l m . girdikleri zaman Necdetin içeride lann bir çoğunu meydana çıkarSterhn çek Oüıı910 selerin bir ay z»rfınd» mahkemeye mü j olmadığını anlamışlaHır. Yapılan Biletler gişede Ster:ir F.feitif 10900 mağa muvaffak olmuştur. racaat etmelert için keyfiyetin i l i m n » MUAMMER KARACA Opereti tahkikatta Necdetin 10 metre yükher gün saat 14 Dolar N. V. • n?M3 9/11/951 tanhind» karar verilmiş ö u . KON Hırsızlardan Boğazlıyanlı İsa Bu aksam »a*t 21 d* sekliğindeki halâ penceresinden at Dolar efketıf •:3J.',Q6 ten 21 e kadar rusma 17 12,951 saat 14 e talik e d l l . M A K S t M 'de Baş Eollerde İsviçre Fr. Sl 50.92 mi} olduğundan tebliğ makamına kaim ladığı ve asağıda bir arzuhalcuıın Okay ile bacanağı, çeşidli hırsızsatıhr. TiYA Saat 16 da tesı t .ndi. olm»k üzer keyfıyet 11in olunıir. üzerine düftüğü ve oradan da sür lıktan ve hayvan sirkatinden «abıARA SEÇİMİ RÎTA HAYWORTH GLENN FORD kaîı, Durmuş Coşkunun evinde Komedi politlk 3 perde atle kaçıp gittiği anlasılmıştur. (18637) yapılan araştırmada binlerce lira Cumarte»!, pazar 16 de (Renkli Oıijinal kopyası) kıymetinde çeşidli ev eşyası ile matine ve çarşamba \t da tenzllâtlı matine. Dikili camiinin tarihî haü ve kilimlerini bulmuşlardır. Bacanaklar tev Perjembe akgamı ila cumartesl matine 3 Arehk Fazartesi akşamı 21.15 te talebeye tenıUithdır. kif edilerek cezaevine yollanmıştır. G<M Her oün 11 de acıltr. T«l: «13* Dorl kahraman. tıır nıııddct etrafı riinlcHilcr: 1 Zarar yok. Lil. ' Birat som a. > ukarı odada Diğer suç ortaklan Mehmed Gay| Bu serirlerin öMrii retli ile, adam Sldürmekten ve İktisad ve Ticaret Ansiklopedisi 1 \Ae. dirUi dr .Haklrmı* var JACQUES T H İ B A U D ' un Yaıık! KacırHık! (Tatikül: SS) sirkatten sab:kalı Mehmed Oktayın b u /».yak stSİcri uza?da>tı iiısana Helâdirf / mareramızı İktisad!. tleajl kellme v» tablrleri Hcp'ini Ytglne resitali. Pijanoda: MARINUS ALIPSE yakalanmalan için de tertibat alınBatıın. kap> cta eazetevp yazabilmck alfabetik olarak vennekte olan (İktisad >3 diri ele • • Biletler gişede satıimaktadır. M M M I KONTİYA mıştrr. paf)'. GlilUcj' İC'M elimizrie hir v* Tlearat AnslklopadJıl) nln altı:>eı sccırmeliydik cildlnln 65 l s d laıtkülü de yayınlanbıılunsa ivi ^ İki büyük harikadan yaratılan şah^ne bir program m jtır. Okuyuculanmıra tavılye ederiz. AT1LIK • • ! "lıırdu 12.57 Açılış v e progra.lar Haberler 13.15 Dans v e c a ı m :zıği (Pl.) 13.45 Radyo salon orisesı.ası konseri: İdare eden: Semih Argeşo 14 45 Şarkılaı; okuyan: Fikret Kutluğ. ça'anlar: Sadi Işılay. F'kret Kutluğ Yorgo Bscanos 14 45 Kaiisık tmiıi FaMh. Snfular caddesi Karakadı so Unkppam Hocagıj a. ;ddln Mah. İşlek solclar (Pi.) 15 10 Saz eserlcrı; ç a scksk. No. 35 t» Zeki Topaloâlu yazı k3k saiiinletlnden Tabsin Çivangjr. İS»» lanlar: Nubar Tekyay, Ercumend Btıtamaü Anııcur. Neşet Kuıbay: A'i A k a ; . yor: nay 15.30 Ctımartest konseri (Pl ' • Atatürk Bulvarı tanzim edildikten, su: Fahreddin Pertek: Mustafa Yılmiz.. 16fsO Muzaffer Ilkardan çarkılar »Pl.) Ataturk kopııisu de seyrüsef«re açıldık Emin Çizmeci. Masan Varlık yaziyor 15 30 Dans orkeftra'.arı geçldl ( P l ) t u s*ara JM yoJ IstaBbalaB en tehli lar: 17 10 Merıman Sansozen ve Alt Cir. keli yollarından biri olmuştur. Zira, • Bu a y m •ouacu gccasi. sokağujıaz » dan turkuler 1P1 1 17.30 Itfaıye sa gerek rin? srferi yapan belediye oio rtaki eski millatvekillcrindjen Yejilzatio ati 17.35 B i d y o incesaz heyeti (Seba hı«lcri, g « « i t ! » taksâter, ka»y»ı>lar. Salih Beyin evmde yangın çıktı. Yan ve Sultaniyegâh) 18.20 Carl Kress ve httstısi otaanafeilke<: atiı arabalar; k e y ; ı ı ı BtUİm mkak halkı eOMrH^U» •**Tony Mottola'dan gitar duoları (Pi.) bu bulvardan ve Ataturk köpnisıinacn rturduk. Ale«t«r b ^ u t l l u x t a , yamtua 13.30 Dans muziğı; çalan Fehmi Ege istifade etmcktctHr. Bu hal seyriiseferi cıkarraak için (tk?rılan kundakiar m*y dana çıktı ve bu yangııua hir suikasd orkestrası 19.00 Haberler 19.15sık»ıt«fırfJığı»><laıı IHI m e ' « « ı yolda k a Ağız armonikısı topluluğundan sevrlmiş zalar da «ıklaşmıjlır. Otu» g»cm*z ki mahs'irit olduğu anlaşıldı. Eğer bu y s a zxım süatfirulmcscyıfi ah^atı »tan WUÜa parçalar ( P l ) 19.30 Karısık hafif burada hir kaza olmasın. muzık (Pl.) 19 45 Şarkılar: okavan: Bu kazalaıın vukuuna sebep, ekse radde >vl*« de biıtikte yaaacaklı. Bı* Mefharet Yvldırım; çalanlar: Cevdet ; r!ya meydanı hoş hulan şoförtprin ara ^uikasıiia faiileri hâJLâ bnJMkNtamadı B u * Çağla. İzzeddin Ökte. Yorgo Bacanos \ habrını < u siir'atle 5iırm*lerKli» H e tıin cad.de halkı knrku içind«ylj v e 20.15 Radyo Gazetesl 20 30 Kısa şeh'.r I* bu yol4a karjıdaa karjıya eeç«»»t, <t?i* an bir yangtn a«kt«di^iı«}^eii ay • haberleri 20 35 Dinleyici istekieri S u » t k»|irüsua<len gccmck kadar zor kalftKtnızclan »Wuk. Rıt sıaikasd hjsuuuu mutecasuVerioüt yakaiaa i 21.20 Saz eserleri Şarkılar: okuyan: bir iştir. Bu başt boşluju önlenıck ga 7alarını görmeleri için Ugililerin Sami Toker: çalanlar: Cevdet Çağla. > et kolaydır, rannederim. Alikadar makam V n k a m ı u ke«»nr dîkkatini çekmenlzl r!ca ederiz.» Yorgo Bacanos, Fikret Kutluğ 22.00 Ünive^site p'"»stasl 22 10 Haftamn clepasıutıın biraı »iestede * w t yol a ( 10 göçmeain şikâyeti program geçldi 22 30 Hafif s a r k ı . zınria bulııuan ve yalnız milli bayramlarda se^rıispfer memuru knnulan isaret Bakırköy kazastnın AvcıUr lar ( P l ) 22.45 Haberler 23 00 \ w i w da»tni »frntk blr n»emur k^yarsa den Ahmed A^lan. Alimed Golen. İdrit Programlar v e hafif şarkılır, caz ve h«ı frri kazaların Ua «au a h n m ı ; *kur.» Sütcu. S*tim Bargarı, Alt Ün*y, M»h dans muzıği (Pl.) 24.00 Kapanı;. bir ea&8 UBkaııaBiRa iir stjhaütmın yangtn rüsefer memunu bttüîyor • Profesyotıel lig maçları İki millî maçhasılâtı Bugün yapılacak ikinci küme maçları BULMACA 1 L ! 1 Ortak Aramyor 1 m ' • 1 Lİ ÇOLPAN ; BORSA YİAİGİMİUİRİLİU EİZİAİAİNİIİHK KİÂİRİGİAPİA'D PIOW!AİLl 1 IZ|E AİLİAİRİAİKİ00 EİNİ B NAHİT GUNERALP : s MinşiE KİEİRİİ EPOK MOBİLYA rt r ) r r Bugün AR Sinmasında ' ACI ZAFER KÜC Kadıköy OPERA Sinemasm^ SAHN i KA R l tfEN e gazefesi X Teşkilâtı S A R A Y SİNEMASINDA MOTÖRLÜ T E K N E 7/5 boy, 1 '85 en, üç metre baş kapalı kara ağaçtan yarjılmış içten 12 beygirlik Moris,\Vedet motörlü tekne azimet dolayısil» «atılıktır. Müa racaat: Kadıköy, Kurb ğalı Baıaa r* yayan Cwnhttriytt Hatbaaeıltlk oe Gaıtttdlik Türk Anonim Şırketi Cağaloğlu Halkevi Mokak Ko. 30/41 NADI r e ÇOCUKIARi Yaıı itlerini fi'len idar* eden Bugün ELHAMRA'da Sahibi erl dçre SAPIK. • • • Mes'ul Miıd'İT M E Ş ' U M HATA DANA ANDREUV SUSAN HAYWARD 2 KAHRAMANLAR ALAYI • DİCK POĞEL MARTHA TOREN En son Diinya Haberleri 1 ÇEVAD FEHMİ BAŞİLU1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle