19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 1 Anfifc Afrihadan Gehyorşım: 10 Bambaralann garib ve sayanı dikkat âdetleri Yaıan; Haldun Sel Büyük Reis Gumelanın evi ufak jsana bu teselliyi vermişler, bir sonDün saat 16 da Vilâyette Vali bir meydancığın kenanndaydı. Da ı ra va'detmişlerdir. ve Belediye Reisi Gökayın başkanGumela, bütün mevcudiyetile balığında, 6 ncı Şube Müdürü Orracık bir yol haric, bütün meydaKühür bakıınından insan nevileri Klâsikçiler, alimler Yunanca ve lâtince fici büyük lngiKz han Eyüboğlu, Fen îşleri Mflçaviri Wn etrafını birbirine bitişik, yu basmın, büyük babasının ve bütün âlimi ne diyor? Bacon mu, Terentiu. mu? Nâri beyza ne demek? Paris hocalan ne diyor. varlak, üstü çalılarla örtülü, küçü cedlerinin mevcudiyetlerini kendiyüksek mühendi» Hüsnü Keseroğıı ne cük kapıb kulübeler sarmışti. Eu sinde topladığuıa inanıyor. İşte lu, Emniyet Müdürü v» Teknik Üliz. Onlann formüllerle meseleleri niversiteden ilgili profesörleıto işkulübeîer, Gumela'nın erkek kar aile içindeki mutlak otoritesinin teBir proje hazırlandı, buna göre Insanlar yalnız ellerile iş yapmak de budur. öyle bir halledişleri vardır ki me tirakile seyrüsefer mevruunda bir deşleri ile evli cğullanna aiddi. Bir Hâlde iş hacmi genişliyeceJs halinden (home faber) akıllarmı tanesi de bu büyük ailenin artık j Aile ocağınm kuvvetli, toprağın seleyi halledip işi bitbdikleri hal toplantı yapılmıştır. kullanmak haline (homo sapiens) ana sütüne ihtivaç göstermiyen, fa ve kadınların bereketli olması için de bizler hâlâ hecelerimiz ile uğ Bu toplanbda hazırlanan pro]eBelediye, Hâl binasının bugün geldiğüıdenberi kültür sahnesinde kat daha büluğa ermemiş çocukla de kurban k^smek onun vazifesiiir. raşırız. Maamafih bilmem ki ma ler hakkında profesörler izahat ver kü ihtiyaca tekabül edecek bir oynanan bir dram daima seyirci |Reis vaşlanınca kendi isteğile ekorına ayrıbnıştı. tematik ve müsbet ilimler insan mişlerdir. Bu arada Taksim, Eminşekle ifrağı için yeni bir proje ha bulmuştur. Tâ ilkçağlarda dinî itiBambaraiarda, aile teşekkül ba nomık otoritesini en büyük kardelan hürriyete mi götürüyor? Âlbn önü, Şişhane meydanlannm genişnrlamıştır. Proje tatbik edildiği kadlar ile felsefî inanclar arasında ziyade klâsikçiler safında yer al lerin en zayıf taraflan onlann keş letilmesi, İstiklfil caddesinde otomo kımmdan, eski Türk aşiretlerini şine terkedebilir, fakat dinî otoritakdirde Hâldeki iş hacmi üçte iki sahneye konulan dramın bir müd tirdiğini söylüyor ve aşku muveya Zadurga denilen ve bugün bile tesi ölünceye kadar, bunasa bile mış sayılacak olan muharrir bakı finl kültür ve ahlâkî kıymet ba bülerin Gelatasaraydan Taksim nisbetinde genişliyecektir. Proje det sonra ilim ile din arasında oy habbetin bir müsellesten daha Hırvatistanda, Amavudlukta rast onda kahr. kımından kendilerinden aşağı in istikametüıde gidebilmelerl ve Tarle'nî olup obnadığıru soruyor. nız ne diyor: gereğince Hâl binasının tadili ve nandığmı ve artık şu son asırlarda Fransada klfisik tahsilüı Kanun odur. Aile efradına istelanan büyük aileleri andınyor. Aile «Şimdi Cybemetique ismi veri sanlar, meselâ politikacılann istis labaşı caddesbıden de aşağıya inbir sınıf genişletilmesi için 1 milyon liraya bu dramın da seyircileri seyrekleş kültürü olduğunu iöylüyorlar. Vareisi, erkek kardeşlerinin en yaşdiği gibi ceza verebilir. İtaatsiz bir len ve akı! hastahklannm ızahm mar etmesidir. Biz edebiyatçılar meleri imkânlan üzerinde durulihtiyac vardır. 952 yıh bütçesinden meğe başladığııu pekâlâ biliriz. Fa kıâ îngilterede de bu cins kültür hsıdır. Diğer ismile Fa, mutlak bir kardeşini açlığa mahkum edebılir, aslâ kaybetmiyeceği muştur. Aynca Bahçekapı tramda da kullanılan usul doiayısile beşeriyetin bu iş için bir miktar tahsisat aykat şundi bu kültür sahnesi büs Oxford havasını yaratmı# ve zenotoriteye sahibdir. Aile geniş bir hapsedebilir; hattâ kansı ve çocukelektronik hesab makinelerinbı bo «güzellik zevkini» devam ettiren vay termünüsünün de Sirked garı nlması muhtemeldir. Tasan önübütün baska aktörlerin oynadığı mana ifade eder, yani bütün er lannı abkoyarak kovabilir. Ona itiin tabakanın mab olmuştur. zukluğunu aramak ile bir âsabî insanlarız ve bu işimizde devam e civanna alınması ileri rürülmüşmüzdeki günlerde Daimî Encümekekleri, onlann kanlannı, çocuk raz hakkı yoktur, zira verdiği karar, bir dram üzerine açıbyor. Bu dratür. Dünkü toplantıda, bundan böy Nihayet Paris edebiyat fakülte hastahkta en zayıf noktayı arama deçeğiz». ne sevkedilecektir. larını içine toplar. Bambaralar ek aynı zamanda bütün atalarının da mın bir proloğu vardır. Prolog persinin ilim tarihi profesörü Gaston nın birbırine benzetilmesinden mü İşte kültür sahnesinde yeni ya le resmî elbise giyen bütün polisBogamdır, yani dışandan kız aîır karandır. Âdeta İngiliz Kralı g;bi. desinde sahneye çıkan aktörler esBachelard da kendisinin edebiyat teesslrım». Bu sözlerde muharririn hud en doğru tâbirile yenilenen lerin bulunduklan mıntakanın gey lar ve dışarıya kız verirler. Kızlar «Fa hata yapmaz » Belediye odun tanzim satışları ki klâsik'ere bağb humanjste'ler ve akültesüıe mensub olmasma rağ ne kadar haklı olduğunu kestire dramın proloğu İngiltere ve Fran rüsefer islerile alâkalanmalan da da evleninceye kadar aileden sayıBütün bu haklanna mukabil, frenkçe Lettres dediğimiz edebiyat başlıyor men riyaziy» tahsilinin kâfi olma miyorum. Hesab makinelerinin bo sa gibi iki büyük kültür memle kararlaşmıştır. lar, ondan sonra akraba bile adde Gumela, atalanna lâyık bir ciddiBelediye odun tanzim satışlarına pa mensublarile müsbet ilimler âlimle dığını söyliyerek klâsikçilerin ya zukluğunu aramak için kullanılan ketinde bu manzarayı gösteriyor. Tecrübe mahiyetinde olmak fizedümez. yetle yasamaya mecburdur. Âdı ış rartesi gunU ridir. bajlıyacaktır. Fakat usulün dimağm bozukluğunu an Bundan sonra teknik ile ruh ara re Maçka Tünel ve Tünel Şişli Bu münakaşa mevzuu en dyade nından ayrıbp müsbet ilim tara~~anın birinci vazifesi aile serve ler yapamaz, yani tarlada fi'len e'le mangal komuründe olduğu gıbl tek fında kaldığını röportajı yapan P. lamak için kullanılmasınuı ne za smda da bir münazara vaziyeti arasında otobüs işletilmesi d» muh tine, yani atadan kabna toprağa, rile çalışmaz. Herkes dansederken, fıat usulunun tatbik edılemiyeceğl »n. Ingilterede moda olmuştu Bir müd ran olduğunu düşünemiyorum. vardır. Bu vazlyeti de kültür nok temeldir. o sade bir köşede oturup seyreder. laşılmaktadır. Bununla beraber odun det bu mevzu, münakaşa sahne Guth'a söylemiştir. Onun için maEilâhlara, âletlere, müeevheriere çekisinın fiatı hlc bir semtte 13 Hrayı Bundan sonra muharririn konuş tasından ba^ka bir zaman tetkik Ağacamii tramvay ve otobüf dutematik ile uğraşan'.ar birer robot sinden ayrılmış gibi görünüyor idiybakmak, kızlan ve erkekleri evıen Sabahlan herkesten evvel kalkar, geçmiyecektır. rağının ka'.dırıbp kaldırılamıyacağı günlük iş bölümünü tanzim eder. makine adam) değildir. Hattâ tuğu Paris edebiyat fakültesinin ederiz (1). de son senelerde gene sahneye dirmektir. Fa'nın otoritesi aynı zaŞişli Tünel Otobüs hattı Bambaraiarda aile, teşekkül baçıktı. Klâsikçi humaniste'lerm müs bu meşhur hoca, Pascal'ın akb, in Fransız edebiyatı profesörü Madam manda dinî bir şekil de almıştır. (1) Kulture dair bir çok makale yaz meselesi de görüşülmüştür. Yapılan 1. E. T. T. Idaresi Şijli İle Tunel ara bet ilimler kafasına karşı bir bil celik kafası, hendese kafası diye Marie Jeanne Durry açıkça di mıj olduğumu tekrar gordura. Bunla tetkikler neticesinde burada günde kımından en küçük insan cemiyeti Gumela •* ailesinin ufak bir yor ki: tında tecrube mahlyetlnde bir otobü» rın hepsi «Cumhuriyet» te lntişar etmls 10 bin kişinin tramvay ve otobüse meydanağın etrafmdaki kulübe olan klana benzemekle beraber, bir •ervlsl ihdaı etmljtlr. Tramvay «ervlsl gisizlik içinde yapbklan hücumlar ikiye ayırmasırn bir türlü sevmidurağm noktalarda ondan aynbyor. ne iLâve olarak açılan bu hattk oto matbuata şiddetle bıtikal etmeğe yor. Böylt sözlerüı modası geçmiş «Müsbet ilimler âlimleri hay tlr; ljte tarıhleri: JfcJ Fifcir 9/TV/1949 tindiği «nlaşıldjğffidan lerde oturduğunu yukanda anlat çok Külture dair 30/TV/1949; Ünivertlte ve Aile reisi, ailenin evli barkb o'an büsler işlemiye bajlamıştır. başlayınca nazan dikkati celbeden olduğunu ve artık bugün matema ran olunacak müthiş insanlardır. Kültur 14/V/1949; Kültür Yollan 8/X/ kaldınlmamasma karar veribniştir. mıştrm. Bu avhınun ortannda büDünkü toplantıyı muteakıb Vali olduklan kuvvete 1949 ve 11 X/1949; Teknik ve Sıyoset yük bir çınar ağaa var. Belki bir her ferdine işlemek için ödünç cla Ucuz evlerin teslimi bahara kaldı bir mevzu çeklini yeniden aldı. tiğin asıl incelik ruhu olduğunu Onlann sahib ve Belediye Reisi ile 6 ncı Şube toprak kaç asırbk. İşte Gumela ailesinin rak muayyen bir miktar Klâsikçiler llimlerin asla terbiyevî ilâve ediyor. Bıınun üzerine daha biz edebiyatçılar asla sahib deği 12/m/1950; Ifci Kultur 14/TV, 1951. Belediye tarafından yaptırılmakta Müdürü şehrin muhtelif semtleıini totemi. Ölen cedlerinin ruhlarile bu verir. Bu toprağı işleten gelirini olan ucuz evlerin. mukaveie gereğince bir kıymeti olmadığını ve ancak dolaşarak tetkikler yapmışlardır. llllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIHiDllllllllllllllllllll ağaç arasmdm derin bir münasebe kendi hesabına tasarruf edebılir. bu ftyın sonunda teslimi lcab edlyordu. Yunan ve Lâtin klâsiklerinin külTrafik emniyeti bürosu kurukhı Klanda ise ferdî mülkiyet yoktur, Aldığımız malumata göre ucuz evlerin tür için muhkem bir temel teşkil tin bulunduğuna inanıyorlar. Ankara, 30 (T.H.A.) BayındırGumela'nın anlatüğına göre, bu her şey cemiyetindir. Bundan başka teslimi bahar» kalmıştır. Buna »ebeb edebileceğini iddia ediyorlardı. Bu i'k Bakanbğmda, , gittikçe artan evvel »ğaç çok aakiden bir kere kuruma klanda dışandan alınan her kadın, çlmento nkıntıtı v« bazı arazi lhtilâf karşılıkh iddialan bundan landır. . trafik kazalsn muvacehesinde gebir kere daha bahsettiğim Cumya yüz tutmus. Tam o asırlarda her erkeğin mab addedilir, yani rpkli çalışmalan yaparak önleyici Kızılay Başkanı tsviçreye gitti huriyet; Teknik ve siyaset 12/m/ aile reisi sapsağlamken öiuvermış ferdî aile yoktur, cemiyet, grup aı!etllillllllllllilllllllllllllllilillliifitiiflilllllllllliilll Kızılay Baskanı ve Lstanbul Millet. 1950) İngilterenin kimya endüstri'dbir'er almak üzere teknik ve Ağaç tekrar yeşermeye, canlanma si vardır. veklll Badıi Göknll İle Kızılay millet. iktisadi etüd dairesine bağb trafik * * * ya başlamıs. Demek ki ölen cedsinin çrkardığı Endeavour ısimli leraraıı bürosu müdürü Nedım Abud cmnıyeU bürosu kurulmuştur. din ruhu oraya geçnüş. Gumela'nın vazifeleri diğer Fa dün ucakla Cenevreye gitmişlerdlr. mecmuarun başmuharriri ve İngilterenin kimya enstitüsü azasuıdan GumelA'nın dinî vazifeleriadpn ardan daha fazlaydı. O aym xa952 Belediye bütçesi Büro müdürlüğüne trafik daire?i birlsi bu agacı canlı tutmak. Bu mânda köyün ve civar köylerin de Dün. Belediyede. VaU ve Beledly* E. J. Holmyard tarafından yazılan müdürü Orhan Bann, getirilmiştir. hulâsa edibniştir. nun için ailede yeni bir doğum ol şefiydi. Fransızlar müstemlek» idh Baskanının riyasetlnde bir toplantı bir makalede Büronun başlıca vazifeleri aras 1 ^duğunda ağaca bir kurban ke resini kurarken yerli âdetlere de yapılarak 952 Beledly* bütçesi lörüftu. (Endeavour, April 1951). Klâsikçida, karayollan trafik kanunu Ksilir, kam köklerine akıtıhr. dikkat etmişler, mttmkün olduğu miiytür. lerin iddialannı ispat için ileri fürrayollan Genel Müdüriüğüne tarıBUtce bugün Dalml Komlıyona tavdi Bu suretle ağaçtan çıkıp yeni do kadar onlan da kendilerinc zaıar edilecektlr. dükleri delil cher kültürlü adam İngiltere iki cami arasında kal snil ettiği görevleri yapmak, traf'k Yeni Churchill kabinesinde Dış ğan çocuğun hayat bubnasını sağ vermiyecek surette kendi tdarelcBankalar pamuk spekülâsyonla yunanca v« lâtbıce bilir; binaena Işl«ri Bakanbğını üzerine abnış omış namaz kaçk:nına dönmüştü. Vanunu ve tüzüğünün uygulanm'layan ruh, telâfi edibniş, ağacın rine baSlamışlardır. leyh kültür İçin yunanca ve lâtinnna mani olacaklar Ya Milletler Cemiyeti mukavelesi sında Emniyet Genel Müdürlüâü ingiliz Muhafazakâr Partisi gözü doymuş olur; doğan çocuğa Gumela da müstemleke idaresine ce elzemdir» gibi zayıf ve manbk lan Pamuk Ozerlne yapılan tpekülasyon. ne sadık kalarak istilâya uğramak ile işbirliği yapmak, trafik işaret Asbaşkanı Anthony Eden o makamukabil bir insan kurban aramaz. karfi mamıl mevkid*. Yani rergilar bazan bu metaın lhracını tekted&r oyunlanrun en safsatabsıdır. Buna mm hiç de yabancısı değildir. İlk üzere olan memleketteri kurtarmak tesbit etmek gibi Işler vardır. İntıdaî insanın düşünce sistemi l»rtn toplanmasına, luçlulann ada edebilecek vaziyetler arzettlginden ban mukabil makale muharriri oldukça defa bu mevkie 38 buçuk yaşında teşebbüsüne giıısecek yahud da anin en büyük hususiyeti, reaiist letten kaçmasına bakıyor. kalar toplanajaJc pamuk piyasasını safdilâne bir eda ile eski Mısırbhidlerine sadakati tamamile unutaolmasıdır. Başlangıcda insan, etraMadalya alacak şoförler Gumela, Kafo adı veriltn, on, on gdzden geçlrmljler ve löylendiglne göre lann, Asurilerin ve Hindlilerin bir iken gelmiş ve gerek memleketinrak kalleşçe hareketleri göze alafındaki hâdiseleri tek tok ele al beş köylük bir mıntakanın duau memleketln ve mlistahsilin menfaatlerl çok ilmî icadlan bulunduğunu ve de, gerekse bütün dünyada iyi inHaber aldıgımıza göre Beledıye. alaleyhine cereyan eden hava oyurüarına tır.cı jube, Şoförler Cemiyeti ve Turing mış ve bundan neticeler, kanun^ar kolotiği, yani büyük reisidir. Bü mam obnağs, karar vermislerdlr. cakü. maamafih yunanca ve lâtince bitta tıbalar bırakan müsbet işler görotomobll kulübü müştereken, vazifesıni müştür. çıkarmısür. Meselâ gönnüs ki odun tün civarın dugutiği'leri, yani köy Eden, o sırada Milletler Cemiye en sadık ve namualu lekllde yapan Bankalar pamuk üzerindekl spekü bi bilmediklerini ileriye sürüyor. yanıyor. Bir müddet sonra odun şefleri Gumela'ya danifmadan bir lasyonlara alet olmamaga çalıçacaklar Fakat bu klâsik tahsil ve müsbet Anthony Eden, enerjik bir diplotinde İngiltereyi temsil ediyordu. taksi soförlerlne vcrılmelc üzere bir kayboluyor, fakat geriye kül, topşey yapmazlar. ve bu metaın durumundarl birbirlerinl ilimler üzerine münakaşa İngilte tnat, aynı zamanda yakışıkb bir erEnerjik bir teşebbüsle İtalyaya kar. mukâfat uaulü İhdaı etmeye karar haberdar cdeceklerdir. vermiştir. İlk olarak, »rabasında 300 rak kalıyor. Halbuki odun tokjrakŞirndi an'analar Mkisi gibi tatrede oldukça eskidir. Meselâ XVIII kek, şık gıyinen bir insan ve sem(i zecrî tedbirler alması karannı Rra para tnılan ve bn parayı doğruc» Ziraat kurslan açıiacak tan çıkan bir ağaçb. Demek ki bir bik edilmlyor ama, eskiden bütün . . . . . . meşhur ulemasmdan J. Pri patik bir İngilizdir. Doğuştan veya sağladı. I4kin ne' yazi* ^ kulis' 6 ncı şubeye tesllm eden Aydın ismin. Tarım Bakanhğının teşebbusü île asrm devir yapıyor, tekrar eski haline Kafo'nun reisleri ıcnede bir kere estley ile D. Hartley müsbet ilim yetiştiği muhitlerin tesirleri altında arası müzakereler neticesi Dış işleri de bir «ofore blr madalya venlmesi ka. rücu ediyor. Tenasüh, yani rurJa gara denilen büyfik bir toplantıya b&ğcılık. tavukçuluk. avcılık ve ziraat lerde büyük mevkileri ihraz etmiş bu çeşid hassa ve meziyetlere saBakanı Samuel Hoare, Fıansa namı rarlaşmıştır. âletlerinin ktıllanılmasını öğretmek rın kalıb değiştirişi ve yeniden gelirlermiş. Bu toplanü Fere adı üzere üç ay devam edecek ziraat kurs. olduklan halde bun'.ardan Pnestley hib obnanın sade devlet ve siyaset na hareket eden Laval'le uyuşarak, Bir gümrük memuru mahkemeye doğma fikri herhalde buna benrer vtril«n köyün bttyttk meydanında lan açılınasına karar verilmistlr. «Müspet ilimler zevki ne kadar işlerinde değil, her hizmet ve meşHpileselâse'nin ıskatım ve îtalya • verildi müşahedelerin mahsulü olacak. Ta yapılır, münakaşalar günlerce I Ü îlk kurs bugün saat 14 30 da Büyük tath ve ne kadar şerefli olursa ol guliyet sahasında avantajları varCıkış Gümrügundo blr tüccara ald Krabnın Habeşistan İmparatoru olabiatile iptidaî üısan, realist görSjfi rermif. Senenin umuml politikası dere fldanlığmda açılacaktır. sun bizim yüksek heyecan ve zevk dır. Kaldı ki Anthony'nin nezaketi rak tanınmış vaziyetini bir oldu bit evrak uîerinde tahrifat yapıldığı !d. ne rağmen, bilgi noksanhğından tesbit «diUrmis. Meselâ kimlerle Mahkeme kapısında kalb diasile gumruk meınurlarından Ihsan lerimizi tatmin edemez. Binaenaleyh âcizlik, zarifüği züppelik derecesıne ti haline geürmişti. ingiliz umumî Üstün, Nevin ve Mehmed hakkında yanhş yollara ister istemez sapmı», harb •dilecek, her köy büyük reise sektesinden ölüm bu ilimlere Hidal ile gırısme hiç bir zaman varmamıştır. O, meş| efkârı bu vaziyet karşısında kıya idart tahkıkata geçümistlr. Yapılan çoğu defa hayalle hakikati birbi ne kadar vergi verecek, T J . B U Karısı Ue aralarında boşanma icabmda lidir», D. Hartley, «Meşhur ıbm hur fıkranın hilâfma, meti kopardı. Samoel Hoare düştü. incelemelerl muteakıb Nevinle Mehmed toplantılann arkasından da gün olan Mehmed adında bir jahıs bu sabah profesorleri o kadar kendilerini be «hayır!» demesini de büen bir dip22 aralık 1935 te yerine Eden geti hakkında men'i muhakeme kararı veril rinden ayırd edememiş. adliyede Asliye İkinci Hukuk Mah. lerc* ıfiren şenUkler yapıbrmış. lomattır. Avlunun ortasmdaki ağaç, Gu Şimdi toplantının birinci kısmı u kemesinde dava «aatini beklerken he ğenmiş oluyorlar ki bu cins tahsilrildi. Disraeü ve Lord Pabnerston mi} ve Ihsan Üstün hakjcında da tkln Bugun Foreigen Office'teki mad Ağır Ceza mahkemesinde sahteciUk mela ailesi için en büyük bir te nutubnuf, sade ikinci kısmı, yani yecanlanmıj ve yere düşerek kalb ı itidal tavsiyesıne insan mecbur devirlerindenberi İn£;ilterede 40 ya suçundan dava açılmıstır. sasının başında yarım asrı beş ^ ıl sekteslnden ölmuştıır. , !ı u y O r» demeğe kadar varmışlarselli ihtiyacını tatmin ediyor. Ruh şenlikler tatbik ediliyor. Bu şenşmdan aşağı bakanlık mertebesine geçmiş hayatının saçlarma verdiği İsianbul Konservatuannın Meçhul şahıslar tclefonla bîr ların ölmediğuıe, toprağa gömdü Ukler hasad zamanında yapıldığı 1923 te Anthony, birdenbire siya yükselen olmamıştı. Bir asıılık gedı. biri kırçıllıklara ve yüzünde yavattığı âlimden koro kons^ri ğümüz bir sevdiğimizin tamamen için maalesef göremedim. Halbuki bu iki avukatı tehdid ettiier set hayatına aülmak karannı vrrdi lenek bo^uluyordu. Henüz 38 buçuk kırışıkhklara rağmen koyu kahve İ6ti\rb'jl Kcr.servatuannın Muh'.'Jdin Bir müddet evvel Kasımpajada ka oxygene'ın kâ^iîi, c! ";eri de p kaybolmadığına biz de inanmak isve War\v!ck scçirn dairesindon a yaşında olan Anthony, iki yıl dünya Saiak idarecmdeki koro kor.serl önu» (Arkası var) rısı Fatmayı öldüren bahçıvan Mersm loji fiziyo'.ojiğin ilk mübeşşiri sa rengi gözleri ışıl ışıl, yeni mücatemez miyiz? Büyük dinler de indaybğ'nı koyarak Avam Kamaı^ji sulhu için savaştı. Fakat bütün gay muzdekt pazartesl günü saat İS 30 da Mışenüı duruşmasına dun Birinci Ağır yılır. Müsbet ilimler âlimleri ara dele meydamna atılrnış bir genc gina mcbus intihab olundu. Aynı yu Ceza mahkemeslnde devam edılmiştır. reti boşa gitti. Diktatörler gemi a Şehlr Dram Tiyatrosunda verilecektir. Cezaevleri Umum Müdürü bi dimdik oturan bu kibar tip, gerSiyasal Bilçiler Okrjlunun 95 inci Dunışmadan üç saat evvel Emniyet sında yunanca ve lâtincenin kültür çekten kibar bir ailenin çocuğu ".ur. içinde hususî hayatında da mühim zıya aimışlardı. Hitler, askerlikten Programda koro edebıyatına ald tanın. Brüksele gitti mıs eserterden başka Vagner'ln Tannyıldönümü bir degişiklik oldu. Westmin;ster Müdürü Kemal Aygünü ziyaret eden itibarile kıymetini ve tefekkür tarBrükselde toplanacak olan Znternat Mersin Mişenln avukatı Abduırahman Siyasal Bilgller Okulunun K inel senı Atinadan, idare sistemini Ko Onbeşinci asra kadar uzanan sülâ Bankasınm idare meclisi üyelerın tecrid edilmiş olan Ren havzasını iş. hacuser opsrasından, koro ve sololar için seçilmis parçalar bulunmaktadır. nel devriyesl münasebetUe 4/12/951 «alı ycmal «Hüküm glymeden ve giydıkten Şeref Lac. huviyetlerini bıldirmfyen zmı madan aldığımızı inkâr eden kimse ' lesirjiu den ve Yorkshire Pcst gazetesinin gal etti. İtalyanlar Habeşistanın is Konsere solist olarak lclâl Ar ve günu Takslm Belediye Gazlnonında sonra bir suclunun ruhl ve içtimal du birkaç sahsın Mersinin muriafaa ve yok ise de diğer taraftan da Aris ' size sayabilir. ülâsını tamamiadılar. İspanyada iç efradmı sahiblerinden Barkett'in kızı HeIhsan Şenol ljitrak edecekler, değerll saat 20.30 da bir yemekU toplantı ter nımu. kongreslnde hazır bulunmak kllllğinl bırakması İçin kendiîlnl teleAnnesi Kraliçe Victoria devruvn lene ile evlcnii. Simon ve Nikoîa harb başladı. uzere ceza ve tevkil evleri muduru fonla tehdid ettiklerini bıldlrmlştir. Bu to'nun Büyük İskender'm arkasına ve genc virtüoz Güheren Sadak da kon tib edllmlîtlr. şöhret bulmuş güzellerinden bırî adlannda iki erkek evlâd sahibi Baha Soysal. ceza lsleri blrincı jube Sekizinci Ed^vard'ın çekilmesile sere piyanist olarak katılacakür. Toplantıya, Mülkiye mezunlan. İstan. müdürü Reşad Tesal. lstanbul Cumhu. müracat üzerine muessif bir hâdıseye takılıp diyar diyar dolaştığı Hobul Vall ve Belediye Ba$kanı ve yük rlyet Savcı yardımcısı Kâzım Çelüc dün me>dan vefn'memesi İçin Adliyede race'ın Sabine'deki çiftliğinde hu idi. Durham Dükahğının asalet sı ı oldu. Simon İkinci Dünya Harbinin Ingilterede bir tac ve taht buhranı gereken tertibat almmıstır. sükun içinde yaşadığı de nıfına mensub olanlar arasmda sa sek makam sahiblerl davetlidirler. meydana çıktı. Baldw:n'i takiben slr ,dan aynlması! uçakla jehrlmizden hareket etmlşîerdir. İki yüz kifiye yak.n bir dinleyic' zur ve Mustafa tlhan İ5İmll btr Mülklyell Eden'in mütemadiyen devlet ve Gazeteciler Cemiyeti kongresi kütlesinin taklb ettlğl duru?ma tamk. ' virden uzağız. Artık Eflatun So | şiliz hava kuvvetlerinin bir manev Neville Chamberlain Başvekil olo akjam lstanbul Radyosunda Mulkiye du. | millet işlerile uğraşması ve *<.nlann celbl için ba;ka bir gune bıra. I phocles, Virgile'in eserlerinde AA. yaktini ava gitnvk ve resım yap kor.gresi dun rası esnasında tayyaresinin mektebinln tarihçeslni yapacak ve hu. Gazeteciler Cemiyeti lcılml>stlrI.w , • • manevî oı^nsi buluna makla geçirmefi seven bir insandl' •. • .,„,,! gıdası b u l u n a Yeni Başvekil her ne pahasma o disine hasredecek zaman bulaınabütün ekseriyet oünadığmdan yapılamamış kılmıştır. kuki durumunu izah edecektir. Anthony'ye yüz ve vücud tenasü ğı kazaya kurban gitti. tır. Kongre perşembe günu saat 14 te lursa olsun Avrupada sulhun bo , m a S ı Madam Helene'i sıkmısü. Habileceğini kim iddia edebilir? Görülüvor ki dışandan hased ve toplanacaktır. KÜÇÜK HABERLER Fakat makale muharririne naza bü annesinden, hassasiyet ve sanat gıptaya lâyık bir hayat gecıriiği .zubnaması için elinden geleni yap | v a t yollannın birbirine zıd oldu«Küçük Sahnen de kabiliyeti de babasından miras kalileriye sürerek talâk istedi, ran F. Bocon'un Lord Burghley'ye Fransız Komedi Tiyatrosunun «Küçük • D. P. İL idare kurulu başkanı söylediği gibi «Her kültürlü insan rruştır. Çocukluğunda ker.dısinden zannolunan insanlann başlaruıa ne ' mayı kafasma koymuştu. Vakıâ, 1 ğ etti. Dış İşleri Bakanlığı mevküni mufacialar musallat oluyor. ı S?hne» de temsilîere baslama5i uzerır.e Necmi Ateş dun akşamkl trenle Anka. PERİHAN GÜLEB hafaza etmekte olan Eden de nynı I £h olur ya, defterde her şey yahiç bir bilgiye yabancı olmamah büyük iki ve bir de küçük erkek »Karışık is» piyesinin akjamları saat raya hareket etmiştır. *** ile P. Yüzbaşı kardeşıle tek kız kardeşine karşı gayenin yolcusu idi. Lâkin zelilâ | z,bdır.. insan, yirmi altı yıllık eşini 21.15 te, Cuma ve Pazar mat'.nelerln de 1c BU YIL narencıye mahsulunün çok dır». Garib bir tesadüftür ki klâAnthony Eden'bî 1925 te başlayan SAİM SİPAHÎ I saat 14.30 da başlıyacağı haber alır. olması ve Istanbula yapılan sevkıya. sik kültürün lüzumunu ispat için bağladığı muhabbetten bir kısrmnı ne olmamak şartile... de mecbur olunca bırakabilir. Lâmemleket çapındaki çabşmalarına, tın artnıası doiayısile Dumlupınar va bu satırları yazan makale muhar da pek hoşlandığı atma bağlamıştı. mıştır. Nişanlandılar. O sırada Başkan Roosevelt, Av kin, mesele o kadar basit dcğil.. puru salı gür.u Iskenderun hattına kal Bütün kibar çocuklan gibi o da parlamento heyetlerile birlikte ya rupa devletlerinin arasındaki ihti \ İngiltere garib bir mcleket. SımBursa 26 Kas. 951 üsbet ilimler mensubu zat kacaktır. Geml donuşte muhim mik rirı ve m bancı memleketlere yaptığı seyahat lâfın müzakere ve banş yolile hal diye kadar kprıs;nHan avnlrnış uı.... şairi Terentiu^'a aid olan tahsilini Eton Kollejinin bizim eski ,»Jri tarda, limon pcrtakal getirecektir. Lâtin medreselerden pek de farklı ol leri ve oralarda akdolunan konte ledilmesi için Washington'da bir kimselerin b>=vpk;1lik + DENIZYOLLARIN'A aıd Yozgad meşhur sözü Bocon'un orijinal sömf'amrı şllepl Ofısin malı olan 2500 varıli Is zü zannederek âlimlerin küîtürle mıyan manen ve maddeten dağınık ranslarda gösterdiği faaliyetleri ve konferans akdetmelerini teklif et işgallerine mü'aade olundrŞunu Yorkshire Post'a yazdığı yazılan da keneeruna gotürmektedır. Bu variller rini ikmale mecbur olundukHrını muhitinde yaptı. Diğer arkadaşlan miş ve Eden oraya gitmişti. Toplan Büvük Britanya tarihi kaydetmiM EVL yurdun muhteî'f bölgeler.r.e sevkedıleAvrupa ve Amerikadaki büyük gibi siyah frakını ve bej pantalo katmak gerektir. tıda diktatörlere karşı kat'iyyen yor. cek akar>fakıt tevziınde kulİRiılacaktır. pöstermek içbı delil gibi getirirken Mer''irre ref^kaır O didinmeler mükâfatsız kalmadı mağazalarının yaptıkiarı gibi, yeni fedakârlıklarda bulunulmamaOnun için Başvekillik sırası gelGemi bllâhare Hamburga arpa götu. bu ikmal mecburiyetinin kendi nunu senelerce sırtmda ve bacaNESİME ÇİÇİN'in ve genc mebus 1926 da Austin recektlr. sı karan alınmışken Ingiltereye diği zarran bu vazivetin Arthonv şahsmda da mevcud olduğunu fi'len ğında taşıdj. Hiç bir zaman göze vefatı tarıhmi muteakıb 40 ıncı Chamberlain tarafından parlamento batar derecede başarı gösteren par•• ÇARŞAMBA günü İsvlçreden şeh ispat etmiştir. * döndüğü zaman Neville Chamher Eden'e de bir engel te?kil edeceği günune musadif 2/12 951 pazar rimlze dönen Devlet Bakanı ve İç İ5 Bunun aksine olarak bizim mü lak bir talebe olmadı. Fakat tembel hususî sekreteri seçildi. Bu sayede lain'm guya Mussolini'yi tatmin etgunü ikmdı namazmdan scnra bazı mahfillerde sö' leri Bakan vekili Fei'zi Lutfi Karaos. BEYOĞLU Teş\ıkiye Camıi Şerıfiıade Hafız ve kabn kafab da değildi. Orta de Rivera Mussolini ve Prmsode gibi mek Cmidile İtalyanm Habeşistan Belli olmaz, Disraeli ve Lord manoğlu dün akşam trenle Ankaraya şahede ettiğimiz vakalar da yok Mecid tarafından Mevlidi okunao devrin nüfuzlu diktatörleri, Mildeğildir. Meselâ bir şairin Mehmed recede bir çahşma ile normal şeüzerindeki hükümranhgını kabul Palmerston'dan beri mües^es b'r Bır'YOLLAMA SERVİSI" açmıjtır. hareket etmiştir. cağından cumle ıhvanı kıram İle letler Cemiyeti müzakerelerine işti+ BELEDrYE Bankası kvırulması İçin Akifin şi'rüıde gördüğü «nâri bey kiMe mektebi bitirdi. etmiş bulunması kararile karşılaş asırlık ananeye rağmen 38 buçuk arzu buyuran zevatın teşrlfieri Bundan sonra, bu mağazanın kahazırlanan raporlar Ankaraya gönderil zâ» gibi bir fizik tabirini anlayamarica olunur. 17 yaşında diplomasını eline sl raki esnasmda da Briand ve Stresse tı. Zaten bir müddettenberi tecrü yaşında Dış İşleri Bakam olan zat miştir. mann gibi büyük diplomatlarla talıte ve 2evk ıtibanle nam kazanGumruk Komisyoncularmdan mış olduğunu işitmiştik. O halde dığı zaman sene 19İ5 ti ve Birinci bel! devlet adamı Churchill'in reh hakkında belki bu geienek de hü•• LEVEND mahallesinde inşa edllen * nıçmak ve görüşmek fırsatinı bulCevad Çıpn mıs zengın çeşıtli bütün maliarı kuv^'etlendir küm ve tesirini icrada âciz kalır. yeni llkokul binası bugun saat 10.30 da klâsik bilgiden mahrum olan â Cihan Savaşı başlamışü. Derhal du.Muhafazakârlann iktidar mev berliğile enerjisini ilk talebımz ü;enne Istanbuldaki limlerle müsbet ilimlerden haber gönüllü yazıldı, Avrupaya gönderiltdrenle açılacaktır. mekte olan Eden, gene onun mu• BELEDİYE mustahdemleri için bir dar obnıyan klâsikçilerin her ikisi di, Yper'de kahramanca çarpıştı, kiinden üç sene için uzaklaşıp tek« vafakatile istifa etti. satış fıatına adresınue gonderılekooperatif kurulmasına karar verilmiş de tam bir kültüre sahib sayılamaz, göğsünde harb madalyası ve üst rar idareyi ellerine aldıklan vaklt cektır. Churchill hatıratında bu hâdisetir. Bu mevzuda çahşmalara başlan. asıl kültürlü insan beşerl bilgilerin dudağmda kocaman bir bıyıkla Anthony Dış İşleri Bakanlığı Müs den bahsederken diyor ki: mıştır. teşarlığına getirildi. Fakat o, alelâResimli kataloğumuzu mekanizmasını Ankarada bu iki büyük şubesinin esasları memleketine döndü. Evde a a bir cTekbaşına bozgunculuk ve yaisteylnlz. tetkik eden İsviçre Bakanlar Kurulu l Â İ unefsinde bir ahenk içinde top matem havası esiyordu. Ağabeyle de bir müstesar vazifesi görmüyor, üştırma politikasına karşı durma^ Saatinden nı Genel Sekreteri M. Lelmzgruber dün ı ] a y a bilenlerdir. Zaten Darwin'ın rüıden biri Flander'de bu* düşman mühim siyasl meseleler müzakere ğa cabşmış bu genc ve enerjik Dış (Porosızdır) T şaşmayınız. uçakla sehrimlzden ayrıhnıştır. ' yarı gan Thomas Huxley, «Lıbe kurşunile hayata gözlerini yum edildiği zaman bakanlar kurulu o ' ' İşleri Bakanının uğradığı akıbet •• 17 ARALIKTA memleketimizden * ral talim ve terbiye dediğimiz kül mus, öteki Almanlara esir düşmü$ nun fikirlerini de sormayı kafiy benl çok müteessir etti. Hayatımda a\rılacak olan Hindlstan sefaretl Basın yen ihmal etmiyordu, gelmiştir. ataşesl Mr. G. H. Jansen dün konsolo». türe erişecek olan insan, ana gibi' tü. Küçük kardeşi Jütland deniz ilk defa olarak o gece hiç uyumauk binasında basın jerefine blr' kok telâkki ettiği tabiat ile ahengi savaşınfla canını feda etmistL Ba Nevill Chamberlain kabuıesinde dım.» Göz ka^Estıran güzelUktedir. eyl partisi vermlştir. tam üzere bulunarak en faydalı bası da normal ömrünü tamamla Hazine Lordu olan John Simon Dış Bununla beraber Churchill'in tav *. KAHİRE Büyuk Elçimiz Hulusi şeyleri alıp veren ve tabiatin yaşı mak suretile mi, yoksa o büyük a İşleri Bakanhğını da idare ediyordu D ep osu: siyesi üzerine Neville Chamberlain Tugay dun uçakla Ankaradan yan bir tasviri olan insandır» diye cıların tesiri altında mı,' pek belli ve o sırada İtalyada diktatörlük ke kurduğu harb kabinesinde Eden"e şehrımize gelmiştir. A. HÜSEYİN ŞAKAR mal noktasına eriştiği gibi AlmanEn büyuk takvimcilerin, âlimlerin, şairlcrin, h'lozoflann, •• D. P. BEYAZID bucağı Şehzade. rek klâsik ve ilim kültürünün müj olmadan, dünyasını değiştirmişti. * gene yer verdiği gibi Churchill de Müessesesi GalataTel: 49404 başı Süleymaniye ocağının senellk terek bir tarifini veriyor. Aileye erkek olarak tek destak v t yada da Hitler rejimi kuvvetlenl 1940 mayısmia Başvekil olunca mütefekkirlerin, doktorların, muharrirlerin, hikâyecilerin, yordu. Eden, herhangi bir harb ongresi 2 aralık pazar gunu saat 10 da İlim ve klâsikler tahsili hakkın teselli kaynağı Anthony kabnışU. kendisinden < faydalanmağa tabiatiie alell Çlçek Palas salonlarında yapıla. Etraf nisan ve rütbe sahibi fakat tehlikesini önlemek vazifesile kay devam etti. Onu Millî Savunma da geçen sene bir Fransız muharidare adamlannın 2500 i aşan muhtelif mevzuda caktır. nafmanın başladığı memleketlerle •• MİLEET Partisi Yahyakâhya oca riri evvelâ lise hocalan, tonra ü bir is sahibi obnaktan uzak genc* Bakanhğma getirdi. Hiç bir tabakıymetli sözleri ve faydalı yazılan iının 1951 yılı kongresi 2/12 1951 pa. niversite hocalan arasında bir an lerle dolu idi. Bununla beraber de birUkte dünya sulhunun teminine hati obnadığı halde heNüshası 15 kurnştur çalısmak vazifesini deruhde ederek ar günü saat 14 te Kasımpajada bü ket yapmıştı. Lise riyaziyt hoca likanlı olaganüstü bir manevt ve lslâm tarihinin, Dîn tarihinin, Türk tarihimn, zimetine kurban gittiyse de bıünuk lokalde yapılacaktır. oralara gitti ve bir arabk da MosAbone şeraiti Türkiye Harid ian matematiğe programda az yer medenl cesaret göstererek hem aile diği gibi sonrar'n gene Dış İşieri kovaya uğradı. Avrupa tarihinin, inkilâp tarihinin en parlak sahifeleri . . Llra Kr. Llra Kr verildiğinden bahsederken fizik ve nin geçimini sağlamak, hem da tahBakanlığına getirildi. ARALIK 1 Rebiülevvel 1 81 00 Heyhat, görüşmeler hiç bir faySenellk 42 00 kimya hocalanndan biri Fransadaki siline devam etmek yolunu tuttu. En büyük mütehassıslann hazırladığı, her sene aldığınız «3.00 22 50 Altı aylık da vermemişti. Mussolini Habeşisbakalorea imtihanlannı «teknik im Oxford Üniversitesindeki şark dll24.00 12.00 Üç ayıık Muhafazakârlann ıktidardan son tan seferine girişmişti bile. Japon900 tihanlr.n» diye anıyor ve «17 yaleri şubesine devama başladı ve ile4 ^0 Bir ayıık ya da Mançuriyi istilâya koyulmuş ılt: yıllık ayn'::':]an esnasında K A T şmdaki genrler için âletler. resimler ride devlet adamı olarak İran Çahı D İ tu. A\Tisturyada Başvekil Dolfuss ' haîefet partisi ikinci lıderlığini ifa Gazetemize çondeT'iev p'tuic ce yuzııar kültür s.'yılamaz» diyor. Sonra bir ve Suudi Arabistan Kralile karşılaş V: ] 7.05 12.03 14.28 16.41 18 19 5.21 öldürülmüştü. Avrupa ufkunda harb [ eden Eden'in başına 1950 de KÜçük edilmesın tade nlunmaz ' "ebiyat hocası sırf müsbet ilimlerın tığı vakit her ikisini de şaşırtacak daha büyfik bir itiria ile yakında çıkıyor E:~] 2.24 7.21) 9.4612.00J 1.37112 39 iknjekleri cakmaya baglanujtı. j bir felâket daha geldi. O da kan ÎUkuIardan nMsullyet k&bui edilmez «makine adam» haline ge d*recfd« faısça v« arabcâ öğrendi. =haberleri Kültür sahnesinde yeni dram Hâl binası yeni şekle sokulacak .• Yazan: *^ I DÜSÜNCELER Seyrüsefer işleri için toplantı Dün Vilâyette yapılan toplantıda Taksim, Eminönü ve Şişhane meydanlannm genişletilmesi imkânlan üzerinde duruldu A. ADNAN ADIVAR BEYNELMILEL PORTRELER Anthony Toplayan: A. Hidayef Res! r ^ İLÂN İstanbulda Bulunmayanlara LİON MAGAZASI MARVİ]\| DUCASTEL 19 5 2 RADYOLARI YILIN ANSİKLOPEDİSİ CUMHURİYET Buyuk Saatli Maanf Duvar Takvimi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle