12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 Arahk 19S1 CUMHTJRtYET GH. Partisi Kurultayı dün gece kanandı Baştarafı 1 inci sahifede Sekilde maddenin tâdilini istedi.. Genel idare kurulunun salâhiyetleri ilhami Sançar bu mevzuda söz aldığından başkanlığa Nüvit Yetkin geldi. İlhami Sançar bugüne kadar parti divanının genel idare kurulu ile parti teşkilâtına tahakküm edip bir otorite tesis etmeğe çalışbğını, onun içindeki şenel idare kurulu ile sık sık ihtilâflara düşüldüğünü anlattı. Acı tevrübelerden ders alınarak, parti meclisine teşkilâta tahpkküm edebilecek bir Balâhiyetin verilmemesini temenni etti. Profesör Nihad Erim, parti meclisinin salâhiyetinin istişarî olduğunu, bu müesseseye daha fazla yetki verilmesine kuruluşu bakımından imkân olmadığını, cünkü bu meclisin kurultaya karşı sonıralu olamıyacağını, bir heyete mesuliyet verebilmek için ona bazı salâhiyetler tanımanın da gereküc'ni söyleyerek Ser\er Somuncuo'ilunun teklifinin kabul edilemiyeceğini, eğer parti meclisine bazı =ılâhvetler tanınırsa. eenel idare kurulunun daima "kalliyette kaîrraijını ve idare kurulunun kuru'tay "uzurunda hesab venrken torjlu olarak insivativini kui'anamadığmı • pri sürp u ıilece ft: kp"letti. Ve •iünyanın her yerinde olduğu gibi • bütün mesulivet ve s?lâhivetin va!» nız genel idare kuruluna verilmesinin doğru olacaâını anlattı. Komisyon başkanı da Nihad Erimin mütaleasma iştirak etti madde avnen kabul olundu. Genel idare kurulu ile aenel spkrptorin se"i»n;ne dair 31 inci maddede söz alan^r genel sekreterin penel idare k u r j lu arasından seçilmesini istedilcr, neticede penel <»'<r«>tTin de ku>ultayca seçilmesi kararlaştı. 34 üncü madde r^nel sekreterin iki yardımcısmm da genel idare kurulu ara' sından seçilece s; ni b<»lirtivoHu. Genel sekreterin vardımcılannı kendisinin secnçsi n» :un görüldü, madde tâdil edildi. İller teskilâtında hazırlana"k • "°' • ; k ile kadın ve een^lik kollarının kurulabileceği hükme bağlanıyordu. Müjgân Ağaoglunun teklifile teskilât kademelerinin 'önfHm kuru'armda kadır'"ın da vazHelenmeleri kararlaştı. MilltvekiK adaylanm teskilât seçecek 54 üncü maddede parti milletveküi adavlarınm vüzde 70 inin Merden, yüzde 30 unun parti meclisinre gizli ovla seç'leceâi belirtilmekte idi. Söz alan Nihad Erim, aday olacak hir kimsenin en ziyade seçim şansı olan partililer arasından tesbit edilmcsinin favdalı olacağına, bunu da ancak seçim yapıîacak böleedeki partililerin tesbit edebjileceğini vüzde 30 da merkezden adav cösteriimesi bir takım ihtirasiarın kabarma=ına ve parti içinde mücadelelere mevdan verebileceğini her bakımdan mahzurlu ' olan bu unsurlann bir tarafa bırakılarak adaylann yüzde yüz partili mahallî teşküât tarafından gösterilmesinin doğru ve yerinde bir hareket olacağını söyledi. Bundan sonra teklif oya kondu ve adaylann tamamen teşkilâtra eösterümesi kararlaştı ve madde bu şekilde tâdil edilerek bu hususta genel kurulca bir yönetmelik hazır'anması kararlaştı. Diğer maddeler de görüşülerek tüzük alkışlar arasında kabul olundu. Beyanname Saat 19 da toplanmak üzere, oturuma bir saat ara verildi. İnönünün bir teklifi Akşamki oturum açılır açılmaz Genel Başkan İsmet İnönünün bir parti meclıs başkan vekilliğinin ihdasını istiyen ve zaman az olduğundan bunun iş'ârî reyle yapılmasını taleb eden takriri okundu. Tüzük komisyonuna havale edildi. Fakat komisyonun usul bakımından İnönünün takririni kısa bir müddet sonra başkanlığa iade ettiği anlaşıldı. Sebebi de, tüzükte yapılacak tadilâtın asgarî 50 delege tarafından teklif edilmesinin gerektiğidir. Bunun üzerine başkanlığa İnönünün talehini ihtiva eden 64 imzalı bir önerge sunuldu. Başkan İlhami Sancar bunu komisyona havale için oya koyduğu sırada Sami Maçam (Ankara), Genel Baskıa derin bağlılığı olmakla beraber tüzük kabul edildikten sonra ortaya yeni bir tâdil tekifinin İnönüden gelse bile doğru olmadığını söyledi. Dr. Sezai (Muğla) iki saat önce kabul edilen bir tüzüğün gelişigüzel hatır için değiştirilmesini doğru bulmadığını söylerken gürültüler oldu. Usul hakkında konuşan Mucid Yetkin, sonradan gelen önergenin usule uygun olduğunu belirterek kabulü gerektiğini anlattı. Oneree komisyona havale edildi Hüseyin Cahid ve Günaltayın konuşmalan Genel kurul seçimlerine geçilmeden önce kurultayın boş zamanlannda umumî arzu üzerine bazı partili simalann kürsüden yaptıklan konuşmalar dinlendi. Hüseyin Cahid Yalçın, elindeki tek tehta kalemle ömrünün sonuna kadar partisi için çahşmanın kendisi için büyük bir haz kaynağı olduğunu söyledi. Bundan sonra Şemseddin Günaltay kürsüye geldi. Ve kurultay tarafından muazzam tezahüratla karşılandı. Günaltay, memleketin, Anayasanın ve kanunlann teminatı dahilinde idaresi gerektiğini, Türkiyenin kimsenin babasından kalma çiftliği olmadığını anlatırken, iktidar partisi başkanının geçenlerde bir kanunu müdafaa sadedinde Mecliste söylediği sözleri tenkid etti. Günaltay, kürsüden ayrılırken de dakikalarca ayakta alkışlandı. Bundan sonra gene umumî arzu üzerine, Falih Rıfkı Atay, onu takiben de bir Malatya delegesi kürsüye geldi. Malatya delegesi, iktidar ileri gelenlerini mizahî şekilde ele alan bir manzume okudu. Müteakıben secimlere geçildi. İnönünün konuşması Oyların toplanması bitip tasnife başlandığı sırada saat 24 e doğnı, Genel Başkan İsmet İnönü kürsüve selerek bir konuşma yaptı. İnönü dedi ki: « 9 uncu kurultay feyizli çahsmasını bitirmek üzeredir. Bu kurultaym t ^ ' i ı merakla k'iyenler çoktn. Kurultay, dost!ann kendisine baîladığı ümidleri hakh çıkarmıştır. 9 uncu büyük kurultayı mümtaz bir vaziyete koyan vasıf, tedbir bulucu ve yapıcı olmasıdır. Kurultay, canh ve hareketli ve çok feyizli netieeler verdi. Bütün memleket meselelerini açık yürekle ve isabetle görüştü. Kurultayımız demokrasi rejimini ilgilendiren olaylan ve ıztırablan halk efkân önüne sarahatle sermiş ve bir çok vatandaşlarımızın ıztırabına açıkça tercüman olmuştur. 9 uncu kurultay teşkilâtımıza yepyeni bir ruh getirecektir.» İnönü, kurultayın vazifelendirdiği arkadaşlann gösterilen itimada 'âyık olmak için bütün güçlerini harcıyacaklarını kaydederek: c39 sene evvelki kadar kat'î kararlı ve taze ruhluyuz. Vatan ve millet yolunda hayırh olmak. vatana, millete hizmetkâr olmak eme'.imizdir. Partimiz bütün hsvatmda güçlükle uğraşmış ye eüçlükleri yenmesini bilmiştir. İst'kbaîe itims^'mız sarsılmaz bir haldedir. Bf^emphal muvsffsk ohcağız. Partirniz şan ; ve şerefle dolu bir m>z ^en eeüvor, şan ve serefle dolu bir istikbals nrmzeddir. Evvelki gece iki büyük kumarhane basıldı Dörtler arasında gizli görüşmelere başlanıyor I Bojtaraft 1 inci sahüede 1 inci sahiiede erin tertiblediği ve muavini NusTali komite çaîışmalarım bitirin• Boîfaroft I inci sahtfede Sofuoğluna te?ekkür etmiş ve şunret Özdemirle birlikte idare ettıği ciye kadar Siyasî Komisyon silâhCemiyetinde yapılan bir törenle M. lan söylemiştir: baskınlar için gece saat 24.00 den sızlanma ile ilgili müzakerelere ara T.T.B. mümessillerine tevdi edil« Köylü kardeşlerimizin damitibaren kumarhanelerin etrafı po vermiştir. Bugün kabul edildiğine miçtir. la damla topladıklan bu kan, memlis çemberi içine alınmış ve ku göre, Talî Komite on gün zarfında Basın mensub! arının da hazır bu leket evlâdlannın Atatürk ülküsümarbazlann gelişine intizar edii Siyasî Komiteye gizli görüşmeleri lunduklan dünkü törende Bahçe nü müdafaaya ne kadar cansipamiştir. İlk baskuı gece saat 3 de ile ilgili olarak bir rapor sunacak cik köyü D. P. başkanı Süreyya rane hazır olduklarınm bir semboTaksimde Çubukluçeşme sokağm ür. Sofuoğlu, 150 köylünün kanını ta lüdür. Bütün Türk vatandaşlannın da Adil Kalkavanın 1 numaralı aVichinskyJnin nutka şıyan armağanı, Millî Türk Talebe hislerini canlandıran bu bağlııık partımanına yapılmıştır. dolayı kendilerini Sovyet Dış İşleri Bakam bu sa Birliği mümessillerine verilmek ü hareketinden Gece saat 12 den itibaren yirmi bah verdiği bir nutukta, yeni dörtlü zere cemiyet başkanı Burhan Fe tebrik etmenizi rica ederim.» beş erkeğin apartımana girdiğini görüşmelere iştirake hazır olduğu leğe tevdi etmiş ve bu meyanda Talebe Birliği Başkanı, Bahçecik *gören polisler kumarın harareUi nu sövlemiş fakat batj aleyhindeki şunlan söylemiştir: köylülerinin bu asil hareketlerindtn anlannın başladığı saat üç sulann ithamlannı da yeniden tekrarladuyduğu tahassüsleri ifade etnüş « Büyük Ataturk, her zaman ve şöyle demiştir: da baskın yapmışlardır. Polis e mışür. Vichinsky'nin nutkunu tefsir kipinde bulunan kadın memurlar eden Amerikan delegesi «Cesaret üç kuvvetten bahsederlerdi. Matbu « İzmitli kardeşlerimiıin Ataat, genclik ve kSylümüz. tçte şu dan Şükran, makyajla Neclâ adınverici bir emare» demiş fakat an anda burada bu üç kuvvet birleş türk heykelinin harcma konmak daki bir bar artistinin kılığına solaşmaya varmanın da kolay olmıya mij bulupuyor. Sizler fikir ordu üzere gönderdikleri bu kan, 'îeyekulmuş ve Neclâ ile münasebeti olcanımızı bir kat daha arttırdı. En cağını ilâve etmiştir. susunuz. Biz köylüler de busün tar samiml duygularla izmitli kardeşduğu bilinen bir erkeğin de içeride Vichinsky bugünkü nutkunda Rus lalanmızda müstahsil ordu, fakat lerimize teşekkür ederiz.» bulunduğu zabıtaca tesbit edilmiş olduğundan kadın memur apartı silâhsızlanma plânııu müdafaa et icabında hududlarımızda süngüsü manmın kapısım çalarak; erkek miş, atom silâhlannın evvelâ yasak elinde, sizlerle birlikte çarpısacak [ olan kahraman Türk ordusunun arkadaşuıın orada olduğunu öğre edilmesini yeniden istemiştir. Sovyet Dış İşleri Bakanı konu \ ta kendisidir. Türk köylüsü, kendinerek geldiğini söylemiştir. Bır senc kadının içeri sirdi&ini gören surken, zaman zaman heyecanlana sini dünyaya efendi diye ilSn etmiş kumarhazlar neşe ile onu seyre rak yüzü kıpkırmızı kesilmiş ve bulunan Atasına ebediyen minnetderlerken kapının kenarına gelmiş âdeti veçhile 59 devlete mensub tardır ve daima onun izinde ve bulunan memurlar anî olarak içeri delegelere şahadet parmağuıı sallı onun yolundadır. İste bunun içindir ki, büyük inkılâbçının Ünivert» I *nrt tahifpd» • dalmıslar ve 25 kumarbazı bakara yarak hitab etmiştir. oynarken önîerinde bulunan baToplantıdan sonra Fransız ve tn ?ıte bahçesine dikilecek heykeli için vab vermekten içtinab etmiştir. Beyannameye tâbi tutulan Tekel kara kutulan ve fişlerle birlikte giliz delegeleri, Vichinsky'nin silâh ferd ferd kendi ellerile kendi vücud lanndan aldıklan kanlan Türk maddeleri şunlardır: yakalamışlardır. sızlanma müzakerelerine yanaşması gencliğine armağen ediyorlar. Bu Kulüb rakısı, Yeni rakı, İyi rakı, Saat 3.30 da gene Taksimde Pi karşısında duyduklan memnunluğu armağanın bir ifadesi de, milll hu votka, kanyak, vermut, birinci liremeci sokağında Şefik İşonarm 14 belirtmekle beraber, demeci sıradudlar içindeki Atatürk düşmanla körler, ikinci likörler, bira, saf isnumarah apartımanına yapılan sında kullandığı kavgacı tonun «mürile, bütün dünyadakl düşmanlara pirto, tuvalet ispirtosu, yakılacak ikinci baskuı birinciye nazaran da essif» olduğunu söylemişlerdir. Türk köylüsünün kat'î bir cevabı ispirto, fıçıb yakılacak ispirto, 6 ha fazla heyecan verici olmuştur. m teşkil etmesidir.» çılı bira. Kumarhanede 26 erkek ve Silviya Birinci sigara, Bafra, Gelincik, admda bir kadınm bulunduğunu Cemiyet başkanı Burhan Felek tesbit eden İkinci Şube memurBahçecik köylülerinin bu armağa Kulüb, Yenice, Bahar, Boğaziçi, lan, polis Şükranı bu defa Silvinını Millî Türk Talebe Birliği Baş Uludağ, Sipahi, Yeni Harman, Hususî kokulu, ikinci tönbeki, birinyanuı arkadaşı olarak göndermi} Basfnrfaı 1 inci sdhlfeâe kanına teslim etmis ve bu müna ci lerdir. Kapıyı açan şahısa arkadaşı Yaoılan ihbar neticesinde bu işi sebetle demiştir ki: Silviyayı görmek üzere eeldiğini yaptıklan iddia edilen, Bevazıdda « Bu kıymetli armağan, Atasöyliyen kadın polis, içeri girmek kitabçı Muzaffer Ozak, Mehmed türkün bizlere kazandırdığı istiklâl üzere kapıyı aralarken İkinci Şube Şakir Çörüş, Aziz Bozkurt ve Raif ve inkılâbların icabında milletimiMüdürü Fethi İnaler başta olmak Oganın ticarethane ve ikametgâh zin karu pahasuıa da olsa korunaüzere 10 polis memunı derhal içeri lannda arama yapılmasına lüzum cağının canlı bir misalidir. Mü Bajtarafı I irvct sahifede hücum etmişlerdir. Fakat sokak görülmüş ve hâkim kararile bir nevver Türk gencleri; size heye« Türkiyeden aynldığımıza d d kapısından sonra kumarın oynan araştırma yapılmıştır. Bu araştırma canla tevdi ettiğim bu emanetin den muteessiriz. Vazifemizin bitdığı salona geçmek için arada bu sonunda, Muzaffer Ozakta 749 a Atatürkün, bu memleketin istikbolunan iki camlı kapıyı da kırmak ded, Mehmed Şakir Çörüşte 171 lini, istiklâlini ve inkılâblarını msine rağmen dostluğumuz bakidir. mecburiyetinde bulunan zabıtanın aded, Aziz Bozkurtta 9 aded eski tevdi ettiği ellerinizde en iyi bir Türkiye ile İngilterenin dostluçıkarttığı gürültüden kumarbazlar harflerle basılmış kitablardan ele muhafız bulduğuna eminiz. Teşebğunu vazifem sırasında kuvvetlenbaskına uğradıklannı an'.amışlardır. geçirilmiş ve sanıklar haklannda böslerinizden dolayı sizleri tebrik direbildimse kendimi çok bahtiyar İkinci kapıyı da açan polisler ku tanzim edilen tahkikat evrakile derim.» addedeceğim. Güzel memleketinizmarbazların telâş içinde, masanın birlikte dün savcılığa teslim edilBurhan Felek Müteakıben k5ylü den ve asil milletinizden en iyi inüzerinde bulunan fişleri ve bakara mişlerdir. lerin armağanını getiren Süreyya tabalarla ayrıhyorum. Bu intıbakutularını kapışarak cama ve arka lanmı bütün Ingıltereye nakledekapıya koşuşurken suçüstü yakaceğim.» lamışlardır. Silviya adındaki kadının da dahil bulunduğu kumarbazlar sayılarak 18 kişi olduklan görülünce dokuzunun arka kapıdan kaçtığı anlaşılmıştır. Memurlardan bir kısmı onları takibe gitmiştir. Elektrik fenerlerile karanlık Baştarafı 1 inci sahifede bulunan merdivenlerden ilerliyen rafından parçalanırken halk taramemurlar apartımanrn damuıa çıkfından görülmüş ve savalık vazinuşlar ve dokuz kumarbazı da yete muttali olmuştur. damda görünmemek için yüzükoYapılan tahkikat sonunda bu çoyun yatmış vaziyette yakalamışlarcuğun anne ve babası tarafından dır. Hüviyetleri tesbit edilen sadenize aüldığı tesbit edilmiş, bu nıklardan ekserisinin tüccar ve aişte rolü olan Strati'nin annesi de centa sahıbleri olduklan anlaşıladahil olmak üzere üç suçlu savcırak gereken tahkikata başlanılmış lıkça tevkif olunmuştur. Sanıklar ve dün Beyoğlu Adliyesine sevkegece cezaevine gönderümişlerdir. dilen kumarbazlann ilk sorgulan Durusrnaya yakmda başlanacakür. yapılmıştır. Türk köylüsünün mânalı ve asil bir hareketi TEHLİKE. UYKU ESNASıNDA AĞıZDAKI HAREJKETSIZLIK, DIŞ ARALARıNDA KALAN 'YEMEK KIRINTILARININ TEFESSÜH ETMESINE VE DOLAYıSILE DIŞLERIN ÇÜRÜMESINE SEBEP OLUR. ıBU HALI ANCAK, YATARKEN DIŞLERÎJ 'Nizi RADYOLİN İLE FIRÇALAMAKUO ÖNLİYEBÎLÎRSİNİZ. Beyannameye tâbi tutulan Tekel maddeleri RADYOLİN DÜNYANIN EN ANTİSEPTİK DİŞ MACUNUDUR. MiçaınU Üç kitabcı Savcılığa verildi İngiliz Büyük Elçisi dün gitti ARSANIZ AMERİKAN MI YOK? ŞİRİN EVLERE KOŞUNUZ. Marmaraya hâkim Yeşilköyle Bakırköy arası peşin 630, ayda 50 lira taksiüe 840 liradır. (TAPU hemen verilir.) Adres: Karaköy Rıhtım caddesi Kefeli Hüseyin Han bitişiğinde Küçükhan kat 1 İstanbul. İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğünden: 1 Kurumumuzun ihtiyacı olan tıbbî malzeme ve eşya kapalı zarfla fiat ve teklif verme suretile satm aluıacaktır. 2 Bu e$ya ve malzemenin isim. cins, miktar ve vasıflannı gösteren listelerle şartnameler Ankarada Kurumumuz Levazım Mü dürlüğünden, İstanbul ve Izmirde şubelerimiz Müdiirlüklerinden; bedelsiz olarak alınabilir. 3 Satın alınacak malzeme ve eşya Kurumun Tzmirde göstereceği mahalde en geç 31 Ocak 952 tarihinde teslim edilmiş olacaktır. 4 İsteklilerin fiat tekliflerini 15/12/1951 ak^amma kadar Ankarada Kurumumuz Levazım Müdürlüğü adresine rarfiann üzerina tıbbî malzeme ve eşya teklifidir cümlesi yazılarak mühürlü çift zar£ içinde vermeleri veya bu tarihte ve bu adreste bulunacak şeküde posta ile taahhüdlü olarak göndermeleri lâzımdır. 5 Kurum, gereken mukayeseleri yaptıktan sonra ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine icrada serbest olup bu husustaki kararını firmalara en geç 31121951 tarihine kadar bildirecektir. İlîn olunur ' (1890S) IVB vuunnızn Çocukiarını denize afan anababa AÇIK A R T T I R M A İLE Fevyaz TOKAR j 1 Suriyeda ordu vaziyefe tamamile hâkim Korede hava zaferi I ı n n «n<i »rfp FEVKALÂDS SATIŞ Görülmemiş zenginlikte stfl eşya ve stil svize satışı 2 Aralık 1951 Pazar günü saat 10 da Beyoğlunda Taksimde Sıraselviler caddesinde 54 No.lı Vardar apartımsnının 5 numaralı dairesindeki bir hayli stil eşya, avize, tablo vs. müzayede ile satılacaktır. Masif meşe ağaç; oymalı ve heykelli, hakikî Floranten stili, 1 büfe; 1 dresuar; 1 vitrin; 1 yemek masası ve 10 sandalyeden mürekkeb 14 parça harikulâde yemek oda takımı, hakikî Paris mah üzeri obüson kaplı 5 parça müzeyyen salon takımı, Sevr, Saks; kapodimento; şekerlikler; heykel ve biblolar beykoz ve eski İstanbul nadide parçalar; hayli kesme kristal vazo; kristal su takımları; bohem vazolar; yemişlik; şekerlik; porselen tabak takımı; kristal renkli şarab bardaklar vesaire. Tekmil bronz avizeler ve kristalli ve kâmilen Avrupa malı nadide stil avize koleksiyonu; emsaline ender tesadüf olunur hakikî bidermayer malı hakikaten şahane 4 parçadan ibaret yazıhane takımı; Paris mah marketeri salon; oyun ve sigara masalan, emsalsiz bir marketeri sekreter ve defa marketeri kadın yazıhanesi; bombe camlı vemi martenli ve marketeri vitrinler, tekmili marketeri bombe hârika bir komod, ceviz olup kaplı 4 kapılı dolab, 1 tuvalet; 1 şifonyer; 1 karyola, 2 komodin ve 1 markizden ibaret modem YATAK ODA TAKIMI; Paris mah bir çift bejer; İngiliz yemek sandalyeleri, stil büfe masa ve sandalyeler; 3 parça maun salon ve defa takımı 7 PARÇA ZENGİN SALON TAKIMI. İngiliz malı 2 maun koltuk, bronz, şamdan; saat Avrupa malı elbise dclabları, Rönesans salon masası; en büyük ressamlann imzalannı taşıyan yağhboya tablolar ve el yazıları. Meşhur Macar ressam Viski imazlı bir tablo, İngiliz yazıhanesi. maden semaver; Parir malı ağaç oyma bir çift yakhzll heykel, içi demir çaprast telli bir ALMAN piyanosu. NORGE marka yepyeni ve işîer halde bir buz dolabı. Acem seccade ve halılar. Almanca resim ansiklopedisi ve birçok romanlar, radyo Kortink 12 lâmbah ve Emerson marka 5 lâmbab radyo. DİKKAT: Kaloriferli ve bütün konforu haiz apartıman katlan dokuzar odalı ve bir kab boş olarak 7 katlı apartıman dahi satılıktır. Fazla tafsilât için MAKSUT KALE. Tel: 43424. ' | Baştarafı 1 ıvci sah'tcde bir mukavemet görülmediğmden, kanlı hâdiseler olm3mış, darbei Alkış'ar arasında kabul edilen hükumet sükunet içinde başanlana davalar ve memlkeet meseleleri mıştır. raporundan sonra aynı komisyonun Albay Edib Çiçekli emrindeki hazırladığı beyanname okundu. subayların bu akşsma kadar yüz Beyannamede demokrat rejiminde kadar «Ahali partisi» üyesini topvatandaşların tam bir eşidlik içinde ladıklan ve Mezze kalesine götürkanunlann ve anayasanın teminatı dükleri bild;ri':mektedir. altında olmaları icab ettiği ve bir Suriyede sükunetin avdet ettiği, yüksek mahkemenin kurulması gehududlann yeniden açi'm>s; ile de rektiği, seçimlerin tatbikatında adli anlaşılmaktadır. Kı=ı bir müddet teminatın kuvvetlendirilmesine ihkapalı tutulan Surıye Tü.'nre tiyac oldugunun anlaşıldığı. devlshududu açıldıktan s^nra, Şamla tin bir parti müessesesi ve partitelefon muVnberesi de bislamıştır. : İlk konuşmayı yapan Mersindeki zanlar sömür"<>?i olmM'âı, basımn Surive Kcnsolosu vaziypl.n norm.a! fikir ve tenkid hürriyetlerini kayıdolduğunu söylemiştir. Sur.ye Dış layıcı hükümlerin kaldınlması ileri İşleri Bakanhğı ile temas ettikten sürülmekte ve şöyle denilmekte idi: '"nra bevanatta bulunan Konsolos: «Partimiz iktidarın bu meşru ga«Albay Edib Çiçekli, yabancı bir yeleri tahskkuk ettirmemek ve müdevlet hesabma çalışan bir partirakabe partilerini tam bir hürriyet ve emniyet içinde işlemekten alıMilletimiz buşün içinde bulun nin liderlerini yakalrmiîfır. Yoksa koymak maksad ve icraatma karşı duğu ve ufukta gördüğü bütün jüç Suriyede darbei hükumet yapılmış kanunlann menetmedigi her türlü lüklerin kolaylıkla ve azimle ye degildir » demştir. Bueün bir ara Suriye Cumhur tedbirlere başvuracaktır.» nümesi için C.H.P. yi ümid kqyGenel Başkan ve Genel Sekreterin nağı ve istinadgâhı olarak yüre Baskanı Hn?im El At^.si'nin de tevkif edildiği ve Mezze kalesine Şinde sagamaktpdır.» seçimi şötürüldüpü hakkında haberler gel İnönünün kurultay çalışmalan m'sse de bunlar sonradan tekzib Bundan sonra Genel Başkan, Genel Sekıeter, genel idare kurulu ve nın sona ermesi do'ayısile söyle edilmiştir. Aîbay Edib Çiçeklinin haysıyet divanının seçilmesine dair diği nutuk mutad veçhile uzun u Cumhur Başkanı ve diğer parti lizun ayakta alkışlandı. Bunu Ka derleri ile görüşmeler yaptığı anörergeler okundu. sım Güleğin konuşması takib etti. laşılmaktadır. Fakat yeni bir hüÖnergeîerde adaylann isimlerinin Geceyarısı delegeler, tasnif netikaratahtaya yazılması ve böylece cesini yarın sabah öğrenmek üze kumetin kurulması için Davalibikoridor faaliyetleri ile liste tertıb re, grup grup salondan ayrıldılar. nin de resmen istifa etmesi lâzımdır. Şimdiki halde parlamentoyu lerine son verılmesi isteniyordu. Tasnife fasılasız devam edildi. feshederek yeni secimlere gidilmesi Bu önergeler kabui edildiğinden aSeçim neticesi düşünülüyorsa da bunun da mahdaylann isimleri başkanlığa yazdıTasnif neticesinde genel idare zurlu taraflan mevcud olduğundan rıldı. Ve isimleri havi listeler hazırlandı. Bu arada tasnif komisyonu | kuruluna aşağıdaki zevat seçilmiş başka bir çare aranmaktadır. da teşkil edildi. İlhami Sançar tir: Cemil Said Barlas, Kemalî Ba1949 senesindenberi Suriyenin Genel Başkanla Genel Sekreter se yizit, Zihni Betil, Halil Sezai Er şahid olduğu bu dördüncü darbei çimınin yapılacağını söyliyerek a kut, Kemal Satır, Cavid Oral, Fe hükumet yalnız Şam şehrinde gödaylann isimlerinin bilcfcrilmesini rid Melen, Kâmil Boran, Cevad rülebilmiştir. Dğer Suriye şehiristedi. Bu arada saionda muthiş bir Dursunoğlu, Mebrure Aksoley, Şem lerinde hiç bir hâdise çıkmamış ve alkış koptu ve İsmet İnönünün is seddin Sirer, Atıf Topaloğlu, Ser normal hayat devam etmiştir. mi karatahtaya yazdınldı. Genei ver Somuncuoğlu, Cahid Zamangil Londra, 30 (a.a.) (United Sekreterliğe de Kasım Gülek al kazanmışlardır. •Press): Bugün resml kaynaklarkışlar arasında aday gösterildi. Dedan bildirildiğüıe göre Suriyeda legelerden bazılan Genel BaşkanOrdu Genelkurmay Başkanı Alla, Genel Sekreter için seçimin âbay Edib Çiçekli tarafından tertib lenî yapılmasını istediler. Başkan, edilen hükumet darbesi Türkiye, tüzüğün buna mâni olduğunu söyBirleşik Amerika, İngiltere ve Fran ledi. Ve oy pusulaları dağıtıldı. Baştarafı 1 inci sahifede sanm Ortadoğu savunma paktı mev Tasnif devam ederken basın, yayın Gazetecilerden Herald Joumal zuunda yaptıklan müşterek teklif ve propaganda komisyonu raponı lehinde bir hâdise olarak mütalea r'rundu ve kabul edildi. Program Cyractıse muharriri Mr. Alexan edilebilir. der Jones, «Türkiyede, memleketi t^sansının bir dahaki kurultayda Hüseyin Bey El Hâkimin sabık müzakeresi kararlaştı. Başkan İl ni yükseltme azmile çarpan kalbkabinesi, sözü geçen teküf muvahami Sancar. tasnif netiresmi bil ler gördük. Bu ruh içinde Türkicehesindeki anlaşmazhklar ueticesi Nüvid Yetkm, sonradan gelen ö ye kömür, ziraat ve maden istihdüşmüş bulunmaktadır. « Genel Başkan ve Genel Sek salâtuu arttırmakta ve okullardaki tedrisatın randımanmı genisletmek Ankara civarmda ordu tatbikaünı reter seçimine 687 delege iştirak 'eımSçtİT. Genel Başkanhğa 679 tedir» demiştir. seyrettik. Türk ordusu bütün mütChristian Science Monitör gaze tefiklerinin iftihar edebileceği bir oyla İsmet İnönü, Genel Sekreterlığe de 642 oyla Kasım Gülek se tesi yazan Mr. Harsch da şunlan ordudur.» söylemiştir: çumişlerdir.» Amerikalı gazeteciler dün şehir« Türkiyeye yapılan Marshall de tarihî saray, müze, cami ve aBunun üzerine uss.onda muazzsm yardımı ehil ellerde olup iyi kulla bideleri gezmişlerdir. tezahürat oldu ve dakikalarca de nılmaktadır. Türkiye bu yardımdan Gazeteciler bugün saat 9 da uvam edildi. çok istifade etmektedir. Aynca, ....I'.er biri kendi sınıfında birer san'at ve zarafet şaheseri olan zengin çeşitli komutanlığı derhal tedbirler almaya başlamıştır. Bugün 1000 e yakın çıkış yapan müttefik uçaklan cephe hattına yakın mevkilerde 14 komünist tankını tahrib etmişlerdir. ! Dün kuzey Kore semalannda Amerikan hava kuvvetleri Kore har binin en büyük hava zaferini kazanmışlardır. Yalu nehri mansabının güneyinde cereyan eden ve 30 dakika süren bugünkü hava savaşına F. 86 tipinde 31 Amerikan Sabre uçağı iştirak etmiştir. Müttefik uçaklar 16 tepkili Mig'in re'akat etjnekte olduğu Rus yapısı »0 bom'oardıman uçağına saldırmışlardır. 9 bombardıman ve bir Mig tahr.b edilmiştir. Ayrıca 3 düşman bombardıman uçağı hasara uğramıştır. Truman'm beyanatı KeyWest 30 (a.a.) (United Presî) Başkan Truman dün yaptığı basın toplanüsında, mütareke imzalanmadığı müddetçe Korede ateşin kesilmiyeceğini bir kere daha belirtmiştir. RADYOLARIDIR H E I İ O S E I E K T R İ K v . M A K İ N A T. A. Ş. Hezaren Cad 124128 « P.K. 1400Galatalstanbul Üçüncü değiştirme kafilemiz Koreye vardı * Ankara 30 (a.a.) Mill! Savunma Bakanhğı temsil bürosundan bildirilmigtir: Geçenlerde yurdumuzdan hareket eden üçüncü değiştirme kafilemiz Koreye varmış ve 19 kasım 1951 günü tugayımıza iltihak etmiştir. S U L T A N KUMAŞ MAGAZASI Beyoğlu Tünel ve RAİF TERZİHANESİ Mercan yokuşu. Tel: 26134 Yerli, Avrupa kumaşlar ve kuponlan, her renk mantoluklar Kadın; Erkek Trençkot ve Pardesüleri TAKSİTLE YERİLMEKTEDİR Ankara 30 (a.a.) Millî Savunma Bakanhğı temsil bürosundan bildirilmiştir: 29111951 perşembe günü Izmit hava alanından tatbikat maksadile kalkan, üsteğmen Kahraman Atamanın idaresinde topçu uçağımız iniş esnasmda bir elektrik direğine çarpmak suretile düşmüş ve gene havacmuz şehid olmuştur. Bir askerî uçağımız İzmîlfe diiştii İSTANBUL TEKEL BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEİÎ: Tekel maddeleri satıcılaruıın, aşağıda cins ve r.evileri yaz/: iç> ki, ispirto ve tütün mamullerinden 1 Aralık 1951 sabahı ellerinde bı* lunan miktarlan 50 kuruş pullu bir beyanname ile aynı gün öğleye kadar bağll bulunduklan satış depolarımıza bildirmeleri ve mevcudlar memurlarımız tarafından kontrol edüinceye kadar bu nevılerden sstış (18384) yapmamalan ilân olunur. Siçaralar: İçkiler: Birinci Cl. Bafra 50 Kulüb rakısı GeİLP "ik 25 Yeni rakı Kulüb 50 Yeni rakı Yenice 100 Yeni rakı Bahar = 0 İyi rakı > Boğaziçi İyi rakı ıoo Uludağ 50 Votka Sipahi 100 Votka Yeni h.irma.. 15 Kanyak Hususî kokulu 35 Kanyak İkinci tönbeki 70 Kanyak Birinci tönbeki 75 Kanyak 70 Vermut 75 Vermut 50 Birinci likörler 50 İkinci likörler 50 Bira 25 Saf ispirto 50 Saf ispirto 50 Tuvalet ispirtosu 100 Yakılacak ispirto Fıçılı yakılacak ispirto Amerikan gazeteciieri şehrimizde 4 MAYER VARKEN ARAMANIZA NE LÜZUM VAR İSTİKLAL CAO 379 0 RAKİPSİZ ÇEŞİT , KAIİTE VE FİATLAR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle