12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
t Araîdc 1M1 CÜMHURİYET SON Kofluşmak arzusu Komünizme karşı mücadele tasarısı Meclis, dün 141 inci maddenin bes fıkrasını kabul etti Churchill 77 yaştna bastı Londra, 30 (Nafen) Ingı.teıe Başbakanı Winston Churchill bugün 77 yaşma basmıştır. Bu münasebetle akfam yemeği 10 Dovming Street'ds yenmiştir. Bu ziyafette Churchill'in yakın akrabaları bulunmuşlardır. Bu yıldönümü münasebetile Churchill'e dünyanın her tarafından binlerce tebrik telgrafı, mektub ve hediye gelmektedir. Churchill, 84 yaşında bulunduğu sırada Saşbakanlık yapmış olan Gladstone'danberi İngilterenin en yaşh Başbekanıdır. Bu vesile ile kendisine meşhur şapkasa biçiminde ve 36 kilo ağırlığında bir pasta hediye edilmiştir. atılılar, kasnn ayının ilk haftasında Birleşmiş Milletler siyasi komisyonun* bir snâhsızlanma plânı sunuyorlar ve bunun ineelenmesini istiyorlardı. Bir kaç gün sonra da Ankara 30 (Telefonla) Biiyiik 4 üncü bendde yazılı cemiyetlere Viehinsky aynı komisyona KremMillet Meclısi bugün saat 15 te girenlere 6 aydan ıkı yıla kadar ha linin silâhsızlanma ile ilgili bir başkan vekıllerinden Manisa mil pis cezası verılir. projesini veriyordu. Bunun üzeri letvekili Muhlis Tumayuı başkan6 Yukarıdaki bendlerde yazılı ne, bn iki plân etrafında oldukça hğında toplanrruştır. fiilleri, devlet daireleri, belediyeler giddetll bir söz diiellosu başlıyor Söz alan Kars milletvekıli Hü veya sermayesi kısmen veya tama ve nztryordu. Rusya, evvelce de seyın Cahid .Yalçın, Meclisin geçen men devlete aıd olan iktisadî teŞimdi her tarafta yeni yeni istasBirlesmi; Milletlerce reddedilmiş otunımlannda, Ulus gazetesinde şekküller, sendıkalar, îşçi teşekyonlar yapüdığı görühnüyor, fakat eski projeleri ileri süriiyor, silâh yazmış olduğu bir makale dolayı külleri, okullar, yuksek tahsil müyeni yeni hava meydanlan inşa e sızlanma konrrolunun Güvenlik sile, şahsına sataşma vaki olduğu esseseleri icinde veya bunlarm diliyor. 1952 olimpiyadlan için FinKoneeyin* verilmesini, her şeyden nu ileri sürmüş ve mezkur maka memur, müstahdem ve mensub Teksash petrol kralı, Mısırh landiya yeni bir hava meydanı önc* atom silâhlannın yasak edil leden parçalar okuyarak, bu yazı lan arasında ışleyenler hakkında Millî kütübhaneler için bir Yabancı memleketlerden yapmaktadır. Helsinki'deki Malmi rakkase ile evlendi tnesini, sonra da silahlann uçte sında Büyük Millet Mechsıne ha venlecek ağır hapıs ve hapis cehava meydanmın pisti 15 tonluk miitehaîsıs getirildi getirtilecek Idtablar Kahire, 30 (A.P.) Teksaslı bir nisbetinde azalfchnasını isti karet etmediğini «övlemiştır. zaları üçte bir nisbetinde arttırılır. tayyarelere mukavemet edebil yordn. Batıhlar, Kremlinin, GüMaddenin yedinci bendinin mü petrol kralı Sheppard King dun Ankara 30 j[TJî A.) Amerikan Ankara 20 (T.HA.) Yabancı mekte olduğundan sehrin 18 kiloMüteakıben komünizmle savaş vmlik Konseyine yani vetoya işi kanunu tasansının müzakeresıne zakeresinde söz alan Tokad millet Islâm âdabmca yapılan bir meraShukumeti tarafından Türk kütübha mme|eketlerden süratle ve daha u metre şimalinde Seutula'da 70 tonbağtamağa çalışrığını, atom silâh devam edılmiştir. Meclisin geçen vekili Ahmed Gurkan, fıkranın ih simle, rakkase Samiye Gamai ile neierinde tetkikler yapmak, Anka cuz olarak kıtab getirtmek için ku luk tayyarelerin inişine müsaid larnu yasak ederek Amerikanın e toplantısmda redaksiyonu yapıl bar maddesi üzerinde durmu? ve evlenmiştır. rada ve İstanbulda kütübhanecilik rulmuş olan Unesco kitab kupon yeni bir meydan yapılmaya başlanlinden üsrünlüğünü koparmağa mak üzere komisyonca geri ahnan •tahkikatın her hangi bir safhası» Osman Sabri Adal yeni hakkmda konferanslar ve kurslar ları sistemine 22 nci üye devlet ola mıştn*. Bu meydana günde 180 ngayret ettiğini belirtiyorlar, hür 141 inci maddenin 2, 3, 4, 5, 6 ncı tabiri yerine, «tahkikatın her saftertıb etmek üzere, memleketimize rak memleketimiz de kaülmış bu çak inip kalkabilecektir. vazifesine hareket etti milletlerin esasen az olan kuvvet fıkralan bu defa yeni şeklile umu hasından evvel, tahkikattan evvel göndeıilen Prof. Dr. Thomson An lunmaktadır. Buna aid anlaşma bir Görülüyor ki dünyanın bilhasM lerini üçte bir nisbetinde azaltarak mî heyete gelmiş bulunuyordu. veya tahkikatın her safhasında» keİzmır, 30 (Telefonla) İzmir Vakaraya gelmiş ve çalışmağa başla ay önce Millî Eğitim BakanÜğı ile insan nakliyatı uçağa doğru gidibflsbütün bolseviklerin eline düşe Mezkur fıkralar bu yeni şeklile ka limesinin konulmasını istemiştir. Bu lihğmden İç İşleri Bakanhğı Musmıştır. Amerikan kütübhanecileri Unesco arasında imzalanmıa ve bu yor ve ba da zamanımızda yeni bir eeklerini kaydeeHyorlardı. Bu se bul olunmuştur. Kabul edılen fik nokta üzerinde bir çok hatibler söz teşarlığına tayin edılen Osman arasında muhim bir mevkü olan Dr. anlaşma gereğince Ankarada Millî çağ açıyor. Şimdi Istanbuldan beblerle, iki görüş arasında uzlaş ralar şöyledir: almjşlardır. Bu konuşmalardan son Sabri Adal bu sabah saat 8 30 da Thomson, memleketimizde dört ay kütübhane bu kuponlann tevzi mer NewTorka gitmek Erzuruma gitma zemini bulnnması gayet zordu Vılâyet Konağı önünde bandomı2 Devlet siyasi ve hukukî ni ra söz alan Samed Ağaoğlu ezcümle muddetle kalacak ve tetkiklerini kezi olarak kabul edilmiştir. Mali mekten daha kolay. Eskiden seyave tartışmaların ilânihaye devam zamlarını topyekun yok etmek ga şunlan söylemiştir: zıka ve bır kıta asker tarafından yaptıktan sonra hazırhyacağı raporu ye Bakanlığının da muvaiakatile ya hat kelimesinin bir zaman ve meetrnesi de mümkün gorulüyordu. selâmlandıktan sonra Basrnahane yesini güden cemiyetleri her ne suMillî Eğıtim Bakanlığma verecektir. pılmış olan bu anlaşma gereğince safe ifadesi vardı. Bu mana, nçak garından Ankaraya hareket etmış«Akradaşlar, bu ihbar, itiraf mevBnKiın üzerinedir ki, Arab As ret ve nam altmda olursa olsun . Bılhassa Amerikan ve Türk kü Paristeki Unesco merkezi memle sayesinde artık ortadan kaJktı. tır. Izrnir Vahlığıne birinci muavin ya bloku denilen ve sık sık aracı kurmaya tevessül edenler veya ku zulan romanlara, büyük romancılatübhaneleri arasında ilmî işbirliği ketimize tahsiı edilmiş olan kitab Ba girişl yapmaktan maksadınt, rın romanlanna mevzu olmuştur. Hayri Özlü vekâlet etmektedır. olarak rol oynıyan bir «delege ranlar veya bunların faaliyetlerini nin kurulması için bu kıymetli mü kuponlannın 20 bin dolarlık ilk par bizim Havayollarmdan bahsetmekgrupu» siyasi komisyona yeni bir tanzim veya sevk ve idare edenler Cürüm ve Ceza romanını okumuş. Izmit ezaevinde bir hâdise tehassıs memleketimizdeki tanınmı; tisini Milli kütübhaneye gönder tir. Bizim de Havayollannuz var. veya bu hususlarda yol gösterenler sunuzdur. İtiraf hâdısesi »uçluyu teklif sunuyor ve dnordu ki: «Aİzmit 30 (ANKA) İzmit Cezabütün kütübhanecilerle görüşecek miştir. Kimin havayollan yok ki? Lfibnamerikan, İngiliz, Fransız ve Rus sekiz yıldan 15 yıla kadar ağır ha Allaha yaklaşhran, suçluyu dine evindeki mahkumlardan bazılan ve bu işbirliğinin esaslannı ve progvar, var, pis cezası ile cezalandınlırlar. yaklaştıran hâdise olmuştur. İstir arasında dun akşam üzeri kanlı bir temsilcileri genel kurul başkanmın 6 kişilik bir aile, oturduk nm var, Irakm KıbnsınMısrrmHatramıru tesbit edecektir. Ftlistinin var, var. 3 Amacı Cumhuriyetçiliğe ay ham ediyuroz, af buyurun, plâtonik, kavga cereyan etmiştir. Yanm saat da iştiraki ile (fizli celseler yapsınGelar ve iki silâhsızlanma plânı ara kırı olan veva demokrasi prensip romantik görüşlerle esasatı hukuki mücadele eden mahkumlardan üçü Mücevher hırsızı yakalandı lan evi yakarak intihar etti tâ Habeşistan Havayollan var. yapçen Şeker Bayramı müsabaka sında uzlaşma zemini bulunmasına lerine aykın olarak devletin tek yenin tellerinden birisi olan v« hâ ağır surette yaralanmıştır. Derhal Buenos Aires 30 (TSA.) mak için tstanbula gelmiş olan IsAnkara 30 (T.HA.) Bundan teşebbüs etsinler». Bu teklif dun bir ferd veya zümre tarafından kimin takdiri altında olmak kayıd harekete geçen jandarma hâdisenin Ohio'da çok garib bir intihar hâdi20 gün evvel Ankara avukatlann sesi olmuştur. Altı nüfuslu bir aile rael takımını bir Habeşistan «şsğı gece siyasî komisyonda ekseriyet idare edilmesini hedef tutan ce ve şartile, ihbar yak'asırun mesu büyumesini önlemiştir. Kavgaya se, dan Muhiddin Kılıcın Cebecideki grupu oturduklan evi ateşe vermek getirmisti. tarafından kabul edilmiş, dört bii miyetleri kurmaya tevessül edenler Hyeti azaltması prensipini ortadan bebiyet veren Nureddin Onay ile veya kuranlar veya bunların faali kaldırmıyahm. Komünistlikle mü. evinde kapı camı kırılarak, gecele suretile feci bir şekilde İntihar etDemek ki havayollan olmıyan yüklerden mürekkeb tâli komite iki arkadajı hakkında takıbata ge Ankara 30 (a a.) Milli Savunym içeri girilmis ve 20 bin lira memleket kalmad> Lâkin hün^t, teşkil olunmuştur. Sovyet Dış İşyetlerini tanzim veya sevk ve ida cadele silâhlanndan birisi de budur çilmiştir. ma Bakanhğı Temsil Bürosundan kıymeünde eşya ve mücevher çalın mişlerdir. Ev tamamen kül olmuj havayoüaruıa malik olmak değil, leri Bakanı da dün söylediği nut re edenler veya bu hususlarda yol arkadaşlar.» (Alkışlar). tur. bildirilmiştir: mıştır. buna eanlı cansrz en modern va kunda bu yeni dörtlü görüsmelere gösterenler 8 yıldan 15 yıla kadar • Neticede yeterlik Önergesinin ka Bir doktorumuzun başansı ağır hapis cezası ile cezalandın bulü ile fıkra üzerindeki müzakciştiraki kabul etmiştir. Münich, 30 (T.HA.) Operatör Harb Okulu Komutanı Tuğgeneİkinci şube hırsızlık kısmı me Bir kadm kocasını başmdan kuvvetli vasıtalarla teçhiz edebil» lırlar. mektir. relere son •erilmijtir. Müteakıben Dr. Cavid Goncer isminde bır Türk ral Nizameddin Karacebe bu sa murlan tarafından yapılan sıkı arabalta ile yaraladı Fakat bu konferans da, «Pembe * Anyasanm tanıdığı kamu yedinci fıkranın tâdili hakkındaki hekimi «cerahatli tırnak alb ilti bah saat 7 de bir kalb krizi neticeGeçende bizim bir tayyaremiı ma netıcesinde bu hırsızlığı sabıkaîl Mermer Sarayı» nda senebaşında haklarına ırk mülâhazası ile kıs önergeler okunmus ve bunlardan hablarının amehyatsız tedavisi» ne sind» vefat etmiştir. Ordumuzun Ankara 30 (ANKA) Kırıkkale Mısırda kazaya uğradı. Kaza hakmen veya tamamen kaldırmayı he bırisinin kabulü ile, redaksiyonu aid bir usul bulmuştur. Doktorun bu kıymetli elemanının anî kaybı, hırsızlardan Sungurlulu Hüscyin ye bağlı Kırlangıç köyönde oturan yapılan dortlü konferansın' akıbetikmda verilen tahkikat raporuna ne uğramıyaeak mıdır? O tarihte, def tutan veya milli duygulan yok yapılmak üzere. yedinci fıkra ko yaptığı araştırma geçen hafta ilk orduda va bütün resmî ve sivil Çınann yapbğı elde edilen deliller Turan Yurdsever adında birisi göre nçak bir kum tepesine çarpden anlaşılmış ve samk gönderilen Dış İşleri Bakan vekilleri bellibaşh etmeye veya zaytflatmaya matuf misyona verilmiştir. olarak Zürıch'tekı (Ars Medici) çevrelerde derin bir teessür uyan bır ekip marifetile Sungurluda ya. geceleyin evinde uyurken başına mış. Mısırda bir kum tepesi ne ka' ihtslâflan ele almışlar, hiç birrni bulunan cemiyetleri kurmaya tedınnıştır. mecmuasında neşı olunmuştur. kalanmıştır. Çalınan mücevheraün balta ile vurulmak suretile ağır ya dar yüksek olabilir? Böyle küçük Sekizinci fıkranın müzakeresinde halledemeden, Batı Doğu uçu vessül edenler veya kuranlar veya Harb Okulunun bu calışkan ko bir kısmı hırsızın üzerüıde bulun ralanmış, hastaneye kaldırılmıştır. bir tepeye çarpmış olması, pilotun İzmir tütün işçileri adına nırnu da biraz daha açıldıktan son bunların faaliyetlerini tanzim veya söz alan milletvekilleri bu fıkra Yapılan tahkikat lonunda, karısı kâfi bir tecrübeye ve nçağm fennJ mutanı, bugün saat 15 te okulda ra. dağılnuşlardı. Bugün bu uçuru sevk edenler veyahud bu husus üzerinde de görüı aynhklarını bilneşredilen açık mektub yapılması kararlaştırılmış bulunan muştur. Atiyenin kocasını kıskanması yü kontrol dhazlanna malik olmadıMücevher hırsızı Ankaraya geti zünden yaraladığı anlaşılmıştır. ğını gösterir. Alınan malumata gömun kapanması için mıisaid bir larda yol gösterenler bir yıldan 3 dirmifler, neticede Adalet Komisİzmir, 30 (Telefonla) İzmir edebî bir münazara ile de yakınyıla kadar ağır hapis cezası ile ce yonu sekizinci ve dokuzuncu fıkrahava mı mevcuddur? Yeni dörtler pilot gece nçuşu bilmiyormuş. Tutün İşçıleri Sendıkası Başkanı dan meşgul oluyordu. Ancak, ko rilmiş ye bugün sorgusunu mütea Kıskanç kadın adalete teslim edilzalandırıhrlar. lan da, yeni şekilde MecHsa getirkonferansında ele alınması bekleTayyareyi geç bırakmıslar, gece Ziya Karagence, İzmir miştir. mutanın anî vefatı üzerıne bu mü kıb tevkif edılmiştir. mek üzere geri aldığım bildirmiştir. 5 Bir, iki ve üçüncü bendlerde nen silâhsızlanma meselesi bütün uçmaya mecbur kalmış. Hem kenBoıge Müdurlüğü hakkında Çalış nazara başka bir gune tehir edılAdana vapurunda değişiklik dünya ihrilâflarının temelinl teşkil yazılı cemiyetlere girenlere 5 yıl Meclis pazartesi günü toplanacak ma Bakanhğı Müsteşarlığına hita miştır. di, hem tayyaredekilerin hayatma dan 12 yıla kadar ağır hapis ve tır. Ölçü ve Ayarlar Müdurlüğü yapıbyor etmektedir. Bu hususta samhnî bir ben açık bır mektub neşretmiştir. mal olan bir eksiklik. Üstelik, MıCenazc törenl '«"»ııııımiilllllMllllllllllllllimmitllllllttllUIIIIIIIIIMIIUıiMimn, Valide hanına taşuuyoc anlaşmaya varmak dünyayı asırHalen tstinyede tamir edllmekte olan Bu mektuba göre, 15 verenle işçi asırdaki Faruk hava meydanile göAnkara 30 (a.a.) Mıilî Savun Adana vapurunda bazı deJlşıklikleT Yeni postahanc arkasınd» Baker ha. rüşememiş. Çünkü ingilizce bihnilardanberi beklemekte olduğu ideal rasındaki ihtılâflann yerınd» halli >apılacaktır. Bu meyanda gemlnın gıri| nındakl dalred* bulunan ölcü ve Ayar yormuş, tercüman aramışlar. Böyiçin ne zaman Çalışma Mudürluğü ma Bakanhğı Temsil Bürosundan salonuna muracaat ofısi inja edilecek, hayata kavuşturRbiIir. Kremlinin lar Müdurlugünün tahsısatı bir mud. ne müracaat edılmişse müfettişlerin bildırılmiştir: boyle samimi bir silâhsızlanmaya ve salonlardan bırlne Amerikan b»r det geclktiğinden klrayı veremedlğl ve le şey olmaz. Bugün tayyare gibi, noksan olduğu bahanesıle müracaat yanaşması beklenebilir mi? Bu3O'lia951 cuma günü saat 7 c'e konacaktır. Aynı zamanda üçüncü mal sihiblnin bu yuzden mahkemeye yolcu vapuru gibi beynelmilel hizler yerine getırılmemiştir. Bu haf anî bir kalb krizinden vefat eden mevki kortdorlar da ıslah edllecektİT. muracaat ederek tahllye karan aldığım met eden, beynelmilel temaslar yagün Demir Perde gerisindeki polis Ankara 30 ( T H A ) Istihsal NewYork, 30 (Nafen) Mare ta yapılan müteaddid müracaatlere Harb Okulu Komutanı Tuğgeneıal Geml, on b«î, ylrml gün »onr» Dogu. yazmıştık. reiimleri. silâh kuvvetine dayana bölgelerinden Tarım Bakanlığma Guney Akdenlı hattında «ahfinaya Kanun! mühlet tamara olduğundan pan vasıtalann pilot v« kaptanlan, rak iktidaıda durmaktadırlar. Bu gelen haberlere göre, bu sene fev |al Tito'nun, kominform ile müna de ıkı mufettışin odada oturmakta Nizameddin Karacebenin cen&ze bailıjacaktır. icra memurları tahlıye lçln Baker ha hattâ mürettebatı bir kaç ecnebi olmasına rağmen «iki müfettışimiz merasimi aşağıdaki şekilde tertibgün pe\k memleketler, Ki7ilordu kalâde bir mahsul almak imkân ve »ebetlerini kestikten »onra askerî DoğuGüney Akdeniz seferleri nına gitmisler fakat Olçu ve Ayarlar dil bilmek zorundadırlar. TürkleMudurlugü Icra Daireslnden blrkaç gun rin dil öğrenmeye olan kabiliyetbirliklerinin tehdidi ile «halk cum ümidleri belirmiştir. Havalann iyi kuvvetlerini üçte bir nisbetinde de dışarıda, Müdür zaten Ameri lenmiştir: kada. Ankaraya yazınız, oradan mü Istanbul vapuru bugün n a lb t* Şimdi huri>eti bloku.> icinde kalmakta gitmeye başlamış bulunması yalnız arttırdığı bildirilmektedir. 1/12'951 cumartesi günü saat DoğuGuney Akdenu »eferin<l«n tdöoe. daha mühlet âlmıstır. Sozu geçen mü. leri dünyaca maruftur. Neden öğfettiş göndersinler» cevabı verildiği dırlar. Polis kuvvetlerini dahi ordu mahsul bakımından değil, aynı za Yugoslav ordusunun 42 rümenden 9 20 de cenaze, Mevki hastanesın cektır. ÖğrendlgimlM göre, Mısırda dlrlyet bugunlerde Meydancıktakl Va. retmiyoruz? Işin kolayma ve uculide hanına Ticaıet Oflsınin bu kıs. bildırilerek işçinin hakkını hangi nizamına sokan bolşevik idare manda hayvan yetiştiriciliği bakı mürekkeb olduğu kaydedilmekte rnakamrn koruyacağı sorulmakta den merhumun büyük emek verdiği siyas! durumun eskl gerglnnglnl k»y. mına tajınacaktır. zuna kaçmaya hakkımız yok. Bir betmıs olması sebeblle Avrup» İle Mısır «NKVD.n yi dağıttığı, hattâ 7ayıf mından da çok ümidli bir manzara dir. Harb Okuluna kaldırılacak ve orada kaza, bütün bir hizmetin aylarca Kestane ihracı dır. \e Plre Beyrut arasınd» yolcu nakalmış bulunmaktadır. Onümüzdeki lattığı takdiıde esir kamplarım, okul komuta heyeti ve oğrencıler lıjatı artmıştır. Bundan dolayı «IstanBu lene kestace mahsulu gayet tol aksaması demektir. Bundan evvel hazırlanan plânmerburi işe tâbi tutulan mily.on günler soğuk ve kar bakımından Seçim tutanaklan tarafından bir saygı merasimi va bul» Hk sefennde tahnünln üzertnde irl tanell ve çüruksuz olduğundan yaBen, Havayollan idaresinin tilar, kominform kuvvetlerinin aslarca kimscji, Marksist. Leninist bir surpriz yapmadığı ve havalann Ankara 30 (ANKA) C. H. P. pılacaktır. Bütün alay, okul önun bır hasılflt yapmıjtır. Bu hattın ehem. bancı memleketlerden lstek iazladır. Tic&ret Bakanlığının bir kararlle carî telâkkilerindeki eksiği de göryolundan ayrılmak istiyenleri nasıl böyle müsaid gittiği takdirde bu kerî bir tecavüzü karşısmda Yugos Grupu, Meclis iç tüzüğünde bazı ta deki merasimi muteakıb saat 10 da mlyeti dıkkat nazarına alındığından seneki istıhsal gecen seneye naza lav birliklerinin dağlara çekılmeCenovada tamlr edilen «Sammm» v». kestane ihracı, thracat Birliklerinln mev mekte idim. Atina ile Istanbul a: kontrol altında tutacaktır? ran yüzde 810 fazlalıkla elde edi leri ve gerilla harbine gırişmelerini dilât teklifinde bulunmuştur. Bu buradan hareketle Atatürk Bu va puru Doğu.Guney hattına tahsls educ zuuna alınmıstır. Bundan boyle harlce rasında boş tayyare ile bir müddet kestane sevkedecek tacirler doğrudan servis yaptıktan sonra bu hattı terteklifin en mühim tarafı, milletve. rını takiben Hacıbayram camııne cektlr. Bıiffiın Vichinskv'nin istediği. sa lecektir. hedef tutmaktaydı. Fakat şimdi bu doğruya Dıracat Blrliklerlne muracaat kettik. Yerine gelen Yunan Havamimi bir silâhsızlanma değil. fakat killeri tutanaklannı inceleme ko gıdecek, öğle namazandan sonra asOpera binasının inşaatı Yarım kalan Opera binasının tamam. edebıleceklerdır. Batının. mııdafaa tedbirlerirci kos Antakyada yeni hırsızlık plânlarda değışıklık yapmışlardır. misyonunun kaldırılmasına ve seçim kerî merasimle Samanpazarına kayollan, dolu çalışıyor. Şimdıki Yugoslav ordusunun açık tutanaklannın yüksek seçim kuru dar yaya oiarak. v» oradan itiba lanması Içm Beledlye yabancı flnna. Deri ihrac nizamnamesinin tekli\ecek bir konferans fırsatuıı Bu işl«r devlet işi değil, bilgi, divak'alan lara lmtlyazlar vermeyl kabul etmlştir. arazide de kominform kuvveüeri tadili isteniyor karırmamaktır. Batı Avrupa gazerayet, zekâ, terakki işidir. Antakya, 30 (Hususi) Valinin ile dövüşebilecek kadar kuvvetji lundan geçtikten sonra Meclis tara ren cenazenin defnedıleceği ver o*an Bina tamamlandıktna »onra muayyen teleri. Ku?ey Atlantik Paktı Konfından doğrudan doğruya tasdik Asrl mezarhğa kadar da otobüsler bir muddet injaatı lkmal edec«k ae. Derl ihracatçıları deri İhrac nizam. Ba tayyare kazası, bizim Havaevinın soyulmasmdan sonra jehnameainln «ıkılığı karjısında bu lsle olduğu bildirilmektedir. nebi flrma tarafından ialetilecekti». se>inin son Koma konferansında edilmesdn* dairdir. le gidilecektir. rimizde dün yeniden iki hırsızlık Uglli makamlara müracaatle tuzuğun yollan telâkkimizin baştanaşağı demıisbet hic bir ilerleme kaydetme vak'ası olmuştur. tedlllnl lstemislerdir. Bu maksadla Tl. gişip yenilenmesine sebeb olmalıdiğini belirtmekte miıttefiktirler. caret Mudürlüğünde, Ticaret Odasmda dır. Böyle olmazsa bu servis bir PROF. NİMBUSOJN MACERALARI: Saat 16 sıralannda Tanm Satış Bcnle bir konferans snnunda konuv« Borsasında toplantılar yapılarak süs olmaktaıı, Kooperatifi Müdürü Şerif Akgül lstekler Ticaret Bakanlığma arzedil. şan İngiliz Dış İşleri Bakanı Eile Antrkya Devlet Hastanesi mu Bizim de Havayollannuz var, mek uzere hazırlanmağa başlanmıştır. den'in de «Rus\a ile uzlaşmaya temedı Akif Matuganm evlerine Dlğer taraftan bu ljle alâkalı çevre diye övünmemize vesile veren mâni olarak herhangi bir hareket gıren hırsızlar birıncismin bir »oler derl İhrac nizamnamesinin kotnju masrafh bir fanteziden ileri gidehattı ittihaz edilmiş değildirn de basını, dığerinin de bir radyosunu memleektlerde cari aynı mahlyetteki mpsi nazarı dikkati celbetmiştir. niîamnam«lerden çok daha musamaha. mez. çalarak kaçmıjlardır. Hırsızlar aB. FELEK kar olduğunu söylemektedirler. Batıhlar arasındaki ihtilâflar yii ranmaktadır. zunden ne Almamanın Batı Avruzarfında siyasi komisyona hir pa mudafaasma iştiraki sağlanabilmis. ne de Ortadoğunun savun rapor sunmak mecburiyetinde tuması musbet esaslara bağlanahil tulmaktadır. Böyle bir mühlet komiştir. Vichinsky, yeni bir dörtler nulmuş olması. Kremlinin, ezelî konferansı ile bu sahada esasen ya «uyuşturma siyaseti» ni tatbik vaş. gitmekte olan çalışmalan daha mevkiine koymasına mâni olacak da > avaşlatırsa o zaman > hedefine mıdır? Garanti Bankasının mutad aylık lıkesir şubesinden 935 ve 253 nuulaşmış olacaktır. Tâli komite on Ömer Sami COŞAR ikramiye keşidelerinden 30/11/951 maralı hesab sahiMeni iki yuz elkesidesi Beyoğlu 6 ncı Noteri ta lişer lira kazanmışlardır. Seninle de vedalaşmak za rafından yapılmış, aşağıda hesab «Cumhurij et» in edebî tefrikası: cak. tu. Zaten o devirde sokaklar ayBunlardan baska bankamn di Çok geçmedi, başmuhafız Po dınlatılmadığından, evlerın pen manı geldi, aziz Bambius! numaralan yaıılı müşteriler bu çeHakkâk kımıldanmadı; direğe kilişin büyük flcramiyelerini ka ğer şube ve aianlannda k?yıdll zanias'ın kapıda bekledığıni Pi cereleri de hep iç tarafa, avlu53 müşteriye de kı\Tnetleri 100 yon telâşsızca haber verdı. Kalk lara açıldığından şehır tamamile dayanmış, Side'yi seyrediyordu. zanmışlardır. liraya kadar yük=eîen muhtelif pa Bambius! Bizi gecıktirme... tılar. Bambius, kutusunu almayı 'yıidızların keyfme bırakılmış1000. Liralık ftramiyeyi Adana ra ikraırüyeleri isabet etmiştir. unutmamıştı. Dorıka emektar tı. Bunlar ise bulutların çekılıp Gemi kalkıyor. şubesinde kayıdlı 105 numaralı Öteki işitmemiş gibi gözleri hesab sahibi kazanmıştır. Garanti Barıkasının yılbaşı müfilozofa veda edip dışarıya Çi fırtınanın dinmesıne sevınnvşl O karlarken efendi :1e kölenin a ler, ferahlamışlarcasına şıkırdı şehrın üzerinde, hâlâ hareketsiz AnkâVa merkezinden 4939, Ka nasebetile 15 f O lirsya yakın bif ralarında fısıldaştıkları görüldü. yorlardı. Mehtabın sabit, don duruyor. Nihayet uzun saçlı ba dıköy ajansından 3140, Ankara kıymet halinde hazırlanmı; bu.aDoğu istikametinde yollardan muş zıyasma mukabil yıldızla şını dostuna çevirdi ve heyeca merkezinden 18458 numarab. hesab nan 28 Aral'k 1951 kesidesmde, geçtiler ve iç kale kapısmdan gır rınki hem oynak, hem de canlı nını belli etmeden: sahiblerine beş yüzer lira isabet Garanti apartımanının bır dciresi ikramiye clarak konmuş Ben de sizinle gidiyorum. diler. Evvelce emir verildıği için ve sıcaktı. etmiştir. Bu, benım anlatmak istedi Her şey tamam, dedi, hiç kalacaklarım düşünerek vefakâr askerler tertibat almıştı. Uzun, Dedi; artık kara tarafını görParmis'in kendisi kadar enKemeraln ajansından 7025, Ba tur. ğim ruh ahenginden gelmiyor. eksiğıniz yok; dılediğin tayfalar arkadaşına dedı ki: dar merdivenleri çıkıyorlar, tek damlı, zarifcesıne adaleli gemisi memek için olacak, sırtındaki Birbirınize karşı öyle bir ihtira gemınde seni bekhyorlsr; bütün Bız imkân buldukça seni rar iniyorlar, gene çıkarak bu o tathsma aydınlık, kıvammda beyaz «apliyom» un bir eteğini Yeni Ç1 k an sa kapılmışsınız, onun keyfi ;çin hazırlıklar görüldü. Muhafaza hayatımızdan haberdar edece karanhk geçidlerden şehri çevi köpüklü denize açılmak için sa başına çekti, örtündü. Bu şeklile desinız kı sarhoşluğıle başka te kıt'ası kumandanı sehre uğrat ğiz. Zaten en kısa zamanda, hem riyorlar. Nihayet liman medha bırsızlanıyor gıbiydi. Sanki bır heykel yapıbnak üzere getirilessürlerı hıssetm yorsunuz. A madan, kale geçidlerinden bizi de parlak gekılde yurduma dön line geldiklerini anladılar ve bır şeye daha can atıyordu: Kok miş, henüz yontulup işlenmemis yılmaya gorün! limana indirecek. Hava durulu mek kararındayım. Görül«cek mazgal deliğinden denizi gördü süs dağından innr.ş yeni Sibel iri bir mermer parçasma benzePROF. DR. ŞEVKET SALlH SOYSAL Ayılmıyacağız. yor. ler. Bir müddettir sadece ölü ilâhesi ile sahibi yiğit korsana mişti. Az sonra direğin dibine bir hesabım kaldı. Eskı köle ikısıne de şefkat ve Koltuğunun altındaki kutu çöktü. Tıb talebesi ve doktorlar içindir. Başlıca kıtabevierınde blunur. dalga seslerini dinliyorlar, ara yüzen bir zifaf odası olmağa! Bambius kısaca: kardeşlikle baktı. Şayed korsan nedir? Gemi, on çift küreğin işleme Cisimlerimizde berabermig sıra duvarların gümbürdediğinı Bir sandal, yolcularm muha ğe başlaması üzerine yerinden reisi öfkelenıp o sırada feyleso Yol hediyesi. cesine gönüllerimiz aynlmıyacak duyuyorlardı. Pozamias dalgakı fızını, Bambius'u gemiye götü fun kolunu bükse, kırsa, kopartTamara'nın peşinden gelmig ki... kaymağa ve şahilden açılmağa ran arkasınd» duran bir tekneyi tfi. Gemisine ayak basar basmaz başlamıştı; bir müddet böyle gitsa idi gözlerindeki hududsuz olan Dorıka'yı sakadan korkutDedi ve Tamara'nın tarayda isaret ederek Parmis'e: Parmis, atımn «ırtına atlamıs tiler, yelkenler «çılıne* «üratmerhamet ve muhabbet gene de mak için kutuyu »alladı; aılan ki zar oyunu hakkında sordukmuharib bir süvari gibi değiş lendiler. ğışmiyecekti. Işte geminiz, soyzadem! yavrusu yelesini kabartarak üs larına şu cevabı verdi: P'yon dedı ki: Dedi. Yıldızlar o kadar par mişti. Bir an evvel engine açıltüne saldırdı ve tahta kutuya Tamara, guvertenin ipek halı Kayıbdayrm; lâkin hareket lak, sular alttan geldiğı sanılan mak istediğinden kumanda mev lar ve kuştüyü y««tıklarla suslü Kapı vuruluyor; efendim dişlerinı geçirdi. Parmis: saatinizi fırtınanın dinmes ne tamavimtrak bir ışıkla aydınhktı kiine geçti ve emirlerini verme hususî yerinde uzanmıs yatıyor, geldi. Bunu da götürecejız. lik ettirdim. Izopar jimdilik ğe başladı. Sonra gerek yelken olan biteni görüyordu. Bam Onun geldığinı nasıl bildin? 1951 FRANSA GÜZELÎ Dedi; büyüdüğü zajman""ne ya öyle «ansü*ki bakınız gökte yü ki yalnız limanm içi değil, uzak Vuruşundan tanınm; za pacaklarını düşünnaekle beraber dızlar panldıvor; rüzgâr sizi ra taki dağ yamaçları da ayan be lerin, gerek kürekçilerin hare bius'un yanına gittl, örtüyu bakete hazır bulunduğunu görünce şmdan hafifçe çekti; sordu: 1951 Almanya GÜZELİ ten işaretli vurur. şimdi onu hanımından ayıramı hatça surüyüp götürecek kifa yan farkediliyordu. Gece yasağı bir gün önceki başmuhafıza döndü: Öburlerı de koştular. Dehlize yacaktı. Zaten uğur getireceği yette esiyor. Başmuhafız nere Niçin inmedin? 1951 Ş. AFRİKA GÜZELÎ Pozam as! Artık burada beuzanan kandılın az buçuk ay ne, getirdiğine Hâkkâkın gözleri yaşh idi ama manıyordu ve deyse gelir. Yarm, güneş do nümayişten ve gemıcıler arasuı1951 PARİS GÜZELİ emarelerinden nim hükmüm geçer. Gidebilir aynı zamanda sevincli im:ş hisdınlattıfı çehre neşelı gornnme Tamara elbis«li iken görunmi tup da mektubların kolısiyon daki kaynaşma ğe çabalamasma rağmen üzgun yen d i | izini Szlüyordu. sinı de veriyordu. dıvarına asüınca sükunet avdet dolayı ş:ddetlendirilmi| olmalıy sin! Aynca: Yeni varyete programı PAZAK MATİNE dj; zıra meydanda silâhlı nöbetDedi ve arkadaşına hitaben llc kadar muddet için ayn •dtcaktir. Tnjjaıyus var • Ba$makaleden devam Ie ryUegmenin sabırsnlıgı icinde: Aman doktor, der, Pariste yalOrtadoğu savunma projesine karşı cephe alan nız üç gün kalacağun. Bana çabuk Mısır, görüşünü dığer Arab devletJerine bir iki ilâç. kabul ettiremedi Profesör soğukkanülıkla hastasını süzerek cevab verir: Sizin 30 sene ihmal ettiğiniz Londra 30 (Nafen) Manchester I tadır. Yalmz bu delegeler Mıs:r bir karaciğeri ben üç günde nasıl Guardıan gazetesinin Paristeki hu gorusünü destekleyen müşterek bir j susî muhabırine gore dün bir defa tebhğın neşrine bir türlü yanaşiyi edeyim? Şahıslar üzerindeki dedikodulan, daha toplanan Arab delegeleri 8i a mamışlardır. Mısır hukumetinin Ortadoğu saiktidar partisine hücumlan bir ta smcia göıüş birliğini temin etmek rafa bırakınız. Cumhuriyet Halk mümkün olmamıştır. Mısır huku vunma projesine karşı müşterek Partisinin derdi bulundu; fakat meti temsilcılermin bütun gayret bir cepbe sağlarnak yolundaki gaydevası zannederim, öyle pek akşa lerine rağmen, dığer Arab delege retleri d« böylelıkle netice cermema sabaha bulunacak gibilerden , l e r l Ortado^u savunma projesi mıştir. Irak Başoakam Nuri Caid değildir. Sabırlı, devamlı ve inadlı hakkındalii Mısır görüşünü destek Paşa ile Suudi Arabıstan delegesi Ortadoğu savunma projesinde müslememişlerdir. bir çalışmaya başlamak lâzım. Mısır Dış Işieri Bakanı Salâhad bet esaslar bulunduğunu bekrtmişHaydi bakalım iş başına! dın Paşa haftalardanberi Arab de ler ve bunlan toptan reddetmenin DOĞAN NADİ legeleruıi konferanslarda topla iyi bir hareket olmıyacağııu kaymakta ve bunları ıknaa çalısmak detmişlerdir. Kurultay kapanırken Arab Bîrliğîndekl ihtilâf haUedilemedi Bizim hava yolları.eni bir seyahat vasıtasının baş döndürücü tekâmülıi önünde dunya naklivat sisteminde dehşetli bir hercumerç müşahede ediliyor. Hâlâ bir oyuncak gibi telâldd etmekten kendimizi kurtaramadığımız tayyare ile sejahat artık tren, vapur gibi vasıtaların yakın bir atide sadece ağır eşya nakline mahsus yük arabalan haline geleceğini göster^n bir mahiyet aldı. Her tarafta demiryolu ve vapur idareleri bu yeni vasıtanın müthişj rekabeti önünde bir olum dirirn mücadelesine girişmiş bulunuyorlar. f Harb Okulu Komutanı Gnl. Nizameddin Karacebe vefat etti Mahsul ve hayvan durumu iyi t Tito, ordusunu fakviye etti Garanti Bankasının Kasım sonu ikramlye kesidesi dün çekHmiş, büyük ikramîye ADANAYA Çıkmışiır. ÇOCUK HASTAÜKLARI TEŞHİSİ Bugün ve Yarm TAKSİM B E L E D İ Y T ÛAZİNOSU LOKANTA ve PAVİYONDA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle