19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTTN İKRAMİYE smden butun okuyucular ıstıfade edeceklerdır 110 kuruş 389 çıktı j&milia umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADf Qfll7 8ÖM T e I g r a f »ekt « Cumhuriyet İstanbul Poeta Kutusu istaıAu! No 246 Telefonlar Umumi Santral Numarası: 2429S. Yaa İsleri 24299, Matbaa: 24290 n ub dreri: İ I Apfllllf |Q Aralık sayıs r'n «snat o'u«^\< unui r'stan çok muhim bır yiezın Orhan elının huç ç Kmamjş bır ^ıırı Yasar N; ı Mahmud i Cahıd Tarııt9İ,'Muhtar Korukcu; O b s n Hançerhoğlusaun malale'erı Fazıl Husnu Nfeeatı Cuma'ı ŞHasan Ş ' ^ şeic Başa<an ve TuıgjrJ Uyarın en euze' şurlen bır çok tercurne ve tenkıdlerle çıkmıştır. HXIK '*$ Suriyede ordu vazi tamamile hâkim Korede Iıava zaferi Amerikan ueaklan Sovyet tipi dokuz bombardırnan uçağuıı duşurduler Tokyo 30 (AI> a a ) Mutareke goruşmelen devam ettiğı bır sırada duşmanın cepheje takMva kuvvetlen yığmaya başlaması nizan dıkkatı celbetmış ve muttehk Arkast Sa. S, Sü 6 da 1 Yüze yakın Rus taraftan tevkif edildi, Şamda ve diğer şehirlerde sükunet hüküm sürüyor C. H. Partisi kurultayı 'ön gece kapandı Genel Başkanbğa İsmet İnönü, Genel Sekreterliğe de Kasım Gtilek seçildiler Partinin milletvekili adaylarmm hepsi teşkilât tarafından seçilecek. İnönü bir konuşma yaptı Dun ftftautu Ktroltar kolislerind« seçimler i ç ln listeler hanrlamrke Albay Çiçeklinin Ortadoğu projesini destekleyeceği söyleniyor. Hukumet darbesini Batılılar iyi karşıladılar. Yeni hükumetin kurubıası için yapılan temaslar netice vermedi Antakva, 30 (Hususî) Bu gece geç vakte kadar alınan raporlara gore, Suriyede durum sakındır ve lenelkurmay Başkanı Albay Edıb ıçeklı vazıvete tamamile hâkım bulunmaktadır Yalnız şımdıje kadar yenı bır hukumetın kuıulması yolunda yapılan temaslardan bır netıce alınamamıştır. Rus taraftan Başbakan Davalıbı ıle arkadaşları Mezze kalesınde hapsedı'nvlerdır Anlaşıldığına go re, bu dorduncu darbeı hukumet bır sessızlık ıçınde cereyan etmış, hattâ şehrın bazı yerleıınde bo>le bır değisiklığın vukua geldığınden bıle bıhaber kımseler olmuştur Surıye ordusuna mensub =uba\lar ıdaresındekı bırlık'er otomatık «ulâhlarla mucehhez olduk lan ha de, Davalıbı kabınesı teşekkul ettıkten bır kaç saat sonra halekete geçmıs'er ve Başbakanhğı basmışlardır Karşı taraftan hıç Arkası Sa. S. Sü. 3 U Kurultay kapanırken nmhuriyct Halk ParHiinin • nncn büyük knrultayı, geceyaruına kadar da oNa ealışmasuıa devam ederek, bugun sona erdi. Dort be$ gundenberi Ankarada bulunup bu kurultay içtimalarmı >akuıdan takib edenl«r her jeyden evvel su esas noktada mutabıktırlar: Kurultay umumt heyeti, buyuk ekserijetle gene, heyecanlı delegelerden murekkebdi ve bu delegeler kendi partılerinden butun şikâyetlerini, isteklerini, tenkidlerini tam bır samimijet ve serbesti Içinde orta%a dokmek fırsatmı buldular. Ba bal. ilk bakışta. belki Halk Partismin kendi iç nizamına aid bir va7net gibi gorulebilir. Fakat, Turkî'vede demokrasi hareketinin inkısafı ve istikbali bakımından, hiç suphe M>k, hepımizi alâkadar etr«esi jereken guzel ve pek yerinde bir hâdise «nMlraalıdır. Aynı Halk Partisının eski ^eknasak konprelenni hatırlıjanların (fozlerinden. bu seneki buyuk fark b«r balde kaçmamı«tır. Ankara 30 (Telefonla) CH P kurultayı bu sabah İlhanu fiançann başkanhğında toplanarak tuzuk tesarın uzerıruielu çalışmaların» devam etti. Partı dtvamnın yerıne kaim olaeak partı mechsının teşkılınc daır 34 üncfi maddede soz alan delegelerden ekserisı böyle bır *nüesscsenın lüzumunu behrttıler. Server Somuncuoğlu (Sınob) parü mechsının herhangı bır hâdıse karşısında karar alrrası ger»ktiğıni, feknt Imıdısme ne trrr salâhıyet ne de bır mesulıyet verılmedığuıi »öyledi Partı mechcının de genel ıdare kurulu gıbı ıcraatından mesul tutulup kurultaya hesab vermesını sağlayacak A r k a s \ S a 5. S u l d e tâbi tutulan Tekel maddeleri Bir lasım IçkJlerle zam yapılacağından bahsediliyvr İstanbul Tekel Başmüdürlugü taraiından alınan blr kararla, Tekel maddelen satışt yapanlann bugunden itıbaren bır kısım maddelerın satışını durdurmalan ve ellerındekı Tekel maddelerınin a'âkah memurlar tarafından kontrollan yapılmcaya kadar satış yapmamalan kararlajtınlarak ılân «dılmıştır Boyle bır kararın Tekel maddeleri uzerınde ram yapılması ıçın alındığı ihtımalınden bahsedılmektedır. Dun ak;am bu hususta malumat ısteyen gazetecılere Tekel Umum Müdurü, aydınlatıcı bır ce Arkası Sa. 5, Su. 6 da Beyannameye Amerikan gazetecileri şehrimizde Amerikan. Fransız re Infiliz Dıj İ^leri Bakanlan bir arada D^rtl er^arfîmdi gizîî di görüşmelere başlanıyor İngiliz, Fransız, Amerikan, Rus delegelerile Genel Kurul Başkanı Padilla, ilk toplantılannı bu sabah yapacaklar Paris 30 (R A P ) Bulejmij Mılletler Sıyast Komısyonu, Arab Asya bloku tarafından nınulan bır teklıfı bugun oy bırlıği il« kabul etmıjtır. Bu teklıf, Ingılız, Fransız, Amerikan, Rus delegelerı ile Genel Kurul Başkanının gızli celseler halınde toplanmalannı ve Batı ile Rusya tarafından ortaya atılmıj ıkı Eilahsızlanma planı üzerind» go • ^ • Toledo Biad^ gazetesinin muhar» rui: «Ajnerıkanın en bu\Tik ^ t u Türkiyedir» dedi Araerıkan yardımının yapıldığı memleketlen gezen 14 Amerıkan pazetecısı dun ozel bır ucakla Ankaradan şehrımıze gelnuşlerdır. Arkan Sa 5, Su 2 de Türk köylüsüniin manah ve asil bir hareketi Bir köy halkı Üniversiteye dikilecek Atatürk heykelinin harcına karıştırılmak üzere kanlarını yolladılar Ürdün bkden 10 bin ton Uç kitabçı Savcılığa verildi Bunlar eski yazı ile gi/li olarak kitab bnsmaktan sanık bulunuycrlar Bundan bır muddet evvel bu gfltunlarda «Izmıt kâğıdı uzerme eski vazı ıle gızlı basılan kıtablar» ba$lıklı bır yazı yazmıj, bu yaıı ıle memlekette ırtıcaın nasıl koruklendığını tebarur ettırmıştık. Oğrendığımıze gore, 14 kanm tarıhlı «Cumhurıyet» gazetesınde çıkan bu yazı üzerıne, savcılık takıbata geçmış ve bu gıbl kıtablan basan v» yayanlan tesbıte baflamışür. ruçmelerini istemektedir Sıyasi Komisyon, silâhsızlanms Bu maksadla dun 4 kişilik bir hakkında goruşmeler yapacak dort ticaret hejeti geldi buvuklerden murekkeb talî komıteM de bu gece kurmuştur. Bu komıte yann sabah goruşmelerın* başhyacaktır. Sovyet Rusyayı Dış Işlen Bakanı Vıchınsky nin temsıl edeceğı bıldırılmektedır Arkan Sa. 5, Sü. 4 U Kurultajın hemen butun hatibleri hançerelerini. ga\et tabıî olarak, buvuk ve kııcuk milletvekili fcimlerinde uğranılan tarihî mağluhıvetın sebebleri uzerine teksif cfmı^lerdi. Herkes, kendi goruşune çoıe, bajka demokrat memle1ptler'le dahi misline ender tesaduf edılen bu fena notun nereden üeri geldığını tahlile ve izaha çaIzmıiten getirilen emanet, dun Gazete«iler Cemıyeti Başkanı lıştı. Partinin doğrudan doğruya Burhan Feleğe teslim edilirken ic meselelerıne ve şahıslara dokurnn bır kaç noktavı istısna ederMıllt Törk Talebe Bırlıği tara Bahçeoık ko\d halkı tarafından fk, umumivetle herkes ittifak et fından Unıversıte bahçesıne dıkıle gonderılen ve bır şışe ıçınde mııiıatı ki. C H P . son s^nelerde, kendi cek olan Ataturk heykelinin harcıfaza olunan kan, dun Gazetecıler ana prensiplerini ihmal rtmiş, halk na katılmak uzere Izmıte bağh Sa. 5, Su. 5 te arasına nufu/ edeınemiş, halkla i'ab ettiğı eıbi hasir neşir olamaır>ış, kisacası kendi esas istinadgahı olan bu\uk halk kutlesinden, ihtimal farkında bile olmadan ayrılıp uzaklaşı\ ermıştir. Halbuki Bujıık Ataturk bu partinin temel harcını «halka rs«mcn halk için» prensıpilc ıo^ mnıiilu. Oemokrasi, auı uslt.nde yur.de yuz halkm rejımi demeklir. thmale uğradığı xanıan, o sessiz sadasız kııtle bir kolaMnı bulup adama gorunmez. fakat korkıınç sıllpsini vurur. Hattâ deraokrası ıdarelerinde, her turlu malum kanunların \e nizanilann ustunde, tıpkı dıni butun muslumanların Allah korkusu gibi, bir halk korkusu daima hâkim olmak lâ/ım gelır. CJIV. bu bahıste luzumsıi7 bır cesurlugun cnasına Simdi ne yapacağız'' Derdini s«v lemi^ enin deva bıılanıısacağı bilınen bir hakıkatlir Cıımhurivrt | Halk Fartısinın kurultay ına gelen j \ atandaşlanmız derdi anlamıjlar, anlatmışlar ve devayı arajıp bulma ynluna girmişlerdir Burada bir kııçıık hâdis«cik akla geİMor Kararıgerınden rahitsız Itulunan bır dostumuz. kendısıni Fıansanııı maıuf bir mutebassısuıa mııajene ettırir. Ve ace 1952 yılı bütçesi dün Meclise verildi Memleketine donen Sir Noel Ch ıi lc« dun gemiye binerken Bütçe gerekçesi, katma bütçeleri de gerekçelerile birlikte ihtiva ediyor Meclise sadece bir tezkere göndenlır ve komısyonun tatkıke bajhyacağı gunler zarfında butçeler perakende olarak Meclise yetıştırılmeğe çalışılırdı. Butçe bır yandan tab' edılmektedır Pazartesi gnnu basılı olarak azava dağıtılacaktır Malıv» Bakanı Hasan Polatkan yarın butçenın ana hstları uzerınde basına genış ızahatta bulunacaitır Heyet azasından ikisı hava mej danında Dun Urdunden 4 kışılık bır tıcaret hevetı şehrırruze geLmıştır. Sabrı Doppen ın ba'karlımndaki hevet, saat 14 te uçakla Ankara a gıtmıştır Uraun he\etınm mernlsketımızden 10 bın ton buğdav alacagı so^lenmektedır Evvelki gece iki b üyük kumarhane bası ldı Ankara, 30 (Telefonla) 1952 malî yılı butçesı bugun Büyuk Mıllet Meclısıne sunuldu. Butçe gerekçesi, muvazeneı umumıyeye dahıl daırelerle katma butçelerı de Arkan Sa S, Sü. 4 t* gerekçelerı ve cetvellerıle bırlıkte ıhtıva etmektedır Son 25 yıl ıçınde ilk defa olarA butçe bu şekılde Memleketine donmekte olan In Meclise sunulmuş olujor. Şımdıye gılterenm Ankara buyuk elçı>:ı Sır kadar muayyen kanuni muddette Noel Charles dun saat 10 da Bar venldığını gostermış olmak ıçuı letta vapuru ile lımanıroudan ayrümiftır. Va» rt Beledive Başkanı Dr. OSkmy, doctlan ve basın mensublan tarafından uğurlanan buyuk eiçi gatetecılert ^unlan soylemiftir: İıtgiltere Büyük Elçisi dün gitti Arkan Sa. 5, Sü. 8 da Çocuklarını denize atan ana baba Çanakkale 30 (Hususî muhablrimızden telefonla) Bozcaadada ışlenmış bır cinayet hâdısesı bugün Adhyeye intıkal etmiştır. Bozcaada sakınlerinden 17 ya;ında Mari kızı Fonda ıle 16 yaşında Strati arasında gayrımeşru münasebetten bır çocuk meydana KelKumarbazlar, dun hâkim huzunına çıktıklan vakit resimlerini mıs ve sevgılıler bu çocuğu kımseçalışaa gazete fotograi$ılanndaıı çebrelerini saklıyorlar ye gostenneden danıze atmışlardır Evvelki' gece sabaha karşı, feh Zabıtanın uzun bır tarassuttan son har.e baskınında kadjı polislerfn Dalgaların tesnıle deıhal boğu.an rın maruf tuccar ve komjsyoncu ra muvaffskıyetle netıcelendırdığı kullanılması teşkıl etm.ştır. çocuğun cesedı çok geçmeden saDOÖAN NADt Oaımın de\am etmekte olduk lan bu baskınların husus yetını, »undıIkıncı Şube Muduru Fethi İnal hlle suruklenmıs ve kopek'er ta Arkası Sa. 3, Su. S te ıkı buyuk kumarhane ye kadaı ük deia olarak kumgı Arkosı Sh 6. S*. S M ^ Mkan Sfl. 5, Su, 6 da SLR1YENLN bliASI TALJHİ...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle