12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Kasım 1951 Genel Kurulda dün gece t a r t ı s m a l a r oldu Emniyet Müdürleri dün Amerikadan döndüler Baştarafl I tTiet sahitede ! zat Emniyet Müdürünün emrinde Baştarnit I inei nunla beraber aynı delegenin tekVichinsky, Batı ve Doğu Almın rar söz istemesini nizamname ya müslerdir. Emniyet Müdürleri, Ye 527 otomobil bulunduğunu öğren yada yapılacak secimlerle ilgili Ba, sak etmemektedır. Bundan dolayı şilköy hava alanmda, polis •jube dik. Amerikan polisi doğrudan üoğ tı teklifinin de gündeme alınması Birleşmiş Milletler genel asamble müdürleri, Emniyet mensublan, ruya teknik usullerle çalışmaktadır. na itiraz etmiş fakat bu da, Mos si başkanının Vichinskv'nin bu ar basın mümessilleri, akraba ve dost Bir polis otomobilinde her türlü kovanm muhalefetine rağmen 47 zusunu yerine getireceği sanılmak larile kalabalık bir halk kütlesi ta teknik malzeme mevcud olduğu giHovo, rüzgâr, güneş, bi 15 bin dolar değerinde vedek oyla gündeme dahil edilmiştir. tadır. Kendisine söz verildiği tak rafmdan karşılanmışlardır. su cildiniıi kurutur, bumalzeme de bulunmaktadır. ŞurasıRusya, komünist Çinin temsili dirde Vich'nsky, söz almış buîurıan Şehrimiz Emniyet Müdürii Keruşturur, yıprotır ... Onu meselesinin gündeme almraası için 34 hatibden sonra konuşacpktır. mal Aygün dün kendisini karşıla nı da belirtmek lâzımdır ki, Türk Biiyük ümid bağlanmıyor gayret sarfetmiş. fakat her tekiifi yan bir muharririmize Amerıkadaîd polisi, teknik ve maddî imkânın m u h a l o ı o etmek için yerine kendi hayat ve fedakârhğıekseriyet tarafmdan reddedilm'ştir. Fakat Vichinsky'nin beklenmokte tetkik ve gezileri etrafında şu nıa nı ortaya koyarak çahsmakta r l koruyucu hastalarasahip Bu akşam, Arab devletlerinin de olan nutkuna da büyük ümid bsğ lumatı vermiştir: olon PURO TUVALET beklenmedik müdahaieleri üzerine <tAmerikada, NewYork, Wa masına rağmen şahsî kıymet olarak lanmamaktadır. Bugün Sovyet baFas meselesi bir kaç gün için tehir shington, Ditroid ve Sent Lui şedünyanın hiç bir polisinden geri SABUNU kullonımz! sını Eden'in nutkunu tenkidlerle ve edilmiştir. Arab devletlerinin r.ehirlerinde Amerikan polis teşkilâtı değildir. Bu kıymeti teknik vasıtaHususi bir fermülle kaba bir lisanla karşılamıştır. Bir larla teçhiz ettiğimiz gün ki bu den bu tehir teklifini ileri sürdüknın misafiri olarak muhtelif zabıta çok komünist gazeteler direktif alimol edilen PURO, leri bilinmemektedir. usulleri etrafında tetkiklerde bu sahada büyük gayretler sarfo'cnmış gibi şu kliseyi tekrarlamışlarmaktadır Türk polisi beynelmile' cildinizi temizler ve Paris 13 (R. a.a.) Birieşmiş dır: «Eden naziktir, kurnazdır. ter lunduk. Bes hafta devam eden bu ölçülerin en ön plânında yer alacak Milletler genel asamblesinde cecen biyelidir, fakat ikiyüzlüdür. müra gezilerimiz sırasında Miyamide topbesler... kıriftklcm lanan Beynelmilel polis şefleri kon bir değer taşıyacaktır.» perşembe günü nutkunu BÖyîiîmiş idir.» yokeder ... »eninizi Emniyet Müdürümüz Aygün bu gresine de iştirak ettik. Tetkiki*olan Sovyet deîegasyonu başkanı Bazı komünist gazeteleri de Ache rimiz ve meslektaşlarımızın kongre izahlan sırasında Amerikan polisile kadife gibi yumuşak Vichinsky. genel asamblede kon'işson'un söylediklerile Eden'in rnt si bizim için çok istifadeli oldu. A matbuatı arasındaki münasebetlermak üzere tekrar söz istemiştir. çiçek gibi taze yapar . . . ku arasmda farklar olduğunu be merikan polis şefleri bize her türiü den de bahsetmiş, her ikisinin de Vichinsky'nin tekrar konuşmak lirtmişler, bundan şu neticeye var14 Gün Zarfında, yüzOtasvir ve ifadenin üstünde bir ya karşılıklı bir anlayış havası içinde arzusu. Birleşmiş Milletlerde bü mışlardır: kmlık ve misafirperverlik gösteıdi çalıştıklarmı söyliyerek söyle denüze ayrı bir CAZİBE ve yük bir merak uyandırmış ve her«Kuzey Atlantik Paktı içmde ler. Bilhassa kongrede Türk olma miştir: »ihirli bir G O Z E L L İ K keste şu ist'fham çizilmiştir: Acaba nın gururunu bu topluluğu teşkil « Amerikan gazetecilerine, EmAcheson, Eden ve Schumann'ın görüş aynlığı var.» temin eder !... Moskova basını, Eden'in nutku eden üyelerin gösterdikleri fi'lî te niyeti Umumiyenin bütün kapıltn soylediklerini dinledikten î'jnra zahüratla bir defa daha tatmış ol ardlarına kadar açıktır. Büyük şeSovyet Dış İsleri Bakanı bu sefer Batı ile Doğu arasındaki uçurum duk. Kore kahramanlıklan, Ame hirlerde Emniyet müdürlüklerı bimenfi olmıvan ve Birleşmiş Mil üzerine bir kdprü atacak esaslardan mahrumdur, demektedir. Basının rikada Türklere karşı sonsuz bir nalarında matbuat için hususî odaletlerde yeni esaslar dahilinde r..ühayranlık ve muhabbet uyanöır lar ve istihbarat servisi ve tesisleri zakereler cerevan etmesine müsaid kanaatine göre, nutkun, yeni aravardır. Gazeteciler bunlardan faycılık için söylediği propagandası mıştır. yeni deüller mi ileri sürecektır? Tetkiklerimizin neticesi hakkın dalandıklan gibi, emniyet teskilâtı Delegasvon başkanlarının uınu yapılmışsa da, konuşma bunu tekademeleri de kendilerine her türlü mî müzakeıelerde memleketlerinin min edecek esaslardan mahrumdur. daki raporlan alâkalı yüksek rr.aEden, bildirildiğine göre, «Eski İn kamlara arzedeceğiz. Bir kelime ile koîaylığa göstermektedirler. Tetkikgüttüğü politikanm ana ha*larını lerimiz esnasında, Amerikanm taizah etmeleri usuldendir. fakat giliz Amerikan iftiracı propagan ifade etmek isterim ki :Ameıikan polisi vatandaşlarmın mutlak mu nınmış zabıta muharririerile de tekrar söz istemeleri nadirdir. Bu dasını tekrarlamıştır.» habbet ve hürmetini kazanmış bir görüşmek fırsatını bulduk.» tesekküldür. Buna mukabil AmeriAnkara Emniyet Müdürü Salâhnd BOl KÖPÜKLÜ NEFİS KOKUUT kan milleti de bu teşekkülden hiç din Korkud ve Izmir Emniyet Mübir maddî fedakârlığı esirgememek dürü Nejad Orgüç de, tetkiklerintedır. İndiyana adh bir şehirde po den çok favdalandıklarını belirtlis çahşmalannı tetkik ederken tiz mişlerdir. ÇOCUĞUNUZUN SOT ANNESiDiR. Baştaraiı 1 inci sahifede BastnrnU I inci sahitede pan Ferid Güvener gece karısile adamlarından biri olan diğer nıubirhkte yatmaktayken saat iki sıra zaffer bir kumandanla. Atatürkle. Tuvalet Sabunu ıoc dr ıoo İLÂN TASHİHİ larında. bahçeden eve cür'etkâr bir tamsmıştı. İki büvük i rasker arasmda derhal karfüıklı b sempaü tehırsız girmiştir. Hırsız kankocanın Gazetemizin 9 Kasım 1951 Cuma nüshamızın son sahifesinde essüs etmişti. Böylelikle. samimî yattığı odanın kapısını açarken güneşredilen Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret bir hava içerisinde yaptıklan uzun rültüyü duyan Feridin karsı uyagörüşme esnasmda dünya vaziveGenel Müdürlüğünden : narak kocasını da kaldırmış ev sa ti de gözden Recirilmis ve her ikisi Bajtaraft l inci sahifede hiblerinin uyandığını gören hırsız istikbal hakkındaki ümid ve endi Baftarafı 7 tnet sahifede • DUAL Pikaplı Otomatik plâk değiştiricisi fabrıkası ilârunda plik Türkiyede yangm, nakliyat; kaza ve hayat sigorta islerile iştigal lonundan içeri bir adam girerek tur. da kacmaya başlamıştır. Derhal ya şelerini belirtmişlerdi. kelimesi sehven pikap şek'inde yazıldı. Keyfiyet tavzih ve tashih etmek üzere kanunl hükümler dairesinde tesçil ve ilân edilmiş olan Nümayişçilere hitaben verdiği bir sahneye doğru yürümeye başlamış tağmdan fırlıvan şoför hırsızı olunur. Güven Sigorta Şirketi bu kere müracaatle Galata acentalığına şirket Bu mülâkat üzerinden şimdi yirbahçe kapısmda yakalamış ve ara mi sene geçmis bulunmaktadır. Ta ve bu arada okuyuculardan Fatma demeçte Başbakan Nahas Paşa bahesabına yangın, nakliyat; kaza ve hayat sigorta islerüe meşgul olmak nın da içinde bulunduğu heyeti nşmaya yanaşılmamasını tavsiye etlarmda müthiş bir boğuşma başla rih! büyük hâdiseler ve beseriyet v t bu i|lerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde davacı; davalı mıştır. Bu sırada bıçağını çeken için bugün hâlâ tükenmiyen ağır terkederek sahneden piste doğru miş, sabır ve mukavemet gösterilve üçüncü |ahı« sıfatile hazır bulunmak üzere Ali Fethi Arcayı tayin. indiği görülmüştür. Fatma merdi mesini istemiş ve dörtler tarafmdan hırsız Feridi soî kol ve göğsünden felâket ve ıstırabla dolu yirmi sevenin son basamağuıda :ken henüz teklif edilen OrtaDogu plânı gerieylediğini bildirmistir. yaral'varak kacmıştır. Yaralı }oför ıe .. içeri girmiş bulunan şahıs belinden sinde sömürge zihniyetinin gizlenKeyfiyet Sigorta Şirketlerınin teftiş ve murakabesine dair 1149 kavmbiraderi tarafmdan önce kaBütün bu felâket ve ıstıraUann tabancasmı çıkartarak « on iki se diğini iddia etmiçtir. •ayılı kanun hükümlerine uygun bulunmakla ilân olunur. rakola sonra da Cerrahoasa hasta önü alınabilmiş miydi? Aşağıdaki nedir seni arıvordum, namussuz» Nahaı Pasa, Birleşmiş Milletler nesıne sötürülmüşse de hastane ya yaııyı okuyanlar bu suale müsbet diye bağırarak bir el ateş etmiş ve WORTHINGTON turbo ]eneratörı ^ EKONOMİ ve TtCARET BAKANLIĞI ralıyı sabah saat beşte kabul etmiş cevab bulacaklardır. Bu yazı, aynı şarkıcı kız salonun içine doğru ka teşkilâtının sulhu tehdid ettiğini de ileri sürmüştür. \er ve komple ctoplu» santraJlar elektir. Bu müddet zarfında bir hayli lamanda, ilk dünya savaşından çarken iki kurşun da arkasından İç Ticaret Genel Müdürlüğünden : kan zayi eden şoför çok geçmeden sonra dünyanm mukadderatını e' ] e sıkarak Fatmayı kanlar içinde yetrik cereyanı masrafınLZi ındirecek durürkiyede yangın sigorta muamelelerile iştigal etmek üzere ölmüştür. Zabıta katil hırsızı ara rinde tutan mesul devlet adamlan re sermiştir. MİDE EKŞİMELERI rumdadır kanuni hükümler dairesinde tescıl ve ilân edilerek bugün faalirc.» ktadır. HAZIMSI1LIKLAR nın, millî hodperestliklerin körükBunu müteakıb yerde yatan za yet halinde bulunan HEPATİTVEKABIILIK İÇİN WORTHINGTON. jeneraMr imaOliımle netice!°nen ikinci hâdıse ledikleri ihtiraslar içerisinde, uzağı valh genc kadının başucuna gelen «LA BAI.CAZ YANGDU SİGORTA KUMPANYASI» evvelki gün saat üç sralarmda Kur görmekten ne kadar âciz kaldık katil salonda bulunanlara korkma Unde 46 «ene. türbüı lm&ünde 30 aene. Bu kere muracaaüe esas mukavelenamesinde aŞirketin gayesi tuluşta olmuş ve 59 yaşında bir larını ve böylelikle bugünkü dün malannı söyledikten sonra «ben ^ndOstrıoın ve beledJyelenn hizmetınd« doğrudan doğruya hayat sigortası hariç olmak iizere yangm saksdın boŞ\ılr?k öldürüld'i':ten son va buhranını yaratmakta ne büyük bunun ağabeysiyim, şimdi namusu hasında ve diğer sahalarda sigorta ve mükerrer sigorta muaUl senelık tecrubeye maiılctır KAYIB Aîutka nüfua memurlura evinden iki halı ile 14 tane, birer amil olduklannı da göster mu temizledim» demiştir. Bu sıramelesi yapmak» çeklind» tsdilit yapıldığmı bildirmiştir. gundan aldığım hftvljret eüzdammı kayî mektedir. da salonda bulunan müşterilerden yatak çarşafı calınmıştır. Hâdisenih' Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftij ve murakabesine dair 1149 Vaktile Clemanceau: «Harbin Eyübde şoförlük yapan Fethi Gü bettlm. Yenisınl alacağımdan akbün tafsilâtı şöyledir: sayıiı kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine uygun görülmüs ol .daresi öyle mühim bir iştir ki, as müşkaya katilin eline bir yumruk hukmü yoktur. Kurtuluş caddesi 99 numarada 1332 dogutnlu Hüseyln oglu makla ilân olunur. (17903) kerlere bırakılamaz» demişti. Siyasi vurarak tabancasmı düşürdükten Idriı Sezgin kızkardeşi E1°ni ile birlikte oturan hâdiseîeri tahlilde ve istikbale nü sonra belıne sarılmış ve o sırada Ana Martaoğlunun evine evvelki fuz etmekte adeta kehanet gösteren Mükemmel halde ~ gün saat üç sıralannda hüviyeti j Atatürkle MacArthur çapında as içeri giren bekçi Aliye katili teslim etmiştir. Ağır yaralı bulunan Fathenüz anlasılamıyan bir şahıs gele k e r ler dünün ve bugünün bir çok Muton Dore bir rek evde yalnız bulunan Anayı bir ı diplomatlanna şu cevabı vermek ma derhal ilk yardım hastanesin kaldınlmışsa da çok geçmeden öl(MANTO) satılıktır kaç yumrukla sersem ettikten sonra vaziyetindedirler: I Maçki Maçkada Teşvikiye caddesin«Siyaset öyle mühim bir iştir kl, müştür. boğazma bir çarşaf dolayarak boğMaktul Fatma 7 senedenberi Aile de No. 69'8. Tel: 80546. muş ve iki halı ile 14 vatak çarşafı onu diplomatlara bırakamayız.t» saz salonunda çalışmakta olup du Şirketimizin Niğde Aksarayındaki tesıs'.erinden Bor ve Niğdealarak karmıştır. 150 bin liralık bir ve bir çocuk sahibidir. Fatmanın ye un, kepek; hububat vesairenin bir sene müddetle nakli işi pazarhkla lstanbulda mevcud yaz ser\'ete sahihbulunan ve Banko Di ağabeyisi katil Aslan ise Göreleli ihale edilecektir. Romada da bir kasası bulunan Anaolup evli bulunmakta ve Demir şi lık, kışlık sinema, tiyatro, Bu işe aid şartname projesi aşağıdaki yerlerde görülebilir. TUrkiy« MUmessili nın katli etrafmda zabıtanın yaptığı lepinde işçilik yapmaktadır. 1 Ankara Ziraat Bankası Genel Müdür'ük binasında (Aksaray Azvs. gibi bilumum eğlence tahkikst henüz avdmlatıcı bir neAile Saz salonu sshibi Sülevmi Milli T.A. Şirketi yönetim kurulu). tice vermemiştir. Hâdisenin Ananın Baştaraft 1 inci sahifede man Ozaltm kendisile konuşan ar yerlerini işleten meslek er2 Niğde Aksarayında Azmi Millî T.A. Şirketi Müdürlüğü r x arislerind°n biri tarafından yapıl Vilâyet Özel Kalem Müdürü Nabi kadaşımıza Fatmanın yedi seneden3 Borda komisyoncu Hasan Öz babına : 6ığı kuvvetH tahminler arasında Up ve basın mensublan tarafmdan beri kendi salonunda çalıştığını, bir 4 Niğdede tüccar İstiklâl Göncü Gelir Vergisi Kanununun 98 inci karşılanmıştır. kaç erkekle ahpab bulunduğunu 5 Konyada Yeni Konya gazetesi idarehanesi Kendisile görüsen basın mensub sandığını, ağabeyisini ilk defa hâ maddesi gereğince bu gibi yerlerin Diğer taraftan Ana ile birlikte 6 Nevşehirde Ticaret Odası Bajkanlığı oturan ve Aklî muvazenesi bozuk larına Başbakan şu beyanatta bu dise sırasmda gördüğünü ve altı ay ortalama kâr hadleri hususunda 7 İstanbulda, İstiklâl Caddesi Balyoz sokak Yeni han No. 4/55 de hasbıhaide bulunmak için 19 ekim lunmuştur: kadar evvel Fatmanın kendisine olan kızkarrleşi Elpni ise hâdise tüccar Hayrettin Özkul. « Birleşmiş Milletlerin umum «bir ağabeyim var, ha'tadır, hasta 951 pazartesı günü saat 15 te Yeni sırasında evde olmadığmı sövlemişPazarlık 5 Aralık 1951 tarihine müsadif çarşamba gunü saat 14 toplantısma iştirak etmek üzere neye yatıracağım» dedığini söyle Ses Tıyatrosu salonunda topıanılatır. Tahkikatla İkinci Şube Müdürü te Niğde Aksarayda Şirket binasında yapılacaktır. Tâliblerin aynı gün caktır. Meslek erbabının veya yetParise gidiyorum. Bu fırsattan is miştir. Fethi İnaler meşgul olmaktadır. OÜNYA ÇAPINOA KIYMET T İ M S A L İ ve saatte 1.000.00 (bin lira) muvakkat teminat ile birlikte şirket binatifade ederek Türkiyede iki gün Hâdisenin polis cephesinden tah kıli rr.ümessinerinin teşrifi rica sında hazır bulunmalan ilân olunur. kalacağım. Güney Kore hükumetı kikatile bizzat Emnivet Müdür mu olunur. nin teşekkürlerini Türk milletine avini Mehmed Ali Alpsar meşgul bildirmeyi bir vazife addederim. olmuş ve savcı Ali Kemal hâdiseye Türkiyenin vatanımızı müdafaa vaziyed etmiştir. hususunda gösterdıği büyük yarnh 7 inci yaptıktan sonra gazete şöyle devam dım, Korede minnettarlıkla karşıetmektedir: «Vichinsky'nin nutku lanmıştır. Türk hükumetimn büna tesaHüfen cevab veren Türk no yük bir anlayış göstererek komü•N E Z L E • « tası Birle?mis Milletlerin sulhu ve nizm ile mücadelede bize müzahir GRİP • . . 4%. s. güvenliöi ternine matuf pratik ted olması unutulmıyacak bir hâdiseDİ$ AĞRISI . ^~ dır. Türk hükumetinin tecavüzü ADÛLE ROKATİIMASI birleri d?.ha almarms olduğunu ve •YANIKLAR = P AS1F bir çok memleketlerin bu boşluîu önlemek için vermiş olduğu karar GÜNEJİ YANIĞt ^^s=?s= AKTİF ve gönderdiği Türk Bırliğinin gösdoldurrr.ak için hususî anlaşmalar ARI.BÖCtK SOKMASt l ^ ^ • KESIK " ^g % TX. T.L. Hesab isimleri yapmak mecburivetir.de bulunduk terdiği kahramanhğı anlatmayı zaid T.L. T.L. Hesab isimleri •YARALAR ^ f e # larını işaret etmektedir. Işte Atlan buluyorum. Hükumetinizin bize . Pİ5İK | 'KAŞINTI 1 tik paktını Birleşmiş Milletler ana daima yardımcı olacağına inanıyo100 000.000, S ER M A Y E 25.191.211.90 ÖDENMEMİŞ SER1VIAYE (Hissedarlar) •EKZ.EMA f yasasının ruhuna ve manasma uv ruz. İki devlet arasındaki işbirliği • ERCTNLİK , 2.755.884,89 gun ve ısrnamen tedifüî mahiyette her zaman devam edecektir.» İHTİYAT AKÇELERİ: •DONUK '=rt f . 476.980.45 KASA VE MERKEZ BAKKASI: • DERİ ÇATLAKLARINDA VE * 3 teîâkki Türkiyenin durumu budur. Korede mütareke çahşmalan hak • TBASTAN SONRt KULLAHILIR'^ 498.748.91 İleride vukuu muh. zarar karşılığı Türkîye, pakta katılmakla yalnız kında sorulan bir suale cevaben 473.810,98 FiATI : 75 Krs. ^ Kasa kendi davasına değil, fakat aynı za Başbakan şunları söylemiştir: 1.496.246,76 Kanunl ihtıyatlar 3.169.47 manda tecavüzî maksadlar gütmeT.C. Merkeı Bankası « Bekleyip neticeleri almak lâ^ leri muhtemel olan milletlerin ce zımdır. Şimdiden hiç bir şey söyle760.889.22 Fevkalâde ihtiyatlar 11.240.480,48 KANUNÎ KARŞHJKLAR KASASI saretini kırmak suretile barışa ve nemez. Komünistler biraz samimî •um'jmî süvenliğe hizmet eylediği olsalar idi şimdiye kadar netice çı539.804.40 KARŞILTKLAR 41.491.823,07 BANKALAR Sağlam, çok iyi vaziyette. ne kanidir n kardı. Evvelce olduğu gibi hâlâ saFatih aarajına müracaat. 25.100.000, TAAHHÜTLERİMİZ 4.784.459,13 mimi değildirler.» Rusya, Norvece yeni bir nota SENEDAT CÜZDANI GUZELU6INIZ İÇİN MÜHJM BİR NOKTA H\ Hsrsızların işledikleri Atatiirk MacArthur mülâkatı cbayetler PARO ÇOCUK MAMASI GEBRUDER STEIDINGER (Almanya) Kilovatların Masrafını Indiriniz Dün gece bir saz salonunda işlenen cinayet Nahas Paşanın Orfadoğu plânına hücumları PURO KW TETRASUT I (M Giiney Kore Başbakanı şehrimizde J Aksaray Azoü Milli T.Â.Ş. Ntidnrlüğünden: BURLA BİRADERLER ve Şsı. WORTHINCTON Türkiyenin Susyaya cevabı yerindedir NTIDOT TURKIYE EMLÂK KREDI 30/9/1951 TARİHLİ UMUMÎ BANKASININ T VAZİYETİ t v : SATILIK JEEP Müteakıben Koredeki Rus malzemelerine temas eden Mr. Chaneg, «Rus birliklerine henüz rastlamadık, fakat muharib komünistlerin kullandığı her silâh tamamen Rus yapısıdır. Rusya daha perde arkasındadır,» demiştir. Askerî yardım, tecavüzü önlemeye kâfi midir? Sualine de Başbakan şu cevabı vermiştir: « Topraklarunızdan komünistleri atmak için yardım daha îazla Evvelki gece saat iki sulannda olmalıdır. Bugün Korede yarım Maslak yolunda feci bir kaza ol milyon Birleşmi» Milletler askeri muş, bir kişi ölmüş, üç kişi de ağır vardır. Bunun yansı da Güney KoBU'ette yaralanmıştir. re ordusu mensubudur. Birleşmiş A'i Rıza Do^u admda ehliyeti Milletlerin lâzım gelen yardımı yab'Jİursmıvan bir sahsın şoförKi^ünü pacağmı ve Kore meselesini tamayr.ntsğı 2226 piâkalı taksi, içinde men halledeceğine büyük inancımız Fedai Yılmaz, Temel Kaya ve Said vardır.» Erdal adındîski üç şahıs olduğu Sözlerini Korede çarpifan muhhaMe Balmumcu ÇiftHSi asfaltını telif milletlere mensub askerlere ta'ciben büyük bir süratle şehre getiren Başbakan, «Korede «n iyi geTirken sürat vüzünden bir ağaca çarpışan asker Türk askeridir.» deçaromıştır. Taksideki'erin hypsi miş ve son olarak şu suali cebablan muhtelif yerlerjıden ağır sıarttte dırmıştır: yeralanmışlardır. Bunlardan şoför Koredeki anlaşmadan ne natiAli Rıza hastaneve kaldınlnken ce bekliyorsunuz? yolda ölmüştür. Diğerleri ilk \ar «Bütün Kore yarımadasından ko dım hastanesine gönderilmişlerdir. ı münistlerin atılmasını.» gönderdi Moskova 13 (a a.) (Lps) Sovyetier Birliği Norveçe yeni bir nota göndererek Oslo'ya Atîantik paktı e"nrine askerî ü=îer verrr.ek suretile ll??0 Sovyet Norveç anlaşmasını ihlâl etmekle suçlandırrr.ıştır ESHAM VE TAHVİLÂT CÜZDANI AVANSLAR BORÇLU CARÎ HESABLAR İPOTEK MTJKABİ1İ IKRAZAT: % 5 faizli Meskenler kar. Diğer ipotek mukabili ikrazlar, TAHSİL EDİLECEK GAYRİMENKUL 8AT1Ş TAKSİTLERİ İŞTİRAXXXRİMIZ SABİT KIYMETLER MUHT1LİF 41.994.647,49 45.615.955.56 3 019 691.46 329.849,98 4.884 600,74 87.610.603,05 MEVDUAT VE CARÎ HESABLAR: Tasarruf mevduau Sair mevduat MITHTELİF 32.3S013? 18 4594.664.14 36.674.801.32 47.586.603,47 Mas^kta feci bir ofomobil kazası oldu 900.000, 4.417.828,75 27537.765,07 OKSUBÜĞÜ K E S E R V E GCÇİRİR •• •• Y ı k u t NAZIM H E S A P L A R 212,657.O94İoT 242.895.098^4 Y ek u n NAZTM HESAPLAR Cirolarımn Kefaletlerimiz Sair nazım hesablar 152.000.000, 212.657,094."8 242.895.693,64 5542275,65 85.653.417.99
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle