12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHÜRÎTCT" 14 Kanm l»5l İzmit kâğıiı üsfüne eski yazı ile gizli basılan kitablar « Bostarati 7 mcı sohıferte •lan, üfürükçülüğe aid eserler vesaire basarak piyasaya sürmekte ve btından fahiş kârlar temin etmektedirler. Dün bu hususu tahkik için şehrin dört bucağmdaki kitabcılan ve matbaacıları dolaştık. Elde ettiğimiz malumat, hepimizi hayrete düşürecek mahiyettedir! İddialara göre İstanbulda hurafeleri istismar eden bir grup türemiş ve bunlar irticaı körükleyecek neşriyat yaparak ve bunları el altmdan piyasaya sürerek yüz binlerce liralık servetler yapmışiardır. Şehrimizde pek hissedilmiyen bu gibi neşriyat doğrudan doğruya Anadoluya sevkedilmekte ve üç, dört haneli köye kadar zenbilli' darendeliler tarafmdan sokulmaktadır. Köylülere yumurta mukabili, trulgur, yağ mukabili verilen bu kitablardan bazıları şunlardır: Duayi Abbas, Çevirgil, Uğuru Şerhi Vasiyetname, Kuduriye, kaöeh duaları, Serencam, İrşadı gafilin, Sıhhatname, karmca duaları. Bunlar ve daha bir çok eski tiirkçe kitab ve risale İstanbul matbaalannda Izmit kâğıdile basılmış ve köylere kadar dağıtılmıştır. Bunlann üzerinde 1314, 1315 gibi tarihlerin bulunmasına bilhassa gayret edllmiş ve kitablar böylece tertiblenmiştir. Kuduriye duası adile anılan bu dua, okuyan âşıklar için sihirli bir kuvvet olarak gösterilınekte ve bunu okuyanın derhal sevgilisine döneceği bildirilmek tedir. «Çevirgil» birbirinden uzaklaşan kan veya kocanuı tekrar birbirlerine dönmelerini sağladığı için çevri ve gel manasına kullanılmıştır. de Mohamed El Housseini firma?ına gönderildiğini bildirmiştir. Bir j fatura bedelinin 113 İngiliz |iıası tutarında olduğunu söyliyen Ozak, Türkiyeden bu suretle Mısıra külliyetli miktarda döviz de gitiiğini iddia etmiş ve sözlerini tevsik için demiştir ki: « Hattat Hafız Osmanın, Kadirgalının yazdıkları Kur'anı Kerim kitablan şirndi Mısırda basılarak buraya geliyor. İşte Osmanlı Bankasınm kâğıdı. 159561 numaralı bir makbuzla Mısıra dünyanın parasmı gönderdik. Bunlar 1933 tarihli 2292 sayılı kanunla pul resminden ve gümrükten de muafbr. =haberleri Avrupada enflasyon temayüUerî Tütütıcüler ı G Ü N I N M E Y Z U L A R I I f İHEM NALINA M1HINA Bir televizyon hârikası elevizyonu ilk defa 1933 te Münich'deki Doyçe Müeom'da görmüştüm. Fakat o, televizyon küçük bir salonun birbirinden 45 metre mesafede, karsılıklı iki duvan dibine konulmuş dolablann içinde, birer kanşlık bir ekran üzerinde gösteriliyordu. 1939 da galiba 40 kilometre kadar ozakta bir yerden Londrada B3.C. merkezinin bir salonunda bir sinema perdesinin yarısı büyüklüğünde bir ekran üzerine aksettirilen bir televizyon manzarası seyretmiştim. 1942 de Amerikada, NewYorktan Kanadaya giderken Schnectady (Snektedi) şehrinde bir televizyon stüdyosunu genniş ve izahat almıştık. Verilen izahat a göre televizyon. o zaman 90 kilometre mesafeye kadar uzanıyordu; fakat bazan o vakitler henüz anlaşılamamış sebeblerle daha yakın mesafelerde bile kesibneler oluyordu. Amerikanın Atlanta şehrinden hareket ederken istasyonda büyük bir yerde iizerinde televizyonla şarkı söyleyen artistler gösterildiğini gÖrmüştüm. 1942 denberi televizyon çok terakki etti; fakat son günierde okudugum bir yazıdan televizyonun bir harika halini aldığuu öğrendira. İngilterenin yepyeni Affray denizaltısı meçhul bir sebeble batmış ve aynı zamanda kaybolmuştu. Denizde yapılan araştırmalar netice vermiyordu. Çünkü denizin dibi Birinci ve Ikinci Dünya Harblerindo batan bir sürü gemi lcşleri ile dola idi. Haftalarca devara eden araştırmalsrın akamete uğraması üzerine Ingiltere Bahriye Bakanlığı bir tebliç neşrederek 12 cylulde denizaltsnın bir televizyon kamerası sayesinde bulunduğunu ilân etti. Denizin altında çalışabilen bu kamera, ingiliz bahriyesi teknik servisleri tarafından 3 haftada vücude getirilmişti. Alet, açıkhava reportajlannda kullanılan tipte bir Marconi televizyon kamerasmın su geçmez bir sandığa konulması suretile yapılmıştı. Sandığın tertibi ve kameranın uzaktan idaresi, göriiş Sahasmın aydmlatılması meseleleri tngilU teknisyenleri tarafından halledilnıişti. Onlann başanlan sayesinde, denizaltı gemilerinin mcvkilerini tayin eden asdic aleti ile bütün gemi leşleri birer birer bulunuyor v« bunlar televizyon ile tetkik ediliyordu. 21 kasımda toplanacak Toplanhda Reeksportasyon ve Avrupada, bir müddettenberi enTütüncüler Federasyonu mesele flasyon temayüllerinin şiddetlendiği göze çarpmaktadır. Pahalılık dalleri görüşülecek Tütün mahsulümüzün mükerreren ihracmın önüne geçmek için alınan kararlar cümlesinden olarak bu ayın 21 inde Ankarada Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında tütün tacirlerinin iştirakile büyük bir toplantı yapılacaktır. Tütünün bazı yabancı alıcılar tarafmdan ihracı şu bakımdan memlekete zararh görülmektedir: Haricdeki Türk tütünü alıcısı Amerikadan Virjinya tütünü almak için her zaman dolar bulamadığından bizim tütünleri düşük fiatla Amerikaya ihrac etmekte ve mukabilinde Virjinya tütünü alabilmektedir. Bunun mahzurlan büyüktür: Bir kere tütünlerimizin kıymeti düşürülmekte, sonra bizim memlekete girmesi icab eden dolarlar başka memleketlerin eline geçmektedir. Mükerrer ihracatın yani reaksportasyonun önüne bunun için geçilmek istenmektedir. Ankaradaki içtimada tüiüncüler federasyonunun kurulması hususu da görüşülecektir. gası, hemen bütün memlekstlere sirayet istidadını beslemektedir. Piyasalarda, fiatlarm gittikce yükr seleceğine d,ai umumî bir kanaat hâkimdir. Pahalılığın artacağı hesaba katılarak girişilen spekülâsyon hareketleri, son derece genişlemişt.ir. Ticaret erbabı, ileride fiat farkından faydalanmak ümidile stoklannı arttırmağa çalışmaktadır. Tasarruf sahibleri ise, paralanm serbest dövize, altına veya gayrimenkule yatırmak hususunda bariz bir tehalük göstermektedirler. gün geçtikçe şiddetlenirken... ı Yazan: ^•»•^•••^•^••^ Dr. Feridun yevî bir karakter almasına yol açan vaziyetleri, üç ayn cepheden tahlil etmek mümkündür: 1) Âmme teşkilâünın müstahsil halk tarafından beslenebiyecek derecede genişlemiş olması, bünyevî enflasyon sebeblerinden biridir. Son on iki yıl içinde, her yerde nie mur sayısı artmi5tır. Bazı dcvîetlerin memur kadrolan, silâh alt:nda tuttuklan asker miktarından fazladır. Meselâ 16 milyon nüfusu y olan Yugoslavyada, devletten r. aaş alanlarm adedi dört milyona yaklaşmaktadır (2). Zamanımızda. ir.ilyonluk memur kütleleri besliyon müteaddid devletlere rastlanmaktadır. Memur kadrolan yalnız seneden seneye genişlemekie kalmamakta, ajTiı zamanda parlamentolar üzerinde maaş ve ücretlere zam yapılması için devamh bir tazyik icra edilmektedir. Bu sebeble. ırjtçelerin sabit masraf bölmeleri, nıalî muvazenenin muhafazasma imkân bırakmıyacak miktarlara baüğ olmak tadır. Ergin Mısır, Suriye, Irak bize dünyanın kitabmı yolluyor ve bunlar resimden muaf olarak Türkiyede satılıyorlar. Sattığımız Yunus Emre Divanı bile Mısırda basılmıştır. 3 lira fiatı vardır. Halbuki bu kitabın maliyet fiatı 1 liradır. Mısırlılar Avrupa paralannın kı\metinde bizden 70 lira taşbasması Mushaf Enflasyon tesirlerine maruz buluhusule gelen değişikliklerin Türk ahyor ve mukabilinde 6 liraya nan memleketlerde, fiatların yükekonomisi üzerindeki tesirleri de Mushaf yolluyorlar. Burada basılselmesine muvazi olarak, paranın ehemmiyeti haizdir. Enflasyon yarruş olanlar çok daha iyidir. Şimdi tedricen knrnetini kaybettiği görülpan memleketlerin dahili piyaöalabütün eski harflerle olan'ar Mısırda mektedir. Kambiyo karaborsasuıda, runda para kıymetini kaybetmekle basılıp serbestçe buraya gelmekteserbest döviz rayicleri hissedilir beraber. kambiyo rayiclerinin sabit dir. Yazıcıoğlunun EnvarülAçık derecede farketmektedir. Milletierbir seviyede tutulması, pahalılığın adlı eseri de Mısırda basılmış ve arası para fonununun kambiyo isithalât kanahndan memleketimize Türk piyasasına oradan gelmiştir. tikrarını muhafaza etmek ve rltın sirayetine zemin hazırlamaktadır. Abdest, namaz hakkında öğüdler, ^ ^ ^ fiatlarını teski ^ v j ^ ^ c rutmak seviyesir.de , „ „ „ „ Kıymeti düşen dövizlerle Türk paMV4 Nacatülmümin, Kenzülirfan gibi kinetirası arasındaki nisbet yeni şartlara m a k s a d i l e harcadığı gayretler tablar hep Mısırdan gelmiştir. Bizi göre ayarlanmadığı takdirde, cnflas ce vermemektedir. İktisadcıların ve kaç defa müddeiumumiliğe verdiyon cereyanlarının seyrine mu.'azi devlet adamlarmın son aylar z&rler. Bakanlar Kurulu bunlann serolarak ithalât mallarmın pahalılanfında ısrarla belirttikleri gibi, bazı best olduğuna dair karar verdi. masma intizar etmek lâzımdır. AvAvrupa paralarının istikbaline tam Şimdi serbestçe satılıyor. Karınca rupadaki son pahalılık dalgası, bir emniyetle bakmağa artık imkân duasmı her yerde görebilirsiniz. OR. Dorr bugün geliyor kambiyo partilerinin ahenksizüği kalmamıştır. tomobile binin, taksilerde bile rastMarshall Plânının memleketimizdeki 2) Ücret meselelerinin ve sosdolayısile mRmleketimize de intikal layacaksımz! tatbikatı hakkında Harriman'a malumat Büyük Britanyada, enflasyon te yal hizmetlerin de Avrupada enettiği takdirde, halkm maiset îikmvermek üzere Amerikaya gltmls olan tısı büsbütün artabi'.ir. Yedi Eylul Arkadaşlanmızdan Mehmed Er Marshall plânı Türkiye lcra komitesi mayülleri hayli endişe uyandırmak flasyonu tahrik eden amiller arakararlan, ithalât eşyasınm maliyeti tezcan bu yüzden toplu basm mah ba&kanı Mr. Russell Dorr, bugün saat 6 tadır. The Economist mecmuasının sında rol oynadığı görülmiiştür. Kuduriyenin mukaddemesinde kemesine verildi. Çevirgil, Vasiyet da uçakla gehrimize gelecek ve dogruca son nüshalanndan birinde belirtil Tanınmış bir ilim adammm iöyjeyükseldiği zaman iktisadî hayıtıdiği gibi, İngilterede seçim kam diği gibi «emek müstahsiliyetinıle |öyle denmektedir: mızda nc gibi aksülâmellerle ksrname, Kadeh dualannı satarken Ankaraya gldeeektir. «Hcr kim. bu duayı ayın ilk tesbit edildi. Fakat mahkeme Ba Hukuk Fakültesi talebelerinin panyasının nihayetine doğru, hal ve piyasa \aziyetinde bir değişikşılaşıldığ'.nı gösteren sarih bir tecİçinde bulunduğumuz enflasyon rübe teşkil etmektedir. Aynı vszikm dikkati haricî siyaset meselele lik olmamak kaydile, ücret seviyegünlerinde sıdkt hulus ve itikadı kanlar Kurulu karanna uyarak otoplantısı çaşmın siyasî ve içtimaî ihtilâtlara yetin bir defa daha tekerrür ederek tam ile ve her ne murad için nu da beraet ettirdi.» Hukuk Fakültesi talebeterinden bir rinden ziyade hayat pahalılığı ve sini tayin eden fimil, sermayedaryol açmak ihtimali vardır. Buçün ithalât maliyetlerinin yükselmesinokursa, muradı hâsıl ola ve dahi grup dün Marmara lokalinde yaptık bütçe masraflan üzerinde toplanMuzaffer Ozaka bunun üzerine ları toplantıda kendllerine şubat im mıştır. Efkân umumiyenin enflos ların ve işçilerin karşılıkh iktidar kü siyasî şartlar altuıda, enflasyobir kimseyi Jeertdine âşık etmek den mütevellid yeni bir pahalılık vaziyetidir.» İşçi sınıfı, sanayi mem girlş hakkı verilmesl için dilese, cuma günü sâlâ vaktinde bu gibi dualann burada basılıp ba tihanlarma bulunmağa karar vermlşler yon mevzuuna İran petrollan veya leketlerindeki en geniş seçmen küt nun avakibi, hayatın pahalılanma devresine girmemek için, gecikmesılmadığını soran arkadaşlanmız, teşebbüste kıbleye karşı tdharet ve gusül kendisinden «O bizün işimiz değil» dir. Neticede 7 kişillk bir komisyon Süveyş kanalı gibi davalardan da lesini teşkil etmektedir. Bilharaa smdan ve dış ticaret muvazenesinin den tedbir alınmasına ihüyac \arbozulmasmdan ibaret kalmıyaUlir. dır. abdestile, iki «e^a dört kere oku cevabını almışlar, kitabcı bu hn seçilmlş ve Dekanlığa verilecek dilek ha fazla ehemmiyet atfetmesi (1), harbden sonra, sermaye ve emek Enflasyon, aynı zamanda, AtİEiıtik sa, kimin rciiyeti olursa olsun ol susta başka bir şey İlâve etmemiş çenin şekllni tesbit etmiştir. Dllekçe fiat hareketlerinin gecim şartları bugün Dekanlığa verilmiştir. üzerinde yarattığı aksülâmellere münasebetlerinde, iktidar muvaze Paktı camiasına dahil memlekstlesaat muhabbet ide ve kendini tir. (1) The Uniform Election, The Vali bu akşam AnJkaraya çidiyor delil teşkil edebilir. Nitekim, seçim nesi çalışan sınıf lehine dönmüştür. rin iktisadî seferberlik programlakayb ide ve dahi avrat erkeği Çarşıda, pazarda gördüğiinıüz Va'.l ve Belediye Başkanı Prof. Dr. lerden sonra da, enflasyon mevzuu İktidar muvazenesindeki bu cîeği rını aksatacak mahiyeti haizdir. Economist. ni sevse veya erkek avradım gerektiroiği (i.,.,!. o:klî afişlcri kira basaı? F. K. Gökay, bu akşamki trenle An etrafındaki münaka^alar hararetini şiklik, bazı hallerde, ücret zamla Topyekun harblerin (2) Hanry J. Taylor. Hard Facts sevse, bu duayı tatlı taam üzerikaraya hareket edecektir. Vali, Ankaiktisadî seferberlik, ancak sivil isne on kere okuyup mahbubuna Çarşıda, pazarda, vapur iskelele rada toplrnecak olan Belediyeîer kon muhafaza etmiştir. Avam Kamarası rının ve sosyal hizmetlerin malıyet tihlâkin tahdidi ve istihsal kuvvet Yugoslavia, Reader's Digest. rinde. köy kahvelerinde gördüğü(31 The İntemational Monetary yeni. nm bir toplantısmda, vazlyetin cid üzerinde menfi akis uyandirmr.fiverse, bu saf ve züleyha gibi müz rcnkli ve duali afişleri basan gresine iştirak edecek ve bu arada y l y lerinin müdafaa ihtiyaclan üzerinO sıralarda her iki harbde de demuhabbet ide ve dahi avrat siir Bozknrt kütübhanesi sahibi Bay yıl Belediye bütçesile rnuhtelif şehlr ve '• diyeti ortaya konmuş ve enflasyona sebebiyet vermiştir. İngiliz İşçi de teksifi sayesinde kabil olabılir. Fund, Sixth Annual Meeting. (4) J. M. Keynes, How to Pay for nizaltılar da batmış olduğundan tevilâyet ileri hakkında alakalılarla te n u n dış ticaret muvazenesi üzerin partisi Maliye Nazın H. Gaitsme üzerine okuyup gözüne çek Azizdir. maslarda bulunacaktır. levizyonun gösterdiği leşlerden şüpkell'in Washtngton toplantısınJaki Sivil istihlâkin tahdidi. herşeyden the War. se ve her kim görse can ve dilVali pazartesi sabahı şehrimize dö deki menfi tesirlerine karşı ithalâtı Kendisi bu işe mürettiblikten he edilince dalçıçları indiribnekte den uşık ola ve dahi bu duayı necektlr. tahdid zarureti belirtilmiştir. başlanıış ve bugün oldukça bir seridi. Nihavet bir gün televizyon ekuzak yerde bir adamı ister ise vete saliib olmuştur. Onunla da Londraya giden gazefeciler ' Fransada ise, vaziyet daha varanı üzerinde Affray'ın teknesi gobir akar sv. kenannda kırk bir görüştük. Bize şunlan söyledi: tnglllz hükıınıetinin davetüsi olan 61 himdir. Frangın kıymeti, süratle Tiümiis, hattâ geminin ismini hile klşillk Tiirk Basın kafilesi dün saat «sıfir» seviyesine doğru alçalmakkere okusa ol murad f'"diği <: İşte görüyorsunuz, böyle a 9.30 da uçakla Londraya mutevecciher,, okumak mümkün olmuştur. kimse acele gele ve .dahi b.ir fişler basrınyoruz. Bunlar yasak şehrlmizd«r»' ayrılmışlardır. Basın kafr tadır, Devlet Baskaru M. Vincejıt Jjfu haberi okuduğum Denizcilik mum üzerine okuyup bir halvet değildir. Süs lesine, tnciliz bssın ataşe muavinl Mr. Auriol, geçenlerde Chasseneuifde Dergisi Kanadada da bir denizaltı mahallinde ol kimse niyetine çok tali'.îisi mahiyetindedir. Bir Hyde refakat etmektedir. konuşurken hayat pahahhğına teoluyor. Biz Kur'rnı telcvizyonu kamerasının deniz içinyaksa, ateşi gibi yana ve yedi Kerun de bastırtmaktayız! Bunlan Yeni Italyan Baskonsoiosu gVIdi mas etmiş ve «hakikati saklamağa de tecrübe edilmekte olduğunu yayaprak üzerine okusa halvet klişe olarak tertibliyor ve basıyottalyanm yent İstanbul Baskr.nsoloju mahal olmadığını, hodbin menfazıyor. Mayin tarlalarmuı ve kı>i yerde ateşe atsa, hemen ol sa ruz. Mısıra bu kadar dövizimiz gi Baron Carlo de Malfatti dün Barletta atlerin ve kazanc hırsınm memlemanialannın araştırılmasında kulatte divane ola ve dahi bir avrat deceğine para memlekette lcalır, vapuru ile şehrimize gelmiftir. Yeni keti felâkete ve halkı sefalete sülanılan bu kamera, kendi kendine veya bir erkeğin talihi ve bahtt daha iyi olur. Memlekette irticaı Başkonsolos, evvelce Beynelmiîe! Mül rüklediğini» söylemiştir. Filhakika hareket eden siündir şeklinde bir bağlı olsa bu duayı yanında gö teşvik ettiğimiz iddialannı ortaya teciler Korr.isyonunda İtalyan delegesi Fransada. ihtikâr temayüileri her idi. cihaz olup arastırma yapan gemitürse bahtt açıla, cümle mura atanlar bizi çekemiyenlerdir.» yerden fazladır. Buna dış ticaret Bu sene bahk bol nin güvertesinde bulunan bir teledma nail ola ve dahi bu dua ki pyf?8uta,tl ei.KğıVrÇkâh şz Son günlerde Karadenizin Biğaza ya güçlükleri ve bütçe açıkîan da invizynıı operatoru tarafından idare min üzerinde bulunsa cümle âzimam etmektedir. 2,600 milyar kın bölgelerinde bir hayli bahk avlanMustafa Çığır ne diyor? edilmektedir. lem düşman olsa, ağızları ve dil Fakat bu sözlerin aksini söyliyen dığından balık fiatları oldukca düs frank tutan Fransız bütçcsinin Kamera, dcnize daldınldıkfan leri bağlana ve dahi bu dua ki ler de vardır. Bu meyanda memle mustür. Lüfer fiat!ar, 150 . 200 küruş \ r i b e n y ü z d e k l r k l a ç l k t ı r . Gelir sasonra opcrator onu istediji istikamin üzerinde bulunsa cümle mu kette irticaı körüklivecek mahiyetHavalar biraz sertleşiiği takdirde ba ! h ' b ! e n mete çevirmckte ve saatte 1 mil rad\ hasıl ola...» te neşriyat yapıldığını iddia eden lıgın daha bol olacagını işten anliya:1. mühim nisbetler arzetmektedir. süralle ilcriye veya geriye doğru kimseler söylemektedirler. Kitabda propaeanda ve casusluk yürütmektedir. Knmera, müşterek Hükumetin vergilere yeni zamlar Asağıdaki şayenı dikkat yazıyı hezimete koşmak demektir. Harb İşte piyasaya sürülen kitab ve Okul Kitablan Neşriyat k'urdu yapmak, faiz haddini yükscltmek, bir İsviçre gazetesinden aynen alı iyi idare ediHiği takdirde düşman tertibatı hakkında bütün bir kısım bir kablo ile grminin bordasındaki risaleler bu nevi şeylerdir. Bunlar, mensublarından eski Sahaf KÜÇÜK HABERLER ^ kambiyo murakabesini şiddetlen yoruz: birlikleri çarpışmadan teslim olur mevcud. Yalan söylemek, ihanet aletlere bağlı bulunmaktadu. milyonlarca nüsha basılarak Ana Mustafa Çığır, arkadaşımıza şunlar; anlatmıştır: dirmek. banka kredilerini daraltMilâddan evvel AHıncı Asırda lar. Sehirler muhasara olunmnâan çtmek, vicd^nlan satın almak şedoluya sürülmekte ve saf kimseler Deniz altındaki manzaralan tesbit • VALİ ve Belediye « Bu bir hakikattir. Gazete kâ bah Emniyet Müdürile Baskanı dün sa mak ve tüccan stok tasfiyesine ic yaşamış olan Çinli gencra'.'crden zaptedilir ve bu suretle düşman killeri burada uzun uzun öğretili eden bir televizyon, yeni bir fen ve kandınlmaktadır. görüşerek Em bar etmek suretile fiatlann yükseiiş ğıdı olarak kullanılması lâzım ge niyet Müdürlügünde ve merkezlerde Sun\Vou eski zamenların en Vü devlet az zaman içinde ortadan kal yor. Düsman ne kadar kesif bir te sanat hârikası değil midir? Alâkalılar ne diyorlar? Dün alâkalılarla görüştüğümüzde len filigranlı kâğıdlar bile bu gib kalemlerde çalışan polls memurlanndan temposunu frenlemeğe matuf ted yük askeri müelliflerindcndir. ".On kar. StrateMden asıl maksad ort'u reddüd içine düçerse karar vemıesi Barbaros âhidesi yanında kitablarda kullanılmıştır. Kannca mühim bir kısmının faal serviste ve birleri netice vermemektedir. üç kitabe» eserinde hayret veren yu harbe sokmadan ba?arı elde et o kadar zorlaşır ve zafer o derece dediler ki: Tarihin şimdiye kadar kaydettiği düfünceler olduğu gibi Çinliierin mektir. Orduiarm doktrini kurnaz kolaylaşır. duaları, Vasiyetnameler elimizde bilhassa mani zabıta devriye hizmetle« Hükumet bugün bir emir yahelâ! rine ayrılması üzerinde gerekli dlrek enflasyon vakalanndan ekserisi, harb hakkındaki fikirleri ve ,;una lık ve desisedir. Onun için kuvvptli Generaüerde ekserivetle beş mü D i r okuyucum bana felefon edeymlasa, köylerde, kazalarda dola dir. İzmit kâğıdına basılıp üzerine tifler vermiştir. harblerden ve bütçe açıklarmdan verdikleri mana da izah edilm?kte olmakla beraber zayıf görünmeğe him eksiklik varchr. Çarpışmayı seşan darendelilerin heybeleri. hacı 1314, 1315 tarihi konulmuş nice •k VİLÂYET, Belediye v e umumî mu. 1 rck Barbaros âbidcsinin yamyağı satan top sakallı din istismar dua kitablarını her an meydana ç vazeneye aid hastanelerde gece nöbet ileri gelmiştir. Silâhlanma masraf dir. İhtima! ki bugün bile Mao gayret etmeli. Makssda yaklaşmış venleri öldürmek. canını severleri başında umumî bir helâ inşa edillan, bugün de, enflasyon yaratan TseTung'un generallerile komünist sanız kendin'zi ondan uzak bulu esir almak mümkündür. Hırsa kalerinln bizzat jefler tarafından tutulcılannm zenbilleri kanştınlsa, bun karabilirim.» ması Vllâyetçe gereklilere tebliğ edil amiller arasmda başlıca rolü oy Koreliler hep bu kaidelere gore sa nuyormuş gibi gösterin. Düşman nlanları istihkar etmek sureüle ha mck üzçte olduğunu teessürle haElde ettiğimiz dua kitablan lann içinden muhakkak bu şekilde ber verdi. Barbans âbidesinin yamistlr. namaktadır. Fakat harb seneleriniyi durumda ise onu tuzağa düşü ta i?lemeğe sevkediniz. Namuslu oPiyasadaki türlü söylentileri dinyüzlerce, hattâ binlerce kitab çıka* AMERİKALI Profesör Dikerman de askerî masraflann muazzam ye vasmaktadırlar. nında umumî helâ, yerin altında da Büvük kısmı teknik mahiyette o rünüz. Sıkıntısı varsa bundan ısti lanlara karşı hakaret ve iftira iyi olsa, yakışık almaz. Orada karşıdaMüli Eğitim Bakanhğına vereceği ve caktır. Bu kitablarm mercii İstan ledikten sonra bu kitablan ele şirmek için bir çok yerlere Halk eğltiml müdürlüğünün kuruluşu kunlara erişmesine rağmen bir çok lan SunWou'nun eseri ilk bnkısta fadeye çalışınız. Kavi ise müdafaa netice verir. Halkı sevenleri kışkı:tbul ve bir kaç kitabcıdır. ki camiin avlusunda helâlar vardu, r vurduk ve nihayet bu kitablardan lle alâkalı olan rapora esas olmak üzere memleketlerde enflasyon önlenee intizamsız görün da kairralı, sizden üstünse geri çe mak için etrafı yağma ve hsrab Bu itibarla buraya yeni bir helâ Töhmet altında bulunan çoğunu elde ettik. Hepsi denildiği dün İstanbul kütübhanelerinl ve fabri bildiği halde; 1951 senesinde başh mektedir. Eserde meselâ araziden kiliniz. Düşman saflarında ademi etmeli. Gayrimüsaid şayialar vaykalardaki kursları incelemiştlr. kitahcılar ne diyorlar? yapmak zarureti yoktur. Barbaros yan yeni pahalılık cereyanına karşı gibi Izmit kâğıdına basılmış kitabbahsedilirken memnuniyet varsa kendi içinizde mah. iftira atmalı ve ayaklanmnlar * YAZ aylarında muvakkaten tatll müessir bir çare bulunamamakta istifade şeklinden Bu mevzula alâkalı olarak dün lardı ve mahiyetleri ortaya atılan âbidesinni yanıbaşında bir umumî birdenbire askerin maneviyatmı kanşıkhk varmış gibi görününüz tertib etmeli. Düşman generali h?kbütün kitabcılan dolaştık. Yapılan iddialan haklı çıkaracak cinstendi. edilen Ayvahk İzmlr aralık postaları dır. AvrurJada hükumetlerin bir helâ yapmaktansa bunu daha öte23 * yükseltmek için turulacak yol üze ' ki karşmızdakiler size hücum et kmda ö.yle şüpbe'.er uyandırmolı ~ kasımdan itibaren tekrar başlıya" iddiada, en çok isimleri geçen Belerde. deniz kenarına yakm bir yercaktır. Dlğer taraftan bu seneki kış müddettenberi fiat hareketleri üze rinde durulmakta, sonra da ikmal sinler ve hazırladığmız tuzağa düşNetice: Gerek Mısırdan giren, geki kendi hükumeti onu geri almağa de inşa etmek elbette daha muvafik yacıd camii avlusundaki bazı sarindeki kontrollarını kaybetmelerihizmetleri tarif edilmektedir. sünler. rekse burada gizli gizli basılan bu programlarında İmroz seferinl yapan mecbur olsun. haflarla konuştuk. Bunlann reisi olur. Bu suretle büyük Türk Amigemiler dönüşte Karabigaya da uğnya ne başlıca sebeb, enflasyona ztmin kitablar üzerinde ehemmiyetle dur caktır. Düşman ord'ilarmı parçalarr.ayı Bu intizamsızhğa sebeb o zamahazırlıyan amillerin son seneler olan Muzaffer Özak dedi ki: Düşman da aynı şekiKe harsket ralına karşı hürmelsizlik etmekten n mamız lâzım gelen bir memleket Denizvollan Genel Mü zarfmda bünyevî bir mahiyet ikti nın kitab yazmaktaki ve yazıian .an şiar edininiz. Hazır değilseler taar ettiği takdirde o zaman tâbilcrini de kurtuunus oluruz. Oıalaıda yer a Kabahati kitabcılarda arama davası teşkil etmektedirler. Aman dür yardımcılarından Nasuhi Özok bir araya getirmekteki güçlükîeri ruz ediniz. Beklenmedik şekilJe Zonguldak ve Trabzon limarJarının du sab etmeleridir. Enflasyonun bün dü". Milâddan üç asır önceye kadar karşılarma çıkımz. Fakat muzaffer ve müttefiklerini kandıımağa bak mi yok? yınız! Bunlardan bir kısmı hüku müsamaha göstermiyelim. rumunu tetkik etmek üzere dün Karamalı. Düşman mallarına el koyroametin müsaadesi altmda piyasaya F. F. kitablar bambudan mamul hasırla olduğunuzu evvelden haykırmayıdenize hareket etmiştir. h, kuvvetini parçalamak üz^re çıkmaktadır. Elimde bu hususa dair ra yazılırdı. Öyle ki büyükçe bir • KARADENİZ hattma İlâve olarak * memleketi yağma etmeli. Geniş amahkeme kararı vardır.» yapılan yuk postası sefert kaldırıldıkitabı nakil için ekseri iki araba, Denizyollan İtalya ve Fransaya razi ve şehirler işgal altına alınmağından yarınki sefer yapjlmıyacaktır. C. H. P. Kurultayına gidecek ya ihtiyac hasıl olurdu. Bu hal göz Muzaffer Özakın anküığına göre, K İ P A L I K v aşcı gönderecek Buna mukabil pazar günü İzmir vapulı ve böylelikle düşmanı bunlara j | önünde tutulduğu takdirde o zadelegeler bundan bir müddet evvel kendisi Denizyolları İdaresi dış hatlarda ça ru Istanbuldan hareketle bütün Karayardım etmek suretile kuvvetini C. H. P. büyük kurultayına iştirak manki kütübhanelerde nasıl bir ;nbu gibi kitabları satıyor, diye mah lışan yolcn gemilerinde al?.franga ye deniz Ilmanlarına uğrıyacaktır. dağıtmağa ve asıl hedeften uzaklaş edecek delegeler dün Beyazıd ve Eeytizamsızhğın hüküm sürmüş olabikemeye verilmiş, İstanbul Üçüncü mekieri çoğaltmak ve servisleri daha it BİR müddet evvel Ismet înönü mağa mecbur etmeli. Bununla be oğlu bucak merkezlerinde partililerle leceği kolayca anlaşılır. T A K S İ M D E Ceza Mahkemesinde muhakeme e mükemmel hale getirmek maksadile tarafından resmi küsadı yapılan C.H.P. görüşmüşlerdir. Cumartesi günü saat 15 raber asıl gözden kaçırılmıyacak te Kadıköy semtinde C. H. P. roensubManzarası güzel. Tefefon: 82541 dilmiş ve bu kitablan Mısırdan Fransa ve ttalyada tanınmış lokan Üniversiteliler İnkılâb ccağı yıllık SımWou'nun eseri hakkında, bir talarda çalışmak üzere asçı ve otel ida kongresinl önümüzdekî hafta içinde ya. okta düşman hükumetidir. Ona ları lle görüseceklerdir. getirdiğini isbat ederek beraat et recisi göndermeği lüzumlu gormüştür. pacaktır. fikir vermeden bir rivayeti şuracıDelegeler bu ayın 22 sinde Ankaraya tesir edildi mi o da generallerinın, mİ5tir. Bu elemanlar kış devresinde İtalya ve + İSTANBUL Teknik Üniversitesi ğa kaydetmeyi faydalı buluyoruz. hareket edeceklerdir. Atatürk diyor ki: ordulannın üzerine tesir eder. Fransada bilfiil çalışarak bu sahada înşaat Fakütesi Talebe Cemiyeti yıllık Meşhur general bir gün imparetora Aîahkemenin 950 305 ve Cumhuyetişeceklerdir. adi kongresl 19 kasım 1951 pazartesi Büyük Atatürkün vecize ve Düşmanı harekete getirmeli ki 24 saat zarfında herhangi bir birriyet Savcıhğının 50'9414 sayılı kagünü İstanbul Teknik Üniversitesi salodirektif mahiyetindeki yazı ve hareket ve atalet kaideleri anlaşdaliği talim ettirebileceğini iddia cder. rar suretinde: mahkeme, Bakanlar nunda toplanacaktır. düşüncelerini bir araya toplıbilsin. Sonra olduğundan başka tür Bu iddia üzerine imparator şüyle •• BÖLGE Sanayi Birliği İdare Mec* Harika yeni bir keşif Kurulu ksrarına uyarak Mısırdan yan bu kitab inkılâbcı gencisi bugün saat 10 da toplanacaktır. Ha j bir düşünür, sonra emir verir, bülü görünmeli, araziyi tanımalı ve gelen neşriyat! serbest bırakmış ve ARTÎSTİK liğin yoluna tutulmuş eşsiz Dünyanın her tarafmda bugün ber aldığımıza göre. bugünkü içtirr.ada j tün haremini toplar ve başlarında kuvvetlerini iyi tahmin etmeli. Hayalnız Yıldızname. Muhiddini Arabir ışık vazifesi görecek bir bir keşif değil, bir çok ke Ticaret ve Sanayi Odalanmn aynlma j iki nedimesinin bulunduğu yüzlerricf şeklini gizlemesini bilen ve Foto Stüdyosu açıldı binin Düş Tâbirnamesi, Ölüm İlâmükemmellikle hazırlanmış jifler ve icadlar yapılmaktadır. "an hakkında izahat verllecek ve bu ce odalığını generalin emrine vebunlan karşı tarafın bir fikir edin | Beyoğlu Galatasaray No. 1S6/2 hisi ve dua mecmuasının satışını hususta Sanaylcilerin görüşü açıklanaI tır. Dâhi Kurtancımızı ken Sıtmaya karşı son derece tesirli caktır. rir. mesine meydan vermiyecek tarzda dudutmuştur. G^latasarsv kar?"sı di ağzından anlatacak en kuvDir ilâç bulunmuştur. Soğanm kan MİLLET Partisi Kasımpaşa Küçükayarlayan ordular önünde düşman Kadınlardan mürekkeb olan bu Muzaffer kendisile görüşen ar sızlığa sebebiyet verdiği anlsşıl piyale ocağının 1951 yılı konffresi 18 vetli eser olan bu kitabda tarassud kabiliyetini kaybeder ve Bir jüze ihtimam gösterme1 tabur şımanklıklar yapmağa başlar, P ^ Dr. Operatör ^ m ı Atatürkün hayatı da aynca mıştır. Steptomycin ve Aureomcine kasım 1951 pazar günü Kasımpaşada ne gibi plânlar kuracağını bilemez. nin insanın neşesi ve sıhhati nazlanır, bir türlü emirleri yerine <fMıs;rda basılan eserlerin satışı benzeyen anti biyotiklerin sayısı Tabakhanemeydanl JJo. 49 da büyük iİâve edilmiştir. Fiaü 1 liradır. Çin harb metodlan adam öldürüzerinde yaptığı tesirler saygetirmez. Bunu gören general hetamamen serbesttir,» demış ve söz 141 e yükselmiştir. Her mesleğin lokalde yapılacaktır. VARLJK YAYINEVİ me işini bir güzel sanat haline sokmakla bitirilemez. Bununla men iki nedimesinin başını uçurur • D. P. KAMERHATUX ocağının lerine şunlan ilâve etmiştir: kara Caddesi, istanbul.'" musa benziyor. doğurduğu hastalıklar. yaprak ye senellk kongresl; 29 kasım perşerr.be ve aynı akıbetin kendi başlanna da beraber bir çoklanmız cild « Hükumet bize bu kitablan jili kulorofilin yeni faydalan; ça günü Hamalbası Kılıçaslan sokağında geleceğini gören diğer kadınlar en ve yüzlerini ihmal etmenin öSeyahatten dönmüş, hastaîaMısırdan getirtmek için döviz ve yın dünyaya yayıîışı. tabiatta yav 6 No. lı lokalinde, saat ylrmide yapısıkı disipline katlanmaktan başka nüne bir türlü geçememişler| rını kabule başlamıştır. riyor. Elimde Maliye Bakanlığı Ha rulayan erkek cinsleri ve daha lacaktır. çare bulamazlar. # D. P. EMtNÖNÜ ilçesl Kıınıkapı I dir. zine Genel Müdürlüğünün döviz bunlara benzer bir çok yenilikleri bucağının Gedikpasa ocağı scnelik kon*** nıüsaade kâsıdiarı vardır.» | biliyor musunuz? «Bütün Dünyas gresl 23/11/951 cuma günü akjamı saaf Şimdi «Onüç Kitabe» hakkında Kitabcı iddiasmı ispat için Mali Mecmuasmın bu sayısında bunlar 20 de Gedikpasa Asmakar.dil sokak No. bir fikir vermeğe çalışacağız. yenin döviz müsaadesini göstermiş ve bunlara benzer bir çok yazılar 11 Çelik apartımanı ilçe blnasında bıçaklan birer hârikadır. Bun yapılacaktır. Harbden maksad nedir? Sadece Nüshası 15 kuruştur ve 85232 numaralı döviz kâğıılının size bilginizi artıracak malumat lann kıymetilıi kullananlar sulhu temin etmek. Buna göre orR«sm! Dairt, Oknl, Knlüb ve Derneklerin Dikkatine: Abone şeraiti Türkiye Haric Osmanlı Bankası vasıtisile Kahire vermektedir. (1158) bilirler, kullanmıyanlara bil dulann takib edecekleri yegâne gaKASIM 14 SAFEB 14 Lira Kr Lira Kr. hassa ve bilhassa tavsiye e Almanya T* İtalyadan rnineli (emay) rozetlerinden bir parti ye sulha vasıl olmaktır. Düşmanın Senellk 42.00 81.00 deriz. getirtilecektir. 26 Kasım 1951 tanhine kadar sipariş edenlere, bir ordusunu mahvetmektense* onu 22.50 Altı ayhk 43.00 12 00 24.00 model, ciru ve miktarlara göre müstesna uygun fiatlar tatbik Üç aylık elde maksadlarma İGLOBUSMAN GOLDİ hâdim ederek kendi hayırlıdır. Mü4.50 9.00 Bir ank edilecektir. Kısa adres: A. Palti İstanbul P.K. 308 Tel: 43882. kılmak daha D İ K K A T : cadeleye girişmeden kazanılan bir di;/ıya adamının altın V: | 6.46 11.58 14.36 16.52 18 26 5.04 Gazetevıize gönderilen evrak ve yaztiaf (Bu ilân devam etmiyecektir, lutfen adresimizi not ediniz.) harbe mazhariyet denebilir, Bu yabıçağ f ır. ~Eİ~] 1.54 7.06 9.44|12.00j 1.34:12.12 J nesredilsln ediimesin iade olunmaz pUmadan safpifimayı göze almak ı tlânlardan mesollyet kabul edilmez sözlerinden anlaşıldığma göre; ücret zamlannın, iştimaî masraflann, vergilerin ve ham madde pahalınğının birbirlerine inzimam etmclerinden mütevellid bir «maliyet enflasyonuo başlamıştır (3). Diğer bir ifade ile; ücretlerin ve fiatlann yekdiğerini kovaladığı fâsid daire önlenememiştir. 3) Bugünkü iktisadî muvazenesizliğin tohumlannı eken hâdiseler arasmda. Marshall yardımınm tevzi tarzını da zikretmek lâzımdır. Amerikanm harbden sonra töthik mevkiine koyduğu iktisadî yî.rdım programlan, sanayi memleketlerinin ihtiyac'an eözönünde tutuîarak hazırlanmıştır. Milletlerarası yatırımlaruı ziraat ve sanayi arasmda âhenkli bir şekilde inkısamı temin edilmemiştir. Sanayi memlekstlerinde envestismanlar azamî inicişafa mazhar olduğu halde, ziraat mem leketleri ham madde istihsalini Eynı nisbette arttırmağa hizmet edecek sermaye kaynaklarını bulamaınışlardır. Kore seferinin açılmr.sile beraber. ham madde talebinin karşılanamamasından mütevellid bir buhran patlak vermiştir. Esastn yüksek olan sınaî istihsal maiiyetine ham madde fiatlanndaki pahalılık da inzimrm edince, e»"Jasyon önlenememiştir. evvel, tedavüldeki iştira kuvvetinin tecrid edilebilmesine bag'ıdır (4). Enflasyon ise, bilâkis istihlâk maddeleri talebini sun'î surette tahrik etmektedir. Piyas^larda para aşın derecede bollaştığı ve istihlâk humması hüküm sürdüğü zaman, sivil ve askeri ihtiyaclan karşılamağa matuf mubayaaların yekdiğerile rekabetinden mütevellid güçlükler zuhur etmektedir. Harb ekonomisi tecrübeleri, iktisadî sefeberliğin muvaffak olabilmesi için enflasyonu önlemeğe znruret bulunduğunu ortaya koymuştur. ı 1 İKTtBASLAR 2551 yıl önce yaşamış Çin Generalinin öğüdleri Yüz ve Gildinize ihtimam gösieriniz. a Aparfıman Dairesi m FOTO ZEKI [GLOBUSMANN] İFFET ONUR GLOBUSMANN CUMHURİYET
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle