12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Kâstm RADYO r Bugünku Progrun Bugün Bandırma Konya Bolu < Lüleburgaz OZAR ŞAHtN AİLE BELEDİYE Ve Istanbulda Balat MİLLÎ Yedikule TUNCA'da Türk İsveç millî revanş maçı bugün yapılacak İtalyan millî takımı ile berabere kalan îsveçlilere karşı iyi netice almamız bekleniyor BÛ'S g as a İSTANBUL 12 57 Açllıj v» protrmmİK 18.00 Raberler 13.İS Rıdyo s&lon orke»t n n koıuerl: İdare cden: Sonih Arg««o 13 « Şerkıl»r (Pl.) 1415 Programl«r T« danı müzijl (Pl.) 14.30 Türkly» . lsveç Millî futbol maçının n»klen yayını ve kapanıj. ^ Açılıj ve nrogramlar 18.00 Akçam konserl (Pl.) 18 30 Konujma; konujan: A?if Yejari 18.40 Henry K:ng ve Art Van DaTımı orkestmlarından dar.s müziği (Pl. ı 19.00 Haberler 19.15 Radyo tncesaı heyeU (Nîhnvend taılı) 20.00 Süleynıan Erguner ve arKadaşlanndaft u z eserleıi 20 15 Radyo Gazetesi 20.30 Kısa jehir haberleri 20.3S Radyo Tiyatrosu 21.40 Kavalla dağ havaları (Pl.) 21.45 Şarkılar: otojyan: Saml Toker; çaianlar: Cevdet Çs&a. tzzeddln Ökt», Fikret Kvliuğ 2200 Konufma; konujan: Ahrred Esad Benlm 22.10 Piyano dünyaıınd» g'rtatller: çalan: Cema! Rejid R;y 22 30 Soprano Elemnr St»b*r cien op«ra aryaları v» sarkılar (Pl.) 12.45 Haberier 23.00 Propramlar ve dans müziği (Pl.) 23.30 Kapanıs ANKARA 7 2g Asılıl ve program 7.31 Ne;çll parç«lar (Pl.) 7.4J Rabcrler S.DO Şarkılnr (PI.) R 25 Günün programı 8.30 Müzlk {Pl.) 1.00 Kapanif. 12.15 Memlcketten «elsm 1210 Memlekete «elSm 1230 Ş&rkılar 13.00 Haberîer 15.15 Ç*îtdU «oloUr (Pl.) 1330 ög!« Giietem 13.4J jnrkıları (Pl) 14.00 Kapa17.58 Açıllı ve pıogram 18.00 Berıber sarkılar 18.15 Köyun saatl (Yurddan «esler iftlraklle) 1100 H&berl«r 1».15 Tarthten bir y»prak 1».W Cumhur Ba^kanhjı armorü mıııkaıı: 5»f îhıan Künçer 19.45 Müıik 20.00 Konujma 20.10 Müzik 20.15 Radyo Gazetetl 20.30 Kttm* fadl ka. dın v» erkek jrupu (GUllrarftLsh)ldar» eden: Rujen Katn 21.15 Konujm* 21.30 Onlü daru erkestraları (Pl.) 22.00 Konufma 22.15 Karısık ı&rki)ar Z2 45 Hab«rl«T 23.00 Kap». nıj. MEHMETÇİK KOREDE llk defa Korede Kahraman Savaş Birliğimizin yerinde KENAN ERGÜSOY tarafından çekilen sesli ve sözlü Millî filmimiz • Pek yakında: Ankarada: PARK ANKARA ve SUS'da. Adana: ASRÎ ve ÜNAL'da. Sivag vt Kayseri TAN'da. Samsun "ZAFER Erzurum DOĞU ve HALKEVİ Sinemaîarmda (Halk Film) Bugün Matinelerden İtibaren A Z A K ve T U f t A N Sinemaîarmda 2 muazzam film birden 1 KANADSIZ MELEK (Renkli) Oynayanlar: RED SKELTON SALLY FORREST ( EXCUSEMY DUST ) Şimdiye kadar oynanan filmlerin en mükemmeli ve rekor kıran dünyanın en komik artisti olan (Red Skelton) un en büyük şaheseri 2 SUDAN FEDAİLERİ (Türkce) Oynayanlar: bUGLAS FAİRBAKKS Jr. LİON ATWILL Kızgm güneş altında memleket için çarpışsn binbir tehlikelere göğüs geren kahramanlık ve heyecan dolu bir süper film. BULMÂCA 2 3 4 S 6 7 8 M N bree milü takmn dftn Takrim tMtofaM flank koydnğv nnda " • " ~ da yapılacak müsabakayı, îtalyan îsveçle, bugün milH bir hrtbol federasyooundan Karpani idare temaaı yapıyoruz. Bu müsabaka, U decek, b«ynelmilel hakemlerbnlzhaziranda Stockholmda oynanan r* dea Sulhi Garanla, Feridun Kılıç 31 mağlubiyetimizlt. neticelenen kendisint lanysmen olarak yardun millî maçın revanşıdır. edeceklerdir. Hemen işaret edelim ki; bugünkü Nuri BOSÜT maçın neticeai n« ohiTM oljun; yflk sek bir spor ahlâkına «ahib olan ve Maç biletleri karabortada spordaki kabiliyetimizin t»kdİTkân bulunan Isveçlüerle, asll bir rakib 60 liraya çıktı olarak futbol temaslannı her ıen« Bugünkö Türkry» îaveç millî Bugün yapılacak maçın biletleri tekrar etmemiz, çok lsabetli olur. futbol maçını ldar» edecek olan evvelki gün sabahtan itibaren satışa Bu münasebetle, Kralından en ufak İtalyan Federasyonundan hakem çıkanlmıştır. İki gündür sabahın erferdine kadar sporcu olan îsveç Sinyor Carpani dün uçakla «ehken »aatlerinde s*.adyomun önünde milletinin temiz çocukUnm, memrimizs gelmijtir. toplanan halk dün öğleye kadar leketimizde selâmlamakla bahtiyar Isveç îtaly» milll maçuu s«ybiletleri bitirmiştir. öğleden sonra Lk duymaktayız. retmis olan Carpani, îsvecli fut10 lirahk biletlerin karaborsada 60 Bugünkü millî karjılajmayt çok bolculardan santhafı iyi v« ıanliraya kadar satıldığı görülmüştür. ehemmiyet veren İsveçliler, futboltrforu fena bulduğunu, takıraıda ileri gitmiş bir millettir. Şinudli mızın iyi bir netice almasının Britanya tmparatorluk dostlarımızın futboldaki bu üstünmümkün olduğımu »öylemiştir. kupasında iki mühim lüğü kendilerine oldukç» pahahya Ayrıca, italyan hakem, Türkida mal olmuştur. 1948 »enesind» ye Almanya millî karsılafraakarşılaşma Londrada yapılan olimpiyad oyunsmda oynama«ı Için Italyada bulan futbol turnuvasında götterdflcLondra 13 (T.H.A.) Yarın Brilunan Şukrüye federasyonca izin leri başandan aonra, oyunculannın tanya İmparatorluk kupası maçianverildiğini de sözlerine ilâve etbüyük bir kısmı Italya, Frans« v« dahil olarak İngilterede iki mühim miştir. Ispanya tarafından kapışılmıştır. temsili karşılaşma yapılacaktır. Halen bu memleketlerde müteadMaçlsrdan biri Glasgow şehrinde did Isveçli futbol yıldızlan, kulfib lan magtfib etmemiz flzerin*, futbol 130 bin kişilik mejhur Hampden takırnlannda yer abnaktadır. Bu aleminin dikkat nazannı üzerimiz* Park stadında İskoçya Gal takımyüzdendir ki; Isveç futbolu, »on. çektik. Berlindt kazandığımız rafe lan arasındadır. İskoçyalılar bu maç •enelerde hatın sayılır bir tar rin tesadüft olmadığmı gSatermek ta bundan evvelki karşılapnalardaki »ıntı geçirmiştir. Buna rağmen k«n için, böyle neticelerin tekerrur etkadroîannı synen muhafaza «tmek, dilerini toparladıklan, son maçla IIMSİ lâzımdır. kararındadırlar. Gal takımı ise fu ruıdg aldıklan neticelerden vt götîyi çaJıaan T» hazırlanan takımı fekilde tertiblenmijtir: teıdikleri gayretten aclasdmakta mmn, bofte tabnln edici bir futShort . Barnes, Shenvood Paul. dır. bol oynamMi içm, tahadaki gaynD«niel, Burgess Fuchs, Morris. isveçliler, içinde bulundugumıu tinden ma«ia, kendilerin* Terflec«k futbol mevsiminde îzlanda, Yugo« talimata harfiyttı riayet etmeleri Ford, Allchurch, Clark. Diğer maç Birmingham şehrinde lavya, Finlandiya, Norveç, Dani de lcab etmektedlr. Bir futbol mamarka v« İtalya ile millî futbol maç çında iyi netica almanın nrn, ha« Villa Park «tadyomunda İngiltere lan yaparak bize gelmektedirler. Bu nun husuaiyetine gör» hazırlanacak Irlanda takımlan arasında yapılacak maçlardan yalnız Finlandiyaya kar plânın tatbikile mümiün olacağmı ür. Bu karşılaşma için İngiliz ve trfı galib gelen rakiblerimiz, pazar ve maçtan evvel stratejlde muvaf landalı idareciler ise takımlarııu |u günü Italya ile oynadık!arı millî fak olmanın th«nmiyetini elbette jekilde teşkil etmişlerdir: maçı, ikinci devrede penaltıdan ye idarecilerimiı bilirler. İngiltere: Merrich Ram«ey> dikleri bir golle berabere bitirmisÇocuklanmızın cevherlerin» •• Smith Wright (Kaptan), Barraîs, » lerdir. Futboîu tamamile İngiliz ti millî hislerine büyük itim«dımıx Dickinson . Finney, Sewell, Loftlinde oynıyan İsveçlilerin bir mev vardır. Bugünkü maçt» eanla, başîa house, Phlips. Medley. timde bu kadar millî maç yapma oynıyarak, kuvvetli hasımlanna İrlanda: Upricharcl Graham. lan ve futbolda kuvvetli bir varlık karşı merdce, centilmence dövüşeMc Michel Dickson, Warnen, Mac olan Italyanlarla berabere kalma ceklerinden. hiç.şüphe etmiyoruz. Caught Bea»am. Smyth, Mc Moran, lan, haklarında bir fikir vermeye Saat 14,30 da Dolmabahçe «tadın Peacock, Mc Keenan. kâfidir. W » I 1 İtalyan hakemin kanaati a> *a os • • a • 1 • 1 • •i Beyoğlu b A l İ A T ve Pangaltı I AN Sinemalarınd BU AKŞAM 21.15 ten itibaren Onlar jan ve zafer uğruna dövüjtüler ve kahraman bir milletin cesur evlâdlan olduklannı dünyaya ispat ettiler. Soldan tağa: 1 Bazan beceıikll bazan da ukali manasına selir. 2 Soran (iki kellme). 3 Terst bir erkek tdıdır, bir sıfat takısı. 4 E»ya lt« eden (lk: keiime). 5 İlk terbiyeyi lnmn onun kucağında alır, atın üstünden lnsın bazan duşmeraek için ona yapıstr. 6 Bln» onun terstnin üstün» kurulur. 7 Tırnak dlâsının kazıyıcısı. 8 Çevrilinc» bir edat olur, Batı Anadoiu bölgestnin eski kabadayısı. Yukarıdan afağı^a: 1 Ad takınan (lkl kellme). 2 Cilvell tavırlarla. 3 Bükiüm büklüm yapmak. 4 Denlzyolları vapurlarmdan blri, çevrilince b!r edat olur. 5 Terıi Aksaray civarında bir temtt;r (mürekkeb keiime ı. 6 Sizin ve benlm gibi bir mahlukun yarısı, nota, bir harfin okunuşu. 7 Kavanozuna sineklerln hücum ettiji }ey, Rize Ve Trabzon arajındaki bir iskelemlz. S Ak saçlı kadın cedlerırr.izden, bir soru edatı. 1 2 3 4 5 6 7 8 Askerî Doktor N. K. imzalı Mr İsim ve adresinlzi tasrih »bnediğinlz için mektubunuzun ilk kısmını nesret mektubdan: >Askerl tejklUtt» mutehassıı doktormiyoruz. İsim ve adres mahrırz tutulmak sarîiîe sikâyette bulunanların hü lar v* kıt'a tablblerl Tıb Akldmi<in. viyetlerinl gizll tutuyoruz. Siz i»e hü den yani eski Gülhaneden temin ehmviye'inizi saklamak «uretile blze ksr«ı maktadır. Gülhanenln gaycsi srdunıın itimadstzlık gösteriyorsunuj. Pek mü ilk tcdavi kademental te»kil eden kıfa him blr mesele olmamakUı bersber blı tabiib yetiftirmek •lnn kıfad» tedavl 5İze nasıl itimad edelîm de. Farihin tür. edilemiyen haitaların tedavl'ini temln beslnde gördüklenniz hakkınds>kl yazı eden v< kadrolarında miltehaMHİar htı, nızı nesredelim. İstanbul radyosunda i lıınan h»ft»nH«re ! okunan fransızca tarkı hakkındaki ten mektir. Matehasntlık kendl bran»ı««« daima ilerleme İJtiyen ve bir »«»•*• fkidinİ7İ neşrediyoruz. mıthtac olan bir mrsleki karyedta. Möı bir hekim kadrom". Radyoda dinleyici istekTerinde ı r ı.«ıjmalzeme ile blr ha'tan»blr »tkild* dakl kombin» J<otti havalar çalınmamalı • çalışır, em hendi llmi kudreti yttkMİnr. hem de hastasına. faydalı olnr. Mttt«. Fenerden A. B. imzasile yazılıyor: • Geçen frün, İ.<atnbol Radyosu Mii hassnlar e«klden ortlunnn ha«t»ne k»ddürü. muharrirlnize: radynda İftlahııt rnlarına f«re Gülhaneden »yrıb»ak vapacajtıı. dl.re beyanat verdlkten blr suretile yetijtirilirdi. Maalescf bbr *ü« | gün so'ura, ıvnı radyonun •Dinleyici bu kadro i»i ortadan kalkmıl »• »•I istekleri> saatinde «Bah! Je m'en fousı teha«ı» yetijtirme 1}* blr fabrlk»«y»« dlye affedersiniz hir frenk mryha halini almiftır. Bo fekilde Gülhaatni» nesi şarkısı caldılar. I«!ahattan mak «an gayed olan kıfa tabibl yett»tfc»« sad, bu nevi neşriy»! mıydl, «caba? I Jrerine bir mii«eha*«n yrUjtirm» nıtt»i. hallne nelmlftir. Bıınnn ne«e«H Fosforlu Ccvriyeyi istiven olurca, | onu rta ml (alacaklır? Siz ne deniniz?* olartk maalnef k«dr« h.rirt k«U» Bizim diyecegimiT judur: Dirleyici müteha««ı» heMmler d» nf«k Mtrte le»kilâtı olıuı y«lere verilmektedlrler. içtekieri arasındaki münasebeuiz. bt Bir mütehaMM hekim bn rlbi yerleıd» yağı şarkıiarı ve türküîeri çalmak çalismc» M l kap»?il«Inl 11er!ettWU« m dofru degildir. Znkslz dlnleylctlerin mi? Ajla! O blr kıt'a tabiMabı (•!*• ( İFtedlklerl «dl hnvaları herkese dlnlet vlnl yaptıjı ve e*a» hastan» nohttia. mege radyonun hakkı yoktur. den nzak kaidığı İçin müteh«»«ı« «Idn tıı bran«« ald hflfMnl arttıramıyacak 1 Kuleli Askrrî Lisesindp son smıf ıe lhtiMi kudrellni k»ybedecek«r. Fransada het »*ne matehiMi» hekiaıle» talebesinden sınıfta kalanlar rin bilfllerlni arttırmak ve yenl k». hakkında jifleri kendllerlne TereMhn«k nııfeM ı dp Inkı'âb mahallesl Evliyı • dile konlar atılmakU T« me«lek1 Mİ. hoca caddesi 1 numaradan Murad Tu (ilrrlni bir adım daha llerl fötürmCf* tayret »arfetmektedirler. Ehllnl yertod* ran yazıyor: • Gazetcde okuduguma jört, blz ve çaİıjtırmamakta Tctfîml? blr ferdrn T« M liler. Kuleli A'keri Llie«i ıon sınıfında hartalırın âkıbrti köttiy» okuyın ve eylul döneminde 1le derM i mektedir. kadar bajarı (österemiyen •follarımı | Hiilâüa. esklden kadroya t»r« zın bir sene daha okutularak, >ene » , nptofeıorlerin srrecefl nnsnrtar ınftemında tekrar on üç dersten imtihana j l w " *laWl üokulmalarını anla Isteme4ik. Blzin ln nefcımler de kadrolarında çalıjtıı tefüğimiz «ivil tedri«tu .lduğu jrihl kadroUrmda ça ıjtır.l.rl.rdj. yalnıa k.ld>kl.r. dentaı imtih.na »Ir hfimdl« kadro fazlası •k " m kadr, fazla». •• olu'»•**« heklmler. m , **T " meleriydi. Okuida hulunup da üç der j el m l " ntaalesef «lay kad ıl irw«k« ı *«»I»">»>« »«T» •••"'•c~' batSaBitlar veya se kadar kalan bjtrencllerin hlçbüUt 1 I » »ğ» lardır. KUnlkten uıak kalan .enelik de|i.dir. F!*er İ3 der,t.« tekr.r *"*" KUnlkte» u«ak k*Un Wr »ttftirme emrl gelmemig olftaydı bu öt ~ tehassıtın. tedavi kudreti y»k olmaga mıhkömdlır Blzde mdlrha*\« kekbtl. rencilerden hiçbîrlsl velllerin» te*!im lerin kendi ihtisasları difuHU t»llf*»« edilmiyecrktl. Çnnkti blr tene nımfta rılmaJart ilim »alıasında çalııacak hakalma hakları vardır. Ötrendiğtme fi kimlerin ordudan ütifalarına aebeH. re bundan evvel blr aene daha kalmıı ycf vermeîrtKİIr • vc bu eylul döneminde de kaç dersten Sayın »keri doktorun mektubunu olursa olsun başarı cö^teremiyen öt • nejrettik. Eğer hazı yanlıjlar varaı rrneller velilerine çoktan teılinı cdll bunun sebebi. tnı:hter«m heVimin y ı mîslerdlr. Buna göre gazetelerd* eıkaa zısını okumakta bizim ve mürettlbl»yazının itrtejimlzle hlç bir 11x1*1 olma rimizın hakikaten çok güçlük ««k9>« dıgını arz ve dllegiınizln tekrar tetkl mizdır. Sayın Dr.. reçeU yaur glb* klnl rica ederlm.» yaznus. Eczacilar. doktorların yazılarını okurlsr ama biz eezacı olmadılı. Fakir bir hastanm hayırsever mıı lcln hu kadar okuyabUdik »t »9kemediğimiz bir çok kelimeleri »* »«11 vatandaşlardan ricası cumieleri yszıdsıı çıkardık. Baltalimam hutsnesincic Ömer Kutlu j Mevzuun esasına gelince. müteh»»ii >azt>or: • doklnrlan hastanelnden ayinp kıfa »İki »cnedenberi mııztarti» aldujhım tabibliKine gc>ndem>ek makul gibi go. kemik vereml ha^tahfcından 4 aydan rünmüyorsa da eğer askeri birliklerd» beri Baltalimanı Ha*Un«1nde yatmakU daha fazla dck'nra ihtiyac var da. btt v.m. Bu ayın 15 Inde tahurro olaca tedbire o Ibtiyacı önlemek için b»|tım. Çıkarken riyecek elhi=rm olma. vuruluyoru. yapılan ifi mazur (öroıjından çok uziilıiyorıım. Hayueven mek lizın.dır Zarur'tier. mahzurlarl kılar. İfijasımır dalre«ind« lıamlyetll vsUndasl«rımd»n blr kat mubah rlhise irmini için fazetenizin lavassu blr mesele olmadıüı için »ayın doktorun ilâvesini is"edi*i mutalealarımıl mnu rica ederim. i bu kadarclkt?n iba:tlir. Iraktan aranan adres Balıl;esiıde S. Atasoya fklr.ci Kolordu tkinci istihkâm tabuRadyo «anatkârîarı leh ve aleyhfn ru kumandanlığından emekli Binbafi ' d eki yazıUrı koyroarnaRa karar ver • Burtah Ahrr.ed Hamdl Efeııdi İle zev. diğimiz için lesini dinlemek iıtediflni» cesi Dürıye. kızı Şerife, ojulları Hasib sanatkâr için Radyo îdaresine mektub ve doktor Necmeddinin nered* bulun v.Tmanm rica ederiz. dufu hakkında bilgisi olanlann (Ögret İzmit Bağçe^mede ülvi Yıhnaza men Munife Ahmed Hamdi. Azamiye. Radyo mu^'ki yayınîarı hakkındaki Sefine mahallesi, Kâzımiye Azamiye sert yazınızı. verdiginüz kararı tevfiköprüsü yakımnda ?7 2 1 mım»ra. kan netredemiyeceğiz. Dofcudan dog« Bajdad. Irak) adresine malumat ver ruya Hadvo Müdürlügüne müracıatirüzj melerl rica edilmektedtr. rica ederiz. Fenerden A.B. imzasile Askerî mütehassıs mektub yazan zata doktorlar hakkında KAHRAMÂNLÂR ŞARKISl) (Oh Susanna) Tamamcn Renkli ve Orijinal. Yaratıcılan : ROD CAMERON* ADRİAN BOOTH FORREST TVCKER Bugün bütün bir nvlietin bu kahramanlan, onların zafer şarkıîarını sövlemekle: anmakla ve nesilden nesile hâtıralarını ulaş•tırmaktadırlar' ATRİGIÜIÇBIYTE MİAİİİYİEİTİMS EİKİRİEİMİBİEİK LİÎİMf;Klt|Ş|j İİBİEİRİİİKHİH Y|EİMİBİR|A!ZIA Gördüğü büyük rağbet ve takdirc ve hiç bir filme nasib olmıyan, umumî arzuya rağmen imkânsızlıklara binaen Beyoğlu sinemalarında 4 haftadan fazla gösterilemiyen Bugün Matinelerden İtibaren ATLAS Şehzadebaşı 2 MİLLİ büyük film birden Sinemasında HAZİNESİ FİLMİN ŞAHESERLERİ SERJSİNDHN AİEİCİEİVİtlT TİEJKJ.UN.IRLİ A TEŞEKKÜR Pek genc ysjında ölümü ile bizleri acı kederler içerljlnde bırmkmıt olan alle rel»im!z H. CEVVAL RAUF Cerrahpafa hastanesine yatırılma.«ında ve hastanede yattığı müddet fcrek maddi ve gerekae manevi alaJt» ve yardıraını •sirgemiyen Gazeteciler C». miyeti llc, hastalıgı esnaıında büyük '.htimam v» Mvgl göjttren 1 ünctı dahilly» doçenti sayın Dr. Hakkı Ogan ve »ervif aslstanı AU v« Süreyya ve Bs$hem5ire«l II* hetn»lreri K«driy« ve hast»bakıcıların», mektub, t«lgrai vt bühassa cenaze meras'.mine lftlnk eden gazetecl arkadaaları 11* bütun doat ve akrabalarımıza «yn »yrı teşekküre büyük acımız manl oldugundan MI büyük jükranlarımızın lblâğın» f»ı*tenlrln tavajjtıtunu rica edçriı. Ifi: Zahidt Cültrgün r* ktzlan İSTANBUL BELEDİYESİ Şehir Tiyatrolan Bu ak;am »eat 21 < « S DRAM KIS3II Cakomino kendine ge\ Yazan: Luigi Piraidtüo Türkçeıi: Nazım Dertan Telefon: «157 KOMEDİ KISMI AHBETTEN SELÂM Yazan: Albetto Calantuonl Türkfisi: Ertujrul Kai/ihan Telefon: 40409 Pazar gfinlerl 15.30 da Matlnt Gijeler latt 11 d« .eılır. Pazartesl akşamları Drajn kısmında, talı akıam. I»n Komedl kısmında temjil yoktur 1 GİZLİ ORMANLAR DUDAKTAN KALBE Buaünrlon itibaren 6 büyük sinemada göstcrilmektedir. İ.^tanbulria ÇEM3ERLİTAŞ MARMARA FERAH. Kadıköyrie YURD ve HVLE Ü?küdarda SUNAR Sincm?HvmHa... Büy>:k rompncımız üsUd RESAT NUPİ GÜNTEKİN"in aynı ismi taşıvan ölmez roraanındpn ATLAS FİLMİN büyük bir ıtına ve büyük bir titizükie yarattığı bu şaheser... 3 Aralık Paz?n°sinden itibaren Ankarada: ANKARA PAFK ve SUS Çok yakında Adana: EHCİYEŞ HALKFVİ Gazianteb: ŞEHİR ve BAYDAR Sivas TAN Kayseri HALKEVİ Meısin HALKEVİ Samsun ZAFER ve daha bir çok »inemalarda sayın h^lkımıza sunulacaktır. ( Türkçe Sözlü ) Baş Rolde: JOHN WEİSSMÜT.LER 2 ALİ BABANIN MİRAS! Ba? Rolde: EDD İE CA X T O R GÜLERGÜNun Bu mevsimin en kuvve tli eterlerinden biri olan CAKOMİNO KENDİNE GEL!.. Şehir Tiyatrosu Dram kısmında muvaffakıyetle teımiline devam edilmektedir. Isveçliler, evvelki gece, Yeşilköy hava meydanmda kendilerini karsılayan gazetecilere. «Italvanlar ferd Itibarile çok iyi idiler. Biz de, takım halinde fena değildik» demekle, hem sporcu tevazuunu, hem de maçın kısaca bilânçosunu ifade ctmis bulundular. (A) milli takımımız bu sene ilk maçını bugün" yapacaktır. Takım, çıkarabiieceğimiz en kuvvetli kadroyu ihtiva etracktedir. Bu karsılaşma. bizitn icin cle çok ehemmiyetlidir. Haziranca Isveçe 21 veuildikten sonra, Bedinde Alman DÖRDÜNCÜ KÜME (A) GRÜPU Denizgücü SisH Feriköy Maltepe Nijantaş Bakırköy Altmordu Karsgücü Maç 1 1 1 1 1 1 1 1 Puan Gl. 1 1 1 1 cetveli Br. Mğ. Yakan buseleri, öldiiren a.'klan... Ateşli ve çılfm hayatı ile a">ık]arını birbirine katan .. Birbirine öldürtcn .. Bitmesine iki hafta kaldı MEVLİD KARNEN: RÎTA HAYWORTH BU AKŞAM: Renkli ve Türkçe nüshası | P E K SATILIK KÖSK Tarabyada iki kath, manza[ ra ve bahçe içinde: mobilyalı. Müracaat: P.K. 1003 İstanbu! Mill! müc«delenln tanınmıs şahsiyetlerinden olup vef»t eden emekli Albay RIZA KURTKAYA (Japtm Rıza) ntn ruhuna Ithaf edlbnek üzere 16 kai'.m ctuna günü iklr.di namazından sonra Kadıköy Osmanağa Camiinde Mevlidl Şerif okunacağınSan ahbab ve dostlarının ve ihvanı dlnin teşriflerl rlca olunJr. 1 İndlizceve renkü nüSha« ATLAS V8 MELEK Sinemalarında DİKKAT: Meiek ve Atlasta loca ve numaralı koltuk kalmamı*tır Diğer günler için numaralı biletler bugünrîen aldırılabilir. Boksör Oktaym mezarı yapılıyor Ankaıa 13 (T.H.A.) Geçcnlerde tertibkr.en Oktay kupası boks maçiaradan eide edilen 420 lira hasdît ile merhurn Oktay Altıokun tnezan bahatda yaptırılacaktır. IIgililerin bu hare^eti rpor muhitinc!o takdirle karş:lanrru?tır. Hükmen galib Hükmen mağlub Y A R I Ş KOMEDÎ Çarşambadan baıka her akşam saat tarn 21 de Cuma, pazar matine laat tam 17 d* Teiefon: *W7« MUAMMER KÜÇÜK OÖRDÜNGÜ KÜME (B) GRUPU Maç Bağlarbaşı 1 Lânga 1 Puan cetveli Gl. Br. M*. 1 1 Bcyr.elmilel hak ve adalet kaidelerinin üzerine kıırulmıı<< bir rajim altında çiğnendiği iilke... Göryaşlan ya$ıyanlann SAHN Opereti • D E 1H İ R VATANDAŞ: Bu filmi gör. Türkiyede P E R D E yaşamanın haz/mı bir kere daha tad... KARACA Kad(n gazefeci LıTin macerafarı: V»» X Teskilâlı Atıianıası kolay. L'sturuplu bir Sekilde sorguya çekin. İcabında her visıtayı kuilanın. 2 numaralı mahrcnne hepsi var. Beni nereye KÖtürflyorsunı Ben saJva istiyorum, saJva! f Seni «orgoya çekmek «azifesini faen ürtnme aldım. Merab ctm^ halcikafi oprereceğint. ^»{Maise'i 3 numaralı ' mahzene eöiüriin! Bu akşatn MJit 21 d« M A K S 1 M 'd« ARA SEÇtMİ Komedl politlk 1 p«rd« Cumartesi. pazar İS <la matine ve çarjamba 16 da tenz:lâ!:ı matine. P:.**mbe aksamı 111 eumartaıi matine taieMy* tonzllâtlıdır. G(>« H*T gun 11 <U «çtltf. T«l: «154 Baıan vt yafaa Curr.huriyet Matbcotılt* vt CazeUcilik Türk JLnonim Ş\rktU Cağaloilu Halktvi tokak Ma. 30/41 Sahlbleri VÂZİME NADİ T* ÇOCüM AR1 Bu akşam saat 21 den itibaren ŞARK SİftCfftaSfftlfa in' Seni I hanfi ruzrarlar ti |atlı buray»? J temeye \ jfeînıis. 1 D<>dijine \pore Ma kertdiC<ire Max «ine verirnıis. Acaba bizhtı haberimiz olmadan ruhî tesiı usLıiinü latbüia fnf başlamışd! Reji: SEMİH EVİN Baş rollerde: ZEYNEB SIRMALI CELÂL BALKIR GÜRBÜZ BORA FERİDUN ÇÖLGEÇEN KADRİ ÖCELMAN KEMAL EDtGE Mmammmmmm^ma^^m p ro düksyon: K A L E F 1 L M ••• YILDIZ KISKANÇLIK SINEMASINDA (Enchentment) Siirat Film İntikam yolu, ıen de bizdensinin eşsiz kahramanı FARLEY GRAIİGER'in yaraltışı yeni bir hirika. Dünya sinemalannı ijfal eden ve daima en büyuk fiimleri sunan SAMUEL GOLD'VVİN'Ln unutulmaz eseri... Daima hatırhyacağmız bir aşkın ve kıskançrğın hikâyesi . Sevgilileri reaiist olmağa sevkedecek muarzam ve unutulmaz bir film. KURBANT.ARI FARLEY GRANGFR TERESA U'RİGHT DAVİD NİVEN Büvük muvaffakıyetle devam ediyor. (AHn* «S) •fi., ÇJIVAD Müdür BAfKUt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle