12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
UKasaatm CUMHURİYFT r BtR DAKİKA» I Amerikalıların göçmenlerimize yardsmı Eskiden nasıldı Mısır nümayişleri miting esnastnda konuşan Basbakan Nahas Paşa. dort devlet tarafmdan tekKf edilen ve rmıhteviyah geçenlerde açıklanan OrtaDoğn savunma projesine şiddetli hücumlanla bnlunMU4, bu plânra gerisinde soraürgeei Amerikanm Tito ' askerî yardımı Washingfon ile Belgrad arasında varılan anlaşntanın hükümleri yakında açıklanacafc M g r ı l d Mecliste bugün görüşiileoek sözlü sorular Tek meçhullü^ Zongviiak Kömür îfletmesırtde, geçen gün, bir h&dise olduydu. Bir îot>oir i|ini filânc« firmaya ıhale tarajtnı tutan biiytiJc bir müdür, bunu pahah bularak itiraz eden küçük bir müdüre hakaret etmiş. O da mahkemeye bajrurınuj. T diye kadar her öç orduya meruub yedi subaydan müteşekkil daimi tarafmdan Yugoslavyaya 1 1'» askerî heyet bundan böyle özel asn g o y y siyasetuı gizlendiğini iddia etmi?1 p l ı a C a k asker! yardıma dair kerî ataşe payesini haiz bir tuğgetir. Mıstr Başbakanı aynı mıtkun anlaşma hükümJerinin gelecek bir neralın komutası altında 40 kadar da şa iki noktayı da belirtmiftir: kaç gün Earfında yayınlanması bek subaydan mürekkeb olacakör. Halen Romada Arnerikan askerî »ta1 Birlesmif Milletler teşkilâtı l«nmektedir. dunya ralhuntı tehdid etmektedir, Burada sanıldıgına göre bu an şesi buîunan Harraody yakmda 2 Batılılar, Arabların millî laşma gereğınce Belgraddaki Ame Belgraddaki vaıifeyi deruhde etemellerini nazan hibara almazlarsa rıkan büyuk elçiliği nezdınde şım meğe davet olunacaktır. »»KmuımmiüMIIHIHIIIinitlliminillilllttlllllllllllMiııııııı»"» bir facia Ue karşılaşaeaklardır. Bundan evvel olduğu ffibi dun de Nahas Paşa Initün Arab memleketleri ıtamına konusmayı nedense âoğrn gormüştur. Fakat mahakkak ki bugün Mıstr bütün Arab devAnkara 13 ( T H A ) Ordiı D. İndıanapolis 13 (a a.) (United letleri tarafmdan desteklenmemek P. milletvekili Fevzi BoKtepe taPress) General Douglaı MacArledir. Günlerdenberi Pariste toplan raftndan CH.P. Ordu milletvekili thur Cumhur Başkanlığına adayb• ılar yapmakta olan Arab Birliği Atıf Topaloğhı alevhine açılan enğını koyması için ketıdısıne yapılan Uıj İşleri Bakanları OrtaDoğu sa teresan bir alenî hakaret davauınm teklifi reddetmijtir. \ untna plânını görüşmüşler fakat duruşmasina yakında ba;lanacaktır. General siyasî gahsiyetlert rerbir türlü müşteı pk bir tebliğ yayın Fevzi Bortepe, Atıf Topalo|lunun digi cevabda «hiç bir törlfi» hım lamaya muraffak olamamışlardır. 2? «kim tarihinde Fatsada binlerce olmadığııu söylem.jtir. Mıstr Thş İşleri Bakanı Salâhaddin kışinin işhrak ettif'i bİT açıkhara Generahn cevabı dün akjam açık Paşa ile BirKgin Genel Sekreteri toplantısında şahsma v« hükumet lanmıştır. Azzam Paşa Nahav Paşanın görü başkanına hakaret ettığıni iddia et;unü kabnl ettinnek için ellerinden mektedır. Ordu milletvekılinın Fat Bir asker kaçağı yüzünden geleni yapmışlar fakat netiee elde sa konusmam mahallinde bir tabıtla iki kişi yaralandi edememişlerdir. Bunun sebebi fişi tesbit edilmi? ve Ordu C. SavcılığıDün akşam üzeri Halic Fenerind* kârdır: Bir çok Arab memleketleri na tevdi tdilmiştir. kanlı bir hâdıs» olmuş v* iki gene OrtaDoğu ja\unma plâm geri«intehlikeli jekilde yaralanmıslardır. Ankara elektrik fabrika Yaşar adında bir asker kaçağının de sdmürgecilik 7İhniyetinin gülenFenerde Çarsı içinde dolaştığını go diğini sanmamaktadırlar. Sulhu smdaki kaza tahkikatı ren inzibatlar kendisini yakalamak tehdidedenin Birlemiş Milletler olAnkara 13 (Telefonla) Dün isteymce Yaşar kaçmaya ba«lanu|mayıp Mısır biikumerinin siya*etiakşam Ankara elektrik fabrikası tır. inzibatlar Yaşarı bir müddet Be hâkira rihniyet olduğunu kabul santrahnda 7500 kilovatlık bir türkovalamışlarsa da yakalayamıyacak etmektedirler. binin jeneratonır.ün patlaması nelannı anlayarak tabancalannı çıkar Türkiyenin de iştiraki ile kaleme tıcesinde (ehrin bir saat karan.ıkta ttp ate? etmey» başlamiîlar ve bu •lınan OrtaDoğtı savunma plânı. kaldığuu bildirmı^tim. Tahkikat arada çıkan kurşunlardan biri yoluye. olacak her devletin hükümran bugün sabaha karşı neticelenmntir dan geçmekte olan Neşet Kalaycı lığmı zedelemiyecek şekilde haHâdisenin sırf şebeke hatların adında bir gencın koluna, diğeri de zırlanmıştır. Birim kadar Nahas da vuku bulan teknık bir hâdisenin gene oradan geçen Ras'm BostancıPa«a da hu husura bilmektedir. Bu makine üzerine müessir olmasın nm başma isabet etmiştir. Yaralılar plân savesinde Arab memleketleri dan ileri geldiği anlaşılmıştır. Adlt derhal Balat Musevi hastanesine nin. bir müddettenberi Istemekte soruştur.nağa lüzum görülmemiî kaldırılmışlardır. Başuıdan yaralaolduklan ikrisadi ve askert rardıma fr. Yalnız Belediyece idarî tahkikat nan Rasimın durumu çok agırdır. da kavuşmalari muhtetneldir. Ay yaptırılmaktadır. Hâdıs» etrafında tahkıkata ba«lanıl Bi zamanda kuvvetli ordular teşkil Mumun tanesi 1 liraya satıldı mıştır. etmek idn bu plânm raükemmel bit İzmirde bir kadm daha Ankara 13 ( T H A ) Dün gece fırsat olduğu da goruhneldedir. Buna rağmen nasıl oluyor da, Xaha< elektrik santrabndiT meydana gelen dağa kaldınldı irızadan sonra Bahçelievler »«nPaşa gibi tanınmı; bir devlet adaını. îzmir 13 (THA.) Şehrimizde tınde hâlâ elektrikler yanraadığı Tiirkijeye bile «ömurıtecilik rihniiçin bu «emt ahahsi mum kullan bir tecavüı hâdise«i olmus, bir kayeti atfedi>or ve Birlesmiş BTîlletler maktadır. Normal ftatı 10 kuru» o dm dağa kaldınlmıştır. Turgud T»teşkilâhnın da sulhu tehdid ettiğini lan mumun tanesi 1 liradan satıl palan adlı bir şahıs yanmda iki arUeri sünıyor? kadaşı ve Bedia Güney isimli bir maktadır. kadın olduğu halde Manisadan l ı Mısır nuKumrn. mucaoeıeye gimir« trelirken Bomovada mola rtr.nısır hükumeH. mücadeleye gı, t ı 1 J 1 • L*J* ris>ken numayi,çilere Şu iki hedefi [ Bülgar hududundakı hadıse dikleri bir sırada tabancah üç jahgostermi^ti: a Kanal bblsesinden Ankara 13 (Telefonla) Türk sın tecavüzüne maruz kalmıslar. Ingilizler çıkanlacak. b Sudan, Bulgar hududunda Dıkili hudud Mütecavizler Bediayı tehdidle dağa Mısıra ilhak olunacak. Bugün Na kapısı mevkiinde Bulgarların bizim göturmüşler ve orada tecavüzde has Paşa bu yolrtan aynlarak makul karakolumuza ate? açtıklanna dair bulurunuşlardır. Şikâyet üzerın» dörtlıi teklifi kshııl edcmempktedir gazetemizde dün bir haber çıkmış Fethi, Kemal ve Nedim ismindeki adalete Sebebi kampanyasını yürütmek için tı. Haber, Ankaranın alâkalı resmî m ütecavizler yakalanarak davandığı niimavijçi jrruplarının bu çevrelerinde teyıd edilmekte, fakat , tgsiım edilmişlerdır. »efçr de kendi^ini devirmeleri ihti bunun bir h.dud hâ b h d d hâ ' T f i r f i K a n u n u n d a tnalidir. İcra kuvvetini sağlam bir disesi olduğu büdirilmektedır. fekilde elde hulundurmayan ve buna yapılacak tâdilât bazırlandı rağmen hükumetin siyasetinde niiKomünizm propagandası Ankara 13 (Ankai Öğrendinayişçilere (feniş. karıjıkhklara yer ğimize gore, yeni Askerî Terfi Kayapan biri yakalandı Byuan devletler, hu rayıf diplomasi nununda yapılacak tâdılâtı havi taojununun, nmtımivetle. kurbanı olAnkara 13 (Anka) Atatürkün san Mıllî Savunma Bakanhğınca muşlardır. İranda aynı yolu takib 13 üncü ölüm yılına tesadüf eden ikmal edılmış bu'ıunmaktadır. Bu etraiş olan Dr. Mmaddık'ın bugün cumarteti gunü Abdullah Zorlu a kanunda muharıb smıflarm yoruAmerikadan eli ho; donmekte oldu dmda biri, Atatürk ve Cumhuri cu olan mesaısı gözönünde tutulağu bildirilmektedir. N'ümayi? siya yet aleyhine konuşarak komünizm rak peısonei, le\szım ve ulaştırma seti İranı felâket nçurumunun ke propagandası yaparken Emniyet Bı gıbi yardımcı smıflarm muharıb sınarına suriikiemis. komünistlerin rinci Şube memurlar.nca suçüstü nıflardan bir yıl sonra terfı etmedurumunn tehlikeli bir sekilde »ağ yakalanmıştır. Abdullah Zorlu on lerı gıbı bir de kavıd vaıdır. lamlaşhrmıstır. Dr. Mu«addık'ın «i gun evvel İstanbuldan şehrimıze Türkiye ile Pakistan yasetinden İran halkı değil komü gelmiş ve Tarla Lokantasına aşçı Karaşi 13 (a a ) (afp) Kısa bir nist Tude PartH va«ıtasile Rusya olarak girmiştir. Kendisi çok ivi muddet kalmak üzere burava eclen faydalannustır. Naha« Pasanın dün rusça komışmaktadır. Şehrımize bıh uk elçisi soylemi; olduğu nutuk, Mmrın da. geldıği zaman, bazı şahısiarla te Pakıstanın Ankaıa Mivam Beşır Ahmed. Turkıve ile »evcud raisale rağmen, aynı yol mas ettıği sanılmaktadır. Sanık AbPakistan ara=ında \akın<ia bir küldan gitmeye devam etti|ini göster duliah Zorlu Savcılığa teslım edıltür anlsiması ımza edılebıleceğı ümiştir. miştir. midını izhar etmiştir. ( >a } b e r „ , I g n m a h f i l I e r d ( a f p ) i y i „,. . Birle«ik Ame İki milletvekili arasında dava Gnl. MaeArthur seçimlere girmiyor Ankara 1» (Telefonla) Yarınki Meclis toplantısuıda ara sectmlerind« milletvekilliğin» leçilenlerin seçim tutanaklan mfizakcre «dilecekŞimdi haber ahyoruz: Bütir. y«fc miidür fctiçüğünden öziir Bu arada U söılü «oru yann cevablandınlacaktır. Sözltt sorular adilemiş ve dava tulhan halrasında Ağn mılletvekili Celâl Yarledilmif. dımcının Ulus gazetesinin B. Millet Hepst tj/t, hoş. Masallnrda Meclisinin otoritesini Eedeleyici olduğu jfibi «onlar ermif munefriyatı hakkında D düçunöldö< radtna...» gült fül*, »armaj ğün» dah Adalet Bakanlıjmdan Ordu milletvekili Fevzi Bortepsnin dolaş oturrunlar. Ulus gazetesinde gözü kapalı oy Ofurtnnlar ama, arada, ihaverm* başlığı altında çıkan başyszı It ne oldu? D. N. hakkında Meelis Başkanlığı il« Başbakanhktan feahat i»tiyen s&lü sorulan yer almaktadır. Srkiyede demokrasinin en muvaffak olamıyan cephesi siyasî münakasalar ve fikir mücadelesi tarafıdır. Işi, knşkuln bir takım yeni siyasileri kışkırtınm diye pek derinleştirrtiyorum; ama yani bir takımlan gozo çarpıyor ki siyasî hayatı henüz rir kahkaha çiçeğininki kadar uzat!^mış olduğu halde dünyaya <*"r» vermekten bir türlü kendini alamadığı gibi, yakın, uzak bir tenkid ve münakaşaya karşı da derhal kükrüyor. Terfi eden idare âmirleri Ankara U (Anka) İç İsleri Bakanlığı müddetlerıni doldurmus, ehliyet v» liyakatleri »ieilleo tMbit ediimif bulunan brr kısun idar« ITahran 13 (A.P) Muhalefet mirlerini terfi •ttirmiftİT. Bunlan ideri Cemal tmamî İran meclisnin büdiriyoruz: Mülkıyı Basmüf»ttifi Feyzullah bugünkfl toplantısında, Kmlıarın, Sacid Üİkfi, Müsteşar muavini Ralf trmrun Aıerbaycan vilâvetinl eie geçirmek için gizli plânlar hazırlaTek, Mara? Vali muavini Şevket makta olduklannı sövlemiştır. İmaKancan, 125 hra asll maaıa, Mülm!, Musaddık hükumetinin, şiddetli r» Müfettişi Emin Ergüven^vt icraata girişmemek suretile karun Kemalpaşa Kaymakamı Celâl Ozdı»ı ilân edilen komünist Tudeh elçi 100 liraya, Mahallt İdareler Şupartisinin faahyetlerini desteklebe Müdürt Nafi Atay, Kütahya Hu mek ve cesaretlendirmekle »uçlankuk İsleri Müdürü Said Ali Yüdırmıçtır. cel, Şarkt Karaağae Kaymakamı Şeker imalâh 150 bin Faik Akoğlu, Çamardı Kaymakamı Neşet Kankıhç 90 lirava, Karadeniz . tonu aşacak Ereğlısi Kaymakamı Mefahir BehAnkara 13 (THA.) Türkiye lülgil, Mülkiy» Müf«ttisi Turgut Şeker fabrikalan, kampanyava başCantekin, Çaycuma Kaymakamı ladıklan tarihten bugüne kadar 700 Kenan Kızıltan, Çubuk Kaymakamı bin ton pancar işlemiş ve 110 bin Celâl Gürmtn, Pasinler Kaymakaton jeker imal etmiflerdir. Vefik Altuğ, Mut Kaymakamı Fabrikalann elinde daha 300 bin Muhtar Körükçüoğlu 60 liraya terh ondan fazla pancar bulunmaktadır. ettırilmi{lerdir. Kampanyanm yılbaşına kadar deam edeceği ve şeker imalâtının da Toz şekeri kesme şeker 150 bin tonu asacağı tehmin edilhaline getirenler mektedır. FabrıkalaT yeni şeker rekoltesuıın üçte ikisvni imal etmiş cezalandınlacaklar bulunmaktadır. Ankara 13 (Telefonla) Tozs«keri tarvik ederek ke«m#<ekeT V a >in« tetirip satanlar hakkında l fikumetçe yeni tedbirler almmasma lüzum görülmüjtör. Bilhassa mem1eke*in oenub Tmntakalarmda ve uzak köşelerinde bu hilt yolile piyasava mebzul miktarda sahte kesmeşekerler «üruldüğü söylenmektedir. Öfrendiğimize göre Bakanlar Ku rulu bu harekete teve««ül edenlerin MılH Korunma kanununa g?re eezalandırılmasmı uygun görprek bunu temin ediei bir koordına^von kararı almıştır. Kararda toz^eker gibi kesmeşekerin de ancak pancar veva şekerkamışından imal edP.ece ı gi belirtilmiştır. İran Meclisinde Başbakan siddetle itham edildi • t vYork Turk Haberler OfısiN nin teşebbüsleri neticesinde «Allahsızlar tarafından gadre uğrayan Bulgarıstan Müslüman Türk gdçmenleri» için «Church World Service» in göndermekte olduğu yardım munasebetil» 1 kasım gunü Philadelphia'da merasim yapılmış tır. Resimde, merasimde bulunanlardan bir kısnu görülmektedir. Soldan sağa doğru Dr. Nihad Reşad Belger, Nuri Eren ve Kiliseler Kurumu Başkanı Fanfield. Gönderilen yardım: 13 ton giyecek eşyası, 60 ton buğday, 60 ton kuru fasulyadır. Amerikalı senatörler şehrimizde İngiliz elçisinin veda deraeci «Ben, Türklerden daha eesur ve daha azimli bir millet tanımıyorum» Ankara 13 (Hususî) Bu ayın sonunda Türkiyeden aynlacak olan Büyük Britanya elçisi Sir Noel Charles, verdiği bir demeçte « cümle demiştir ki: « Gerek Türkiye, gerekse bütün dünya için pek hareketli olan bir yıl geçirdik. Barış her şeye rağ men kaybedilmiş değildir. Batı dunyası bilhassa Amerikan dostlanmızın teşebbüs ve gösterdiği gayret sayesinde banşı kuvvetli olmak yolunda muhafaza etmek hususundaki azimlerile kenedlenmiş vazdyettedir. Türkiye yakın bir tarihte Atlantik pakt» üyesi olacak ve gerek pakt içi çalışmalarda, gerekse müşterek menfaatlerimiz ve ideaellerimizin muhafazasında önemli bir rol oynıvacaktır. Ben Türklerden daha cesur ve daha azimli bir millet tanımıyorum. Türkleri ve eski dostumuz Yunanlılan sevinçle bağnmıza basacağız.» Japon Dış İsleri Genel Sekreteri şehrimizde Kısacası, böyle siyasî miuıakaşaı oknaz. Sokak adamlannın şehirli veya köylüniin kendi aralarmda boyle tahammülsüzlük göstermelerino içerilemekle beraber bunu tabil buluyonnn. Bir millet dünden bugüne yüzde yüz demokrat olup. onun bütün âdabmı bazmetmiş ba« le gelemeı. Buna yıllar ve yülar lânmdır. Bizim bu vadide halktan istiyeceğimiz tek şey, münakasayı çekişme, sövüşme, dövüşme haline) getirmemelerinden ibarettir; lâkin iş bn memleketin en vüksek kürsüsüne ve bir hürriyet mabedi nlan Millet Meclisine intikal edfnce değişir. Bu MecBsin manevî şahsiyeti ta« mamen münakaşamızın dışında kalmak üzere, azasından bir kısmının bir hürriyet mabedinin azametila nisbet edilemiyecek kadar müsamahasızlık, hıhMmnıiiUiiTİgfc, hattâ hasnnlarmm sözlerini sık sik kesecek kadar rntizamsıılık göstemuş ofanalarmdan dolayı müteessiriz. Bn memleketin çpenklan en yükseh siyasi terbiye mektebi olan Millet Meclisi münakaşalarmdan ders almaktadıriar ve ahnabdırlar. Bir memlekette gfizel konnşmanm mektebi sahne ve Baro olduğu gibi siyasî terbiyenin akademisi de Millet Meclisleridir. En güzel siyasî nutoklar. en nükteli tenkid ve en geniş fikir teatileri ancak orada aranır ve beklenir. Bizde bu hâlâ olamadı ve bu gidişle olamıyacak da bir tosım meboslarm mevzuu lâübaliliğe vurduklannı, hattâ ufacik parti propagandası haline getirdiklerini hep görüyoruz. Acemilik ise, bir sene geçti.. artık bundan sonra bu hallerden kaçuıümak v« yavaş yavaş işi lâyık olduğu seviyede tutmak endişesi ile hareket edilse yeridir. Şair Orhan Velinin birinci ölüm yıldönümü Şi^imize veni bır istikamet veren ve tnrkçevi en iyi kuüanan şa'rle | rimizden Orhan Velı geçen yıl hu [ gün ölmustü. Haber aldığımıza göre, Orhan Velinin ölumünden evvel okudugu ve plââa alınan şıırleri bu gece Istanbul radyosu tarahndan yayınlanacaktır. M. Akira Sono Japonvanm Dı« Işleri Bakan'ıâı Trakyada köylüden 25 mil çenel sekreteri M Akııa Sono dun ucakla Avnıpadsn şehrımîze ge1yon değerinde mahsul alındı miştır. M. Sono, buE'in uçakla mrm Toprak Mahsulleri Ofısının Trak leketıne donecektır. Kendı<;ıle goru yadaki hububat alımı, bazı bölge şen gazetecilere Japon harıcıyecısi. lerde sona ermiştır. şunlan söylemıştir: Ofis, yalnız buyuk silolannın « Dünvanın sıyasî durumu bubulunduğu Ed'ine, Knklareli ve gün çok vahımdir. Kore ıreselesinın Çorlu mıntakalarında mubavaava hâlâ halledılmemiş olması herkes devam etmektedır. Bugüne kadar gıbı bızı de uzmektedır. Bununla Trakya Ktıhssl böİ2es;nde 110 bın beraber sulha inanıyoruz. ton hububat ahnmış ve mu'tahsıle Türkıyenm Uzakşark meseleleri25 mıiyon hra tevzı edılmı?tır. ne alâka göMerme=i Japon halkıru (THA.) memnun etrjıçktedır.» W Sami COSAR Jcque$ Thibaud Izmire geliyor İzmır 13 (T H.A ) Dünvanm en meshur keman Cstadlarından bin olan Fransız sanatkân kendisine refakat edecek tanınmış nıyaBist R. Flips ile birlikte Bankaeılar kulübunün delâletile 29 kasım 951 perşembe gunu uçakla Ankaradan fehrimize gelerek S0 kasım L ıma «kşamı saat 21 de Elhamra sinematMida bir konser verecek ve ertesi gunü de İstanbula hareket edecektır. PROF. NİMBUS'UN MACERALARI: »Cumhurij et» in edebî tefrikası: 1944 senesmın baharında idi; y.rmı beş yaşında ıdim; he> nüz doktor çıkmıştım; doktorluk etmiyeceğımden serbesttim. Ege bölgesindeki Bergama, Bfesos harabelerini gezdıkten sonra trenle Burdura geldım; oradan otomoh:lle Antalyaya ind.na. Nisan sonunda henüz sıcaklar basmadan bu havali baştanbaşa yeçillik ve ççek kesılır. Hele o tarihte Mussolını'nin kof hülyası ııfukta büsbütün sihnmiş olduğundan ıçim daha rahattı, gönlümde de çıçekler açmış gıbivdi. Küçükler nı bırakayıın, sadece Termasus, Perga ve Belk s harabplermde gunlerce dolaştım. Bunlar vaktıle her biri mılyondan fazla ınsan banndıran §ehırlerdı ve meselâ Belkıs az çok ayakta duran tıyatrosıle nasıl bır ınazıye «ahıb olduğu hakkında »eyyaha kâfi bir fıkır verıyordu. Gez turist, ne de köylü veya çoban olmadılar. Araba ve at ile yolkimseye rastiamamıştım. Maa culuk ıse hem uzun sürecekti, mafıh tamamile yalnız da sayıl hem de zahmet çektirecekti. Amazdım: Sabahtan akşama ka melımanda bır kaptıkaçtı buldum dar içinde, üstunde, altında <Jö ve bır sabah şafak sökmeden şenüp dolaşan, her tarafını gözden hirden aynldım. geçıren, muhteşem anfıteatrıların Günü bile akhmdadır: Cumarda bir aşağı, bir yukan inip çı tesi... 1944 senesi mayısmın 20 kan, karmakarışık kitabeleri göz si. Sizı jlk gördüğüm gün ve talük takmağa lüzum görmeden rih olmak ıt barıle kafama hâkokuyup anlamışçasına başlarını olup kalmıştır. Zıra bana, hem sallıyan bır takım çevık mah de öğle güneşinin altında, fo» luklar oralarda benimle beraber nunu kamaştırıcı ıjığın aynaladı: Sakallarınm allâmeye ben dığı deniz te$kil eden bir saha«de, sütuna yaslanmış, elinizde zettiğı keçıler! güvercin, o gün görünmüştünüz. Nihayet sıra Eski Antalya ve Sehmiye isimlerile anılan hara Nitekim resimde de bu manzabeye geldı. Burası Alanya şosesi rayı tesbite çahştım. O kadar üzerinde, o şehrin Antalyanın vuzuhla karfimda idiniz ki fotam ortasında, her iki^ıne de 90 toğrafımı çevirmek aklıma gelse kılometre mesafede idi. Doksa idi 2000 yılın sevgi'ısini peliküle bulacağımdan nıncı kılometrede şos/yı bıraka aksetmis olarak emindim! rak deniz tarafma sapılacaktı. Şu var kı o tarıhte şose çok bo Güldal dedi ki: nt lerım sırasında ben tek zuktu; otomobiller sakatlanacak Sozunüzü kesi'Tjrum ama idım. Ne arkeoioğ, ae Imsı dugüntrek gitmeğe taa Nasıl olup da dıkkat etmedıniz? Iskenderundan kalktığımız gün gene bır cumartes:ydı, hem de mavısın gene 20 sı! Doktor Fahır fazla hayret etmedı: Bundan bövle mayifin her 20 r.cı gününü kutlarız; ayrıca 20 nci gün bu defa olduğu gıbi cumartesıye rastlayınca büyük merasım ve şenlik yaparız! Tabiî, yarın sabah, ayrılmadan önce sergüzeştle*ımızi öğrenmis oarak hayatlarımızı brleştırmek :e mahzur görmezseniz... Gene kız sözle cevab vermedi; sevımli, rnasum bır utangaçlıkla gozlerıni kapayıp açtı. F a hır, mânayı kavradığından mem nun, saatine baktı: kalmış olan bu mamurenın üzerınde ancak Roma medenıyetının muazzam kırıntılarını bulacagTm. Helenıstik ve bundan evvelkı mamurluk toprak altındadır. Ikı amansız istılâ, Pers ve Hıristivan akınları şehrı mahvetti; zıra bırıncıs heykel ve mâbed tanımıyan bir m lletin hücumu idi; ikincisi kendınden evvelki itikadları hıçe sayan bir taassub çığından ibaretti Side'nin Müslüman devrı yoktur; zira daha evvel su yollarının bozulması ve zelzeleler yüzünden halk burasını bırakıp etrafa dağilmıştL Köhne arabamı şehrin dış kapılarından bın olduğunu bıldiğim kemer yıkmtısı önünde bırakıp harabeye daldım. Side deeski tâbirle Hikâyeme devam edeyim, min söylemiştim, dedi, hattâ teferrüatı bırakayım; lebideryada, yani deniz kenabir geceye sığdıramamaktan kor rındadır; bu deniz Akden'zdir ve Akdeniz hiç bir sahilde buradakuyorum. kinden daha güzel renkli ve **• kıyıları gönül alıcı şekıllerde kıv Gezintiye çıkmadan önce rıntıh değildir. Her şeyden evvel şnrasını gözden kaçırmamalıjTi. Millet Meclislcri açık münakasalar yaparak hakikatleri aramak için kurulmuş milll Mısnfııler i'e^ilkoy uçak alanuıda kürsülerdir. Oradaki parti aynlığı, Bır kaç gün önce Ankaraya gelher iki tarafm söyliyecekleri sözmiş olan Amerikalı senatörlerden leri daha evvelinden turfa sayması Okullann ve yollann inşaaü Mr. Herbert C. Bonner, Mr. Harold kıvamına gelmiş olursa, bn münagecikti D. Donohue. Mr. William J. Bryon kaşalardan bir şey çıkmaz. Herkes Şehnmlzdekl ılkokullann tamlr Dorn, Mr. William C. Lantiff, Mrs. Işleri henüz tamamlarunamıştır. Bu olduğu yere yapışır kakr. Tabiî haCecil, M. Harden, Mr. Charles B. durunj ogretmen ve ofrencilertn müşkül kikat mutlaka yalnız bir tarafta Bro^Tison ve Mr. George Neader, şartlar içinde tedrısata devam etmele olmıyacağma göre hiç değilse yüzrlne sebeb olmaktadır. beraberlerinde başkâtıb Mrs. Chrisde elli güme gider. Dlğer taraftan şehrimizin bir çok tine R. Davis ile Başkonsolos Tho llselerınde de dunım a>iııdır. Ben istiyorum ki; parti hududlamas A. Kennedv olduğu halde dün Daunl Encumenin okul işlerınde takib rmı prensip meselelerine hasredip saat 11.15 te özel bir bır uçakla An ettığı ağır hareket tarzı Bayındırlık işlennde de tekerrur etmiştir. Bır çok diğer işlerde insan insana ve fikir karadan şehrimize gelmişlerdir. yol teklifleri hakkında geç karar ve fikre münakaşa ve müzakere yapHava alanında kendilerile gorö rılmesl bır kısım yolların bu mevsim maya başlayalını. Aksi hal bu mem şen bir arkadEşırruza Amerikalı se yapılmamasına sebeb olmuştur lekete zarar veriyor, herkes Millet natörler, şunlan söylemişlerdir: Fuıdık satışı çok hararetü Meclisi müzakerelerinin neye bağ« Ankarada Cumhur Başkanı Tmdık fiatları yukselerek 242 kuruşu lanacağını daha evvelinden biliyot Celâl Bayar, Başbakan ve Meclis bulmuştur ve artık muzakerelerle alâkadar ol950 mahsulunden hıç stok kalma muyor. Başkanı ile temaslar yaptık ve kıymetli devlet adamlannızla tanışmak mıştır Bundan baçka 951 mahsulunden Bir muhalefet mebusunnn bazı fırsatını bulduk. Konuşmalanmız de şimdiye kadar 15 000 ton lhrac edılmişt'.r Haç bir »ene ır.ahsulun bu kadar kanun maddelerinin tarzı tatbikt memnunivet vericidır. Güzel bir suratle gatıldığı gorulmenriîtlr hakkında son defa verdiği bir sual memleketinız var. Türkiye ile AmeAlâkahlar ısteğm fazlalığmı tspanya rikanm işbirliğı yapmasına son de ve Italyada fmdık mah5ulunun bn sene takririnin müzakeresi sırasında olmasuu istemediği bir sekli tenkid gayet az olmasma hamletmektedlrler. rece mfranunuz.» ederken başka arkadaşlarmm: Çocuğunu boğan ananın Dun oğle yemee'ni Mısırçarşısm Eskiden nasıldı? diye imalı suda yedıkten sonra Avasofya. Sulduruşması tanahmpd, Sülevmamve camileri ile Dun îkinciAğır Ceza mahkemesirıde aller sorduğunu bizim gaıetede oTopkapı müze=ı ve Yerebatanı ge ruvieı uroertıci bir hâdisenin duruşma kudum. Eğer bu nakil doğru ise bo zen Amerikalı senatnrler bugün şeh sına baçlanmıştır. Vak'anm mahıyetı sözleri söyleyenlere hatırlatmak lâSUdur rin dığer yerlerıni porecekler ve uN çanta$mda oturan ve tanınmış bir znndır ki: eskiden fena idi diye isr çakla Atinava ei 'e"ek!erdır. allen n kızı olan 20 yaşlarmdaki Az lerin şimdi de fena olması veya feveksl Anjinl bır müddet evvel gayrı na oluşnnun hoş görübnesi lâzım Ardahan şilepi fırtınaya meşru bir vcldan sahıb oltfuğu çocu gelmez. Tekâmül kanunn btmım ğunu boğarak oldünr.üçttır. Polis tahtutuldu kikatı neticesinde hâdisenin meydana aksini emreder. Ne yazık ki böyla Trleîte hmanından tam hamule ka çıkması uzerme mahkemeye sevkedllen sözlerin konusulduğu yerde bular ı s k ı !t ve kreste ile hareket eden Azvek^m.n duruşmasına dun tkıncl namıyor ve fîknierimizi yüzyüza Ardnran sılepl Adnyatlkte devam eden Ağır Ceza mahkemesinde başlanımş ve söyleyemiyornı. Şn kadarnu demek $ıddeii. fırtna se'îebne Balodı Pirano tanıklann ce!bl içm duruşms başka kâfî gelir sanrrtm: ko^iına d^rrîrlem ştır. Bır hasara uğra bir gune bırakılmıştır. mamıs ol?r Adahan hava sukunet bulParti mülâhazalarile hep eskiyl dvk'an scnra joluna devam edecekkurcalamakta kimsenin menîaati ÖLÜM tır Otel ve lokanta'arın yeni sınıflan Emekli Emniyet âmırleruıdeB Salih yoktur. Çünkü eskinin fena ve iyî fnal Beledıve Daımı Ercı meni djn oğle Orhon eşı Nımet Orhonun gelini, Tekel işlerinde dosrodan doğrnya ri?n sona Vtli \e Bel'dıye Başkanı Genel Mudurluğu şeflerlndne Hamdl rol oynamışların hepsi bir tarafta P'nf. Goka>ın rnasetnde topîar.arak Orhonun esı. Orsl Orhon annest, ETiekli kahnış, bunlan beğenmiyenler de ~e^rımı/ otel ve lokantal?.rmın yerüden Başkomıser Faruk Tenguz. D Demzyol karşı tarafa çekihniş değildir. En te=h t e'H=n sıtrfları uzerlnde yapılan ları şeflertnden Ahmed Arusanın balbüyüğümüzden en küçüğümüze !tıra7ları Incelerriştrr. Toplflntıda ev dızı, tuccardan Fuad Orhon eşı Muaz\e'ro te«bit edtVn sırıflann tekrar zez Orhon, Selârik Bankası memurla kadar bu memleketin çeçirmekto olduğu siyasî gelişmede bisselerimiz tetlfıkıne KiTum gorulmemlş ve lokanta rından Adnan Orhonun yengelerl ve otellerin yeni sınıf.arına intıbaKları vardır. Bu hisselerimizin muhascbeSABAHAT ORHON içm 15 marts kadsr mnhlet venlmlstır. isabetsiz, anl bir krız netıcesi 13 kasım 951 sall sini görmeğe kalkmak gunu Hakkın rahmetme k&vusmuştur. bilhassa iktidar partisi için isabetYARIN AKŞAM ' Cenazesi 14 kasım 951 çarsamba gunü siz bir hareket olur; çünkü muhaögle namazını muteakıb Şişli Camıln lefet partisi için doğru iğri «öylenSaat 24 te den Ferikoydekl aıl« makberesine dei medik lâf kalmamıştır. Denize dünedılecektır. Mevlâ rsiımet eyllye. şenin yağmurdan pervası olmaz. Kçl: Hamdı Orhon Onlarm bn işten kayıblan obnaz. * * * Asü: Beşıkta; Şel benzin deposu «ahlbi. Eskiyi bırakalım da artık işiTıcaret Odası meslek grupu uyesi, Esnaf hastanest idsre heyetl uyesl 93 mize bakalım: demek hükumet par şofor ve oto sahlbı, Şofbrler Cemlyeti tisine dıiser . Çünkü onlar şimdi Haysıyet dlv»m üye ve lcunıeulanndaıı iktidardadır ve iktidar daima yıpDoktor Mehmed Şuknı Sekbonm kar1951 Fransa Güzeli deşl, Ali Rız» Sekb&nın «ğabeysi. kı ratıcıdır. Bütün bu mülâhazalar demll Yzb. İhsan Sekbanın enistesi. varid olmasa. bir Umî. siyasî, idarl 1951 Alman Güzeli Ferdi Sekbanın babasa hattâ vâhi soze, aynı mahiyette cevab vermek münakaşa âdabı icaZÜLFÜ SEKBAN 1951 Şimalî Afrika 1213/11 951 gunu aksamı Hakkın rah bındandır. Biz Millet Meclisinden Güzeli metine kavuşmuştur Cenazes: 14 11/ ivi nümuneler bekliyoruz. Ümidimiz 951 çarsamba gunu saat 11 de Bahçell boşa çıkmasın Allahaşkına. Çünkü 1951 Paris Güzeli evlerdeki evınden kaldırıhp oğle namazı Beşıktaş Smanoaşa Camüide kı bu müessese ana muessesedir, iyi Tualet Short ve Bikini lındıktan sonra Yahyaefendı dergâhı ananelerin >erleşmesi lâzundır. mayo ile halka takdim aile kabrıstanına defnedilecektir. B. FELEK •İ^B edilecektir. AUah rahmet eyliye TAKSİM BELEDİYE G AZ IN 0S U Paviyonunda TEPEBASI KIŞLIK SALONU Emsalsiz programla HER GECE aılelere suare ve PAZAR matıneleri tertib etmiştir. Befort, Lanckoronski, F. Bosch, Yürüyorum: Şimdiden kuruForbe, Sprat, Nieman, Hans Ron gibi mütehassıs «eyyahların not muş otlar dizboya... Deve dikenlarını, seyahatnameler ve tarıh lerinden .ayrıca yılanlardan da ler okuduğum için S;de harabesi korunmak lâzım. Vaktile mozahakkında malumatsız değildim. ik taş döşenmiş olduğunu tahBiliyordum ki tarihi en uzak de min ettiğım bir cadde hayaleti virlere, Fenike medenıyetıne, bel üzerinden geçerek on beş bin ki de daha derine kök »almıç, kişiyi aldığı kalıntısından iyice Perslerin uzun müddet elinde kal «üaşılan büyük tiyatroyu «omış, büvjk îskender'e kapılt lumda bırakarak Jımnazyom'a ımı tçıp xuc« utılâiaja mans Fransız İspanyol Kuba ve Amerikan Büyük atraksiyon ve patinaj artistlerinin ıştirakile BÜYÜK GSÇİD REATJSÜ Suare 21 ve matine saat 15 te Numaralı yerleri telefonla kapatabüirsiniz. T E L E F O N : 4 2 6 9 0 HAMİTET TÜCESES Perihan Altuıdağ SÖZERİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle