12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
*ADYOLARI ŞAHESERDİR 1952 MODELiNi GÖRUNüZ flİENDE / jy^A L M A N L u m h u r iyet KlIRUCUSUrYUNUS NADf 9 L 7 İ1CI Jfll İ nni uıl • ÛOnn . 88UU relgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, tstaabul Porta Kutusu lstanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santral Num*nw 24298. Yas I,leri 24299, Ifatbaa: 24290 r I QRI Washington, cevabı notamızı Vichinsky'nin muhalefetine rağmen Yugoslavya ve Almanya meseleleri gündeme alındı bu şckilde tcffsir ediyor Bir Fransız gazetesi de, Türk notasmın tesadüfen Sovyet Dtş İşteri Bakam, Eden'in nuthunu cevabtandırmak yenlden nutuk söyiemek müsaadesini istedi Sovyet Dış İşleri Bakanının nutkuna cevab Parıs 13 (R) Bırleşmış Mıletler genel kurulu bugun toplanteşkil ettiğini ehemmiyetle belirtiyor dığı vakıt gundeme almacak mese Türkiyenin Rusyaya cevabı yerindedir Lutfen yayınlansa V ashıngton 13 fa s ) CReuter) Dış Işlerı Bakanlığı sozcusu bugun Turknenın Rus notasına \ermış olduğu cevabın ga\et yerınde olduğunu so\ lemıştır Sov\et Rus\a gecenleıde Turkıveje bır nota vererek Atlantık Paktına gırmesının hasmane ve muteca\ ızane hareket oldugunu ıdd a etmekte ıdı. Bir Fransız gazetesinin tefsırı Parıs 13 (a a ) (Afp) Le Monde gazetesi bugun dış n^e=«leler hakkındakı başmakalesınde Turkıve ıle Sovvet Rusva arasındakı nota teatısını ele almaktadır Turkıyejı Atlantık Paktına gırmek talebınde bulunmava sevkeden hâdıselenn bır tarıhçesını Arkası Sa 5 Sv. 1 de Kurulda dün tartışmalar o için ovvetler Cumhurıvotinin gecen hafta hukumetım>7e gondırdığı nota ıle evvelki akşam bızım verdıçımız cevab a\nı zamanda >ayınlandı Bu ikı vesıkajı arka arkava okudugumuz zaman Atlantık Paktına gırmek istemekte ne kadar hakh oldugumuzu bır kere daha tasdık etmemeve ımkân goremıyoruz Hukumetimizın, hıç bir noktayı karanlık bırakmıvan, etraflı \e ağırbaşlı cevabı. hhlerıle hareket etmıven her objektıf goruşlu insanı tatmın edecek kadar açıktır. Mılletlerarası munasebetlerde kar gilıkh savgı duvgulanna dıkkat etmek lııznmuna inananlardamzdır Pari'leki ON'U tnplantısında Ingilız Dıs Işleri Bakanı Eden in de işaret ettiğı gıbi tartışmaları sert sozler \e şiddetlı isnadlarla çığnndan çıkarnuıvı mnrasn bulun». S«url«ı»mek ve konu dışı ıddialara kalkışmak daha zn ade haksızlarm basMirHıığu bır u^ııldıır Bu ıtıbarla bız MrnHere* hukumetinin Sovjet Bu>uk Elçısıne verdiği nota\a hâkım olan pfendıce ııslııbu takdirle karS'ladıthmm da ıfade etmelıviz Dedıshmi7 gıbi ıki vesikayı okuvanlar kımın haklı. krmin hak«i7 oldi' ıınu dprhal an!?* aeaklardır Fakat gonul isterdı ki bu notalar Sovvet Rusvada aMien vavınlansın. Çunku haberleşme hurrıyetıne na> et eden Demır Perde dısı ulkelerde durum zaten ilk gundenben a\dmlıktır Atlantik Paktının nıçm kurulduğunu. tecaiuz emellcrini kımın besledığini, manasız bır harb psıkozu jaratarak dunyavı mutemadi\en kimin rahatsız ettiğini art'k buvuk kuçuk butun dunva hılkı jakmdan bilmektedır Yalnız Demır Perde arkasmda hâdıselerın tek taraflı olarak gosterılmekte, oradaki insanlar de>arnlı bır telkın altında tutulmaktadır. Sovvet vatandaşlarına olavlar tamamıle ters olarak aksettirilmektedir Bır merkezden ıdare edılen Sovvet gazetelçri \e rad>olan va«ıiasıle halka şu fikirler aşılanmak istenıj or« Dunva empenalıstleri Sovyet Rus^a>a karşı harb açarak futııhat emellenni gerçekleştirmeğe rplışnorlar. Bunun ıçın baş emper>alist Amerika oteki mılletlerı Kusıa alevhme kışkırtıvor ve sılâhlan«I'rıjor. Bız barış uğruna gece gun«iıız ga^ret harcarken onlar harıl harıl ordu kuru\or. tecavuz paktlan imzal^or, teıtibler hazırlıvorlar Maksadları, doMtıaz istahlan uğruna dunvayı kole gıbi kullanmaktır » Ne ya7i ki vedisinden yetmişine kadar butun Demir Perde sakinlerıne Tannnın gunu >alnır bn sozler telkin edılmektedır Orada yaşayan insanlar karşı tarafın cevablannı dınletnek, eerçeği araştırmak Te ona Kore hukmunu vermek imkânlarından mahrumdur Demir Perde gerisinde sun'î bir efkân umumiye j aratılmakta. bu efkân umumive>e sıın'î he^ecanlar kinler ve nefretler aşılarmaktadır Bizim anlayamadıeımi7. butun bu çahşmaların Sovjet Rus\a\a ne V"andırabıleceeidır Demır Perden'n dışmda kalan butun dunva ile birlıkte şuphesiz biz de şerefli bir banşı en şerefli zaferlere tercih ederiz. Notamızda da belirtıldıği )rıbi. Cıımhumet Tıırkı>esının otedenberi tııllu^ıı yo\ barış \oludur. Fvvelki gıın sa\ın S o ^ e t Buyuk Elcısıne verdığımİ7 ce^aba gelınci>e kadar imzanıızı taşnan butun \esikalar bunu ıspata bol bol yeter. Fakat ne vaparsınız kı şerefli bır barış kurulmak ıcın sadece bır tar?fın ivi nıretleri kâfi değildir Hattâ butun dıın>a bans istese de bir tek devlet kotu nı\et beslese dıın\a\ı hımırsu/hıkt tn kurtarmak gonr mıııııkıın r.l.ıma/. fevahımi7 Denıır Perde memleketleııııde VBMnlansa^dı bu geıçeğı orada tpsdık edeııleıın SBMSI da her haMe lıarıscılara ıımıd verecek kadar fazla ulurdu. elerı re\e kovmuçtur 68 meseleden buvuk bır kı=mı tartışmasız gıındeme dahıl edılmıştır Fakat Komınform alevhındekı şıkâyetın n gorusulme^ını ıstıven Yugoslav teklıfı şıddeth tart.şmalara vol açmıştır Sovvet delegesı Vıchınsky Yugoslav delegesıne hucum e mış. Tıto nun Britmın emperyahst gavelerıne hızmet etmekte oldugunu ıddıa etmış ve meselenin gundeme alınmama'îinı ıstemıştır Fakat mesele, Ru"!VEnın muhalefetine rağmen alevhte beş oya karşı lehte 44 oyla gundeme almmıştır Arkası Sa. 5. Sü. 1 d« Güney Kore Başbakanı şehrimizde Misaür Başbakan, Korede çarpışan askerlerin en i>isinın Turk askeri olduğunu soyledi Gunev Kore Bajbakanj Joha Myung Chaneg beraberıcde Guney Kore Mı let Meclısı Ikıncı Başkanı T S Chaneg, Ozel Kalem Muduru H Lee ve Istıhbarat Buro^undan Bavan Angela oldugu halda dun gece saat 22 30 da FAA uçagıl» şehnrruze gelmıştır Başbakanı alanda Valı muavını Fuad Alpar, Arkasx Sa. S. Su. 2 de Avrupanın savunması Pariste Gnl Bradle\'in de iştiraki le muhim goruşmeler japılacak Pans 13 (Nafen) Avrvupanın avunması ıle burada gaj et muhım ıskerî goruşmeler japılacağı bıldırılmektedır Bu goruşmelerın dogrtldan doğrnya Kurcy Atlantık pak tının 24 kasım Roma konferansı ıle de ıleılı oldugu ılave edJmektedır Bu konferansta Turkı>enın de saunması mesele^ı ıncelenecekür Bu goruşmelerde Bırleşık Amena Genelkurmav Başkanı General Omar Bradley de hazır bulunacakır G«neral Bradlev v'arın sabah urava gelecek ve General Eısonıov,er ıle temaslanna başlavacak Kanal bolgesmde EI Fcrdan koprusune verleşen Ingıliz birlığı bandosu konser \enrken Nahas Paşanın Ortadoğu plânına hticumları Dün Kahirede nümayişçilere hitab eden Mısır Başbakanı Birleşmiş Milletleri de itham etti Kshıre 13 (A P a a ) Bugun Kshırede ve Iskenderıvede Ingıltere ıle Batı'ılar ahehınde numa\ışler japılmıştır 200 000 Mısırb Iskendenve sokaklarında sukunet ıçınde geçerek Mısır tarıhınde emsalı gorulmemış bır numayif yapmışlardır Insılızlere karşı 1919 da japılan ıhtılâu anmak ve Suvevş kanahnın ışgsi altında bulunduıulmasını prote«"o e'mek maksadıle v apılan bu numa\ışe ıştırak edenlerden murekkeb bu muazzpm k fılenın urunlugu 5 kılometreden fazla tutmuş Arkası Sa 5, Su 4 t« Şehnmızde mutemadıven basılan \e ustlerine 30 • 40 sene evvelki tarıhler atılan kıtablardan bazı ornekler Atatürk MacArthur mülâkatı Mülâkatın tafsilâtını neşreden Amen.'ian mecmuasının dikkate lâvık onsozu İzmit kâgıdı üstüne eski yazı ile gizü basılan kitablar Meselenin içyüzü nedir, iki taraf neler söylüyorlar? Son gunVrde memleketımızde Iddialara gore, hâdıse şu sekılde ırtıcaı koruklevecek mahıjette bazı cereyan etmektedır Bazı kımseneşrıyat vapıldığı açıklanmış ve bu er, cahıl halkm safhğından ıstıfade hususta savcıhk tahkıkata başla ederek eskı harflerle kannca dumıştır. Arkası S a 2, S u l d e Emniyet Müdürleri dün Amerikaoan döndüler Gunev Kore Başbakanı ve muavinının dun gece Yeşilkojde çekilen resimleri Türk Isveç millî revanş maçı bugün yapılacak Ataturkle MacArthur arasında 20 'ene evvel vuku bulan mulâkata aıd tarıhî vesLka bır kaç gun once (TJîA) tarafuıdan ya>ın'anmıştır Bu şavanı dıkkat ve^ıkanın neşroKatıl v akalandıktan sonra lundugu «The Caucasus» mecmuası memleketımıze gelmış bulunnaaktadır Neşredılen vesıkanın ustune konan mukaddemeyı de enteıcan bulduğumuzdan aynen verıyoıuz «Yırmı sene evvel Turkıyede Ataturk ve MacArthur muhım bır mulâkat yaprrışlardı Son haroın muzaffer Japonva fatıhı 1931 de Turkıvevı zıyaretınde asrımızın fn buyuk ınkılâbcılarından ve dsvlet .Arkast Sa 5, Su 2 de Bir gemici, şarkı oku>an kızkardeşini oldurdu ve «namusumu temİ7İedim» dedi Dun akşam • a t 20 sulannda =a Parmakkapıdakı Aıle Saz salonun da fecı bır cmaEmnijet mudurlerı kendıJerbıi karşılaj anlar arasında vet ışlenmış, asü smı Fatma PekMesleki tetkıklerde bulunmak [ Muduru Salâhaddm Korkud ve Iztar ıken Sarı Me uzere bır muddet evvel Amerıkaya mır Emniyet Muduru Nejad Oreuç lâhat dıye tanı gıden Istanbul Emniyet Muduru dun uçakla »nenleketımıze don Arkası Sa 5. Su. 3 t« nan 27 yaşında Kemal Aygun, Ankara Emnıvet aır ses sanatkârı erkek kardeşı As Facia knrbanı lan tarafından ol Fstma, dığer durulmuştur. ismıle San Vak'a şoyle olMelâhat muştur: Saat 20 sıralarında Aıle Saz Sa Arkası Sa 5, Su 3 te Dün gece bir saz salonunda işlenen cinayet Hırsızların cinavetler Biri Fatıhte, diğeri Knrtııluşta ıkı hırsız ev sahiblenni oldurduler Son ıkı gun zarf nda Fatıh ve Kurtuluş semtlerınde olumle ne*,. celenen ve cerevan tarzlsrı bırbiTine çok benzıven ıkı hâdı^e olm«tur Faıl en henuz bulunamıv an cu hâdıselerıden bırıncısı uç gun e' vel gecevarısı Fatıh Ç»rşamba=jPda vukua eelmıştır Çarşambsda Ispanakçı sokak 45 numarsda oturan ve hu«uî brı arabada şoforluk ja Arkası Sa 5, Su. 1 de Son dd a k a ^ aldısımız bır habere gore, bugun I=veçle karşılaşacak takımımız şu şekılde tertıb edılmıştır: Kaleci Turçay bekler Naci Muj dat, haflar Fşref Alı Ih«;an Mehmed Alı, forlar Erol, Receb, Muhtar Muzaffer Faruk Ojunnn ık nn de\res»nde de takımda bır değı^ıklık yaiılarak Meh Bu^un it\ T; nusıbıka«ını sevredecegımız Isveç mıllî takımı dun. Dolmabahçe stadvomunda hafıf med A uıın «ontıfoı eetııılme^ı, Mehmed AlHfn boşalan veıe de bır antıeıunan japmıştır. Resunds Isveçlı ojunculax bu antrenman esnasında g^ıu'mektedır NAD1R NADI \ » (Yazısı 4 uacu sahıiemızdedır) takım oyuncuları belli oldu Bugunku Milli maçın hasüâü..,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle