14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
0 BMm 1951 CUMrHJmVÜTT D o ğ u n u n kalkındırılmasi içinl F«««" Güeüyenerden yeni bir kanun Muallim ve müellif Şükrü Fuad Bastarnft I inci sahifede I kâride ise, ikiye düşmektedir. Ge Gücüvenerden dün şu mektubu alsek tahsil sağlamak için, doğuda ! ne rapordan edindiğimiz bilgiye dık: bir Universite açmağa karar ver göre, doğuda ortalama köy nüfusu «Millî Eğıtim Bakanı çok sayın 200250 civanndadır. Doğunun nü Tevfik Heri'ye: miştir. Muhtelif fakültelerd»n ilgili pro fusu, Birinci Dünya Harbinden son Okul kitablannın pahalı olmadıfesörler, bu mevzu üzerinde uzun ra, yüzde kırk nisbetmde azalmış ğı hakkında beyanatta bulunurk<?n, coğrafyacılanmız, herkes gibi benim de hakh olarak boylu etüdler yapmışlar; hattâ, tır ki, bilhassa, Cumhur Başkanının refakatinde bu arada, Coğrafya Enstitüsü pro <fpahalı. hem de çok pahah!» iddidoğu illerine bir seyahate çıkmış fesörleri bu kayıb mıktarım fazla asını ortaya attığım için olacak, telar, nıhayet bu hususta hazırlıya bulmakta ve azalmada bölse dışı lif ve tarihî eserlerimden biri olup cakları raporun, rasyonel bir şekil göçlerin pek rolü olmadığı noktası satışı ve baskısı az olan: cYavuz de tanzim edilmesine birinci plân üzerinde durmaktadırlar Sultan Selim) den bahsederek, bu Raporda ileri sürülen bir diğer eserimi, satışı seri. alınışı mecburî da önem vermişlerdir. Neticede profesörler. müşterek olarak; doğu fikirde, bölgedeki dört ayn parça ve baskılan çok olan okul kitabda bugün ıçin, bir üniversite kuru da birer enstitü faaîiyete geçirile larile mukayese buyuruyorsunıu. lamıyacağmı; buna mukabil muh rek, Universite hocalarının, bilBilirim. zamanınız kıymetlidir. telif bölgelerde, ziraî. iktisadî " e hassa tatil aylannda buradaki ça Bu babda uzun uzadıya izahata gicoğrafî mahiyette birer enstitünün lışmalara bilfiil iştirak etmekleri rişmeksizm, herkesin anlayacağı faaliyete geçirilebileceğirıi Bakan dir. Van ve Hâkkâride hayvancılık bir şekilde ve çok kısa olarak, müve bahkçılık enstitülerinin bir ; n Lğa bildirmişlerdir. saadenizle §unu arzedeyim: evvel kurulması lüzumundan c'a Heyete dahil pfofesörlerle yap1 (Yavuz Sultan Selim) eseribahsedılmektedir. tığımız son bir görüşmeden clde min birinci cildi, kâğıdın karaborMünakale sısteminin en baştan ettiğiraiz malumata gbre, Millî Esaya intikal ettiği bir zamanda 1945 ğitim Bakanlığı, ilim adamlanmız ele alınması, tren yolu şebekesinin senesinde bafümıştır. genişletilmesi ve batıdoğu istikatarahndan hazırlanan raporu tama2 Birinci cildin baskısı 2500 men hakh bulmuş ve doğuda bir metindeki iki ana damardan ibaret aded olduğu halde, küosu 250 kuolan tren hattırun, daha iktisadî üniversite açmaktan şimdilik vazbir şekilde tanzim olunması isten ruşa, o da bin müşkülâtla ancak 20 geçmiştir. top kâöıd bulabildiğim için mecmektedir. Bakanhğa sunulan raporda, proRapor, doğunun bütün noksan! ı buren ıkınci cildi 1500 aded basılfesörler, bilhassa, doğunun bir an nnı bildirmekle kalmamış, alınma mıştır. evvel kalkındırılmasi mevzuu üze sı gereken tedbirleri de hükum?te 3 Tarihî roman olmayıp (Tarinde ısrarla durmuşlar ve bu hn hatırlatması bakımından şayani dik rih) olan bu cıddî eserimin mevsusta vakit kaybedilmemesi teme kat bir mahiyet almıştır. C.H. Par cudu, aradan altı sene gibi uzun nisinde bulunmuşlardır. Üniversite tisi hükurnetleri zamanır.da, doğ'l bir zaman geçtiği halde birinci hocalan, bundan başka, doğunun nun kalkınması için hazırlanan, cildin bin fazlasile vardır ve kim bugünkü duurmunu bütün çıp «Beş yıllık büyük program» bu ra isterse görebilir. laklığı ile ortaya sermişler ve ilk porda, sistemli bir şekilde tenkid 4 Yüzde yüz hakikat olarak fırsatta aknması gereken tedbirleri edilmektedir. açıkladığım bu durum karşısında, rapora ilâve etmişlerdir. Bu vaziBundan bir kaç gün evvel An kâğıdının kilosu 115 kuruşa değil, yete göre. doğu bölgesi dört ayn karada Millî Eğıtim Bakanı Tevfik 250 kuruşa, o da bin müşkülâtla parçaya ayrılacak ve her kısmm, Ilerinin başkanlığı altında uzun bir temin edilmiş, baskısı az, satışı se Baştarafı 1 inci sahifede Ankara 5 (Anka) Mill! Sabaşka başka metodlar sayesinde toplantı yapan Universite hocalan, nelere mütevakkıf naçiz eserimle, duğu belirtiliyor, böyle bir neti vunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve kalkındırılrnası yoluna gidilecek*ir. doğunun fikren ve iktisaden nasıl baskısı çok, alınması ekmek gibi ceye varmak için İdare Meclisi Hava Kuvvetleri KomutanlıklanMeselâ, bu parçalardan biri, göçkalkınabileceğinı bütün teferrüaiıle mecburi ve satışı seri okul kitab üyelerinin toplanıp işi bir karara nm lâğvı ve bu vazifelerin Birleşik menlere tahsis edilecek ve buratesbit etmişlerdır. Profesörlerimiz lannı, fiat bakımından mukayese bağlamalan lâzım geldiği bildiridaki dağınık nüfusun sıklaştırılma Amerika Devletlerinde olduğu gibi den bazıları bu hususta, hükumete etmek, insaf ve vicdanmıza sığını liyordu. sına ve iktisadî gücün çoğaltılmabir kanun proiesi hazırhyacaklar yorum, bilmem ki, doğru olur mu? Söz alan Meclis üyeleri, ilhak Kurmay Başkanlan tarafından yasına çalışılacaktır. ve bu proje, Meclisin kış devresine Hürmetler ederim, çok sayın Ba karannın mevzuata uygun oldu pılması üzerindeki etudlerinl taDoğu Anadolu hududları içinde kadar yetiştirilmiş olacaktır. kan.» ğunu söylemişler, Üsküdar Tram mamlamışbr. Bu hususta yakında bir kanun tasarısı hazırlasacakbr. 2.350.000 insan yaşamaktadır. Bu Doğunun kalkınması hususunda Müellif ve editör: vay İdaresinin bu kabil mütal?aDiğer taraftan, Yüksek Askeri bölgenin toprakları ise, yüz ölçü hükumetin, Universitelorimizle iş larla işi aavsakladığmı bildirmişFuad Gücüyener mümüzün yüzde yirmisini bulmakta birhği yapması, tedris heyeti menlerdir. Netice itibarile kararm tat Şuranm vazifesinin yalnız cevk ve Hamiş: dır. Yani 145 bin kilometre karede, subları arasında alâka ve memaubilu uygun görülmus, bu hususta idarede vazifeli olanlar tarafından Elinize bir müdafaa silâhı olarak, ortalama kesafet 1516 dır. Bu mik niyet uyandırmıştır. lediye Başkanlığına salâhiyet yapılması, Askeri Şura Oyeliğinin tar, Muş ilinde 10, Vanda 6, Hâkmüstakil vazife obnaktan çıkaniNecdet Evliyagil basılması âmme için faydalı ve fa verilmiştir. kat benim için zaralı olmuş (Yavuz) Bundan sonra şehircilik mute ması üzerinde de çahşmalara devam eserimi verenlere lutfen sorar mıhassısı M. Prost'un mukavelesinin olunmaktadır. sınız? tecdid edilmemesi üzerine imar Yavuz Z B U J S I tamir ediliyor Acaba niçin, son neşrettiğim kar plânlarile alâkalı i;lerin görülmesi Ankara 5 (Anka) Yavuz zırhton kablı, üç renk klişe resimli, 168 mevzuundaki teklif müzakere kolısının çürüğe çıkanldığı hakkında sahife ve satışı mecburî olmadığı nusu olmuştur. Profesör Enver bazı gazeteler tarafından yapılan Baştarafı 1 inci sahifede Bastariaı 1 inci sahıiede halde 1 lira fiat koyduğum: (Fatih dan' sonra, işgal kuvvetlerinin son buğday tedarik edebilmeleri müm ve onun azameüi saltanat devri) Berkmen söz almış, İstanbulun es neşriyat Millt Savunma Bakanlığı ki imar plânlan hakkmda bir müd tarafından teyid edilmemektedir. birliklerini teşkil eden kıt'alar Türk kün olduğu ileri sürülüyor ve bu adlı eserimi göstermediler? Bakınız dettenberi tetkiklerde bulunan iJm! 3 u husustaki tahkikatımıza göre, taburunun önünden geçtiler 1914 na göre un ve ekmek ima!âtında bu eser, şişirme 104 sahifeli ve saheyetin tamamladığı ve genel mec Yavuz nrhlısı uzun müddet için kasımı başlarından itibaren Türk mer"i kararların kaldınlarnk un tışı mecburî bir okul kitabından lise sunduğu raporun okunmasım tamire çekilmiş bulunmaktadır. Ge sancağını sclâmlamıyan İngıiıZ, imâlile bunlardan francala da dahil daha ucuz, daha masraflı ve daha taleb etmiştir. Bunun üzerine ilnî minin bilhassa kazanlannın esash Fransız, İtalyan bayrakları, Mehheyetin hazırladığı mufassal rapor bir şekilde tamire muhtac olduğu her nevı unlu maddeler yapılacağı güzel... medciklerin muzaffer süngüleri ve Üniversite belirtilmektedir. kaydediliyor. Sebebini ararsanız, benim insafı okunmuştur. Teknik >ağız çehreleri üstünde clalgaîanan Bu hükümlere göre ekmek ve elden bırakmıyan bir editör olmak adına profesör Kemal Ahmed, İller sanlı sancağımızm önünde eğildiBankası namına yüksek mühendis ler. Dolmabahçede halk coşkun te francala istenilen fiata mı satıla lığımda bulursunuz. Itimad buyu ve mimar Erbel, Cevad ve Mithat tali işler» çok daha ehemmıyet runuz: Ben, mugalata yapmam, yaverilmiştir. Şehir çevTelerindeki cak? Yoksa ekmek fiatı buğday sahürat yaptı. Yenen, Yüksek Mühendisler Birpiyasasına göre mi değışecek? Va lan söylemem. Müşterisi ekseriyet liği adına Mukbil Gokdoğan, Yük imar plânlan hususî müracaatler İşgal kuvvetleri komutanları Dolkıâ Ofisin elinde bulunan buğday le fakır ana ve baba çocukları olan sek Mimarlar Birliği namına Ali karşısında gekilden şekle girmiş, mîbahçeden motörlerle harb gemilar bu müessesenin her zaman mü okul kitablarının müthiş pahalılığı Güven ve Güzel Sanatlar Akademi yapılan ifrazlar, ana plânın hususilerine giderken son İngiliz, Franhakkında döküm yaparak gösteryetinl bozmuştur. Bu mevzudaki bulunmaaını •ız, İtalyan kıt'aları da rıhtımda va dahale satışlarında diğım hakikati ticaret kasdile de sinden Mehmed Ali ve Handandan raporlar nasıl karmakanşık ise Demümkün kılmaktadır. Fakat ne de purlara bindiler. yapmış değilim. Ben, millît ve va müteşekkil bu ilmî heyetin hazırşekli ce. olsa bu cihet tamimden pek iyi tanını çok seven ve bu uğurda kan ladığı raporda İstanbulun hazırla tay plânlannm İstanbulu senelerce müddet topanlaşılmıyor. Müracaat ettığimiz dökmüş olan mütevazi bir insanım. nan eski plânı muhtelif cephel »r paftalara uyduruhnadan gelişigularile tehdid eden İtilâf donanması Ofis Müdürü tereddüdümüzü izale den tenkid ediliyordu. Raporda zel ve zuhurata göre hazırlanns.'îda o akşam İstanbula veda etti. F. G. etti: bilhassa şehrin 14 yıllık imar hare tır.» 470 yıldanberi Türk olan ve tck Ilml heyetin bu raporu, etüd ketlerinde şehrin mesken durumu e Ekmek eskiden olduğu gibi düşman ayağı basmamış olan Türk ve gosyal problemlerinin nazan edilmek ve imar plânı hakkında gene 900 gramı 30 kuruşa satuacakİstanbul işgalden kurtulmuştu. dikkate alınmadıklan belirtiliyoı, bir karara varılmak Uzer* imar koMütareke devrinin o kâbuslu iş tır. Fıatın, veznin ve kalitenin misyonuna havale edilmiş, diğer şöyle deniliyordu: Türkçe ve ingilizceyi gal günleri 13 kasım 1918 günü değişmesi kat'iyen bahis mevzuu teklif ve tutanaklarm müzakeresme iyi bilen İstanbul limanında bir müttefik değüdir Yalnız francala imâl ve «Şehrin ana davalan ihmal edil geçilmigtir. Genel Meclis saat 20 de filosunun demirlemesi ve kar.ıya satışı serbest olduğuna göre, bu BaşıaTaU 1 inci sahifede miş, baza mıntakalan süsleme gibi mesaisint son vermiştir. asker çıkarılmasile başlamıştı. On nun artık 120 kuruşa kaçak olarak mahalde ateş kesme müzakereleArsalar, istanbulun bü;uk rağbete mazhar olmuş yerledan sonra, Türk İstanbul çok a n satılması imkânı kalmıyacaktr.» rine yeniden başlanabilmesi için anyor. Posta Kutusu 1653 rinden Marmaranın Ansdo.t yakasında Cevizli tren istasyonu günler yaşadı. Ilk resmî işgal yckomünistlere yeni bir fırsat verOfiste durum hakkmda izahat alGalate adresine yazıhnası. karşısmdadır Memleketın ana yollarından asfalt Bağdad cadtişmiyormuş gibi 18 mart 1920 de mak üzere gelmiş bulunan Fırıncı miş ve Kaesong'dan başka bir madesi üzerindedir. Tren gibi esaslı nakil vasıtası karşısmdadır. ikinci bir fi'li, kanh ve tam işfial hallin intihabmı onlara bırakmıştır. lar Derneği Başkanı Nuri Baras da Kadıköy ile Pendık ve Yakacık arasuıda işiiyen otobüslerın güile istanbul daha acı. pek acı günYağmurdan korunmak için Mısırçarşıa No. 87 Türk Muşam I Generalin bu teklifini ihtiva eden uşamvardı. Kendisine yeni karar üzezergâhındadır Orhantepe gibi muhteşem bir sitenin de yanında ler geçirdi, çok ıstırab çekti. Millî bacılık Şirketine lutfen geJiniz. Zarif su geçmez yagmurluklan I ıklanrine ekmeklerin düzelip düzelmi bir mesaj bugün komünistlere ulaşve istasyonundadır. Orhantepe de (Drağos tepe) bilindiğı gibi izzeti nefsimiz kırıldı. Buna rağmız gelmiştir. Telefon: 23661. tırılmıştır. Ridgway, bu mesajında yeceğini sorduk. Bize dedi ki: Ankara Evlerı Yapı Kooperatifi tarafmdan çarşı, pazar yerleri, men Türk İstanbul, bütün hamikızıllann Kaesong'dan başka bir ma mekteb, cami, vapur iskelesi, sandal iskelesi, kotra limanı, otel, « Elkmek gene düzelmez. Seyetli ve fedakâr subay evlâdlarını halle muvafakat etmedikleri takGöx Hastaiıkları Mütehassıs gazino, ve plâj, gibi tesıslerle plânlaştınlmış, 50 ev yapılmış ve İstik'.âl Savaşı için Anadoluya gon bebi aşikâr: Değirmenler aene aynı dirde müttefiklerin müzakereleri Muayenehane. Gaiatasaray, şimdi de yeniden evler inşasına başlamlmış büyük bir sitedir. derdiği gibi, bütün silâh depolarını şeki'de un çekmeğe devam edecek yenüemek tasavvurunda olmadıklaAvrupa Pasajı karşısı Büyük Arsalar 1200 ilâ 3500 liradan ibaret olup % 25 i peşin, kave cephaneliklerini boşaltarak için lerdir. Fedakârlık yaparak unun rını açıkça belirrmistir. larn L.% da 75 Uâ 160 lıra taksitle satılmaktadır. Parma Apt 23/1 saat 1619, dekileri kahraman millî crduya kalitesini düzeltmelerine lüzum gö Müracaat: Fazartesi, salı ve cumadan başka her gün receklerini hiç zannetmiyorum.» M M Telefon: «1261. yollan. İdealtepe, otobüs durağında No. 93. Böylece Kürd Mustafa Divanı Neden? Fınncılar istedikler: Harbi ve Damad Ferid kabin» si, değirmenden beğendikleri unu aAnzavur çetesi, Kuvayi Inzibatiye labilecek olduktan sonra, serbest ve İşgal Kuvvetleri zabıtası kar.ı rekabet, her değirmeni çîardığı Baştaraiı 1 inci sdhitede Binda bin bir tehlike atlatan is unu ıslaha mecbur etmez mı? Sellüloit tarak ile taranan saç I tanbul, meçhul bir kahraman gibi, « Düşüncfıiz doğru. Ne yazık baylarla, Hukuk ve Siyasal Bilgi largüzelleşir^ve^dökülmez I zafer için çalıştı. ler Okulunu bitirerek zabıta meski bizim aldığ:mız unu görnr.emize Nihayet 6 ekim günü sabahı muleğine intisab edecek olanlar ayve muayene etmemize imkân yok. zaffer İstiklâl ordusu Gülhane Parnca mesleki bir tahsile de tâbi tu7 Ekim 1951 Pazar günü saat 10 da Beyoğlunda Cumhuriyet Değirmenler birleştiğinden ortadan kından İstanbula girdi. Köprüien tulacaklardır. 1 17/10'1951 tarihinde 20 baş koşum öküzü ile 5 0 6 0 baş Cad. Radyoevi karşısında 195 No. lı Ekin apartımarunın birinci rekabeti kaldırarak bir nevi tröst ve Galatadan geçerek Beyoğluna Bu esaslar dahilinde yeni zabıdana ve 23 inek pazarlık suretı'e Eskişehir Hayvan Panayırında saat katında mevcud ve H. Şahbaz B. İskender ailesine aid zengin çıktı, İstiklâl caddesini takib ede kurmuşlar. Biz onlardan un değil, ta kanunu tasarısı kısa zamanda 10 dan itibaren satılmaya başlanscaktır. stıl eşyalar açık arttırma üe saülacakhr. Tekmüi oymalı Ingiliz ir kâğıd, bir ordino satm a'.ıyoruz. ikmal edilerek Meclise sevkedilerek Taksime geldi. 2 23/10/951 tarihinde 25 baş inek mezbahada kesilmek suretila stili masif şen fürne aŞacından mamul 1 büfe, 1 dresuar, 1 uzun Çalışır Türk İstanbul sevgili ordusuna O kâğıda mukabil değirmenin ne cektir. Eskişehir Şeker Fabrikası Tohıun Üretme Çiftliğinde saat 15 ten itimasa, 6 sandalye ve 2 koltuktan mürekkeb görülmemiş zarafetçeşid un vereceğini hiç bir zaman li Şevrol kavuşmuş; fevkalâde bir coşKunbaren pazarhk suretile satılacaktır. te komple stil yemek oda takımı, kristal yemişlik, şekerlik ve lıktır. Taliblerin luk ve eşsiz bir heyecan içinde, kestıremeyiz. 0nun için de bu va meclisi idare reisi sayın İsmail vazolar, maden vazo, tabak vs. kristal sofra tekımlan, Fransız 3 Çıftlik İdaresince istenilen fiatlar verilmediği takdirde Çiftzinedar bütün memleketi ve kendisini kur ziyet böyle devam edip gıdecek. Hakkı cevablandırdı: porseieni tabak takımlan, Gale, vazo, portüge Sevr Saks dulik satış yapıp yapmamakta serbesttir. (15651) « Hükumet büyük fedakârlıktaran kahramanl^rı sinesine Das Yalnız francala yiyenier kâr edevar tabağı ve biblolar. Hakikî Paris malı üzeri obüson kaph lui tırmıştı; İstanbul o gün sıcak ve cek. Şimdi 120 kuruşa kadar sa lara katlanmak suretile 29 kuruşa Sez stil hârika salon takımı, defa Paris malı tekmili marketeri tatlı sevinc yaşları dökmü^tü. Mü tılan bu nevi ekmek 3540 kuruşa alarak nakliye ve ambarlamasüe 32 işlenmiş nadide bir bahü, içi demir ve çapraz telli mükemmel tareke yıllarmda ordusundan uzak Otadar müşteriye verilebilecektir. kuruşa malettiği buğdayları 23 kuvaziyette Alman piyanosu, Sevr ve Kanton vazolar, Oniks ko ve sancağından mahrum yaşama Tabiî bunun fiatını Belediye tayin ruş 83 santimden değirmencilere lonlar. marketeri ufak masalar, maden semaver, kadife ve Gobveriyor. Bizim sattığımız mal ganın büyük acısı ile yüreği yanmış edecek. len perde ve tüller, Paris malı muhtelif stillerde masif bronz vet yüksek evsaflıdır. Bunu bir kaç olan İstanbul, aslan Mehmedciğme, sizele ve kristalli muhteşem avizeler, İngiliz stili salon takımı, Bakanlığın karan, şimdi, fi'len ay evvel yapılan tecrübe'erde göryiğit subayına ve şanlı. kutsal sanParis malı nadide bir kadm yazıhanesi, Fransız malı ampir stili mevcud vaz yete resmî bir rr^ahi dünüz. Hükumetin verdiği bu ımcağına kavuşmuş; artık ebediyen maun ağacı, komple zengin yatak oda takımı. tekmili bronzlu yet vermiştir. O kadar. Belki de kândan sonra da ekmek ıslah eaynlmamak üzere kavuşmuştu. Paris malı kütübhane ve yazıhane. en büyük ressamlann imzalı değirmenler Ofisin verdiği yüksek dilemezse artık Ofis için müracaat İstanbulumuzun kurtuluş bayvakataloge yağlıboya tablolan, Avrupa sobaian, Singer marka evsaflı buğdaydan bir kısmını ayı edilecek tek çare olarak buğaayını rnını kutlar ve hemşerilerimızi \e rarak francalalık un çekecekierdir kendi öğüterek firıncılara un sat ayaklı dikiş makmesi, kristal su ve şarab takımlan. Philips marbütün vatan'aşlrnmızı tebrik edeka 6 lâmbalı radyo, Paillard marka otomatik 12 plâk çalar gaBu takdirde ekmeğin daha da es rr.ası kaliyor.» riz. yet güzel möblpikap, Younkers marka ocak ve şofben, yepyemerleşmesine intizar edilebılir.» İnşallah buna lüzum ka'rr.az da Bugünkü tören ni halde çamaşır makinesi, bronz saat ve 2 şamdan, bir hayli Anlaşılan yeni kararname de şehnmiz halkı ağız tadile ekmeğini İstanbulun Kurtuluş Bayramı fransızca, kitablar, Acem seccadeleri, mutfak takımlan ve daha ğirmenlere istedikleri gibi hareket yer. Milletin bu başlıca gıdasına münasebetilebugün Taksimde tören sayması imkânsız bir hayli lüzumlu ev eşyası. Fazla tafsilât için yapıtacaktır. Askerî birlikler, izci serbestisinden başka bir şey temin musallat ol»nlan yola getirmeğe Ampir Stil Mobilya Evi. Suterazisi Sok. No. 12. grupları, öğrencıler, saat 10.30 da etmiyor. Yalnız kaçak francaa sa muvaffak olacak bir hükumet uDIKKAT: Sayın müşterilerimize bugün kış saatinin tatbü tanlarm çanma ot tıkanacak. mumun minnetini kazanmış olacakTaksimde toplanscaklardır. İstiklâl edümekte olduğunu haürlatınz. Bu düşüncemizi iyi bir tesadüf tır. Marşını mütakıb bayrak çekilecek M. K. ve saat 11 de geçid resmine başla eseri olarak orada buiunan Ofis nacaktır. Millî Eğitim Bakanına cevab Sabri Çakalof hâdisesi Baştarfaı 1 inci sahifede malumat verilmemiştir. Günlerdenberi zabıtayı ve Savcıraporuna göre tanzim ve tesbit edileceğinden günlerdenberi hâlâ çık lığı meşgul eden fakat çıkmak bilmiyen Morg raporunun gedkmesinmıyan rapora intizar edilmektedir. Evvelki yazılarımızda Çakalofun den mütevellid çeşidli istifhamlar hususi hayatına dair bazı misaller içinde cereyan eden tahkikata, dün verdikten sonra, ölümünün siya»! de bazı soylentiler karışmıştır. Sabri Çakalofun Demir Perde gebir cinayet olmak ihtimalinin kuvrisindeki bir memlekete gitmek ü vetli bulunduğunu belirtmiştik Dünkü soruşturmalarımız esna zere Emniyet Müdürlüğünden pasında da bu ihtimal üzerinde du saport istediği söylenilmişse de ilgili makamlar böyle bir mürcaaat yaranlar olmuştur. Sabrinin Morgta bulunan cesedi pıl:nad:ğını bildirmişlerdir. Çakalofu yakmen tanıyanların üzerinde tetkikler yapan alâkalılardan sızan haberlere göre, bugüne j anlatüklarına göre, Bulgaristandaki kadar elde edilen neticelere istina ! Ziştov lisesini bitirdikten sonra , den Çkal urmasından kalb durmasından Türkiyeye gelen Sabri Çakalof Dişçi j ö ı m e d i g i tahakkuk etmek üzeredir. Fakültesine kaydolmuştur. Bu fakültede başarı gösteremiyen Cesedin kurtlanan kısımlarından bilhassa bojoın ve yüz nahiyelerinde Sabri sık sık hocalarına çeşidli şibüyük oyuklar bulunduğundan, e kâyetierde bulunmas'a başlarruş ve ğer Sabri boğazı sıkılmak veya şiş bu arada Dekanhğa gönderdiği bazı lenmek suretile öldürülmüşse bu mektublarda Türkiyedeki tedris sisnun tesbitinin çok zor olacağma işa teminin bozuk olduğundan şikâyet ret edilmektedir. Sabrinin evinde ederek Demir Perde gerisindeki ve yerde yatan cesedinin yanın memleketlerden örnekler vermiştir. daki komidinde bulunan ilâc şişe Bu durum karşısında Sabrinin siyaleri tahlilhaneye gönderildiği halde si hüviyetinden şüphelenen mekteb üç gündenberi bu ilâclarm mahiyeti idaresi Çakalofun mektublarmı ve hakkmda bir netice alınmamış ve diğer hususiyetlerini ihtiva eden cesedden kesilen bazı parçalar ze bir dosya yapmıştır. Bu sebeble hirlenme olup olmadığınm tesbiti Sabrinin kızıllar lehine çalışan bir ıçin mikroskobik tetkike tâbi tutul ajan olduğunu ileri sürenler de mustur. Fakat bunun neticesi üze vardır. rinde de alâkadar makamlara henüz Feyyaz TOKAB Üsküdar Tramvay İdaresi LE.T.T. ye ilhak ediliyor Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komufanhkları İstanbulun kurtuluş bayramı Ekmekler yeni karara rağmen düzelmiyecek! çeşit, kalite ve fiat bakımından RAKiPSiZDİR! \ MAY SINAÎ BİR ŞIRKET STENO DAKTİLO Dr. Naşid Sunay (Be^oğlu) Tugayımız Korede dün de ilerledi w DA VE T UZUN VADELİ TAKSİTLERLE Satılık Fevkalâde Arsalar Zabıta kuvvetlerine verilecek yeni şekil Büyük Müzayede 1951 KIŞ MEVSÎMİNİN İLK BÜYÜK STİL EŞYA MÜZAYEDESİ . LUXOR% TA I Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Tohum Üretme Çiftüği Miidürliiğünden:. Herse&aU hınlevce qe»ç tfaşlı kaAmveerkelc Belediyeden bir heyet istanbul Komutamna aidcrek şehir adına or1 duva şükıpn "•ını sunacaktır. Akşam Vali ve Belediye Başkanı Gükay tarafından Taksim Gazinosunda bir zivafet verilecektir. BAŞ. DİŞ, NEZIE, ROMATİIMA, ADALE. VE SİNİR AĞRILARİNIA KARŞI Merkez Bankasınm 20 nci yıh Ankara, 5 <Anka) Merkez Bankssının 20 nci kuruluş j'.'oönümü yarın kutlanacakt:r 3u munasebetle, Banka, yarın akşam 20.30 da Ankara Palas salonlarında bir suvare tertib etmiştir. DENTOL Antlseptik Oiş Macunu ile dişlerin» temizler. D E N T O L dişlerinizi çürümekten korur, dişlerinizi beyazlaştırıı ve aâzınızda güzel bir rayıha bırakır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle