14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CTJMHURİYET 8 Ekîm 1951 Fennî Bahisler I r 1 stanbul milletvekiüeri ve Şehir Meclisi üyeleri, idare adanıları bir toplantı yaparak İstanbııl şehrinin ve köylerinin derdleıi ve dileklerile meşgul oldulâr. İnşa edildiği günden bu yana, bir nesi uzakta bulunacağına göre, kaç defa bahis konusu ettiğimT bundan bir milyar sene evvel o «Büyük başm derdi büyük olur.» ; ; ; ; palomar teleskopuna aid scn havıldızı terketmiş, saniyede 300.000 Atalar söziine uygun olarak dünya Bir deneme Tıb Fakültesinde Eldebiyat Fcikültesinin alamadığım testleri Okutmak bir sanatberler, gerçekten, milyonîar har kilometre kat'ederek, bir milyar ölçüsünde büyük bir şehir olan İscanmış olan bir tesisin neler başa sene yorulmak bilmeden ycluna tı r Eğlendirerek öğretmek Herkes Voltaire olur mu? Büyüklerin eserlerile temas Asıl tanbulun derdleri de, dilekleri de rabileceğini gösteren güzel bir mi devam etmiş ve nihayet palomar büyüktür. hüner nedir? Mekteb kitablan skandalı esnasmda bu yazı! sal teşkil etmektedir. dağmdaki teleskopa uiaşnv.ştır. İşte Atatürkün İstanbul için: oİki büyük cihanm mültekasmPalomar teleskopunun neler ba bu ışığm karskteri ile, dünyamıza Bu sene tam istihkakını almıyangibi şaheser bir tercüme yanmda da Türk vatanırun ziyneti, Tüvk lann hakları gene mahfuz Artık gizliyecek bir tarafl kalçard:ğına temas etmeden evvel, bu çok yakın bulunan başka bir yılmeşhur Tom Johns romanının ter tarihinin serveti, Türk milletîriüı madı, okuma bu memlekette güngün büyüklük bakımından dünya dtzın gönderdiği ışığın fcarakteri | kalacak cümesinin dilimizde uğradığı felâ gözbebeği İstanbul bütün vatanden güne azalmaktadır Bunu kirun ikincİ3İ olan Wilson dağı te mukayese edilecek olursa, bundan ketten bahsetm"di. Sonra Univerbir müyar sene evvelki hâdisat Kış mevsiminin yaklaşması ve tab satışı, çıkan kitablann azlığı, daşların kalbinde yeri olan ;ehırleskopunun ortaya koyduğu gersite içi, Üniversite dışı neşroiunan dir.s kütübhanelerin sinemaiar, kahveçeklere temas etmenin faydalı o hakkında, kat'î bir fikir elde et •• havalarm serinlemesi halk taramek kabil olur. fmdan kömür almak için yapıbn haneler nam ve hesabına boşluğu ilmî, edebî, felsefî kitablan, mecDcmiş obnasına rağmen, Istanlacağını zannediyoruz. : ve daima zamaneye uygun ve uy mualan, monografikleri okuyucula bulun ne garib tecellisidir ki, bu Bu noktayı izah ettikten sonra, 1 müracaatleri arttırmıştır. Bir m : 1 • pekâlâ i=bat ediyor. Diğer taıaftan ne üslubda. Eksik, alâkayı çekecek Mezkur rasadhanenin heyetşidet evvel fiatiara vaoılan zam clo son günlerde Ulusun fıkrasında o mevzuları seçmek ve onlan alâ sal bir felsefe ve mantık ile yazrımıza bildirmekte kusurumuz var şehir, Cunıhuriyet devrinde «<nki Eası Dr. Edwin P. Hubble tarafın tesis edilmiş olan vahidi kıyasilere layısile gevşek giden satışlar son kuduğumuz bir küçük test ( = yok kayı uyandıracak bir tarzda o mak demek değildir. En aykırı fi dır. Fakat gene kültür kültür diye devlet merkezi olan Ankarayı inşa temas edebiliriz. Novae adı verilen dan, 25 senelik bir mesai sonunda kirleri bile tatlı bir üslubla yazarak bangır bangır bağırırız. Böyle yazı ve imar pahasina İstanbulu söııkuyucunun önüne koymaktadır. ve infilâk etmekte olan yıldızlann | günlerde hızlanmıştır. Bazı teştK ! lama) da bunu gösteriyor. neşredilmif olan bir raporda kutru küllerin, üyelerine taksitle kjmür ı Muhterem Ord. Prof. Dr. Tevfik Şimdi yazı yazanlanmızm Andre o fikri benimsemiyenlere bile okut ların okunmıyacsğını bilen gazete dürmek lâzımmış gibi, ihmal edil2.5 metre olan teleskopla neler gö neşretmiş olduğu ıışık 60.000 güneş almak imkânım temin etmiş olma Sağlam kendi kliniğine geien, 140 Billy'nin dediği gibi yazı sanatını mak işte asıl hüner budur. ler onları reddeder, tâbiler ise ten miştir. Ankaraya harcanan ve bir rv'Süğü izah edilmiş, dünyamızın ışığına muadil olarak kabul edii larının da bu hususta büyük var talebe arasmda bir küçük istatisBundan başka bizde kitab oku kidini gazetelerin koymıyacağı rek milyan hayli geçen paranın çoğunu j ihmal ve hattâ istihfaf etmeleri ve miştir. Böylece bebek kadar Norr.;nsub olduğu samanyolu manzudımı olmuştur. tik yapmış, netice şayanı hayrettir daha doğrusu yazı sanatının aynı mak hevesini uyandırmıyan bir ek lâmsız eserleri neşretmekten elbet İstanbul ödemiştir. Emlâkinin çomesinden maada, aynca, fezamn vae'nin vermiş olduğu ışık tayin Buna rağmen halk arasmda cski Bu talebe arasında yabancı dilden zamanda okutma sanatı olduğunu siğimiz de tenkiddir. Mesclâ tek te çekinirler. ğu İstanbulda olan VakıPar İdaresi ve tesbit edildikten sonra, elde bir muazzam sayıda yıldız ailelerile bile İstanbuldaki camilerin vesamesafe cetveli bulunacak, artık istihkaklarını tamamen alamıy^cat kitab hattâ tıb kitabı okumıyan unutmaları okuma ve kitab buh parti rejiminin başhbaşına bir fikri Veihasıl eğer gencliği okumaya irenin harab olmasına bedel »Vndoldurulmuş olduğu zikredilmiştir. lar yüzde 98, edebiyata asla alâka ranmı doğuracağını bilmemeleridir. edebî hâdisesi sayılacak olan ve ı.ıılbundan sonra, pek az bir hata ya durumda olanlar bulunmakta ' Bizim samanyolumuzda milyara bu sene r.oksan kömür aldıkbr: gösterm:yer..er yüzde 91, Chdlbuki ! Okuyucuyu teshir edecek dcrecede lete belki miiyonlara oturan klâiik alıştırmak istiyorsak elbirliği ile hu karanın imarına yardım etmiştir. yakın yıldız mevcuddur. Wilson parak, yıldızların mesafesi, büyük için gelecek senede kendilerine b tıbbiyenin edebiyat ile alâkası taokutma sanalmı maruf tabirle Böylece öz evlâd Ankara zorla şi?i' olmasa bile hoşuna gidecek tarzda ler tercümesi hâdisesinden ve tedağı teleskopile tesbit edilmiş bu bir kat'iyetle tayin edilmiş oiacak miktasdan fazla kömür verilme rihî bir şöhreti hsizdi yazık!) Namin ettiği veya edemediği fay kalkındırmağa çalışmalıyız ama şu rilirken üvey evlâd İstanbul da yazı yazmağı ihmal ettiğimiz müdür. lunan samanyollamun adedi 100 mesinden korkmaktadırlar. Kömü mık Kemalin bir eserini bile oku detçe kitablar kütübhanelerin, ki dadan toplu bir surette kimse bah mekteb kitablan skandalı devam söndüriilmüştür. Ankarada sudan milyona yaklaşmış bulunuyor. Böyle bir tayin yapıldıktan son Satış ve Tevzi Müessesesinden 3İ mıyanlar yüzde 89 (haibuki bir za tabcı dükkânlarının raflarında toz setmedi. Mütehassıslar kendi ı u ettiği sırada benim de okutma san ucuza alınan toprakların merresi kâinatm dığımız malumata göre, bu durum manlar bu eserleri tıbbiyede ez lanmağa mahkum olacaktır. Oku belerine aid tercümeleri alıp ayn atına dair söz etmem bilmem ama yüzlerce liraya satılırken İstan'ouŞu noktayı şükranla kaydetmek ra, muhteJif senelerde, yüzde 70 e yakındı) yueulann hoşuna gidecek tarzda ayrı tenkid etmediler. Meselâ kim biraz gülünç ve yersiz olmadı mı lun yangın etme>:rir. berliyenler yerlerindeki kıymetll fsteriz ki, palgmar teleskopu zaten istihalesini takib etmek de kabil da olanların endişe se «Lukianus'dan seçme yazılar n dersiniz? felsefeye alâkasız arsalar, birer harabe halinde öıraelde edihniş olan geniş bügiyi tevsi olacaktır. Burada en mühim noku mahal yoktur. Meselâ, istıhkakı 2. felsefeye, hele demek onlara dalkavukluk etmek kılmış ve para etmez olmuştur. etmekle mükellef bulurunaktadrr. kâinatın geçirmekte olduğu istiha ton olup da bu sene bir ton kömür duranlar yüzde 98,6 (haibuki tıbalmış olanlar, gelecek sene, ister biye an'anesinde okumak değilse Hattâ lddia olunduğuna göre, beş lenin sona ermemiş bulunması, bilİstanbulun bu ihmali, uzun yd';"i&i!jLii&iüij^ metre çapındaki aynayı haiz t e âkis devam edegeünesidir. İşte ya lerse, gene 1^ ton kömür alaoile bile cebde bir felsefe kitabı gezlar devam ettikten sonra. muhTedirmek de vardı). Din hakkında leskop, insanoğlunun görme kabi pılan vahidi kıyasilerin ehemmiye ceklerdir. . rem Celâl Bayar, Başbakan oldukdüşünrmyenler yüzde 98 veihasıl liyetini, «nlmütenahi» dediğimiz u ti bu bakımdan da kendini göstertan sonra, dünya ölçüsünde bir nahep böyle gidiyor. Yalnız bir tek zine olan bu şehrin ehemmiyeti nizaklığm civanna kadar uzatmağa mektedir. Kâinatın haikedildiği raSağlık Bakanının tetkikleri olsun roman okuyanlar yüzde 50 yi hayet takdir edilerek ilk imar haremuvaffak olmuştur. Gerek evvelkl mandan bugüne, insanoğlunun ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr ketlerine teşebbüs edilmiş ve rahyazılanmızda ve gerek radyo ko fennin mevcud olmadığı zamanlar Ekrem Hayri Üstündağ dün Şişli Çocu bulmuş, fakat en sevdiği bir gaokumıyannetli Rcfik Saydamın İç İşleri Banugmalanmızda tebarüz ettirdigl dan ve yaşadığımız şu ana kadar, hastanesint ziyaret etmiş Ve tesislerin zetenin başmakalesini lar yüzde 8 e varmış (başmuharkanlığı zamanında, imarcılıktaki bü miz gibi, palomar teleskopu, Me tetkikleri yapma imkânını verecek gözden geç'.rerek gerekli izahatı altnıstır. rirlerin kulakları çmlasın). İşte bir yük başarısım Manisada isbat etrlhte hayat var mıdır, yok mudur? baska hiç bir temeltaşı bulunmaBakan bu akşam trenle Ankaraya ha tıb hocasının aldığı netice budur. miş olan Dr. Lutfi Kırdar, 1938 şeklindeki basit bir suale cevab dıgına göre, en mühim ifşaatı, gene reket edecektir. Bundan bir çok seneler evvel Earalık ayında İstanbul Valisi ve vermek emeündd dağildir. Bilâkiı palomar teleskopu yapacak, çok uValiye gönderilen tehdid debiyat Fakültesinde de böyle bh* Belediye Beisi tayin edilmiştir. Fasenelere taksim edilmis sistematik zakta bulunan bu semavî mevcudeneme yapıldığım ve alınan nemektubu kat ne yazık ki Dr. Lutfi Kırdar işe bir çalıjm* plânına göre, daha çok diyetlerden gelen ıjığın, ne scbebİstanbul Valisi Fahreddln Kerim ticelerden bir kısmım işitmiştim. başladıktan 9 ay sonra 1939 eylulü esash bir noktayı tavzih etmek va den âdeta «yorgun argm hale düGökaya on beş gün kadar evvel bir Sualleri ve cevablan bana okuyan başında İkinci Dünya Harbi çıkzifesile tavzif edilml» bulunuyor: şerek» ihtizaz enerjisini kaybetti tehdid mektubu gönderılmiştlr. Bir nır profesör bir çok riealarıma ve istir 1 mış ve İstanbulun iman işi bin bir Kâinatı tcşkil eden yıldızlann ğini, astronomlann kulağma fısh haslası tarafından gönderildiği tahrri hamlarıma rağmen bir türlü vergüçlüğe maruz kalmış, şehircilik ne şekllde muazzam enerjilerlni te yacaktır. Zira, son tetkikler gös edilen mektubda içklnin kaldırılma medi. O neticeler lise tahsilimiz mütehassısı Prosfun plânlarından min ettiklerini meydana çıkarmış, termijtir ki, bir milyar ışık senesi dıgı, kadınların açık gezmelerlne man hakkında daha çok derin fikirler İngiltere yakında yeni »eçimlere raymı gezdirmek gibi işler de var lumat edinmek Istemesi pek tabi pek azı tatbik edilebilnıiştir. bu esnada takib edilen yolun, me uxakhktan gelen şualar, güneşten olunmadığı takdirde Gökayın ve mal verici ve bizi düşünüp bir karara yetlndekl memurların öldürüleceğ idir. selâ bir milyon aene evvelkine naGeçen pazartesi günü Hava Harb sevkedici ( = edifiant) mahiyette girecek, «Parlamento azaları» nı dır. Heie yaz aylannda, bir Pargelen fuaîara nazaran daha düşük bildirilmektedri. Büyük postaneden posyani milletvekillerini yenileyecek. lamento azasımn, haftada en az iki Bu işin iyi taraflan da, kötü ta Okulunun açılış töreninde bulunzaran farklı olup olmadığını tesbit frekanstadır. Bugün henüz kat'iyet toya veriîen ve altında Mehmed Arslan idi. Yazık ki hatınmda kalan bir Bu münasebetle «Parlamento Azalmzası bulunan mektub Savcılığa tevdi iki cevab vardır: Tanzimatı Haysabah, bir kaç saatini bu seçmen raflan da vardır. Parlamento aza mak üzere. bir askerî uçakla Eskietmek, aynca orada ne gibi hâdile iddia edilememekte ise de, bu edihnij ve tahklkata başlanılmıştır. sınuı vasıflarından birisi de mem şehire gidip gelirken Kazhçeşmesatuı cereyan ettiğüıi ortaya koyariyenin bir hayır cemiyeti, Mithat 8i kimdir? Ne işler görür?, Kendi gezdirme işine hasretmesi Kuvvet«yorgun, argm» ışığm frekansı düsinden neler beklenir?» suallerini le muhtemeldir. (Bu çeşid gruplar leketin kanun vâzılanndan biri o den çırpıcıya kadar uzanan geceGelir vergisi tahsilâtı rak, bütün kâinata kabili teşmil blr Paşanın XVII. asırda bir sadrışük olduğu' gibi sürati de, sanki luşudur. Avam Kamarasında bu kondu kasabasmı görünce bu şehvahdet tesis ederek, şümul'.ü bir Defterdarlıktan aldığımız malumatı âzam, Eflâtunun Amerikada doğ cevablandıran W. F. Deedes isimli arasında şahsan beni en zıyade mütemadiyen koşmaktan yorulmuş göre, ekim ayının birlnci günü gellr bir Parlamento azası tarafından >a derde sokan öğrenci gruplarıdır. vazifesini hakkile başarabilmesi için rin imar plânının ne hale geldiğini Stanunlar silsilesi vüeude getirmuş bir zat olduğuna dair cevabokuyabilmek, tetkik edebilmek, acı acı düşündüm. Prost'un plânıgibi, 100.000 kilometreye düşmüş vergisi tahsilâtı 787 bin ve 2 nci günü mek. lardı. O zaman anlamıştım ki bu zılmış olan bir yazıyı gerek «Günün Mubarekler lüzumundan fazla zeki günün hâdiselerini yakinen takib na göre Yedikuleden Sirkeciye kabulunmaktadır. Yani normai ı^ık 64 b!n llrayı bulmuştur. hallerimiz, noksanlarımız ayıb gibi mevzuu» oluşu bakımından, gerek oluyorlar. Tarihleri hatırda tutmak Ayın o.nuna kadar hlç bir muamel Gerçekten bugünkü mügahedeler, süratinin üçte biridir. edebilmek için kâfi derecede vak dar uzanan demir yolunun iki taHaibuki se bizimkinden bir hayli eski bü bakımından hafızası bir hayh zayapılamadığından verglnin tah?ill em örtülmek isteniliyordu. kâinatın dünyamızı teşkil eden mayük bir demokrasiden bazı dersler yıf olan ben. bir de bakıyonım ki te sahib olması lâzımdır. Bu da ne rafmdaki kulübeler, demiryolile Acaba daha uzaklardan gelseydi. val kamınu hükümlerine göre alınma bunda eğer ayıb varsa yalnız taden ve unsurlardan ibaret olut,ğudemektir? diye sorarsanız, size obir beraber kaldırılacak, orası imar çocuklar hatamı enerjisini tamamen kaybeder miy sına ancak bu tarlhten tonra müracaa lebey». okuyuculara râci değildi. almamız ihtimali bulunması bakı bacağım kadar nu, yani aynı yapıdan, aynı haparlamento azasınuı faraza Alman edilerek mesken mahalleleri, arkeedilebilecektlr. Çünkü yazı yazmak bir sanat ise, mmdan sütunlanmıza geçirmeyi düzeltiveriyoriar. (Hoş, bu genclemurdan halkedilmiş olduğuau or di? Demek oluyor ki, daha büyük ya meselesi, Marshall yardımı, Asokutma da bir sanattır. Bu sanatın faydalı gördük. Yüregire ameliyat yapılması rln, ziyaretlerinden hemen bir gün ya hidiseleri, Iran meselesi hak oloji sahası, rıhtımlar, caddeler ve taya koymuş bulunmaktadır. Sa çapta aynayı haiz teleskoplar da sırrını okuyucuyu eğlendirecek evvel, tarih derslerinde Westmins kında tam malumata sahib olması Nice (Nis) teki meşhur Promenade yapılsaydı, kendisine ışık, yolda ihtimali var Memleketimizde, parlamento azadece bu mesele, mühim bir rauamdes Anglais gibi bir sahil bulvan Birkaç gün evvel bir otomobil kazas yazıiar yazmakta bulanlar vardır lığı mesleği son nesil içinde bir ter Sarayı hakkında epey malumat iâzımd'.r» rr.ayı, ışığın bize bir milyon ışık kalarak, gelemiyeceğine göre kâicevabını verebilirim. natın nihayet sımrını görmek ka geçirmij olan Adana eski mllletvekil Bunlara karşı değerli edib ve hayli ehemmiyetli değlşiklikler ge toplamış olduklanna bahse girmek Ama iş sadece bununla kalmaz. yapılacaktı. Edirnckapı ile Topkapı senesinde gelebilecek kadar uzakarası spor sahası ve koşu alanı lerinden «Yeni Adana gazetesU eahlb' muharririmiz Nurullah Ataç Ulusta çirmiştir. Meselâ, Birinci Cihan de mümkündür ya!..) ta bulunan yıldızlann bile celer bil olamıyacaktı. Parlamento azası, bugün, seçmen olacaktı. Şimdi bütün o birbirine ve baamuharrlrl Ahmed Remzl Yüregir yazdığı bir makalede Auguste Harbine kadar, parlamento azakden, ne gibi unsurdan yapılmış olHafta sonları Parlamento azalan lerinin gundelik hayatları hakkın omuz vermiş, ahşab harab binalar, Palomar teleskopuna dü§en bir dün blr konsultasyon yapılrmştır. Ken dufu meselesini ayduılatmi} olu mühim vazife daha var, o ia, kâi dislne bir kafa tası ameliyatı yapıl Breal'in oeğlendirerek öğretebilir rmın şahsî servet sahibi olmaları, için hemen en rr.eşgaleli günlerdir. da da kifayetli malumat sahibi ol kulübeler, barakalar, tcneke tvler siniz, egitebilirsiniz ya, eğlend're zarurî değilse bile epey faydalıydı. Malum olduğu üzere bir İngiliz vayor. mak zorundadır. natuı bir merkezi olup olmadığının ması muhtemel görülmektedir. durduktan başka. <;eniş bir sahayı rek alıklaştınrsınız da» sözünü Şu sırada ise, herhangi bir parti tandaşı için hafta sonu âdeta şahsî tayinidir. Bugüne kadar yapılan Camie giren sarhoşlar Şu halde, büyük dün meselelerini da onlarla hemhal gecekondular zikrettikten sonra diyor ki: Diğer taraftan yekdiğerinden taiçin, namzed seçiminde »ervet sa bir mülk mahiyetindedir. Fakat, Evvelkl akşam Fatih mamen müstakil olan bu güneş tetkikler kat'î bir malumat edinil sinlrlendiren müessif Camiinde halk hibi olmanın bir rol oynamadığını bu kaide Parlsmento azasına şa falan tetkik ve takib edebilmek için kaplamış bulunuyor. bir hâdise ol zamatna ihtiyac vardır diye düşünmanzumeleri arasındaki mesafe o mesine imkân vermemiş olacak ki, muştur. söylemek kabildir kanaatindeyim. «Bir eğlendirme dilegidir gidi Bugün artık bir namzedin para sa mil değildir. Avam Kamarası c.\ı mek, yerinde görünmekle beraber, İstanbul uzun vıllar ihmal edîlkadar muazzamdır ki, ışık bir man âlimler bu babda ketumiyeti muFatlhte b'.r meyhanede bir hayli ma günü erkenden celseyi kapamemiş ve bütün Avrupa şehlrlelçkl lçen Hamdi ve Lutfi adında ikl yor: Okullarda çocukları eğlendi hibi olmağa ihtiyacı yoktur. Bu makta ve azalar hemen derhal se seçmenlerle sosyal teması da hiç bir rinde göıdüğüm gibi fakir insaıılar zumeden bir başkasına, bir milyon hafaza etmektedirler. gazetelerde, nunla beraber, Parlamento Azasısablkalı, sarho} bir vaziyette Tatlh Ca rerek öğreteceksiniz, senede varabilmektedir. Son zamanlarda ortaya atılmıj çim bölgelerine hareket ederek zaman bir vakit israfı telâkki et ve işçiler için bahçeli kiiçük evlermilne gelmisler ve namaz kılmakta olan dergilerde, kitablarda okurları eğPalomar teleskıjpunun aydınlat olan bir faraziye de kâinatın halk halkm küfür ve hakaretlerde bulun lendireceksiniz. Böyle eğlendirirken nın aynca bir mesleğe, bir işe ?a belki de hemen o akşam bir iki memek lâzımdır. Zaman zaman me den. yahud büyük bloklardan mütığı başka bir nokta da, nâmütena ediimesine devam olunduğuna dair muslardır. Hadisenin devriye pollslerlnı de bir şeyler öğreteceksiniz. Yalan hib olması lüzumu üzerinde dur resmî toplantıya iştirak etmektedir selâ bir «birahaneo de öyle bir va rekkeb ucıu mesken mahalleleri tandaşa rastlıyabilirsiniz ki bu va kurulmuş olsaydı. elbette bu gehi uzaklıktaki bu güneş manzu dir. Öyle anîaşılıyor ki, tabiatin blldlrilmesl üıerine aabıkalılar yaka değil, öğretirsiniz ama nedir öğ mak mümkündür. Zira, bu saye ler. de Parlamento azasımn siyaseti protandaşın beynehnilel meselelerin manzumelerinde, dünyamız iklimin felsefesile meşgul olanlar, çoktan lanarak, tahklkata baş'.anılmıştır. rettiğiniz çoğu boş, bilinmesi ge fesyonelliğe Cumartesi günleri de bir çok zi muayyen bir safhası hakkındaki cekondular mantar gibi gelişigüzel dökmesi önleneceği Dünkii yangın de seyyarelerin de bulunabileceği faaliyete geçmişler, meydana, çok yerden bitmez; suyu, elektriği. karekli olmıyan şeylerdir.s gibi, aynca parlamento komisyon yaretler yapmak, seçim bö'.gesin görüşleri, en az bu gibi işlerih koihtimalidir. Ancak bu seyyareler mudil bir iürü ihtimal çıkarmışDün sabah Küçükpazarda büyük bl naliz.asjonu, cadde ve sokaklan, deki mahallî âmme faaliyetlerine Ne kadar doğru söylüyor. Hemen lanna da, gene bu sayede, muayyen nuşulduğu ve bu gibi işlerin müte çarşısı. pazan. okulu. karakolu ve de hayat olup olmıyacağmın tayi lardır. İşte bunlann halli, teyidi, yangın olmuştur. Kıbleçeşme caddesin iştirak etmek, mahallî meseleieri ni, dev teleskopa ve onu idare e tekzibi gene palomar teleskopunun de 79 numarada kunduracılık yapan Al: hemen bu sözlerin ardısıra Vol bir meslek sahasında ihtisas ve en hasssıslarını çatısı altına topladığı sairesile muntazam bir mesken kaYükaeUn dünkkânmdan saat 7 sularındı taire'in insanları eğlendlrerek dü yeni malumat sağlanmış olacakt'.r. yerinde tetkik etmek ve seçmenden heyetşinas ordusuna düşmü omuzlarına yîiklenmektedir. sebebl henüz anlasılamıyan blr yangın lerle temas etmek lâzım gelir. Seç farzolunan Westminster'de duyabi sabası kurulmuş olurdu. Böylece şündürdüğünü hatırlatıyor; fakat yor. Şu halde, eskiye nisbetle, Parla menler Parlamento azalannı yüz leceğiniz her hangi bir cyüksek mü İstanbulun 1953 te kutlayacağımiJ! Bir yazısıru makalemize esaa o çıkmıjtır. Keyfiyet derhal ltfalyeye Ataç diyor ya, onun gibi hem blldİTİlmlşse de kunduracıya bitişlk b mentonun giriş kapısı bir hayli pe beyüz görmek isterler ve bundan talea» kadar değeri olabilir. Her 500 üncü fetih yılrlönümünde, KaPalomar teleskopuna düşen mü larak aldığımız, Howard W. Bla çakcı ve tuhaflyeci dükkânile ahşab bir eğlendirmek, hem düşündürmek nişlemiş buna karşılık, bu kapıdan zevk duyarlar. Esasen bu da hak halde ben kendi hesabtma bu mak tihin orduîâhını kurduşu yerler, him vazifelerden birisi de, bir mil keslee, bir yerde şöyle diyor: ev ltfalyenln müdahalesine rağmen ta bugün kimin haddine düşmüş? aştıktan sonraki yol da bir hayli sadla bir hayli vakit sarfettim ve bu modcrn şehircilik prensiplerine isnıamen yanmıştır. yar sene evvel, ne gibi semavî hâ« Bütün bu serdettiğimiz müOkutmak sanatı yalnız güldüre zorlaşmıştır diyebiliriz. Gerçekten, landır. Mahallî teşkilâtın yirmi kıymetin israf edilmiş olduğu kana yan eden acayib ve iptidaî bir köy diselerin vuku bulduğudur. Böyle [âhazalar, semaya bakan insanm Kulak, burun, boğaz mütehassıs. rek okunacak yazilar yazmaktan yanm asır ev\'el bir Parlamento A hattâ bazan ziraat bölgelerinde elhaline gelmer. b" mamure olarak li kadar şubeye bölündüğü var atine asla ulaşmadım. bir tayini yapmak için yeni vahidi tahayyül ve tasavvur ettiği ihtiibaret olsaydı iş belki kolay olurdu. zası takriben 8000 kişiyi temsil etlannın kongresi dır. Parlamento azasınm bütün Bittabi bir müvazene tesisi de yüzümiize gülerdi. kıyasilerin ftesisi lâzım gelmiştir. mallerin, muhtelif ilhamlarla geEvvelkl gün Sağlık ve Sosyal Yardım Fakat iş böyle değildir. İnsanlan mekte idi. O zamanlar Avam KaBüyük İstarbul şehrinin ve İsBunlann ne olduklanna işaret et nişlemesi değildir. Zira, meydanda Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağın mütemadiyen güldürecek şeyler o marasmdaki mesai saatleri de îpey bunlann sosyal faaliyetlerile yaki şarttır. Muhakkak ki bugün Bakar.meden evvel, halihazırdan bir mil bazı pratik imkânlar mevcuddur. blr konuşması ile çalı?malarına bajlı kumağa mahkum ediniz, bir müd azdı. Hususî bazı ahval haric, de nen alâkadar olmak ve bunlarm lar lüzumundan çok fazla çalışmak tanbul vilâyeti k<iv ve kasabalanher birinde hiç olmazsa senede bir yar sene evveline nasıl dönüJebi İşık bir enerjidir, ve atom enerji yan, kulak. boğaz; burun mütehassıs det sonra ondan da bıkar ve belki vamlılık ihtiyara bırakılmıştı. O defa bir konuşma yapmak mecbu zorunda kalmaktadırlar. Bunlar nın derdleri ve düekleri büyüktür. heklmlerinln kongresine; dün; Çapa anvakitlerinin büyük bir kısmım işleri Bunlan karşılamak için toplantılar leceğini gözden geçirelim. sinin bazı şekiileri ile bir benzer flsinde devam edılmljtir. Kongrede Sağ onlan okumağa başlamadan evvel devirlerde esasen hepimiz çok daha riyetindedir. dışındaki merasimlere, şu veya bu yapan milletvekillerinin, Şehir Mec Kabul olunduğuna göre kâinatın lik göstermektedir. Buradan ah lık Müdürü Dr. Faik Yargıcı, tanın beyninde bir şeyler varsa bir de ağır seyirli bir hayat sürmekte idik. konuşmalara, lisi üyelerinin ve idare adamlannın Unutubnaması lâzım gelen mü umumî toplantıda nihayet noktası 100 milyar ışık se nacak cevablar, ilmî lâboratuarlann mıs doktorlarımızla, basın temsilcllerl bakar ki o kahkahalarla sarsılan Bu sebeble, koltuk peşinde koşmıyan bir Parlamento Azasınuı ken him bir nokta da, parlamento aza parti faaliyetine, konferanslara ayır Allah yardımcısı olsun. Fakat yalfaydalı keşiflere ulaşabilmesi için hazır bulunmuşlardır. DT. Ziya Naki dimağı büsbütün boşalmışür. nesi uzaklıktadır. Binaenaleyh budini rahata vermesi mümkündür. sınuı sadece kendi mensub olduğu mak mecburiyetinde kahyorlar. Bu nız Allahm yardımmı dilemekle bu gün, Palomar teleskopunun ayna bir mürşid rolünü oynıyabilecek Yaltırımın. .Nadtr olan koll baslllerln Figaro Litteraire'in cumartesi kulakta yaptığı r.tihab ve ihtllât» lar Zaten bu iş için ona para falan da partiye bağlı seçmenleri değil fa bakımdan, bu derecede meşgaleden iş bitmez. Hükumet de yardım etsına varan ışık, bir milyar :şık se tir.» mevıuundaJd tebllğl genlj blr alâka musahabelerini yazan Andre: Billy verildiği yoktu. kat herkesi temsil ettiğidir. Bu iti sonra şu fırtınalı dünyada hemen melidir Çünkü İstanbulun iınan, toplamıjtır. Raporların okunmasını mü geçende Jean Guitton'un «Z'hin barla parti faaliyeti dışmda, İngiliz bütün siyaset adamlannın karşısına bir devlet işidir. teakıb ikl tıbbi film gosterilmşitlr. işlemesi ve okuyanlarla yazanlara Birinci Cihan Harblnden sonra Kongr» üyelerine dün gece Beledlye nasihatler» adh bir kitabmdan Parlamento Azalanna senevî 400 tarzı hayatın dokumasını teşkil e dikilen dehşet verici meseleler müSUNA TANYEIİ den çeşidli mahallî teşkilâta ve haGatlnoıunda btr ziyafet verümiyür. bahsediyordu. Bu kitabın müellifi İngiliz liralık (Bugünkü rayicle yırsever gruplann gönüllü faaliye vacehesinde Bakanlarımızın salim Kongre bugün sona erecektlr. ile kafa ile düşünebilmek imkânına sadiyormu} ki «üslub sönük (yani 3120 lira) bir maaş bağlandı. Son üne de kabşmak şereftir. Nesfani Kayalıbay karan hib olup oimadıklarını belki de meNAZİR ÖZCEĞİZ Karadenizde fırtına başladı tumturaksız) olmalıdır. Bu, üsra, bu miktar 1937 de 600 ingiliz temyiz etmemiş Aynca parlamento azası seçim Karadentzde :": iına beşlamıştn. Bu Nikâhlandılar. Muraffer Kayalıbayın karde»l Nesiml ub süslemenin eski kaidesidir. lirasma (4680 lira) ve 1946 da da dairesindeki kulüblerde, «biraha rak etmişsinizdir. Daha az bir nisbet dahilinde, Parlamento azalan da, yüzden bir kısım gemi'er limanlardan Kayalıbay mahkemenln Ömer tnönü Yaratmak, sonsuz mümkün şeyler 1000 İngiliz lirasına (7800 lira) yükİstanbul 3/10/951 hakkında verdiği beraet karannı tem arasından ancak birini ele alarak seltildi. Bu, ilk bakıma insana bir nelerı (1) de kendini evinde imiş tıpkı Bakanlar gibi, çok kısa bir za çıkamamışlar ve rötar yapmışlardır. gibi hissetmenin usulünü bilmeli man içinde pek çok işler görmek SALONLARINDA yiz etmediğini blldirmlştir. Tedaviiîdeki para diğerlerini bırakmakla mümkün o hayli para gibi görünürse de, maaşıdir. Halkın naba buralarda atmakMerkez Bar.kasının son yaymladığı lur... Orijinal olabilmek için şart na mukabil Parlamento Azasımn ta, umumî toplantılara iştiraki ha arzusile maluldürler. 17 den 19 a kadar ı Kiiçük Haberler j dili iyi bilmektir, yani eski inşa bir hayli çalışmak hattâ bir hayli Demokrasi fazlasile titizdir. Tem bültene gbre tedavüldeki paramızın ür ve hayallerinden dahi geçirmi1097.637.6S4 liradır. Gecen DANSLI MATİNE tarzlarına alışık olmaktır. İşte bu masraf etmek zorunda olduğunu yen kimseler içlerini buralarda dök silcilerinden bir meddahın, bir ha miktarı nazaran 20.991.080 lirahk bir haftaya ie PİYASAYA gelen haberler kahve fiatlarımn menşe'lerlnde eağlamlığını nun içindir ki talebeyi bazan anla da kabul etmek lâzundır. Kadınla mektedir. Bu bakımdan «muvaffa yır cemij'eti memurunun, bir avu artış vardır gösterraektedlr. Fiatlar az miktarda da madan öğretmeğe bile mecbur et ra da rey hakkı tanındıktan sonra, kıyetli bir parlamento azası olmak katuı, bir kanun vazımın, bir dost olsa her gün biraz yükselmektedir. Bu meden klâsik tahsil verilemez. A bugünkü parlamento azası 40.000 için gerekli başhca vasıf nedir?» ve bir sırdaşın vasıf ve meziyetleÖLÜM gün lçln Istanbulda kahve 710720 ikârdır ki en iyi kaide bütün san 60.000 seçmeni temsil etmektedir. diye •orarsanız, bana öyle geliyor rini bir araya getirmesini ister. kuruş arasmda müşterl bulmaktadır. " Yumuşak vuruşfu "' Belediye Fen heyetl mühendifilerinBugün işlerimizin harikulâde ki, bu suale «kuvvetli bir hazım Sonra. eskiden seçim mücadelesi* SAĞLTK Müdürü Dr. Faik Yargıcı at işlerinde olduğu gibi, nümune, den merhum Ahmed Refik Beyin eşi. bu cazip model olarak alman yazılarla tek denilebilecek derecede mühim bir cihazuıa sahib olmak» cevabını ve nin sadece seçimler esnasmda yapı Buca Bucak Müdürü Hıdvan Kipuralın dün Tekirdağına gltmlştlr. * KARADEXİZ hattmda çalışan va rar tekrar temas ve daima büyük miktan Whitehall'da ve Bakanlık rivereceğim. nefti yazı makinesi lıp, iki seçim arasındaki siyasî faa Dblası. Yüksek Mtıhendis İrfan, Hüshü; purların kif t«rifeleri 15 ekimden ltl üstadlann eserlerine müracaat et lar vasıtasile Avam Kamarasında liyetin bir iki gösterişten ibaret Recai Özacar ve Muhterem Tokerin anGörüyorsunuz ki parlamento abaren tatblk edilecektir. nelçri Tekel Başrrüdür'.üğü kısım âmirmek, bir kelime ile onlarla ijdce temerküz etmif bulunmaktadır. gözlerinizin zasuıuı seçmenlerine karşı mükel olduğu devir de artık geçmişe kanş lerlnden Kemal Tokerin kayınvalidesl *9 EKİM ıa:ı günü «Elsewhere» lsdolmnş olmaktır». Haibuki yukamlnde, tngillz bandıralı blr yat limaHalkın terfihi modem devlet 0 lefiyeti üzerinde bir hayli durmus. mıştır. Bugün iki seçim arasmda is salihaîı nis\"ar.dan Bayrm nki küçük istatistik gösteriyor ki zerine yüklendikten sonra, farla bulunuyorum. Bunun da başhca tirahate çekilecek zaman yok gibikoruyucusudur nımıza gelecektir. MÜKERREM ÖZACAR ATRAKSİYON ORKESTRASI * BREZİLYANTN Ankar* Elçlal M. yeni yetişenler eski üstadlarla meş mento azası da seçmenlerine bu re sebebi, son senelerdeki değişiklik dir. Bu itibarla. bu değişiklikleri de Branco dün şenrimize gelmlstlr. bu olmak şöyle dursun, onlan o fahı ulaştıracak memur durumunu ılerin başlıcalaruıuı bu sahada göze göz önünde tutmak zorundayız. Zi Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenave * AMERtKANIN Moskova ataşenazesi 6 10'951 cumartesi günü Balat iktisab etmiş bulunmaktadır. Bu çarpmış olmasıdır. Gerçekten, bir ra, yorgun bir politikacı pek bir işe Çiniliçeşme 24 sayılı evinden kaldırıvalı Mr. Draln dün jehrlmize gelml}tlr. kumuyorlar bile. M P ANY OL * İSVEÇLt Jeolojl Profesörü M. EkGene tekrar edeyim ki, okuma gün bir Parlamento azasına gelen parlamento azasınuı seçim daire yaramaz. Hattâ, bazı bazı böy'.ele larak E>iib Sultan Camiinde öğle nalund üün eehrtmize gelmiştlr. Profesör, zevkini uyandırmak lfolay bir iş. mektublann miktan, her gün, elli sindeki parti teşkilâtına senede rinin zararlı bile olduklan variddir. mazır.ı müteakıb aile makberesir.de memleketimizde tetkikler yapacaktır. değildir. Güldürürseniz okumaz da Allahın yi bulmaktadır. Bunlann on on iki meselâ 1000 ingiliz lirası bağışlayıp Bugünkü hayaümızın seyri çok sür ve tevdi rahınet ve mağfiretine emar.et kılmacaktır. * SUVAT vapuru dün sabah saat 6.30 ğlatırsanız okurlar mı, o da detanesi, Parlamento azasınuı vasıta senede iki, çok çok dört defa seçim atlidir. Kimbilir. belki kanun vâz.ı'da Köprüdekl KadıkSy lskeleslnin blr REVÜSÜ il. Dil değişikliklerini okumaya sız olarak temas edebileceği Ba dairesine uğrayıverdiği günleri çok, lanmız bu sürati tahfif yolunda bidubasına çarpmıştır. * İRANDAN memleketimize gelmlş mâni olan sebeblerden biri gibi kanlarla halledilmesi gereken şahsî geride bırakmış değiliz. Bugün ise tam kadrolan ile olan 132 kisillk blr jahudi kafilesl göstermek de beyhudedir. Bugün meseleleri ihtiva etmektedir. A seçmenler parlamento azasına se rer nümune olabilirler. Çeviren: M. Kenan Kan dün Buntaj vapuru ile Hayfaya mütetam okuyacak çağda bulunanlann vam Kamarası, cenede takriben o nede 1000 İngiliz lirası kazanmak vecclhen llmanımızdan ayrılmıstır. Nüshası 15 kuruştur hemen hepsi Yahya Kemaiin şiir tuz bes hafta toplantı halindedir. imkânını sağlarruş bulunuyorlar ve Masanızı evvelden ayırtmak (1) «Pubs kelimesini, buralarda Abone şeraiti Tiirkiye Haric için lutfen 82270 veya 82279 EKİM 6 MUHARREM 4 1 lerini, Nurullah Atacın nesrini ve Resm! olarak mesai her gün, öğ hemen hepsi bu işin nasıl beceril hemen daima bira içildiği için cbi1092 DENBEKf İSVEÇTt İMAL EOİIEN Lira Kr. Lira Kr. diğini yakından görmek istiyorlar. rahane» şeklinde tercüme ettik. ıattS bu Scizin yazılannı da anh leden sonra 2,30 dan gecenin 10 una numaraya telefon ediniz. BİR FACIT «AMUIÂTIDIR. Senelik 42 00 81.00 En nihayet, maluma ya, hiç kim Haddi zatında, daha ziyâde eski a 3 AJtı aylllı 22 50 43.50 yabilirler. Belki bazı yazılar için kadardır. Fakat bazan • Z mesainin • Üç aylıK 12 00 2400 biraz zahmet çekerler, fakat ka sabahm erken saatlerine kadar de seye parlamento azalığı zorla ka devrimizin okahvehar.e» lerine ben o > • Türklye Umumî Vekili : Bir ayiık 4.50 9.00 bul ettirilmiş değildir. Bu sebeble, zetebileceğimiz «pubilar, vasat înrine, siyak u sibak denilen ve vam ettiği de vardır. D t K K A T siyasî hayatta âmme hizmetine he gilizin sosyal kulübü mahiyetinde ERİM TİCARET T. A. O. ezişe dayanan cankurtaran çaV: 7.02 13.02 18.16 18.44 20.16 5.24 Bunun dışında, sabahlan, komilönüenlen evrnk. ve yoztldf itlanbul. Oalata. Voyvoda Cad., • elde bulundukça gene pekâlâ te toplantılan ile seçmenlerden mü veslenen genclerin bu yola atılmaz olmak itibarile, ingiliz jji'anesinin e E: |12.16 6.18 9.32 12.00 1.30 10.30 neşredil&in edilmesin iode olunmaz Tcleton : 4 3 2 2 5 Pozlarınızı canlandınr. PANGALTI nlariar. O halde eksik ne dildc ve teşekkil gruplara Weatmioster Sa dan evvel, bu mevzu etraiında ma temel direklerindendir. (M.K.K.) tlÂnîardaıı mesullyet kabıü edllmca Dünyanın en büyük teleskopunun öğrettikleri Yazan: flıdvan Tezel =haberleri Kömür satışları hızlandı I I D Ü ş ü t N C E L E R | HEM D n NALINA MIHINA Okutma sanatı A. Yazan ADSAS ADIVAR İsfanbuiun derdSeri ve di!ek!eri i İ K T İ B A S L A R Ingilterede milletvekilleri nasıl çalışır, neler yaparlar? KERVANSARAY Krah Her Pazar EDUARDO BİANCO CERNUDA CUMHimİYET FOTO IL O Z E N i 1 tkındl Inuak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle