19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19SS o Korede taarnız Krvmlînin, Batı Almanyanı n siiâhlanmasına mâni »Imak L E r BÎR DAKİKA? Güzellih Müsabahamıx Istanbul şehrinin seyrüseferi günün a birinde tıkanıp kalacaktır. Buna sabık Vali ve Belediye Re» Güzeilik müsabakamızın ilk seçîsi Dr. Lutfi Kırdar bir münase. mesi 10 ekim çarşamba günü Beybetle toplanmış olan bir komisyonoğlunda Saray Sinemasında yapı'.ada söylemiştL O sö'ylemese de göcaktır. Müsabaka saatini evvelce rünen köye kılavuz istemez. Ak10.30 olarak ilân etmiştik. Seçmeşamlan ve sabahları, büyük geçid nin öğleden sonraya kadar uzayerlerinin hali vaziyetin sıkışıkh» 'ması ihtimali olduğundan güzellerin ğını ve günün birinde hakikaten Resimlerini göndermek sure| saat 9.30 da, jüri heyetinin de saat tamamen tıkanacağını gösteriyor. tile müsabakamıza iştirak eden 10 da Saray Sinemasında bulunBunun sebebi nedir? ve 81 numaradan 113 numaraya malarını rica ederiz. Sanıyonız ki; Istanbulda nakü kadar olan güzellerden İstanbulJüri heyetinin davetiyeleri da bulunanlann bugün sabah vasıtası çoktur. Şehrin nüfusuna Büyük jüri heyeti üyeleri ve leyin 11 den 13 e kadar, öğle nazaran Istanbulda nakil vasıtası çok değildir. NewYorkta on kişikendilerine refakat edecek kim.e den sonra 14 ten 17 ye kadar • ler için hazırlanan davetiye kartlarl idarehanemize gelerek müsaba ye mi, beş kişiye mi bir otomobil basılmıştır. jüri heyeti üyelerinden kaya giriş kartlanm almalannı düşermiş. İstanbuldaki motörlü vasıtaların plâka numaralan 10 bini bir kısmının bugünkü adresleri ve nüfus cüzdanlarını da beramalumumuz olmadığmdan, bir KIS berlerinde getirmelerini rica e geçmiş olmasına rağmen bu sayıyt bulduğunu sanmıyorum. Buhnuf mı da sayfiyede bulunduklann'iaD deriz. olsa bile ba rakamla yüz kişiye bir davetiyelerin ellerine varmamasa Henüz müracaat edemi nakil vasıtası düşer ki nisbetin D« ihtimalini düşünerek davetivelerini kadar düşük olduğu meydandadır, bugün de öğleden sonra saat 2 ile 5 yen güzellere arasında idarehanemizden kendiBir takım sakat tedbir sahibleri, İki gündür 1 numaradan 80 nu İstanbula artık motörlü vasıta almlerinin almalarını veya aldırmalamaraya kadar olan güzeller kart rını rica ederiz. mamasını. yani otomobil sayısınu» ları verikniştir. Bu güzellerden tahdidini istiyorlar. Bu tedbir tıpkı Davetiyelerini aldıracak üyelerin bazılan müracaat edememişlerNasreddin Hocanın eözü ağnyan bir yanlışlığa rnahal kalmamak üdir. Onlaruı da bugün idarehabir adama: zere, gönderecekleri kimseye, Günemize gelip kartlannı almalazellik Müsabakası Bürosuna hita Benim dişnn ağndı çıkarttım. nnı rica ederiz. ben bir mektub vermelerini de rica Sen de öyle yap! demesine benzer. ederiz. Bir şehrin sevrüseferini tatiTim jçü» sirkülâsyondaki nakil vasıtasını aı zaltmak kimsenin aklma geleme» Bu, şehrin inkişaftnı. şehirlinin r«* fahmı tahdid demektir. O halde ne yapmabdır? Ötedenberi söyledik. Bu yoMa Baştaraft 1 inci sahifede Ankara, 5 (Teleronla) Almanyanon eski Ankara Büyük Elçisi Hasan ve Fethi adlanndaki şahıs alınacak tedbirler eskidin Birist Von Papen, bugün de şehrimizde lar dün satış yaparlarken kıy.ıfet kısa vadelL öteki uzun vadeli. Kısa ziyaretlerine devarn etmiştir. Von değiştirmiş memurlar tabancaıan vadeli tedbirler, daima tekrar etti. Papen bugün Ankara Valisi Ne nı çekerek kendilerini yakalamis ğimiz gibi hâlâ mercnd yollardan» cati İlteri ziyaret etrniş, saat 17.30 lardır. Sabıkahlann üzerlerinde *00 baxı köşeleri ve dar yerleri istimlâta da İsmet İnönünün evine giderek paket eroin bulunmuştur. Bu es ederek yeni yeni damarlar açmak« kendisile bir müddet görüşn.üştür. nada handa bulunan eroinmanlar tır. Şehrin her tarafmda Myle sı' kışık noktalar vardır. Saymaya lü» Von Papen yann akşam İstanbula dan ikisinin kapıdan kaçüğını gören memurlar derhal peşlerine zum yok. Lâkin bunlarm en mü» hareket edecektir. düşmüşler ve Tahtakalede izbe bir himmi Karaköy eivarile, Eminönfl Balıkesir Belediye Meclisi yere girdiklerini tesbit etmişlerdir. Bahçekapı. Sultanhamamı civandiA Çiinkü Istanbul şefari iki kıaımdın İkinci Şube memurlan bu izbe yenin toplantısına üyeler İş semtleri, ikamet semtleri. Bun« rin etrafında tertibat ahrlarken ların arasını da köprii bağlar. Gegelmediler içerden iki el silâh sesi işitilmiş ve rek Karaköyden. gerek Eminönün* Balıkesir 5 (Telefonla) Balı memurlar kapıyı kırarak içeri gir den Köprüye pelen yollar hep bit kesirde salı gecesi şiddetli müna dikleri zaman önlerinden kaçan noktada Köprübaşlannda btrleş« kaşalar yapan Belediye meclisi, bu Ali ile Hüseyin adındaki eroin tiği için boralardaki sıkışıkhk h e . akşam 20 de toplanacaktı. Fakat manlardan AUnin kolundan yaralı le sabah ve akşam son hadde vanr, bundan evvelki toplantıda Belediye olduğunu görmüşlerdir. Ali kenKöprii haddi zatmda dar değilBaşkanına ademi itimad oyu ve disini, eroin imal eden Hasanın dir. Eğer iki taraftaki seyrüsefe» evin yerini belli ettikleri için vurren üyelerinden hiç birinin gehneduğunu söylemiştir. Evde yapıian serbest olsa daha on sene kadar işidiği görülmüştür. Meclis saatinden aramada 10.000 lira kıymetin'Je mizi görür, ondan sonra başka bir ev\'el salonu dolduran yüzlerce vaçare aramak lâzımdır. eroin ele geçirilmiş, fakat Hasan tandaş ademi itimad oyu alan TevKaraköydeki bugünkü sistem yakalanamamıştır. Tahkikata defik Yoldemir içeri girerken uzun muvaffak değildir. Belediyenin bir vam edihnektedir. tezahüratta bulunmuşlar ve kentürlü yıktıramadığı Borsa hanını or tadan kaldınp Köprüye gelişi Bandisini (yaşa, varol) seslerile alkışlamışlardır. iki gündür bir çok De Mahkeme huzuruna sarhoş kalar caddesinde Domuz sokağından daha evvele almalı ve çıkışı mokratlar, ev ev, dükkân dükkân olarak çıkan memur Domuz sokağına vermeli. Böylece dolaşarak Tevfik Yoldemir lehinde Bursa 5 (TJîA.) Kansını döv Ziraat Bankası önündeki kanşıklık imza toplarruşlar ve esnai demekle ri adına Başbakana ve Iç işleri Ba mekten sanık Özel İdare Köycülük azalır. Oraya bir yeraltı yolu yakanma telgraflar çekmişlerdir. Bu Bürosu memurlanndan Bahaeddin, pıhnakta olduğunu gazetelerde oSulh Ceza Mahkemesine sarhoş bir kudum. telgraüarda memlekette bir terör v Çok zor ve çok pahalı bir şeydir. havası yaratıldığı, bu havayı yara >alde çıkmış, ve mahkemede cebbi' tanların ve ikilik doğuranlann mev den rakı şişesini çıkararak lâübali Sanmam ki yapılsın. Esasen işi sıkilerinden derhal tasfiye edilme hareketlerde bulunmuştur. Bununla kıştıran yayalar değil, bizzat araleri icab ettiği belirtilmekte ve mes da yetinmiyen Bahaeddin, hakime balardır. Eminönünde de, Mısırul olarak da Sıtkı Yucalı ve taraf karşı münasebetsiz konuşmalar ya çarşısı önündeki dolmuş durağını pınca, salondan dışan çıkarılmış ve oradan kaldırmak ve renkli ışıkla> tarlan ima edilmektedir. sarhoşluktan hakkında takibat ya nn sü.elerini ayar etmek, SultanÇoğunluk olmadığmdan toplantı hamamına giden yolda tek araba çarşamba günü saat 15 e bırakıl pılması için Savcıkğa müzekkere ya durdurmamak, Sultanhamamı meyzılmıştır. mıştır. danını park halinden çıkarmak şarttır. Bu yıl 50 bin Almanya etrafında ton kömür BatıDoğu mücadelesi ihrac edeceğiz Kerametli dervişler Vâkta Cinayttler, yol kesmeler çoğalvyor. îç Bakanı Âsayiç yerindedir. İlk seçme 10 ekim günü saat 10 dadır İslanbulda seyrüsefer irleşmiş Milletlerin KoBir Fransız firmasile yapılan için bugiin teşebbüste bulunacağı söyleniyor ıpde 100.000 kişilik bir müzakereler neticelendi kuvvetle girişmi; olduktur. lan taarnız müsbet neticeler veAnkara, 5 (Telefonla) Bir müd Berlin, S (AJ\) Doğu ve Batı rupa Biıiiğine ortak sıfatile katılVâkıa Asid Sülfrik buhrerek inkişaf efınektedir. Tugayı Almanyayı sözde birleştirmek ü mak arzusunu baltalamaktır. dettenberi A.T.E.C. Fransız firması ranı var. nuzın ön plânda rol oynadığı bu zere bir müddettenberi mem'ıeket Haberi veren Doğu Alraanya res ile şehrimizde yapılan müzakereler İşletmeler Bakanı Asla. taamıznn ilk iki hedefini şu şe ölçüsünde bir kampanyaya girişen mî ajansı AND, Kremlin tarafm neticelenmiştir. Haber verildiğine ... Ve hep böyle gidiyoruz. kilde göstermek mümkündür: göre, bu sene Zonguldak kömür Alman komünistleri yeni bir te .^an Berline gönderilen Ruslarm Ne diyelim? Size nasıl geli1 Kaesong mütareke görüşme şebbüste bulTinacaklanm açıfclamış hüviyetini açıkiamamıştır. Mareşal havzasındaki istihsal miktan geyorsa öyledh. D. N. çen senelerden üstün olduğundan leri başladığı ıründenheri, cephenin iardır. Sovyet işgal bölgesinde ku Stalinin şahsan Berline gelmek ismuhtelif kesimlerrnde diişmanın ,tedis;ine dair haberler mevcudsa iç istihlâk hesablandıktan sonra dırulan komünist rejimin Başbakanı yapmış olduğu taarnız hazırlıklarıda, bunlarm ne dereceye kadar şanya kömür ihraç edüebileceği BI bozmak, maneviyatmı iyice k>r Otto Grotewohl yann Berlinın Do doîru o'duğu bilinmemektedir. Bu neticesine vanhnıştu". Bu münağu kesiminde, Sovj'etler Birliği Ba mak, nunla beraber Doğu Alman lıüku sebetle şimdilik 50 bin ton komü2 Biıieşmi; Milletlerin her ne kaniar Kurulu mensublanndan mü metinin bugün yayınladığı tebli rün ihracı takarrür etmiştır. 50 pahasına olursa olsun mütarekeye eşekkil bir heyetin huzurunda bir ğin tonuna bakılacak olursa, Sta bin ton kömürden yurda 250 milyanaşmak niyetinde olmadıklannı, beyanname okuyacaktır. linin bu maksadla, en güvendiği yon franlclık döriz sağlanacaktır. Başvmkaleden cievam Koraünist Başkotnutanhğına anlatBu tebliğden. a>Tiı zamanda Al müşavirlerinden bazılarını Berline sak ondan umduğumuzu bütün bümak. manyayı her ne pahasına olursa göndermiş olması muhtemeldir. Teb tün kaybetmez miyiz? Şüphe yok Tüz bin kişilik kuvvetle yapıl olsun birleştinpeğe çahşan Krem liğde bshsi geçen Sovyetler Birki devlet cihazının iyi yürümesi inin şimdi Moskovadan Berline liği Bakanlar Konseyi azaları atna.sma rajrmen hn sonbahar <arnıher şeyHen önce bir ahlâk seviyesi zunun Yalu nehrine kadar devam üksek mevkiler işgal eden bazı rasında Molotov, Andrei Vichınsky, meselesidir. Ama ne yaparsınız ki, edeeeği sanıbnamaktadır. Böyle bir idareciler gönderdiği de anlaşıl Gregori Ma'.enkov ve polis şefi Baştarjaı 1 tnci sahifede işte Amerika gibi eski ve tecrübeli hal, kızıllann ekmeğine yağ süre raaktadır. Barız gaye. Batı Aıman Lavrenti Beria gibi liderler varLübnan, Malta. Yugoslavya ve hir demokrasi diyarında hıie. Cnm cek, bunları Mançuryada müttefik yanm komünist aleyhtarı bir Av dır. hur Başkanlığı makamını işgal eden Misır geçmişlerdir. bombalarinın dokunamadığı iislere ıttıiııılllllHlllinilfllilllllliniinillllllllllllllllllll nııın Sporcular coşkun seyirci küt'.esi bir zat. rejimin selâmeti adına hâlâ yaklaştıracak ve böylelikle de bütarafından hararetle alkışianmışlar yeni teribirler aramak, hiç olmazdan yük çapta mukabil bir hiicumu sa az çok fayda bekledijji bazı kadır. mümkün kılacaktır. Bu sebeble. General RiHgvvay'ın şimdiki taarGeçid resmüıi müteakıb, Mısır nunlar çıkarmak ihtiyacını dııynvor. ruzunun daha çok «büyük çapta Oîimpiyad Komitesi Başkanı Mu Mal beyanı müesseseM kötülükleri bir çııpıda kesecek kuâreUe değiltaktik keşif taarruzu» olduğu tahAnkara 5 (Anka) AylardanLondra, 5 (A.P.) 23 eylulde hammed Tahir Paşa bir konuçma mİB edilmektedir. beri üzerinde çalışılan Millî Eğitim geçirdıği tehhkeli ciğer amelıvatın yapmış, bundan sonra Kral Faruk se de onlarla savaşmak istıven hükumetlerin elinde bir :,ilahtır ve Bundan fiç ay evvel, Sovyet de Bakanlığı teşkilât kanunu tasarısı, dan sonra iyileşmeğe yüztuttuğu birinci Akdeniz olimpiyadır.ı res her silâh gibi bunun da clbet bir ilgili Bakanlıklann da mütalealan anlaşılan Kral George VI. bugün, men açmıştır. legesi vasıtasile mütareke talebinolmasaydu 21 pâre top atımfndan ve yüz'er faydası vardır. Oyle de bulunan komünistler, o zaman almdıktan sonra Başbakanlığa sev 25 ekim genel seçimlerine hazırlık memurlar hakkında onu tatbika lüağır bir darbe yemiş.lerdi. Kuvvet kedilmiş bulunmaktadır. Tasan pek olmak üzere parlamentoyu resmen :e güvercinih sahaya sahvenimelum göıülmezdi. Madcınki memurleri dağılmış. Kuzey Koredeki iase yakmda da M«clise sevkedilecektir. fesheden bir kararname imzalarruş ;inden sonra, delegeler bütün atYeni Teşkilât tasarısmda önemli tır. etler adına and içmişlerdir. Böy lar bahsinde mal beyanı kanunııüsleri esash bir surette tahrib nun tesirine güveniliyor. o halde edilmişti. 25 haziran 1951 de Pekin değişiklikler ve yeniiikler yapılrnış Imza töreni Kralın Buckir.^ham lece. açılış merasimi sona ermiş ve bulunmaktadır. Bunların başhcala saraymdaki yatak odasında, Kra Kral Faruk halkın coşkun teza bu kanunu politika ile uerasan ve Ue Moskova arasında ciddî ihtilâfdevlet ldaresine şu veya hu şckillar belirdipi, Kore harbinde takib n şunlardır: liyet Hassâ Mçclisinin 3 azası bu hürleri arasında staddan ayrı'.mış de kanşan herkese tesmil etmek tır. Maarif Şurasmda muhit mümes lunduğu halde edihnesi eereken siyaset etrafında cereyan ctmiştir. Bizim güreş takımmı teşkil eden bir akıl ve mantık gereğidir. görü; birliçi husule ffelmediçi de sillerinin adedi, Bakanhk mümes Bu azalar Lord Şansöliye Vikont rrecburivesöylenmişti. Sovyet delegesi Jakob sillerinin adedinden çok fazla ola Jowitt, İç İşleri Bakanı James gencler kilo düşmek NADİR NADİ Malik sulh talebinde bulunurken. rak tesbit edilmiştir. Bundan umu Shuter Ede ve Hassâ Meclisi Lord tinde olduklarmdan acılış merasi«zaman kazanmaya çalışıyor. bu lan gaye, Bakanlığın kendi fikirle başkanı Vikont Addison ıdi. Ka mine katılamadılar. Güreşlere ve arada Pckin Moskova ihtilâfının rini Şura'ya empoze etmesinin ö rarname ile, 23 şubat 1950 de te atletizm müssbakalarına yann baş halli için gayret sarfedilecek ve nüne geçilmesidir. Bu husus bütün şekkül eden Avam Kamarası dağı lanacaktır. Atletizmde, 10,000. üç adım ve aynı zamanda da cephedeki komii maarif ailesi tarafından da tasvible tılmış ve Meclisin 625 azasının aiçekiç atma final müssbakaları yantst kuvvetleri takviye ediletek karşılanmıjtır. datlan derhal kesilmiştir. Talim ve Terbiye kadrosu genişpılacak ve bunlara bizden sırasile yeni taarruz hazırlanacak» deniliYeni bir Meclis seçilip toplanınletilmiştir. Mustafa Ozcan, Akm Altıok, Balcı yordu. caya kadar devletin idaresi Başİlkokul öğretmeninden itibaren Tamer katılacaklardır. kabinesinin elinde Ankara 5 (Telefonla) Yurda Bugün eereyan ermekte olan nâ bütün öğretim müesseselerinin e bakan Attlee Bundan başka, 100, 400, 800. 110 ucuz enerji temini için hazırlannuş diseler, Pekin Moskova mihveri lemanlannın Talim ve Terbiye he kalacaktır. metre koşulann seçmeleri yapıia olan programın finansman tarzı nin Kore siyasetini ayarlamaya yetine dahil edilmeleri imkânı sağcaktır. üzerindeki çalışma neticelenmiş, muvaffak olamadığını jcöstermek lanmıştır. Bu heyetin kararlarında 100 metre haric diğer müssbaka Maliye Bakardığı ile Merkez Bantedir. General Ridgway'in teklifleri. serbest ve müstakar olmasına da Ankara 5 (Anks) Millî Eğitim komünist komutanlı°ı taratından bilhassa ehemmiyet verilmiştir. Bakanlığı, 19 mayıs jimnastik gös lara bizden Emin Doybak, Ekrem kası arasında son seklini almıştır. Koçak, Mustafa Batman katılacak Maliye Bakanhğında yetkili bir kaçamak bir s,ekilde ve uzun raG«rek teknik tedrisat, gerekse terileri hakkında okul müdürlükman geçtikten sonra cevablandı Güzel Sanatlar genel müdürlükle lerine bir tamim göndermiştir. Ba lardır. Doğan Acarbay 400 metreye şahsiyetten aldığım malumata göre, bu 50 mîlyonluk program 18 nlmaktadır. Diin gece Birleşmiş rinin bünyelerine Bakanhk dışın kanhk, bu tamiminde gösterilerin girmemektedir. Öğrendiğime göre, 200 ve 400 milyon lira tutan Izmit, Eskişehir. Milletler Başkomutanı düşmanı daki mütehassıs elemanlardan mü yıllar geçtikçe daha büyük alâka «evet veya hayır» demek mechu teşekkil birer istişare heyeti veril toplamakta olduğunu, büyük şehir engelli için hazıtlanmaktadır. Gü Bursa taşuna hattı, 8.600.000 l'ra riyetinde bıraknvstır. Kızıllara miştir. lerimizde 3040 bini aşan bir se reşçiler arasında 5 kilo kadar tsz tutan Göksu, Konya, 4.200.000 lirahk Eğridir İsparta: 6.800.000 liratevdi edilen son müttefik mesajınŞımdiye kadar el» alınmamış o yirci kütlesinin stadyomları doldur lası olanlar vardır. Bu itibarla kida, miitareke görüs.7iıeleri için bi lan Yetişkinler Eğitimi mevzuu da duğunu, bir çok vatandaşlann bu losu fazla onlanlara bugün hiç \ e lık Pazargölü Elâzığ; 12.400.000 taraf bir tnahal gösterilmesi iste ele alınmış ve bununla birlikte bir izdiham yüzünden gösterilere ka mek verilmemiştir. Hemen hemen liralık Tortum Erzurum hidro nilmekte. Kaesone'da görü'melere Kimsesiz Çocuklar genel müdür tılamadıkları gibi bir çok öğrenci takım halinde mütemadiyen koşu elektrik santralîarını ihtiva etmekdevam edilmiyeceği kaydedilmekte lüğü kurulması da kararlaştın'.mıj nin de ve bu arada bilhassa son sı yorlar, yürüyorlar ve didişiyonar. tedir. İzmit Bursa taşıma hattını ve aksi takdirde de taarruzun çid tır. nıf öğrencilerinin imtihanlar do Antrenör Nuri Hoca takırru yannki Etibank, diğer hidro elektrik sandetleneceği ilâve edilmektedir. lajısile birer bahane ile gösterilere müsabaka saatine kadar hazırlaya trallaruu da İller Bankası yapaTeftiş kadrosu takviye edilmiş, iştirak etmediklerini bildirmekte bileceğini ümid ettiğini bugün söy caktır. Miitareke müzakereleri başladığı müfettişlerin teftiş ve tahkik vazilemiştir. dir. Her iki banka lürumlu paranın vakit Birleşmis Milletler Kuvvet feleri ile birlikte irşad edici rollerMillî Eğitim Bakanlığı, 19 maj'is Basketbol müsabakalarına pa tedariki için kanunlanndaki hüleri tepeler, dağlar. vâdiler. nehir de de birinci derecede iş görmeleıi jimnastik gösterileri programlannm zartesi günü başlanacaktır. Prog kümler ve şartlar dairesinde tahler vasıtasile ta vviye edilmiş gayet sağlanmıştır. bundan böyle yılbaşmda yapılma rama göre biz pazartesi günü tur sildar çıkaracaklardır. Vücude gekuvvetli bir hatta yerleşmiş lıuMuırlı dansöze servetini sını, öğrencilerin o zamana kadar nuvanm en seçme takımlarmrlan tirilecek tesislerin işletiknesi için lnnuyorlardı. Kaesong konferansmtedricen yetiştirilmesini okullardan İspanya ile karşılaşacağız. Maça kurulacak şirketler, tesisler ikmal da. kızıl temsilciler ise, ileri SÜTfeda eden Amerikalı istemiş ve bütün vatandaşlann gös saat 22 de başlanacaktır. olununcaya kadar teşekkül ededükleri tekliflerle miittefikleri bu Paris 5 (A.P.) Texas'ın en muAynı gece İtalya, Suriye ile kar cektir. hattan çıkarmaya. tutulmasi imkân azzam servetlerinden birine sahib terileri görebilmelerini temin için gerekli tedbirlerin alınmasını bil şılaşacaktır. Salı gecesi Yunanissıx 38 inci arn dairesi hattına atmagenc bir Amerikalı, Mısırlı dansöz dirmiştir. tan, Suriye ve Mısır Lübnan taya çalışmışlardır. General VidgSamiye Gamala' âşık ohnuş ve oway'i, bu teklifleri kabul ettneye Gümriik antrepolarında kımlan karşılaşacaklardır. nunla evlenmeye karar vermiştir. mecbur etmek maksadile de deAmerikalınuı annesi, oğlunu miras fazla mesai ücreti vamlı surette cephedeki ordulannı Taksi ile kamyon çarpışmatakviye etmişler ve yeni bir taa tan mahrum edeceğini bildirmiş, Ankara, 5 (Anka) Gümıük sında 10 kişi yaralandı ruz hazırladıklannı ihsas etmişler fakat genc, Samiye Gamal ile ev ve Tekel Bakanlığı, gümrük antre Bajtoraf» 1 inci sahifede lenmekten vazgeçmemiştir. Bu akdir. polarında daimî olarak çahşan Konya, 5 (Hususî) Konya da itfalara muntazaman devam eşam verilen malumata göre, izdivac, General Ridgway, bu teklifleri 1 kasımda Kahirede müslüman â gümrük memur ve ücretülerinin Kadınhanı yolunda bir kamyonla dilmesi piyasadaki tahvil darhğma tüccar hesabına yaptıkları fazla taksi çarpışması ohnuştur. Müsa sebeb olmuştur. Halen 95 lira ihreddetmiş ve komünistlere fırsat detlerine uyularak yapılacaktır. mesai ücretinin kadrolanna göre deme neticesinde, yük kamyonun raç fiatı olan % 7 faizli tahviller vermeden teşebüsü ele alarak taarMünhasıran A.P. ye vermiş olruza geçmiştir. Temekte olduğu duğu beyanatında Samiye Hanım, almakta oldukları aylık veya üc daki dokuz kişi ve taksinin şoförü 117.50 Hradan; % 6 faizli tahviller de 109.25 liradan muamele görağır darbelerin tesiri alhnda k?ıl «onu gördüm, sevdim ve bir kaç retleri üzerinden hesab ödemesini ağır surette yaraîanmışlardır. Her iki araba da parçalanmıştır. mektedir. Çin Komutanlığımn, prestijinden saat içinde izdivac teklifini kabul kararlaştırılmışür. kaybederek. müttefiklerin teklifle ettim» demiştir. I rini kabul etmesi ve miitareke göPROF. NİMBUS'UN MACERAL ARI: Genelevlerin kapatılması rüşmelerine. Birleşmis Milletler Komutanlığımn göstereceği yprde meselesi devam etmesi beklenebilir. Bn neAnkara, 5 (Anka) Birleşmis ticeye vanlabilirse askeri zaferi takib edecek diplomatik muvatta Milletler Sağlık Teşkilâtının, gekıyetle Pekin ile Moskova arasm nelvelerin kapatılması hakkında bir karar aldığı ve bu karar üzerine daki ihtilâflan körüklemek de memleketimizde etüdler yapümağa mümkün olacaktır. başlanmış olduğu malumdur. Omer Sami COŞAR Bundan sekiz ay evvel bu mevBaşbakan Ankaraya döndü zuda tetkikler yapan Sağlık ve İç İşleri Bakanlıklan, son zaman'.arda Ankara, 5 (Telefonla) Başba müsbet bir neticeye varamadık'an kan Adssn Menderes bu akşam u için bu husustaki çalışmalara nihayet vermişlerdir. çakla şehrimize avdet etti. Vâkıa Mekteb kitablan ateş pahasına çıktı. Eğıîim Bakanı Kitab pahahlığı diye bir mesele yok Bugün kartlarını alacak giizeüer Bir Birinci Akdeniz Olimpiyadları açıldı Millî Eğifim feşkiİngilterede lâiında değişiklikler Parlâmenfo feshedüdi Von Papen Inönüyü ziyaref etti Büyük bir eroinci şebekesi yakaiandı Yeni kurulacak hidro elektrik sanlraliarı 19 Mayıs gösterileri Bir tayin Piyasada tahvil darlığı Ankara, 5 (Telefonla) Başbakaniığa bağlî Milletlerarası İk16sadı İşbirliği Teşkilâtı Birinci Daire Başkanlığına Hamdi Özgürel tayin edilmiştir. (» Bütün Dünya EKİM SAYISINDA Akıbetimiz o gece belli oldu Kör kızın bebeği Rüyaların hakikat olduğu ada Tıb dünya sından yeni haberler Karaciğerimia bizi yaşabyor Esrarlı han odası Erkeklerin evlenmek istemedikleri kız lar Stalin niçin I . SIYASET^ Nüshası 25 kuruş I Dünkü ilânrmızda sehven • 15 Krş. yazıldı. 25 kuruş ol I duğu tavzihan tashih olunur. I Bunlardan başka gündüz yük nakliyatını tamamen kaldırmak, yahud günün ölü saatlerine hasretmek, elzemdir. Bunlar âcil tedbirlerdir. Uzun vadeli tedbirlere gelince; her şeyin başında bu şehir halkmuı büyük bir kısmını artık yeraltmdan nakletmek yolunu ve çaresini aramahyız. O yapılırsa, Karaköy köprüsünü dubalardan kaldınp ayaklara rutturmak ve bir kaç kat yaparak rrafiği kolaylaştırmak mümkün olur. B. FELEK Avukat bulamıyan doktor Avukat Ömer Cemlli döven Doktor AMiıllah Coşann Üsküdar Yargıçlıâında devam eden duruşmasında «Baro bana karşı cephe almıştır hiç bir avukat vekâletimi kabul etmlyor» <liy« Ifadede bulunduğunu yazmışhk. Dün bu hususta kendisile gbrüştüğümüz Barodan salâhiyetll bir zat. böylo bir halin imkârısız olduğunu zira bir şahıs müracaat ettiği iki avukattan red cevabı alırsa Barodan talep ettiği takdtrde kanunen kendisine avukat göster. mek icab ettiğini söylemlştir. MEMLEKET HİKÂYESİ: *»• Eğıldi gulağıma.. «Bu çokdan getmiş» dedi. Dedim ki «getsin. Olacağı buydu zatan. Sen yap bir inne..5 «Ben» dedi, «sohıkdakine •inne yapamam. Ne faydası var?» Goydum parayı önüne. «Aha» dedim, «ssna para. Yap inneyı. Parasıyınan deel mi? Şu ağaca vurdururura, beygirlerime vurdurum. Sana ne? Sen ne garışm? Beygirlerime vurdururum. Yap inneyi, gardaş» dedim. cYüreğeme dert olm3suı, eiâlem anama avradjma sö%Tnesin, dosda düşmana garşı» dedim. Eyi adammış, bir inne yaptı. Bir inne daha yapdırdım. «Bir daha yap gardaş, Zalanın bende çok h£kaı var» dedim. Bir daha yapdı. Deri kemiğe yapışrruş, bir deri, bir kemik, deyze.. Zala öyle olmuş işde.. İnjnılmaz. Görsen bu Za'a deel derdin. Gözünnen gorsen. Goşdum arabayı öğlenın ısıcağ'nda. Isıtak çatır ç;ıtır.. Düşdük yo!a.. Ölücüyse de çitiikde ölsün dedim. Bir ısıcak bir ısıcak vardı, gabil garer deel.. Öyle ısıcak işde. Ataş düşmüşdü yazıya yabana.. Alaf almışdi dünyeyi. Yarı yola gsli yanıma yönüme bakıyom, çocuk galdım. geldi Yüzü yalım gibi, korla adüşmüş mü deyi.. İsmail, yerinden doğruldu. Başı teşin yahmı gibi kızarmıştı. Kulağına eğilerek: Böyle böyle, goşa goşa geldim huğun otlanna yetecek kadar ubakdım ki bir galabalık, topian zun boyluydu. Sallandı.. geri çö Cennet deyze, dedi, bir hooş, mışlar köyün ortasına.. Ne köyü? meldi. bir dath bişetler oluyor bana beDaha hangı k?^v olduğunu bilemi İşde görüyon, dedi.. Bir anası bek emdikçe.. Sırtımdan dath biyorum. Bir köy işde.. Bir galabalık, da sensin. Ne edersen et. İ | güç şetler geçiyor. Ağşama gadar emse, on tene çocuk olsa da emse» Bir bir galabalık, inne atsan düşmez zamanı.. Döküm saçım galdım. yere.. Gulağıma bir ölmüş lâfı gelGennet kan, başı yerde, kımıl dathıı... Usulcana gerindi. di.. Vardım girdim galabalığa.. damıyordu. Bir zaman geçtikten şin, Zala eremeke doğruldu. Bişetler Araba ortalarmda. Çocuk anasının sonra. usulcana başını kaldırdı. Bir datlıuı.. Bir hooş.. söyliyecek oldu, söyliyemedi, başı gucağında daha. Yüzü gözü toz Cennet kan: İsmayıl... dedi. geri düşdü. Ağzmdan: Bin yılın içinde.. Gözleri yumulu.. Avratlar Deli, dedi, hepimiz 5yle oluSonra sustu. Çocuğum..» çıkdığmı duydum. U ağlıyor. Ne köyüydü bilrnem. Boruk. Sesi titriyordu, ağlaraakbyd* sulcana duyulur duyulmaz söyle yuna avratlar ağlıyor. Akşama doğnı dayı eve geldi. İsmail: di. Iri yan bir adamdı. Günej yanığı tBindim arabaya sürdüm. Ne Ne diyon deyze, dedi, desene Cennet karı: yüzüne saman parçalan, kılçık, toz cisin? demediler. Bu ölü nen olur ne diyon? Bin yılın bir başı fıkara gendi senin? demediler. Nereye? demeyapışmıştı. Cennet kan: işinde çalı; .tMyıdı, o da gısmet ol diler. Ağızlanndan bir çit laf çık ismayıl, dedi, diyorlar ki îs ismayıl, dedi, bin yılın bir başı mayü, çocuğu ahnmışsnı gucağına, madı. Vaay, dedi, vaaay Zaia.. madı. Öylecene donagaldılar. Arel gapısından gurtulduk, gendi işi gece gündüz.. Deli olmuşsun. Ismail: kamdan bakagaldılar.. Gözleri dönüverdi. Bakdım «Çocuk galdı üsdiime. İş zai mizde çahşıyıcıydık.. Gününü görBebek, orta direğin yanında, bir ses soluk yok. Çocuk gucağıada... manı, güç zamanı.. Yokarı köye medim deyiciyidi zaar, Zala.. Öyle çulun üstünde vızıldıyordu. Bakdım ses soluk yok.. Gurıeş de götürdüm. San kız deller emzikli deel mi? Çocuğuma eyi bak deyiKansı bir ışmar etti, ihtiyar »5peme işlemiş. Bir hoş oldum. Ge bir avrat varmış, verdim ona, gel ciyidi zaar zü değiştirdi. İsmail: risini bilmiyom. Gendime geldim dim köye.. iki gün sonra getir Demek böyle tsmayıl? Duyduk ki, ne görün, tozun toprağın içine diler çocuğu atdılar üsdüme.. «Be ' Z;ıj n, dedi. diîinden düş dunımunu yüreğimiz yandi. belenmişim. Her yanım sızlıyor. nim südüm» diyormuş, cbenim müyorctu.. Bin yılın bir başı, bin Cennet kan: Atı, arabayı goydunsa bul.. Seğirt I çocuğuma yetmiyo. Herif, dedi, sal Musduluya da Öldüremema yılın bir başı.. Bir seviniyordu ki tim şindi. Sarı ısıcağın altında.. diyormuş, «eün çocuğu uçun ço el gapısından guıtulduğumuza.. De gelsin. Topal Emineyinen onun avBeygirler dedim, ya götürüp bir cuğumu.» O yanlarda emzikli avrat li gimiydi. Görmedi gününü.. Do radı var emzikli. Bir de Hürü var dereüen yuv3rladıları«a.. Diıisi gün gomadım.. Kinıe vercıimse getirdi va doya çalışamadı gendi işimizde.. ya, o fıkara gendi çocuğuna bakagörmedi.. Olüsü, dedim. Olüsü, de ,ti*:h üsdüme.. Elim golum bağ» El işi zor geliyoıdu gendine, el işi, mıyo. Musdulunun avradının südim olmasm irezil. Çocuk dedim, Iandı, bu iş güç zanıanı.. Süt ver el uçun çalışma öldürüyordu onu. dü çok. Temiz de avrat.. Çocuk sal çocuk guıda guna yem oimasın, sen süt içmez. emzik vsrsen emzik Ömrü el işinde tükendi.. Görmedi Musduluya.. Avradı, göğnü olursa ölür ölmeye ya.. Anasız çocuk ya almaz.. Ölup gurtulmuyor. Bir a gününü.. Bir anası da sensin ne Musdulunun emziririm, dedi. Az sonra Musdulu, gönderdikleri şar mı? Kim görmuş yaşadıgını lemet. Ölüp gurtubruyor. Bir go dersen et öğsüzü.. cocul'jn? Elin ac"=mı ar.= hyı ya lumda çocuk an girr.i vızı'.dayıp Döndü kız, bebeği memesinden çocukla bile içeri girdi. Kısa boyşadamıyor. Hemi gojuyom, hemi jduruyor. Bir elim işde.. Şdşdım ! ayırmadan, Cennet karuun yanina luydu. Lâcivert ceketinin yakasın daki, el büyüklüğündeki kırmızı mendil, ilk bakışta adamm görüne çarpıyordu. Muntazam taranmış saçlan, yeni kasketinin altmdan fırlamıştı. Salvan da yeniydi. Ayağında da arkası basık san bir Adana ayakkabısı vardı. Dayı, Musdulunun elini tutup yanına oturttu. Oğlum, dedi, gözel oğlum, Mus . dulu, dedi, Eliyle orta direğin dibinde vınldayan bebeği gösterdiGörüyorsun işde.. Allah kimsenin başma vermesin. Başa gelmedü iş olmaz. Gul sıkışmayınca Tann yetişmez. Senin avradın südü boLnuş Bir iki.. Neyise ismayıl esirgemer. Ne diyorsun? Eyilik yazıda galmaz. Bir eyilik yap da at denize, balık bilroezse, Hâlik bilir.. Bir eyilik et de.. Bilir» Musdulu başını yere dikmi?, taee dudaklannı sıkmış, bitiştirmiş, hiç bir söze varmıyordu. Oğlum, dedi, bu iş guç zamanı.. Evde kimse yok.. Çor çok, çocuk yok.. İsmayılın durumu. Getir gözüyün önüne.. Daj olsa erir adanun yüreği.. Garip yiğit gişi i s mayıl.. Bin yılın bir başı gurtuldu dutmalıktan.. O da batmasın, çacuk yüzünden.. Ne dedin oğlum Musdulu? Bir söze varmıyon? Musdulu durumunu bozmamıj, bajı yerde, kımıldamıyordu. Arkası var Bu kış mevsimine, yepyeni bir teşkilâtla girerken günlük an dört çeşidden müteşekkil nefaset listelerine, Bursa işi döner yoğurtlu kebap, pide arası ve muhtelif ızgaralar gibi bir de kebabcılık ilâve eteıiş bulunmaktadır. Günde Üd, üç ve dört kabhk alakart yemeklerimizden günde sekiz çeşide kadar seçilebileceği gibi gene ayda 58 lira ödemek suretile iki kahlık tabldot yemeklerimiz de mevcuddur. 6 7,5 9 11 13 lira vererek 3 günlük bir tecrübe size bir ffldr Termege kâfidir. TECRÜBELERDE TAS PARASI ALINMAZ. Tel: 84474 EKREN YEGEN 1 K ADIN $APK A VE T E RZİ EVİ V i/ fl 1952 tstSZA z 7 Guney Polos UMtlâl Coddesı. 2Ö7 PF YOĞLU 10 Ekim1951 tanhinden itibaren Kış mevısımı Cı tftni ve Şapka ı/enıhklerını Soyın ler me sunacokttr. Jpı 4Q2u? Atatürk'ien Bilinmeyen Hatıralar Atatürk hakkında yazdığı eserle meşhur o]an Prof: Herbert Melzig hâtıralarım rıeşre boslamıştır. Bir çok hakikatleri ve hâdiseleri ifşa eden bu hatır&lar dünyanın her tarafmda büyük bir alâka uyandırmıştır. Bu crp'.ı tarrhi bugihıclen itibaren ISTANBUL EKSPRES Sütunlarında okuyacaksınız.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle