14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET r Taki Garbis revanş maçı İSTANBUL Bir de operet var; «Yeni Ses>' 12 57 Açılı; ve programlar İS 00 opereti. <.Cürmümeşhud» adırda Haueıier 1315 Mambo ve eambalar oırşey oynuyorlar, içlerinde çok u(Pl.j 13 30 Rad>o salon orkestrası kon»en 14 00 Sax etcrleri Şkrkılar; zun bif fasıladan sonra tckrar ?ah: okuyan Must?fa Çaglar: ça'.anlar: Sadt Bu tütunda Baron muesseıeai hak • t Yüc» imzall mektubdan: neye donen Şevk v= M^y'ın ouluIsılay. Izzeddin Okt*. Fıkret Kutluğ • Ben bu yıl, Haydarpaga Usednden kmda blr «ikâyet çıkmıstı. Müessese nuşu trup icin şünhesiz bir kuvvet. H45 Karışık haf!f muzık ıPl.) 15.00 metun oldum ve oig^unluk imtlhanlarımı Basm Kanununun verdiğı hakka da«CürmümeşhuH» operet nıi? Terri Stevens'dne caı }«rkıları (Pl.) da verdim. ŞÜMIİ tinivenltey* kaydol yanarak aynen nesrl taleblle blz« uzun Zannetmem. Bcnzctemedim. Sanst 15.10 Nıhad Baysal ve arkadaşiarından mak iltiyorum. Fakat üniversite ba yıl bir cevp.b gonderdl. Bu cerabı aycian« n uzığı 15.30 Haftanın progra inıtihnnla taleb* a!ma|a karar vennlj. nen nesTetmemize Basın Kanunu müeseri mi? Hele bunu hiç zanneınr,mı 15.50 Sevilmi; eserler (P.) 16.10 Talebelerin hanjti dersten imtihuı cdi said olmadığı içın, mezkur kanunun 19 yorum. Hattâ bir sahne rseri d^hi Saz e^erierı. çalanlar. Nubar Tekyay leceğini bHdiıınek içiıı bir brosür çıkar uncu maddesine uyarak yazıyı ErrinnÇanakkale (Hususi) Türkiyedejil. Vahdetten mahrum, uçuca IKtrnpn), Uc!i Bogos 1S.30 Dans or mıslar. Bu bro;ılrdeki («rtların ne kadar nü Birinci Sulh Ceza Yargıçlıgjna verekîenrniş diyalogların birbirini ta de üzüm istihsaiınde mühim bir Üç maç yppmak üzere kulübleri j görme<îık. Gpl^tasarayın Yunani?ket^aları gevıdi (P'> 171S M«ml« yanlıs, mantıksıı ve adaletslz olduğuna dik. Yargıç bizlm neşrettiğimiz »ikAicet havaları Seı v« S«ı Blrllgl: ids.e lutfen dikkat ediniı: 1 Madde 14 yetl v» buna verilen cevabı tetkik etmiz t^rsfından ciavet edlen Suri ' tarda alci'ğı güzel ga'ibi ctlerinin kip etme?inden ibaret. Mevzui» yer alan vilâyetımizde bılhassa sa1 Isparta (Hususi) Şehrin\ızde eden: Sadı Vaver Atamuı 17.45 It şfiyle diyor. . Tercih yoklamasına tâbl tıkten sonra. bize yazdığı teıkere 1 « yenin Serkl De Jcvcs takırm, dün | hf.berini öğrenmekle haldık. Iyi ya'nız ıki vak'ası (hwsız poiis rab ve kar.yak için nefis iizüm'Gr bütiın adaylar. İS eklm 1851 günU saat şu hususu bildirdi: Radyo Klasık dansile lâstıktop dansı) uıaktan a yetiştiri!rnek»edir. Şehirli ve höy çıkan iki gazetenin birbirlerine faıye saatı 17 50 18.30 Daas Turk İ.30 da birinci jrnp yoklamasına glre25 kisihk bir kafile halir.:!e şehri Vıır form tuttuğunu zannettiğirnil nmsikisl topluluğu mü«Cevab yazısının İS satırından irl« ceklerdir. Bu yoklama adayların maıı baren yftzleree Tnüjterl içinde...t iba nuT.e ge:mış ve Modada Mano Palas Galat?arayın yannki karşılaşması lâkalı, yama tarzmda bale; ki bıllümüzün şu bir kaç senedenöeri karşı giriştikleri sert tartışm.ar z.gi 13 00 Haberler 11.1S Piyano t , w n M rv e t e f e k w i r kahi Uyetleriıd, bu bakımrîan ehemmiyeti haizdir. mem ona bale denebilir mi?... De jbağcıhğa verdiği ehemmiyet eski had bir şekil aldıktan sonra niha ile sevllml: mclodller 19.4C ŞsrkUar, „,.,,, reslle baslıyarak «... Taahhudlü olarak o'.'ıinG ınmjşierdir. M m yet karşıiıklı clarak beş davan.n okuyan: Mefharet Yüdırım; ç*lsnlar bilgilerini, n d , t^fcç, „ «.„;„, l l s M mallarını göndermete bnjladık.» iba denenek içüı yapıtacaktır.. Misafir takımın kadrosu, Suriye , Bu macı da hakem Sulhi Garan | kor yok, orkestra yok... Seyircile senelere nazaran bağ vaziyetıni on maada idrre edecektir. ' »ahnedekiler arpsında aşırı bir ESmisli fazlası'e arttırmistır. Bu mü açılmasına sebeb olmuştur. Hâdi Fahlre Fersan. Cevdet Çağla. İzıeddln 5 Acaba .mantıki lefekkiır kabiliyeü. resile biten 5.5 satırdan yazı Ue diğer nin diğer knlıbleri tarafından tak ' kısmın gazetede çıkan UgUI mahsulü bağcıiar, simdıye selerin seyri şöyledir: Ökt.;e; Fıkret Kutluğ 20.10 Kısa sehır ne demektir? Mantıki tefekkür kabili bnlunmadığına ve cevab yazısının Misafirlerîe son müsabakayı salı mimilik... Bazı seyrec'ilmeM ?üç him vıye edümiş olduRundan, bu takımkadar devletçe yardım gdrmedikŞehrimizde münteşir Demokrat haberlerl M 15 Radyo Gazetesi >rti malinde ne gibi bir sual jorula I vaktinde göndcrildlgine basın kanunî]sahneler .. la müsabaka yapacak kulüblerimiz, günü Dolmabahçe stadında saat 20.30 Dinleyici iîtekieri 21.15 Şar caktır. Brofurde bn cüıet talebeye Uaiı i nun 19 uncu maddesi geteginec karar Fakat, şayanı hayrettir: o in?an lerinden değerlendirmiyorlardı, bu Isparta Gazetesı, Çocuk Esirgsme kıısr: okuyan: Zekı Müren. çalanlar: edîlmemıştir. bir Surive Muhteliti ıİ3 karşılaşa 15,30 da Istanbul şampiyonu Be\erildi. 4/10/1951 yüzden de mağdur olmakta id.'.cr Kurumunda 10 bin küsur Uraiik Hakkı Dermaıı, Şerıf Içli. Ismaıl Şençikta' • ^pacaKtır. > îar, salonu tıklım tıkhm dolduı'.ın C' 'ar denektir. II Madde l î te İktisad Fakültestne Biz de Basın Kanununa uyarak meı Beşiktaa, birinci sınıf takımlan halkı fasılasız üç bucuk s^at gü! Bu kere devlet yarri:nıı ile bütün bir suiistimal olduğuna dair 1949 çalar 22.00 Universite postası jçirecek olan talebenin fizik, kimya, bikür muersesçr.ın 29 buçuk geni} satır» Scrkl De Jeves'nin kuvvetini bll mızm içinde halen en iyı durumdürdüler. Gaye bu olunca mese'e rilâyet bağcılarma samil 500 b;n vılında EUirgeme Kurumu Genel 1'2 30 Şe'ıroe bu haft? 22 45 Haber >eloji ve matematlkten lmtihana giıe lık cevabından yargıçın neşrine mü • mçdiğimiz için, bu tekımla vapıla da olp.nıdır. Kadrosunda asker futler 23 00 Programlar ve hafıf sarkolay demeyin! Gerek Sevki\e hra sermayeli Çanakkaîe Bağcıiar Merkezinden yazılan ve suçîular kıîar. c»z ve dans muzıgi (Pl.) 24.00 ceği ya/ılıdır. Çok rica ederim, iktisad saade e'tiği 5 5 satırlık kısmı ne$redU c?k müsabakaları hangi tarafın ka bolcular da bulunacak olan Beşikderslerile matematik ilcilidir ama fidk, yoruz : İstihsal ve Satış Kooperatifi namın hakkında kanunî muamele yapıl Kapams. May'ın, gerek Tevhid B'!^c"nin, kimya. biyolojl ilgill midir? zanacağı da simdilık malum değil taşın rahat bir oyun oynıyacağı u • Yüzlerce müşterimlz içinde bcş o hattâ gerekse Vahdi Ersin'in h?!kla da bir kooperatifin kuru'ması 1a mrsını isteyen bir mektub neşretAym şekilde Hukuk Fakiiltesine girANKARA dır. Ancak Suriyehlerle yapacafı mulur. Bu son müsabakayı da hamck icin yapılacak arasında nıına malların gltmcml; olması birim tesis ettıkleri o teklifshlik havası rarlastuılmış ve gerekli muame<> mistir. Bu mektubda sdı geçen es7.28 Açılış ve pıogram 7.31 Mu coğra(>a da vardır. imtihanlarhukuk ile deill, Posta idaresinin hatasıdır. Ne mır maçlann başka türlü bir ka kem M. Reşad idare edecekti'. Acaba içinde, pek sık tekrarlanmak Ü7e lere baslanmıştır. Devletın bu yar ki Ç. E. Kurumu baskanı ve h^îen zik 1PI.1 7 45 Haberler 8.00 Ş*rtancı oiacaktır. Bunu anlatalım: eoğrafyanın ne alâkası vardır?. Broşurü rede kaldı ki 24 temmuı tarlhll Bur adedi binlore Ç H.P. il baskanı vt Isparta g^zetesi kıl?r <P1.1 S 25 Guniin programl re bazan tek bir kchme, bazan bir dımı vılâyeıimızde N. B. hazırlayanlar mantıki tefekkür kahill rhet jazetesinde (bugune kadar ceb "ir rr.üddettenberi üç büyük kusürprizli süküt, ekseriya sünîiık varan bagcılançoksevindirmı^tır. Yazı İşleri Müdürü bulunan avu 8.30 Hafıf müzık rPl. > S 00 Kspanıs. yeti imtihanına ev\clâ kendilerlnin gir sineması eline geçmcmls müşterilerimlz lübümüzün, Beşiktaş, Galatasaray kat Tahim Argunun kendi gazemesi Iâ7im geldiğini takdir ediyorlar tarsa derhal mektnbla müracaat etsinhayata aid küçuk hicivlerdcn fayîkinci kafilemiz de ve Fenerbahçenın aralaruıda çıkan ler> dlye İlan ederck muracaatte bn • P^merikan, Ispartada tesinde verdiği ağır cevabı, şa'.iM12 15 Memlekftt'n selam 12 20 mı? dalanarak na^l bu derece taskın fir Bulıın talebenin sikâyet mcvzuu olan lunanlara ikinci defa ve bn tefer ta • bir meseieden doîayı ihtilâf halind* Mısıra vardt na karşı hakaret telâkki eden De Mem!eKte stlâm 12 33 Askerın ısıenese çağlayanı yarattıklarma geıte'siT istasyonu kuruyor mokrat Isparta 2?.zelo= ="'i'n Nec diğı havalar 13 00 Haberler 1315 bu iki husu^ıı gazetelerbı sikâyet sıı alılıudlü olarak mallarım gtndenrtefe olduklan malumdur. Bundan dolaİskenderiye, 4 (Hususî muhabi çekten hayretteyim. Mcğer şülneğe , t<'ii(;erme>i istemc7dlk. fakat haşlaiık • İspırta. (Husu^i) Panameri mi Aksop, Isparta gazetesi aley Sarkılar !3 30 OJle Gazetesi 13 45 tuniarınaoloıık Bu şikâ> etimİ7İ ııniveryı da, bu sene Fenerbahçe Be rimizden) Atletlerle kafile basne kadar hasretmişiz .. Ve «Yeni Şarkılar 14 00 Salon orkestrası mu mrcbur kan havayoîlan ucaklanr.m Uzak hinde bir dava açınıştır. Bunun ü rigı (Pl.) H.10 FİIm yıldızları soy ^itedrki alakalılıra bildirmeniri rica şiktaş kulübleri Yunan Enosis ta kanı ve Olimpiyad Umumî Kâtıb Ihlamurdp.ki mandıraya dair Ses» ciler, ellermdeki eskı saıdan Doğu hattınm çehrimizden ıcçme zerme Tahsin Argun da. hiiâfı ha luyor ıPl.ı 14 33 Kayıb mektubları cdiyonım , kımüe yalnız baflanna roaçlar yap vekilinden* mürekkeb ikinci kafile neler, ne nağmeler dinletiyorlar! Brş'ktaş Ilçelığınden: si dolayısile, i^letme, burada uçakmışlardı. Galatasaray da, ileride gi hususî surette kiralanmış olan ikin 15.00 Kapant|. Askeri maııcvralartl.T neden hep • Oazctfnizir. 1191951 tarilıli nıishaŞevkiye Miy'ın > üzünden hic larla irtibat tesis etmek üzr.e bir kıkat vesika noşrettiği icdiasilef rişeceğı kombinezonları bunlardan ci Lübnan uçağile bu akşam İskenNecmi Aksop hakkında mukabil i'mia •Ihl?mur köskti civarındald kırnıızı taraf galib? eksik olmıyan sihirli tebessüm ona te'ısiz i«*syonu kurmayı lüzumlu ayrı olarak yapacaku. alurdan baslltı bir dava ikame etmi^tir. İş bunun'a deriyeye geldiler. Hava rneydanm hakikî bir sanstkâr cazibesi veri18 58 Açılış ve program 17 0" ÇoSıshden Na:m Tanyeri ımzasıle aldı mandıra ve incclendi.;iktyet» mevnıu Ua göıraüştür. rıkan >a7i Bahl* •• da bitmemiş, Isparta gazetesının cuk saatı 18.00 Dans muzıgi (Pl ) Memnuniyetle öğreniyorua ki; da Mısır spor teşkilâtı taraiından yor. Mazbut bir sahne için ıhmal £ımi7 bir mcktubdan dilen ve Ihlamur köskü kars>«nda DU Bu maksadla sehrimize gelen bir son sayısında verilen ikinci cevabı 18.30 Sarkılar 19 00 Haberler 19.15 ^A«kfri tatbikat ve mancvralarda haSuııyelilerle yapılacak müsabaka karşılandılar ve otele götürüldüler. edilmiyecek kıymetler, bu operetkilitış mahailesinde çıkan yol ütrrin« 20 Turkııler ları n biri Galatasaray la oiacaktır. Sporculanmız ııhhattedir. Burada te, sırf kahkaha biçmek gayesıle Amerikalı rr.ütehassıs, hava mey , da hakîret îayan Necmi Aksop, Tarıhten bir yaprak 19 20 00 Muzık rekala istlrak eden birliklerimlz mavi (<e Sn^an Öbiiyukkan adında hirln» 19 45 Radyo lle ngil'7ce ve kırnızı ıliye ikıye ayrılıyorlar. Madanmd^ cerc'îlı i;icc'?mc'erde bu Tahsin Argun hskkmda bir daha (Pl> 20 15 Radyo Gazete* 20 30 \iler dLişman, kırmi7]|ar dost kuvvet aid bultınan bu mandıranın (91951 Bunu, büyük kulüblerimmn ban» havalar çok «ıcaktır. didiniyorlar. Saionu dolduran selundu':tan sonra İstanbula ddn savcılıâa şikâyette bulunmuştur. tıklanna ve aralanndski »oğukluIncesaz 21 15 Kabare m ız:klerı ı Pl ı ler manaMna geli>nr Neticcde kirmı tarihindc yapılan teftişinde açıkta gub yircilerin çoğunluğu delikaniılar 2130 Misifir saati 2145 Havai ztHrın zaferi karanrlıkları llân edili re bulıınduruldugu gonilcrek mumai ğun izale edıldiğıne bir isaret sa Ordu futbol takımı, uçakla dl. Bu da, oynanan oyunun gördü müştür. Bundan başka, Isparta ve I > müzlkleri (Pl.) 22 00 Konuıma jor.. ic>h hakkında aynı giin ceza zaptı yıyor ve buııun için Mviniyoruz. Bursaya gidiyor ianzim cttirildiğl tarihli ve fü rağbet derecesi hs'ıkında kâfi Çanakkale vapur seferleri mokrat Isparta gazetelerinin bası! 22.15 garkılar (Pl) 22 45 Hpberler \i"în? Nicin orrfunuız bize dost ve 3 ffunrîe mcvcııd \e 791031 İT^Ie«i Iıl mahrurun Surjye ile bugün ilk maçı Dol> Ankara, 5 (AtfKA) Ordu fut bir işaretti. Çanakkale (Hususi) Deniz dığı Isparta matbaası ve Isparta 23 00 Dans m r'H (Pl ) z, rrt Kapa dusman sıfatını takınarak manevra yamabahçe stadında saat 16,30 3a Fe bol takımı, yann «abah saat 8 de Samimi, çahşkan ve son derece yolla" ida r esinin bu sene tatbik gazetesi sahibi Şevket Ünal da, mu ni5 pıjor? Neden nıaıılcr t;alîb gcldiKleri zumunu mıulr sıhhi ihtarname keside 7sman da hukmen maglub sayılı>or olnnduğu, 18/3 °">1 Urihlnde yapılan nerbahçe yapacaktır. kurmay binbaıı Şinasi Ojmanm sempatik elemanlann d?ha derli I etmekte olduğu yaz vapur tarifesi kaveleyi ihlâl sebebile Necmi Aklar? Dalma kırmırılar kıtzanıyor de kontrolda da mcz.kur yerde bir sey* Geçen hafta Ordu takımına m a | baçkanhğında bir ordu uçagı ile toplu eserlerde değerlcrıni kaoul ı Çanakkale yolcularna tanfine ım sop aleyhinde bir tazminat davası, ni!emc7.. Bundan ma\i kuvıetlerln eh tesadiıf olıınamadıtı ve manriıranın lub olmasına rağmen güzel oynıyaa Bur»aya hareket edecektir. Kafile, ettirmesi ne kadar şayanı temen j kân olmıyan derecede azab ve müş Necmi Aksop da keza Şevket ünal Iiyet5iz komutanların cline vcril:ligi Ilılamur köşkünc 300 mtre mesafedc mânası çıkar ki bu takdırdc mane\ra Mıhındıı^ıı, mandıraya 250 304 met* Fenerbahçenin, Suriyelilere kaıjı 18 futbolcudan müteşekkildir. nidir. Onlar cidden muvaffak oiu i külât çektirmektedir. Istanbuldan aleyhinde bir alacak davası açrlan ka^dedltcn maksad hıı^ule gel re mesafede yeni bir ev yBptirılmakoı daha iyi bir netice alacağım ümid Çanakkaleye haftada beş gün va mıştır. Hepimizi güldürüyorlır. Ordu futbol takımı Bursada ilk yorlar. oldjfu ve bundan ba;ka 50(1 mctrelik mcL «diyoruz. Bu maçı, hakem Ferıdun karşılaşmayı Bursa karması il« ya Zaten yüksek iddiaları yok. Sadece pur yoktur. Aynı vaziyette Çanak | Simdi şehrimizde günün ba^iıca Birllkler yckdigerine di.jman iki ta mesafede mrskun ycr bulunmadığı, il> Kılıç idare edecektir., yoktur. mevzuunu teşkil eden bıı beş davaraf adriedihelcr dc ycmicnin jenilme çe Vrtrrincri 1e BrTedive heklmtnin neşelendirmek gayretindeler. Lâkin kaleden istanbula vapur pacaktır. sebebi, yenenin galebe tcmin ctmesin milsterek yazmndan anln;ılmaktnrtır. > »eyirci yalnız gülmok değil, Hay Halk naçar istanbula 450 kilomotre nın hayli enteresan geçcceği ve bu Yann misaürlerl» ikinci müsadekl tıikmct Incclense. i;in otobüs yolile gidip gelmektedir. O davalar vesilesile her iki partinin Tiftik piy» ran olmak da istiyor. bakayı gene Dolmsbaho» ctadında ncticesi ortadan kalksa daha faydalı ol Beylerbcvi Çamlica yollina daif >u haftajıın ba;ındanb«rlttrttkOı«tobüse binemıyecek derecede has ileri gelenleıinin de mukabil şasaat 15,50 da Galatasaray yapacakGÜVEMLİ mı? rtne tngUt»r» j>iya«ajlle bir ikt muıtası olanlar da Denizyollan idare hidlcr olarak mahkemeye çıkacaktır. Diğer birinci sınıf takımlanmı ratle olmurrur. riatlart» fczlı bir yükSnnucu lıalka ilan ctmefe blzce lü Ür'.udar Kaymakamlığından: sinin bu güzel tarifesi icin dualar ian arılaşıimaktadır. 7uın \oktıır. Zira ban» $u taraf kazan• Garcterizin 12/V1951 tarihli nflshtzın bu sene bir ksç mfisabakjtsuu ••kllk hurul* g«lm»dl|l takdlrd* bu ÖLÜM dı dellrr^e niçin di;, c sorarım? Cevab «ında: »Beylerheji Çamlıca >olunıın Aynca C. Savcıhğı da Çocuk Egördüğümüz halde, Gaîatasarayı hiç ifl«r dcvun edtbllecektlr. Sam^un Tııgay Saymanlık memuru ediyorlar. Çanakkale gibi istanverrmerler. '«chebinl bnmc'iSİ l.ir mu tanvri istcni.tor ha^lığı ile çıkaıı > azı AnerUcıduı d» tlftlk üzerine aorgu îbrahlm Bilgı..ın. Sıv«5 Savcı Yardım bula çok yakın olan bir viîâyet is sirğeme Kurumu hakkında gcrek'.i vaffakıyeti oğrcnmek kimi '.atmin e incelcndl. Bej lcrUej i. Çamlıca cadde> l»r ?elme|e bAjllrr.ışıa da he.miî müs cı?ı Mehmed E.lgfr.in. Merîifonda ög kelesinden haftada beş gün vapur tahkikata bas'amıs ve bu işlerle i'slnde yağ.ın yagmıırlardan husiıle gp« 1 • der? bet blr netice «lde edllememiştlr. Bu r«tmen Buıhan Bılgınia ağabe: leri oîmamafina hayret edılmektedir. 2ili bazı kimselcrin ifadelerne S,>nuııda mtıtlaka kırmııı tarafın len bozııklıık trtkik cdildi. Çukur n nunla ber»ber bu luftadan «onr« g» Merzıfonlu Mııh^b Hocamn torunu, sa\a^ı ka/anacağı diıvmıccsi cmtıı olu lan yerler dnlc'nrıılriu u ıızcrinin kal« « k İngilUradtn fcrekn Amerik»dan errekH Maüve geür kontroîlarından Çanakkalede imar fadliyeti müracaat edi'miştiınu2 her ikî taraf Ü7eıindc fcna tcsir dırımları Fcn Işlrri Mııdurlıiğünce yat«kllEenü tev»ll etnıetine lntız«r edilCEMALEDDİN BİLGİN Çanakkale: (Husus) Çanak İspartada yeraltı sularından >apmaktadır. Kırmmlnr nctlreılcn e pıirrak uzerc nııtp.ihlıid.ne ihale edilmektctflr. min otdukları icin çok dcfa nıuharebe mektcdlr. o faa.iyeti Hakkın rahmetıne kavusmııslur. Or.a kale Belediyesinin imar Soldan ıağa.' kaldelerine ria>et etmlyorlar. Ma\iler Tücear Derneginin toplantısı faydalamlacak z«sl Bugunku Cumartcsı gunu oğle na gün geçtikçe ilerlemektedır. Uzun 1 Tekânıul safhaları göstermek 2 de haksız nıaglubi> cttcn tcc>Mire kapı • Tanıiri ihale edilen bir sokak TÜOCM D«mcjtl »yın onuncu (unü maını mut»akıb Bayer.'ti Canvlnden seneler evvel yapılmış eski bir teİsparta, (Hususî ı İliminn su Öldürucı) blr hastahk. nota. 3 Pa lıvorlsr. Mesclâ askcrliiini/. sırasında Fen Islerı Mın'urluftunden: Llman lok»nU»ında topltnarak Ticaret alınarak M«rkezefendldekl aile mak sisatla idame edilmekte olan sehir rayı gozden çıkaranın arkadasltrına ma\i şeridle iştirak ett'vimiz bir ma suz mmtakalarında yeraltı suların çektigl. 4 Kendisine zevc veya zevBir müddet evvel Taki lle OarbU hayatını «likadar »d«n b«ıı hunısltrı b*rt*lnc dcfnedUecekttr. • Garc'enmn 3/1/1'ı.il tarihli nüslıa» suyıı tesisatı için bu kere îller Ban dan favdalanılarak, köylüyü yağ ce tedartk eden ılkı kehme). 5 Blr nevrada ktrmızı kuvvetler blzl yerleş8!?sında vapılan 10 ravundluk me müaıker» edecektlr. için, sında: Haikın ^ağlığını tehdid eden *** kasından, fon hesabından, 425 bın mur brklemek sıkıntısından kurtar lengın teıs;, hayret edatı. 6 0 urur tigimiz siperlerden «iıKiıp almakeUtgi lıir <>okak> bajlıjilc çıkan yazı InceBu arada M111I Korunmn Kanunu «v uzerlerinc makinelitııfekle ateş çı *;avı hesabile Taki kazamrıştı. : Hasan Hulkl Guldenln oiiu. Şefika lira tomin edi'mıştır. Bu para ile ker\an da jurur. eskiden dıs ticaretıkar tahdldıne mütealllk kararlar. llman lcıH;. Garbis. revanş maçı için Taki'yi faallyitl mevzuund». r!ctrl mülklyet Krtaf Ue Isır.aıl üuldenin kardesı, Kc jehrin bütün su tesisatı fennî bir mak cın V.lâyetçe ilgili Bjkanhk mizde tatbik edilen usullerden biri miz halde tıtfcklcri clierindc ko>ar adıra yanımiTa yakla^mı>;!ardı. Halbuki B.ilıis vr şikâ^ ct mcızıuı olan Ortatan uzman istenmıçti. rınse davet etmişti. Dci boksör ara hakkında v* Ticaret Odaları Mçlra tü mal ve Zafer Ertaşın dayıçı 7 Neir.e. dar veya ba.'kı yapar se ate$ karşmnda düpcduz koşıılmaz. ' şekılrie yeniienecek, bütun binalaHaber aldığ.mıza göre, Alman kllde. 8 Akıllı lnsanların hareket Duşman makinelisi stiîttır tlur. Ondan kbjde Çiftclmanılar «okaj:nın tamlrl sında gene 10 ravund olarak y» Tüklrrlnln tadili b«hiind« (ürüfraeler AHMED SAKİ GÜLDEN mutealıhide ihale cdılmis ve derhal ta« | ra tazyıkli bir şekilde su temin e uzmanisrından Hidıojeoloğ Hu lerinl idare eden kuvvetler lco(ul). «onra belki spor alanında ko^ulduğu nirata başlanması luzıımu kendisina Hakkın rahnıetine kavuşmuştur. Cenapılacak revanş maçı hanrlıklaıı eereyan «decektir. gibl hareket edilchiHr.™ Toplantıda Istanbul mnietvekillerl d« zt namazı bugünkü cumartesl f,nu dilecektir. Ayrıca yeni bir balık bert Kleınsovge şehrimize gelmi? Yukarıdan aşağt'ja: başlamıstır. İntikam maçı 27 eicirnbulunaeajc vt rilccarl» fOrütcrek münamazını muteakıb Teşvikiye Ca hâli, ve bütün makıneli nakil va ve Valı Mustafa Bağnaçıkla berade Spor ve Sergi Sarayında akşam zaicerelerin mevzuunu tejkil «den mt ö|l e Şerifır.de kıimarak Feriköy mezar sıtalarını içint toplay.ıcak 1 Mukemmel hlzmet (;ki kelime) garaj ber ilin muhteiif bölgelerinde ttüdm.i 2 tVasıl ol yetls'» manasına b:r saat 21 de yapılacaktır. aelelerl hukumet» bıldlrcc«kl«rdıj. hğındaki k&brine defnedllecektir. binası da yapılmaktadır. ler yapmıştır. Hubert ezcümle Gö emır, canları böyle olanlar çok eabırnen, B. Findos, Kuleönü, Bozan sıdık gcterirlrr. 3 Geceler (eski Çaycuma ortaokulu usul çoiul), eski» nln akstnin yarısı önü ve havalisi ile Gelendost ve 4 Blr fabrikaiaki çalıjmalir netlcesl Çaycuma (Hususî) Geçen vıl civannda çok mıktarda yerııtl su meydana cıkanlar (eski u«ul çojtulı. yeni açılıp yalnız bir müdür kadbazı rosile çalışan Çavcuma ortaokulu larınm mevcud olduğunu tesbit et 5 Hastaların amdıgı. eskıcien taşımiştir. Şimdi tesbit edilen bu yer rutbe sahiblçrinın baston yerıne ! na bu yıl dort öğretmen daha talerde, «ehrimiz Erkek Sanat Ens dıklaı. 6 Boyutiardan, sinlrli olan! yin ed'lmistir. lar ıçin bıırmındEn onu kopnıtmaz derOrtaokulda, bu ders yılı, tam ve titüsünün de ijtirakile Sümcrbank • T . 7 Başına b:r harf getirllince ızverimli bir kadro ile çahşmalara iplik fabrikası atölyelerinde imâl tırab verlcı hallerden olur. israf ve seolunan sondaj makineleri il» bu fahet yapan'arda da bulunur ama onbaslanmıştır. sulann çıkarılması için çalıjma'ara larınkinin iklsl bir araja gelmez 8 Bir cesed bulundu baslanmıştır. Bu sular küçük mo Bir hayvanın : >rm. bir çeçld kbşk. £tn)el(cı bulmocontn natltiUmi} teKli: Adana (Hususî) Bahçe ilçesi topomplarla arariyt tevzi ediıecek1 2 3 4 5 6 7 8 nin Koman köyü civarında köj'lu tir. ler tarafından kanlar içinde bir Vilâyetin bu teşebbüsünd'»n doMIEİYIHIAINIEB cesede rastlanmıştır. Köylüler, du layı köylü son derece memnundur. rumu muhtara bildirmiî ve muhSeyhan öğretmenlerinin tarlık vasıtasile jandarma keyfiir kadın için en büyük yetten haberdar olunmuştur. SI11RİKİEWAIK toplantısı saadet, GÜZEL olduYapılan tahkikatta cesedin a>Tiı Adana (Hususî) Seyhan b'ğretğundan cmin bulunköyden Ahmet Vergul'a aid olduğu menler birliği, yeni ders yılı müOMINIOITIAIMY makhr. PURO, sizi bu iç tcsbit olunmuştur. Cinayetin faili nasebetile cumartesi günü öğretaranmaktadır. menler arasında bir çay toplant'sı huzuruna kavuşturur! L!AİWS!A!ZİA'N tertib etmi?tir. Bu toplantıda vı'âBugunden ıtıbaren huBAYANLARA MÜJDE yetimize yeni tayin edilen Millî susi bir formülle imal Eğitira Müdürü Adil Tolun ile yeni müfetti? ve öğretmen'er meslekdpşedilen kremli PURO Tularile tanıjmak fırsatını bulmuş ovolet Sabununu siz d» İSTANBUL BELEDIYESI lacaklardır. Bir Suriye futbol takıntı şehrimizde (( Cürmümeşhud9, « Çanakkale bağcıları memnun RADYO Bugünkü Program Fenerbahçe misafir takımla bugün ilk rnaçı yapacak Ispartada 5 basm davası Üniversiteye giriş imlihanlarına dair Baron miiessesesinin cevabı '•4 • 1 1 1 1 1 • m mM a •L 1 1 • •! 1I 1 J 1 TAKSİM BELECİVE GAZİNOSU EİDİAİEİDİE'Nİ» TİPİAİZJBEİZİA MİÎİLİÜSİ I'RİA AİDİAİMİAİMİAİK Şehir Tiyatrolan tecrübe ediniz. Kısa bir müddet zarfında daha GfcNÇ, daha CAZİP ve daha GÜZEL olduğunuzu farkeaeceksiniz. Bir otomobil kazası Adan« (Hususî) Karsıyakada, Asrî mezarhk civarında bir otomobil kazası olmuştur. Mustafa Soysal adında bir şoförün idaresindeki taksi, Mersinli İbrahim Kuzu adındaki ameleye çarpmış, ağır surette yaralanmasına ve ölümüne »ebeb olmuftur. Şoför Mustafa Soysal yakalanmıj, tahkikata başlanmıştır. Bu akşam saat 21 d* Yazan: W. Shake$peare Turkçeti: Orhan Burian Telefon: 42157 DRAM KISMI O TH EL LO Meşhur Amerikan Zenci Caz ve Atraksiyon yıldızı BOL KÖPÜKLÜNEFİS KOKÜLU PURO '00 DE 100 SAFTIR KOMEDİ KISMI BİR G E M İ M V A R Yszan; Charlt$ Mert Turkçesi: U. Feridun Telelon: 4040» Pazar gürJerl 15.30 da Matine Oljeler «aat 11 dc açıiır. PazartMİ akjamlan Draro kınnında, talı akjaml ı n Komedl kısmındk temsil yoktur VİCKİE HENDERSON Her akşam yalnız PAVİYOIV'da Tuvalet Sabunu KÂZIMEMİN TURMAKın Geçenlerde Brüksel'de eden rutuntücc»rı ÖLÜM vefat 3 13 SAV AŞ ÇİL İLÂCI Çilll yüzfl tedaN'i eder. BİR TECRÜBE K.İFİDİB. gazefsei LlPin maeera.arı. i Jane Brille'in*ı Bir Bakirenın Kuh u . isimli rilmiiTrn | Bakalım Janej Sana >eni bir { ilk {österüişine Hollywooa*un Unınmış artislltri de ,' Brillc hakikaUnJrajjij,. çıkmasından Celrnişlerdi. kiıvvetli bir artistl korkuyorsıın fali> * Bu s e c k ı n b.r \~ •» 1 * ^^|>>wba, D o r i s ! ^ değil mi V T ^ Brüle'in kabı " " ^ ^ Ualabalık l! : : ' ' J, I livetini pçi : ırıethettiler Bak, Doris . • ^ ^ X Teşkilâtı Ne j apıp y»pıp ! * Fakat, "ben Jane'ın istikbalinî 'Vorkuyorum, Lil kurtarmah ve keni K.u hâlâ löründi hakkındaki v e | | k m e d i . Ne oldu idam hUk i VT cetıaiMİ Istanbula getirilmiştır. Merhum tütun ticaret ve slgar» enduttrislnde beyne;milel söhret kazanmıs. Türk tutünlerinln müstehllk memleketlerde tanınmasmda ve revacının temlninde bujük başarılar gostermiştır. K&zım Emin Turmak, ticaret alemindeki muvaffakıyet »emer«lerinl kendlne mal «1010111», hlroayeslne tıiınan ve ymrdunını lstlyenlere dalma ftfkat tllnl uzatmış. bundan başka blr çok genclerin tahsi'.lerlni deruhd» «tmistlr. Merhumun cecazesl 7/10/951 pazar fünü Ö2I* namazından sonr» (*aat 12.00) d«. Tejvilriye Camiinden kaldırılarmk Ant mezarlıktaki aile makbercdne defnedilecekttr. Merhuma AU&htan ınajflrct. kedcrll ailecl Ue arkadaı vc doatlarına bassağhiı dtleriz. OCÜK 1.9 Ekim Y A RIŞ KOMEDİ Çarsambadan bafka her akjam saat taru 21 de Cumı, pazar matiae saat tam 17 de CEM SULTÂN Filmin uzıınluğ.t dolayısile her 3 sinemada seans saatleri. İPEK TAKSİM TAN' Cumart««i: 12.15 2.30 4.45 7,00 9,15 Pazar : 10 12,15 2,30 4.45 7,00 9,15 Bilatlarm evvclden »ldınlması ve seans saatlerinde gelinme rio olunur. SAHN f BAYAN MEMUR ARANIYOR Eeza deposu bürosunda, muhabere ve fatura işlerinde çahşmak üzere, yazısı v« hesab» mukemmel bir bayana ihtiyaç vardır. Türkçeyı lâyıkile bilmek şarttır. Daktilo bilenler tercih edilir. Müra caat: P.K. 814 adresine yazı f SARAY SALLY ve İNCİ (Pangaitı) Sinemalnrında birden gösterilmekte olan ••• ile yapılacaktır. DAKTİLO BAYAN ARANIYOR İyi fransızca bilen ve ticari muhaberata vâkıf blr daktilo bayana ihtiyaç vardır. Taliblerin Galate P.K. 1623 e Bataa T » yaya» Cumkunyct Hatbaacılık vt Cazettcülk Türk Anovim Şırkett Cajalajiu Halktvi «okak Ne. 30/41 Sahiblerl | SÂZtME NADI ve ÇOCLKI.AUl yaz» if'.erını fi'itn ıdor» eden 1 Mcs'Hl MIIİJT SEVGİDEN SONRA Hakikî ve dramatik mukemmel filml görmeniz hassaten tavsiye olunur. Baş Rollerde : FOREST ve KEEF BRASSELLE ; Her genc kızın görmesi lâzım ve hayatm teh! kelerine karşı bir silâh olan yüksek ve beşerî bir eser. İBI müracaat etmeleri. ^ H CEVAD FEHMİ BAŞKLT
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle