14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DiŞLERilfiZilY SAGLIGI jÇJN umhuriyet 97 Cl nni uıl M U I • Ü 7 C I IIU J l l O d j l . a i O I K U R U C U S U T Y U N U S NAT5Î Telcraf Y» mektub adrwl: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutura fsianbul Jfo 244 Ofclefonlar: Umuml Santrml Kumuau 24298. Yaa İflerf 24299, Matbu: 24290 VARL'K YAYINLAR1 ÇIKANLAR PANAIT ISTRATI : JOHN STEİNBECI^ SAİT FAİK \ TARIK GÜNER : *JŞsk » \ lyreler VAfcısanlar ŞsJimerdan * rdan Fe< nır ekmefc Her kitab 1 VARLIK YAYINLARI K ULLA NI NI Z J Türk kıt'aları süngü süngüye yapılan savaşı kazanarak ileri hareketlerine devam ettîler Bir Silâh ugayımız Korede dtin de ileriledi Tokyo 5 (A P R) Kore cephesinden bu gece alınan son haberlere göre, düşmanın mukavemeti çökmeye başlamıştır. Bırleşmif Mılletler ordusunun 100 000 kişilik bir kuvvetle taarruza devam ettiği bildirilmektedir. Muhabırlenn bu gece verdıklerı malumata göre, Pyongvang kesıminde taarruza iştirak etmekte olan Türk tugavı, düşmanın şiddetlı bir mukabil taarruzunu sııngü sünguye cerevan eden bır savaşı muteakıb tardetmiş ve koraünist kıt'alan ağır surette hırpalamıştır. Bu kesimde Türk tugayının ilerlemeler kaydettiği bıldınlmiştir. Komunistlerin bir çok kesimlerde bozgun halinde ric'at ettıkleri ve cepane ile silâhlarını bıraktıklan ılâve edılmektedir. General Ridgnvay'ın mesajı Dığer taraftan Koredeki Bırleşmış Mılletleı Başkomutanı General Rıdgway, tarafsız bir Arkası Sa. 5. Su. 3 te Cumartesi 6 Ekim 1951 12 ekimde Bradley geliyor Amerika Genelkurmay Başkanı Ankarada 3 giin kalacak Ankarada yapılacak müzakerelerde İngiliz Genelkurmaj Başkanı Mareşal Silm de bulunacak Ankara 5 (Telefonla) Öğrendiğımize gore, Bırleşık Amerika Genelkurmay Başkanı General Omar Bradley bu ayın 12 sınde Ankaraya gelecektir. General Bradley'ın şehrimızde üç giin kalacağı anlaîilıyor. Bu müddet zarfında Cumhur Başkanı Celâl Bayar laıafından da kabul edılecektir. Batılı askeri heyet Londra 5 (BBC.) Bugün bildirıldiğıne göre, Ankaraya gidecek olan Batılı askerf heyete, İngılız Genelkurmay Başkanı Mareşal Slim de dahil olacaktır. Heyette Amerikayı Genelkurmay Başkanı General Omar Bradley temsıl edecektir. General Bradley ile Mareşal Shm Ankaraya gelmeden evvel Parise uğrıyacaklar ve Türkîyenin Atlantık paktına iştiraki meselesini General Eisenhower ile inceliyeceklerdir. Heyett» bir Fransız generalı de bulunacaktır. Kahıreden gelen bir habere göre, Türkîyenin Mısır Buyuk Elçisi bugün Dıj Işleri Bakanı Sa'âhaddın Paşa tarahndan kabul edılmış, top Isntıda Mısınn OrtaDoğu savunmasına iştiraki gorüşülmüştur. Ekmekler yeni karara rağmen düzelmiyecek! Fınncılar: "Hattâ ekmeklerin bugünkiinden daha fazla esmerleşmesine intizar edilebilir,, djyorlar Yeni karardan yalnız francala yiyenler istifade edecekler, şimdi kaçak suretile 120 kuruşa kadar satılan francala 35 40 kuruşa inecek Mütteîiklerin sonbahar taarruzuna 100.000 kişi iştirak ediyor. Kızıllar bir çok kesimlerde bozgun halinde ric'ate başladılar evlet idaresinde sorum >uklenen insantarın şah sî menfaat kavgusile Vazifelerini kötuye kullanmalan ihtimalini onlemek, demokratik rejimlerde otedenberi uzun tartışmalara \ol açan bir konudur. Suiistimaller, hırsızlıklar. ozel menfa»t esasına dayah politika oyunlan (üphesiz totaliter rejimlerde daha korkunç bir salgın halini alabilir. Çünkü bu rejimlerde basın serbest değildir, halkın idareyi kontroluna hiç bir şekilde imkân verılroez. Butün teftis ve te'dib vasıtalan bir clde toplandığı için diktatör iyi nijetli bir adara olsa büe bunların tıkır tıkır islemesi bir hayaldir. Kotü insanlar, dalkavuklar bir şebeke halinde şefin etrafııu sarar, bir yolunu bulup onu kıskıvrak bağlarlar. Buna karşüık, deraokratik reKore savaşlannda kahraraanlık gösterea üstefmen Cejimlerde de halkın dikkati çomaleddin Çağlar ile et Satılmış Karaya törenle Silver Star ğun zaman fazla dağınıktır. Parmadalyesi verildığinı dün yazmıştık. Yukandaki resımler ti kavgaları ve siyasî ihtiraslar bu toren esnasında çekilmiştir. Sağda: Genelkurmay Bas jüıündcn basut vasıtasile idakanı, madalye alan üsteğmen Çemaleddin Çağlan tebrik re cihazı üzerinde dıiriıst ve «derken. Solda: Madalye »lan SaUlm!ş Kara, Bursa Sanat devamlı bir kontrol temini güçOkulu tarahndan Kore birliğimize hedıye edüen bir borazatür. İftiralar ve isnadlar sık sık nı tetküc «derken. ',^, * "~ gazete sahifelerini doldurur, namu<slu insanların şeref ve haysi>eti ayaklar altında çiğnenirkcn. beriyanda asü suçlular suya sabuna dokunmadanbildiklerini okumakta devam ederler. Halk da kim iyi, kim kötfi bir tiirlü »nlıyamaz. Üzerine en çok yüklenilen, alcyhine en çirkin şeyler ya• ıılan ve sriylenen bir politika adamı, gerçekte belld de en temiz bir vatandastır. Demokrasi rejiminin Yüzde yedi ve altı faizli devlet kaçmılmaz bir gereği olmakla betahvilleri hayli yükseldi raber bn kuru gürültü, bu lâf kalabalığı halk kontroluna son deAnkara, 5 (Telefonla) Banrece giiçleştiren, hattâ zaman zakaların kabul ettikleri mevduat ihmaa hnkânsu bir hale sokan bir tıyatlannın kanun! karşıLığı olarak hastahktır. Buna demokrasi hastakasalarında muayyen miRlarda lığı da diyebiliriz. devlet tahvili bulundurmak mecbunyetinde olduklan malumdur. ÖğGeçen hafta Amerikan Kongrerendığimıze göre, bazı bankalar pisine gönderdiği mesajla, Baskan yasada ve borsada tahvıl bulamaTruman, politik suiistimallere dıklarından bahisle Maliye Bakarşı bir çare ararken herhalde bu kanlığına müracaatte bulunmuşlarhastalığı da yerunenin bir yolunu dır. denemek istemiş olmalıdır. BirleMaliye Bakanhğından bu münaşik Amerika Devletlen Başkanı o sebetle verılen izahata göre, 950, mesajında Kongreye bir kanun pro 951 yıllarında piyasaya yeni tahvıl jesi hazırlamasını tavsiye ediyor: çıkarılmanuş olmast, bir yandan Bundan boyle Amerikada hükumet üyeleri, senatöıler, temsilciler, yük Arkası Sa. 3, Sü. 5 te sek askerî sahsiyetler, büyük memurlar, Jıattâ sijasî parti liderleri her yıl mal beyanına tâbi rutulmah ve bu beyanlar resmen yaj mlanmalıdır. Baskan Truman boylelikle hem idare cihazındaki zararlı temayüllerin onüne geçilebileceğini, hem de haksız şuphelerin ortadan kaldınlabıleceğini umduğunu açıklarken, fedcral hükumet memurlarınm ezici bir çoBir eroin fabrikasında ele geçen eroinler ve malzeme ğunlukla temiz vatandaslar olduEmniyet Ikmci Şube memurıan yapıldığını haber alan zabıta we Dış sermaye ile teşriki mesai için ğıına yürekten inandığuu da söz büyuk bir eroin şebekesini meydana murlan kıyafet değiştirerek bura İş Bankasuıa 250 milyon liralık lerine ekliyor. çıkarmaya muvaffak olmuşlardır. ya gelmeye başlamışlardır. Yüz eîbir fon temin edilecek Sırkecıde Trakyaya işleyen oto lıyi mütecaviz sabıkah eroinman Okuyucularım hatırlarlarsa, bixde memurlara aid mal beyanı ka büslerın durduğu mahallın cıvarın ve esrarkeşin girip çıktığı harula Ankara, 5 (Telefonla) İş Ban Arkası Sa. 3. Sü. 7 de kasının yabanrı sermave ile 15 hacnunu hazırlandığı sıralarda Bas dakı bir handa eroin ve esrar s?t'şı kan Trumanınkine pek benzeyen mini asgarî bir mısli arttırnıak übir teklifi bu sürunlarda açıklamı», zere önümuzdeki gunler içande Yalnız resmî devlet memurlanna Devlet Bakanhğında teşkil ediletatbik edildiği halde mal beyanı cek bır komısyon çahşmalara başkanunundan beklediğimiz fa>da>ı hyacaktır. Komisyonda, bankanın sağla> amıyacağımızı, politika i'e yabancı sermaye ile teşriki mesai mesgul olan her vatandası, parti şekli tesbit olunacaktır. Komisyon üyelerini, gazetecileri, mııharrıı leıi müzakerelerinden sonra Milletler*esaire)i de mal beyanına bağlı arası İmar ve Kalkınma Bankaıı tutmak gerektiğini jaznıış. eğtr îskenderiye 5 (Hususî surette Müsabakalara katılan on milletin ile temasa geçilecektir. İstenilen aldanmıjorsam bu muamelenin gonderdiğırniz arkadaşımız Cera spoıcuları Arab alfabesine gdre di neticeler elde edildiği takdirde İ} her yıl tckrarlanmasını ileri surAtabeyoğlu bıldiriyor) Birinci zilerek bir geçid resmi yapmışlar Bankasına 250 milyon liraya yakın Akdeniz olimpivadlan bugün 35 bin dır. Ohmpiyad an'anesine uyularak fon temini cihetine gidılecektir. Bu, suiistimalleri önlemek ve rir kiştnın doldurduğu Birinci Fuad en başta Yunan takımı olmak üzere Bu işlenn Bakanlıklararası hır kokin isnadlarla iftiraları boemak için stödında muhteşem bır torenle açılmisyonda tesbit edıleceğınden de sırasile İspanya, Turkiye, Fransa, yeter bir tedbir midir? Elbette de mıştır. bahsolunmaktadır. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te ğildir. insanlar cemiyet halinde yaşadıkca nilerin >anında tlaima kötvilerin de bulunmasını nlajjan saymalıdır. Cemivetin tekâmule doğru jlerlemesi ile bu sonuncular ne kadar azal^alar da eene halka zar.ır verici ve cemiyette ahenk bozııru rollerini o\ nışacaklar. Bunun için de kendileıine karşı alınan her tedhire bir mukabil tedbir duşiıneceklprdir. Mal be\anına bağlı tutulan hir politika adamının sırasına g(ire karısını, cocuklarını, yakın akrahalarını kontrol edel.ilıı^iniz. F.ıkat eniştesine, davıvına. halasımn goTııracesinc kadar uzanabilir misiniz? Mal be\anı mııessesesini memleket olçüsunde \a>mava kalkışırNAD1R NADİ Arkası Sa. 3, Sü 5 tc Akdeniz Olimpij adlannın japıldığı İskenderiye §ehxinden bir görünüj Doğunun kalkındırılması için yeni bir kanun Doğu illerine gidip bu mıntakada üniversite profesörler kükumete yeni kalkındırma çareleri gösterdiler ve bir kanun tasansı vücude getirmeğe memur edildiler Bugün, memleketimizde herkesi alâkadar eden bir yuksek öğretim davası vardır. Liselerden, her yıl binlerce gene mezun oluyor ve bunlar arzu ettikleri sahalarda yük sek tahsillerini yapamıyorlar. Çün kü, istanbul ve Ankara Üniversi Büyük bir eroinci şebekesı yakalandı Ofisin buğday ambarlarından birinio dahili Ekonomi ve Ticaret Bakanlığımn dünkü gazetelerde neşrolunan karannı şüphesiı herkes okumuştur. Fakat bundan kesın olarak ne anlaşılıyor' İtırai edelım ki bız pek kestiremedık. Onun için de Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü ve Fınncılar Derneği Başkaniie görü|meyi lüzumlu bulduk. Tamimde, buğdayın bu yıl b«reketli oldugu bildirildıkten sonra değırmenlerın serbest pıyasadan Arkast Sa. 5, Sü. 2 de kurulamıyacağı karanna varan Bir eroin imalcisi, zabıtaya ipucu veren eroin satıcılarından birini vurdu Istanbulun Kurtuluş Bayramı Zabıta kuvvetlerine tstanbul 28 yıl önce bugün kurtulmuş, daha doğrusu ordusuna ka\oışmuştu. Çunkü İstanbul da, 1922 ağustosunun 30 uncu gunü kazanılan büyük zaferle bütün memleket gibi kurrulmuştu. Mudanya mütarekesinde itilâf dev letîeri komutanlan Istanbula bır jan darma taburunun girmesine müsaade etmı; olduklan için Refet Paşa, Muzaffer ordudan seçilen bir kahraman taburla İstanbula gelmiş ve çok candan sevgi tezahurlerile karşılanmıştı. 24 temmuz 1923 de imzalanan Lozan barış andlaşması, Istanbulun müttefik kuvvetlerinden tahliyesini en sona bırakmıştı. 4 ekim gunü, Dolmabahçe meydanında askerî bir toren yapıldı. Türk, İngiliz, Fransız, İtalyan birlik leri meydanda karşıhklı dizildıler. İşgal kuvvetleri komutanlan, Salâhaddin Adil Paşayı (şımdi milletvekili) selâmlıyarak İstanbul işgahnın sona erdiğini ve şehri kendisine teslım ettiklerini bildirdiler. On. Arkası Sa. 5. Sü. 1 de teleri, gerek öğretim üyesı; gerekse bina vaziyeti bakımından, bu kadar fazla müracaatd karşılayacak durumda değildırler. Hükumet, bunu görerek, bilhassa, Anadoludan akın eden lise mezunlanna, yuk Arkası S a . 5 , S ü . lde Üsküdar Tramvay İdaresi İ.E.T.T. ye ilhak ediliyor Şehir Meclisi, bu husustakl karann tatblkı için, Belediye Başkanbğına salâhiyet verdi sermaye Yabancı temini Birinci Akdeniz olimpiyadları açıldı Şehir Meclisi dün saat 15 te bjşkan vekıllerınden avukat Hıyri Yamanın reıslığınde toplanmıştır.. Bir kısım teklıfler alâkalı komısyonlara havale edıldıkten sonra İ E. T.T. İdarelerme ilhakı kararlaşmlan, Üskudar Tramvay İdaresi Umum Mudurluğıinden gelen b'r tezkere okunmuştur. Bu tezkerçde ilhak kamrırun mevzuata aykın cl Arkcsı Sa 5. Su 4 te Ankara 5 (T.H A ) Iç tamamıle adlî makamlaişleri Bakanhğında Halil nn emrınde olacak, bu Ozyöruğun başkanlığında, çeşid hızmetler dışında uzabıta kuvvetlerınin muşmumî zabıta teşkilâtına terek çalışması ve yeni b?ğh kalacaktır. şekle sokulması için yaYeni teşkılâtta şimdipılan toplantılar sona erlik mukellef erler ıstihmiştır. Yeni zabıta teşkıdam edilecek ve bunlar lâtımız idarî, siyasî ve aeskısi gibi yetiştirılecekdalet zabıtalan olmak ütir Bu iübarla zabıta teş zere üç esash kısmı ıhtıva kilâtı, erden baslıyarak etmektedır. onbaşı, çavuş ve daha jrukan askerî nitbe sırasını îdarî zabıta, şehir ve Morg raporu el'an verilmediğinıhtiva edecektir. kır mâni zabıtasıdır. Huden tahkikat inkişai edemi>or dud ve gümrük teşkilâtı Şehir zabıtasrnın ilk kada buna dahıldır. Eğitim demesi, bugünkü polis rne Iki hafta evvel Teksımdekı Meyve dısıplin bakımından muru yerine «çavuş» ola askeri karakten haiz ola caktır. Mevcud emniyet menet apartımanınnda cesedı bucaktır. Emnijet Uraura teşkilâtınm yeni kurulu lunan Sabn Çakalofun olumundeki Siyasf zabıta, memleket Müdürü Servet şuna intibak, maaşlara esrar hâlâ aydmlanmamîştır. Sabrinın cesedinde ılk nazarda tekabül eden dereceleSürenkök içi bilcümle siyasî işlere bakacak ve ünıformasız olacaktır. re geçmek stıretile olacaktır. bir yara bere ızi gormek ımkânsız Adalet zabıtası: Bu da ünifor Bundan sonra Harb Okulundan çı bulunduğundan cesed morga kalmasızdır Tahkikat vesaır adlî mua kacak ve zabıtaya ayrüacak tu» dınlmiftır. Zabıta tankıkaü, Morg melelerde husust kanunlarına göre Arkası Sa. 5. Su 4 te Arîca« Sa. 5, Sü. 3 te vcrilecck yeni şekil Şehir dahilinde vazife görecek teşkilât askerî karakter taşıyacak Sabri ÇakaloS hâdisesi Asayişi korumanın yolu yişı, Iç İşleri Bakamirnza v* tdorecılere göre mükeTnmeldtr. Bunu, bir rcalite olmaktan ziya.de, bir temenni diye kaeri bul etmek v " d e olur. Eğer Kijprü Üstündeki Tramvay Tellerinde Ârıza Memleketin ve şehrin asa bu, btr hakikat olsaydı, sat yın Valitniz zabttayı teferber etmege lüzum gormezdı. Polısin seferber edılmesi, osayişi rTiuhaiaza bakımından elbette takdıre değer; jakat bu, kâfi değildir. Ceza kanununu •memleket ihtiyacma göre tâdtl etmek için de *e/erber olmafc Idztmdır. bunîarı daha Suçlar suçluları tflendikten sonra, yakalamaktansa, ağır cezalara çarptırarak bir tbreti müessıre vermek suretile suçlan azaltmak daha mafcul ve mantıkıdır, dıyoruz. Doğru değıl mı? • •• t Uun Kaıakoy knDriısu ustundeki tram\ay teür.indeiı hırı kııpmııs vt tı>mv<ilar bir mudrîet ijliyememi^tir. Vukarıdaki resimde telleıdeki ârızalı kısımların tamir edili;i gorulmektedir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle