12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CIIMHURIVBF Istanbul köylerinin çoğu kablettarih hayat yasıyor! Fabrikasımn Temeli Dün Atıldı J SEIBERLING YENİ Bastarafı 1 inci tahlfede t Eğer saym mlUetvekillerimiz Bustar. Bann mümessillerinin de bu tetkiklerinl daha evvel yapnuş haiır bulunduklan dünkü toplan olsalardı 1951 bütçesine bu yollar tıda Istanbul milletvekillerinin şe için gereken tahsisatı koydurmus hir hududlan dısındaki köylerde olurlardı. Halbukl 3 bin kilometre yaptıklan tetkikleri ihtiva eden ra tutan ve 30 milyon liraya ihtiyaç por gözden geçirilmiş, bu mevzu eösteren Istanbul köy yollan «çın Başka hiç bir îastik bu fevkolâde etrafında fikir teatisinde bulunul bu sene 60 bin lira tahsisat verilınuştur. mistir.» ük olarak söz alan milletvekili emniyet hususiyetlerine malik Necmi Ateş, Istanbul hudutları Enver Adakan, Istanbul köylerinin dışındaki 47 köyün su ihtiyacile kalkınmESinı sağlayacak bir takım kıvrandığını bildirmi^. burun .çin değildir. esaslan İhtiva eden bu rapor hak bir buçuk milvon liraya lüzum olkında Genel Meclis üyelerinin fikir duğu halde 40 bin lira tahsisat konTeol "FlexArc ve mütalealarını öğrenmek istedi duğunu söylemiştir. ğini bildirmiştir. Bunun üzerine Ge patlama bölgelerinde °'o 45 daha Üsküdar Kaymakamı aynı mevnel Meclis üyelerinden Kâzım Si zua temas etmiş, yol meselesinde livrili düşüncelerini açıklamış, ih devletuı para ve malzeme bakıtiyaclan tesbit etmenin bir fayda mından yardımlarda bulunmasuıı Hususl " havalaDdırtnn devermiyeceğini, derhal tatbikata ge temenni etmiştir. U k l e r l n .... iastiklere nefeı alçilmesini söylıyerek demiştir ki: Istanbul köylerinin kalkınması dırır ve daha terin çalıjtırır « Raporda, köylerdeki doğum konusunda bir kısım milletvekilleri lardan mütevellid ölüm hâdiseleri ve genel meclis üyeleri fikir ve Tenl İlâve yastık ve kınlma ne temas edilmeınıştir. Silivri ve mütalealarını bildirdikten sonra mukavemetl.... |aJtiği havalisinde yaptığım bir tetkik ne son olarak Vali ve Belediye Başkaticesinde öğrendim ki, bir köyde nı Gökay söz almış ve hulâsa oladar korur. doğum yüzünden 10 senede 29 ka rak şunlan söylemiştir: Hasasl estere dl?l! dın ölmüştür. Her şeyden evvel « Milletvekillerimızin İstanbuFabrikanın mâketi flzerinde izahat verilirken köylerde doğum ?ağlıeını korumak kaygan yollarda daha efnniyetli Dün Zmcirlikuyuda Türkiye tıbbî lekette yapılabilecektir. nuyor. Yıllar boyunca dürüst ve telâzımdır. Sonra, Trakya ve havali lun derd ve ihtiyaçlannı ele alırken etüdlerine mü'.hakattan rnHarr^la müstahzarat sanayünde mühim bir duruf temin eder Dun Zincirlikuyuda yapılan te miz mesainin muhassalası karsısinde 90 ve 100 milyon kütuk bağ varken bugün bakımsızlık, bilgisiz n çok yerinde bir harekettir. Ra adım teşkil edecek bir fabrikanın mel atma törenine başta Meclis smdayız. Şurasuıı bilhassa tebarüz Bütün bunları birlejtirin, bu yeni Reisi Refik Koraltan, Sıhhıye Ba ettirmek isterim ki, Türkiye bunlik yüzünden bu rr.iktar 3 milyon porda belirtilen hususata üâveten temeli atılmıştır. şu noktayı da açıklamak isterım ki, Nejad Ferid Eczacıbasının kura kanı Dr. Ekrem Hayri Ustündağ, dan böyle emniyetle çalısacak inve fevkalâde hususiyetleriyle Seikütüğe düşmuştür. Bağ yapmak istiyen köylüye yardımlarda bulun Istanbul valisi olarak gezip dolaş cağı bu fabrıka ile bir çok ilâçlann Amerikalı ve Türklerden müteşek sanlann yeri olacaktır. Bu eser berling yeni emniyet lastiğinin en mak icab etmektedir. Silivrideki tığım köylerin çogu kablettarih bir yurdda imali kabil olacaktır. Şim kil seçkin bir davetli grupu içtirak yurda hayırh olsun!» hayat yaşamaktadırlar. Meselâ İs dıye kadar ilâç için senede takri etmiştir. iyi bir lastik muboyaası olduğunu yoğurt sanavıı de esaslı bir şekılde Sıhhat Bakanı da güzel bir hitaTemele ilk hara koyan Refik tetkıke, murakabeye tâbi tutulmah tanbulun hemen dızinin dibinde sa ben 3035 milyon lira harice git*iz de görecekji"' dır. Meşhur Sıhvri yoğurdu. artık yılabilecek öyle kövler vardır ki, mekte ve yerli müesseseler kulla Koraltan, Ferid Eczacıbasıyı övmuf bede bulunmus ve sonra Dr. kimbunlar kuruldu kurulalı vali yüzü nılan ilâçlann ancak yüzde 20 sini ve demiştir ki: yager Nejad Ferid Eczacıbaşı şu kemiyet ve keyfıvet bakımmdan tac Ferid Eczaeıbafi uzun yıllar izahatta bulunmustur: rihe karışmış şıbidir. Bir yoğurt eörmemıçlci''r. Bskıik^yüne bağ verebibnekte idiler. Türkiye Sanayi c Müessesemizin yaptıgı yeni diyarı olan Silivride bu gıda mad lı bir köy, kıs geldi mi yolsuzluk Kalkuıma Bankasının yardmıının boyunca dürüst v* tamis çalısmarîesi deıenere olmuştur. Imalciler yüzünden ilçe ile 6 ay müddetle da iştirak ettiği bu yeni tesUle, nın sırruıı bilnüs ve onun mükâ hamle ile bundan sonra memlekehileye, hud'aya sapmışlardır. Bu her türlü muvasalasmı kaybetmıs yerli ilâçlann bir kısmı artık mem fatına ermls bahtiyarlardan bulu tin kendi bünyeainde mevcud iptiyüzden senelerce uğraştığım bu san olur. Biz elimizdeki imkânlann eldat maddelerden istifade edilecek vprdiği nisbette çalışıyoruz. Kövleattan vazgeçtim.» ve hakikt bir ecrayı tabbiye sanarin hekim ihtiyacını, sağlık davayii kurulacakbr. Bu müessese bir Kâzım Sılivrıli Istanbuldaki gıda smı ele almış bulunuycmz. Bu itibuçuk milyonluk bir tesisatı ihtiva maddeleri fiatlannın tamamen başı barla gönül isteHi fcj. *avın nviletetmektedir. Amerikanın ve Almanboş bırakıldığını, müstahsilden 240 vekillerimizin hazırladıklan bu rayanın en 1leri gelen iki firmasının Bastariaı 1 inci no kuruşa ahnan kaşar peynirinın 450 porda bu mütevazı çalışmalanmız ler hakkında para mukabilind* ma kendi iliçlannı bu müessesede kuruşa satıldığını belirtmiş, bol kâ kısmen olsun yer almış olsun.» lumat verdiginl »öylemistir. Belki yaptınp Yakmsark pivasslanna ra alışan esnafın hâlkı soyup soğaVali ve Bo'o*... T!,cvar,, bundan de esasında Kızıl ideolojiye satıl sevketmek üzere bir anlasmaya var na çevirdığini söylemiştir. sonra vilgyetle beledivenin ayrümış bir hain olarak çalısıyordu. mif olmalan, müessesenin beynelManifaturacının soyulması Toplantıda bulunan Yalova kay ması mevzuuna dokunmuş. bu koSabri Çaaklofun bof saatlerini OTOMOBİL MALZIMCSİ TİC»R1T T. * . Ş. makamı, ilçe ve köylerin derd ve nunun münakasasının kabil oldu hâdisesinde bazı noktalar zabıtayı Bulgar mültecileri arasında geçir milel bir müessese olarak çalışacağma da bariz bir misaldir. ihtiyaclarını açıklamıj, tayyare ala Şunu söyliyerek devam etmiştir: tereddüde sevkediyor diğine isaret etmiftik. Fakat mülBu fabrika İle ziral mahsullere nına tahsis olunan geniş arazinin tecilerin de onun hakkında pek faz « Belediye ile vüâvetin avrı]Istanbul, Beyoğlu Istlkiai Cıddasl Ne. 30>34 köylüye verilmesi mevzuunda alâZabıta seferber olmuı vaziystte la büdlkkri yok. Hemen hepsinm dayanan iptidal maddelere bilhassa ehemmiyet vereceğiz. kalı makamlarla mutabakat hasıl ması meselesinden evvel bir zihni Arab Kara Çobanı arıyor. Bu sa Sabriye ald hatırlayabildikleri, yetin yerleşmesi lâzımdır. O aa, hıs, üç gün evvel Harbivede tuhaoldueunu bilciirmıştir. Mezbahadaki çok kıymetli horbu şehrin kend; b ; 'e^ne hakım fiyeci Armaoyu yaraladıktan sonra tmerhaba» dan ve neticeai müna monlann istihsaline yarayan gudBelediye Başkan vekillerinden kaşa ile biten tavla oyunlanndan olması meselesidir. 15 martta çıkan parasmı alıp büjHik bir soğukkandelerden istifade edeceğiz, sentezler Suad Kutat, raporda sadece köy bir şehir bütçesi. türlu formahte lılıkla diıkkânı terkeden eski bir ibaret. tSelâmlaaırdık, bazan da yapacağız. «Chlormoycetin i lisans mevzujna torms ed'İTie^ıni doğru tavla oynardık. Yenilince para verlere tabi tutulup dört ay Ankarada sabıkalıdır. bulmarmş, Istanbulun derd ve ihmek Utemez, münaka|« ederdik» tahtında imal edeceğiz!» kalırsa bu şehirde nasıl iş görüleHadisenin hayli kanfik •• anor demektedlrler. tiyaclarır.ın bir kül halinde mütabilir?.. Milletvekillprinden rica emal bir ccreyan tarzı vardır. Melea olunmasını tavsiye ederek işçi Emek otelinia kâtibi fu maludiyorum, her şeyden evvel şehrin selâ; dükkâna elinde tabancası ol matı verdi: tSabri ile •amiml gödavasma ve liman meselesine temas kendi bütçesine hâkim olmasını teetmiştir. duğu halds eiren şahıs para iste rfifen iki mülteci vardı. Bunlar dan min etsinler.» miş, tuhafiyeci ceketinin cebinden blrinln ismi Hüseyin, dlgeri de Istanbul Milletvekili Dr. Mü Bastarfaı 1 inei sahifede Türkiyede bulunduklan sırada orVali ve Belediye Başkanı dahs cüzdanını almak üzere duvara doğ albay Mihaliki idij:skiden kerrem Sarol, tetkik mevzuu olan otelin Türkiye, benim ikinci vata taya atılan havadisleri gördüm. raporun şehir hudutları dışındaki sonra İstanbulun hususiyetlerinı, ru ilerlediği sırada üç el ateş ede altında kahve vardı. Bulgaristannımdır. Hakikaten tekrar Ankara Bunların reklamdan fazla bir kıyköylerin kalkınmasını sağlayacak memleket çapındaki ehemmiyetini rek onu yaralamıştır. dan gelen mülteciler doğru buraya meti olmadığı kanaatindeyim. anlatmış, devlet bütçesinden bu 1 Bankamıza müsabaka ile lüzumu kadar müfettiş adayı allFakat, Armaoyla hınızın ara gellrlerdi. Sabri de kahveden ekslk yı gördüğüm için bahtiyarım. esaslan ihtiva ettiğıni, İstanouia Gelisinizin politik cephesi ol Hatıralannızı yazıyor musu nacaktır. eid meselelerin de gereken dikkat şehre büvük yardımlar sağlanması sındaki mesafa bir metredir ve üç olmazdı. Hepıile merhabalasırdı, 2 Müsabakaya girebilmek için: ve eherrmiyetle elp p'"iacağını bil nm lüzum ve zaruretinden bahset el ates edılmesine rağmen kurşnn fakat Huseyinle çok iamiml idi.» madığını söylemişsiniz. Bunu biraz nuzT garib karsıladık. Sizin gibi bütün miştir. Gökay sözlerini söyle bitirA) Türk olmsk, B) Memurlar yonetmeliğinm tesbit ettiği genel dirmiş şöyle demiştir: Hüseyinln eıkâlini »ordum: tOr Evet yazıyorum. Gelecek yıl lardan ikisi tuhafiyecinln ensesini hayatmı yüksek politika ile geçirvasıflara malik olmak, C) Yaşı 30 dan yukan olmamak, D) Yabana ile « 30 senedenberi nahiye müdü miştir: sıyırmış, biri eline isabet etmiş ve ta boylu, tıknazca idi* dedı. mis bir jahsiyetin böyle birdenbire bu tarihlerde Nevyork ve Londra evli bulunmamak E) Hukuk, İktisad; Siyasal Bilgiler Fakülteleri verünü bile görmediklerini söyliysn Bize devlet el uzatmalıdır. Zi Armao yere yıkılmıştır. Ceket du Lâcivert elbisesi var mıydıT yaptıgı riyaretin, elbette bir mana gazetelerinde neşre başhyacağız. Istanbul köylüleri bugün bir um ra 40 milyon liralık bir bütçe i!e varda asılı iken Tuhafiyeci yaralı Türkiyeye aid bahisler var nu? ya Yüksek Ekcnomi ve Ticaret Okulu veyahud MilH Eğitim Bakanlı« Hatırlamıyorum. Göçmenlere s olacaktır. ğınca musaddak yabana memleketlerdeki muadillerinin birinden memet hayaü ya?nmaktadırlar. Bir bu sehir imar olunamaz.» olarak yerdedir. Soyguncunun cüz :ok hakaret ederdi. Onun için ken Elbette. Harb içinde Türklye zun bulunmak, F) Herhangi hizmet taahhüdü altında olmsmak, G) Ya Emin olun, bazı hususî işlcriçoklarında yol yoktur, su yoktur. İstanbul Milletvekillerinden Ah danı almaması için hiç bir sebeb isini pek cevmezlerdi, fakat bazı ye aid en enteresan malumata ha pılacak tahkikat neticesinde sicil ve seciyesi itibarile mesleğe alınmaBu sebeble işe köylerden başlan met Hamdi Basar Vali ve Belediye yoktur. Buna rağmen o beklemıs iflerini de görürdü. Mihaliki ile mi düzenlemek ve şahsî dost'.anmı görmek için geldim. Tekrar İstan tıralanm arasında rastlanacağını sma mâni bir hali bulunmadığı anlaşılmak gerektir. H) Müsabaka nemıştır.» Başkanına cevab vermis, başU Va tir. Hem de bir kaç dakika. Yara'ı lan eskiden iyiydi, fakat sonrabula dönerek birkaç gün kaldıktan sanıyorum. Çiçeron hadisesinin de ticesinde müsavi şartlar karşısında smav programma dahıl yabancı 1 Belediye Meclisi başkan vekille 1 olmak üzere mesai arkadaşlarm n Armao yerirden kalkmıs ve cüz dan dtnldılar.» sonra doğruca Almanyaya gidece genis tafsilâtını orada bulacaksı dillerden birindeki vıikuf derecesi üstün olan, bunda müsavat halinde çalışmalanndan sitayişle bahsettik danmı kendisi vermistır. rinden Yüksek Mimar Necmi Ateş, Otel kltibi de Sabrinln son gün ğim. nız. müteaddld yabancı dili bildiği anlaşılan talib terdh olunur. Bunda da köy yolları etrafında rakamlara ten sonra şöyle demiştir: Armao sol elinden ve başından erde eıklaştığmdan bahsettL «Mül Bugunkü Almanya hukume Sizin için Dünyanın btr nu müsavat hâsıl olursa veya her ikisi birden fazla lisan bilmezlerse ismüstenid esaslı izahlarda bulun« İstanbulun kalkınması işıni yaralanmıştır. Yaralanan bir insan ecileri çok kızdınyordu, Onlar 91tinde bir vazife kabul etmek niye maralı esrarengiz adamı diyorlar. tekliler muhasebe gnıpundan yeni bir denemeğe tâbi tutulurlar. Bu muş, Istanbul m'Hetvekillerinin bir devlet isi olarak kabul ediyo gayri lhtiyarî elini vücudünün acı dürmü» olabilir» dedı. tinde misiniz? denemede gösterilen muvaffakıyet derecesi tercihe esastır. İ) iki defa Bu sıfaü nasıl buluyorsunuz? köylerde yaptıklan bu tetkiklerl 6 ruz.» Albay Mihaliki limdi neredeyan kısmına eötürür. Tuhafiyed Hayır, artık yaılandım. kazanamaıruş olan istekli, bir daha müsabakaya giremez. J) Müfettiş Von Papen bu suale gülmuş ay evvele almalan iktiza ettiğine ToDİantı saat 14,30 da sona er nin de sağ elini yara aldığı doiayi dir? x adaylan idare ve teftiş işlerinde ahştınlmak ve her birinde kalacak Şu meşhur Çiçeron hadisealişaret ederek devam etmi=tir: miştir. t Bir senedir bizlm otelde katGerçekten Türkiyeyi çok sevıyosile kanayan kısımlarda gezdirmesi lan müddet bu ihtiyaca yetecek surette teftiş heyeti başkanının tekne dair, ne, düsünüyorsunuz? ve elinin kanlanması lâzımdır. Fa ıyordu. Bu sabah hesabım kesti. rum» diyerek mevzuu değiştirmek lifıle genel müdürlükçe tayın olunmak üzere genel rr.üdürlük servis O zamanki Basın Ataşem, istemiştir. kat ceketinin cebinden cüzdanm Hüseyinin adresini de bilmiyorum.» lerinde, şube ve ajanslarda ve müfettiş refakatlerinde üç senelik fiill Moyzisch, bu mesele etrafmda bir Otel kâtibi sözlerine son olarak abnasına rağmen cekette en ufak Türkiyenin hali hazır siyasî bir staj de\Tesi geçirirler, staj devıesini bu suretie geçirenlerden mükitap yazacağını söyledl. Bir yanbir kan lzi yoktur. Bu noktalar za lunlan ilftve etti: cAvukat Gran durumunu nasıl buluyorsunuz? fettişlik yapabilecek liyakatte olduklan teftiş heyeti başkanı tarafındaa bıtayı bazı hususlarda treddüde Çagrof ile de saraim! görüşüyordu. lışlık olmaması için müsvettelerini Hiç bir şey söylıyemem. Bu tasdık edilen adaylar, müfettişlik ehliyet sıntvına girmek mecburiyebana gösterme"=inı sovledim. MüssevketmekteHır H."'":pvi rrüteakıp Çağrof ve Mihaliki tayyare ilt ge Baştaraiı 1 inci sahıfede tindedirler. Suıavda muvaffak olanlar münhal müfettisliklere kıdem vetteleri beraberce okuduk. Hadi sualiniz siyasete dairdir. katil büyük bir soğukkanlılıkla ve en mUltecilerdendir.» Sizin kadar enerjik bir şahıs veya sınavdaki muvaffakıyet dereceti sırasile tayin olunurlar. Müfetpılacak ve 8 gtın sürecek olan maseye aykırı hiç bir nokta görme*** Bajtarafı 1 ttıci sahifede ağır adımlarla dükkânı terketmi}nevralara İnşiliz, Fransız ve Amedim. Bu. harptir. Harpte her şey nasıl oluyor da, boş durmaktan ca tişlik yapacak liyakatte olduklan tasdik edilmeyen veyahud müfettişŞirkecideki Melek kahveslnde bugüne tir. Keyfiyetten haberdar olan Emnkan silâhlı kuvvo'^rine mensub misyonun çahşmalannda lik sınavını kazanamıyan adaylar kabiliyetlerine ve memurlar yönetolabilir. Nitekim, karsı taraf da nı sıkılmıyor? niyet Müdürlüğü ancak bir saat garsona Çağrofu sorarken yanımız160 000 asker, drnizci ve havacı iş kadar çıkanlmLş bütün kanunlar böyle şeyler yapmıstır. Hatıralanmı yazıyorum ya ış meliğinin genel hükümlerine göre sabit vazifelere nakil veya banka ile sonra vak'a mahallinde bir ekiple dakı masada tavla oynıyan zayıf, gdzden Reçirilecek, antidemokratik alakalan katedilir. tirak etmektedir. Amerikalılar, Çiçeronu filme te. faaliyete geçebilmiştir. Çünkü elin esmerce bir şahıs gözlüğünün alBu manevralara iştirak e^en 'ı hükümler ve esaslar taşıyanlar tes deki vasıtalar noksandır. alıyorlar. Fikrinizi sordular mı? 3 Yazılı müsabaka sınavlan 3, 4 ve 5 Arahk 1951 de Ankara Bu, size kâfi gellyor mu?.. tuıdan beni süzdükten sonra: tBetalai'in kısmı azamı Amer'kab'ar bit edilecektir. Bundan sonra bu Doğruıunu isterseniz, gelmi ve İstanbul Ziraat Bankalannda yapılacak ve kazananlar yol pan» dedi. Ve diğer mültecilerin Hattâ, bir Amerikah gazeteci de Tahkikat! bizzat İkinci Şube MüÇiçeron'ua yerini ketfettiğini ılân yor. dan müteşekkil olup bunların da kanunların yerini dolduracalc yenı ralan verilerek Ankaraya getirilip sözlü bir sınava tâbi tutulacakdürü Fethi İnaler 100 kişilik bir e Çakalofa aid klişeleşen intıbalan etti. yarısı Almanvava son 4 ay zarfın tasarılar hazırlanacaktır. Von Papen yann saat 12 de Çan lardır. na yeni bir gey ilâve etmedL Dığer taraftan, söylendiğine gö kiple idare etmektedir. da ge'.en veni kıtalqrdır. Benim fikrimi kimse almış kayadaki hatıra defterini imzalıva | 4 Müfettiş adaylanna 3659 sayt kanuna göre alabılecegı ay*** ^ ^ ^ ^ F. T. filmcilennuı cakür. Bundan evvclki manevralarda re, B.M.M. nın yaz tatihne gırdıği I lığın azamî miktan verilir. Hâdise hakkındaki polis tahki değildir. Amerikan olduğu gibi bunda da asıl hedef. gün gündemde bu'.unan ve Türk 5 İsteklilerin 24 Kasım 1951 tarihine kadar Ankarada teftiş katma gelince: Emniyet memurladoğudan een<?k ânî bir tecavü^e Ceza Kanununun bazı maddeierini heyeti başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederek imtıhana nerede n Sabrinin od§sına girince masada karşı sür'atle tedafüi tedbirler al tâdil eden kanun tasarısı da geriüzerleri açık üç iliç »i*esi bulgirecekierini belirtmeleri ve, mak ve sonra da mukabil darbeler ye alınacaktır. muslardır. Bu fifeler tahlil için A) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında memurluk ısteyen| le bu tecavüz kuvvetini imha otkimyahaneye gönderilmlstir. Belki lere mahsus beyanname (bu nıatbua bankalanmızdan alınabilir). B) j Tasan üzerinde ilgililer tarafınmektir. Baştarah 1 inci sahifede de Çakalofun hayatına »on veren dan yeniden incelemeler yapılacağı Bankanın göstereceğı tabibden abnmış sağlık raporu. C) Tahsil dıploGeneralin uçaeı vere c^rrarak ka bu küçük sişeciklertn içindeki renk Gnl. Kanadh Frankfurtta söy!entiler meyanmdadır. ma=ı D) Nüfus tezkeresi, E) Askerlik durumunu gosteren belge, F) 1 zaya uğramışsa da, General ve A slz mayilerdir. 1 Cihanbeyli llçesinin Kandilköyü sınırlan içinde Tüfekçipı Hüsnühal varakası, G) 6x9 santimetre eb'admda dört aded kartonsuz.l Frankfutr 3 (a.a.) (United Medenî Kanun Komîsyonu merikah pilot k3z?r"an hiç yara alMorg raporu henüz verilmemiş nar yaylan mevkiinde yaptmlacak 150 göçmen evi inşaaü kapalı zarf fotoğraf tevdi etmeleri gerektir. (Bu vesıfcalar Istanbul veya Izmır Zı« Prtss) Manevralar genel karargâbugün toplanıyor madan kurtulmuşlardır, General olmakla beraber, rabıta Sabrinin usulü ile eksiltmeye çıkanlmısür. raat Bankalan vasıtasile de tevdi edilebilir.1 hır.dan bildirildiğine göre, iki Türk 2Beher evin keşif bedeli iki bin yedi yüz lira otuz iki kuruştur. Ankara, 3 (ANKA) Adalet cephedeki birlikleri teftişe çunni| lehirlenmis olması ihtimali üze6 Sınav programı ile sair şartlan gösteren matbualar generali Amerikan ordusunun «müş Umumî keşii tutan dört yü« beş bin kırk sekiz lira ve isin geçici te Bakanlığmda teşkil edilmiş bulu bulunuyordu. rinde kuvvetle durmaktadır. İstanbul ve İzmir Bankalannda elde edılebılır. terek manevralarını> takib etmek nan Medeni Kanun Komisyonu yaminatı yirmi bin dört yüz elli iki liradır. Şehid düşen ve yaralananlu Zaten bunlar da Çakalof esrannı üzere bugün Frankfurta gelmişler3 Plân, proje, şartname ve keşif muhteviyatını gösterir eksiltAnkara 3 (7 H A ) MilH Ssa açmaya yarıyacak vesikalar değü nn tekrar toplanacak ve çaiışmaladir. medosyası Ankarada Bayındırhlc Bakanlığile Devlet Bakanhğı Toprak rma devam edecektir. Üç gün sü vunma Bakanlığından bildlrilrai| mi? Birinci Ordu Müfettişi General recek olan bu toplantıda Medenî tir: Fevyas TOKAR ve İskân Genel Müdürlüğünde ve Konyada Toprak ve İskân Müdürlüğünde görülebilir. Kore birliğimizden şehit olan Üç Şükrü Kanadlı ve Sekizinci Kolordu Kanunun şahsî hukuka aid olan 4 İhale, Konyada Hükumet binasmda Valilik odasmda 19/10/ KoTutanı Gererpl Salâhaddin Sel ikinci kitabının görü|ülmesine ba« erle, muhtelif şek'lde yaralananla nazaran, Birlesmif Milletier KuvTaahhüd ettiği sermayeyi tamamen ödememiş olan ortaklaru rın listesi aşağıdadır: vetleri çarfamba sabahı baü cephe 1951 tarihli Cuma günü saat 15 te mahsus komisyon tarafından yapıışık bu sabah erken saatlerde Rhin lanacaktır. statümuzün 12 nci maddesi gereğince ortakltoan ihraç edıbnelen gene Şehitler: si kesimlerinde takriben 40 kilomet lacakür. , üzermdeki Maine hava limanma in5 Eksiltmeye girebilmek için en az yüz bin liralık inşaat yap kurulumuzca karar alüna almmıstır. Eskı adreslarım degıştıren ve ye Er Mehmet Özmen, Er Necmi relık bir sahada geniş ölçüde taarmişler ve oradan genel karargâha ruza geçmislerdir. tığını Bayındırlık Bakanlığından ve Konyada Bayındırlık Müdürlüğün ni adresıni vermemiş olduğundan dolayı ke:'fıyetten s?h Solkaya, Onbaşı Mustafa Taşkın. gıtrnişlerdir. edılmıven asagıda ısimleri yazılı ortakiarınuza durumu b Müttefik taarruzu bilhassa Chori den yeniden alınacak ehhyet vesikasile ispat etmiş olmak şarttır. Yarahlar: Generalîer muhafız subayı ve Bir31 Ekım 951 sonuna kadar taahhüd ba.tıvt ermı 6 Taliblerin, teklif mektubu, teminat, ehliyet ve 1951 yılı TiPiyade Üsteğmeni Mehmet Ko won'un kuze>"inde kuvvetli düşman leşik Amerikanm Avıupa Komucaret Odası vesikası ile birlikte en geç ihale «aatinden bir saat evve takdiıde ortaklıkla alâkalanr.m kesilece§ini ihb3r eylenz ral, Assubay Fevzi Tiyisti, Çavuş mukavemetile karşılaşmaktadır. Oıtaki Ortak tarhğına mensub iki bando mızıka Ortak Resit Özalp, Onbaşı Hızır Akdemir Diğer taraftan ateş kes müzakere line kadar Konya Valiliğine müraeaatleri lüzumu ilân olunur. (15668) Baştaraf\ 1 inci sahifede Adı, soyadı tarafından karşil^nmjslardır. No. sı Erler: Adı, soyadı lerinin baslaması için General Ridg156 bildirmiştir. Vak'a maha'line gelen Y 'âız Kunter 6 Akif İyidogan Adü Topçu, Bayram üğurer, way tarafından yapılan teklife koDavetli müşahid sıfatile burada J et S '"i Tamer eşi zabıta memurlan Ahmedi oturduk Mehmet Ali Baş., İbrahim Korkmaz, Tevfık Sırrı Gür ikamet edecekieri müddet zarfında münistler hâlâ cevab vermemisler192 T?mer £0 Rasıh Kunter Tüık generallen. harb boleelerin lan katın holünde kanlar içinde Osman Candemır, Sefer Baş, Ali dir. 195 J'ızhar Özku'. 34 Saatleri sablmaktadır. bulmuşlar ve derhal Şişli Etfal has Gök, Halil Baver, Os^?n Ulas, ANizameddin Ataker deki kıt'aları teft'ş edeceklerdir. Kızılaym Koreye yardnru 220 o M Atıf Özb'n Müessesemize telefon ederseniz, memurumuz dairenize saat tanesine kaldırmışlarsa da Ahmed dil Çılgın, Ahmet Frat, Vahdet Şevket Alakent, eşi Adile Tokyo 3 (a.a.) (Usis) Türk KıManevralarda ölenler E:uf î.IanoğLu 228İ 39 koleksiyonumuzu getirir ve taksitle saüsını yapar. çok geçmeden ölmüştür. Hâdiseye Kutlu, İsmail Yeşilkurt, Mehmet Alakent Berlin 3 (T.H.A.) Almanyada Mehmed Ataker 249İ 41 Her aym 15 inden sonra yüzde ve peşin alınmadan satıs. yapıbr. Yalçın, Murat Alioğlu, Hüseyta nlayı, Jtran Kınlaslan ve Oünef CeÖmeT Biçer elkoyan nöbetçi savcı Suad Erdoğmiyetl ile Mllletlerarası Kualhaç Targan Çarıklı 262! yapılan askerî manevralarda ölen ve 53 Kadri Hamid Bayman du, yaptıgı tahkikat neticesinde ö Demirtaş, Yusuf Albntaj, Osman Cemiyetleri tarafından Koreye yaAhmed Dün^ar 276 yaralananlar olmuştur. 61. Sadık Şener lümün bir intihar olmayıp cinayet Kıbç, Mithat Kırgın, Recep Yancı, K=an Mülâvim 291 67 Abdullah Kaya, Osman Özkava, pılan yardımın İlk kısmını teşkil Ergün Temuçin Sultanhamam, Dikranyan han No. 30, Tel: 26102 olduğunu tesbit etmiş ve Ahmedin Sezai Gümüş, Hüseyin Çelik, Al: eden 500.000 dolar kıymetindeki 329 I 63 Hülya Temuçin babası Hasan Güldeni, kızkardeşi Tümer, Osman Aydın, Mehmet malzeme Koreye vSsıl olmuştur, 337 69 Şükriye Temucin H Vret Gür Şefikayı ve hizmetçileri Türkânı Çakmak, Hamza Çınar, Mehmet 390 70 İki Kore kahramanına Orhan Kılercioğlu i Abdi Denel cinayet işlemek tuoundan sanık o Çekiç, Bayram Çellk, Şaban X 414 87 madalya verilecek Muazzer Tokel Srüül":t tarak, tarakların Ijutfiye A'.tmtaş 4463 larak dün Üçüncü Sorgu Yargıç Ali Arcan, İ«mall üıun, Abuz«r 94 Fevzi Duruman Ankar* I (TJLA.) Koreden şahıdır. Naci Ortabaşı 478: y j , dönmüf gazUerluüzden Üıtejmen lığuıa sevketmiftir. tlk •orgulan Tug, Yusuf Denlz, Mehmed 98 Servet Uz yapılan sanıklar adll tabibllgln ra Recep Keskin, Musa Tankut, Ömer Cemaleddin Çaglar re çavuf Satıl548 115 İhsan Kalkan İsmail Tokel • Talebe îçin poru ahnıncaya kadar serbeıt bı Örgül, Manuk Karaşiyan, AU Özer, mıs Karaya, hak etmi| olduklan Beyoflu: 294, Istiklâl Caddesl 123 731 Turan Demırtürk Ayşe Öney Necip Kaval, Akif Şen, Muzaffe rakılmışlardır. Cınayetin eve sar124 751 Fatin Baki Mihrinnisa Oney KÎRALIK ODA' Silver Star «Gümüş Yıldız» madalFRANSIZCA İNGİLÎZCE ALMANCA v.s. hoş gelen Ahmed Güldenin babası Çötar. 125 Nazmi Giineyce 83| Fatma Ayla Öney yalan yann saat 15.30 da GenelkurSuitanahmed, Şehid Mehmed Lisan Kurslan ve hususî dersler. ve kızkardeşile yaptıgı bir münaMejiha Zalia Manoğlu 869 Burhaneddin Öney Kore cephesinde harb vaziyeti may Başkanlığında, Genelkurmay 126 Paşa yokuşu 21 numaraya Kurlar 1/10/951 den itibaren baslıyor. kaja neticesinde ijlendiği İlyas Türkay Halid Kunter 966 154 Tokyo 3 (a.a.) (Afp) 8 ind Başkanınm huıurunda yapüacak bir müracaat edümektedir. Melâhat Kunter TECRÜBE DERSİ PARASIZDIR. 155 Ordu oepheelnden gelen haberiere törenl» vriUoaküs. LÂSTİÖİ Zabıta seferber Arab Kara Çobanı arıyor Çakalofun zehirlendiği tahmin ediliyor ARSİMİDİS MÜESSESESİ Von Papenin Çiçerona dair demeci' TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASINDAN: Almanyada büyük Geza Kanununu tadil manevralar başladı eden fasarı geri alınıyor Gnl. Tahsin Yazıeı uçak kazası atlatiı 150 Göçmen Evi Yaptınlacak Konya Valiliğinden: Yeşil Yurd Tarım ve' Banndırma Kooperatif indemj Esrarlı bir ölüm hâdisesi 10 AY TAKSİTLE DAKİK ETERNA ve LONAR SARAY MAĞAZASI BERLITZ I LİSAN DERSHANESİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle