11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTTRtYET EMLEK kafüemiz dün RADYO ( Bugünkü Program J İSTANBUL 12.57 Açliıs ve programlar 13.00 Heberler 13.15 Öğle konseri (Pl ) 13.4i Ş»rkılsr . Okuysn. Afıtab Karacan; çftlarlar: IîaJOtı Derman. Şerif Içl!; F.kret Kutluğ 14 20 T « BeKaramandan Tabakhane clvarı 39 nunek» ve Claude Tornhtll orkestraların marada Ali Çpllkors yazıyor: • Karaman postaneçinin 1/9/1S51 fttn dan dans muz.ğı İP1.) 14 45 ProgMilı! Ultlm Bakanlılı 8zel kalera rımlftr ve f»z eserleri Oyun havâlsrı 975R/12 mersiıle numarall raakbuzu ile Frzıınımda Yeğenafa Balyos sokak No. müdüru Cahld Okurer ımzaslle aldıjl(Pl ) 15 00 Kapanış. 9 da AbdürraMm Arpmar adre«iine (100) mız yazı: • 12 cviu! 1951 tarihll fazetenlzd* yalirayı tel h;t\alcsi olarak fondernıiş 17 57 Açılış ve programiar 18 00 l«em dc,'mezkür havalmin htlâ odfn yınlanan «10 aydır ce\ap verilmiyen bir Ahmed Yatman ve arkadsşîarından nıedigi 26/9/19"! tarihinde aldığım dilckçe v« Mehmed Terciiman Imıaslle aldıfımıı blr mektnh» bajlıkh yaıı %« • oyun havaları 18.20 June Christy mektubdan oğrenmiş balrnu>orunı d«n eaz şarkıları (Pl.) 18 30 Dans Sılrat devTİnde \e 25 jrtin iç*»rlsinde hu yazıda helirtilen hınuslır Snyın Ba\e C82 muziğı (Pl ı 19.00 Haber ödenmiytn l.avale dolaj ısile P.T.T. Ida kanın emirlertl* inrelettlrilmlstlı. Netller 19 13 Kuçuk orkestr?dan me'.o re«;min bu işffüzarlığına hayret etme rcde. adı gcçrnin muracaatına zamanın011er 19.40 Şarkılar Okuyan. A mek elden gelmlyor. Slzler ne buyu da cevap vçriltllii ve lddla«ının yersll oldııju anlajılmıstır. Şovle kl: Gazet*k:le Artun; ça.anlar: Saaı Isılay. U rursunıız?» reddin Okte, Yorgo Bacanos; Fıkret Bizler i e havalenizin biran önc« ö ni^e ^önderdfftl meklrbunda da açıkla* (!ığı üzere İS aralık 1950 tarihll dllek. Kutltığ 20.10 Kı=a şehir haberleri denmesı lâzımdjr, buyıırur^z. c?sinln ce\apsız bırakıldıfı hakkında 20 15 ftadyo Gazetesı 20.10 Sev.ltnis Denlzli Lisesinden şikâyet 11 nisan 1951 tarihll blr mektulıla Sayta 5»n parçalsrı 20 S0 Hessamîar Hirliğı Muğ'.ada Cjrr.hjriyet c?c l«";ı No. 10Bakana ba$\urma;ı urerine kendlgln» sdına konusma Konusan: Mahmud da Cahid Ergenekon yazıyor: * 18/4/1951 gun ve 4/C1351 sayılı T» ö Cuda 21 00 İstanbul Konservatuarı Kayınbiraderim! yatıh yaıdırmak 7PI Kalem ifa<lell hir yazı ile (Dlleke*Türk musîklsl îcra he>eti 21 40 Openİ7e şimdiye kadsr ee\ap verllmemesl ret melodilerı ve Viyan» vnlsler fPl.l u/ere 24 eylul 1951 tarihinde Denizli *eb»hi inrelettlrilmektedlr. Sonnc ayrı» 22 00 Senfonik muzik (Pl ı 22 iî Ll^eül Mıldurhljtüne 100 kııruç cevablı hir tel çekerek bo; yer olup olmadıjh ca hildlrllecektir.) jekllnde cevap TVİ1« Hab<rler 23 00 Projram:ar vt dans nı sordtım. Aradan bej jıın geçmiş oî ıniş müteakıben d? durum 1İKİ11 dair«M mü2f|l'(Pl.) 23 30 Kapanış. masına rağmen okııldan hiç blr cevab den "sorulmustur. Fakat sözü edlleo 4U alamadmı. Dolayjsile çocneu dlğer blr lekçeye 5 ocak 1951 giın re 41201 tajül 4NKARA 7.İ8 Açılı» ve prngram 7 31 Harr> okula da ya/dırmak imkanlarını ara ya7i II* (h»5İalı|ı kabul ImtlhanlarınHorlick orkestra»! çjlıyor (Pl.) 7.45 »amnt'ım. Bu okul idire«i araba hal dan çok evvei baflamıı olduiondan ana<epete a t tituye »'•il öirencl olarak kardMİflamU Hî\b»rler 8 no Şarkılar IV..) 8 2S kın \aki miîracaatlerİTii ycceğl) 5*kllnde gerekll eevabın T«rlU Gunun programı S.30 Çeşıdli hafif mak vMiiıınıi mıi tulmnslur? nuriımtı, Ktitim Bakanlığının nararı dljtl va durıımunda blr defl»lklül d« »1müzlk (Pl.) S 00 K»panı«. madıfı İçin ayrıca lkinei Mı cavaba dikkatine arzedcrin. > luzum göriılmedl^l anlasılmiftır.» * Kepsiitte Hasın Kurul diye 12 15 Memleketlcn SeiSm 12 20 Bir şikâyete verilen cevab Rremlcke'e EeLim 12 30 A^keT l^vkkimse yok! Adalar <u"h mahkeme3İ bajkâ'ibt 1»lenle kn:ışık şarkıiar 12.45 O v ı n mail Ozan'dan: Kçn5ut Bf'ed'ye Bajkam Mehmed h?valS"ı 13 00 Habcrler 13 15 Sa•Ga7etenİ7in 29'»'951 tarihll nüaJıamlllcm "rkrMrası miırıSi (Pl ) 13.30 Oğ lUrunmıd» MııMerrm ıa7Clınİ7ii 22/!l/l!)51 ta da >r>kuyucularla Ba|ba;a> 1* OazeteFi 13 45 Salon orkcstrası rlhll nıi«h!H'Hn (Krp^iil Bel<"IİT« Bn? !Te>heliada Banaloryomunda Teremll Mt mü7iğinin de\amı (Pl.) 14 00 Ka kammian jikâvet) ha«]ıklı olup, şah lıns'arın hakkımda gazetenlze ysJdıfl panı;. «ımı i<!tihdaf eden yazıyı tees«urle o mckttıbu nkrıdum Bu hasta Sgla tati» linde be; daklkaiık blr Istnl rapma4ık'Kİlım. ırımdnn «ızlsnıjnr Hakikat boyl* d». Iflira ile tarif edllehilecck bu ihhar. ğildir. Bu ha«ta zat tam öğl» zanMiu 17 38 Açıhş ve propam JS 0n bulunmskla Iftıhar etlljtlm bana mlırac.ı?! elti ve «ıjrlmeılknl • • Dans mJz.gı (Pl.) 18 20 Konusm» mensııhu 1« 30 tnce «az 19 00 H'fcerler parllm aleyhine memıırlara taıvlk ya tı;ı İçin hir vekaletnamt yapmanlt T« Idrüalarının moria v t re>arda h«<ta olduiıınu mtimktln m«rt»be ac«l« 1» İS Torlhten t>lr vanrak 39 20 l>ıldı{ı Tıırkjl»r 19 45 Radyo tlc Inglilzce lıuliındtısu bir sıroda i^leven umumi yapılmaiını »ynı umanda kendlılala \e menfi hir propauandanm muhitl flp memur olduîumı heyan ederek rle» 20 00 Muzık ıPl.) 20.15 Rsdyo Gabııl'indujuna 1 etll. Bu veklletnamenln re'sen olacagıa^ rctesl 20.30 Savi'rpis şarkılar 21 00 mİ7c de te^mll edilmlj Knnu$tra 21 15 Beslekâr »ıma'.an acık hir miıaldlr. | iki fnlofrraf. Ikl }«hld ve nttfna • Kpp«iıl»n kırk ku«ur kSrö İle ma nı Isledim yanında hiç blrlslnln (Pl 1 21 10 Hazır cevab Jcam lıallâtında, mewml nııfu<; k^.i ıdların madığını kendUlnln >abancı old 21.43 Opera «ryaları (Pl ) 22 00 Kor.ujn.a 22.15 Dans muılği IPl ) . | da yapılan tetklklrre snre. Mn«»n Ku sahldlcrl nreictı bn'arağını llivc ettl i nıl ariında hir klm<e btılunmadıtına. Yııkart ka'a çıkınız Mallyt dalrastnd* 22 4." Haberler 2" 00 Kapanış. i c<a«n nıııhhlrln Imzacını »klamak «ıı belkl mr^lekdaflarınırdan blr tanıdl|ı* ~~~ 1 rriile maksad'nı ma.kcledlğlne. Iddla nız vardır onlar jahld olıır dedlm. Be• ı ı valanda,ca ve erkrkce açık bıı nim hu sozlerimi müşküUt çıkarıyor •n '.ıındııramadıtina «ore. hâdise henl 7annederek: •Canım hunlara n» Itimm ve partlml arkndan vurmak IMeyfn bl \ar. gftriiyorvın hâstayım: otnr taraa rlnhı ka^^t nldutnnu merdana koy fından idare e l . diye tekrar rlca ettlymaktadır.» ' se de resen işlerln ha)ka tiırlU olaraıya* b 1 a Şikayet sahibi Hasan Rurulun bu oağını kendklne muna<lp hir jekHde ancevaba ne dlyecegini merakla bekHyo> lattim. Fvd'sen ba^ta olan ha zatın arın* nıı. «unıı yerine getirmem* kanunen Imkaa ÇÖpçülerden hı/ull Wr şlkiyet bıılamadıgımcian cldden flrilldUm Keyfiyelin bıı sekllde tavzlhan ga:etenlzl« Temizlik Işlerl Mudiirlügundenfr^rini «av^ı tle dllprlm. • Gazetenirin 18/9/lsr.l taıihH nüshardilemiycn larlfeye dal» »ında: Çopçulerden şikayet. haslıjilf çık<n TB7i lncclendl. tk'i'Pd tjlorl TffıdiirHısıinden: Mıi'tehlnin adre<i mıvruc! olmadıtm• Oaxelenl>ln IS/«/l<»B1 tarihll nuıha» dnn kendl»llı> tema» eılilmrmlj \e fakat <*ınrta: »TatMk eriilmiyen heledlyt tmrl» hu sokak sakin'crindrn kin:<cnln bir basbci'e cık'n ja7i Incelendl şlkâ>rtl otmadıtı anla»!lmı$tır.> Genel MerlK'n kararı iızrrlnt emal Bu jikâvetl cnndprpn ?t pdresini v*r cmlyetlerl tarnfındnn ^apı'an mOrata» mtrliii Içm cevabını da kendisi oku ' atlcr. Gencl "VTr*^ Tarife Komlffyonun» ra InrelenTTtpktedir.» Akdeniz oyunlannda kazanma sansımız Yazan: Burhan Felek Akdeniz olimpiyadbrına i«tirak •decek sporcuîanmızı götürecek o Mısır Oümpiyad Komitesinin terlan uçsklar, havsnın muhalefeti tip ettiği Birintfi Akdeniz Oyunlan dolayısüe dün hareket ederaemiş 5 ekım cuma günü İskenderiyedeki lercür. Kral Fuad Stadyorrrunda açılacakOiimpiyad kafilemiz, hava mü tır. «aid olduğu takdirde bugün biri 8, Bu oyuniara isminm delâlet etdiğeri 10 da olmak üzere iki uçakla tiği gibi Akdenizde j'alısı olan yo'a çıkacaktır. memleketler davet edilmiştır. Şu halde Cebelüttarıktan basbyarak Galatasaray genc takımı hu tarafa doğru İspanya, Fransa, İtalya, Yugoslavya, Yunanistan, Yunanistana gidiyor Türkiye, Suriye, Lübnan vt Malta Galstasaray ku'.übü genc futbol ile Monako çağınlm:şlardır. Buna tr.kimı, 26 ve 28 ekim tarihlerinde mukabil İsrael davet edilmemiştir. Kisavti'de iki maç yapmak üzere Mısınn bu memleketle hali harbdt Yunaniıtana gidecektir. Gcncler 24 olmasından sarfınazar İsrael Olimekimde yola çıkmıı olacaklardır. piyad Komitesinin henüz beynelmilel komitece tanınmamif ve Deytstanbulsporlulann nelmilel komitenin de henüz İsrakongresi el memleketine bir murahhas tayin Dün akşam topianan Istambuispar etmerr.iı olması, tamamen Oümpitımumi heyeti, id«re heyetinin tek yad nizamlarına göre tertiplenmil lifi üzerine mukaveleli futbolcu is olan Akdeniz oyunîanna İsrael tihdanunı ve profesvonel lige giril aporcularırun katıîamamasma baftnesîni k?bul etrrıiştir. lı başma bir seb«b olabilir. Malatyada Adapazannda sivrisinek sulama salgını RADYODA SPOR YAYINLARI Yazan : ömer Besim Pazar akşamlan Istanbul r«d larının ntticeleri kaç mtrakhyı lyosunun 21.45 t« bir «por Mrvlıi ilâkadar tder? [vardır. Yurd içi vt dısı rpor ha 5 Amatör âlemden. başka bir rltrı için aynlan laman on btf lltm olaa profacyonclliğe gtçiyokdakikadır. rux.. On btf daklkaiık ipor bülB«n burada tpor için aynlan tenindt (profeıyontlllk) ttraüıca fzamanın çok veya azlığından bah naaü izab. tdilir?.. fsedecek değı.im.. t|te bu OB btf dakikada yaMuhtelif »por haberlerini yay yınladığunu «por habtrltrı tatIraak için aynlan (15) dakıka kua min tdid dtgildtr. [bir zaman deflldir. Raatgalt yazıyorum... •rzincan, Bunun, on dakikası memleke Trabzon, Konya, Zonguldak, l r Jtimize, îerı kalan bes dakikaii rtırum, Samrun, Aydın, Bursa, lda yurd dışı habcrler* aynldığı Adana, txmir, Ankara, Kooaali, [takdirde günün apor harekttierinl Bahkesir ve Eskişehir gibi mlllt ; §renme imkânımız elbett* artmıı takunlara çcşidll şubeltrde ıpor>lur. ca Tcren bu fthirlerimizdt pazar Şu kısa mütâleaya nazaran bix çünleri hiç ml «por yspılmıyor? [•nor haberlprini ysyma hususunda Bir sporcumuz ttk bafina bir [hiç kimseyı tatmin etmiyea ha yelktnh ile açık denizlere sefere I>t1er peşinie koşup duruyoruı. çıkmak üzere. Şu noktayı kaydrtmek fayda j Dört bisikletçi Balkanlan, î idır. Haberleri yayan gpiker, ne talyayı aşıp Fransaya gitti, ne ya kerirlprşe onu okuduğu için bu pıyorlar, hangi zorluklar içinde. fyazıdan dolayı evvelâ o gocun ne gibi macera pefindedirler, bütün bunları onlardan mı 1 İstanbul radyosu îlolma ceğiz? ıbahçe stadmda yapılan maçlan Bedea Terbiyesi Umum Müfiakımlaıa kadar verir. dürlüğü bastan savms baımakalıp 2 Muhtelif saha'.afda yapı haberleri spikerin eline uzatmaL'an irili, ufaklı maçlaf da hu ser maıı, gerekii tedbirleri almalıdır. [vise dahildir. Durr.anı üstünde haberler var 3 Hffa arası yapı'an spor [ .ken, falan arjadâ yapılan hareket =pçmelerinin p=.zar servisindc ya j leri oiçeği bumundâ gibi g8st#rj'inlanmasmrla ne fayda vardır? I merrn gülünç olmaktan baçka 4 In?il'"Te[n" \2p'?n lic maç ' fsvrîrsı ne olpVıiPr ki?.. I TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU V Meşhur Amerikan Zenci Ca* ve Atraksiyon yCıldızı VİCKİE HENDERSON Her akşam yalnı* PAVİYO^'da törihinin iik âderhle havvası Ölüme gslcbe eden kahramanların zaferi Bn akıam ElHBMRA'da « Jungle LAMOÜK RAV MtLLAÎVD'ın larca ur,ululrnıysc6k ze\k ve dehşet dünyası. Üâve: En son Paıamount Jurnal TARZAH DİYARI Uî'in ınaeeraları: Kadın B l a i s c Hf J a n c i l e i faU Adapazan (Hususî) Sıtma müBugüne kadar aldığımız m»luoadtl» tabibi Haluk Sdylemezin ismata göre Akdeniz oyunianna davttli Akdeniz memleketleri bu o Malatya (Hususî) Su İ?leri tifaail» aylarca münhal kalan ilçeyunlara tam kadro ile istirak ede Müdürü Nedim Özçelik ilimiz su , miz sıtma mücadele tabibhğine talama iilerine dair bana |U Izahatı \ yin yapılamamıf ve bu sebebden miyeceklerdir. şehirdeki D.D.T. İle yapılan mazut Akdeniz oyunlannda en çok işti vermiştir: c515Z yılı »ulaması için bu yılın mücadelesi de yarım kalmıştır. Gerak temin edeceği sanıîan futbol turnuvasınm bile yapılmasından tecrübesinden bizzat dersler aldıK çenlerde Bakanhkça müeadele tasarfınazar edilmiştir. İlkönce mev tan sonra ieneye aynı halin teker biblifine Kandıra tabibi tayin edılcud olan binicilik de sonra pro rür etmemesi için bır çok tcdbirler miştir. Aylarca açık kalan bu mü• him vazife yüzünden şehırde sivrigramdan çıkanlmıştır. Fransızlar alıyoruz. Bunlann başında sulama kanal sinek ve karasinek miktan günden basketbol, futbol ve güreçe girmemektedirler. Lâkin atletizme he lanmızın bir etüde ıstinaden .slah güne artmıştır. men hemen bütün milletler iştirak edilmesi lâzım gelmektedir. Her ; Eskiden »ivrislnek memleketi osulama sahasında istediğımiz kadar • lan Adapazannda sıtma mücadelesi edecekl»rdlr. suyun bulundurulması ve mü^ava ( sayesınde senelerdenberi sivrisinek Bizım iştirak ettifimiz güreş. atten haika tevzii ancak ideal bir görülmemişti. Bu sene, esefle kaylttizm v9 basketbole hangi memkanalın bulunmasile mümkünnür. detmek lâzımdır ki, sivrisinek artleketlerin gireceği hakkında kat'I Bundan sonra idaremlz her yeıde mağa başlamıştır. Mücadele ekipmalumat mevcud olmamakla berasulama knnaljanna hâklm olacak leri tarafmdan yapılan sürfe mübcr İskendcriytde bu üç lubede eltır. cadelesinin daha arttınlması tede edebileceğimi* netictlerl yüzdt Kansllanmızın lslahı için bugün menni edilmektedir. on bir hata payıle tahmin etmek lerde Baymdırlık Bakanlığından kabildir. tahsisat istedik. Öyle ümid ediyoAdapazannda pancar Biz gürefin yalnız »«rbest kısmırum ki bu tah?isat hemen verıljcek na iştirak etmekteyiz. Güreş turmahsulü bereketli vt biz de daha kıstan sulama '<anuvasımn da pek kalabalık olmanallarımızı ıslph rdeceğız » Adapazan (Husu?i) Ilçemize dığını Mısır komitesinin. bizden bağlı Sögüdlü bucağında bir vatan hanl harıl grekoromen ekibinin 1ılmlerini lstemesinden anlıyoruz. Malatya göcmen köyünün das bir buçuk dönümluk tarlaya şeker pancan ekmis ve pancarın Fraruızlar va zannederim İtaltemeli atıldı hasadını yaparken köyluleri hayreyanlar güreıe girmiyorlar. SerD»st Malatya (Husuaî) Daha evvel te dü^üren ve »evindiren bir durum gürtf içın, karşımızda raklp olarak Mıgırla Lubnandan başka kımse bildirdiğim gibi ilimiz merkez'ne hasıl olmuştur. Mültahsıl ektıği bir ; bulunacağını ummuyorum. İspan bağlı Dllek köyü bitişigınde nşası buçuk dönümluk tarladan sekiz yolların bu spora girtcekleri p«k kar«r« alınan Goçmen köyünun ton pancar almıştır. Şimdiyt kadar füpheli olduğu kadar, Iapanyol (ü ttmtlltri atılmıştır. Temel atma tö görülmemiş bu olay, Akovanın yertfçil«rinin korkulaoak rajdpler ol rtnindt Vali Şefik San da haıır tiştırme kabiliyetini göstermeğe canlı bir delildir. madığı da mrydandadır. Onun için bulunmuftur. Bundan aonra Vali goçmen >agürtş takımınuzın Muırda kolay Bursada IU tıkıntıat bir muv»ffaklyet *W» «d«r«k «A fe t«ndaş!anmızla hasbıhallsrde buBursa (Hususi) Son günlerde na lhtfmallerle tumuvayı 62 ka lunarak derdlerini not etmiştir. ıanması vt serbeıt (ürt»tt birinci Vali Şefık San ir=aa*ın devaıru şthrimiz halkı gene su sıkır.tısı çek İçin lüzumu olan ta?m nakli husu m«ğe başlamıştır. Bundan daha ziolmajı tahmin edllebiür yade tedavi için Çekirgeye gelen sunda ilgl göstermlştir. Basketbole gelince; Dlğer taraftan Yazıhan, Hekim hastalann müteessir oldukları göGerek FnnM fazetelerinden ge han, Doğanşehir ve Besni ilçeie rülmektedir. îçme sulanrun bu rekse burada görüitüğumtı'. Fran rinde muvakkaten iskân edilcn suretle *ık «ık kesllm'îsi sebebinin sız basketbol Idarecilerinden aıdı göçmenlerin esas İskân yerleri clan belediyece satın altnan klor cihazğunız malumata göre Fransa bas Dileğ* nakilleri hu=usunda da ge lannın »u depolsnna yerlestirilmeketbol turnuvasına istirak etmiye rekli tedbirler alınmıştır. sl Için mevoud sulannm boşa »kıcektir. IMğer miîletlerden İtalya Bilhassa temelatma toreninJtn tılmasından ileri geldiği anlaıılve ispanya girseler d« bizim için sonra inşaatın İki aya kadar blte msktadır. Suyun |ehre i^slesi için tehdid teşKİl edecek bir kuvvet ceğinin anlaşılması göçmen vatan bahi» mcvzuu cihazlann bir an evarzetmezler. Yugosiavlara gellnc»! daslarımız arasında derin blr mem vel yerlerint koîıulması hakkında devsmlı olarak çalışılmıktadir. tğer onlar basketbol turnuvaaına nuniytt uyandırmiîtır. girerltrse birincilığı alırlar. Çünkü Çanakkalenin şaraplık Manif atura piyasası ellerindeki takım cldden birinci »ınıftır vt bize nazaran birhayli îzmir (Hususl) Burada maniüzümleri kuv\retlidirler. Mısırlıların kendi fatura piyasası sakin geçmektedir. Çanakkale (Husuüil Tckel Idamemleketlerind» İstanbuldakinden Piyasada beklenilen canlıhk gecikr»si, |arab fabriksları için dlğer daha iyi bir oyun çıkarmaları bek miştir. Yerli fabrikalardan biri paSoUla\ saya. istihsal bölgelcrinden sarablık üzüm lenir. Esaien Istanbula B takımını muklu menjucat fiatına metre ba1 bfs' ". emübayaflsını bitirdiği halde Çanak m.yen Yeni doğmuj çocuğunu (nurekantıenln yerinl tulan göndereceklerini o zaman söylemis |ina üç kurus zammetmijtır. Buna kale böleesine mahsukin *esbiti için Kanuna karşı ge'.en olan Mısırlılarm bir sürpriz teşkil «ıukabil Avrupada fiatlann düş henüz eksper göndermemfstir. Hal keb kellme) 2 3 KUTIM gazeteuye (iki kellme). etmeleri (htimali vardır. Şu hald* tügü bildirılmektedir. Fakat halen buki mevsim geçmekte olduğundan cın'n rak b ne tatbik etttşi usul. 4 Yugoslavlar girer v« Mısır da İs piyasada bulunan ve gelmekte olan bağlarda üzümler çürümeğe yüz Hün Tiırklprinln bajbuğu. 5 C«vtanbula gönderdiği takunla temiil mallar en az altı ay e\vel gipariı tutmuştur Müdtahsil üzümünü yok lilinct hııijtiyanların kutMl «gydıkian •dilirse ba«ketbnld« ikinci olabili edilmiş bulunduğundan Avrupadaki pahasına tüccara satmağa mecbur bır »ek,l meydana vıkar. *«kl harfîerder btrlnm okunuju. « Bazıları fiat düşmesi bizde tesirıni gosterriz. olmakta ve bu yüzden zarar etmek ksrda yürur de bunu bellı etme», haymerniştlr. tcdir. Bir taraftan da Tckal îdare ret edatl, kadın çoduk bskıcuınm yaAtietizme gelince; maalesef bu sinin hemen mübayaaya başlama ruı. 7 Ter*l oyunda aynı rtyıyı kaBalmumu talepleri arttı «ubtdeki şansımu azdır. Akdeniz zananların dunımunu gft'teren ktlimeîzmir (Hususi) DıjarHan bal sını ve geçen seneki 12 kuru;luk lerdendır, bir emir. 8 Yonltrimizdtn gibi mahdud bir âahada yani atfiatını arttırmasını dört göîlt bek biri. 5cra letlerimizin ön mevkilerd» müsa mumu talebleri artmakta, »tok YuJcarırian cşağıya: mtvcud olmadığı v« yeni mahsulün lemektedir. baka kaxanmaları biraz güç ola1 Zaman olçen ilet yapıciM ve caktır Çünkü bu subeye atletizm miktan da noksan olduğu için kat'î Hariçten »üpürge istiyorlar tarnlrdJl. 2 Yukarı kı.«'m bajtsn çıbağlantılar yapılamamaktadır. Fiat de kuvvetli dört memleketin Fran kıp aşırı hareketler yapBn. 3 TerM îzmir (Hususî) Bu yıl ilk defa bir erkek adıdır. 4 Peygamberım'zi sa, İtalya. Yugoslavya, Yunanistan 405 kumştur, fakat artacağa benzeolarak dı? pazarlardan bazıları mem övm* İçin ya7ilmıs manzume, ok bir mektedir. atletleri jirmektedirler. Bi» esasen leketimizden süpürge otu ve mamul kere oradan çıkmaya gorsiin. 5 Dprdkoçulardâ ve bilhassa uzun jrür'at lel müsabakalara iyi hâzırîadıjfrna süpürge istemişlerdir. Ihracetçılar lilerin durmadan çektıkler!. « JTesle yarl mukavemetlerde biraz mu inandığımız için atletizmde de Mıhur ve (in salnıı;. 7 Böyle gbmlek mal aramağa başlamışlardır. muhakkak ya yenlrden ya yaknsından vaffâk olmakta, ytrıaiarda geri ^ırın, ekip halinde olmasa bile ferdi görımur. söyl» 8 BIT nehHn yaptıjh kalmaktavız. Buna mukabil bütün bif takım parlayıjlarla dikkati çeIhlamur fiatı düştü hnreketl yapamam». bu memleketlerin en kuvvetli at keceğin» kaniim. Kvvetki bul*naeantn halleuUms îzmir (Hususi) Yeni mahsul letleri bizim iyi olduğumuz branşıhlamur piyasaya gelmiş vt fiat 1 2 3 4 5 6 T 8 lardadır. anî bir gerileme ile 320 kuruşa düşmüştür. Ki| pek yakla|tı|ı için sa"PİÂİHİAİLİIİCİA G«rçi Olimpiyadlarda olduğu gibi leb piyasası hararetlenmiştir. PeraAkdeniz oyunlaf.nda dl ıtnum! AİLİIİBİA'BİAİ» kende fiat 1617 liradır. tattıif yoksn da bu rakiplerin öRİİİYİAİKİAİRÜ nündt», girdiğimiz şubelerdeki haTEŞEKKÜR «ilajnızm dördüncülükten ileride Londra 3 (A.P.) Frsnaıı ve İnolaeağını ummuyorum. Eğer her Ant olarak ftramızdan ebedlyen iyhangi bir gebeble bu menveketler giliz miili futbol takım'an bugün rılmadle bizleri buyuk bir eleme garden biri veya fjirkaçı oyun'.ara Bir 22 berab«r« kalm:»lardır. Arsenal keden pek kıymetli aile büyüğümüz avukat AİNİEİHİEİLİEİM mezlefs»? o zaman birim yerimlz sahasında yapılan maç 60 000 seyirci AHMED ARİF İYİCİL'in loplamıştır. biraî daha ÜE'iler. Herhalde franMİAİTİE Bütün goller. heyecanlı ve süratli cenaze merasiminde bulunmak. çesa, İtalya ve Yugosîavyayı gev'melenk; mektub ve telgr«f gönfl«rm*k v* geçen birinci devrede atılmışhr. în tazlyey* gelmek luretilt acımız.ı paymiz ihtimali pek zayıfır. t giltere birinci golünü Fransız saŞ lasan fiazetecller Cemlyetln» T* kıyYunanistanla Mısıra geünce; metli aJcrtba ve dostlarımıza ayn »yrı İSTANBUL BELEDİYESİ Yunanlılar, îskenderiyedeki ge hafı Fimd'uîı bir hatası yüzünden tef«kkür« dertn clemlmiz mlnl o'duŞehir Tiyatrolan niş Yunan kolnnısınin de gsyretile kazanmıştır. Fransız sağhafı bir geri 2und&n sUkranlarımızm &n vt 11>l4£ıBu ak;am saat 21 dt bu oyuniara çok İyi hanrlanmışlar pas verirken topu kendi kalesine n« •ayın gazetenizln tavaarutunu rioa DRAM KISMI ve öğrendiğimize gör* büyük bir sokmujtur. Bunun üzerine harekete tvlcU alleal OIHELLO kafile ile isüraki kararlaîtınnışlar geçtn Franîiz tekırnı 18 Ind ve 19 Yaifin: W. Shakespeare * * * dır. Atlet kafilelerinin bizimki gibi uncu dakikalarda Ustüste iki gol 1415 kişi olmıyacağı nuhakkaktır. atmıı ve İngilizleT 31 lncl dakikada Öd medenberl çektijim bffirek U Tiirkçesi: Orhan BuHon Telefon: 4J157 Kaldı ki Yunanistanı temsiî edecek beraberliği tsmin etmijlerdir. İkin lından, y»ptl|ı mahir blr »m#liy«tla benl kurtaran Bursa Askert h»stan*sı atletlerin bir kısmı Mısırda ve bil ci hsffaymda İneilizler ıtıütemadiKOMEDt KISMI hassa Iskenderiyede sakin oian Yu yen hücum etmijlerse de, en at 6 doktorlarından operator üroloğ 8ÜREYYA ATAMAL'â B İ R G E M İ M VAR naiılılardandır. fırsatl k»çırmı|lardır. tefekkilr vt »ükranlftrımın ulajtlrılYacaıt: Charleı Mert Yunan takımmın son îngilizlerle Türkteti: M. Teridvn Ordulararaıı dlinya futbol ı m ı ı ı ı u (azetenlzin tava<nutunu rlea elde ettiği neticeleT, bizim âynı taederilft. Telefon: 40409 Necdrt TUrkeballı Pızar gunlerl 11.30 d» Mstlnt kııtıa karşt elde ettisHmiz neticelere şampiyonası Oljeler laat 11 dt açı]:r. Pazarteıi j göre dâha iyi olduğu için IskendeAnkarm 3 (Anka) 1M11952 akjaırları Dram kısmında. u l ı akjam. ÖLÜM | riyede Yunanhların da bizi tehdid lan Komedl kınıınd* temtil yoktur I edeceklerini rannediyoruttı. Böyle Ordulararası futbol $ampiyonasma Eskl MUlkiyelilerdeB Kemal Hnlll bu yıl Belçika, Fransâ, ttalya, Mı Tanırın dayısı. Rahml ve Hamdi Kar! olma^a bile îskenderiye oyunlan, 1.9 , Yunanhlarla bizim aramızda aynı sır, İspanya, Arjanün, Holanda, Yu talın amcaları ve Veysel 'funalının kaEkira yınpederl Rumanyalı mevkj belki dördüncülük için bir nanistan, Danimarka, Lüksemburg v e ALt SEDAD KARTAL Y A RI Ş şekiçme mahiyetini alacaktr. MıTürkij'e katllacaklardır. A, B. C vefat tfmiştlr. Censzesl bugiinkU p«rKOMEDİ üzere üç grtıp olarak yapı «emb« günU ratlh eamlind» 0 | l e nasırlılann, son senelerde etletizmde Çarşambadan bajka müsabakalann finalîeri Atl mazını müteakıb ecnaıt namazı kılınne gibi dereceler elde ettiğine dair her akşam saat iyi malumatımız yok; fakat 946 da nada oynanacaktır. Bu münasebet dıkian »onra Edlrnekapı mezarlifin» bizzat gördüğüm Mısır atletizmi le, geçen yd S.t.M. teşkllfttmm Ka defnedilecektir. tam 21 de * * * hayli zayıftı. O kadar ki Kahirede hiredeki karanna uyularak. YunaCuma, pazar matine I Yanyaîı rrerhum muhendla Feyzullah yapılan müsabaklarda 100 den 10nistan doğfudan döğruy» üç grup ı saat tam 17 de Bey zevcesî, İstanbul eskl valllefîrıden bin metreye kadar bütün koşuları sampiyonlarile birlikte final mUta Hasld Bigat. Hatem Biga*. Toprak MahBasan va yayan biz kâzanmış, galiba yalnız cirid bakasına katılacaktır. Dünya Ordu «ulleri OıiJİ kontrolorlügünden emrtll CMftkoriyM Matbaacıltk vt ile yüksek atlamayı kaybetmiştik. lararası futbol sampiyonası final Nazlf Bigatm ablaları, tticcardan Sadık GazefdUk Türk Anonim ftrketl Blsatın teyzesi. yük**k mühendls 9aAlt"i»niz oyunlannı tertib eden rnaçlannın mart 1952 de oynanmaâı dullah Bigat Tt yilksek mlmar BrcüCağalojlu Halktvi tokak No 30/41 Mısırın k#ndi atletlerini bevhelmi ihtitnall r»rdır. ftıehd Bigatm halaları Sahtblerl ATIFET BİGAT VAZtME NADI ve ÇOCLKI.AR1 işleri 25 günde ödenmiyen Millî Egitim Bakanlıbir posfa havalesi ğınm bir şikâyete cevabı BULMACA 11 0! 1 • 1 ! » 1 I 1 1 • m s1 • Bl m r I İPEK TAKSİM TAN Sincmalarında birden Bııgün matinelerJen itibaren Yerli filmriHğîmizm şahikası olan ve bugüno karlar mahalllnde eski devrin h«k:ki dekorlarır.ııı ihtı^fımı içnde bır sencde büyük masraflarla çahşılarak vücude getirilen iftiharla göreceğinia A" iltpa filmlpfi lyaıında ilk filmimiz 1 İngillere Fransa miilî fakımları 2 2 berabere kaldıBar Kcjisör: MUNIR HAYPJ EGELI Eser: MZLIH BAŞAR Mürik: SADEDDİN KAYNAK Baş Follcrrir: Sl'ZAN YAKAR RUTKAT POLA MORELLt BERİN AYDIN EFİ PALMİ ZEYMB SIRMALI BÜLENT UFl K ALİ KORKUT ALt KÜÇÜK VEDAD ÖRFİ BENGÜ CİHANGİR HASAN TAHSİN B r'trcc flçüan Muazzam koro ve Hasan Tahsin Parsadanın •^ehter takımı Aİ.CİAlRİMItltlK LİEİNİAİŞHİYİE AjPlBİKİALZİAİN CEI SULTAN Aynı zamanda Eskisehlr ASRÎ ve HÂLEDE 17 Ekimde İzmir YB^ri re BÜYÜK'dt Vefaya, yığitliğe, cesaret ve kahramanlığa parlak bir zafer destanı olan muazzam Blm. Bu akşam L ALE Sinemasında « RENKTj ve ORİJİNAL T > MEKSIKA ARSLANLARÎ « SOUTH OR ST. LOUİS » JOEL MC CREA ALEXİS SMİTH ZACHARY SCOTT DOROTHY MALONE'un yarattıg! Binlerce süvari ve artistin heyecan kâttığı yıhn ilk süper filmi İlâve: En son PARAMOUNT JUEMAL Kadıköy SUREYYA Sinemasında BU AKŞAM Sinema tarıhinin benzerini gbrmedıği İstanbulun haftalarca alkışlayacağı 2 sahe''pr birden NE I YASATÜJN DÜNYA GARY COOPER PATRİCİA NEAL 2 B LsüRfvY» S K IN Teşkilâfı Fransız olun. bter abUoluru^sİ7İnle konuşaıak vaktitn yok. jî«>d! giile Sit tuurunıui hâklm degilsl niı Madmatel Brill*. Fakm habe riniı olsun: Sir.1 kurtaracağıı! S/lt/Ml çarjarab» (UnU Allahın rahmetlne kavujmuîtur. 4/10/^51 p«t«mbt KÜnO ö | l t namazını miltetkıb e«n*te»l Beyafid eamllnden kaldırılarak Kdlrn»kapı SehldlHindeki tbedt Iftlrthatgthına tevdl kılmacaktır. Allah rahmet eylesln. Yttt (fltrtni fi'ıen (dart «den Afu'vl Miidür CKVAD FHIMİ BAŞKUT COEL Mc CFEA VİPJİNIA MAYO 3 TiirMye. Ortasaıkm anshtBrı 10f>0 metre ^ Muazzam tüıkce t'lm İŞÇt ARAYANLARA t» • tW »ukM KorMBnı KtldOrlu» tünden: MudUrlUiüraikı v* aJajüıkJuuuı tanfından her nevl tanat v» aMaltfc »ub«ltrl İçin ixfl, tvltr r t « O f ı m l e r Içln aşçı. odaeı; kapıtt; f>rtoa ve hlonctti teraln •dltlr. tjcl; adaeı: kapio: •trtoB •• *t«ı lrteyenlerln (I194Z) telefon numar«aında MüdUrliigllmüzt: (41Î67) numarid» B«yo|Iu: (86B28) numaradft FeHkSyt (16104) mımartd» BskırkBjr bOroları| n ı a ı hlzmetçi Jıtrrerltrln de («184S1 YILDIZ SİNEMASINDA ROZANNA ( Roicatıııu Mc 3 üncü Zafer Haftası / Madmazel Brille Fransızdır, efendim, bir vatandaşile goru^mek ister elbeitc Luy (INTÎKAM YOLU) FARLEY GRANGER JOAN EVANS RAYMOND MASSEY Nefret etmege and içmişierdi ve fakat se\Tnekten kendiîefihi ahkovamadılar... Bu bir SAMIEL GOLDVVYN Prödüksiyonudur. I mmıarada Bef'kta* büromuıa müracas1 etmeleri Mcı oîunur. Sür'at FİLM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle