14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1M1 CUMHURİYET O >J Tiyatro: u Müsabahanux Bajtarafı 1 inci sahtfedt •na indirdi Uzlaşma tasansı hanrhğı Londra I (Nafen) 25 ekimde NewYork, Birleşmiş Milletleryapılacak seçimleri kaybedeceğinden S (a.a.) (Reuter): Burada haWuhington 3 (a.a.) (United I batı Avrupada Sovyet aleyhdan T« ileri »üreceği bütün adaylarm ber verildiğine göre Birieşik A Preas ve Ap): Ayan meelisi 7.433. memleketlerden İspanya v» Yugos mağlub olacağından emin bulunan merika murahhas heyeti, İngiliz 400.000 dolarlık hsrice yardım pro lav>aya askarî yardım olarak tah İngiliz Komünist Partisi aday aayıİran petrol anlaşmazbğında hazır gramını 21 muhalif oya karşı 56 nnı 25 ten 10 a üıdirmiytir. Geçen sis edilmijür. lanacak bir uzlaşma tasanm hak oyla kabul etmiştir. Türkiye v> Yunanlstanın da da aeneki teçimlerde 100 aday göst«ren kında diğer Güvenlik Konseyi üKomünist aleyhdan memleketlere hil bulunduğu yakm doju v« Af komönistler her tarafta hezimeta yelerile istişare etmektedir. askerf •• iktisadt yardımı derpif ugrami}lar ve Avam Kamarann» bir Birlesik Amerikanm bir anlaş eden bu büjnik programın kat'ilef rika bölgesine asker! yardım fa» tek komünist mılletvekiU dahi aolından 396 250.000 dolar, iktisadî maya varmak imkânı yolunda her mesi için temsilciler meclisinin tasyardım olarak da 160.000.000 dolar karaamıjlardı. iki memleket ilt istişarede buluna vibinden geçmesi lâzımdır. Liberallerin karan tahsia edümektedir. cak bir Birleşmis Milletler arabuAyan meclisinde kabul edilen «on Londra 3 (a.a.) (Reuter) İnglhıcusunun intihabına taraftar oldu meblâğ Başkan Truman'ın talep Bir üyenin ölümü dolajnsn» buliı Liberal Pıutisi, bugün yayınlağu bildirilmektedir. ettiği mikdardan bir milyar dolar gün tadil yapan Temsilciler MecJisi Tahran, 3 (AJP.) tran bu noksandır. üyeleri tasarının yarm kabul edl dığı «eçim beyannamesinde müstakil merkez partisi olarak kalacağıgün, geçen cuma Güvenlik KonseProgramda mevcut 7.483.400.000 leceğini iöylemişlerdir. Diğer taraf nı, gerek İşçi, gerek Muhafazakâr yinde cereyan tden İngiliz İran dolann 5.028.000.000 dolan Kuzey | tan İktisad! İşbirliği tejkilSü ECA Partisindeki en makul unsurları des petrol ihtilâfile ilgili müzakereAtlantik Paktına dahil devletlerle \ da lâğvediltcektir. tekleyeceğini ilâ» •tmijtir. lerda Türkiyenin Büyük BritanyaIngilterede malî buhran yı destekttemesinden sfkâyet etmiştir. Bu jikâyet İran Dış İşleri Londra 3 (A.P.) Sterlin bölgeBakanı Bağer Kâzem! tarafından sinin Ingilterede bulunan hayatî Türkiyenin Tahran Büyük Llçisialtın dolar ihtiyatlan ton 3 ay ne iblâğ edilmiştir. Dıj İşlari Bazarfında 800 milyon dolardan asagı kanı, sözlü olarak ileri sttrdüğü Baştarafı 1 inci tahifed* Bursa 3 (Telefonla) Dün ak düjmüstür. Keyfiyet bugön Maliyesnlasılan bu protestoda «İran hü Kuzey Atlantik Paktı teîkilâtını şam sehrimizde mühim bir mücev nln bir tebliğil» açıklanmıştır. Bazı kumet vt milletinin Türkiyeden aslt üye "olarak davet edilmeleri her hırsızlığı vak'ası olmuştur. T« mahflller, İngllterenin, devalüasböyle bir hareket üraid etmedığini» hususunda 12 Atlantik devletinin ke Mescid mahallesi Ürün cadde yondanberi bajgöıteren eo ciddl Ottawa'da verdikleri karara uygun sinde oturan Abdullah Sevgill •söylemiştir. malf buhranın eşiğinda bulunduğuDiğer taraftan Kâzemtnin, Rus olarak bu husuftaki recml protoko dında birinin evine giren üç meç na inanmaktadır. elçisi İvan Saçikov'la Yugoslav lun imza edilme«i. Bu protokolun hul hırsız, Abdullahı uyurken yaelçisi Şerif Şeyhkoviç'e hükume Londrada gelecek hafta içind» im tağında bastırmışlar ve yorganına tinia teşekkürlerini bildirdiği ha zalanman beklenilmektedir. Bu pro | s a r l p boğmak istemişlerdir. Abdulber verilmektedir. Sovyet Rusya tokolun imzalanmasından »onraki lahın mukavemeti üzerine muvafile Yugoslavya Konsey müzakere safha Türkiye ile Yunanistanın At fak olamıyacaklannı anlaymca, hırlerinde İranın tezini desteklemiş lantik Paktına kabulü karannı hali sızlardan biri Abdullahın boğazma lerdi. İran münazaamn Konsey ta hazır pakt azalarının millt parla sanlmıj ikincisi kollannı bağlamış rafından müzakeresine lüzum ol mentolannın tasdiki raya anayaıa üçöncüstl de etran araşürmağa bajBursa 3 (Telefonla) Dün geee lanndaki gerekU jartlann yerm* lamıştır. Hırsızlar dolapta buldukmadığını ileri lürmüştü. lın 13.400 lira değerindekl mücev Perihan Alündagm koruer verdiğl Scarborough, 3 (a.a.) (Afp)i getirihnesidir. 2 Washingtonda Paktın askert herleri ahp kaçmışlardır. Meçhul Marmara sinemaauıda Myircileri Bu sabah İşçi Partisinin Scarbftkorku ve heyecana düfuren bıçaklı komite«i tarafından Atlantik Paktı hırsızlar rabıtaca aranmalrtadır. rough'ta yaptığı aeneUk kongreva tabancalı bir hfidiaa olmuftur. •inde söx alan Dış İşleri Bakanı kumandanhğınm Akdeniz va Orta E\\elce aralarında husumet olan Doğudaki bünyesi hakmnda tanzim Morruon demiştir ki: Yapı kalfa okullanna Kayabeli köylülerila Masaa namile «Churchill'den açık ve sarih bir ettiği rapor üzerind« muzakera. almacak öğrenciler maruf Yılmaz arasmda sinema bi3 Paristeki General Eisenhoeevab istiyorum: İran ila harbe Ankara 3 (Telefonla) istanbul nası içinde çıkan kavga aonunda girmemizi istedi mi, istemedi mi? \ver karargâhının bütçesinin hazırlanması. ve Ankara YapıKalfa okullanna Yılmaz köylülerden ikisini tabanca Iranda hattâ müttefiklerin iştiraki geçen yıllarda olduğu gibi bu den ile ağır surette yaralamıjhr. HaataAtlantik Paktı Orduian clmadan yalnu başına harb tehLondrm 3 (Nafen) General yılında da yapı enstitüleri mezun neya nakledilen yarablardan Mehlikesini gözı almak lâzım geleceğini teyid «ttiği eski Muhafazakâr Eisenhower emrindeki hava kuv lanndan 50 jer öğrenci alınacaktu". medin bugün hastanede öldüğü habakanlardan Duff Cooper tarafm vetleri «üratle arttınlacaktır. Önü Isteklilerin layısı fazla olduğu tak ber alınmıştır. Sanık yakalanarak dan Daily Telegraph gazetesinde müzdeki alü ay zarfınd* Kuı«y At dirde bu okullara iftihar liateaina adalete teslim edilmiftir. neşredilen makaleyi tasvib cdiyor lantik Paktı ordulan baskomuU firenler başta olmak üzere pek iyi D.P. genel kongresi için nuun emrinde 1000 uç«k bulunaoa,Jı ve iyi derec* alanlar sıra ile kabul mu, etmiyor mu?> edileceklerdir. YapıKalfa okullailâve edilmektedir. hazırlıklar Dün Winston Churchill'in soyŞimdiki hald« Bab Avrupada nnın tekniker okul haline getirillediği nutukta İran meselesine dair Ankara 3 (Telefonla) Demokmesi için çalıjılmaktadır. elan kısma doğrudan doğruya ce müttefiklere aid 600 savaş uçağı rat Parti genel merkezinde bugün vab veren Morrison, göyle dernif bulunduğu bilinmektedir. 16 ay öğleden sonra bir toplanu yapılmifGeneral Bradley içinde bu rakamın üç misli arttınltir: br. Geç vakte kadar devam eden Amerikaya döndü «İşçi hükumeti, İngilizlerin men muı dahi beklenilmektedir. görüsmelerin esasını 15 ekimde yafaat ve haklarım müdafaaya haAmerikanın AvrupadaU Tokyo 3 (a.a.) (United Press) pılacak D. P. üçüncü büyük koncırdır. Fakat sabrın lüzumlu bir Birleslk Amerika mü;terek genel gresi ila alâkalı mevzular tefkil etkuvvetleri vasıf olduğu v§ mahirane idare emiştir. Kongreye katılacak delegeWashington 3 (Nafen) Pek ya kurmay heyetleri Baakanı General lertn isimlerinl havl liatelerin de dilen müzakerelerin harb» tereih kında Birle«ik Amerika hükume Omar Bradley, beraberinde Di| İ| hazırlanmasma devam edilmekteedileceği kanaatinrîeyiı.» tinin General Eisenhower emrine leri Bakanhğı Sovyet İfleri Uzmanı dir. Anlaşıldığına göre bu kongreyeni bir tümen veraceği bildiril Charlea Bohlen olduğu halda ma ye katılacak delege »ayun 1200 • mektedir. Bu suretl» Amerikanın halH saatle 7/29 da Haneda havm yakındır. Bu arada kongre çahşAvrupadaki kuvvetleri tam tetek slanmdan Birleşik Amerikaya ha malannı plânlıyacak olan ründeküllü 4 tümen ve yardımcı kıt'a reket etmiştir. min tesbiti hususunda bugün golarla beraber 400,000 kişiyi bulaAnkara 3 (Anka) İstanbul TeRusyada atom bombatı rüşmelerda bulunulduğu da anlaşılcaktır. maktadır. kel Müdürlüğüne aid Nakliyat Şumfilâk ettirildi besi işçileri ile Tekel İdaresi aratngiliz Krah iyileşiyor Ordu takımımızın iç ve Washington 3 (a.a.) (United sında çıkan toplulukla i« ihtilâfı, İs Londra 3 (a.a.) (Afp): Bu saPresı) Bugün Beyaı Saraydan bilUyuşmazlık Yüksek Hakem Kurudış temaslan bah Bucklngham saraymdan n»sdirildiğin* göre, fon zamanlarda lunca kararm bağlanmıştır. Kurul, Ankara 3 (Anka) Ordu takı Sovy«t Rusyada yeni bir atom bom redilen ve 5 doktorun imazsuu tabugünkü hayat pahalılığı dolayısile şıyan 14 üncü sıhhat büHenmde mımız, geçen ilkbaharda geri ka bası infilftk ettirilmiştir. bu işçilerin ücretlerine 7/8/951 Kralm iyi bir g«ceden »onra sıhSo%jet Rusyada infilâk ettirilen hatinin daha fazla düzelmeğe yüz tarihinden itibaren %60 «un yapıl lan Yunanirtan Türkiye doıtluk maçıru kasım ayımn llk haftanndk atom bombası, Birleşik Amerika ta tuttuğu bildirilmektedir. masını kabul etmiştir. yapmak tasavvunındadır. rafından büdirilen ikinci atom InPrenses Elizabeth pazartesi Siste çarpışan bir tngiiiz Diğer taraftan Filistinden gelen filâkıdır. Kanadaya gidecek bir teklifte destroyerinde 7 kişi öldü Avivde bir de Ordu Talamımn Tel İlk infilak 23 eylul 1949 tarihinde Londra 3 (Ap) İngiliz tahtınm maç yapması istenmek Başkan Truman tarafından bildirilvarisi Prenses Elizabeth ile kocası Plymouth (İngiltere) 3 (A.P.) tedir. Alâkalılar bu maçın ocak mlşti. Edinburgh Dükü'nün, Kral VI Fazartesi günü, müthiş bir sis için aymda yapılmasının muhtemel olBeyaz Saray, bu ikinci infilâkın, ncı George'un sıhhl durumunun de bulunan Atlantik denizinde, bir duğunu söylemektedirler. Sovyet Rusyanın atom silâhlannı düzelmesi üzerine Pazartesi günü, İtalyan gemisi ile çarpışan bir İnİstanbulda yaptığı başanU iki imale devam ettiğini teyidden başka Kanada ve Amerika seyahati için giliz destroyerinde yedi kişi öl maçtan »onra İstanbul, İzmir v« bugün aynea fazla hiç bir ma İngiltereden avnlaeaklan anlaşılmüştür. Bursa bölgeleri Ordu Takımını lumat vermemlştir. maktadır. «Gronville» destroyeri ila İtalyan ikinci defa olarak davet ediyorlar. gilepi «Alceo» arasmda husule ge Dünya futbol şampiyonasına iyi haPROF. NİMBUSTJN MACERALARIt len bu çarpışma rieticesinde ıki kinrlanmayı gaye edinen ordu «por §i anide ölmv/ür ve iki subay ile idarecilerinin bu taleblere müsbet üç erin de boğulduklan kuvvetle cevab verecekleri tahmin edilmektahmin edilmektedir. tedir. İki gemide de hasar olmuş ve her ikisi de Plymouth'a gelmişlerRakı masasında cinayet dir. ingiliz teknisyen İktisadî İşbirliği leri dün Abadanı Teşkilâtı lâğvedîliyor terkettiler Amerikan Âyaıt Nedisi 7 milyar dolarlık yardımı kabul etti Ingilterede seçim mücadelesi Komünist Parrlsi, aday adedinl Bir Gemim Var,, Atlantik Paktına davef Bursada büyük mücevher hırsızlığı Perihan Altındağın konserinde bıçaklı, tabancalı bir hâdise Bazı Tekel işçilerine % 60 zam yapılıyor , ,.w . . Ankara, 3 (Anka) Halkavun rransada ogretmenler grevı ı bucağmm çimşit köyünden ihsan Paris, 3 (Nafen) Fransız Millî Eğitim Bakanı Andre Mary, öğretınenlerm Brev halinde oimalanna rağmen bakalorya imtihanlanna başlanacağım bildirmiştir. Öğretmenlerin grevi bir müddettenberi devam ermektedir. Komedi tiyatroBunda Charle* Mere'deo M. Feridun tarafından adapte adilmtf dört perdellk bir esar oynanıyor. Pek eskimis bir tengiltere ntnnmi seçimlere girimel üzerine, kan koca metres yor. Bu ay içinde parlamento esasına dayanan mevzu oldukça yenilenecek. hareketlt. Zıd şartlar, nahoı karşıGüzellik müsabakasının birinoi laşmalar ve dört perdeye serpişti seçmesi 10 ekim çarşamba Birleşmiş Krallık topraklarmda günü bir zamanlar liberallerle, muhafarilmis nüktelerle •ayirciye gayet yapılacaktır. Müsabakaya iştirak zakârlar arasuıdaki şiddetli siyasl hoj vakit geçirten, her hangi bir edenler arasmda Türkiye Güzellik rekabet bugün İşçilerle Muhafazacemiyet davasına temas etmekten Kraliçesini seçecek olan büyük jüri heyeti üyelerinin isimlerini bugün kârlar arasında sürüp gitmektedir. tabiaüle uzak bir komedi. bir kere daha neşrediyoruz. Liberaller hele SOB seçimlerde büsAbdi Kalay adında bir türedl arbütiin zayıf düşmüşlerdir. Büyük jüri heyeti mator, yeni tanıdığı bir motör kapDoğrosunu söylemek lâzım getanile anJaşarak yakında doğacak Büyük jürimiz, alfabe sırasile j lirse, ingiliz liberalleri de biıin» çocuğunun sureta babası olmak ü aşağıdaki zevattan müteşekkildir: memleketteki muhalifler gibi ekseRessamlar zera metresile evlenmeğe ikna ediriyet sisteminin kurbanıdırlar. Son Nurullah Berk, Ibrahim Çalh, Kraliçeye verilecek hediyeler yor. Mahir kaptan arkadasına verseçimde 2 milyon rey toplstms olan ırasında bilhassa şunlar vardır: diği sözde duruyor ve karuına u Naci Eüf, Bedri Rahmi Eyüboğlu, liberallerin parlamentoda ancak S Suavi kadın terzihanesi KraliMünif Fehim, Arza İnal, Cemal zak kalıyor ama, Abdi Kalayın kıjeye terziler balosunda en çokj azası var. 600 de 8 sandalye 25 milnnı seviyor ve neticede ona kavu Tollu. yonda 2 milyonun payı değildir. Değenilen ve Manulya adile üHeykeltraşlar yuyor. Cazib ve küçiik, tâli vak'a:erine dikkati çeken 1500 lira Zühtü Müridoğlu. Nejad Sirer. cıklarla beslenen bu komedi, mevBu. bdyla oladursun, harb soacıymetindeki bir tuvaleti hediAkademi hocalan lannda yapılan seçimde iktidan ruunun genif müsaadesine rağmen ye edecektir. Kadın terzılerikaybetmif olan Muhafazakârlar son kat'iyyen müstehcen olmaksızın, Zeki Faik Izer (Müdür), Vedad •nizden Enver Bâki tarafından inHhabda 78 sayı farkla ekalliyerte sonuna kadar neşsli bir hava içinde Ar, Emin Belling, Kenan Temizan. oir tuvalet, gene kadın tenilekaidılar. Amele partisi ekaüiyerta cereyan ediyor. Bu havayı yaratGüzel sanat mensublan 1 •imizden Melâhat tarafından Pa kalmamak için her gün mevrud aAziz Ogan, Burhan Toprak, Sümakta emektar artist Raşid Rıza•isten gelen son moda modeî( zasını her şeye rağmen tophvmak nın pişkin tabiiliği, Bediarun, Peri heyl Unver. erden bir elbise dikilecek, Neozarnretinde kaldı ve nihayet seçimYÜksek mîltlflrlnp hanın günlük edalan elbette baj• i Riza Ahıskan müessesesi bir1 n lerin yenilenmesini kabul etti. Seyfi Arkan, Selim Benar, Selıca âmillerdendir. Vasfi Riza, roelbiselik kıymetli kumaş, E. lünün kendisine hafif geldiğini belll dad H. Eldem, Sedad Erkoğlu. Şüphe yok ki Amele Partisi kentpeker ticarethanesi kendi fabİlim adamlan edecek kadar rahat oynadı. Onda disl için gayrimüsald bir zamanda rikalan mamulâtından 2 tane Prof Hulki Erem, Prof Said Kuen takdir celbeden taraf, «ade ve seçimlere giriyor. En taze ve mümaş takdim edecektir. ran (Mimarl Fakültesi), Prof. Abhim bir hâdise olan iran petrollan basit, lâkin zeki bir denlzd rolünü, Sultanhamamında Stok mameselesl bir partiyl düşürmeye kâfi diğer komedilerde canlandırdığı tip dullah Türkmen (Mimarl Faküllifatura mağazası birinci güzele gelecek ehemmiyettedir. Bu hâdise, lere hiç benıemiyecek bir başka tesi), Prof Turgan Sabis (Mimart tuvaletlik krep; ikinci güFakültesi), Prof Dr. Kâzım İsmail tngilterenin Ortasarktaki prestijüd lıkta oynamasıydı. Eserin başından :ele elbiselik bir emprime, üGürkan (Rektör), Prof. Akif Şakir sonuna kadar o da, Raşid Riza da kırmıstır. Mısuia olan ihtilâfm haljürıcü güzele de bir yünlü kuŞakar, Prof. Melih Koçer, Resad lahsiyetlerinin bütünlüğünü mu Ekrem Koçu, Dr. Ziyaeddln Makledilemediği günlerde bir de Abanaş hediye edecektir. vaffakiyetla devamettirdiler. Bunlardan başka Farukl ıtri( dandan çıkmaya mecbur kalmak tav, Emin Onat (Teknik Üniverİngiltere hesabına parlak sayümıyaEserin lisanı «ok temizdi. Herkes site Rektörü). Prof. Hamdi Peyrat müessesesi, müsabakaya i$cak bir poUtikadır. yaşına ve mensub olduğu tabakaya nircioğlu, Prof. Ali Tanoğlu, Prof. •irak edenlerin hepsina birer gore konuşuyordu. Yalnız üçüncü Mukbil Gökdoğan (eski Dekan), Bunun yanıbasmda Hlndln oldum cutu en böyük boydan Niveal perdede Vasfl Rlzaya karjı hisleri Prof. Refii Şükni Suvla, Prof. Dr. bltttra kaybedilmlş olması, Birmankremi, Ankara, İzmir, güzelleyada kanşıkhklarin devam etmesi, ni anlatırken, Perihan Yanalın cüm Muzaffar Şevki, Ferid Zühtü örftrile son müsabakada seçilecek sterlin de yeni bir devalüasyon mey» leleri diikatl çekecek kadar kitabt cü, Dr. Hikmet Arkun, Dr. Hikmet blrincl, ikinci ve tJçüncü güzele Gizer, Prof. Dr. Behçet Sablt Erduoldu. blrer düzine Nivea kremi verel U, gıda maddelerinin yıllardanbed ran, Muhiddin Akdik (Milll Eğitim cektlr. Sultanhamamında Talipı hiia kıtlığı Amele ParÜsl İçin blSahneye konuluşta esld tuluat Müdürü), Dr. Cafer Erk. Sipkati tuhafiye mağazası gürer hendikap teşkll edeblİMek ve aan'aneflini hatırlatacak baa noktaKadın doktorian zellik krallçesine Sibel marka nromi seçimlerde Muhafazakârlarfli lar vardı: Meaelâ lüzumu halinde yanra düzina nylos ve gene SiProf. Dr. Naşid Erez, Prof. Dr. nrfdblertnl Ozam etmelerine yara rolü kalmıyanlarm sahneden dısabel marka yanm düzina lpekı yacak maddelerdir. Bona rağmen rıya davet edilmati; aahnenin ve Tevfik Kazancıgil. çorab hedive edilecekttr. . ne görfiyoruz? Dis doktorian şahıslann hemen daüna mütenazır Prof. Pertev Ata, Feyzullah Doğbir görünüsta tertiblenmesi gibi. Muhafazakârlarm emsalslz refat BUtün bunlara rağmen, tBir ge ruer, Ahmed Denlz, Prof. Orhan ek, F. Franko, Nazif Duru. Mi. Chnchill, bir seçim nutkunda Şairler mim var» herkesi tatmin edebile Okyay. miişterek bir koalisyon (yanl işbirYahya Kemal Beyath, Behçet cek şekilde oynanıyor. Sahna sanatkarlan liği) hükumeti kurup heş sene (yaemal Çağlar, Faruk Nafiz ÇamGÜVEMLt Gallb Arcan, Sami Ayanoğlu, ni tâ bir seçim devresi) memleketl UbeL Talât Artemel, Ercümend Behzad, parti mücadelelerinden uzakta tutGüzelBk Kndlçeleri Behzad Butak, Muhsin Ertuğrul, mayı teklif ediyor. Gerçekten inKeriman Halis (1932 dünya guHüseyin Kemal Gürmen, Mahmud giltere bir sükun devresi geçirmeya eli), Naside Saffet (1931 Türkiya Moralı, Raşid Riza, Cahide Sonku. mnhtaedır. Bununla beraber Ingilgüzeli). Bedia Muvahhid, Ferdi Tayfur, Peterede parti çeklşmeleri bizdeki giKadın terzl ve şapkacılar rihan Yanal, Vasfi Riza Zobu. bi millî vahdeü parçalayacak nuCemal Bürün, Sâra I. Cosar, îş Baştarafr 3 inci sahifed* Bale mütehassıslan bay, Selim Emre, Figaro, Femina, hiyet almaz. Bona rağmen sırasına son ra Sabatay Bencuya'run duruıNedtm Akçer, Madama K. Argöre en amansn bir siyast hasım SüavL malanna bugün devam edilmis, züman. olan Mr. Churchlll kazanacağmı Fotografçılar durusma başladığı zaman, ervelce Mflzitrenler Süreyya Bükey, Ali Ersan, İs t«hmtn ettiği bir seçim mevsimind* tstanbula tetklk için gönderilen Cemal Reşid Ray, Ferdl Ştatser. mail İnsd, Salâhaddin Giz, Cemal rakiblerile bir koalisyon hükumet! çekler ve îstanbul Savcılığına yazıkurmayı teklif edecek kadar suplex IsıkseL lan talimata cevap gelmedlgl görü Mesud CemiL K»dm MÇ ve tuvalet sanatkftrlan ve vatanseverlik göstermiştir. VSes sanatkftrlan lerek avukatlara bir diyecekleri onutnuunah ki Muhafazakârlaria Işçt Necmi Riza Ahıskan, Can Akçld, müstahzarlan lup olmadığı sorulmu}tur. Perihan Altındağ, Akila Artun, SaMadam Pati, Aristokli Angelidls, Partisi arasında program, siyasl, Söı alan Hazine Avukab Yaaar fiye Aylâ, Zehra Bilir, Münir Nuiktisad! ve içtimaî mülâhazalar baŞükrü Şagmaz, Nihal Farukl. Akın, haklannda gıyabl duruşm» reddln Selçuk, Müzeyyan Senar, kımından 180 derecelik bir tezad Muharrirler, gazetecilec yapılmakta olan Hamdl Yahni, Ra Hüdâdad Şakir, Hamiyet Yücataa. vardır. ve mecmuacılar fael Yahni'nin 1lerde haklannda Fihn Prodüktörlerl Bizde ise, muhteUf devirlerde, Falih Rıfkı Atay, Burhan Belga. mahkumiyetlerine karar verildiği va tiyatro rüdürleri Cevad Fehmi Baskut, Adalet Cim muhtelif partiler veya partililer tatakdirde, 1267 «ayılı kanun hükümZeki Coskun, Neclb Erses, thsan coz, Rakım Çalapala, Abidin Dav'ar, rafından yapılmış işbirliği tekliflerl lerl dairetinda para cezas hükınolunacaksa, |lmdiden mallanna ih İpekçi, Faruk Kenç, Enver Şlm Tahsin Demiray, Ziyad Ebüzzi daima reddedilmiş ve hiç bir taral Raaaa Ali Kdiz, Hikmet lürumhı kavrayıs ve suplesT göstiyatl hacta konulmasmı, Merkez Feridun Es, Selim Ragıb E termemiştir. Çünku bizde siyasî reBankası veya Kambiyo Müdürlümeç, Mekki Said Esen, Şevket Ev kabetlerin yiizde doksan beşi gahsl ğünden tayin edilecek bir ehlivuliyagil. Burhan Felek, BedU Faik, nefsaniyetlerden mürekkebdir. Na. kuf vasıtasile Haıine lararınm taVahdet Gultekm, Faruk Gürtunca, sahsi, ne siya&l terbiyemiz henü» yin ettirilmesinl istemijtir. Ahmed İhsan, Avni İnsel, Ali Sacl ılzi bn hislerin üstüne çıkaracak Sanık vekilleri de, müekkillerinin Karacan, Refik Halid Karay, Sârâ kadar yükselmemi$tir. Resimlerini gBndermek ture»tahliyeel talebinde bulunmuslar ve Korle, Sinan Korla, Mithat Cemal Savcı da dosyayı mütalea için İJ til» müsabakamıza Istirak eden B. FELEK Kuntay, Oaman Nebioğlu, Sadd ve 1 numaradan 40 numaraya temiştir. Öğet, Mithat Perin, Şevket Rado, kadar olan güzellerden İstanbulMahkeme, tahliya lsteklerinin A. Hidayet Reel, Sezai Solelll, Tevreddine, müdahil avukat Yaşar A da bulunanlaruı bugün sabahleyin 11 den 13 a kadar, 6ğle fik Sadullah, Kemal Salih Sel, Sakm'ın davaya gıyaplarında devam dun Galib Sava, Refik Ahmed Seedilen «anıklann gaynmenkulieri den sonra 14 ten 17 ya kadar vengü, Atıf Sakar, İsmail Habıb idarehanemize gelerek müsabana ihtiyatl haciz konması isteğinin Sevük, Talftt M. Hem«ori. Esref Şekabulüna, dosyanm tetkik İçin sav kaya giri» kartlannı ahnalarmı Ercümend Ekrenj Talu, Zâhlr ve nüfus cüzdanlannı da berat caya verilmesine karar vererek duTörumküney, Samlh Ttryakioğhı, ruşmayı başka bir füne bırakmıs berlerinde getirmeiarini rica aEnls Tahsin Til, Ahmed Hamdl Tan deriz. •• br. pınar, Feridun Fazü tulbendd, Nuri Türen, Hakkı Tank Us, Refi Cevad Ulunay, Nftzım Ulusay. VMâ Nureddm, Razzan S. Yalman, Ahmed E. Yalman, Cavld Yamaç, Rcfad Fevzi Yuzuncfi, Melih Yanar. Büyük Jürinin toplantıandm tatanbulda bulunan bütün eaoebi gazete muhabirlaıt, müfahld srfatüa davetlidirler. Büyük Jüri Heyeti Ghurchiirin verdiği ders Uyeîerinin isimleri D Kraliçeye ve diğer giizellere hediyeler Döviz kaçakçılığı davası r Bugün kartlarını alacak güzeller ^ Aksu, Dur A'ıi, Mehmed ve Yusuf Pehlivan isminde dört arkadaş rakı içerlerken, aralarmda kavga çıkmış, İhsan Aksu, Yusuf Pehlivam öldürmüş, Mehmed ve Dur Aliyi bir kaç yerinden yaralamıştır. ağacları çatîanuş, tekerlerinin finas paslanmış bir arabanın altında tavuklar, köpekler yatıyorlardı. Bir ördek, arkasında yumak yumak cücüklerini dolaştırıyordu. Kapı açıktı. Uzun boylu, lri olduğu uzaktan belli olan bir kadın, ayaklarını karnına doğru çekımiş, bajuu eşiklikten yana koymus uyuyordu. İsmail, başı çocuktan yana bükülmüj, yüzü harab, kapıda öylecene durdu kaldı. Çocuk vızıltısını kesmemişti. Kadın, başını usulca kaldırdı. Bir yığın karasinek havalandı. Gözlerini uğuşturdu. İsmaili seçemeden, yumujak bir sesle: Ne o? Girsena içeri. Durma günde. ismail duymadı. Başı çocuktan yana bükülmüs duruyordu. Gölgesi kapının önündeki boz tozun, gübrelerin üstüne düşmüştü. Kopkoyu, yan insan büyüklüğünde bir gölge. Kadın ayağa kalktı. Kendina gelir gibi oldu. Na o? Ismayil, yavn, sen ml•sin? Çocuğu kucağından aldı. İsmail yerinden gene kıpırdamadı. Bebek vıuldıyordu. Neen yavn. Neen ağlama. Ismayıl gel içeri. Yandın günde. Ates r gaçıyor. Gel ya% n. Gadersizim! Bebeği bir çulpazın üstüne koydu. ismailin koluna dokundu. îsmayıl yavn, gurban, gir içeri. Cıpıldık tere batmi§sın. Cıpıldik, ismailin gözleri cam kesilmişü. Cam gibiydi. içeri girip dizlerinin dermanı çözülmüs gibi çöküverdi Kadın, Ismaila bakü. Yavn, dedi. Bu gadar maraklanma. Basa gelmedik is olmaz, öleninen ölünmez. Zala eyi avradıdı. Ne gelir elden. Öleninen ölünmez yavn. Aklını başına al. Öleninen ölünmez. Avradı ö'lmedik harif, herifi ölmedik avrat olur muymuj. O binde bir yavn. Maraklanma. Habann var raı ne haldasın? Hec gendinden habann var nuT Basa gelen çekilir. Sen isina bak. Duyduk, dayın maraklanıyordu. Diyollandı ki, almıs bebeği gucağına.. Iki golunun üsdüne îsmayıl, nen çabp yabyor.. Deli gimi nen çalıp yabyor. Canı sıkıldı dayıyın. Geca gündüz diyollar, çocuk gollannda Ismayüın, nen çalıp yabror. Etm» oğlura gendina bunu. ismailin UZUB yüıü aa daha «zatnıs, karannıstL Yüzü, gözleri donmüs gibiydi. Kapbğın yanında, ıslak yerde, beli çita dayalı. Deyza, dedi, habn deyze.. öldürüyo benl. Vızıldatma sunu.. Vıeüdatma.. Cennet kadın yerdekl çocuğu kollanna aldı. Cennet karının saçlan ap akb. Bir kısım san tel de vardı lçinda. Bundan gayn yanı süt gibiydi. incecik, öna doğru bükük belinde, agıanuf, püsküileri dökülmüf kimbilir ne zazoandan kalma bir kusak sanlıydı. Göderi pınl pınl, küçücüktü. Erkeklerinki gibi güçlü çenesi yüzüne sert bir hava veriyordu. Bebeği kollannda ığraladı: Neeen yavn, neeen öğsuzttm. Neeen gadersizim.. Neeen. Evin içinde o baştan bu başa, kollannda bebeği sallayarak, gidip geliyor.. Neeen gadersizim nıtan Namni öğsüzüm nannliil.. Çocuk boyuna vmhhyor, kurulmuf gibi. Sen diyollar Tnmali, bakmaTnışsu Zalaya.. Bakım&ızlıktan olmüs.. Gövdell avradı götürmüşsün seleğa. Son gününe gadar. Çocuk doğusun atmıssm bir ahırbğa. Bakan yok, eden yok. Bir başına.. Vabalı günahı boynuna.. Böyle diyollar ifd« Dısardan, İçeri dogru bir gölge uzandı. Kara şalvannm lçinda genif, etli kalçalan belli olan, daracık omuzlu Döndü kıs girdi. Kaflan, kirpikleri top toptu. Dudaklannda, ak dislerini gösteran, her zaman bir gülümseme olurdu. Kocaman gözleri vardı. Kirpiklerinin gö. gesi yüzüne düşerdl. GamzeliydL Cennet karının kucağmdaki bebeği aldı. Arkasuu dönüp memesini çıkardı. Çocuğun ağzına verdi. Çocuk memeyi aldı. Sesini kesti. Arkası var Jüri heyetinin davetiyeleri Büyük jüri heyeti üyeleri va kendilerine rafakat edecek kfan<«ler için hanrlanan davetiye kartlan basümıstır. jüri heyeti üyalerinden bir fcrmiTmı bugünkü adreeleri malumumuz olmadığındmn, bir n s mı da sayfiyede bulunduklanndan davetiyelerin allerina varmamas ihtimalinl dufünerek darveüyelermi bugünden itibareo eumarteal gününe kadar oğleden aonra saat 2 ila 5 arasmda idarehaaamizdaB kccdilerinin almalannı veya aldıroalannı rioa aderlz. Davetiyelertni aldıracak üyalerin bir yanlıçlığa mahal h i m ı n ı A üzere, gdnderecekleri kimseye, Güzellik Müsebakan Bürosnna. hitaben bir mektub vermelerini da rica ederiz. fistü tocdan kaymak bağlamış, bir • durup duruyor, kocaman çeltik u alanı, yakan gün altında buğulanıyordu. Çeltik alanınm kıyısında, yani yola gelen yanında, elinde beli, sırtında abası, ak sakallı, beli kamburlaşrruş bir ihtiyar saka duruyoc, yüzündeki tane tana ter, uzaktan belll oluyordu. IsmaJl, 8nün den hı»la geçti. Bajı çocuğun başı tarah Anası ölunce, o da Byleyidl yerlejtirdi Kendi de, oturmadan na eğilmif, kımıldaıııadaıı bakıAUaam. Nolurudu? Ne deyin goy sırtındaki gömleği çıkanp sıkü. yordu. Götürdü, yolun kıyısındaki, tozdan dun anasının ardına? Bir öğsürüSaka: belirsizlesen böğürtlen çalısının Ulan, dedi, blra yolcu, çocunen dünyeyi mi doldurucun Al üstüna serdi. Şalvannm paçalan ğun başı sarkmış. laam? Vaaay Zala.. İ? güç lamatu.. çamur olmuştu, silkeledi. ismail duymadı. Başı öyle, yüruNetsin İsmaal? Beba vızıldıyordu. Yüzünü gö yüp geçti gitti. Gün tepedeydi. Toz duman crta zünü karasinek kaplamıştı. Sert biı Saka: hğı almıştı. Ötede, uzakta, köyün el çırpmasile İsmail onlan uzaklaş «Düşman başına» de<JL Kenberi yanında incecik bir duman kı tırdı. Çocuk vızıltısını kesmedi. di kendina, tdüşman başına» Zor.. mıldamadan, belli bellisiz göğe doğ İsmail, çocuğu iki yanına ığraladı: ismail, o hızla köye girdi. Tozlu, ru süzülüyordu. Firezler (*) pınl pı Neen yavn, dedi, neeeeen., dar yollarda kocaman manda pisrıldı. Koca ova bir pınltı içinde ya Nenniii.. likleri üstüste yığılmışlardı. Toprak nıyor, kalaylı kaba gün vurmus. Vızıltı kesilmedi. sıvalı, tezek yapışünlı huğlann cögibi yalp yalp ediyordu. Yaş gömleği, hızla, çalıdan ça bellerindt ağızlan açık, dilleri dıÖtede, çalışan biçerdöverin par bucak çekti, giydi. Yürüdu.. Toz şarda, kanadları düşük, toprak lak bir demiri şavkıdı; İsmailin yan belinden aşağısıru göstermi içinde debelenen bir lürü tavuk gözleri bir hoş oldu. Gözleri terden yordu. Çocuğun boynu sarkmıştı duruyor, uzun kırmızı dilleri sarkyanıyordu. Yolun kıyısında tozdan İncecik bir sesle, inler gibi, vızü mıj köpekler uyukluyorlardı. Köyde ilâç için arasan ağac yoktu. Henap ak olmuş; seyrek gölgeli bir dut dıyordu. Yoldan bir kamyon geçti. Hava dek kıyılannda tozdan ağac olaeacı gördü. Ona saptı. Çocuğun başı, kolunun üstünden aşağı doğru da bir zaman, yol boyunca, bir *oz duklan bile belirsiz olmus, bodur karacanlar vardı ya, onlar ağacdan sarkmış, ipincecik olan yumuşak bulutu asıh kaldı. Toz bulutundan çıkınca ismailin burnuna keskin bile sayılamazlar. Kısacık, çalı gibi. boyun uzamıştı. ismailin dayısı gilin evi köyün bir bataklık kokusu geldi. Sağ yanÇocuğu dutun köküne doğru larmdan köyün dibine kadar, bir ortarağmda, kamıştan Srülmüs, üsTira: Efetn biçildikter. sonn top yeşU alan, çeltik tarlası uzanıyor tü ot, sağ cöbeli içeri doğru yamılAkiK kainm e*m taıılaniıt. . . ] du. Yolua kiyuiadakı heodekte, aui bir huğdu. Kapıd&ki boyasız, lstanbul haricinden gelecek güzellere İstanbul haricinden müsabakamıza iştirak etmek üzere gelecek güzellerden bize mektub veya telgrafla malumat vermelerini rica etmijtik. İstanbulda ailelerinin veya dostlannın yanında misafir olacaklann da aynı suretle bize malumat vermeleri lâzımdır. Fakat asıl bizim kendilerine otellerde yer +e darik edeceğimiz güzellerden cevat bekliyoruz. Bu güzellerin kendilerile refaj katierinde bulunacak bir zaü otel| lerda kendi hesabunıza misaiir c t | meği taahhüd etmİ3 olduğumuzu,! refakatlerinde gelecek daha fazla] kimseyi Istanbulun otel darlığı ma| lum olduğu için, kendi hesabiarmai da olsa banndıramadığımız takdir1 de, bizl muahaze etmenıeleri lâzıraj geldiğini habrlatmağa lüzum görj dük. İstanbul dışındaki güzellerden ] müsabakaya iştirake gelecekler 9:| ekim gününden itibaren misafiri| miz olacaklardır. Fakat daha e w e l | mektub ve telgrafla (Cumhuriyetl Güzeilik Müsabakası Tertib Büroj su) na raalumat vermelerini ricaj ederiz. B^Bİ Zevke kanamayan, kahkahaya doyamayanlar size büyük bir müjde veriyoruz. Amerikaıun rakibsiz kahkaha kralı BOB HOPE Güzel göğüs müsabakasının birincisi ROHNDA FLEMİNG A R SlNEMASINDA SEVİSMEK YASÜK Şaheserinde. «The Great Lover» tstanbulu bir kaç gün daha güidürecek İlâve: En son PARAMOUNT JURNAL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle