11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTJBÎYET 4 Eldm 1951 $ehir ( Komşu memleketlerden röportajlar { Yeni doğan bir =haberlGri Arab dünyasının maceraperest komutanı ilim şubesı ILItlİ BAHİSLER j İHEM NALINA M1H1NA c Hava Harb Okulumuzun açılıs töreni ıva Harb Okulamm açıhf töreninde bulunmak fizere Eskişehir askert hava meydanına indiğimiz zaman gördüğüm manzara pek güzeldi. Meydamn bir tarafı uçaklarla çevrelenmiştl. Pistin nihayetinden itibaren bayraklarla donatılmıs olan tören sahasına kadar, ba|lannda bando ve alay sancağı bnlunduğu halde, haki üniformab yer muhaiız taburu ve mavi üniformalı, hava subaylan ve ast subaylan uzun bir safft harb teşkil etmiş, Başbakanla Millî Savunma, Bayındırlık ve Sağlık Bakanlarını, Genelkurmay Başkanını Ankaradan getirecek olan uçağı bekliyorlardı. Mihmandarlarınuz, blzi davetlilere tahsis edilmiş olan çadırlara götürduler. Çadırlann karşısında iki uçaksavar topun ortasına bir kürsü kurulmuştu. Kürsünün arkasında Hava Harb Okulumuzun ilk bğrencileri saf bağlamıştı. Bn gencler mavi üniformaları, beyaz kasketleri, beyaz eldivenleri ve beyaz tozluklan ile pek griz alıcı ve iç açıcı bir eşkilde giyinmislerdi. Çadırlarda hava, kara ve deni» suba>Ian ile ecnebi ataşemiliterierinden bazılan vardı. Pakistan Fransız, Yunan askcrî ataşeleri, Amerikan Asker! Yardım Heyetl başkanı. Amerikan ve İnffUiz hava suha>ları dikkati çekiyorlardı. Başbakanla beraberindeki zevat geldikten sonra, törene başlandı. Hava Harb Okulu Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, sivil okuliar adına bir Galatasaraylı genc, Milll Savunma Bakanı nutuklar söylediler: havacılığın ehemmiyetini tebarüz ettirdiler, Hava Harb Okulumuzun memleket havacılığınsi değerli hizmetlerde bulunmasını temenni ettiler. Müteakıben ilava Harb Okulu öğrncileri and Içtiler ve bando ile beraber okul marşını söylediler. Bu yeni marşuı hususiyeti, güftesinin kıymetli bir üava kurmayunız olan ve okulun kurulmasında büyük emeği bulunan Binbaşı Burhan Göksel'in refikası Bayan Emel Göksel tarafından yazılmış olmasıdır. Marşm beste«ân Bülend isminde biridir amma bir hava subayı olup olmadığını ögrcnemedim. Eğer o da bir havacı ise marş yüzde yüz Türk kartallan eamiasının ruhundan kopmuş demcktir^ Yazan; Ord. Prof. Salih Murad Uıdilek Geçen asırla bu asır işleri ara I Bu proje üzerinde düşünülürıında her hususta olduğu gibi, | ken harb ihtiyacları çalışma tarbilhassa ilim bakımından karak zında değgişiklikler meydana getirteristik farklar görüyoruz. Geçen di. Harb başlangıcmda Almanlaım ssa, ilim bakımından iman ve ke hava hakımiyeti ve İngilterenjı mal asn idi. Maksvel'in ışık te i hususî müdafaa durumunu gözdavisinden sonra fizikte bütün ' önünde tutan Müttefık ilim adamproblemlerin çözülmüs olduğuna I ian tayyarelere karşı topçuluktaki bıamlmak ve yapılacak islerin sa tekâmul üzerinde çahşmağa başlaarünjş dece pürüzleri temizlemek ve fi dılar. Tayyare hızlarının ziksel sabitelerde âşar hanetini olması topçularm kullandığı eıUeri götürmekten ibaret olduğu haziar, bilhassa hesab makinelerınde mühim değı?ıkliklere lüzum kabul edilmişti. Fakat geçen asrtn son on sene gösterdi. Havadaki bir tayyareın gelecekteki durumunu sıhhatle taci içinde Röntgen ışmları, radyoyin etmek ve topu hedefe tevcih aktivite ve elektron gıbi benzeri etmek yerine merminin bu yerde olmiyan olaylarm keşfi bu imanı hedefe varması metodu üzeıinde sprsmağa başladı. Heie yirminci çahşıldı. Ofrm başlangıcında izafilik tcdavısi, En basit metod olarak bir doğru foto elektrık olay gibi yepyeni problemler ilimdeki imanı kökün üzerinde giden tayyare rotasınaa öen sarstığı gibi adeta imarısızİLk ekstrapole işîemini tatbik etmek düşünüldü. Doğru yoldan ayııJıp denebilecek bir devir açü. Bu yeni iğri üzerinde uçan tayyarenin efıgörüse göre müsbet ilimde hiç kası hızuun azalacağı ve binaenabir problem hakikî çözürnünü bu leyh tehlike mıntakasında daha lamamıs, yapüacak islerde sayı çok duracağı asikfirdır. Bu hus'iElanuyacak derecede çoktur. Böy taki gayretlerin neticesi olarak düı le bir d«virde bir takun spekülâs uçu» yerine iğri uçuş üzerinde çayonlann hüküm süreceği süphe hjmalar başladı ve iğri uçu? tahmin cizdi. Nitekim böyle de oldu. teorileri meydana geldi; Bush'un Yinninci asır Uminin mühim ka cihazı bu teorilere göre tadil edıl»a.Uerifltiklerinden biri ilim »ube di. İnsan gibi çalışan bu makineleri arasında görülen izdivaçlar lerde kontrol mühendislerinin (gedır. Bu hususta ilk büyük adım riden besleme) adını verdikıcri geçen asır tonlanna doru Karl metoda müracaat edildi. Burada Pearson tarafından atılmıştır. Bu misal olarak bir geminin dümen âlim, «yrı ayn komparüfnanlara makinesini alahm. Dümenci elinkonmuş olan canlı ve cansiz e$ya deki dolab vasıtasile dümen mallimleri arasında bir bag bulmağa klnesindekl «upaplan idare ederek çalışarak matematik prensiblerini dflmenle yekenin açısal hızlaıını biyolojiye tatbik «tti v« bu suretle ayarlar. Yekenin hareketlni tehir eden »ürtünme direnci gibi h.;rBiyometn adh bir ilim fubesi hangi bir kuvvet bir taraftaki «.udoğmus oldu Bundan sonra as paplardan fazla ve diğer taraftaki trofizik, jeoâzUc gibi cansız esyaya cupaplardan noksan buhar geçirip aid ilkn subeleri arasmdakl izdi gemiyi yolunda tutmağa hlzmet evaç mahsullerinden baak* biyofl der. zik, biyokini ve hattâ biyojeolojl gibi yeni yeni mahsuller gördük. Bu kontrol problemi flzerlnde tlmin büyük iüratle ileri gittiği, çahşan fizikçi, matematikçi, müUim adamlaruıın çpğaldığı, ilmî hendis ve fiziyologlar kontrol müliterator ve lâboratuarlann aengin hendisliği ile ulaştırmı mühendislestiğı bu devirde ihtisasçılık baş liğinln blrbirlnden ayırd edilemigösterdi. Eskiden ilim adaoüan yeceğini ve ana problemin ister kule gibi yüksellrken şündi kuyu elektrikl, ister mekanik ve ister gibi derinleeroek modası çıkü. sinlr sistemlerlle nakledilen bir G«rçi derine dalmak, yani ihtl haberin esas mefhumuna bağlı sasçılık ilim ve bilhassa fennin olduğunu buhnuşlardır. Bir hal eilerlemesine yardım etmisse de dl rin istikbaline aid tahminlerln mağer taraft&n ilim adamları arasın zisine bağlanacağı düşünüldü. Bir da, zarurl olan, işbirliğini zorlaa arastırmalar ulaştırma mühen 3ıatınnıs ve muhtelii ilkn subelerine liğinin bir fen olmaktan ziyade ismensıtb ilim adamlan ftdeta bir tatistik mekanikinin bir subesi obirinin dilini anlamaz hale gelmislarak bir istatlstfk llmi oldugunu lerdir. Fiziyolojiye giren bir probmeydana koydu. Filhakika istatislem mahiyet iöbarile matematik tik mekanik mefhumu bir asırdan karakter arzederse matematikten beri ilmm hemen hemen her şubeanlamıyan yüz flziyoloğla bir fi sine girmiştir. Modem fizikte zaziyoloğun manzara karsısındaki manın mahiyetini tefsir hususunda durumu ayrudır. Matematik di bu İlim şubesi biricik cihaz addelinden anlamıyan bir fMyoloğ fi dilebillr. ziyolco? bilmiyen bir matematikç<i Ulasbrma mühendisliğini yukaile isbirllği yapmak isterse bun lar birbirinin dillerini anlıyama rıki cepheden ileri götürmek için dığmdan dolayı problemin çörümü (enformasyon miktan) na aid istatistik teorinin kurulması icab editabiatila mümkün olamaz. yordu. Filhakika (enformasyon mik Bu mahzuru Bnlemek üzere bütan) mefhumu ile istatistik mekayük bir cereyan baslamı* ve bünikin klasik mefhumu olan Entroyük harblerin bu huausta rolleri pi arasında yakın bir bağ vardır. göriilmüstür. Artık, flziyoloji deBir sistemdeki enformasyon mıktaneylerini yapmaga muktedir o l n bu slstemin organizasyon derenuymn bir matematikçd ortaya kon cesi ölçüsü olduğu halde bir sistemua olan probleml anlayacak, teıı min entropisi de onun organizasUd adecek derecede fMyoloji yonluk derecesinin ölçüsüdür. Bu prernlplertni Sgrenmek yolunu tut halde biri diğerinin nddıdır. Bu muştur. Buna mukabil husust tna noktalar bizi termodinamikin Oüntamatfk teorilerinin ispatını bü ci kanununa ve belki de Maksvel miyen bir fiziyolog da problemlni cinleri üzerindeki etüdlere götürfir. matematikçiye poze edecek dere Iste bu çalışmalar bizi canlı bir cede matematik mefhumlarına sa nesic veya bir makinede ulaftırfaib oknuştur. ma, kontrol ve istatistik mekanlYukanda harblerin bu isblrllgi kine giren bir takun problemler e n« yardımına temas etmiştim. A götürmüjtOr. merika Birleşlk Cumhuriyetinin Bu vadide ealısanlar canlı mahve belki de dünyanın en büyük luklar veya makinelerde kontrol teknik üniversitelerinden biri o ve ulaşürma teorisine aid bütün lan M.t.T. nin bir vakitler elek alana ve bunun ilmine (cybernatrik mühendisliği dairesinin şefi ties) adını verdiler, Bu kelime bulunan Bush'un diferansiyel denk Grek dilinde idareci veya dümenci lemeleri çözen makinesini belki manasına gelen kivemitis kelimeduymuşsunuzdur. Sonradan bu ü sinden alınmıştır, ki garb dillerinin niversiteden ayrılan Bush, N. D. bir kaçında bu kelime dümenci, R C. (Millî Sa\iınma Araştırma hükumet manasına gelen keiimeKomitesi) başkanlığına seçildi. lerin köküdür. Bu hususta Slimlere Geçen Büyük Harb içinde Bush, ilham veren de Maksvel'in bu eEinstein ve diğer bazı âlimler seri olmustur. Maksvel'in 1868 yı•Cumhur Başkanı Roosevelt'e mü lında yayınladığı gavernürlere aid racaat ederek harbi kazanmanın bir eseri geriden besleme mekanibaşlıca yolunun Almanlara ilim ması bakımından ilk eserdü". Filbakımından hâkim olmak ve on hakika buhar makinelerindeki hızı lann elinde bulunmıyan bir silâhı tanzime yarayan gavemür (regüicad etmek olduğunu bildirdiler. latör) le buharlı dümen makineBu müracaat, sonunda atom bom leri (geriden besleme) mekanizbasmm keşfine vardı. Atom bom malannın ilk ve en güzel şekilleribası başlıbaşına bir fizik problemi dir. değil, belki büyük bir işbirliği problsmidir. Tohumlan 1942 yılında atılmıs olan bu ilim şubesine bu ad 1947 Ciğer taraftan Bush'un adî diyazında verildiğine göre bugün I dört yaşmdadır. Tohumlan Ameribirden îarla değişkenli kısmı di feransij el d€nklemler çözen ma kanın Kembriç şehrinde atılmış okine şekline sokmağa çalışanlar lan bu ilim şubesinin mühim kuçıktı, Bir taraftan da televizyon ruculanndan biri bir vakitler Harvard Üniversitesi Tıb Fakültesinde, ve eleAtronik üzerinde çahşma sonradan Meksikanın milll kardimetodları değiştirildi. Bush an ma yoloji enstitüsünde çalışan Rosenkinesi üzerinde yapılması düşünüblenth adlı Meksikalı bir doktor, le.i tadülerin harb işlerinde fay gene genc yaşlannda M. I. T. fizik dası olur kanaatile Bush'a bildi kürsülerinden birini isgal etmek rildi. Bu tadillere köre makine suretile temayüz eden * Meksikalı dişli tertibatından kurtulup radyo fizikçi Vallarto ile M. I. T. nin malâtnbaıarı vasıtasile, yani meka tematik profesörlerinden Weiner ve nik prensip!er yerine elektronik arkadaşlandır. Weiner'in bu adı prensıplere göre çalışacak. dışa taşıyan eseri bu yazımıza kaynak rıdan insan yardımı olmaksızın teşkıl etmiştir. ma,iine kenr'isine verıleıı döne lere göre neticeyi bildirecek; bu Yunanistan fasulye alacak arada bir hata işlerse bunları siPiyasaya gelen haberlerden ınlMildılip doğrusunu bulacaktı, hâsılı ğına gore Yunanlrtan 6000 ton faıulyt öyle bir makine ki hatasızca ça satın aljnak üzere yakında munakasa açacaktır. Bundan kadar lışan bir matematikçinin yapabi yesıl mercimek de başka 2000 tonmubaYunanıstanca leceği bütün işlerr.leri yapscsktı. yaa edıîecektir Bu yıl mcnleketın fasulye rekoltes: Böyle bir jnakine ile sinir sıstemnoksancır. Geçen leri arasında yakın munasebetler bıraz mal kalraadığındanseneden de elde stok fıyatların pek (bulunduğu aşikârdır. duşeceği samlmamaktadır. Asayişe dair Valitıin beyanatı thmali görülen zabıta memurlannın şiddetle tecziye edileceği tebliğ olundu Vali ve Belediye Reisi dün saat 15 te Vılâyette bir basm toplantısı yapmıştır. Vali, son günlerdeki tecavüz hâdiselerine temas ederek şu demeçte bulunmuştur: « Zaman zaman büyük şehirlerde kendine hâs zabıta vukuatma tesadüf olunur. Bu vukuat vatandaşlar arasında geniş mikyasta reaksiyon uyandınr. G^çen sene tehdid mektublan modası çıkmıştı. Bu ay içinde de maatteessüf arka arkaya iki tecavüz vak'asile karşılaştık. Şehirde vatandaşların her hangi bir şekilde huzur ve rahatmı kaçıran böyle bir hâdise karşısında idarenin azamî şekilde hassasiyet gösterdiğlni Istanbullulara bildirmek isterim. Tecavüzü yapan sabıkalı tesbit edilmiştir. Izi üzerinde takib ed;lmektedir. Bu mevzu hakkmda üç gün evvel Emniyet teşkilâtına bir tamim yaptım. Bu tamimin mahiyeti şudur: «Bir şehirde emniyet teşkilâtmın en mühim vazifesi suçlann meydana geimesıni önlemektir. Koruyucu hekimhk nasıl vatan daşlann hastalıklara yakalanmasına mâni olmak ödevile mükellef ise zabıta da aynı şekilde vatandaşların her türlü tecavüzden korunmasına hizmetle vazıfelidir. Karakollarda ve bılhassa noktalarda nöbet bekliyenlerin, sokaklarda dev riye gezenlerin çok uyanık bulunmalan icab eder. Kendilerine her vakit en yakın şefkat hislerile bağlı olduğum zabıta elempnlarım şiddetle ve dıkkatle vazifelerinde uyanık bulunmaya davet edıyorum. Her hangi bir şekilde ihmali görülenlerin en şiddetli şekilde tecziye edileceğini tebliğ ederim. Kız mekteblerınin dfğılma zamanlarında sivil ve resmi polisler sarkmtılık edenleri tesbit ve derhal yakelıyarak adliyeye teslım edecek lerdir » Fevzi Kavukcu ile Lübnanda bir konuşma Yazan: Emile Bouery Gobeyri'deyiz. Güzel, neşe veren, krera renkli, cana yakın bir villâ. Önumüzde Beyrut civarını süsleyen güzel çam ormanı uzanıyor. Bıraz solda Kalde hava alaııımn düzgün otomobil yolu görünüyor. Arka plânda Şuran kumluklan ve deniz serilmis duruyor. Işte Fevzi Paşa Kavukçu burada oturuyor. İkinci katta bir kapı Eçılıyor. Sarışın bir dadı, Beriinli bir Alman, bizi aydınlık kocaman bir salona alıyor. Duvarlarda eskı İran hahlan, güzel bir tablo, üzerinde altın kılıçlar bulunan armalar var. Bunlar Kral İbni Suud ve Arab şeflerinin hediyeleri. \ Daha genc denebilecek yaşta oir adam içeri giriyor. Yüzü gülüyor, ifadesi pek mültefit, fransızcayı hafif ve pek parlak konuşuyor. Henüz hayatta olduğu halde efsaneye mal olan, akıl ve hayale gelebilecek sergüzeştlerle dolu bir ömür süren bu adamı uzun uzun süzüyorum. Onun bütün harblere, komplolara, ihtilâllere iştirak ettiğini biliyorum. Yakın Doğunun her köşesini, daima müdahaleye hazır bir halde gezmiştir. Kavukçu iliklerine kadar Arabdır: İspanyanm bir kısmını fetheden Faslı ecdadı var. Fevzi paşa karşımda oturuyor Bana maziden, maceralanndan bahsediyor. 1912 de İstanbul Harbiye mektebinden çıkan Kavukçu İlk dünya harbi patladığı zaman süvari mülâzimi imiş. Bütün seferberlık müddetince müttefikl' re Fevzi Paşa Kavukçunun karşı Çanakkalede, Kafkasyada, rek bana hüsnükabul gösterdi. Gazzede harbetmiş... Fransaya son derece minnettarım. İdant mahkumiyetleri Bu memlekete belki de hayatımı Fransız mandası sırasmda Yüz borçluyum. başı rütbesüe Suriye lejyonuna daFevzi Paşa bundan sonra koluma hil olmuş ve memleket hizmetinde girerek bana düşmandan iğtinara temayüz etmiş. Fakat o zamanlar ettıği silâhlan ve bilhassa bir İsbu adam sabırsızhkla müsaid bir rael bayrağını gösterdi. Kendi orfırsat bekliyormuş... Müstevıinin dusu olan Kurtuluş ordusundan ve boyunduruğunu kırmak fırsatını. parlak hizmetlerde bulunan muhBu fırsat Dürzilerin isyanı vesilesi telif memleketlere mensub gönültki Amerikan muhribi geldi le 1925 de çıkmış. Dürzilerin Ce lülerinden iitayişle bahsettikten Marştan sonra muhterem BaşbaAmerikan Akdenız donanmasına men belde sarılmaları üzerine Kavukçu sonra Celile kesiminin eski komu lâhlı ve kudretli olursak etraf'mıza Fakat benim tek arzum memle kan Adnan Menderes okulun kü»ub Kenneth Balley ve Johnston muh Hama ayakianmasını tertib etmiş. taru sözlerine söyle devam etti: hürmet telkin ederiz. O zaman gü ketıme hizmet etmektir » tüpüne şeref plâkasmı çaktı ve çok rlblert dün tab&h llmanmıza gelmijKavukçu diyor ki: lerdlr. giızel bir nutuk söyledi. Okul tay Bu müdahalemle Cebcli kurSavarona dün hareket etti yarelerinin yer geçid resmini üç IIII1IIIIUİIIII1IIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIİHIII1IIİIIIIIIIIII Altmıj dört Derız Harb Okulu tale tardım ve isyanın iki sene uzamauçakhk bir grup tarafmdan yapıbesil» Kalkutaya gidecek olan «Sa sına hizmet ederek düşmana helan fevkalâde akrobasi uçuşları tavaronn» y»ü dun r.manımızdan hare sapsız zararlar verdirdim. kib etti. Bu üç uçak sanki kanadkct etmiştir. Neticede ölüme mahkum olan larından birbirlerine bağlı imişler Ticaret Borsası Umumi Kavukçu Iraka iltica etmeğe mecgibi en güç akrobasi hareketlerini Kâtibi seçildi bur kalıyor. mükcmmelen yaptılar. Bu yaman ••lllilılltlllllilllıtlllilllltillllllllllllllllllflllllllll Ticaret Borsası umuml heyetl toplakartallann tekerlekleri havada, V'" 1938 senesinde bu adam Filistinnarak yeni umumi kaöbinl seçmıstır. lotlar altta olmak üzere ters uçuşNamzed olarak Muhsin Nalm, Ferld deki âsılerin başuıa geçerek İsraMetlner, Zuhtü gosterilmlştl. Yapılan ele ve İngıltereye karşı harbe girilan büyük takdir ve hayranlık u»eçlmde Ferld Metinerln eksertyetı ka şiyor. İngilizlerle »enelerce harbeyandırdı. Ondan sonra havacı birZAiıdıJı anlajılmjtır. diyor ve yine idama hüküm giyiİiklerin yer geçid resminden sonra E ı u n Fcrld Metlner «rvclea umuml yor. Kendisini yakahyabilecek olaav ve avbomba uçaklanndan miıkftüb muavinl buluumakta ldi. rekkeb üç hava alayı yanaşık niBorta Komlserliğine ds eskl Umuml na birhayli para da vadolunuyor. KAtib Mahmud Peklnln tmyln edlleceğı zamda, muhteşcm bir geçiş yipUföylenmektedlr. Mekteblerin hepsi açıldı. Kitap menin yolunu bulurlar. Velh&sıl ler müteessir c'acak ama ne yapa lar. Bojlece o güzel tören sona er1941 de Raşld Geylani İle birle fiatlarmın yüksekliği Asid sülflrik Jhtiyacı karşısında Allahm günü bir masraf kapısı a hm? Bizim de belimiz biraz doğ di. Yureklerimizi iftiharla ^arptıSttmerbank Genel Mudürlüğünden |u şip İngıltereye yeniden isyan ede hep birden hayflanır ve aile baba çılır. Ne o? mekteb bedava imiş. rulur.ı ran, gözlerimizi, ve ruhlarımızı domektubu aldık: rek Glubb Paşaya ve Ürdün kuvMillî Eğıtim Bakanhğı ailelere Doğrusunu isterseniz mektebde >uran bütün l>a gösterilerden sontGazetenlzin 23,9 1951 tarihll nüsha vetlerine harb açıyor. Çölde Deyr lannı düşünürken dün görüştüğüsında (asit sülfrlk buhranı bajladı) basmüz bazı çocuk velileri derdın aade yük olmasın diye önlük yenileme, yavrulan olan aile babalan her ak ra, Hava Harb Okulunun büyük lljı altında nesredılmlj bulunan yazı elzor civarında karşısına çıkan bir mekteb kitabmdan ibaret olmadı kitablan kaplamak için lüks Kâğıt şam eve gelirken «Acaba bugün salonunda verilen mükellef zlyamünasebetile. Karabukteki Sülfrik Asıt İngiliz tayyarecisi üzerine ateg akullanma külfetini kaldırdığı ha'de de ne masraf kapısı çıkardılar» di fette midelcritr.izi de doyuıduk ve Fabıikamızın tam kapasitesıle çalışmak çıyor ve Kavukçu ağır yaralana ğını bize etrafile anlattılar. U oldujunu. esasen Fabrlka imalâtının rak evvelâ Halebe. oradan Atinaya Kitabcılann muazzam kâr temin tabeden ve satanlardan başka kün ye düşünmekten kendilerini aia bizi getiren uçaklara binerek >ine memleket lhtlyacmı fazlasile karfilıyaettikleri günlerdir yazılıp duruyor. seye menfaat temin etmiyen dergi mamaktadırlar. Kabank bir yekun 50 dakika içinde Yeşilkoye ddndük. blltcek bir aevlytd* bulunmaıı dolayı naklediliyor. Atinadan da bir Aller hâlâ sürülmektedir. Bu ne per tutan bu parazit masraflar bari bu Bu güzel tören çok iyi tertiplentUt bu mevzuda herhangi bir buhramn man uçağile Berline götürülen Ka Meğer bunlann kazanclan yalnız sene kaldırılsa. Millî Eğitim Bd miş, çok itina i!e hazırlanmış ve bahje konu olmıyacaglnı ırzederlz > sene başlarmda kitab satmaktan i hiz... vukçu'ya iki mühim ameliyat y>Çimento fiatlan yükseliyor Yardım parası alınmadan çocuk kanlıgı jukarıda da bahsettiğımiz havacılara hâs bir intizam ve mupıhyor. 1947 ye kadar bu memle baret değibnif. Bakın bu hususta tnaaat maddelerlnden en mühlml olan kette kalıyor. bazı çocuk babalan bize neler söy lar mektebe kayıt dahi edihnezler bir takım mecburivetleri kaldır kemmeliyetle tatbik edilmiştir. Başçlmento nrflyatının arttıjı bugünlerdc İfte dertlerimizin bir kısmını si mak suretile büyük bir anlavjş ta Hava Kuvvetleri Komutanı Salediler: Kavukçu diyor ki: ldhalâtm ve yerll lmalâtın kifayetslzllyın Korgencral Gbk?enin olm^k üJl yüzünden flatlar blrhayU yukselmis Gazetenizlıv. açtığı neşriyat se ze açmış bulunuyoruz. Bir kere bu göstermiş oldu. Bu anlayışı dığer Fransanın himayeslne sığmtlr, daha da yükselm» temayülü göster makta lerre kadar tereddüd etme risini sükranla takip ediyoruz. Va dergi derdini mekteblerden kaloır fuzull masraflann da bertaraf edi zerc, butun havacılarımızı teoıik ederim. mtktedlr. malı. Bundan belki bazı menfaat leceğine delil saymak isteriz. Plyuada do'.ajan «oylentllerc gBre ln dim. Mariyi unutan bu büyük mll kıa bu sene olanlar oldu ama ne gaat aahlplerl lhtlyaçlarından fazla ta let derin bir civanmerdlik göstere olur ne olmaz: belki gelecek sene Hava Harb Okulumuzun bilhassa hakkuk «ttlrmege muvaHak oldukları bu vaziyete karşı tedbir alınır da sivil liscler, hattâ universite PTcncçüntntoları el altından karaborjaya türhiç değilse o zaman biraz nefes aEn cazib, en kuvvetü, m«kl* bu yüzden dlger lhöyaç amhipl*liği arasında buyük bir rağbet görlırız. rtnl çimento tedarlklnd* müskülâta ujdüğiinü de şukranla kaydetnıek isratmaktadırlar. Yalnız dokunmadığınız bir nokta en ucuı terim. Bu jıl 5060 kadar oğrenci Yeni gelecek malların flatı bugünkü var. Siz kitab basanlarm yalnız »ealınması karariaştırılan okula 3G0 raylcden yüksek olacaktır. Şlmdlkl hal4 6 Ekim ne baglannda yani mekteblerin ad« flatlar 525550 kuruı arasındadlr. genc müracaat etmiştir. Bunîardan Encyclopedle Mldico Chırurgicale Dünyada mevcud en çıldığı ıırada bir voll vurarak bübir kısmı askerî liselerimizdendir, Fındık satışlan mükemmel ve en muazzam bir eseri daha yayınladı. tün sene yakamızı bıraktıkla.ını PlyMada kabuklu fındık 100 kurufsivil liselerrien mıiracaat edenicrrur. Dün Urr.anımıza «lmlf bulunan dcn başka 80 üni\eısiteli de hava lanıyonunuı Id hakikat hiç de «Albenl» ci var. Mr Isvaç vapuru fındık yilklemektedlr. subayı olmak istemUlerdir. Bu 360 böyle değil. Onlar sene içinde de Aldıgımız malumata göre vapura SO T&gencin nasıl sıkı bir nıuajencden 1408 sahife 1136 resim 72 fotoğraf 57 Radyotfrafi gon yani 3750 çuval fındık yUklen»boş durmuyor ve kârlannı temadi eektlr. ve zekâ tecnıbeierinden geciri'.flik26 renkli flanş ettirmenin çarelerlni buluyorlar. lerini anlamak için su kabul şartlaBu eser, profesör LEMAİTRE'in riyasetinde 13 profesör ve Eski bir millervekiU taksi Devletln açüğı ve çocuklarmunnı okumak jeler. Agreje ile 56 mütehassıs tarafından kaleme alınmıştır. altında kaldı zın devam ettiği mektebleri bednv» OTORHİNOLARYNGOLOGİE, her mütehassısa, her prac.A:lesının bir ko:u hali bulunrnaması Şoför Nezlhl Şenyüı ldarejlndeki zannedersiniz değil mi? Çok yanlı» ve kenüılenmn mşanlı veya evlı olma5914 plâkalı taksi dün EmlnonO meytisyene lâzım olan, bilhassa teshis ve tedavi sahasmdaki yeni bir düşünce. Vakıa devletln mekteb raası. aı!esin:n ve kendism.n frengi ve danından geçerken eskl miUetvekilltbuluşlan ihtiva eden eesiz bir esgrdir. aylığı diye bir ücret aldığı yok saıre akıl hastahklarüe malul clmaması, rinden Ahmed Remzl Yürejlr» çarpaENCYCLOPEDİE MEDİCO CHIRURGİCALE serismden peite.î, kekeme c'maıri3Si. çırkıi gorurak »ğır »urette ymrsJamıjrtır. Ahmed amma sene İçinde basımıza çıkarır.eceK selülde ç.çaKoozuğu, ypnıklsrı ve bugüne kadar 25 Traite yayınlanmıştır. Remzl Esnaf hastaneslne kaldınlım», lan masrafların yekunu kitab paralckelerı olmfinası. ael olraaması. TemsofBr yaJtaJanarak tahklkata b»rUnmi|sını çok geride bırakacak yekunlamuz ayında yapılan sıhhî muayenelertır. de kazananlar havacılık denerae kamra yükseliyor. pında bir havacılık deneme kursundan Taksim, Lamartin Caddesi Granit apartımanı N'o. 48/1 Talebelere ikide bir yardıma klgeçırılirler. Bu kampta paraşut, plândr Q Küçük Haberler " ) ve 15 saatllk motörlü tayyare çalışması tap ve dergi aldınlır. Bilhassa tayapılır ve elverişli olanlar Hava Harb biat bilgisi ve aritmttik üzerine çıil 1ÖLLÎ Eglttm Bak&nUgının daOkulu oğrenci adayı seçılır. Bu kampta vetllıl oUnk tehrlmize gelen Dr. Wafkan bir takun dergileri tedarik etmuvaffak olamıyanlar serbest bırakılır. Sıhhatinizin devamını, agzmızm tadını, kesenizin kânnı ancak: ford, dün, Istanbul maarlf erkânlle Kampta başarı gosterenler İki aylık bir meleri kendilerine sıkı sıkı tenbih blrllkt» Olgunlafma Enstltusü 11» Eglplyade eğıt.mim muteakm 1 arahk gunezaret ve murakab=si altınedilir. Ve bunlar ates pahasınadır. ttm Enıtltüsünü dolasmif r* mesleglne nu okulda nazari ders eğıtımine başiaraid tetklkler yapmjtr. Bir formalık dergi için yirmi bes lar » da, memleketin en mahir ustalan tarafından 8 Ekim 1951 den • DENİZYOLLARI î*letm« Müdürkurus, bazan elli kurus verilir. ÖSMüracaat eden 360 gencden 58 i itibaren hazırlanacak olan yemeklerle sağlıyabilırsiniz. lügü iç v e dif hatlardakl seferltrlnln retmen dersi kitabdan Terecegi bedenî muayene ve tecrube kuısijki| tarlfderlnl hazırlamaktadır. tlk Yeni «ekil ve fartlanmızı arza telefon: 84474 âmadedir. yerde çok vakit bu dergilerden taolarak Mudanya hattında p«ı»rte«l gürında muvaffak olarak okula aimnündcn ltlbKrtn ki| tarlfeıinln Utblkibettlrir. mışlardır. Kabul edilcnler'm 20 kükma bsfl&nacaktır. NEBIOGLUyAyiNJFVI suru askerî liseierden gelen gencÇocuklara gazete almak kfllfeü • EMİNÖNÜ Kadırja iemtind» bu Yemek Tevzi Miiessesesi lerdir. Kalanı da sivil lise mezunyflklendiği de çok vakidlr. Sıra fle ders yılı lnja edll«n Kadırga llkokuluKurtulus, Sinemköy Bayır sokak No. 50 56. larından ve üniverîite »a'.ebesinJcanun temelatma tOreni Vali vf Belediye her talebe günde bir iki gazete Relal F. Kerim Gok»y, Milll Egttlm dir. Deneme kursunda üniversiıe•• EVLENME alır. Hepsi bu kadar da degü: YılMüdüril Muhlddln Akdik Y» Otnal li genclerin daha fazla muvaîfak 5 Ekim, cuma akşamından itibaren doğra takvim rıti|lannı Meellj üy«l«rl 11* cocuk vtlllarlnla 1(TÖRENt TEHİRİ oldukları gdrülmüştür. ( tlraJdl» yapılmıstlr. •fendiıa, Kızım İffetm T Ekim 981 pa• StmlYILt bir flrmaym haeı natti meyin Çocuk bunlan ahnaga tdezar günü icracı mukarrer e r Içm klımya v«rilmlj olan Izmir vapuru Eskişehir gokİPiiiTİe bir geçîd ta mecbur edilir. Derken sınıf kfiClddeden Laıklyeye varmn bumnmaklenme töreni, pek yakm bir Müzik ve Yemek Salonur,^'1 resmi yapan uçsklarımız arasında tüphanesine roman va sair kitabtadır. Bugünltrde memlek«tinılı« gelakrabamın vefatı mflnaaebetile tanınmış sanatkâr r.ıodern tcpkili av uçuklan buiuıımesl beklenen tzmtr vapuru, Ciddede lar aldırmağa sıra geUr. Bu da aytâlik mecburiyetlnde kaldığıma>ışı tck uzuntı.mu teşkil ettiçini veba ha*talığının bMgöstermeıl dolan bir dert mızı <ayın akraba ve dortlanyuilt lfflunımıza gimeden önee kasdjlemck isterim. Havarı'antııııın Bütün bunlar, neye ymradığı herantlneye tâM turulacaktır. ma saygı 11* bildiririm. nasıl itina ile \etiştirildi?iııi ve ne Os belll olmiyan Okul Aile birCildly» Mfltehaam» kadar muvaffak olduklarını aylarliğine yapılan yardunlar haricinDr. Çlpnıt EKtM 4 MUHARREM 2 danberi yakından goren Ameıikalı dedlr. dostlanmıza, vereceklerini val'tİkide bir Kıolaya, Hava Kurutikleri tepkili uraklara, bu gu^'de Masalar numaralıdır. I Nezleye tutulmamak için I muna vesair cemiyetlere yardun persor.elin bir an e\vel kavuşturulT E L : 43848 0 mecburiyeti de var. Çocuklara bir ması lıizumunu hatniitnm. N O T : Öğle yemeklerinizi takun mecmualar satılır. Kitabcıiar, V. ] 7.00 13.03|16.19[18.47 20.19' 5.21 « Ş A T O » da yeyiniz. ttbller mekteb mekteb dolaşarak venimizi tohlikeye kovabilecek her turlü caniyane teşebbüsü akamete uğratabıliriz. Dünyada maalesef yalnız kuvvetliler hürmet görüyor. Onun için her çeşit fedakârlığı göze almalıyız. Bu bizim için bir ölüm dirim meselesidir. Kavukçu çekilmek niyetinde değil Sonra Fevzi Paşa yan şaka yarı ciddî bana hemen hepsini harb meydanlarmda hak ettiği oruz nişanır.dan ve 91 yarasından bahsetti. Bu varalardan 12 si başında. Henüz vücudumda birkaç kurşun var, diyor, belki de sıhhatimi bu kurşunlara borçluyum. Paşanın bug^ün için hiç bir tasansı jTik. Fakat gayet asabi, dinamık ve enerjik olan bu adam kendini hep muvazzaf addediyor. Şimdiki istirahat devresini muvakkat sayıyor ve bos. zamanlarını çok alâka çekici olduğu sövlenen hâtııatını yazmağa hasredi^or. Meşhur Romah Cincinnatus'un aksine oiarak o, faaliyetini bırakmak niyetinde değil. Kendisine ihtiyac duyulacağı zamanı bekliyor. Vakit gecikiyor. Bana kapıya kadar refakat eden Fevzi Paşa sözlerini şöyle hulâsa ediyor: Ben sadece bir askerim, bu sıfatla ayakla ölmem icabediyor. Hayal kırıklığına uğrayan Arabların el ele vererek bir blok teşkıl etmeleri gerek. Maalesef »imdıv kadar hiç birleşemedık en büyük zaafimız da bundan ileri geliyor. Şunu artık bilmeliyiz ki kendimııharrire verdiği resmi mizden başkasına bel bağlamak Bizirn daha ziyade devlet ada doğru değil, evet hak, adalet, mümına ihtiyacımız vardı; bundan savat güzel kelimeler fakat manabaşka mesleğinin ehli askerimiz de sız, iddialı sözler, Arablara ve bilyoktu. Teşkilâtımızda birlik, bera hassa Filistinlilere karşı haksızca berlik ve koordinasyon yoktu.. Ma hareket eden büyük devletler haxneviyatı mükemmel olan Arab as kında tarih kararını elbette verekeri İsrael askerine muhakkak ki cek. Çünkü ne de olsa bu dünyada cok faikti. İsraeli kolaylıkla yene daima yerini bulan bir adalet var. bihrdik. Ne ise. Hakkımızdan emin olduğumuz için Şimdi bize hazırlanmak ve tHa sonuna kadar mücadele edeceğiz zır ol cenee ister isen sulhusalâh» Bu bizim için bir şeref ve haysiyet sözünü tatbik etmek düşüyor. Sı meselesidir. ŞEUİKDEN RÖPORTAJLAR Yazan: Mazhar Kunl Çocuk velileri derd döküyorlar f DUCASTEL RÂDYO'nnn r TURK KULAK BURUN BOĞAZ ^ Mütehassıslarının İlk Millî Kongresi 0T0 RHİNO LARYNGOLOGİE 2 Cild Bütün Dünya IKİM SAY/SI Türkiye Umum Mümessili: V. YEGİHİ GÖRK f Ekrem Yeğen A TO „ 1 E D İ T ve ORKESTRASI E. 112.11 6.15 9.31112 00 1J0.1043 | ESOBACTUÜNİ yapıp yapariar dergileriai ıüı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle