14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
umhuri KURUCUSU.YUNUS NADÎ T A R I K G Ü N E R PEYNİR EKMEK Varbk" Yayınevinin yepyenı bır altında şjzesunduğu bu canlı ve hareketlı pomaaK^okuduktan sonra sız de tasdjl£ edeaeks'rnz kı, bır kuçuk samı f d s YÂYINLARI Â 2 7 I1CI . 07C0 Tahliye işi hiç bir hâdise cereyan etmeden sona erdi Atlantik ıran Başbakanı, Güvenlik Konseyi müzakerelerinde bulunmak üzere. pazara uçakla NewYork'a gidiyor Tahran, 3 (a a ) (Afp) Abadannakı petrol tasfıvehaneieıının tahhyesı, hıç bır hâdıse cerevsn etmeden sona ermıştır. Iran makamları buyuk bır nezaket ve doğrulukla hareket etnruşlerdır. 17 kıfıden ıbaret o!an Ingılız kadınlan, 8 50 de kalkan İngıhz hava servısı uçaklarıle ılk olarak hareket etmışlerd.r. Şırketın 300 u bulan erkek memjrları bu sabah saat 8 den evvel kulubde toplanmışlardır. Burada kısa suren bır gumruk muayenesıne tâbı tutulmuşlar ve daha sonra hmana hareketıe orada kendılerını beklıyen Iran petrol kumpanyası ınotorlerıne bınmışlerdır. Tasfiyehanenın dırektörü Kennetth Ross, hmana gelerek her memurun ayn avn elını sıkmıştır SıVıl ve askerî Iran makamları da İneıhzlerı uğurlamak uzere hmana go'mış bulunuyorlardı. Hareket hemen hemen samimt bır hava ıçınde cereyan etmıstır. Gunun j egâne hâdısesı şudur: Ingılız Iran petrol jırketı direktorunun janmda gazetecı er ve bılhassa bır Amerıkah sınema operatoru bulunuyordu. Bır Iranlı polıs, Amerıkah sınema operatbrunu tevkıf etmlştır. Ingılu dı>rektor bır taksıye bınerek yanında polıs memunı olduğu halde en yakın polis merkezine gıtnus ve Amerıkahnın serbest bıraktınlma•ına muvaffak olmuştur. DÜJI Ingılız Iran petrol ıırketi dırektörlerı şerefine Iran petrol şırketı idare heyetı tarafından bır zıyafet verılmıştır. ingiliz îeknisyenieri tasarı Abadan'ı lerkettiler Paktına davet Bakan Yardımcıları Koııse>i dün Londrada toplandı. İçtimada pe.'vta alınmamıza dair protokol imza edilecek Londra 3 (a a ) (Reuter) Bugün burada Kuzey Atlantik Bakan yardımcılan konseyı toplanmıştır Bakan vardımcılan, gelecek ay Romada toplanacak olan Dış Işlen Bakanlan konseyının toplantısını hazırlıyacaklardır Gelecek bır kaç hafta ıçındeki ça hşmaları hakkında Bakan yaıdımcılan bugun gundemlennı tesbıt etmışlerdır. Bu gündemde başhca aşağıdakı 3 noktarun bulunduğu kabul edılmektedır: 1 Turkıve ıle Yunanıstanın Arkası Sa. 3, Sü. 2 de : 9759 Telgraf r . mektub adred: Cumhurivet. İstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 248 Telefoıdar: ümuml Santral Numann: 24298. Yazı Islen 24299, Matbaa: 24290 Telefoıdar: 4 EkîfTI I 95 I Ca88esı, 80/1 tstenbul alınıyor Diğer taraftan anti demokratik kanunlan inceleyen komisyon da tekrar çalışmalanna başlıyor Ankara, 3 (Telefonla) Antidemokratık kanunlan incelıyen komisyon, onümuzdeki gunler ıçmde tekrar çalışmalanna başUyacaktır. İç İşleri Bakanlığmda Halil Öryöruğun başkanhğındaki komiiyon». bılındığı gıbı ünıveraıte profesörleri de kaülmakta idiler. Ko Arkası Sa. S, Sü. 2 de Tasarı üzerinde ilgililer tarafından yeniden incelemeler yapılacağına dair söylentiler dolaşıyor Vilâvette dunku toplantıdan bir intıba Batı Almanjada >eni teşkil edilen polis birlikleri bir geçid resminde Almanyada büyük manevralar başladı Sekiz gün sürecek olan manevralara 160.000 kişi katılıyor M.T.A. ya yapılan bir ihbar Raman bolgesindekl b a s mfihendis ve memurlar devlete aid makinelerle kendileri Için geni? sahalar ekmişler Istanbul köylerinin çoğu kablettarih hayat yaşıyor! İstanbul milletvekillerinin dün Vilâyette yaptıkları toplantıda Vali bu şekilde söze başladı Esrarlı bir olam hâdisesi Bir lejtinyaiı tuecaruun öldürfilmesinden babası \* kızkardeşi samk bnhmuyor Savahk, eırarh bir ölum hâdi«esinln tahkikatına başlamıştır. Ni$antaıı Kodaman sokak 76 numarada oturan ve zeyünyağı ticareti yapan 50 yaşındaki Ahmed Sakl Güldenın kardeşi Şefika evvelki gece karakola muracaat ederek ağabeyısınin intıhar ettığmi Frankfurt 3 (a a) (Reuter): Ikmcı dunya harbinın sona ermeTahran, 3 (a a.) (Afpi: Baş sınden berı muttefıkleıın hazı^abakan Musaddık, Güven'.ık Konse dıkları en muazzam mane\ra!ara yı müzakerelerinde hazır bulunmak üzere gelecek pazar günu Tah randan avrılacaktır. Hareket saatı hnnuz tajın edilmemıştır Başbakan beraberınde İran murahhas heyeti olduğu ha'.de İsveç gırketıne aıd bır uçakla NewYork'a gıdecektır. NewYork'a vanr varmaz Musaddık tedavı içm fehrin hastanesıne gidecektir. Dığer taraftan Başbakan, İran parlamentoîu müşterek petrol komısyonu üyelerıne birer mektub gondererek kendılerını Güvenlık Konsevı müzakerelerinde hazır bu lunmak uzere Lake Success'e gıt» ^ e davet etmışt.r. La Haye'dekı Iran orta elçisı Huseyın Navab da Lake Success'e hareket ermek emrıni alraıştır. Arkası Sa. 3 . Su. lde Musaddık Fazar günü Amerikaya gidi>or Eskişehirde göçmen meselesiie ilgili valiler toplanlısı Devlet Bakanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu bugıin Eskişehire gelmış ve goçmenlenn ıskân işlenle ilgılı bir toplantıda bulunduktan sonra şu demecı vermıştır: «İskân Genel Mudüru ve fen heyeti başkanı ve Eskişehir, Kütahya, bılecık, Bolu, Kocaeli, BaIıkesır ve Bursa vahlerıle bunların beraberlerındekı vazıfeli arkadaşlarla toplandık. Bu vüâyetierin goçmen ve iskan işleri üzerınde fıkır teatısmde bulunduk. Göçmen lerin toprak ve ev üıtiyaclannın hemen hemen temın edılmek üzere olduğunu bğrendık. Bu vılâyetlerde goçmenlenn evleri yapılmaktadır. Kıştan evvel bu vılâyetlere gonderılmış olan goçmenler evlerüıe gırmış olacaktır. Bır kısmı da srazi sahıbi olmuştur. Yalnız çiftçi goçmenlenn hepsıne yeter arazi bulmak muşku âb ıçınde olduğumuzu da anladık. Bunun üstünde de durduk. Goçmenleri mustahsıl hale getırmek ıçın ıcab eden tohumluk \e zıraat vasıta ve maleemelerın n temını hu=usunda alınan tedbulerı mutalea ettık. Yerınde ve ameiî bulduk. Bununla beraber mu;kullenmız yok değıldır Bunları na<=ıl jenebıleceğımız hakkında muzakerelerde bulunduk. Bır kelıme ıle bız ve valılenmız karşılıkh tenevvur ettık Net.ce olarak bu toplantınm en iyi semeresı, ıs'ıerimızm vazıyetını anlamak olmuştur Bırbiıimmlen karsılıkh hamle al.Iık. Va ıler benı te=vıK ettı, ben de onları Yarın Afyona gıdeceğız Onda da Antalya, Isparta, Ahon, Burdur. Denızlı Muela valılerıle \e beraberıncîekı mesaı arkadaş.aıile topjanacağız j Ankara 3 (Telefonla) Raman bölgesinde petrol araştırmalan ile ilgili Maden Tetkik Arama Enstitüsu uzmanlarından bazılannın vazıfeleıi dışuıda başka işlerle iştigal «ttikleri bu sabahtan itıbaren Almanyada yolunda MTA. Enstıtusü Genel başlanmıştır. Müdürlüğüne bir ihbar yapıldığı Doğudan bir tecavüze karşı ya söylenmektedir. Öğrendiğinüze gbr» Arkası Sa. 5, Sü. 1 de bu ihbarda petrol bölgesinde Çahşan bır petrol muhendısl ıle bır memurun enstıtüye aid traktorleri kullanarak koylülerden kiraladıklan 15 bın donumluk bir sahaya ekin ektiklerı iddıa edilmektedır. Bılındiği gibi bugünkü mevzuatta memurların ziraatle ugrasmalanna mâni bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, Devlet* aıd makıneleri kendi hususl işlerinde kullananlann mesul tuhılacaklan da tabiîdlr. Hâdiseye isimleri karısan kımseler de bu araziyi kendi vasıtalan ile ektiklermi iddia etmektedirler. Adı geçen kımselerın 4 ay evvel Zıraî Donatım Kurumundan bir tıaktor satın alclıklan sdylenmekte ve 2 ay evvel satm alman bır traktörle yapılan bır ekımın bugun mahsul veremıyeceğı de ılâve edılmektedır Hâdıse, ilgflıler tarafından tetkık edılmektedır Döviz kaçakçılığı davası Diinkü duruşmada mahkem«. davaya gıyablannda devam edilen samklann gayrimenkullerine ihtiyatî haciz konmasına karar verdi Ankara 3 (ANKA) Amenkan Askerî Yardım Heyetine Amerika tarafından dolar olarak ödenen çekleri Turk bankalanna bozdurmalan icabederken, bunlan yabancı memleketlere kaçırarak, büyük doviz rararlanna sebebiyet vermekten sanık Kemal Karadayı, Robet Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Dun aaat 10.30 da Vali ve Bele yelerinın ve mülhakat kavmakundjye Baskanı Dr Fahreddin Kenm larile daireler ra.ü4ürlerinin iîtirikGokayın başkanhğında, istanbul lerile Vilâyette bir toplantı yapdmilletvekillerinin, Genel Meclıs ü Arkası Sa. 5, Sü. 1 d« Arkan Sa. 5. Sü. 2 de Bize çare gösterecek bir kimse arayoruz! Bir ilk mekteb talebesi olan bu çocuğun anası 50 lira ayhk alan bir apartıman kapıcısıdır, çocuğun kitab paralan ve ders levazımı 31 lira 25 kuruş tutmâktadır. Bu kadm ne yapsın ? «Okul kıtabları pahah değıldır'» dıye iddıada bulunanlar aşagıda göstereceğımız tipik mısale lutfen göz gezdirsinler! Lalelide bir apartımanın kapıcısı olan Şazıment Sözer ısmınde bir kadın vardır Kocası Blmüş ve kadm Kadır Sözer ismınde bir oğluyla dul kalmışbr. Apartıman dairelenn den topladığı ayak bedelı 50 liradır. Bu kadm elli lirayla hem geçınmek, hem de çocuğunu okutmak zorundadır. Oğlu Şehzadebafi 6 ncı İlkokul beşinci «ınıfına devam etmektedir. Mektebden kendisine bır liste verilmisür. Bu listeye göre, coğrafj'a kıtabı 55, orta atlas 300, dın dersi 50 okuma 60, muzık 40, yurd bilgisi 50, tarıh 100, aile bilgisi 75, güzel yazı 40, tabıat bılgısı 140, resim 150, Türk dılinin ilkeleri 10, aritmetik 85 olmak üzere bu çocuk 11 lira 65 kuru; kitab paran •ermek mecburıyetındedır. Bu kitab faslıdır. Çocuk kltabdan gayri oclük için 500 kurus, defterler için 460, kalem, fapka, çanta, kalemtras, tilgi, ıu bu için de 810 lira ödıyecektir kl, yekun 31 lira 25 kurus tutmâktadır. Türkiyede ilk mekteb tahsili mecburt olduğuna göre bu çocuk tahsile devam için bunlan ödemek mecburiyetindedır. 50 lira kazanan bir kadın bu kadar parayı nasıl ödiyecek ve bu yükün altından nasıl kalkacakür? Çocuğun üstü başı, ayakkabısı, >ıyeceğı ve kitablan nepsı bu 50 liradan çıîacaktır. Ayhğının yanendan tazlasını kitaba ve mekteb levazımına verirse bu kadının elinde ne kahr? Bir ay ne ilc yer, içer. Bu elli lira alan kadın da, diğer bazılanna nazaran daha iyi vMiyettedır. 50 hra bie kazanamıyan nice aıleler vardır. Bunlann bir iki çocuğu olduğunu düfünürseniz, bütun kalançlannın kitaba, deftere ve okul levazuuın* gittiğini görününfiz. Misal olarak lrtmbulu almıyalım. Bir de Anadoluyu düfünı im! 11 lira 65 kuru» tcıtab parası veTemi» cecek binlerce, on bin erce aile vardır. tlk nekteb tahsılini mec3url tuttuğumuza göre, 3una ksrşı ne tedbir almışızdır? Millî Eğitim Bakanlığı bütün bu meseleleri düşunmuş raü dür? Bu vazıyet dahilinde çocuklanmızı nasıl okutacağız? General Tahsin Yazıcının •an bir resmi Arkadaşımız Feyyaz Tokar, Çakalof hakkında multecilerden malumat alırken Çakalof'un zehirlendiği tahmin ediliyor Sabrinin evinde bulunan ilâç şişeleri tahlilhaneye gönderildi Sabri Çakalofun şüpheli blümD hâlâ a>dınlanmamıştır. Bu perdevi Morgun raporu aralıyacak, eğer son defa beraberce eve geldi£»ı orta boylu lâciverd elbiseh şahıs bulunursa perde tamamen yırtılmış olacaktır. Onu butun tanıvanlar iki sey üzerınde muttehk bulunmaktadırlar: «Karmakanşık bir adamdı», «Intihar etmez » Uç ay kadar ev\rel şık giyinmeye ve \i7erınde çok para taşımava baş lavan Çakalof, ıkı avdanben ortalarda gozukmemekted.r Devamh olarak vanlannılan avnlmadığı Bul gar multecılen «sıklaştı ve ka> boldu» dıvorlar. Çakalof intıhar edemıyeceğme gore ya tabıî bır şekılde olmuştur veya oldurulmüşrur. Sıvasî huvıyetı bellı olmıyan, fakat bır çok siyasî işlere oara mukabılınde karışan Çakalofun, siyasî bır cınayete kurban gıtmek ılıtımalı de kuvvetlulır. Son avlarda ıızeımde gorulen bol mıktarda parayı ıkı gazetecı arkadaşma ayn avn şekıllerde ızah etmış ve ıkısıne de ıki yabancı fakat dost elçıhklerın basın ataşelığınp goçmen Kasım Gülekin seçimlere dair tenkidleri C.H.P. Genel Sekreteri, vatandaşlar arasına ırk ve sınıf ayrılıklan sokmak suretile oy avcılığı yapıldığuıı iddia ediyer İzmır, 3 (Telefonla) Ara Mçiml«rınin yapıldığı vılâyetlerde bır gezıy» çıkan Cumhuriyet Halk Par tisı Genel Sekreteri Kasun Gülek bugun otomobille Izmıre gelmi|tir. Yarın Denızlıye ve Muğlaya hareket edecektır. Afyon yolıle Ankaraya dondükten sonra doğu bölgesinde bır leyahat yapacaktır. C. H P. Eşrefpaşa bınasında bır konuşma yapan Kasım Gulek, ara seçımlermın netıcesınden memnun olduğunu soylemış, leçımlerde iktıdann kullandığını bıldirdiğı metodlan şıddetli kelımelerle tavsıf ve tenkıd etmış, bazı ıdare âm rlerının baskı yaptıklarını, hattâ vatandaşlar arasına ırk ve sınıf ayrılığı sokmak suretile oy avcılığına çıkıldığını gorduğünu ıddıa etmi§tır. Bir gazetecinın, Atlantik Paktına gırmemız uzenne «Amerıkahlann butçe açığımızı kapatacakları hakkındakı rıvayete ne dersmız?» sualine cevaben Kasım Gülek şunlan sdylemıştır: « Amerika hiç bir devletin bütçe açığını kapamak taahhudünu uzenne alamaz. O memlekehn poLtıka sıstemı buna ımkân vermez Atlantik Paktına gıımekle bıze edilecek vardımın aıtmasını temennı edeiim.* General Tahsin Yazıcı uçak kazası atlattı MSB Savunma Bakanlığı, Koreda şehid «lanlarla yaralı düşenleria Isimlerinl bildiren yeni bir liste yayınladı Tokyo 3 ( u . ) (Afp): Koredeki Türk tugayı komutanı Tümeeneral Tahsin Yazıcı, bugun büyuk bir tehlıke aÜatmıştır. Fılhakıka Kore cephesinin ıleri hatiannda bulunaa bir hava meydanma inerken, Arkası Sa. 5^Su.3jte Von Papen Ankarada Von Papen'in Çiçeron'a dair demeci Eski Büyük Elçi, yazmakta olduğu hatıratında Çiçeron hâdisesine dair geniş malumat bulunacağinı soyledi Ankara 3 (ANKA) Bu sabah Ankaraya gelmış olan Almanyanın eski Ankara Bu>uk Elçısi Von Papen ıle Ankara Ajansının bır muhabırı Ankara Palasta bir konuşma yapmış, bılhassa Çıçeron hadisesi ıle halı hazırdaki yaşayışına dair eski elçıye bazı sualler sormuştur. Konuşma şu şekilde cereyan etmıstır: Ek'elâns, sizi bir Turk dosru olarak tanıdısımız için tekıar aramızda eormekle se\ mç duvdum Rahatsız etmemizi, bu se\ incım'ze ve mesleğımıze bağı^lajımz Sekiz Ticanî mahkum oldu Arkası Sa. 5, Su. 4 te l Çakalofun ohı bıılunriuğu dairenln muhurlu kapısı Ankara, 3 (Telefonla) Ticanî tarıkatı propagandası yapmak ve tertıb edilen âyinlere iştirak etmekten sanık 8 Ticanınin duruşması bugun karara hağlandı. 2 nci Ağırceza mahkemesmdekı duruşmada yargıç karannı tefl.ım ederek samklann uçer ay hapse ve 250 şer hra para cezasına çarptı Arkası Sa. 5, Su. 5 te nldıklarını büdırdı. Ûdti Ut4Sj NL1E MAL OLUYOR?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle