14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUIU1ET % * Bdm 1UI LUMBAGO YENİ BİR PARTİ ATLAS DIESEL CUMİŞT/R! İSVEC MALt. tam dırel motoru ıle mUteharrık. seyyar hava kompr*. sorieri ve kaya matkapları SIEMEN • SlEMJNS SCHUCKES'«»Kf » G l ÂDALE TUTUKLUK1ARI BELAĞRIURINA GRIPIN Baş, diş, âdale, sinir, romatizma, aântarıno karşı daima muvaffakiyetle kuilanılmaktadır. GRİPİN, Grip, nezle aibi hastalıkların başlangıcında bir çok fenalıkların önune geçer. KININLI Mahdut miklarda yeni bir parti olarak beklenen sevvar hava kompresorlerıfckımjyı jaşında mağazamızda feşhir edılecektır ATLAS kompresorlermın evsafından bazıları : T.p 3 Beygir gucü Saatte metre kup 180 (dakıkoda 106 kubık feet) 270 (dakıkada 159 kubik feet) 400 (dakıkada 236 kübik feet) C 4 DKV (iki tabancolı) FR 4 V (Uç tabancalı) H R 4 V (Dort tabancalı) 36 45 70 • a)Bu kompresorlerm bı/ümum YEDEK PARCALAFI 1aımı olarak stokumuzda bulundunu nıöı sta/iar/m Itveçte ıkmal eden mutehassts eknısıyenlenmız muşterılenmıztn emırlerıne daıma amadedır h* A/âkadarlann bır an once rıuracaa, etmelen rica olunur. MO»M..Y.,i: A T L A S jjj R K L T D ORT. Galata, Necatıbey Cad. No. 10B. Gür Han • P. K. 1490 Telgrof • ATLORTAKİjtonbul mmmmmmm OPERATÖR UROLOĞ • KADIKOYLULERE MUJDE: Şakır Zumre Sobalan geçen seneler olduğu gıbı bol çeşıdlerle P u a r yolu Soğudluçeşme Caddesı 8 numarah Nalbunye Muşamba Her cıns boru ve boya tıcarethanesınde emnnıze amadedır. T e 1 e t o n : 61143 I KEMAL ÇAĞLAR Id'ar »e Teııasul Hastalıkları. (Iktıdarsızlık Beışevseklıjn MnTEH<VSSISı Beyoglu, Konak Oteli karşıa Karta! So. Çalış Ap Tel 41436 ELEKTRİK SAYACLARI GELMİŞTİR Türkeli Ltd. Şti. Galata Bankolar cad., Yanıkkapı iok. \, 3, 5 Telefon : 44624 iaaı GRİPİN Günde 4 saat ara ile 3 adet ahnabilir. w a KİRALIK ,\\ azoişdda, kalorıferlı denız porur apartıman daıresı Muracaat Telefon 85898 A S. f Va\»' FfiHRZEljG.yERK WUPPERTAIVOHWINKEI <flailıyatta80sene/tk hizmtt ve tecriibe ÇINAR yeg &n« fe\ett>' > f İhraç olunmak iizere yirmi bin fon Anadolu beyaz arpası satılacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: Beşer bin tonıuk partıler halınde on bin İskenderundan, onbm Izmırden, Anadolu bevaz arpa (her partide "rlO eksık veva fazla teshm ve tesellum edılmek kavdıle) ıhrac edılmek uzere FOB teshm satılscaktır Bu satışa aıt teklıf zarflan kapalı olarak verılecektir. Bu mallar, memleketımız f e tıcaret anlaşması bulunan memleketlere anlaşma hükümleri dah.lınde. anlaşma bulunmıyan memVketlere de serbest dovız ıle ıhrac olunacaktır. Teklif mektublan 10/10'1951 çarşamba gunu saat 15 e kadar Genel Mudurlügumuze venlmış olacaktır Gecikme postalarda dahi vaki olsa muayyen saatten sonra verılecek vey» gelecek tekhfler nazara alınmıyacaktır. Alıcıların bu satışlara ijtıraV edebılmeleri içm teklıf edeceklerı fıstlara gore mal bedellennin % 5 i tutannda temınat vermeleri jarttır Temmatlar nakden, Banka mektubu vey» Devlet tahvılı olarak venlebihr. Temınatsız teklifler nazan ıtıbara almmıyacgktır. Bu satıjlara aıt ;artname İstanbul, Izmir, İskenderun Bolge Müdürlüklerınden ve Genel Mudürlüğörnuz Tıcaret İşlerı Mudürluğunden bedelsız olarak ahnabıhr. 2490 «ayılı kanuna tabi olmadığıYıldızda bulunan okulunuz elektrık şubesınde elektrotekruk mızdan satışlan kısmen veya tamaderslerı okutmak uzere bır oğretmen alrnacaktır. İstekhlenn şartlannı men yapıp yapmamakta Ofis seroğrenmek uzere Mudurıuğumuze muracaatlerı nca olunur. Muracaat (15414) Euresı 10 Ekım 1951 aksamına kadardır (15280) besttır. l Telg. : TÜRKEUlstonbul Maden ve Kömür Işletmeleri ve Nakliyat Müteahhitlerine Müjde Aletın ueunda bulunen «I' moı lomom*n yeni bır utull gof« yontulmu» elduğundan SMİT CAM KESERLERİ feıir bokımııv dan da •»«ildı» I ; Blumhardt marka kamvonla çekıhr, yuk«ek surate mütehammil çıft tekerlek ve hava frenli romorklarımu gelmıştır. S Â D E Y A Ğ ve ERZAKINIZI Yiiksek f iata almayınız I Sade yağlann fıatlan yukseldığı halde KARS ÇIFTLİĞİ (Mısırçarşısı No 16) mevcudlannı dığer gıda maddelerıle gene a$ağıdakı fıatlara sarmaktadır. Kars vağımız 420 Kr. Luks Kulakh P 155 Kr. Urfa vaftı 450 1 Incı pılâvlık P. 140 Hususî Ur'ami7 480 2 ncı pılâvhk P. 12S Trahzon (VKcbır) 420 Arvalık sabunu 160 İ. E Zeytınysğı 220 Kuru veşıl sabun 110 E Y. » 200 500 Gunluk terevağı Hıdrolık boçaltma tfrtıbatını havi 4 tondan 12 tonluğg kadar her boyda numunelen muşterılerımızın emrıne amadedır. N EPT UN Salı; Y»rı , CAM TİCARETI T tTD STİ I T *N BU L T. A. O. Ömer Abed han kat III GALATA IPTANBUL. Neptun İstanbul Ç/çek Pazan 32/34 Telefon • 43852 • Ttlgraf 40677 Dr. İHSAN SAMİ Müstahzarları İSTAFILOKOK AŞISI Jstafılokoklardan mutevellıd ergenlık. kan çıbanı, arpacık, dolama. vesBire gıbı cıld hastahklsnna karşı T İ F O A Ş I S I TUrkiy* MUmessillidi I I F O B İ L (Ağızdan alınan draje aşı) Tıfo ve Paratıfo hastalık larma tutulmamak ıçin A N A P İ Y O J E N Pndmokok, Streptokok, Stafılokok, mıkroblarıle kolı basıl ve pıyosıvanıklenn yaptıklan cprrahatlı ve akıntılı hastalıklan tedavı ıçın GONOKOK AŞISI Belsoğukluğu ve ıhtilâtlarına karşj Ö K S Ü R Ü K ŞURUBU Y e n i ve e s k ı her tıirlü o k s ü r u ğ e karşı Dr. İHSAN SAMI laboratuan, Divan\olu NTo. 111113 GARANTİ BANKASI TÜRHOL TİCARET Ltd. Şti: İKATIRCİOĞLU HAN 2nci Kat No. 10 İSTANBUL L: 2083327283 Telgr. NEERLANOİA Teknik Okulu Müdürlüğiinden: BROON AND WADE Ltd. HİGH WYC0MBE, Her MÜTEAHHİDLERSN NAZARI DİKKATİNE: Mümessil Aranıyor Hususî Marka Otobüs imal eden Türkiye Demîr ve Çelik Fabrikaları Müessesesînden: Muessesemız dzel ortaokuhına bir inaılızce oğretmeni alınacaktır. 3659 sayılı kanun hukumlerıne gore verılecek aylık ucıetı «250» liradır Isteklılerın luzumlu belseleıınl ve lıal terfiımelerını eklı\ ecekleri dılekçelerıle en geç 15 ekım 951 tar hıne kadar Muessesemıze rruracaat «tmelerı ılân olunur. (15158) ENGLAND turlu sabıt ve seyyar kompresorler ve pnomatık âletler ımal eden ea me}hur İneüız Fabrikası BİR ECNEBİ FABRİKÂ İCOKTANBERİ BEKLENİLEN HAKİKI «DİZEL OTOBÜSLERİNİN» Turkıye dahılınde surürnuniı temm edecek, motor servıs teşkılâtı olan ve bu ı? ıçm kâfı sermayesı bulunan, ıvı tanınmış, cıddi bır mumessıl aramaktadır. Isteklılerın aşagıdakı rumuza muracaatlerı: EKON'OMİK P. K. 2181 CRESLİT A m e ri k an BOYASI ve pı\asa\a arzedi'miştır. 600 derecehk harrrcte n ı u k a s c n e t e^'eı. DumanHan ıiıt'ibetten mutee"» olmdz Gosterısı ve parlakliğı fcvkaJâdtdir RADÎ^TOR S O BA ve BORl'LAPA LOKOMH. TIFLERE KAZANLAFA DEJTTR PARMAKLIKLARA ve her ı ? e pek e v erışhdır Tabanca ıle kullanılır L İlâç Satın Alınacak TÜRKİYE GENEL BAYİf SAIO AKINCI ve SAID D0RMEN BOZKURT JENERAL Han No. 49 Galata, Tel: 41023 Seyyar tompresorlenrrvz selmıştır. İhtıvac sa nıblerıne depolanmızdan heTi"n teslım edılır Heı turlu ızahat muhendıslenmızden temin edilebilır | 1 İşçı Sıgortaları Kurumu sağlık tes'>Ierine lüzıunlu ilâçlar mevcud şartnamesıne gore açık eksıltmeye konulmuştur. 2 Ilâçların muhammen bedelı 67083,00 lıra oiup geçicı terrunat 5031,25 lıradır. 3 Eksıltme II Ekim 1951 Perşembe günu saat 14 te Cağaloğlu Sürurî mahallesı Sultanmekteb sokağmda 57 numarada Işçı Sıgortaları Mudıriyet bmasındakı Satmalma Komısyonunda yapıla caktır. 4 Şartname her gün sözü geçen komisvonda görülebılir. 5 Istekhleıın beb !ı gun vs s<;atte ıiâç satışı japUkkrırid daır belgelerle bırlıkte komıs^ onda bulunmaları. Telefon: 25692 Taklidlerinden Bııtıin Bo\a Satış Maja/alarından isfev iniz. saKınıni7 ve bılhassa C R E S L I T F lıaıfleuııe TURKIYE ÜMUM ACENTASI dikkat ediniz. CHROMEKTO VASİL TEKSAPAN mmmmmmmmammm^m Posta K u t u » u ııea mmm^^^ımmmmmımm
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle