19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 fftfm ltSl CüMHURlTET SON Kemirme 8lR DAKİKA Müsabahamtx ihayet, 67 ekim gecesd yaz saatinin kalkacağuu Güzellik müsabakasma girecek olan güzellerin öğrenmekle yedi seka ay için müteselliyiz. ehemmiyetle okumaları lâzım gelen kararlar Paris 30 (Nafen) Fransn basın Yansmdan fazlası hâlâ ezanî saat Foto Güzeli müsabakasma iştirak federasyonu, bütün gazetelerin fikullanan bir memlekette, yaz saeneral Ridfway. Korede eden okuyucularımız için neşrettiatlarını 12 franktan 15 franga çıatine ne lüzum hissedilmiştir? Allab Birlesmis Milletler kuvKabineden çekilen Bevan ve aı&adaşlan seçimlere kadar ğimiz üç kupon dün bitti. Bu mükarmaya karar vermiştir. Bu fiatecir sabır versin, bu da Halk Parvetlerinin başkomutanİşçi Partisini destek lemeğe karar verdiler sabakaya iştirak etmek isteyen olann artması ye\Tniyelerin yükseltisinin bir bid'atidir ki: Demokratlığını deruhde ertikten sonra dekuyucularımızdan gazetercizde çımesinden ve gazete kâğıdı buhralar, bir çok Halk Partisi metrukâtı ğistic bir gtrateji kullanmağa başLondra 30 (BB.C.) İngilterede karşı bir İngiliz lirası vereceğini nından ileri gelmektedir. kan resirnlerden en çok beğendiklearasında bunu da benimsemişlerdir. lamış, büyük çapta taarruzlardan, seçim kampanyası şiddetlenmıştir. de kaydetmiştir. ri üçünün ismi ve numarası i>e kenKaç kişiye sordum, bana hakikf Foto güzeli müsabakasma iştihedefi Yalu nehri olan geni; ölçü İşçi partisinin beyannamesi bugün İskoçyalı milletvekiline a kadar Akdeniz Yetiştirme Kursu di isim ve adreslerini bu üç kupo rak eden okuyuculanrruzın vere sebebini veremediler. Nihayet ıkına de hareketlerden kaçınmıştı. Gcne vayınlanmışür. . Parti dahilınde fazla düğme gelmektedir ki, rauna yazarak ve bu üç güzelin resim cekleri reyler neticesinde birinci sıkına bir kaç yüz, bir kaç bin banralı boyle bır degış.khk yapmaga A rtlee'ye karşı isyan etmiş olan maileyh seçim tarihini endişe ıie bugün açılacak lerini de kuponlara iliştirerek üçü liği kazanarak «Foto Güzeli» se ka, büro, mağaza müstahdemininin sevkeden âmil şu olmuştu. Büyük Bevan ile arkadaşlarmın seçira de beklemeğe başlamıştır. Muhafazanü birden bize göndermelerini rica çilecek gene kızımıza rey verenler; akşamlan biraz erken çıkıp hava Ankara 30 (a.a.) Hükumetitaaruzlar, mühim knvretlerle ya vam ettiği müddetçe parti içi ihederiz. Aşağıdaki ricalarımıza dik arasında çekilecek kur'a ile aşa almalan için yapıldığını ileri sürkârlar kazandıklan takdirde mıl'etMilletler gıda ve pıldığı takdirde düşman ricat edi tilâflan bir yana bırakmak ve tnu vekili bu düğme koleksıyonunu m i z I e B i r i e ş m i s Birleşmis Milletkat edilmesini de dileriz: t a n m teşkilâtl v e ğıdaki hediyeler tevzi edilecektir: diiler. Bunlar, şimdi saat sekizde yor, knzeye doğru çekiliyor ve Ya hafazakârlarla tam mücadeleye git saklıyacaktır. Işçiler kazanırsa her iiı lerarası Imar ve Kal1 Bütün resimlerin gönderil1 Gidip gelme iki Avrupa işbaşma gitmek için güneş doğmaln nehri hatfına yerleşiyordu. Briy tnek hususunda karar verdikleri düğmeye mukabil bir Ingilız lirası l e r v e M et tarafından müştedan yataklarmdan kalkmaya meck m m a B a n k a s l seyahati, mesine lüzum yoktur. lelikle bu düşman kuvvetlerile iaşe bugün açıklannııştır. gönderecektir. Her iki siyasî parti reken kurulan «kalkuıma projeleri bur olunca yaz saatinin ne nimet 2 Kuponlara îmza atılmıyarak merkezlerinin bulundıığu Mançarya 2 Bir buz dolabı (Osman Gü olduğunu anlamışlardır. Muhabirlerin verdikleri maluma de aynı miktarda milletvekili çı iktisadî tahlil enstitüsü Akdeniz isim ve adreslerin okunaklı suret zel Müessesesinden), arasrndaki mesafe kayboluyordn. milletvekili yetiştirme merkezi» 1 ekim 1951 Bir kere bu yaz saati meselesini te yazıiması lâzundır. Birieşmis Milletler teşkilâtı Kore ta göre, neşredüen işçi beyanna kardıkları takdirde 3 Bir mobilya radyo (Osman artık kökünden halletmeliyiz. Hü3 Kuponlar, nihayet 9 ekime ;Güzel Müessesesinden), hududlan dışındaki hedefleri bom mesinin altında Bevan dahil parti herkesin düğmesini iade etmek pazartesi günü saat 17 de Akdeniz devletleri temsilcilerinin iştirakile kumet iktisadcüardan, fabrikatorkadar elimize geçmelidir. balamak müsaadesini vermediğin nin ileri gelen dört liderinin imzası mecburiyetinde kalacaktır.4 10 tane ikramiyeli hesabı lardan, mektebcilerden, nakliyedAnkara Üniversitesi Dil ve Tarihİşçi Partisinin beyannamesi den Mançurya üslerinde rahatça bulunmaktadır. 4 Zarflann üstüne (Foto Gü Başmakaleden devam zeli müsabakası) kaydınm yazılma cari (muhtelif millî bankalardan), lerden, hulâsa saatin ve ışığın aScarborough: (İngiltere) 30 (a.a.) Coğraf\a Fakültesinde açılacakıtr. Diğer taraftan seçim neticeleriyenl taarruz hazırlanıyor, keşif u5 Elektrikli süpürge maki lâkalı oldugu iş koUanndan müçuşlan dahi yapmak imkânına ma nin peyderpey radyo ve televizyon (Reuter): Bugün parti kongre Kok kömürü satış ve ihracı yetlerinden dola\i tebrik cderim.» «ını rica ederiz. Akademinin zırhh birlikler öğlik olmıyan Birleşmiş Milletler la yayınlanması için gerekea ted sinin arifesinde, neşrettiği seçim beOkuyucularımız tarafından gön nesi (Türkeli Limited Şirketin tehassıslar çağınp, üstelik Avrupa Ankara 30 (Anka) Havalann retmeni İngiliz Yarbayı Ashmore kuTvetleri âni bir baskınla karsı birîer «lınmaktadır. Seçim günü ve yannamesinde. İngiliz İşçi Partisi ve Amerikada bu usulü tatbik eden derüen kuponlar tasnif edilecek; den), laşıyor ve püneye doğru çekilmek akşamı televizyon istasyonlan sa ilk gayesinin dünya sulhunu kora son günlerde hissedilir derecede so da kurmay subaylarımız hakkında tasnif neticesinde en çok rey alan 6 Altın ceb saati (Omega veya tatbikten vazgeçen memleketğumuş bulunması dolayısile bilhas şöyle demjştir: zorunda kalıyordu. Bu medıezir bahın dördüne kadar yayın yapa mak olduğunu ilân etmektedir. lerin kendi hesablanna bu yoldakl fotoğrafın sahibi genç kız, Foto Gü marka). c Türk muhariblerinin fev zeli seçilmiş olacak ve yalnız bu srratejisinin idame ettirilmesi, ko caklar ve muhtelif seçim bölgeleri Beyannamed» |öyle denilmekte sa büyük şehirlerde kok kömürü kanaatlerini toplayıp bir kat'î karadağıtımt artmıştır. Kömür Satış ve kalbeşer bir zekâya malik olduklaroünistlerin ekmeğine yağ »ürecek, ni göstereceklerdir. dir: güzele rey veren okuyucularımız a kat edecek olan bir zata mahsus ra varmabdır. Birleştnis Milletler kuvvetlerini yıp •Üçüncü Dünya harbinin kaçı Tevzi Müessesesi, vatandaşlarm kö nnı iki seneîik öğrermenliğim dev rasmda kur'a çekilerek bu müsa duhuliye kartlan bastınlmıştır. 4 eEğer bu karar yaz saatinin tatbitskoçyah bir milletvekilin bahsi mürlerini bir an evvel alabilmeleri resinde hayret'.e müşahede ettim. ratacaktı. nılır.az, sakmılmaz olduğunu bir an bakamn hediyelerini kazananlar ta kim perşembe gününden itibaren bu ld lehine olursa o zaman gene ba için azaml kolaylığı göstermektedir. Bilhassa subayların kurmay olmak Londr» 30 (Nafen) İskoçyab için bile olsun kabul etmiyoruz.» ayyün etmiş olacaktır. duhuliye kartlannı almak üzere, i usulün hangi tarihte başlayıp hangi Bu noktayı gözönünde bulundu bir milletvekili istiyen her kinıse Anlaşmamız bulunan memleket için göstermiş olduklan faaliyet ve 25 ekimde millete şu dört vazife ran General Ridgway ile Sekizinci ile asavib bu bahse tutuşmuştur. lere, anlaşma esaslanna göre, an kabiliyet göğüs kabartıcıdır. Bu, Müsabakaya girmek üzere darehanemize müracaat etmenizi tarihte biteceğini bir defa kati şe.. .. * , , ... .... . . 1 4 . , rica ederiz. kilde tesbit etmeli ve artık herkesi: Ordu Başkomutanı General Van Bu milletvekili verdıgı bır iılanla ' esası uzennden muracaat edecegız: laşmamız bulunmıyan memleketle hiç bir millete nasib olmıyan, yalresim gönderen güzellere 1 Sulhu sağlama, 2 Herkese re de serbest dövizle yüz bin ton Acaba ne zaman? diye bekletFleet, komünistlere büyük taarıuz İşçi partisinin seçimlerini kaybedeîstanbulda buîunan gflzeller için nız Tirk milletinin bir olgunluk memelidir. lanoı hazırlamak imkâmnı bahşet ceğini bildirmiş, bu hususta bahse iş bulmağı temin etmek, ve istihsali luk kok partisi ihracı hazırlıklarına semboTı Sizler ve ailenizden sizlere refa şu günler tayin edilmiştir: mivecek bir hattı hareket takibini tutuşmak istiyenlerden birer düğme arttırmak, 3 Hayat şartlannı u girişilmiştir. Yakmda ihrac ve art4 Ekim perşembe günü: 1 numaBeynebnilel nakil vasıtalan gibi Kurmay çıkan subaylann zırhlı sek meziyetlere sahib bir kurmaydüşünmüşler ve böylelikle mandud g ö n ( j e r n ı e ı e r m i istemi? ve bahsi cuzlatmak, 4 Âdil bir cemiyet tırma şart'an ilân olunacaktır. vasıtalar üzerindeki teknik anlayış dı. İsmet İnönü de, bugünkü po rab güzelden 40 numarah güzele tarifeleri normal saate bağb şebeLJ kelerin bizimkilerle irtibaü bu yüzhedefli ekemirme» taarruzlarına ve kabiiiyeti, iftihar edilecek bir litika hayatının cilveleri ne olursa kadar. "' '' takdirde her düğmeye kurmak. k a y b e t t i ğ i Lâstik patlamasından girişmişlerdir. m.ıınııımıııllllllllHlllllltllliniinnillllllllllilllllllllllıll"" """" ~" hâdisedir. Ben şahsan kurmay yüz olsun, memlekete büyük nizmetler 5 Ekim cuma günü: 41 numaralı den sekteye uğradığı gibi yabana Bugün de devam etmekte nlan otomobil kazası olmıyacak başıların öğretmeni olmam dola etmis bir kurmaydır. güzeiden 80 numarab güzele kadar. radyolarm türkçe neşriyah, telgraf bu taamızların hedefi şııdur: Manyısile büyük bir sevinc ve gurur 6 Ekim cumartesi günü: 81 nu muhaberatı gibi işlerde ba yüzden Her yıl, Harb Akademilerimizden Londra 30 (Nafen) Bundan çuryadaki üslerine yaklaşmak fırduymaktayım. Hepsini candan teb mezun olan gene Jıurmaylar ara marah güzelden 113 numarah gü daimi bir aksaklık vaziyeü kanşsonra lâstik patlaması yüzünden otmyor. Kışın normal saate göre yasatj verilmiyen komünist birlikleri, rik eder ve muvaffakıyetler dile sından da, millet ve memlekete zele kadar. tomobil kazası obnıyacağı açıklanpıbnıs tertibler, yaz saati ile karâni fakat kısa hedefli darbelorle m.» 8 Ekim pazartesi günü: resimle makanşık oluyor. Herkes bize nbüyük hizmetler ifa ederek tarihi maktadır. Bir İngiliz lâstik firması yıpratmak, kemirmek, bitkln bir Âmerikan ve İngillz ©ğretmenie birer şahsiyet olacak nice nice gii rini neşrettirmeden müsabakaya yup tarifesini düzeltecek değil ya! bu gibi kazalan önlemek maksadihale getirmek. rinin bn sözlerinde dostluk ve negirmek istiyenler. Zahmeti şahıslar çekiyor. Ankara 30 (ANKA) Devlet da le yeni bir iç lâstik imal etmeye zaket payı da olmakla beraber, zide şahsiyetler yetişecektir. Dün gece basına verdiği beyaAnkara 30 (ANKA) BaymdırHarb Akademilerimizin memleYukanki günlerde müracaat saKân ne oldugu belli olmıyan ba Batta bu husıısa işaret eden Seki bk Bakanlıgı teşkilât kanunu tasa irelerinin D. Cedvelin» tâbi olan muvaffak olmuştur. Lancashire'de Türk subaymm, bilhassa sıkı bir kete kıymetli komutanlar ve devlet atleri sabahlan 11 den 13 e kadar, usulün laran meydandadır. Sabahtinci Ordu komutanı General Van rısı son teklini almıştır. Tasanya barem dıjı hizmetleri İj Kanununa ve Blackpool'de polia otomobilleri haddeden geçerek Harb Akademiadamlan yetiştirdiğinl görerek öğleden sonra, saat 15 den 17 ye ka lan çocuklarunız uykularma doyFleet «Düşmanın hayatını kerair göre, Demiryollan v» Lhnanlar İn tâbi bulunmaktadır. Bu memurlar ne bu yeni lâstiklerden konulmuş, lerine giren ve oradan başan ile madan kalkıyorbır. Hep bu yüzden tneğe muvaffak olduk» detni; ve şaat Dairesi katma bütçeli birer dan devlet memurları gibi yüzde 5 tecrübeler yapılmış ve çok iyi ne diploma alan kurmay subaylann, bunlara e; diğer bir müessesenio dardrr. sayfiyelerde oturan mektebli ailenahdud hedefli taarruzlarla müs genel müdürlük halinde Bakanlığa emeklilik aidatı kesilmesi dolayı ticelere varılmıştır. Saatte 70 mil yabancı öğrermenlerinin takdirleri de bir an evvel knrulmasuu istiyolstanbul dışmdan resim leri erkenden şehre dönmeye mecpet iş bsşanldığmı belirtmiştir. bağlanmaktadır. Bakanhkta katma sile memurlar kendilerinin de Emek süratle giden polis otomobillerinin ne lâyık meziyetlere sahib olduk' ruz ki o da, Batı demokrasilerinde mevcud olan yüksek Millî Savunma bur oluyorlar. Çünkü mektebler agönderen güzellere Düşmanın, bütün hazırhklar)na bütçeli genel müdürlükleri müra lilik Sandığt Kanunundan istifade yollan üzerine çiviler dökülmüş, lanna şüphe yoktur. Akademisidir. Batı demokrasl mem çıldığı halde yaz saati hâlâ tepe , rağmen, aylardanberi beklenen etmeleri lâzım geldiğini ileriye sür lâstik patlatılmış, fakat gene de İstanbul haricinden resim gönde mizdtdir. Zekâ, karakter, vatanseverlik, leketlerindeki Yüksek Millî Sa«büyük taarruz» a bir tiirlü giri kaba için bir başkan, 4 üye ve 2 ra müşlerf Maliye Bakanlıgı da bu isren güzellerin de aşağıdaki hususBenim teklifim şudun Ingiltereşememesinin asıl sebeblerinden bi portörden mürekkeb bir mflrakabe teğin yerinde olduğuna karar ver kaza olmamıştır. İki kath olan iç çalışkanlık ve fedakârlık yalnız su vunma Akademileri, Harb Akade lara dikkat etmelerini rica ederiz: lâstikler böylelikle havajn, patla baylarunızın değil, bütün Türk mil milerinden yetişen kara, deniı ve den başka yerde artık tatbik edilrini de bu stratejide aramak lâ heyeti kunılmaktadır. miştir. may rağmen, muhafaza etmektedir. lerinin yüksek vasıflandır. Kahra hava komutanlarmdan başka, yük1 İzmir ve Ankarada Yeni A miyen bu usul tngiltere haline gezımdır. 38 inci an dairesinin hemen Demiryollan ve Limanlar, Su İ}man Mehmedrik. milletimizin haiz sek sivil Idarî makamlara yükselen sır ve Hür Ses refiklerimiz tarafın linciye kadar biz de tatbik etmiMaliye Bakanlığının bu karan, kuzeyinden Mançuryaya kadar n leri ile Yapı v« İmar İjleri daireleri D.P. Genel Idare Kurulu oldugu bn fıtrî meziyetlerin bir kimseleri de millî müdafaa bakı dan yapılan müsabakalarda Ege ve yelim, bu özentiden Allah aşkına zanmakta olan münakale yollannın birer genel müdür, birer yardımcısı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünsembolüdür. Milletimizin münevver mmdan askeri, siyasî ve idari bil Ankara güzeli seçilen iki genç kız, azgeçelim! Birleşmiş Milletler hava kuvvetleri erüd •• inşaat fen kurullanndan ce kabul edilmediğinden iş Danjşdün toplandı bir zümresini teşkil eden subayla gilerle teçhiı eden çok faydah ve ileride gününü ilân edeceğimiz ikintarafından devamlı »urette bonı müteşekkil olacakür. Hâlen D. ve taya intikal etmijtir. Danıştayın Ama eğer Ankara 30 (Telefonia) D. P. nmn ise aynı meziyetlere doğuş lüzumin müesseselerdir. Bn mües ci seçmeye iştirak edecekleri için, balanmaM da düşmanın, taarrnı E. cedvellerinden ücret alan me önümüzdeki günlerde bu hususta Ille de tatbik edeceğiz! diye hazırlıklannı ikmal «tmesin* ira murlar yeni tasan il« e«aj kadroys bir karara varacağt umulmaktadır. Genel İdare Kurulu bugün saat tan sahibdirler. Bu meziyetler 7 seseler, komutanlan daha riyade onlann daha evvel müracaatlanna nıad edecekseniz bari bunun için 16.30 da parti başkanı ve Başbakan yaşından itibaren, devam eden, olgunlashrdığı gibi, devletin idare lüzmn yoktur.' kân rermemiştir. geçirilmektedir. D. D. Y. Genel Müdürü Adnan Menderesin baskanlığında disiplinli bir tahsil hayatında işle sinde vazife alan yüksek sivil ma 2 Bu iki güzelden başka İzmiı bir kararname neşredip: «Türkiyede saatler 15 mayıstan Komünistler bu kemirmeT» datoplanmısbr. Geç vakte kadar de nerek daha şuurlu, daha mütekâ kamlan işgal edenlere de mllll ve Ankaradan, memleketin diğer şeGenel bütçeye dahil bütün daireStockholm'e gitti sonra gelen ilk cumartesi gününü ha ne kadar dayanabileceklerdir? lerle katma bütçeli dairelerin ve vam eden toplantıda D.P. nln ±5 mil bir sekil alır. miidafaanın istediği bilgileri verir. hirlerinden müsabakaya iştirak e pazara bağlayan geceyansı bir saat Kızıl başkomutanlığı, General Kidg özel idarelerin bina ve bina ile alâ. Ankara 30 (ANKA) Devlet ekimde Ankarada yapacağt S flncü Modern harb, artık askerlerin, denler 4 ekimden itibaren en geç geri alınır ve 1 ekimden sonra geEskiden Erkânıharb zablrl dedlway tarafından miitareke görü^ıne kalı tesislerinin inşalanna ve onar Demiryol!«rı Genel Müdürö Stock büyük kongresi ile ilgili mevrulerile ilgili olarak yapılan son tek malarına aid her türlü işleri Yapı holme gitmiştir. Genel Müdür bu ların görüşüldüğu anlajılmaktadır. ğimiı kurmay subaylar arasından ordularm harbi olmaktan çıknus, 9 ekim günü İstanbulda bulunmala len cuniartesiyi pazara bağlayan bu memlekete büyük hizmetler bütün halinde bir millet harbi ol n v» o güne kadar idarehanemize geceyarısı saatler tekrar normal zalifi hâlâ cevablandırmamıştır. Bu ve İmar İşleri Dairesi yapacaktır. rada Avrupa memleketleri demireden güzide gtmalar yetişmiştir. muştur. Sivil hizntetlerde vazifeli müracaat ederek duhuliye kartla mana irca edilir» diye ilân edip U"> teklif, atej kes müzakertle.inin Belediyeler, keşif bedeli 250 bin yolları Orer konferansında memle Konya köylerinde toprak içinden çıkmau. Onlar yalnız subay ve komutan bir umnm müdür, bir müsteşar, bir nnı almalan lâzundır. Kaeson'da degil de her iki taralın ketimizi temsil edecek, bu arada tevziatı Bakınız her sene bekliyoruz. Her olarak defil. noca, llim v« fea vali, millî müdafaamn bütün lcabişgal ettiği hatlar arasında bir ka lirayı geçen bina ve bina ile alâkalı 3 Bu güzeller için de müracaat Semplon ve Toros ekspreslerinin adamı, idareci, Inkılâbcı ve devlet lannı, isteklerini bflmeli ve bir eaatleri sabahlan 11 den 13 • ka halde yaz saatini kış saatine çeviEabada yapılmasını ileri sürmüştü. tefislerin projeleri ve imar plânlan, Konjra 30 (a.a.) Ovakavağı, hareket ve muvasalat tarihleri üzeadamı olarak da temayfiz etmişler harb halinde kendisine dflşeo mü dar, öğleden ionra saat 15 den 17 ye recek daire, Bakanlık veya heyetto Bir müddettenberi Tokyoda te Şirket ve Müesseseler Dairesinin imtiyaz, ruhsat ve bunlara aid söz rinde memleketimizin noktai naza. Goeu ve İsmil köyîerinde toprak dir. Eski devirlerde nazır, haridye him vazifeleri ifaya, daha banı xa kadardır. bu iş görüşüldüğü zaman her halde »aslar yapmakta olan Amerika na köylüye dağıtılan arazinin taolmebdır. şöyle lâf ederler: nann, sadrazam olanlar, Cumhu manında hazırlanmış Genelkurmay Başkanı General Brad leşme ve şartnamelerin Inceleme nnı beyan edecektir. 4 İstanbul dışmda bulunan güpulan, bugün adı geçen köylerde Yahu, yaz saatini ne zaman riyet devrinde ise bakan, başbakan, Ancak böyle idarecilerdir kl bugü zellerden (ilk seçmeye) iştirak edip ley de «mütareke görüşmeleri için işleri de gene Yapı ve İmar İşleri Edirne ve Lalapaşa yapılan törenlerle VaJi Kemal Hav« devlet reisi olanlar vardır. Yal nün topyekun harbinde bocalama etmiyeceklerini idarehanemizde gü kaldıracağız? Kaesong'a kat'i>yen dönmiyeceğiz» tarafından yapılacaktır. dımh tarafından tevrl edilmijtiı. halkevleri hazina adına Bilmem. Geçen sene ne zaman nn Türk milletinin değil, bütün dan, aksamadan, hatalar işlemeden demiştir. Bu vaziyette, komünistler Tasan, Başmüşavirliği lâğvetmekBu terziat esnasında Konya ınil medenl miUetlerin dâhi bir devlet hizmet edebilirler. İşte bunon Için zellik müsabakası bürosuna mektub kalktı idi. de Birleşrm> Milletler Başkomu te, Umumî Evrak Müdürlfiğüntt Huve telgrafla şimdiden bildirmeleritapuya raptedildi letvekillerinden Saffet Gürel ve adamı olarak »evgisini, hünnetinl, batı demokrasilerindeki yüksek tanmm teklifine red cevabı verir susî Kalem Müdürlüğüne, Neşriyat 5 ekimde galiba. ni rica ederiz ki kendilerine ve reEdirne 30 (Telefonia) Edirn» Muammer Obut ile toprak tevzi takdirini ve hayranlığinı kazanmıs Milll Savnnma Akademilerinin bir lerse ateş kes eörüşmeleri tamamile Müdürlüğünü Malzeme MüdürlüZannetmem. Bü kere baktıfakatlerinde gelecek kimseye otelkesilecek midir? Hkbahardanberi ğüne bağlamakta ve bu iki müdür ilinde şimdiye kadar 5830 »ayıh konaisyonu başkanı Şadan Giray ve olan büyük acker, büyük inkılâbcı eşini, memleketimizde de kurmak lerde yer hazırlıyabilelim. ralım. kanun tatbikaü cümlesinden olmak basm mensublan hazır bulunmuj Atatürk de, bugün Harb Akademisi gerekmektedir. Yurdumnzun ve Kore cephesinde devam etmekte o lüğü kaldırmaktadır. Yok acanun, aybaşında kaldı5 İstanbula gelip de aileleri üzere Edirne ve Lalapaşa halkev lardır. Bu vesile ile kSylöler şen dediğimiz eski Erkânıharbiye Mek milletimizin yüksek menfaatleri lan mahdud hedefli taarruzlar kolerile Lala Şahin Paşa ilkokulu bi likler yapmış, kurbanlar kesilmiş, tebinin yetiştirdiği bir kurmaydır. adına bu mühim müesseseyi bir an veya dostlan nezdinde misafir ola ralım. münist başkomutanlığını sarsmışAmerikada altın caklann da bu hususu aynca güHamed Beye sordun mu? nası hazina adına tapuy» rapto adeta bir bayram havası yasaauş Rahmetli Mareyd Fevri Çakmak da kurmaiıyız. tır. Bunlarm Mançurya öslerinden Hamed Bey ne kanşır? kaçakçılan dilmiştir. tarihhnize adı Iftiharia geçen, yüklardır. bu kadar nzakta büyük blçüd* bir ABtDİN DAVER zellik müsabakası bürosuna bildirDeli misin be! Bir kere soramelerini rica ederiz. taarruza prismeleri Ihtimalleri zaNewYork 30 (a.a.) (Afp): Bhbm. 6 İstanbul haridnd«a reeim yıftır. Belki de bu taarruzu yapa lejik Amerika Federal Emniyet BAPROF. NİMBUSTrN MACEKALARlı Soralım. ntsrettirmeden müsabakaya girmek mamalan. Birleşmiş Milletlerin ke rosu (Fbi) dün uç fahsı, m « d « Hamed Beye sorulur. O da önce; istiyenlerin de yukandaki ricalanmirid taarruzlanndan bitkin bir 100.000.000 dolar luvmetüıd* altın Valla nasıl isterseniz öyle yamız dairesinde bize müracaat ethale düşmeleri, yeniden mütareke kaçakçılığı yapan milletleraraa bir puıız. Geçen sene nasıl olmuştu? meleri lâzundır. konferansına yanaşmalanna yol a şebekeye mensub bulunmaktan doEfendim, geçen sene seçim façacaktır. 7 Müsabakamızın İlk seçmesi layı tevkif etmiştir. lan biraz anormal zamanlar... Ömer Sami COŞAR 10 ekimde yapılacağından en geç Yann görüşelim bu işL Tevkif edilen ve sonra 15.000 ve 9 ekinae kadar, müracaat etmiyenErtesi gün Hamed Bey ya bulu10.000 dolar kefaletle serbest bıraler müsabakaya giremezler. Âmerikan Basın Ataşesi kılan bu üç şahıs ufak bir mücevnur, ya bulunmaz. Yahud keyfiy Bakanlar Lutfen nüfus cüzdanlannızı Orada da Kuruluna havale olunuı herat dükkânı açarak günde 4200 Erzuruma gitti işler baştan aşnuş.. î •Erzurum 30 (a.a.) Bir'.eşik A gram altın satın almak müsaadesi müddet orada da kahr. Nibay unutmayınız merika Basın Ataşesi Mr. Price, elde etmiş ve bunlan gayn kanunî Başbakana sorarlar: Resimleri nesredilmis Teya edilErzurumda münteşir gazete sahib bir şekilde Rotterdam, Borhbay, Efendim, saat için bir emrir memiş olan bütün güzellerin idareve başmuharrirlerile hususî temas Tanca ve Uruguay'a ihrac ederek var mı? hanemize müracaat ettikleri zaman larda bulunmak üzere bugün şehri 28 gramda 30 dolar kadar kâr temin Ne saati? nüfus cüzdanlannı da beraber geetmişlerdir. mize gelmiştir. Yaz saati! tirmelerini rica ederiz. Ne bileyim ben azizim. Us sapGan idi. "L'uıııhuriyeto in edebî teUikası: 1 1 2 çıkmai. racak... ne ise onu yapın! Ay çiçeği piyasası nararetini Ahmed Cem basını kaldırmıj, saş Hep 8yle fülüyordu. Sesi gayet Tekrar duvann Snüne gelmişler Bu hafta kaldıralım mı? . kın bakıyordu. iki katlı siyah ahşab tatlıydı. Fakat Jale, dünya yıkılsa, di. Kitmir orada bekliyordu. Ağzınkaybetti Kaldırın! Ama dairelerden bir bir evin önünde durmuşlardı. Evin Yaşar Beyin rahatsız edilmesine da kocaman bir kemik vardi ve onHafta ba^ında hissedilİT derecede itiraz falan eden oimasın. Siz ona üst katında açık bir pencere vardı. müsaade etmiyecegini hemen an lan görünce pek heyecanlanmadı. hararet göeteren y»glı tohunüardan bir kere Hamed Beyle konuşsanız. Pencerenin önünde beyaz başörtü ladı. îçini çekti ^ıe yapacağını şa Taşların üzerinde kemiği kırmak i bilhassa ay çiçeğl son gunlerde bu mal Konuştuk efendim; bir karara lan yüklemekte olan vapurlarm azallü, pembe beyaz bir ihtiyarcık o şırmıştı. Tereddüdle mınldandı: çin mücadelesine devam etti. .. j ması haseblle biraz bararetlnl k&ybet varamadı. Ona söylersiniz... turmuştu. Pencerenin genif pervaz rrü? görünmektedlr. 34 Inıruş olan flat Oyle ise.. m Neyi «öylerim? lannda kediler dolaşıyordu. Hattâ mutedil oJarmk kaıçılaıım»ktadır. Yahud böyle konuşulmaz» Çantalan Ahmet Cemin şoförü abir tanesi ihtiyarın omuzlannda uJale ihtiyarın gözlerinde müstehTapağı piyasası dargım Bu cumartesi mi olsun, gelecek rabaya taşıdı. Jale her tarafta beyyumuştu. zi bir pınltı görür gibi oldu. ArkaÂmerikan pdyasasından 15 gündür ya cumartesi mi? hude yere Ponponu aradı. Hayvan Jale heyecandan tltriyen bir s«g sında sessiz, kıpırdamadan duran pağılarunızm btr İş çıtan&mıştır. 305 Bu cumartesi erkendir, geleve kendisini seyreden Ahmed Ce ortalarda yoktu. Geldiği gibi bir kuru$a kadar satılan Anadolu malları cek cumartesi yapalun. Şu küçük meyduıa geçelim Ahmed Cem sSylenmeye baş le, fakat sevinç içinde: denbire yok olmuştu. Genç kadın bugün 290 kuruça düştüğü halde alıcı • Şu Guvarın arkasım, öbür ma Bakın ne kadar çok! dedi. min keskin bakışlaruu omuzlannda Sen bilirsin» derler. İlân ederhalleyi merak ediyorum. Beniml» j hocam. Görüyor musunua ağachkh lamıştı: hissetti. Birdenbire fena halde u Zehra kızın elbisesini, bileziğiui, ruhur etmejnektedlr. Yerli fabrlkalann ler, geçer gider. San çfameH Mehraed ağayı « Saymaya koyuldu Bir, iki, üç, kurdelesini eski yerine, alt çekmeye mübayaası da durgundur. gelir misiniz? Yalnız bir kaç daki j bir yol rar, oraya kadar yürüyetandı. Kısaca ve biraz öfkeli: Tiftüc satışlan da durgımdur. Geçen ramaya çıktık! Berbad bir mahalle, dört... Çünkü nereden geldiği bilinmiyen lim... yerleştirdi ve konsolun önünde ayka için.. Geldiğimi söyleyin kâfi, dedi. miktarda Ahmed Cem hayretle sordu: pis, bir yer! Ne işimiz var burada? Ve meydam geçerken yava» yananın karşısında bir an hareketsiz hafta az görmüştür. Uftilt 600 kuruştan şeylerin niçin gittiğini kimse tayin Kalb: çarpıyor, rejisöre yalvaran Fakat Anlayamadım, pencerede ke Bugün gidiyormuş dersiniz, isterse kaldı. Gözleri yaş içinde parbyordu. muamele canlajıdınbilecek bu hareket edemez. Işte hâlâ bekliyoruz. va$ anlatmaya başladı. Tebessümü Bulamıyacaksm, haydi dönelim. gözlerle bakıyordu. ptyasayı mahiyette ! genişlemis, yüzü, gözleri parhyordu. Fakat Jale dinlemiyor, başuıı al dilerle ihtiyar bir kadın oturuyor. beni arasın, memnun olurum.. Yüzü bembeyazdı. «Elveda perili degüdlr. B. FELEK Ahmed Cemin yüzu birdenbire Ve birdenbire pencereye sıronı ev, elveda Kraliçem!» Sonra birBunda şaşılacak, heyecanlanaher zamanki ciddi ve müstehzî ma Yaşar Beyden, öğretmenliğinden, mış önden yürüyordu. Kalbine feçevirdi. Yüzü kıpkırmızı, gözleri a denbire gözlerinden yaşlar akmaya romandan ve nasıl tanıstıklanndan na bir süphe yapışmışb. «Evi bil cak ne var! nssını alıvermişti. Bu akşamdan itibaren' Penceredekl ihtiyar kadın şimdi teşler saçarak Ahmed Ceme baktı. başladı. «Hiç bir çey düşünmek ishepsinden bahsetti Yalnız Zehra miyorum, onu bulamıyacağım! Ho Çocuk musun! Dönelim! dedi. gülüyor v« eğilmis onlara bakıtemiyorum artık. Gidiyorum, mu Ne olur Hocam! Bakm şura kız hikâyesini, »on gece konuştuk canın hakkı var, perili evdeki haUzıuı topuklannm üzerinde bir vaffak olacağım. Aynlık hüznü bu, dan, taşların üzerinden atlayacağız. lan şeyleri anlatmadı. Böylece a yallerden birini anyorum sanki!» yordu. damla kendisi arasında gizii bağlar, Bakışları kararmış, kaşlan çatılmış Jale birdenbire Ahmed Cemin tasa çarpmış gibi sendelemisti. Ah delic» bir hassasiyet benimki, saçScnra hemen döneriz. sırlar yaratmıs ve bazı şeyleri bir yoluna devam ediyordu. kolunu bırakü. Pencerenin altina med Cem koluna girdi. O tath bal ma!» Gözyaslannın hakikî sebebini Ahmed Cem hayretle bakıyordu. başkasmdan saklamış elmak hoşuYıldızların Kraliçesi BETTY GRABLE kendi kendisine itiraftan bile çekiAğaclıklı cokak daracık, boeuk doğru yürüdü. Basını kaldırdı. O gibi müsfik sesile söyleniyordu: Biraz şaşırmış eibiydi. Dudaklann na gidiyordu. Yakışıklı bir gene DOUGLAS FAİRBANKS ve karanhktı. Jale «Uzaktan bana da ihtiyar kadına bakıyor, güiü Bu perili ev senin âsabmın ca niyordu. Yaşar beyin inc*, solgun da ince bir tebessüm vardı. Fakat Yüzüne bakmadığı için Ahmed ne kadar güzel görünüyordu!» di yordu. Bir zaman ne diyeceğini bi nma okumuş kızım! Bir takım ma hayali, keçe terliklerina, eski pantaitiraz etmedi. Duvara doğru yürüAralanna karışan CESAR ROMERO Cemin dudaklannda gittikçe derin ye, düşündü. Kalbl göğsünü dele lemeden öyle durdu. Sonra biraz nasıa insanlara b« kadar ehemmi lonu, yamah gömleği ve o tath ezedü. leşen tebessümü, gözlerinin hafif cek gibi atmaya başlamıştı. «Şu şaşkm kekeledi: Mephur rejisör ERNEST LUBİT5CH yet vermek niçin? Siz kadmlar hep lî tebessümün« kadar oldugu gibi Peki, gel bakalım. Yalnız ça Yaşar Bey burada mı acaba? böyle hakikatleri görmez, hayal pe gözünün önündeydi. Aynanın içinbuk dönmeliyiz, otomobil bek'' bir öfkeyle yumulduğunu göıeme evlerden biri olmalı? Bu mtt? HaPenceredeki kadın kedilerini bir şinde kosarsınız zaten... Biraz din de bembeyaz dişlerini göstererek yor. Vaüzlerini toplayacaksm daha.. di. Yalnıı rejisör müst«hzi, soğuk yır ,belki ötekü.» ve birdenbire kü bir sesle: çük bir çığlığı güçlükle tutarak ar bir aldı, içeri odaya attı, sonra bi lenmelisin, âsabın için lâzım. Mo kendisine gözyaşlanna gülüyordu. Taşiarın üzerine güçlükle çıktı, dada sabahlan denize girersin, ak Genç kadın yanaklarındaki yaşlan Sakın o da rüyalanna giren kasından gelen Ahmed Cemin ko raz daha eğildi. elini uzatıyordu. şamlan serinde çalışınz daha iyi. kurulamaya çalışarak içini çekti ve Burada. ded!. Evvelâ Harbiyeye. apartımana perilerden. cinleıclen biri olmasın? luna yapıştı. «Şimdi burada olsa?» diye, düşünf il m ın Kendisiai görmek mümkün Seni otomobille gezdiririm. Hocam! dedi, Hocam gördünüz uğrarız. Sonra Modaya geçerız. Bu diye, mırıldandığı zaman ürperdi, O soğuk, müstehzi tavnndan eser dü. Muhakkak o kendisine mahsus akşam küçük bir davetim var. Sa içinden soğuk bir rüzgâr geçti. mü? Nasıl, bakın hayal dıyordunuz mü? Şahane bir mevzu, renkli filmlerin şaheseri, mükemmel müzikal Kendj kendine «onun hakikat ol siz! Mümkün, mümkıin. ama çalı kalmamıştı. Sesi neşeli ve gencdi. sade. samimî tavn üe hiç şasırmaz, liha teyze de gelecek. bir komedi. Göreceksin kışa, perdeyi aç yalnız elini uzatadı: Heyecandan kısılmış bir sesle şıyor, çabşırken de kimseleri isteJale dinlsmiyor, yola, ağaclarm duğuna inanmaır. lâzırc! diye düFOX JOURNAL kısık kısik güiüyordu. Fakat yüzü mez. Kapanır, bir daha odasından tığunız zaman bütün İstanbul gagıdoğru bakıyordu. ~ x süudü. Yoksa mah.voluxumis . Arkast var mücadelesi hızlandı İngilterede secim Fransarfa gazetelerin fiatı arttı Akıl akıIdan.M Haber aldığımıza göre, Ankara., lzmir ve İstanbul Polis müdürlerinin tetkikat yapmak üzere Amerikaya gittiklerini haber alan hırsızlanmız ve katillerimiz de, Âmerikan polisini parmağında oynatan, meslektaşlart nezdinde talim gönnek üere Chicago'ya bir heyet göndermeğe karar vermişlerdir. Böylece, polisimize •miıuczi olarak hırsizhğımız ve katilliğimiz de tekâmül edecek ve umumî âsayişte her hangi bir değişiklik olmamasına çahjtlacaktır. D N. Foto Güzeli Müsabakası için reylerinizi bekliyoruz Kaz saati Kış saati Fofo Güzeli müsaba kasının hediyeleri Bir tören miinasebetiie 11 Bayındırlık Bakanlıgı yeni teşkilât kanıınu lasarısı D. cetveline tâbi memurların emeklilik aidalı ATEJAS Sn ı a ı d i sn sn a BEYAZ KÜRKLÜ KADIN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle