19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
RADYO Mısıra gidecek atleflerîmîz Ankaralı atîetler busiin şehrimize gelecekler Ankara 30 (Teleforla) 5 ek'mde Iskenderiyede yapılacak olai Akdâhiz oli.rpiyadlsnna katılaeak otan miMî tökımımıza îftanbuida iltihak efmek üzere atletlerimiz ?rın Ankaradan aynlacskîardır. liarekfit edecek atletler şun'ardır: Hr>lil Zıramah. Muhiddin Akın, Nuri Tufâh, Akm Alhok, Mustafa Özcan, Mustafa Batman, Ahmed Aytar, Osman Coşgül, Ekrem Kocak, Avni Akgün, Kemal Horolu, Ruhi Sanalp, Cahid Önel, Emin Doybak, Mahir Aras. Federasyon Başkanı Nailî Mcran kafileye başkanhk edecek ve kafilede Jerfi Fıratlı idareei, Be?ım Aybar antrenör olarak yer alacaklardır. Ordu takımı F. Bahçeyi dun 2 1 rnaglub ettı Beykoz İstanbulspor da takımmı 3 1 yendi Ordu karması dün ikinci maçmı Doimabahçe stadında Fenerbahçe ile yaptı. Stadyom Beşiktaş maçma nazaran daha kalabahktı. Fenerbahce ilk devrede güzel, ikinci devrede fena oynadı. Bununla beraber Fenerbahçe bundan evvel yaptığı oyunlara nazaran düzelmişe Derızıyor. Soyleraesi bize düsmem;kîe beraber, bu takımda artık bir t a ç ovuncunun yeri olrnasa gerektir. Gcrühen köy kılavuz isler mi?. Maça 17.05 te Ordu takınnnın vuruşı'e başlandı. Fenerbahçenin sağdan yaptığı bir hücumda saŞiç Orhanm çok güzel bir şütü Ordu kalesinin hemen >;anıhdan dışarı gitti. Fenerbahçe hücum hattı güzel cahşıyor, dolayısile Ordu müdafaasl da daha oyunun bidayetinde geçiriyordu. müşkül dakikalar merkezden bir iniş yaparken soliç yerden bir şut çekti, kaleci tuttuğu topu bıraktı, süratle topa yetiş?n solaçık Nusret Ordu takımının birinci golünü yaptı. Ordu takımm n yaptığı bir hücumda Fenerbahçe kalecisi 16 ncı dakikada sakatlanıp oyundan çıktı. Ordu takımı hâkimiyeti aldı ve suratli hucumlara başladı. 20 nci dakikada soldan gelen topa yrtiçen Receb fevkalâde bir şütle Fenerbahçeye ikinci golü yaptı. Oyun böyle bir hava içinde iken bir dakika sonra Akgün Fenerbahçenin birinci golünü çok kıvrak bir hareketle yaptı. Bu gol Fenerbahçevi hızlandırda. Flket Ordu kalesı önünde yakaladığı çok müsaid bir fırsatta topu dışarı attı. Bütün takım Fikret için çalışırken, Fikrr?t de rastgele şütlerle hemtn hemen takımının alevhinde çahşmış oluvordu. 33 üncü dakikada Ordu takımının bir hücumunda sol için çektiği şütte top kaleciye çar1 pıp Fener kalesine doğru gidiyordu. Soliç yeniden topa yetişti, kale bomboş bir halde iken tütü avuta doğru çekti. Ordu takımı açık Lir şekilde hâkim oldugu halde hücum hattı şahst oyn.man yüzünden oazı fırsatlar kaçırdı. Ç î G a r b Bugünkü Program ISTANBUL J tetkiklerde bulundu Kütahya 30 Tavşanhda Garb Linyitlerinin misafiri olan İktisadi İ|birliği misyonu Başkanı Russel Dorr, Tunçbllek kömür tesUlerini ve Marshail yardımmdan faydalanılarak burada elde edilen neticeleri inceledikten sonra Kütahyaya gelmiştir. Çini fabrikasında ima'.âtın seyrini gözden geçirerek takdirlerini belirten ve kütahyanın iktisadi konuları hakkında ilgilılerden malumat alan Ru=sel Dorr, şehrimizden ayrılmadan önce. verdiği beyanatta, Kütahyanın, kömür madenlerine yakmlığı ve toprakaîtı kaynaklarmın zenginliği bakımın j dan, bir endüstri ve enerji merkezi olmay» namzed bulunduğunu, biihassa porselen ve izo'.âtör imalâtı bakımmdan dunımun çok elverişli olduğutıu söylemiş, kömür istihsalinin arttlrılmaeile Türkiyenin ve dolayısile Atlantik Paktı dcvletlerinin savunma gücünün çoğaîacağını belirtmış ve kütahyadan ıyi intıbalarla avnldığ.nı, hiç bir zaman unutamıyacağmı iiâve etemiştır. IJ 57 A;ılif v* progtam'.ar 13 00 Hiberlsr 13.15 Oani»! Françols Auber ve Franz von Suppe'den hafıf uvertufl#r (Pl.ı 131S Şarkılar. okuyan: EKrfrTı Korıgar: culânlnr: Sadl I|ılay, İîz«ddln Ökte, fikret Kutlul, Yorgo 14 20 Cugat ve Vıctor Silvester orkestr»l»rından darn muziği (PI.) 14 45 Programlar ve turku'.er (Pl.; 15 00 Kspanı;. Kız öfcrenoilerin iiniforması Bir çofiuk banyosundan 15 lira navlun! Zoriguldak limanının durumu Zonguldakta Belediye Çalışmaları r Zonguldak (Hususî) Şehrimiz Zonguldak (Hususî) Zonpııldak. yolcu ve yük bakımmdan Ka Belediyesi bozulmuş olan şehir daradenızın en onemiı bir iskelesidir. hili yolların tamirine devam etVapuriar, komure ihtıyacları olma mektedir. Yeni yapılmakta olan lidığı zaman Hmanın difinda açıkta man tesislerınin ikmalinden sonra demırlerler, fırtınası yaz ve kış ek eski, şehir p^ânı, bir hayli tebedsik olmıyan Zonguldağa kışın va dülâta uğramış ve yeniden tanzim puriar ekserıyetle uğramıyarak yol olunarak tasdık eclilmek üzerc Bacusunu Ereğlıye çıkartmakta ve bu kanhğa gondcrılmiştır. 10 «Adalet Takviyeli Altınor, *»"» <*.kik.d« ordu «oiiçi Fedurum bir çok vatand&şın gerek | Şehrin, halen ,son dercce kifaInerbahçe müdafılerıni olduğu gıoı manen ve gerekse nıaddeten mus yetsiz bir durumda bulunan elekatlatarak kaieye kadar sokuldu, tarib olmasına scbcb olmaktadır. trik hatlarının yenılenmesı ve cu du ile 22 berabere kaldı kuvvetli bir şüt çekti. Kaleci topu Zonguldak iimanı bugünku nata hattmın genişletilmesı için lâzım î«nir 30 (T.H.A.) İsUnbul tehlikeh bir şekilde kurtardı. mam halıl» gemilerın limana tam c;elen paıavı temin etmck üzere 'îVınci küme »unpıyonu Adalet fut14 üncü dakikada iyi bir anlaşma manasile girmesıne dahi luzum bı Belediye Başkanı Hakkı Hilâlcmin bol takımı, ikinci kar^ılaşmasını yapan Fenerbahçe hücum Ratti rakmadan iki mendiıeğin ortasın Ankaraya gıttiğı öğrenılmıştır. •buRÜn oldukça kalabalık bir leyirci Ordu kalesine kadar açtı, sağiç daki sahaya demirliyerek yolcu ve kütlesi önünde takviyeli Altınordu Burhanın çektiğl şütte top kale yükünü tam bir emniyet için#e ve Soma kömür madenindeki takımına karşı yapmıştır. direğinin hemen yanından dışan rebibnelerine musaid hale gelmış ceza evi kaldırıldı Makem Barçımn idareginde oy ç l ktı. Ordu takımı yavaş yava} Febulunmaktadır. Bu hususların temı nsnart bu maçta Adalet takımı şu nerbahçenin baskıauıdan kurtuldu Oyun ortalarda oynanırken ır.aç nini Zonguldaklılar, D Denizyolları Akhisar CHususi) İş esası üzekadro ile çıkrruştır: ve sol taraftan rnukabil hücuma 21 Ordu takımının gahbiyetıle bit ve Limanları Işletmesi Genel mıi rine kuıulan Soma maccnl»ıı ceza Necati Pahri, Ahmed (Hilmi) geçti. 28 ncı dakikada Fikretin or ti... evı, görü'en lüzum üzerine lâğvedürlüğünden beklemektedirler. Halil, Samim, Orhan Erol, Salâ taladığı top Ordu kalcsi önüne dü Ordu muhtelitinin Avrupada yadilmlştir. Şimdi Somanın içinde bir şerken soliç Akgun çok güzel bir p.cafı maçlarda da muvaffak ol Yatağanda ortaokul açıldı haddin, Necmi, Halid (Salim). ceza evi mevcuUur. Yatağan (Hususi) Ikı seneAltınorduhılaf maçın ilk dakika kafa vurugu yaptı iıe de top adeta masını temenni ederız Bir adam çaya gömülerek tmdan itib.ren hâkimiyeti ele al boş kalmış olan kaieye girmedi. Bu Dünkü maç. lakımlar çu kadıo denberi hummalı bir şekilde çalıjmanın sonucu olarak ilçemiz orta dılar. 18 inci dakikada Altınordulu dakikay. kadar Fenerbahçe bir ta larla çıktılar: boğuldu okula kavuçmuş bulunuyor. Bu trFenerbahçe: ların yaptıklan bir hücumda sol lihsizlik rekoru kırdı. Bursa (Hu?u«i) İlçe merkezine kul Bakanhktan (4) bın, Vilâyet30 uncu dakikada Ordu takimıKaleci: Salâhaddin açık Nureddin, takımına bir gol ten (4) bın, ceman (8) bın lira yar bağlı Panayır köyünde feci bir boMüdiiiler: Murad Orhan kazandırdı. Bu arada yan hakemin nın hücumunda sol için mükemnıel Haflar:: Nedim Kftmil Müjdad dlm görmüçtür. Dığer kısımlar il gulma vakası oîdu. Kadrı Çömrek ofsayd bayrağını orta haForvetler: Fikret Burhan Jup çemiz merkez ve köylerınin hami adında köylü bir vatandaş Nilüfer kemi görmemeılikten geldi. Hemen yet içinde karşılamış oldu. Oyun yetli haikının yapmış olduğu yar çaymda balık avlarken suyun içine yeniden Fenerbahçenin baskısı al hi Akgün Nıko yanm dakika sonra Adaletliler dımla ssnuçlandırılmıştır. Bütün gömülerek kajbolmuştur. Yapılan tına girdi. Oyun sonlara doğrj Ordu karması; yaptıkl.rı güzel bir akın neticesinhalkın ıştirakilo okulun önunde arastırma sonunda Kadrinin *uyun Kaleci: Fevzı de Salâh.ddinin kuvvetli bir gol hırçın bir tekil almaga b.|l.dı. toren yapılarsk yenı müessesede dibınde çömelmi| bir vaziyttte ol40 ncı dakikada Fenerbahçe müMüdafiler: Rıdvan Mehmed fütile berabeıliğe ulaştılar ve devre tedrisata başlanmış ve şanlı bayra duğu görülmüçtür. Savcıiik hadısedafilerinl atlatan Receb, kaleci ile Haflar: Mustafa Basri E$ref ğımız bu ihm yuvasınm üzerinde . 11 sona erdi. ye el koymuş, ölü olarak sucısn çıkarşı ktrııya kaldı. Kuvvetli bir Forvetler: Süleyman Receb dalgalanmaya başlamıştır. karılan magrukun defnıne ruhsat İkinci devrenin beşinci dakika şüt çekti. Top direğe çarptı, geri Reha Fahreddın Nu»ret verılmiştir. snıda Lutfi Altınordunun ikinci sa gelen topa ikinci defa merkez ınuGelendott bucağında Hakem: Feridun Kılıç yısını yaptıktan sonra, çok »ıkı hO hacim vurdu. Fenerbahçe kalesinin Leyismenler: Halid Üzer Reşad Bu ne lakaydi! mahkeme kurulacak cumlar yapan Adaletli'.er 30 uncu çok karışık bir ânı içinde top ni Erte. Isparta (Hususi) Isparta istaEIspaıta (Hususi) Bağlı bu'.undakikada Erolun attığı komerden hayet dışan gitti. 40 ncı dakikada ÖMKR BESİM duğu Ş. Karaağaç ilçefme ÇOK uzak yonunda tren vektıni getıımK için Halilin güzel bir volesile beraber Ordu takımından Reha 43 üncü daİstanbulspor Bevko>tu 31 yendi olan Gelendost bucağ:nda yenı ku bekleme salonundaki afişlene. tarilik sayılarını kazandıiar ve böylece kikada Fenerbahçeden Burhan çıktı. Karşılıklı hücum'.ar arasında Dün Doimabahçe stadında, Ordu rulan belediye teşkilâtından sonra, fe ve talimatnamelerle meşgul olurmaç 22 berabere nihayetlendi. devre 00 bitti. takımı Fenerbshçe maçındsn ev şimdi de Sulh mahkemesinin kurul ken. salonun kolayca gorülecek bir Drobny. Ampon'u yendi tkinci devre vel İstanbulspor ile Beykoz karşı ması yolunda Ankarada Adaîrt Ba yerine asılmış olan çerçeveh buyuk kanhğı nezdinde teşebbüse geçil bir levhaya gozüm ilişti. Bu levhaT~"Ovun bîr müddet luzumsuz ve laştılar. Paris 30 (T.H A.) Bugün yapırın üzerinde iri ( harflerie «Türkiye Hakem Halid Üzerin idare ettiği mi;tır. | karşılıklı vuruşlaıla geçti. 7 nci lan Poree kupası tenis maçlan fıdakikada Fikretin ortaladığı topa bu maça takımlar bir hayli ycııi Birbuçuk kiloluk domate» demıryollarmın usulü zabıtasına danalınde Mısırlı tenisçi Drobny, Fıir nizamnamedir) cümlesi yazılı idi sağiç Burhan güzel bir kafa vurda, kadrolarile çıktılar: Adapazarı (Hususî) Bu sene îlipinll rakibi Ampon'u 7/5, 6/4, İstanbulspor: Süleyman Alâ yağan bol yağmurlann toprağa ver Bu nizamnameyi üşenmeden okuOrdu kalecisi topu rahat bir şekil6'2 yeneıek tek erkeklerde sampide bloke etti. Fenerbahçe sağ ta eddin, Kenan Sabri, Merih. Sa diği inbat kuvveti neticesinde Ak dum. Daha doğrusu okumak meyon olmuştur. raftan Ordu kalesine doğru inerken lih Sabahaddin. Aydemir, Hüsa yazı ılçesınde bir kılo üç yuz gram rakına kapıldım. Çünkü bu nizamTek kadınlar finalinde: sol müdafi Fikrete fâvul yaptı. Çe meddin, Niron, Nuri. Soldnn mğft' ağırlığında domates yetışmiştir. Bu namede hâlâ (kumpanya dırektörNelly Adamson (Fr.) Süîanne kilen frlkikte Ordu kalesi bir hayli Beykoz: Tahir Mehmed, Saim hâdise senelerdenberı ilk defa gö !üğü) nden bahsediliyor, para ce1 Her gun halkın birbirlertnt »öyzaları (akça) ile gösteriliyor ve de ledlklerı ve gazeteciierln okuyucularına Coımotıki (Macar) yi 8'10, 6'4, 7 5 ' karışıkhk içinde bocaladı durdu. | Sabri, Fıkri, Aziz Hikmet. Tekin, rülmüştür. miıyolunun iki tarafmdaki emni verdıklerl (çoğul). 2 Bazıları kiIİS üncü dakikada Ordu takımı Nusret, Gazanfer, Hasan. yenerek şampiyon olmuştur. Feci bir kamyon kazası yet mıntakası da (arşın) la ifade o minkllere binerlpr«e onların turkülerinl İki takımm da bu çok değişik s6ylerl#r. iebt* meyv» Bursa (Ha«usi) İlçe mcrkezine iunuyordu. Yukarıdan aşağı bugün yetıştıren 3 Guzelbahçelerev« verilen «deneme» kadrolarının yaptıklan nı mun* bağlı Dıkencik çıftliği civarında fe ile hiç bir ilgısı bulunmayan bu nı ad. 4 H e « b ı pak olanın yuzu bo\ le maç umumıyet itibarile sıkıcı cereyan etti. İki takım da seyircilsre ci bir kamyon kazaîi oldu. Kaçak zamnamenin altındaki matbu tarih olur. 5 Blrer emir, bir ÇHld kardekereste yüklü olduğu sanıian bir de aynen şu idi: (8. Sefer. 1284 30 Sin yarısı. 6 B T renk. 7 Çevrilmmaalesef heyecan veremediler. ce sljede durdu|\ı gibi Dünkü oyunda Beykoza nazaran kamyon verilen işarete rağmen mayıs 1283). Bu laka>di karşısmda, dana çıkar. bir edat. durmayan rn»yS Kopekleri daha ürnid verici ve daha canlı bir aynı yolda seyreden 332 plâka sa hangi zamanda olduğumuzu düşün bırbırleriel kavga ettlrmek Istiyorsanız yılı diğer bir kamyonun yanından mekten kendimi alamadım. maç çıkaran İstanbulsporlular, ilk ondan bir tane ortaya atlverln, hayret Yazan: Nuri Bosut edatı. devreyi Aydemir ve Hüsameddinin hızla geçerek araba içinde bulunan Şap hactalığı hafifledi attığı iki golle 2'0 galib bitirdiler. Yakub adındakı köylüye çarpmiiYwk«rıdnn ajojıyj: Dün Fenerbahçeyi, bir gün ev Ordu takımının, asktrf futbol Malatya (Hususî) Bir müddet İkir.ci devre, birinciye nazaran da tır. Beyni parça'.anan Yakub derhal 1 Yedi gun!ük 2 Bir uk menvel de Beşiktaşı mağlub eden Or takımlannd. muttd olan orU ha sönük geçti. Bu haft»ymd» da ölmüştür. Meçhul kamyon zabıtaca evvel çok büyük tehlikeler arr^.en subu. bır v**in" fncbilye a^arı \"e bodu takımını, yabancı diyarda ?ut çicgi üzerinde toplanarak, dizi ve ilimize Urfadan intikal etmiş yasl. S Çevrillnce «tavır takınm» ve tstanbulsporun attığı gole muk» aranmaktadır. bolumuzu temsil edecek kabıüyet kolunda sahay. girip, çıkmayı unullen^ manasına gebulunan Şap hastalığı Veteriner hareket yapma çofulı. onun arkasından belede bulunan Beykozlular sahalır (eski U5Uİ ve kuvvette bulduk. Bu fıkrimiz terkederek, »ivil kulübler gıbl taAtletic 1, Müdürlüğüne gelen raporlardan an bakan'ar hem herke^i görurler hem dan 3'1 mağlub aynldılar. iki günde iki kuvvetli rakibine bıi bir şekilde oyuna girmelerini Shelsea 2 Sunder'and 1, laşıldığına göre seyrini tamamen de kendıler! gftrünmemezlik edemezGalib İstanbulspor takımı dünkü ikişer sayı yapmalanndan ileri çok beğendık. ler. 4 Çevriline* Müslumanlârın en Huddersfield Town 1 Wolver hafifletmıştir. maçta 4; Beykoz takımı da 3 yarab. gelmiyor. Takımm arzetti|i mankutsal yerı ohır. buyukçe. 5 Te si Dünkü maç münasebetıle tesbit hampton Wanderers 7. verdiler. Hastalığın seyrini hafifletmesi ve b'r yemıştır. onrjzu tufekl: yanı kozara göz doldurucu olduğu ka ettığimiz bir kaç hatayı zikretmeLiverpool 2 Derby County 0, Fakat maçm en enteresan tarafı, bazı bölgelerde kordonun tamamen pekllnln t r t m a y ı çıktığı. S Çevrllindar; kuvvet de ifade etmektedir. den geçemiyeceğiz. Boyle bir Manchester United 1 Preston kaldınlmış olm.sı köylü vatandaş ce »uç ve gunah manasma gelir. 7 • trıbünlerde iki tanecik yan hakeB.2i oyuncuiar. faullerden vaz maç tek layısmenle oynandı. Ami bulunm.dığı için bu vazifeyi North end 2, l.r arasında derin bir memnuniyet S»v'rnl«rd« p«rtllerin pesinde koçrukgeçer; şahsî hareketlerden ziyade iâkalılar buraya iki vazifeli getir!arı. S Tersi akaryakıt taşımaya Newcastle United 0 Fulham 7, uyandırmıjtır. beraberlık oyununa ehem niyet meli idiler. Yeni beynelmilel ol saha kenannda top taplayan çomıhnı» gemldr. Portemouth 2 Aston Villa 0, cuklann yapması oldu. verirlerse, Ordu takımı, daha da muf hakemin biraz kıyafetine tvvtlki ftutmaconın halleAUmt) sekU: Stoke City 2 Burnley 1, çok değerlenecektir. İngiltere lig maçlan ACI BİR ÖLÜM dikkat etmesi lâzımdır. 1 2 S 4 5 6 T 8 West Bromvich Albion 2 • MidDünkü maçın ilk devresinde Maçın son 10 dakikası aîacakaBun* CfrafınLondr» 30 (T.H.A.) Bu haftakl dlecborough 3. kaieci Fcyzinin, maç! idare cden ranlıkta oynandı. Artık maçlarn İngiltere lig m.çlan çok güzel bir Puvan cedvelinde Bolton Wande dan Aklıtvvcl u hakeme yaptığı (pa^^ma) yı, bir baslama saati 17 olamaz. havada y.pılmif ve karfilaşmalan r«n 18 puv.nl. birinci, Aston Vil del«pden Mehmed Neöb Kfendi meıdaha tekrar etrniyeceğini zanneDoimabahçe stadı için evvelee bir milyondan fazl. insan tıJîib 1. ve Tottenham 15 puvanl. ikin humutt o{lu. Ah1 w deriz. Hele Avrupada böyle bir vazediimi^ bazı prensiplerin gevetlniştir. Üçüncü küme lig maçla ci olup bunlan, Arsenal ve Preston med Mlthat Kfenhareketin yüzde birine müsaade şedığıni görüyoruz. Dünkü müdi merhuraun dannda Lincoln, Crewalexanera'yı North end takib etmektedir. ietmiyeceklerini bilmek lâzımdır. sabakada taraflardan birinın madı. Hacer ön»110 yenerek mevsımin gol rekonıİİ Danimarka, Finlandiyayı yın »fl, riruı ön• Sahanın etrafmdı dolasan ta isimleri bizde mahfuz sahaya nu kırmıştir. ay. Mihribaa Kvkım idarecilerinin de daha az he beş adamı çıktı. Halbuki, bu üçlü Birinci kümede ahnan neticeler 10 yendi reno*. Perihan Ökvecanh olmaları, yahud da heye eskiden iki kışi idi. Stadda başlışunlardır: Kopenhag 30 (T.H.A.) Bu tem. • Efser Şeyhcanlarını ssklayabılmeleri müna yan yenilikleri alkışlarken, kötü Arsenal 1 Tottenham Hotspur 1, gün yapılan milli futbol k.ryıla; oğlunun b«balan; =ib olacaktır. ifivadîara başlamıvalım. BlacpOol 2 Manchester City 2, znuında Danimarka, Finlandiyayı Denlz Albayı Hüj » nü Evrenoı, Veteriner Yarbay Zeki Bolton Wanderers 2 Charlton 10 mağlub etmiftir. Öktem, Yapı Kredl BanJouı İtkenderun riruzaladan Lütfl Biçer yazıyor: Zonguldsk Mithatpaja mahallesi. Sağ•Mlltl tfllim IdareM. bu aeot raptı hk sokağı No. 6 da Bay?n Ref:a Ögesoy 2ı bir Ufnlmle «ktll aürenrllerlnden ve yazıyor: ^ elilerinden para muaveneti istenmesini .Zonr.ıltlakta ntnrurum. Dotacak tomenetti. Gıizel. fakat ne gariptir kl bu runuma I*tanhu' 'an galvaniz bir bftn«ene dejjl|lir«itl yeni uniforma mecbu yo aldım \e 1G/9/931 larilılnde Znnrijctinin ağırlığı ve kiılfeti diğcrir.e ştılriarg h^rcket cdpn (Aksıı) vapururahmet okııtmaktadır. nun 1 inci me\kl kamara<ina yerle|ir17.57 Açılıj ve programlar İS 00 Yeni flniforma: Beyaz biıız. ytlnlıı, ken. anıbalajh bu hanyo>u kamarama Dans nriîigı (Pl ) 18 20 Fasıl hey.Ml Urlverfl etek, siyah l.kafpln Ve çorapk^vmaüa çalışan vnpur mustahdemi(Uşîik fasln idare «den: Hakkı Der tır. niııe. •Bıınu bagaia koMinuz. fazla yer man 19.00 Hsberler 19.15 Ce.âl Giinliık vaşama gıHasını kafi derece !«îal erlivor. tıercli ne İ5e vereylmi deİnce v? aıkadajlarından dans muz.ğı <le temlndrn âciz, insan denilen mahludim. .Sıear, jafısi cîyanızlır, lUzum 19 43 Aksam konseri (Pl.l 20.10 kun bajınabüeceği meskenden mah yol: > deiikr. Oere yarııı Zon«uldata Kısi jehir haberlerl 20 15 Radyo rıım aıieleıin hunu karjılama kudretle J frldlk. Fs.vamın h;r kıımı motore inOaıetesl 20 30 Şarkılar; okuyan Sa ri hiç dUfilnlilmedi ml? Hcm de huku ! dırilmis bir vatiyette, Um baıoo indibitc Tur, caıanlar: Hakkı Dermon, mel ve matbu.itın, tltreticl tahribat | Şeııf Jçll, Salıh Orak 21 00 Bailama yapan Vcrrm illfline karşı mucıdele , rilirken »Ban'oja büet keseceğiıi dediler. . Pck âlâ. kesin. yalnız çshuk, ile oyun ha\aları 21 15 Rad>o haf kampan.ımnı açtığı bir de\redç?. I ls=;. konujan MumtM Fâlk Tenlk Ijtc slre teessilrler içinde «ahldi ol ınotnr gitlKor dedim. Takat 11.95 llra > 21.30 Ş*n »cloları 21 45 Soor ha?bı duSıım tiıı mecburijet emrinin harin. ' \erpcek^in • dediklcri Tamnn, henlml* lııllerı, konujBn • E»r*£ Şefık 22 00 hatta frcı bir sahne ve hıdı«esini açık beraber salonu drjldtıran halkın da göıŞarkılar: okuyan Neefni Rıra Ahıt lıjajım: Oturdııtf.ım apirtmanın ya Irrl hiiyiıdii Ve «Iz. bu yaıılarımın ujmuhakkak kl kan. çalanlar Fahir* Fersan. Cevde kınınrta ıp hlr bodrum katında f»kir i î i drier okııyııcuları. Çagla. İzzeddın Ökte. Yorgo 22.30 v* namtı«hı bîr alle barınmaK'.a. 3 ev I av nı Iıajrrtlc sizler de dondunuz. K» K.vışık haflf melodiler (Pl p 22 45 lat tthibl, mai^lini gunde 14 <^aat ça Jim»a (nş!>an. ne de tahsüâtın mahlyeHaberler 23.00 Protramlar ve danj lıtmakla karşılamağa uğra$an bir hed ' tini İfade ertrn matbu kâfıt. lfadeleribaht. Kâfi eıda ala'iiaıııaklan beti ben mln miie>>idcidlr. 12 saatlik bir mtrr.üiıii (Pl ) 2" 30 K«panl|. 7İ solı:k, ?a\ıf fakat /ckl, rnlıjknn. ter infedfkl hir şehre. rmibrem bir lhtiyaV biyeli; mekıeb ıdarpsî ile A\ ^adasları icin fuUırulrn bir galvaniz banyonun ANKARA nın Kc^ffi ^c takmrini kazanmış bir na\lunıı 15 llra imlş... Fazla olarak, 7 2S Acı'.l? ve profram 711 Hafif >a\rııstı rta var. Bu hafla 2 srun «ıra saşkınlık \e i'tırapla uzattığım bir uverlurler IP! ) 7*5 Haberlçr iie bu evde caniılr»? bir matcm ha\ası lad« B.00 rilm melodlleri (Pl I 8 25 Gu f«ti Bu ya\rtııtın lııçkırıklarla aila r!U Ilralığı alın da iKt tarafını nun pnganıi ? 30 Haflf muzlk ıpl.) mavınn mukabil b^haMiıın jıık^ek sc< rderkeı »Vrrede kiisııratı?» «uallm» HP: R,ık, hak. hrş kıırıi|u da arıyor» 9 00 Kspanış. le eılatlına. Maaılf Idaresine \e kendi lıa.tatma l*n»t frryatları l'ülUli Kı »ibi. halk m\ı\acehe»inde bir kadın vm»ını mcktche ıtltmekten \a»ıcçlrmek !aııdnsı tez^lf vc iilihza ile karjılıyan 12 15 MerrVke '">• «clâıı 1220 istijorriu. Schchi. >okluk içinde çırpı nc7nkct«iz memurların, iki flnean kah* Me>r.lckete »eUm 12 30 A'ker ıstek naıı hu a ı l o e ycııi ıınifTiın nıa^raf \e ile bir şlşe *uya 125 kurus alan farlerile ksrüiK ^arkılftr 1.100 Hpb'r mrıt'iııiycli imlş. MlıskıUatla muavrne «n'iun: lıalka kolnylık ve hizmet IÇIB herler 1.115 Mrlodiler (Pl.l 13..10 timi kaiml etlırdım. Fakat bu muatc 1nnulmııs hu clp'tıanların haline l ı y ı a Oflle C i « « l " i 13.45 Pıyano ile caz neil faklrliklcrine n l m r n Irvcll nc la vapurrian a>rıldım. Fakat halkla befUlerine yedırernctliklerlnl uo«teren ba raher u halkın hııkumcti oldajtun» parçaları ı Pi. ı H 00 Kapamş ba \e yavıunrn o bakı>lar' vc malırıı kendlm ser'.'ğim İçin irnan ettlitm hi\r(l icimi daha ta7ia «ırUttı. Dıı';ın hük'jrnrllmln arialetlne. ln«fîna mU« 17 5S Arılı$ ve prngram İH 00 Dnn« Hıım. kım biMr hu lıaftalar İçinde ne racaatı da ,<ade kendlm İçin defll. fa« muzıjı (Pl ; 1R.I5 Ko>un naatı (Yurd kar'ar fakir allr rlıe\r>n \e >a\rula kat rtlser vatanda;larıma dı belkl faydan s»»ler ışt'.rakilel 19.00 M s b f l ' r rın da htı >oni ılnifnrma mecburiyeti dnlı ohır. ınıtlalıazaflle, bir \aiife bll 10 15 T n r ı h f n bir yaprak li> 50 nin cntii^e ve matcmi htikıını surmck dim. leriir. Hrm de tcdalikindrki palıalılık »arkılir 19 45 Kııme faslı (Erkeklet kadar mııhafa*j<ı d« mıl*kıil hir ılnlKanunun her emrine ieverek bojTUI îiunul 20 1" R'tiyo Gareteşı 20.30 forma n be.iaz hlıi'tarın lcmi»II(ti. ' e ezmeği \azlfe bilen Mr Tılrk kadımRad>o senfonl orkestrası 21.15 K'ifniet ymalarınria nturaniar icin nasıl »ını. Valnız, beni tcn\lr edlnlr, bb? ım^ma 21.30 Muzık 22 00 Kn"1"!»kabll olal'ilir? Zrrsın. fakır \a\t iama 22.15 Dfms muzıjl (Pl.) 12 ij rm milte«a\lycn Kİ.rphllecekleri. lcke bonyo icin odpdijlm hu para ne İdi? Haberler 23 00 Kapanu. Rrt*lermi> cn. r"' rcnk >er1i dnkıma Na^ltın mu, ceza mı, keyfi tahsilât mı? lardan bir urif>>rnıa sccilemez mı>di'* \nımo iıirmeli roren bir muesnnınln, İZ.MIR antrelerln» r\velre bft.vlc İdi. Bu palıalılık vc hiç olmazsa vanurlarının 16 oo Açılıs v« progrtmlar 16 10 ma!;el E.iclcıgıı de\ re«inde zcnjinlerin m ı glşelerine hir yolcu ve navlnn f«" Oyun hri\aları 16 25 Yıırd tnrk 1rı devam ettiği rcnrbi nkııllfırın ffl?!a rife^i a«ması. Iâ7im(relmez mi? tstejrlm: K,40 Ball mızlıli 1S.53 Ş»i..ı\r malh' i ııriforma'arının taklidine ih hrnden lah^il ohman bu para hangl nıPl ı 17 25 Serb?*t ia»t 17 55 So!o tnaı \p zarurel mi vardı? R.ca cncrim MII te kaidc ile alınrtı, bana anlatınıl ?»rkuıirı 18.05 Dans mui'ğı 16 35 hu hiKiıstn la/ımjplenlerin dikkat na \r per^nnele de. »yeainde menıaatdar Oke«tr» e^erieri 19 00 AnkaratUn zarın çekin. Zira >a hlr çok >a"vrıl bu nlclntMi halka daha naıik muamele etnakkn M S. aygrı ve haberler 19 15 >iırHın oktıllarına jtlHrmtvccckler ve m'iI lıitfen (ıjretinlz » Incessz 2t) 00 Oda mutlgt 20.İS yahtıt hu mrchui'bet k«r»l«ında birçok O'^u;.ucumuzvın rtıektubuna 1Iİ5İİC < • > Rhdyo Gaıetesf rAnkaradan naklenı ailelrrıie. hütçe acığt ve huzur<uzluk20 30 Saz «serleri 20 45 Akordlvon lar ba$jro*ternıİ5 ve yosterecektir Birar 'ank r'Jiderdiii 14 95 llralık yuk bisolo 21.00 îzrnırde bupln 21 05 haik labakav irlne eirip realite ile te icli maklni7i nda im7a yoktur. Sadece Senfonlk eserler 21 30 Samba ve ma<* rellnmell ve ondan sonra emir b?nvo çncuk» dcniîmekledır. t»in en 1 rumbfllar 22 00 Dın.eylciler ıçın ler. tamirnlrr b^^'rlannıs\lı ripjil mi?« «ar' )! makbuzr.n altında | u cümle n zılıdi1*: 22 28 Yarınkı progtam 22 30 Kapanl* HAITHI ve Salacak vapurıımtn tDık'ıaf hh\ı b'letle naklolunan «(\3 ve hs\vpp:n vapı:ra tahmil ve v«daha cıkcn kaljli'ilınası rica inııdan ihracı ve muhnfazaii Mhlbln» erliliyor aid olduğundan herhangı bir «uretlt Eİva, hs«ar ve te'efındpn ldsre v« vapur \k\ırek'm Ö? ^rci Fcth.^e DLI kapıanı bir guna mesulıyet kabul *t•. ı t o B J B me7 » Jlarem Snls'ak T *" «ererini >ap«n • N'e iyi ''ğıl mı' sade yüksek navvapuıun oirrncilerle hın ahınç ıtnlu oldııeu »nııılmcktetlir Bıı oğrencllcr lun s l ı m c A . fTkat h.ç bir mesullyet 1 Istanhul tarafındaki S.20 de acılan o kabjl edilmiyecek Bu ıjler, hep Devlet kııllarına \eiı«cmlvnrl»r. Oknlrta arar Deniz Yollarının eskı devletçilık lihnil^ilhnrur. Hnı^enidcıt >ahut Salacaktan yeti ile bu acalp sekilde idar» edllmekta l'kmiara kadar her sabah .Mirıımck tedir Sayın Yıısııf Ziya Öni(in. Denlzcıiık Ban'sssı kurulur kurulmaz. bu bi7İ hitap dımirııvor. Bu \apumn Marrmdfn 7..10 ve Ra •levletç 1k ?ihr.iyeti yerine halkçı bir nrakt^n 7,33 dc kaldırılnıa^ını rica ı 4PPİZ ticareti mııesseseslne ysraînn ılhT1P.Pİİ ıkame etmeimi dılcri7 • ! BULMACA 1 1 1 1 • 9 1.İİ .. 1 II m 1 I m J •H İİ 1 1 I lllli Ordu takımı ntaçlarına dair bazı notlar r XİA YİNİAİŞIMIÂI AİL AİIİB AİÜS L A HİİİDB.İKİA K L NİCİİİLİEİR ^1MİIİTMİIINIB TİBİLİİİDİAİHA AİD EİMİBİMİUM •İAİRİAİSİBİSİA İSTANBUL BSLEDİYESt Şehir Tlyatrolan 1 ekim saat II de BAŞ, DİŞ, NEZLE, ROMATİZMA, ADAlC, VE SINİR AĞRILARINIA KARŞI fubesl Mudtirü Vtcihl Şerho|1unuD ktpnbtbuı, I| B&nkuı Teknlk Mü«avlri $*rlf Önay v» G*n*llrunftaT tercilmanlarından Sureyy» Önavın «mcsları emekll Doktor İRFAN NECİB ÖNAY 3 0 1 "951 günü Beykozdakl haneslrvie vefat etırıştlr. Cenaze namazl 1/10/951 panrteti gttnO lklndl nam&ıını mOte«kıb eda edlldlkten «onra B*Tkoıdak1 alie makbcresine defnedllecektir. Mcvlâ rahmet eylesin. "T^ îfî Sfî DRAM KISMI OTH E L L O ÇOCUK MAMASI ÇOCUĞUNUZUN SOT ANIMESİDİR. Yflran: W. Shakespeare Tutkçtlf: Orhan Bunan Telefon: 42157 BİR KOMEDİ KISMI G E M İ M VAR 4 ssat arâ ile gunda 3 »det »Imabtlit, . Fınnei Abdürrahman Karacıtın *H, Envtr Karaeık. Ankara Slgort» Şirketl İMnei Mddüra İonall Karkeık ve Yükcek MUhendlı Patma Karacıf'.n anneti ZEHRA KARACIK Kad?n gazefeci LÜ'in maceraları: O'S'eiII ismini almışsınız. Ama, şiveniz >ivesi. Saclariiii7i ağartınrşsınu. fakat igehc olduğunuz barak!arıı>ızda ı . .. . , '>emek beni tanıL j | dımz ha. Jo Anstlmo! O halde ni^in içeridc övlemediniz? Mrs. Sui kıuurmak I. Maalesef tav için. Bilirsinft. »iıe / slvenltl tutamı>aKim bilir. kaı>ı eskidenberi ya\ de asıl tehkmlık duymaktayım. J ' Ükell vMiyetteTekrar tavsiye edt " sizsiniz! yorum: IVhUkeli islere kartimayın! X Teıkilâfı Jo b*ni taaımiK. fakal fakai b«IH e(m«•>>. ,miş. Bu lozlerinde samimî olabilir. Rakika(en, hoş bir ad.m, hele oyle l.llı kü 30 eylul 19S1 p«2ar günü vefat «*n!jtlr. 1 eklm 1951 paurtM (Onü eatıace«!, üsküdar Yenleamtlndan lklndl namtzmı müteakıb kaldırılarak Kkrscaahmed Çehidliğine defnedllecektlr. VasiyeU muelblnce çtlenk gttirllmemnl. V«o«: Chmrlt» M*r* Türkçt*: M. Terliun Tmltteo: 404M Paztr gunl*rl 15.30 da Matia* Gijeler »a»t 11 d« »çılır. Pazartesi akçamlan Dr»m kınnında, «ah akjamUrı Komedi kı«nında temall yoktur Memnr Araıııyor Biraz ingüizce bilen ve gümrük iflerinden anlpyatı. askerli ğini bitirmiş bir memura ıhlJyaç vardır. Her gün 10 ile 12 arasında Beyoğlu. Galatasiray meydam 1416 numr.radaa TÜRK EKSPRES Havacılık ve Turizm A.O na müricsat eHüniesi r.ca M H H H H M M M I olunıır. K I Z E R K E K 19 Ekim Y A R I Ş KOMEDİ Çar?amb«dan bafka her akşam saat tam 21 de Cuma, pazar matine •aat tam 17 de Cumhuriı/et MaîbtMcılık r>t Gaıetıcüik Türfc Anonlm Şırkett Cağalojlu Halktvi tokak No. SO/41 Sahlblerl KALAMIS V A T I L r Y A TISI Z ANA OKULU AÇILIYOR f Hurust öfrcnmek iıtiyenlere (Pazar günü hariç • aaat 12 20 araaı) G*lat«saray Yeni ; Çarmı No. 25. P.Panoajraa D O K T O R » MAMBODANSt N | Kadıköy Kızıltopra* civanndo yenı yapılan çamlı. bahçeli. konforlu binada KİNDERGATEN Ana Okulu 36 yaşların daki çocuklan kabule pek yakır.da bashvacaktır. ELEKTRİK MÜHENDÎSİ Aranıyor Çauıl;'«7i Varükov entrji naki! hattı mu'eahhidhğinın İz A D1 MA Y I KULAK . BOĞAZ BURUN J Mütehassısı ve Operatörü İFatih Fevzipaşa Cad. No. 21 .VÂZİMK NADİ ve ÇOCLKIARI Yazt ifıerıtıi fi'len idare eden Mes'ul M'*dur iNAZLM LLLSAY mit merkezinde ve lesisat pmhallerjnde çalışmak üzere iki elektrik mühendisi alınacaktır. İngilizce bilenler tercih olunur. Taliblerin Galata. Bankalar Cad. Agobyan han 12 14 numaraya acele müraeaatleri.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle