16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r 1 Ekfm 1931 CUMHTJRIYET Âv Mevsimi Başladı J Vanîköyde Papen'Ie mühim bîr mülâkat Bundan önce bir köşede ihmal edilmis oiarak bırakılırdım... yeniden silShlandınlmasıdır. Ru« Bastarfcn 1 inci sa kimden birisi Rustu, biz bu mah ya buntı hiç istemiyor. Rusyamn * Beyaz Tokalon kremi ile bu kadar kemeden kurtulduk, sonra kendi istedıği. Almanyayı birleştirmek. /hayret vencı bır netice elde edecegımahkememizde hüküm giydik. Ka Bunu biz de istiyoruz. Fakat Rusfmı hıc beklemiyordum. Daha bır bahatimiz, Hitîer'i ekarte etmeyi yanın istedıği şekilde değil! Bütün Jmüddet ewel gıttigim bir baloda şimizmiş! Almanya seçime hazırdır. Yalnız Ikımsenın nazarı dıkkatmi celbetmiBizi itham ettiler ve dediler ki: şu şartla: «Birleşmiş MiUelterin gyordum, haJbukı bugün herkes etra« Siz mademki o zaman Alman kontrolu altında ve hiç bir tesire »fımı sarıyor. benı arıyorlar.. Güzel milletinin mukadderatı üzerinde kapılmadan. ' bir ten, kozlarıo en kuwetU§idir. Busöz sahibi vaziyetinde idiniz. Niçm nu elde etmek de pek basıttır. Her. İşte bu şartlar altında, yani halgiın yuzünıize Beyaz ToKalon kremi Hitler'in elinden bütün salâhiyetlerı kın serbestçe reylerıni kullanması surunüz. Herhangı bır tesırle sertleahp onu ikinci plâna düşürmedi şartile, Almanyanın birleşmesine şen bır cıldı bu krem yumuşatır ve niz?:» razıyız! Fakat Rusyanın istediği ' tathlaştırır. Sıyah noktacıklar kaybBen müsterıhim! Elimden geien şekilde bir birleşmeye asla!..» olur, şışen mesamat gevşer ve sıklaşır. Muntazajnan kullanılherşeyi yapmış bir insan sıfatiie Von Papen, bundan sonra, Aldıfı takdirde yagsız beyaz Tokalon kremi berrak, sehhar ve alnım daıma açıktır. manyanın yenıder kalkınmak için ayni zamanda gtizel bır makyaja esas teşkıl eden hoş bir mat 1934 senesinde çok mühim siya yaptığı gayretlerden bahsetti ve ten yaratır. BlOCEL'i ihtıva eden Pembe Tokalon kremıni sî bir mevkiim olduğu halde, Hıt dedi ki: akşamlan sürersenız, içinde bulunan ve cild için hakıkl bir ler'e kendisile çalışamıyacağımı « Biliyorsunuz, hava bombargıda teşkil eden BÎOCEL sayesınde bu krem yüzünüzde ve söyliyerek ayrıldım. 1938 de Avus dımanlan Almanyayı mahvetmişti. cildinizde kınşıklıkların teşekkül etmesıne mâni olur. Siz de turyada bana vazife verilmek is ! Her taraf bir harabezardı. Almanbir tecrübe edıniz. Muvaffakıyet garantılidır, aksi Kalde paraAv mevsiminin başlaması münasebetıle dün avcılar toplu bir tendiği zaman Hitler'e dedim ki: yanın kalkınması için çok çalışması nız iade olunur. halde trenle Çekmeceye gitmişler, bir arada yemek yemişler ve atış «Eğer Avusturya meselesinde jebir, lâzımdır. Bir yangm yerinde yeni gdsterileri yapmışlardır. Resim, avcılan bir arada göstermektedir. şiddet ve kuvvet kulanırsanız ben bir medeniyet yaratmaya çalışıyoyokum!» ruz. Onun için bütün Almanya, geHıtler bana söz verdi: «Kat'iyyen, ce ^ündüz demiyor, çalışıyor. Yadedi. Avusturyaya karşı kuvvet kında Almanyanın iktisadî ve kültürel sahada eski mevkiini aldığım kullanılmıyacaktır!» Bir gün aksi varid olur diye dü göreceksinizîn 18* Baştarafı 1 inci sahıfede şünerek Siz bir işle meşgul müsünüz? «Soylediklerinizi lutfen BaştaraU 1 ınci sahıfede Evvelâ, eğer o zaman tam bir yazınız» dedim. diye sordum. 1 Bu sene Üniversitemizin muhtelif fakültelerine almacak öğdıka uzun ömür dilerken Başbaka tazyik yapmış olsaydık düşman a ihtiyar bir adam ne ile meş«Avusturyaya karşı kuvvet KUInm en kafî muhalifleri de parla^ M a n ç u r y a v a çe kilebilir, istediğı gi larulmıyacaktır'» diye yazdı ve gul olabilir? dedi. Oturuyorum. Si rencilerin tercih yoklama tarihleri, aşağıda bu yoklamaya dahil buluBonyonuzdo olelâd* M y o t Mbun ytinm mentonun celselerini boykattan voz^ bi kuvvet toplayarak bunlan 8 inci imzaladı. Hitler'ın bu mektubu hS yasetle hiç bir alâkam yok. Alman nan derslerın hizalarında gösterilmiştir. 10 Ekim 1951 Çarşamba (Öğleden evvel) Matematik geçerek müzakereye bugün iştirak orduya karşı kullanabilirdi. Yalu lâ bendedır. hususi bır lormulU imoi • d 11 • M PUKO yanın garbında Sar bölgesinde ka(Bütün fakülteler için). etmişlerd'r. nehri sahillerine kadar ilerlemekten Bu mektub üzerine Avusturv'a rıma aid olan büyük bir evim, biraz TUVALET SABUNU kullomnn I 11 Ekun 1951 Perşembe (Öğleden evvel) Fizik İran Başbakan yardımcısı Hüse ve kaçınılmaz bir taarruza karşı daki vazifeyi kabul edip gittim. öteberim vardı. Oralan Fransızlara Puro. 14 GÜN ZARFINDAç t « R i * i S . bir k » (Öğleden sonra) Kimya yin Fatinv Başbakan Musaddıkın çekilmektense yaz aylannda Ko Fakat Hitler sözünde durmadı. A verildi. Almanyadaki servetime de (İnşaat, Makine, Elektrik FakülGüvenhk Kon^eyinin müzakereU renin merkezinde düşmanın kuv vusturyaya karşı kuvvet kullandı. kanun mucibince el kondu. Şimdi dife yumusoklıg. . . . cildinia* «1MH1 bk 0vı«llik teleri için). rıne iştirak edip etmemek husu vetlerini, iaşe ve muhabere yolla Bunun üzerine derhal istifa ettim. Konstans gölüne yakm bir yerde, temın •tmeğt GARANTİ EOER I 12 Ekim 1951 Cuma (Öğleden evvel) Türkçe Kom uygun sunda bir karara bu teşkilâtın pa rına hücum etmeği daha Siyasette bir tabir vardır: Kurban cenubî Almanyada oturmaktayım. pozisyon ve Yabana Dil. (Bütün zartesı gunu yapacağı toplanüdar bulduk.» edilecek bir keçi ararlar. İşte biz Ailem de oradadır. Türkiyedeki huBol Köpüklü . Nefis Kokulu ulu General Van Fleet, düşmanın 25 bu vaziyete düştük. Arük sıyasetle süs! ışlerimi bitirdıkten sonra eviFakülteler için). scrra varacasmı bildirmiştir. (Öğleden sonra) Resim (Iıışaat, me döneceğim.ı Fatimi soz'.erine devam ederek, j mayısla 25 eylul arasında ölü ve uğıaşmıyorum.» Makine ve Elektrik Fakülteleri Kcnsey yarın yapacağı toplanıda yaralı olarak 188,237 kayıb verdiği Türkiye seyahati Biz deniz kenannda oturmuş koiçin). ihtüâfa bakrmsa salâhiyettar cldu ni de açıklamıştır. Türkiyeye geleceğim zaman «ni nuşurken, motörlerle, sandallarla 13 Ekim 1951 Cumarte»! İstidad yoklaması (Yalnız Mimarğuna dair bir karar verirse Î3asGnl. Bradley'in be>anatı çin 0 » diye sordular. Sıyasetle alâ gencler Vaniköy nhtımlarını yalaî3aslık Fakültesi için). Tokyo 30 (a a ) (Unıted Press) kam olmadığına dair soz verdim. yarak geçiyor ve birbirlerine elleba:;an müteakıb toplantîda buiun2 Tercih yoklamalan Üniversitenin Gümüşsuyundaki binasınBirleşik Amerika müşterek genel Türkiyeye tamamen hususî mak rile Von Papen'i işaret ederek: Tuvalet Sabunu mak üîcre Nev. York'a hare/.et da yapılacaktır. kurmay başkanı General Omar «adlarla geldim. İkinci bir vatanım « Von Papen, Von Papen!» diedecektir 100 de 100 saftır ! 3 İmtihanlara sabah saat dokuzda, öğleden sonra saat on dörtBradley, bugün Birleşmiş Milletler olarak telâkki ettiğim Türkiyeyi ye bağınyor ve onu selâmlıyorlardı. Busün mechste cereyan eden t« başlanır. genel karargâhında yaptığı bir ba tekrar görmeği o kadar arzu edirmızakerelerde muhaSf mebuslar Görüyor musunuz? dedim. Bu sın toplantısında Birleşmiş Millet yordum ki, Allaha şükür buna da Adaylann zamanrnda Üniversitede hazır bulunmalan lüzumu ilân bi'hassa İrana karşı ecnebi bir tehmilletin size ve Alman milletine lerin bir daha Kaesong'da mütare muvaffak oldum. olunur. (15201) did karşısmda Musaddıkl destekkarsı büyük bir sempatisi vardır. ke müzakerelerine girişmiyecekleBurada eski dostlarımla karşılaş Sizin Dcinci Dünya Harbi içinde letliK'=rinı brlirtmişlerdir. Bundan rini söylemiş ve demiştu ki: tım. Akademinin eski müdürü Ge Türklere karşı gösterdiğiniz yakm b=^>a Guver'ik Konseyinde m j « Bir daha Kaesong'a gitmek za':ere!er bifkten sonra Musad istemiyoruz. Çünkü müzakerelerin neral Ali Fuadı, Vali Fahreddin alâkayı, 7 sinden 70 ine kadar bu dıkı iktidardan duşürraek üzere her iki tarafın da aynı haklara sa Kerımi ziyaret ettim. Bir kaç güne millet bilir! Nereye giderseniz giMeınıeketın muhtelif yerlerind» yaptıracağımız binaların gideceğim. diniz, «Von Papen» diye sizi el üsnormal hücum'arına devam ede hib olduğu bir yerde yapılması icab kadar da Ankaraya Türkçeden fransızcaya ve fransızcadan türkçeye tercümeye plânlarını genc yüksek mimarlan ha&rlatmak istiyoruz. Bu ifiAnkarada bıraktığım kitablarım tünde taşırlar. el cekleı ni de ilâve etmi^erdir. muktedir bir mütercime ihtıyaç vardır. S ''*e \z\ ile ettiğini zannediyoruz » mizle alâkadar olacak yüksek mimarlann isim v« adreslerile var, onları alacağım ve eski dostlan İngiliz delegesi iyimser nv • • e^;'»ne«i •t «Tiirkijenin harbe jrirmemesine göreceğim. şimdiye kadar yaptıkları işler hakkmdaki malumatı fotograflaçalıştım» t,crHra 30 'a a 1 fafp) Lonrile birhkte 15 Ekim 1951 tarihine kadar (Ankara Posta Kutusu İstanbulda her gittiğim yerde dıHan NewYcrk'a hareket eucrVon Papen bu sevgi tezahürlerile 169) adresine bildirmelerini rica ederiz. sevgi tezahvrVi'e kırşı'aşıyirum. ken eazeteei'erin durum hakkında Sizi temin ederim, bunlar benim heyecanlanmıştı. ne duşündüğunü sormaları üzerine ı Karaköy PALAS • Galata için unutulmıyan en büyük mükâ« Hakikaten, dedi. Her yerde Gladwyn Jeep, «Daima iyimsefatlardır. Türk milletinin bana gös aynı samimî alâkayı görüyorum. rim» demiş ve Musaddıkın o'zzat terdiği büvük alâkayı ömrümce Bu benim için en büyük mükâfat!. görüşlerini biHırmek üzere GüvenDevlet Denizyollan veLimanlan Ben Türkiyede vazifeyi kabul Btıştarfaı 1 inci sahiiede hatırlıyacağım. YAOA MERHEMİ lik KTseyinde bulunmağa kö:aı ta olan muhalefeti bastırmak makAlmanyada bulunduğum seneler ettiğim sırada bu milletin asaletine tşletme Genel Müdürlüğiinden: vermesi hakk:nda da şunlan söy sadile yeni tedbirler üzerinde du de beni unııtTiıvan kadır^^is ^ürk insnmış bir adamdım. Türkiyenin YARA VANIK ÇATLAK ve ÇIBANA KARŞI lemıştir: rulduğu bildirilmektedir. Bu arada dostlanma ne kadar teşekkür et harbe girmesi bütün dünya için Tatarlajomif değeri mevcud olmıyan 57 kilo 200 gram DOMUZ felâket olacaktı. « Musadciık ile karsılaşmak bütün peyk memleketlerin Iç Işleri sem azdır. KILJ 11 Ekim 1951 Perşembe günü saat 15 te Tophanede Ahm Satım ve sdylıyeceklerıni dinlemek en'e Bakanlarının bir toplantı yaptıkları Bir tek mektubun bir ömre değOnun için burada bulunduğum \ Komisyonunda PAZARUKLA satın alınacaktır. resan olacaktır. S aha*.mizin ta ve görüşmelerin de Sofyada cere diği günlerde bfni^hstırdan çıkar müddet zarfında, hep sulhun mutsteklilerin, teklif edecekleri mal bedelinin % 15 nisbetini geçici mamen lüzumsuz olmıyacağına ka yan ettiği ilâve edılmektedır. hafazasına çalıştım. madıklannı gösterdiler. güvenme olarak pazarlıktan önce Malzeme İşleri Müdurluğü veznesine niim ı > Alman raporlara göre, sonbaharCumhuriyet gazetesini de munTürkiye ister Almanlarla beraber, yaf"Laları lâzımdır. Şartnamesi parasız olarak her gün Komisyondan Jeeb'e 3 delege daha refakat et da peyklerdeki mukavemet hare tazaman okuvordum. Bu vesile ile, isterse miittefıklerle beraber harbe alınrbilir. (15464) mektedir. Bunlardan biri çarşaııba ketlerinin gehişledığı, sabotaj ha Türkiyede, ikinci vatanım olarak girdiği takdirde, dünya sulhu hegünü istişare için Londraya çağınl reketlerinin arttığı ve memnunıyet sevdiğim ve üzerine titrediğim, bu der olacaktı. Şahsan buna kanidim. mış olan İngilterenin Tahran büyük rada olup bıtenleri günü gününe işte bunun için Türkıyenin harbe elçjMğı müsteşarı G H. Mi'Mleton sizler grupunun da çoğaldığı raüşa takib etmek imkânını buldum. 3i girmemesine çalıştım. Dünya sulhede edilmiş ve bunun üzerine de Tasarruf Hesablan ficramiyeu dur. rinci sshifenin bir ; nci sütunundan, hunun muhafa'^sı, Türkiyenin biKremlinin emri ile böyle bir topilân sahifesine kadar herşevi oku taraflığı ile kaimdi! Eğer Türkiye İran Başbr.'an Yardımcısımn lantı yapılmıştır. Gorüşmelerde Sov SÎZİ yor ve Türkiyenın havasını •encf müttefiklerle beraber harbe girmiş beyanatı yet polis uzmanlannın da bulunfüs etmeğe çalısıyordum. olsaydı, Rusya dost sıfatiie buraAbadan 30 (A P.) İran Başoa duklan tahmın edilmektedir. Siz de çok defa dışanlara çıktı lara gelecek ve bir daha BoğazlarŞimdıki halde Bulgaristan ve Rukan yardımcısı Hü=eyin Mekki uudan çıkmıyacaktı. Akdeniz tehlikeToprak Mahsulleri Ofisi gun burada verdısi demecde, »E manya devamh olarak çete faaliye nız. Bir gazetenın ne kadar kr,m.et 'tine sahne olan memleketler ara ifade ettiğini bilirsiniz. Onun için ve düşecek ve dünya sulhu baltağer İngilizler burada kalmağa çaNadir Nadi Beye de teşrkkürü her lanacaktı. Ben burada bulunduğum Genel Müdürlüğiinden: lışacak olurlarsa kendilerinin : K Î sında yer almış bulunmaktadırlar müddetçe dünya sulhunun muhaSofya hükumeti tarafından «çete zaman bir borc bilirim.» met izinleri iptal edilip, memlekeDerincede silomuzda mevcud beş Çıftehavuzlarda tramvay durağma 12 dakika mesafede geniş Bır zamanlar dünyayı titretmiş fazasına çalıştım. Muvaffak olabillerle mücadele kanunu» nun hazırtimızden polis nezaretinde büyük bin ton (^10 eksik veya fazla tesbahçe içinde itinalı bir şekilde yaptınlan ve denize nezaretı olan Almanyanın, en kudvetli hivasıle di isem ne mutlu bana!» bir itibar ve nezaketle çıkanlacak lanması memleket dahilinde komülim ve tesellüm edilmek kaydile) iki mii'+'kil d>!reli nist idarecilere karsı silâhlı bir rinden olan eski Ankara Büvük III üncü Reich Almanyasınm eslardır» demiştir. Elçisi Von Papen, Boğaza doğru ki Ankara Büyuk Elçisi ile uzun mısır mahallinde görülüp ha'.üe kamukavemetin mevcudiyetine kuvbul edilmek ve ihrac olunmak üzere Başbakan yardımcısı sözlsrıne vetli bir işarettir. Slovakyada da bu bakıyor ve Ti''uyede geçirdiği fün uzun konuştuk. FOB te?lim satılacaktır. devam ed"ek, «İran hükümran bir silâhlı mukavemetin genişlediği an leri hatırlıyordu. * «Siyaset yok, söz verdim!» didevlet o1 bundan İngiliz teknis laşılmaktadır. Bu satışa ait teklif zarflan kapalı Comprimeı « Burada çok bulundum, dedi. yordu yenlerinın randa kalıp kalmamDolarak verilecektir. İlk defa Türkiveye Falkenh^'im'la de Charbon composts keşidesine iştirak için 15 EKİM akşamuıa kadar (150) liralık bir Bu politika kurdu ile sivasetten lan hakkında Güvenlik Konseylnin Mısırlar memleketimiz ile ticaret beraber gelmıstim. Cemal Paşanın başka bir şey konuşulabilir miyPragda tevkif edilen hesab açtırmakta acele edıniz. karar vermeğe salâhiyettar olmaanlaşması bulunan memleketlere yanında çalıştım. Türk üniformısı di ki?!. dığını» bildirmiştir. Amerikah muhabir Oatis'i giyiyor ve Türk ordusunun yaruay anlaşma hükümleri dahilinie, anBeher (150) liraya, onu geçmemek üzere ayrı Uzun uzun konuşmamızda söz laşma bulıjnmıvan memleketıere de rütbesini tasıyordum. O .aman'ar Fatimi bundan sonra «İngüiz Moskovaya götürmüşler bir kur'a numarası verilir. donanması Abadana gelecek ı :;m Cemal Paşanm yanmda kurmay mütemadiyen siyasete kayıyordu. serbest döviz i!e ihrac olunacaktır. Londra 30 (Nafen) Sunday başkanhğı yaptım Eski Akadpmi Avdan, denızden, spordan, şursdan, diğer devletlere mensub akarTeklif mektublan 10'10 1951 çarburadan lâf açıyor ve sonunda hep yakıt gemilerine müdahale edecek Times gazetesinin muhabirine gö Müdürü General Ali Fuad'a emokli sıyasete dönuyorduk Kendisini faz şamba günü saat 15 e kadar Genel olursa. İran hükumeti de harekete re, bir Amerikan haber ajansmm General Fefet Bele askerlık arkalı üzmemek için müsaadesini iste Müdüriüğümüze verilmiş olacaktır. •Resmî l.î«elere Muadil geçecektir » demiştir. muhabiri olup temmuz ayında ko daşlanmdır. Türklerle beraber o dim. Gecikme postalarda dahi vaxı olsa münist Çek makamlan tarafmdan muz omuza harbetmenin şeref ve muayyen saatten sonra ve.ilecek « Eğer İngiliz hükumeti deniz« Boğaziçi ne güzel'j dedi. veya gelecek teklifler nazara almde müdahaleve kalkışacak olursa, tevkif edılrnış olan Oatis hususî bir gururunu her zaman muhafaza etMavi gözlerinin içi gülüyordu. mıyacaktır. İran hükumeti zecri tedbirler ala uçakla Moskovaya götürülmüştür. mekteyımü» Inşallah uzun kalacaksınız, cak, akaryakıt gemilerine İran do Sözde casusluk yaptığı iddiasıle Türk askerinin Koredekl Alıcılann bu satışa iştirak edededim. nanmasına men^ub harb gemi'eri delilsiz olarak hapse mahkum edikahramanlıklan bilmeleri için teklif edecekleri fıatIçini çekerek: len Amerikalı gazetecinin jımdi refakat edecektir.» Papen bir aralık durdu. Sonra Yabancı ^i! öğrenımine fazla ders saati ayrılmışür. Fen derslerinde geri kalan öğrencilerle Maalesef, dedi. Ekim ayının lara göre mal bedelinin % 5 ı tutaMoskovadaki büyük hapisanelerKusya, İran tezini miidafaa şunlan söyledi: hususî olara. meşgul olunmaktadır. Kayıdlara devam edıliyor. sonuna doğru gideceğim. Şimdilık nnda teminat vermeleri şarttır. Teden birinde olduğu zannedilmek« Korede idiniz'. Sizi yazıları Ankaraya kadar bir seyahatim o minatlar nakden, Banka mektubu ediyor tedir. Şehzadebaşı. Tel: 22534 nızdan tanıyorum. Türk askeruıin lacak. veya Devlet tahvili olarak verilebiMoskova 30 (A.P.) Buradaki Muhabirin ilâve ettiğine göre, Koredeki savaşlarını adım adım lir. Bat U dıplonrtların kanaatine hö Birleşik Amerikanın bu meselede Gene bekleyeceğiz, dedim. re, İngıliz iran petrol ihtilâfma aldığı şıddetli ve sert tavır yüzün tak'b ettim. Gözlerim yaşararak on Teminatsız teklifler nazarı itibara •Resmî Liselere Muedil Inşallah, dedi ve sonra sunlan Bırleşmiş Milletler teşkiîâtı miıda den endişelenen Çek komünist ma ların kahrEmanlıklarını okurdu.il. ilâve etti: almmıyacaktır. Türk askerinin kudretini, kahıaha!e ederek olursa, Sovyetler iiır kamlan Oatis'in Sovyet başkentine Kız Yatık « Burası benim ikinci vatanım. Bu satışa ait şartname İstanbul, manlığını, onlarla beraber harbetlığı temsilcileri Güvenlik Konse götürülmesini istemişlerdir. İzmir, İskendenye Bölge MüdürErkek miş ve onlarla aynı siperde çar Bunu hatırdan çıkarmayınız!» Yatısız yinde muhalif oy kullanacaklaıdır Belirtıldiğine gore, Amerikalı ga pısmış eski bir asker olarak çok lyi Faruk FENİK lüklerinden ve Genel MüdiirlüğüAvnı diplomatlarm bildirdık'eıi zetecinin Moskova ANA î» îC ORTA ve LİSE KISIMLARI VARDIR hapisanesine bilirim. müz Ticaret İşleri Müdürlüğünden ne goıe, Sovyet hükumeti bu iha nakli hususundaki erair doğrudan Çocukîannın tahsil ve terbiyelerile, sıhhat, gıda ve bakım meselelerile Ugfli ana ve bedelsiz olarak alınabilir. Menşei meçhul paraların Koredeki kahramanlıklariie silâfı tamamile dahilî bir ihtılâf ola doğru Sovyet gızli polis şefı Bebabalarm evlâdlanm iç ferahlığüe kaydettirebilecekleri rakibsiz ve ciddi bir müessesedir. 2490 sayılı kanuna tabi olmadığırak kabul etmektedir. Bundan oo ria'dan gelmiş ve derhal tatbik zin kadar ben de övündüm. Türk yurda sokulmasma Ecnebi lisanı, bilhassa ingilizce ilk kısımda başlar. askeri dünyanın en cesur ve en mızdan satışı kısmen veya tamamen lavı bu ıhtüâf Güvenlik Konseyi mevkiine konmuştur. Müracaat: zamanlan sabah 9^0 dan akşam 17 ye kadar. kahraman askeridir. Onunla berayapıp yapmamakta Ofis serbfsttır. son verildi nin krzası dahüinde bulunmaaığı NOT: Pek iyi dereceli öğrencilere % 20 tenzilât yapılır. tstiyenlere tarifname gönderilir. ber çarpışmış bir asker olmanın Fransada yeni bir salgın (15413) Sovyetlerce kabul edi'mektedir Ankara 30 (Anka) Aldığımız Telefon: 36210 Arnavudköy . Tramvay Caddesi ve aynı ünıformayı taşımanm gu malumata göre, Türklerin ve Türj Paris 30 (a.a.) (United Press) Buaünkü Prjv a gp'etesi Gürurunu her zaman çerefle ve ifti kiyede oturan yabancılann yabanvenlik Konseyine petrol ihtılâ Paris doktorlan halka ıyice sannıp harla hatırlamaktayım! cı memleketlerde birikmış mal ve D.\I>fA RİRİ.\Cİ fının İng:Iz hvkumetı tarafır.oan sarmanılarak «okağa çıkmalannı Bugünkü harb makinedir, bu menşei meçhul paralarmm maı olagetirilmesini «İranın dahilî işle tavsiye etmektedir. Memlekette her günkü harb tekniktir, bugunkü rak yurda sokulmasma dünkü curıne bir müdahale olarak tavsif et hangi bir soğuk dalgası esmemekle beraber, son iki hafta içinde yüz harb şudur, budur diyenler, gelsin martesi günü saat 13 ten itibaren mektedir.» son verilmiştır. lerce kışi sokaklarda düşüp bayıl ler Türk askerini görsünler. Bugünkü harb teknik üstünlüEkonomi ve Ticaret Bakanlığı, Bir ihtiyar Feriköy mezarhğın ™ § l a r d l r . Doktorlar salgının durdu guna inanmakla beraber, bugün ü ğüne dayandığı kadar ve bplki de Maliye Bakanlığı ile mutabık kalada intihar etti çü ölüm derecesinde olmak üzere ondan daha çok, ruh üstünîüâü is rak ;thal ve ihrac sırasında yapılaTaks.ir.de Cumhurıjet caddesınde 85 15 kişinin hastahğa tutulduğu bil ter. İşte Türk askeri bunun bariz cak herhangi bir fiat farkı dolayısâyıu evde oturan Osman Apağa ısminfcir misalidir. sile yabancı memleketlere kaçırılade bir lhtıjar tutulduğu hastalıktan dirilmektedir. Almanyanın silâhlanması cak bu kabil paraların bundan Doktorlar bu salgının hava tazkurtulamad'ğına sînırlenerek evvelki Von Papen'le bundan sonra uzun böyle memiekete kat'iyen sokulmagece tabancasını alar?k doğnıca Feri yiki yüzunden hareket değişikliğin koy mezarlığma gltmış ve be>T.ine bir den ileri geldiğini ve ciğer ve kalb uzun Kore meselesinden konuş masına karar vermiştir. Bu suretle kurşun sıkarfk ıı tjhar eimıştlr. hastalıklanna sebebiyet verdiğini ruk. mallanmızm hakikî değerile ıhracı Tahnnca seslnın gs'dığı tarafa koşan söylemektedirler. « Bugün, dedi, Koreden da ve karşılığınm döviz oiarak yurda bekçler b.r mezar baş.nda ıhtıyar Osha rrühım mesele, Almanyanın girmesi sağlanmış olpcakhr. man Ao^gy^m çırpınarak can verdtğıni Halbuki şimdi asla bir dans bile kaçırmıyorum CILDM'Z ÇAMAS/R VEĞ/İD/Rl firan petrol ihtilâfı Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyinde sonbahar taarruzu Teknik Ünlversltesi Rektörlüğünden: PURO İŞ Nütercim Aranıyor TURKIYE BANKASI A. Ş. den: Bulgar ordusunda ikilik günden güne büyüyor HOLftNTSE BflNKÜNİ N.V. SULFADERME İhrac olunmak üzere beş bin lon nrsır saSıheaktır. İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI Hem irad, hem de yuva sahibi yapabilir Yılbaşı ikramiyesi olarak 4 APARTIMAN İSTİKL BOGAZ1ÇI LISESI gormuşlerclir. Hâd.îe hakkında Savcıhk tahkıkata başlamıştıı Italyada gizli silâh depolarr Bir vatman yaralandı Dün Meci'iiyeKoy plântonluğu önunde vatman Ahmed arabasmın lâmtasmı değıştirır.<en 471 sayılı vatman Kenal Kıüc n arabasının sadmesme m,ruz kalmıjtır. Iki tampon arasında Ahmed ağır yaralanarak İşçl U Sıgortalan h hMtuıesine k«ldınimi|tır. Savona (İtalya) 30 (A.P.) İtalyan jandarması bugün İlvada bir havan topu, 4 ağır makineli, 1 hafif makineli, 2 piyade tüfeği ve cephane ile dolu iki sandık cıe geçırmiştir. Jandarmaya mensub şahsiyetlerin bildirdiklerme göre, ele geçıril«n allahlar isler vazıycttedir. OIOEK SOVANLARIMIZ Geldi HOLLANDA'nm en meşhur ve memleketimizde goruimemis renklerde çeşidli sonbahaılık ÇİÇEK SOVANLARI satışa çıkanlmıştır. CEVAT ' " ' EKAL fcl*«». Grlata T e ] . 49222, Posta K. 1229 Galata. . Perşembepazar Aslan han kat 6
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle