16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
MfiAMIVEU umhuri KLHHlCUSUrYUNUS PANAİT Buyuk edıb zel Yaşar Nabi'nin lerek 1 Lira fi us İSTRATİ 27 nci yıl sayı • 9758 Telgraf n mektub adreri: Cumhuriyet, İstanbul Fosta Kutusu fstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Niınnnun: 24298. Yazı İfleri 24299, Matbaa: 24290 Pazartesi I Ekim 1951 İktisadî devlet tesekkülleri Bu müesseselere verilecek yeni şekil için bir lasarı hazırlandı Etibank ve Sümerbanka bağlı işletmeler muhtar bir halde faaiiyette bulunacaklar ((Cumhuriyet)) e beyanatında Papen: «Koreden daha mühim mesele Almanyanın silâhlanmasıdır)) diyor "Bütün Almanya seçime hazırdır. Yalnız şu şartla: Birleşmiş Milletlerin kontrolu altında ve hiç bir tesire kapılmadan Almanyanın birleşmesine razıyız. Fakat Rusyamn istediği şekilde bir birleşmeye aslâ!,.,, «Pohtıkacılar hıç bır zaman ılıtoyarlamazlar!» dıye bır soz variır, Ne kadar doğru'. Vanıkoyde Alman hastanesi Baş hekımi Doktor Quınke'nın evır.de Von Papen'le karşı karşıya oturjp da konuşmağa basladığımız zaman, bunu daha lyi anladım <70 yaşındayımB dedi Gülumsedim ve &onra şun'an ılâve ettim: « Komplıman olarak kabul ttmemenizi rica ederım! Size hıç kimse 70 yaşı vermezS Bu sefer o gulumsedi: «Geçırdığım bu 7 sene olmasaydj, evet' Fa« kat ah bu 7 sene!... Hayatımın bütün yükünü bu 7 sene teşkil etti Çok felâketli gmler geçırdım. Rusyanın hâkiml;k ettığı bır mahkemede hesab vermcnın ne demek olduğunu takdır edersınız' Bızı muhakeme eden dört hâ« Arkası Sa. 5, Su. 3 te mülâka Birleşmiş Milletlerin sonbahar taarnızu 8 inci ordu komutanı General Van Fleet, bu taarruzla düşmamn hayatım kemirmeğe muvaffak olduk demiş ve kızılların 188.237 kişi kaybettiklerini açıklamıştır General Van Fleet cepbede Türk tugayma mensııb bir birliği teftiş ediyor. Bir tören münasebetile vvelki fiin Tıldızda Harb Akademilerini bitirenlere diploma verme töreni yapıldı. Bu tahsil devresini ikmal ıî:i 1 * • 1 ^Ot'HUJŞ. kunnay yardınıcısı olarak en yuksek askert irfan ocağumzdan ayrüdılar. fcunlardan 84 ü kara, 9 u der.iz, 21 i hava kurmay suba>ıdır. Gecen seneve kadar Harb Akademilerimizde tahsil muddeli 3 yıldı. Geçen tahsil devresi başında, Amerikan usulü kabul edilmiştir. Bu usule göre, kurmay subay olmak üzere Akademiye girenler bir yıllık bir tahsilden sonra diploma alacaklar ve orduda kurmay sumay yardımcısı olarak bir muddet vazife gdrdükten sonra tekrar Akademiye gelerek yeni bir tahsil devresi daha geçireceklerdir. Amerikan kur may subay yetiştirme sısteminin eski usule nazaran daha modern ve daha pratik olduğa kanaati vardır. Harb Akademimizde Amerikan ve İngiliz oğretmenler bulunmaktadır. Amerikalılar daha iazladır. Bunlardan Amerikan Yarbayı Carlson, subaylanmız hakkında şunlan sri> lemiştir: « Türk subaylarmın lojistik gibi ycpyeni bir mevzuu kavıayışta göstermış oldukları zekâya hayranım. Lojıstık yani geri hizmet ve ikmal işlerj çok muhım ve başlı başına bir ilımdvr. Bu derslerın kolayhkia ve hakkıle öğrenılmesinin ve öğretı'mesinın gayet güç olduğunu bilenlerdenim. Bununla beraber Turk zekâsı bu yepyeni, güç mevzuu ve harb ilmıni kavramış demektır. Genc, enerjik, zeki vatan koruyucusu, asil, temiz ve merd subaylarınızla övünebilırsituz. Ben şahsan onları muvaffakıABİDİN DAV'EK Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Tokyo 30 (a.a.) (Afp) 8 inci Ordu Komutanı General James Van Fleet, 8 inci ordunun yaptığı sonbahar taarruzuna dair verdıği beyanatta, bu taarruzun tahdıd edjlıp edılmiyeceğını soylemeğe yetkıli olraadığını bıldırmıştir. General Van Fleet, beyanatına şöyle devam etmiştır: « 25 mayısta basladığımız ilkbahar karşı taarruzumuzun dev?mı olan bu kampanya esnasında duşmanın hayatını kemirmeğe muvaffak olduk. Komunist mutecavızi takıb etmemız ve yaz mevsimının ılk aylarında bu işi bitirmemiş olmamız ıçin muhtelif sebebler mevcuddur. Arkan Sa. 5, Sü. 2 de Ankara 30 (Anka) Sermayesinın tamarm devlet tarafından verılmek sureüle kurulan iktisadî devlet teşekküllerinın teşkılâtıle idare murakabelerıne dair olan kanunu yeni baştan düzenleyen bir tasarı hazırlanmıştır. Devlet daıre ve tesekkülleri Sümerbank, Etibank, Makıne ve Kımya Enduttrisi, Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi, Zırai Donatım Kurumu, Emekli Sandığı, Iş ve İşçi Bulma Kurumu, Elektrık Etud İdaresi, Maden Tetkık ve Arama Enstıtusü, Devlet Üretim Çıftlıkleri ve sermayesımn yansından fazlası hukumete aid olan ortaklıklar bu kanuna tâbi olacaklardır. Tasan ıle devlet ışletmesi karakter.nde olan butün kuruluş'.ar, kurum ve bunun dışında kalaniar ise ortaklık olacaktır. Hususî teşebbusün iştirakine, açık bırakılan orlaklıklara, hususî teşebbus sahasındakı kuruluşlara benzer bırer hüviyet verilecek, devlette kalacakların ise en ıyj muhafazası sağlanacaktır. Yüksek murakabe heyetı murakabeyi yapacak, ışlerin sevk ve idaresıne fı'lî müdahalede bulunmıyacaktır. Halen Bakanlar Kunılu tarafından tavın olunan Yüksek Murakabe Heyeti başkan ve uyeierıle mueıseseler başkanlarını uraumi heyet seçecek, hesab ve muamelâtı bakkında nıha! kararı ıttıhaz eyieyecektir. Kurumlar, Bakanlar Ku Sağda: Von Papen Vanikojde Boğazı seyrediyor. Solda: Von Papen Alman hastanesi başhekimile beraber rulu kararıle kurulacaktır. Statüleri ise ilgilı bakanliklar tarafından Tasarının ihtiva ettiği hükümlerden biri de Etibank ve Sümerbank camiasında aynı bünyeye verilmiş olan tesis ve işletme vazıfesıîe finansman işleri yekdiğerinden ayrılmakta, bu iki bankaya bağlı igletmeler, muhtar bir halde kendi ınisıyatıflerile işler bir hale getinlmektedır. Tasanda idare meclisi başkan ve üyelerinm, Yüksek Murakabe H*yetinin vazife ve »alâhiyetleri ayn ayrı gosterılmiştir. I Bulgar ordusunda ikilik günden güne büyüyor Çorum D. P. kongresi dün toplandı Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu kongrede bir konıışma yaptı Edirne 30 (Telefonla) Bulgaristandan gelen göçmenlerin anlattıklanna gbre. Bulgar ordusunda gittıkçe büyüyen bir ikilik belirmiştır. Verilen izahattan anlaşıldığına göre, ikilik 1951 mayısında silâh altına alınan ihtiyatlar arasında bulunan ışçilenn, asker tayınlarmın ışçilerinkinden fazla olduğu nu farketmelerile baçlamıştır. Dunırau gözönünde bulunduran Çervenkov hükumeti komunist psrtisine kayıdlı askerlerin tayınlannı işçilerin tayın miktanna çıkarmış ve Batının hava kuvvetleri İngiliz Hava Bakanı: "Bu kuv\et, Sovyet birliklerinin belini kırabilecek durumdadır» diyor Âmerikada secimler Güvenlik Konseyi toplantı halinde Kominform İç İşleri Bakanları Sofyada toplanarak genişleraekte olan çete faaliyetini görüştüler İran petrol ihtilâfı Güvenlik Konseyinde Tahran 30 (A.P.) Güvenlik Konseyinin yarın başlayacak nrüzakereleri sırasında İngiltereye kar şı müşterek bir cephe teşkil ctmek üzere İran parlamentosundaki .nu Truman'uı, adaylığını koyduğu takdirde yeniden Başkan seçileceği aöyleniyor Minneapolis (Minnesota) 30 (a. a ) (United Press) Dün gece burada bır zıjafette soz alan Baskan yardımcısı Alben Barkley, Başkan Truman, Yeniden ınt;habata iştirak | edecek olursa, tekrar Başkanlığa seçleceği kanaatindeyim, demiştir. Gelecek sene yapılacak Başkanhalıf mebuslar Musaddıkın ^iyase Iık seçiminde Truman adaylığını tine iltıhak etmişlerdır. Parlamento yeniden koyup koymıyacağı henüz binasınm önünde 58 bın kişi ka belli değildır. Fakat partiler şimdidar bir kalabalık Başbakan Musad den mücadeleye hazırlanmaktadır Arkası S a . 5. Sü. lde lar. Çorum 30 (a.a) Demokrat parti il kongresi bugün ılimiz açık hava sinemasında toplanmış, idare heyeti raporu kabul edıldıkten sonra dileklere geçılmiş ve muhtelif hatibler söz alarak duşuncelerinı ifade etmişlerdır. Bundan sonra kürsüye gelen Devlet Bakam Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu, Demokrat Par ti iktidannm iş başına geçtiği günden bugüne kadar memleketın iktisadî çehresini tamamen değiştirerek eski iktidann uzun senelerden sonra başaramadığı işleri cesaretle ele aldığını ve kısa bir müddet içerisınde Türkiyenin yüzünü güldürdüğünü söylemiş. memleketin her sahasında iktifadî kalkınma nın gayet açık olarak semerelerini vermeğe başladığını ve Atlantik Paktına girmek suretile devletler camiasında muhim bir mevki aldığımızı ve bunun Kore kararmın iyi bir neticesi olduğunu, halbuki muhalefetin hâlâ bu yolda tenkidlere devam eylediğini izah ettıkten sonra deleçelerin ileri sürdükleri dileklere birer birer cevab vermiştir. Samed Ağaoğlu bu arada Çorumun orman davasına temasla Dodurga linyit ocaklarının daha verımli bir hale gelmesi için hükumetçe icab eden müzakeratın yapılacağını va'detmiş, Çorum vilâyetlnin yeralü sularından istifadey* ve küçük sulama işlerinin halline medar olmak üzere mütehassıs bir heyetin en kısa zamanda Çoruma gönderilerek gerekli tetkikab yaptıracagını ifade etmiştir. Petrol tesisleri için yeniMarshallyardınu ıleride arttınlması kaydile bu yardımın 950 bin dolar olduğu belirtiliyor Ankara 30 (T.H.A.) Memleketteki petrol çahşmalarının daha yeni metodlarla yapılabilmesi için Marshall Plânı Teknık Yardım fonlanndan, Maden Tetkik Arama Enstitüsune yeni bir yardım yapümasına karar verılmiştir. Bu para sayesinde, hem yeni merkezlerde aramalar yapılabilecek. hem de eski kuyulardaki faalıyet genişlehlecektır. Kuyu açmak vesaire gibi petrol arama ve işletme işlerinde kullarulan en yeni ve son sıstem makineler bu yardım sayesinde Amerikadan getirilecektır. ügıliler, bu yardımın ilerde arttınlması kaydile 950 bin dolar olduğunu belirtmektedirler. Londra 30 (Nafen) İngiltere Hava Bakanı Henderson yaptığı bir açıklamada, Muttefık hava kuvvetlerinin Sovyet hava birliklerinin belini kırabilecek kudret ve kuvvette olduklarını belirtmiştir. İngiliz Hava Bakanı Sovyet Rusya ıle peyklerinin 10.000 uçağa sahib olduklarını, bu rakamın, 1940 da Hiüer'in elinde bulunan uçakların üç mislini teşkil ettiğini kay» detmiş ve demiştir ki: « Fakat Müttefiklerin hava kuv. bunlann yemekhanelerini de ayırvctleri de gelişmiştir ve Rus havt mıştır. Komunist partisinde kayıdlı r»l kuvvetini durduracak ve belini kımadığı için az tayın alan askerlerle rabilecek bır hale gelmiştir.» yemek yiyen bir göçmenimiz bunlann: «Zamanı gelince Bulgaristanı müdafaa edecek olanlar kannları doyanlardır» dediklerıni «öylemıştır. Kominform İç İşleri Bakanlan konferansı Londra 30 (Nafen) Kominforma dahıl memleketlerde artmak Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Bir İneiliz gazetesi, Kralın yataktan kalkmış obnası ihtimalinden bahsediyor ingiltere Kralının sol ciğeri ahnmış [Ankarada Yapılan Güzellik Müsabakası Londra 30 (a a.) (United Press) Saray çevrelerinde o'.up bi. tenlerden lâyıkıle malumat almaxla tanman Sunday Express gazetesi hususî bır muhabırınin uzun ve etraflı bir makalesıne atfen, Kral Altmcı George"un sol cığerinin amelıyat netıcesinde tamamile alın* mış olduğunu bıldırmekte ve rontşen muayenesi ve dığer muayene lerın akcığer borusunun gemşCe» mesı olduğunu gosterdığmi kaydetmekte ve şoyle demektedır: «Çekmekte olduğu bacağjıdaki şıryan hastahğından dolayı, Kra m. yataktan kalkmış oiması ıhtımali vardır Doktorları dun onu oaas nda dolaştırmağa nıyetlenm.ş bulunuyorlardı » Başbakanın kabul ettiği elçiler Ankara 30 (a a ) Başbakan Adnan Menclereı bugün saat 18 de Ürdün Elçisi Bahaeddin Tukan'ı. rak seçılen beş güzel görünmektedir. Sağda 17 nutnaralı güzel, Anka 18.30 da da Fran^ız Buvük Elçisi ra Güzellik Krahçesı Bayan Bırsen Demırtaştır. 9 numaralı guzel de Ekselâns Jean Lescuyer'jı kabul ikincılıgı kazanan Nurten İzerdir, ttmifür. Gazetemızın teıtıb ettıâi Güzellik Müsabakasına iştirak edecek olan Ankara guzelının seçıldıgıni dün bıldirmışfık. Yukandaki resimde, Ankarada yapılan gvzellık uitsabakasında, jürı tarafından ük ola ASRİ MEZAKUK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle