13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 17 nurt 1947 7 2S Açılış ve program 7 30 Huzık (Fl } 7 45 Haberler 8 00 Muzık (Pl.) 8 30 Kapanış * 12 28 Açılış ve prcgr^m» 12 30 Karışık 6arıî''ar 13 00 Haberler' 13 15 Muzık (Pl j 13 30 Kapanış • 17 58 Açılı? ve prcgram 18 02 Radyo dans orkestrası İS ,0 Şerkılar 19 00 tı oerler 1915 Geçrrnste bugun 19 20 Muzık 'Pl ) 19 30 Konuşna 10 45 \ ^rddan sesler 20 15 Radyo Gazetesı 20 30 Serbest saat 20 35 Inoe saz 21 İS TaLo senfcnı orıtes'rası (1 Wögn»r. Sıegfrıed Ia.,11 2 L.szt Les preudes) 22 00 Konuşma 22 15 Dans muzjğı (Pl ) 22 4 Haberler 23 00 Kapenif c Bugünkü Program GRİP, NEZLE ve SOĞUK ALGINLIKLARINA KarsıKullanılır. HÂVAYOLLARI'nn «SKYMASTER* doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 » a • 1 11 = 1 1 1 • •1 I İSVEÇ I | *\ 4 4 Kişilik 4 Motörlü Lüks Uçağile Ankaradaa YENİ SULH TİPİ ÜNİVERSAL 1 1 BACDAD ve TAHRAN Seferi • m • So.dan saga 1 Narktan sonra «zümrüdüanka» ku$una aonen şey (Iki kelune) 2 Güzel îakat haic ve insaisız kadın. Içkilerden bır kısmımn keskıncelerine verilen ad 3 BUnvarJarm fılozofu sarsılmaz 4 Geometrl eekülcrının kenar çızgüeri (eski tellm , tersl Guney Amerıkada bır memleketın baskenümr. 5 Bır renü Guney Anıerikadakl bir ülkenln halkından 6 Aüı olmıyan 7 Insanlara sonıadan takılan U ı m eskı Turk de\ letlerlnden blrf 8 Bır harfln okunuşunun ter«i. çarçabuk yananlardan 9 Eskiden kunıtma kâgıdı yerine kullanılırdı hem evlerde lje yarar hern de denızde yuzer Vukarıdan aşagn a 1 Ha\atlarım gozden çıkarma pahasına blr «ı gormege çahşanlar (cemi) 2 Sofra le\ azımından birımn tunılacak yerl (ikl kelime) 3 UcreUİ mlsaiir kabul edılen bına blr edatın tersi 4 Yarajmak 5 ÇevnLnce b'r sıfat takısı olur. lddıasının dogruluğunu belırtme 6 Posta paketı bır edat 7 Ustazlar (eskl dilde ceml) 8 Evvelce ağzından kaçırdığı fcır lâkırdıjı başka bir sozle duzeltmeğe ka'l'işma. cıldımız 9 Çıft adam. Evvclki Bulmacanm halledılmiş şekll 1 Z 3 4 S 6 7 t 9 1 a Gelecek Servis: 2 Nisan 1947 larihinde Ankaradan hareket : 7,00 Bağdada vanş : 12,15 Tahrana vanş : 16,05 Tafsılftt ve Bilet lçin müracaat verlerl: Jeep S i p a r i 9 verip kayd sıra numarası alan mtişterilerimize teslimata devam etmekteyiz. tsveç Havayollan : Ankara Isveç Havayollan : tstanbul SEYAHAT Tel: » 5535 24220 ÂCENTALARI . Çuval Satış îlânı Tiirk Hava Kuramu İslanbul Şubesinden: Türk Hava Kurumıma:aid ST54 tane Amerıkan bezmden, 1453 kanaviçeden mamul cem'an 10207 tane knLan'İTnış çımento çuvalı pazarhkla satışa çıkanlmıştır. Sattş Jcurumun Kartalda Çarşı ıç^ndekı şube bınasmda 26 mart 1947 çarşamba gunü saat 14 te jrapılacaktır Alıcılarrn 400 lıra pey akçesile bırlıkte şube bınasınâaki komisyona muracaatlerı. (3215) Or. Zekâi Muammer 1 1 K|E F ı ILIOILTMIA. s ÖİDİFİMİEİMİEİ* S s R|A|N|A|*|UİT|« K 4 UİLİE N|B Z | A | N t 5 K|IİR «İFlllTı t L|ö|R[K|E|N|E!T S 7 EİS K|İ |M £|T|O D 0 M|A H5lE|T|*IPhl c E|N|T|İITL1 lZ|.i|P Islanbnl BeJedlyesi Şehır Tıy«trol«n DRAAI KJSM1 Bu akşara saat 20 30 da Uofcutuk snu Ctnnıyetle seyahata başlamak ve daima emnıyetU buUın* manın çaresl dünyanut en fazıa ıhmat ettiği G O O D Y E A R lâstıkterinı kullanmaktır. DİGER HİÇ BİR LÂSTİK SİZE AŞAĞIDAKİ O S T O N L Û K L E R I N HEPSİNİ VEREME2 < J Kesllmeje mukcveme'M lobon •>> uıun 6mflr Içtn. k r 1 D N Ç H A N Bakterfyolofl Lflboratnan Kau ve ldrar muayenesile gebeügm erken teşhisl, Wassermann teamülü kan graplan, tiio, sıtma balgam, ldrar, kazurat muayeneleri, kanda ure, «eker vesair blyolojlk tahhlier, ültra v* fluorescenceraikroskopi ve taz« aaılar yapılır. Olvanyolo Ouan Saml Laboratuan ^•H Na 113. 1U; 2098L m ^ tstüdâl Caddeai No. 3 9 2 3 9 4 Beyojlu İSTANBUL Telefon: 48244 Telgrai: TUBKMOTOS WILLYS Türkiye O V E R L A N D FabnTcMi Um u mî Acenteliği BÂHAR GELDİÎ.. Mart Içeri, Pire Dışan ! . . Bahçe Tanzim ve Ağaçlandırma İşi Yapfırılacak Emlâkbank Yapı Limited Şirketinden: Ankarada Saracogfa mahalleıindeld bfthçelerla plftn daıresinde tanrUn v* aSaclandırraa işi kapah zarf OJSUIÜ il« ihale edilecektir. Muhammen bedell 67^33^0 liradır. Temmatı 5000 liradır. Şartnam* Saraeoglu mahaHeBİ fantiye çefUgln<fcn •Imaeaktır. Talib olanların teminat mektublannı harl kapalı teCdiflertnl 27/3 '947 gOnü saat 16 ya kadar Ankaradaki firk«thniz merkezine yermls olmalan lArrmriır. Şlrket Ihaleyi yapıp yapmafrtajcta •erbesttir. i KOCA BEBEK yazan Ce%ad Fehml BaşVut Telefon 42153 KOMEDİ ALLAHIN CEZAS1 Yaıan P Psatha Turkçes* Ismet Mardatı Telefon 40409 Pazar günlerl 15.30 da matlne Cumrt^ı \e O3'=5n^a gunleri 14 t» TIYATROSU hastalıkları bulaştıran hajaratı imha etmek lçin terldbınde kuvveth D. D. T. bulunan (Didıt) kullarunız. 2 Hususl Supertwld be» • ootlarnojo mukavemet lçin.] 3 Toltvlyell kenorlor Eı» foılo emnlyet lçin 4 Kendl kendlne lojuyan ikl çe*H lobflB Potlnojo ınukcvcmat ve (ozla lülometra yapmak lçin. Cam Mubayaa Edilecektir İ. E. T. T. İşletmelerinden : 1 Muhtellf eb'ad, VaimiıK y mıktarda beyaz cam 2431947 pazartesi gtoü « a t 1055 te pazarbk TJSUIÜ* mubayaa edilecektir 2 Muhammen bedel 3 m/m löc bther m2 14.50, 5 m^m lfk 24J0, jmıvakkat teminat 1000 üradjr. Şartnameler Metro han levazammda parasız dagıtılraaktadır. (3214) Dr. CAFER Dıhiliye Mütehaisısı Ankara Cad 11 astanbul Vilâyeti karşısınfiai Tel 21942 Muayene saati. 3 6 araaı O P B R A l O B • J EMNİYET, RAHATUK ve KONFOR TEMİNİNİN ÇARESİ DÛNVANIN HER BİR T»P«F1ND» BİR M*RK«D«N FAZL* GOODYEAR L4STİKI.ESİ ÛZERıNDE SEV»H»T PJ7.A UNVER Doğum ve kadın hastalıkJan tnutehassıs» Ca&aloğlu Nuruosmaniye eaddesj No 22 Mavi yapı. Tel: 22683 Kâil^il^HilllH^illllHBEBİiV^BHİillBHnBH 31 SENEDEN6EBİ SN 8EÛENll.eil Çınar Han, Galata Merkez G Ö N Ltd. Bank karsısı TELEFON: 44087 I Cani ve Şlse I Khny» Fennl Izahat lçin Fabrlk^mızın Istanbul şubesln» mOracaat Dİ GUDYİR TAYR END RABER EKSPORT Ko. Takslm Bahçesl Karşısında Umum Türklye Acent©8l t G«lata jubesfa» kazanç vergİJtoden borçhı Tımcar v« ortaklan Komandıt Şirketinm haczedllen ve balen Galatada T.fmnn IdaraslrJn 21 sayıli ambarında meveud «lr56> mılhnetre kutranda v* 528 kdlo saft ağıflığrnda, gfim1 Fabrıisamız revlr blnasmda mevmk tarifesınin BS/524 porisyomına giren galvanjıÜ çelık teuler tba tellerin cu1 ksloruer ıze'âsv^m tesisatı parazhk suTe ııe vsmnlacaktır jumrüge gınşınden tahasartil eden gOmrök resmi Ue devlet alacaklan alıcıya lid obnak <Szere> 18'4/1947 tarlhine raalıyan salı junü saat 14 te açık arttır2 Bu 5şe ald pîsarlık 24 mart 947 Manyas Belediyesi taraimdan 2000 llra ysvdım yapılmak «uretile bb eczta n ı üe yukanda yazıh mahald« satıLacağıodan taliblerin tayin olunan gün ve pazartesi gunu saat l l te fatıritada mü (3302 te lik.l korısvonda yapilacaktır. ıhtiyacı vardır Taliblenn müracaatleri Uân olunur. (2901) saatte satı? yerind« bultmmalaTi ÜAn olimur. 3 Yapüacak iş her giin mahaHlnde te'U< \e sarmamesı mezkur komlsyon1 dan a röb'lır 4 iMn tahmlnî flatı 750 llra ohıp lsrpklüerın bu gıbl işleri yaptıklanm bJaır be'gel^rle bellı gıln ve saatte ko:r sronda bulunmalan. (2909) Teke! İsfanbu! Tütün Fahrftssından: TATKO : OTOMOBİL, LÂSTİK re MAKİNE TİCARETİ T. A. Ş. Beyoğlu, .Takslm Bahçesl karşısında •m Isfanbul Defferdarlığından: Maidııeleri I Ve malzMnesi I Tarak tellert T A | Sayın alıcılann emirlerijri I Mensncat SON BtR A Y İÇINDE 218 ADEDİ K A P I Ş I L AN FabrftnlanTia I Maddeleri MaUne, Fmn I isp&nTadan eeftdB Kabb TA. | PaanıUn mensncat ecnebj mflmeasillerine geçirir. S T O N L U K ECZACI ARANIYOR KAMYONLARINDAN MÜHİM BİR PARTİ DAHA GELDİ. Bir hafta zarfında teslimata başlıyacağız. Bu kamyonlar şofor tnjhallı beraber, ve sol dıreksiyonlu olup 34X7 ebadjnda tebıî lâstıklı ve ayrıca bu yedek ls^tığı ıle b?ıaber teshm edilecektir. Sayın Röntgen Mütehassıslarmîn Doktorlarm ve Dişçilerin Dikkat Nazarma: AMERtKANlN MEŞHUR D O K t O H Tayanç Cerrahpaşı hast«tnesi 1$ HditdlıkJan Mutehassısı Saat 34 7 ye fcadar Beioâlu Avrupa pasaıı karsısında No. 19 Kjçuk Parma a dalr* 1 Telefon. 42529 • PICKER X R A Y CORPORATİON Röntgen fabrikasınin en son model TEŞH1S, DER1N TEDAVİ cihazlarile DİŞÇİ ve PORTATtF Röntgen makinelermin geldiği arzolunur. . FEVKALÂDE SAĞLAM FEVKALÂDE EKONOMtK olan bu A U S T I N ' lerin görduğu bu rağbetin sırrını anlıvabılmek ıçijı behejnehal A D 5 T I N kulıananlardan ızahat isteyınız SATIŞ YERt: D O K 1 O B ^ ^ TEKT . tstlklSl Caddesi No. 103 Telefon: 41069 Telgraf: AŞ VASITAI.AR Sedad Kumbaracılar ldrar yollan ve tenasfil ha^tahklan mutehassısı Ademı ıktıdaı beigevşekligi tedavısi Sirkecı Ark<ıa caddesı 147 Te'eton 22533 Sn'ıib ve Bnşı luhorrtri. NADJB NADİ Bu nushada vazı «lenm fiılen ıdare eder Nazım ULUSAY Cumhuriyet HatbaaM TEKNİK VASITAUR TİGARET T. A. Ş. Istanbul Üniversitesi îktısad Fakültesi Dekanlığından : Fakultenuz kalemind* 230 lira üereüi bir daktıloluk açıktır. Iyı yabana dıl bılmek şartür. Isteklılerın musbıt ves'kalarde bırlıkte 29 mart 1947 cumartesi giuvune kadar Fakulteye muracaatlen ılân olunur. (3282) PICKER X RAY CORPORATİON Türkiye Mümessilliği : Telefon 23118 Telgraf: KOMİLJ tstanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle