18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
POKER bıçağı kullanan, öfke bilmez hiç bir zamaa. umhuri 23 OncO y ı l S a y ı : 8 1 1 1 Telgraf vt mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul PosU kutusu: Istanbul No. 246 Telefanlar. Umuml Santral Numaran: 24298. 7 a a İ*l«rl: 24290. Matbu: 24290. 93 Seferine Başlangıç olan 1875 1876 BOSNA ffgftEK ve 2 NCÎ KURUCUSU: YUNUS NADl Amerîkanm Bogazlara verdigi ehemmiyet tezahüratla karşılapd Irumartın nutkunun akisleri gün geçtikçe genişliyor Bir İngiliz gazetesi diyor ki: "Başkan Truman'ın hareketile Ttirkiye bir mtittcfik haüne getirildi,, Rusyada hava gerginleşti. Moskovada bir hâdisenin infilak etmek üzere olduğu kanaati var, Amerikanın Ankara Biiyük EIçisi Washington'a gidiyor Pazartesi 17 Mart 1947 Yazan: Gen J D. P. Başkanı halka bir hitabede bulundu ve partisinin gayesine vâsıl olacağmı belirtti Cetât Bayar Mersine döneceh, oradan da Silifke, Tarsus ve Hataya gidecektir Kızi! demir oerdeye karsı demokrasi dalgakıranı Belgrad 16 (a.a) Mareşal Tlto, r. Truman'ın, AmerikaAmcrlkadan suratle yiyecek yardum yanın Türkije ve Yunapılm&sını lsteml|Ur. Yugoslavyada Celâl Bayar «on leyahatlerinden birinde halka bitab ederken önümüzdeki haftanın konfeUnrra'nın tçlerLnl tanzlm eden milletnistana jard' ılarda buAdana 16 (Teleionl») D P . Oenel gann» gelince, emsallne aa raslanan lerarası memurlar tarefından deatekleAmerika Bogazlara ehemmîyet lunmak azmiııi belirten nutku, büransın en buhranlı haftasl başkanı Celâl B&yar bıtKttn Mersmden, bir kalabaJric tarafmdan hararetle kar nen bu yardım taleblnde, ay sonundan veriyor tiin demokrasi dıinyasında çok iyi ve »earljnlze gelâl. Merslndo büyük bir tfi şüandı. Celâl Baorar, tneryden lndikten evvel bn yardım yapümadıfı takdıîde, Cardıff 16 (•> a ) «We^ern Maıl olacağı Moskovada hattâ heyecanla karşılandı. Yalnız, renle ugurl&nan DP. başkanı, tnan gtt sonra, yuzttnden llerlemek Im üç mjlyon Yugoslavm açl'ga mahkum beklendiği gibi, Mssko\ayı kopürtzergaiımdaü iatasyoniardan iltüıak ebulunadı. Partl teşiUâtın* men bulnndugu bellrtilmektedir. Mareşaîm söyleniyor den Demofcrat heyetlerle birlikte tü. Tabiî, Sovyet Rosyaıun peyk Ark«« Sa. 3, Sü. 5 te Amerlkay» yaptıgı ylyecek talebl hsdc Moskova 16 (AP.) CTeneral M«rtmda Yugoslavyada her hangi bir şey leri de efendilerinin pejinden ho§shellın Stalin'e «AmArtlcEmn Akdenla po yayınlanmamışbr. Yugoslar baAirunda, nudsuzluklaruu izhar edeceklerdir. lltlkasmı» lzah edip etmiyecefcl Stalinln Başkan Trumamn Yunanistan ve TürFakat Sabibinin Sesi plâklarnun bu mevTuu k«fıdısınden sorup sormamatiyeye yapacagi yardım hakkında çıkaa büyük ehemmiyeti yoktur. Onlu sına bağlıdır. Onuiuzdeki haftanm Mos yoruıclann gayet nazlkâne olduklanni emir kuludurlar; Moskovanın istekova konierajısmin en buhranlı haftası belırtmek gerektlr. diğinl çalmakla tnükelleftirler ve olacağı butun <jelegeler tarafmdan kabul Millî Yugoslav komitesinin müracaati edilmektedir. fiyle yapacaklardır. LoEdra 1« (*a.) Sırb köylü partt Arlcası Sa 3 Sü. 1 rf« Sovyet gazete \e radyolannda ko Arkast Sa. 3. Su. 2 de pan fırtınaya gelince, bnnn tabiî görmek icab edecektir. Mr. Trumanîn nutuk ve teklifi, doymak bilmez Slav Bolşeviklere karşı, önce Türkiye ve Yunanistam, sonra da bütün Ort:§arkı korumak maksadile Öâc serpen uçak tecrube açuşu esnasınd» yapılmıştır. Halbuki Sovyet Kusja, önce Yuoouistam Solşevikleştirmek, arkasmdan da Türkiyeyi çember içine alarak daha eğır bir tazyik ile münakasadan dolayı sabahleyin Inönü Kastamonu 16 (Husu») Bu kendi peykleri arasına katınak plâhnmiıde ikl kişlnLa ölünvtt, Ud polis polis karakoluna davet edilen lise inginını kurmuştu. Nitekim, bu satırlamemurunun d« «ğtr «urette yaralanm» lizce ejretmeni Suphl Esenl* gen» lise talebelerinden oğhı Namik E9en, başkosil« netioelenen bir cinayet ohnuştur. rm mnharriri, bir müddet evvel bir Dun gece, Halkevinde Gazipafa Ilk mlsere flâdlseji anlatırlarken polis meyansınd», bu Sovyet strateji plâıunı okulunun müsameresinde kapıda polla rrruru Ali lçeri gbmif v* Suphi Esenle ve politika oyununu açığa vurduğu Arka*% S«. 3, Sü. 3 U meır.uru Ali U* ,«ralarmd« geçen bir zanıan, Moskova jaym vasıtalarmın hücumuna uğramışü. İşte cimdi Bolşevik plânının karşısına, İggiltereden başka Amerika da dikil• tniştir. Kremlindekl yoldaşlar, piçAukara 16 (Telefonla) Yurdd* ya sahaya Tcor.ulaon V «u <Iolu kablar tteemiş aşlanna soğuk su ,hem de buz Şinasi Devrin Haydarpaşa istasjonund» gibi soğuk su katan Amerfkanın bu nlmakta olan gitma mtlcadelesinde u rtne tecrübe uçagı tarafından boy&Iı toz serpllrr.iştlr Uçuçtan «onra, sfchadA;aklann da kuHanümasına yafcındft bafbareketine elbette kızacaklardır. ki kablar tettlk edUmiş, öepslne llâcın Onlar, harbin son zamanlardanberi anacaitır. Sağlüc Bakajıı Dr. Beihçet Uz, berafcerlnde Sıtma MtVcadele redsl serpUdi&l gorUlmOftUr. Uçak bu amellbiitün isteklerinl kabul ettirmeğe Dr. Seyfeddln Olcan oldugn halde, dün yeyi on metre yüJsseklllcten uçarak bave ihtiraslannı gerçekleştirmeğe a EtimesiHJdaÜ Tttrk Hava Kuruımı uçak sarmiftır. hşmışlardı ve bunun böylece devam abrikasına, glderek baiaklıkla» 0&ç at Çuturovadatt bataklık bSlgeler d« ba edip gideceğini, Avrupanın ;arkma, mak üaere hanrlanan uçagın 111c tecrtt. yü bu ttp uç&klarl» UftcUmac&lrtır. ö Orta ve güney Anadolu üierlnde tetDr. Beheet Sabit nttmüsdett sene bu 19e u&h& gen4 bir Balkanlara, Bogazlara, Yakın, Orta je uçuşund» bulumnuçtur. k&ler yapan Adalet Bakanı Şınasl Dev Yontt 3 üncfl tahifemizim Burada lnrk metre gwnlşllfîinde Mr öîçöde <Wsm edUecektir. Btr kaç ıflnd* iyi glden h»T«lar. 150 tonlük Dane» motorü, Aicbaa fle rin dün Toroe ekspresüe şehrimize gelve Uzakşarka hâkim olacaklannı, dün s*bâh Urden bozmuçtnr. y"wV> Oalata Penerl »rasmda; Mete motflıru mlştir. Bolşevik rejimini dünyaja yayacakT* Bojasd» jiddetH yıMa fırU Anadolu t&hllslyesl önîertnde; Çotageaen Adalet Bakanı, Haydarpaşa fctasyolarını ve çarlardan miras kalan Slav ıCküm sormektedlr. Bir çok T& Arkası Sn. 3, Sfl. 6 da Arkası Sa 3. Sü 4 it emperyalizmini alabildiğine genişlepur, Bofraad* fırtmaoın yatnm«ım teceklerinl muhakkak sanıyorlardı. bekleaıekteâlr. Dün, Bogaad» rs K a n Fakat Amerika, birdenbire, bütün den'ade öört motör kamyk otunnuib Mr motör bttanıçtır. bu Bolşevik hulyalanıu ve ihtiras•çjilarındft glderkiMi, Urdaoblre lannı suya dilşfirecek kafî bir vaörtm* Jcarçpsındâ, bocala3i*y» ziyet almış bulunuyor ve bu yolda başlay*a 190 tonlıık Perlhan motOrtt, devamlı bir snrette yürümeî; azminfırt:nay« tahammül edemlyeırelc batde olduğunu da gösteriyer. Filvaki, Mehmed Setencinln idaresladeMr. Truman, nutkunda, «icab ederse kl vooUirtta. sekla kJfilUc mürettebatmparlamentodan daha fazla tahsisat «İUs! boğulmuf, ancak iklM ye salâhiyet isteyeceğini» de sdyle rek karay* çıkabümiçtlr. miştir. Demokrasi ile idare edilen bir Bodlmay» pltmek Vesen «Tfelkl gfin tnemlekette para ve salâhiyet ancak ogaeojLn çıkaa, Sttnneoett Suleyman kaptamn Idareslndekl 8 tonkA BaıikKİ parlamentodan alınabileceğine göre, Z»f«r motörü dün, Ormaob Onlerlnd*, Amerika Cumhur Başkanının bu söınl oJarai çıkan yılds tntınasrmn husü, ilk bakışta, malumu ilâm kabimü» setirdlgl daJ^larm festrüe Kflyoa» linden, bir «bedahet» in ifadesînden sürüUenmİj • » « orad» ksray» o*urmoB ibaret sayılabilirse de, istikbale aid tur. KHyos irurtaTTna, eklpi hftdlse maolan bu söz, Mosko\aya karşı bir haHine gtredek, motOrttn mürettebfttını eihtar» mahiyetlndedir. Mr. Truman, Türkiye ve Yunanistana bir defalık bir yardımda bu lunmakla kalmıyacağuu ve ileride İcab ettiği takdirde, daha fazla para ve daha büyük salâhiyet istemek tstanbul 16 ( « A ) Bu aâbeJhkl ba» suretile Amerikanın tutluğu yeni sitstanbul gajjetelerl, Ekonomi Bakamnm j .sete kafî bir karar ve azlmle debeyanatmdan bahsetmektedirler. Hafta vam edeceğini Sovyet Rusyaya ansonu tatilİEden faydalana.rak husust içlatmak istemiştir. lerl için tstanbula gelen Ekonomi Ba0nun içindir ki Ba^kanm o cümkanı, kendisile görüşmek lstiyen gaaetecllerle hiç bir konuşma yapmamı*, bu lesini demokratik bir «beda.tlbarla her har.gl beyanatta da bulunhc'> diyc değil, MosLovaya yapıtmış manııştır Gazetecilerln Amenkan varOunku lık maçlarından hsjeeanlı bir sr.hne sijasî btr «ihtar» olarak telakki etdımı hakkında soıduiılan s.»ale de, Baş,mek yerinde olur. Nitekim dtin ge1 1 2 îstanbul lehine devam ederken, Yunan takımı tstanbul Atina temsil! voleybcl maçı dün saat 21 de oakanm ve Mali>e Bakamnm sozlerine guzel oyunıle 11 e kadar çıktt Fakat netıcede îstanbul ekliyecek bir dij ece ji olmadığını soyle , len haberler de, bu duşüncemizi te Teknik Universite salonunda vapıldı. Mactan evvel Fekazanarak, maçı 15 11 galıb bıtırdi. yid etmektedir ve Amerikanın TUr derasyon Reısi Vedad Abut ile mısafir takım başkanı mekle iktifa etmiştir Economi Bakanı I (Dünkü lik maçlarına aıt tafsilât dordüncü sahüe bu hususun tavzihine Anadolu ajansını ara'mda büket teatisi yapıldı Dünkü törende havaya «teş edOlrkm ABİDtN DAVER eylemlştlr. j mlzdedir.) İlk teti 159 îstanbul muhteUti kazandı Udnd aet f £rkns\ Sa. 3, 5Ü. 4 U üncü VTashıngton 16 (a.a) Cumhuriyetçı âyan üyesı, Vandenberg ile demokrat âyan üyesi Connally'nin Başkan Truman'ın Yunanistana ve Türkıyeye yardımda bulunması yolunda yaptığl teklifleri inceîemek üzsre General Marshall'm Moskovada Mareşal Stalınie temasa geçmesini tataleb etmiş oldukları bıldinlmektedır. Dun yapılan bır toplantı sırasında âvan üyesi Vandenberg, Cumbunyetçi âvan üyelerındfn bu teklıfleri my;tcreken desteklemelenni taleb etmıştır. And South Wales N«ws> gazetesi şoyle demektedır: «Yunanistandald durum çok âcil bir tehlıke antettnekl» beraber, bu, korkulacak tehlıke olmaktan utaktır Ba^kan Truman'ın bu hsreketı, her şeyd«n evvel, Boğaıların kontroiunun Rusyaya ve bu devletin peyklerine tahsisı isteğıne karşı teiâkki edilmek icab eder. Biz2at Turkiye de aynı teklifle ikınci plânda bir müttefüc haime goürılmektedir. Bunu, avnı zamanda TürHye topraklarında Boğnzlara hâkım bir ils tesiai hakkında ıleri surulen t«4clif!erl« ılgill te]âkkı etmek vennde olur. Arlas% Sa. 3, Sü 2 dt Buhranlı hafta Amerikanın Akdeniz politikası ve Rusya Üç milyon c Yugoslav açlığa mahkum Tito da Anerikadan yardım istiyor Bugnnkü Amerika Kastamonuda feci bir cinayet işlendi Yurdda uçakla sıtma miicadelcsinc başlanıyor Bir polis karakoida !ki kişiyi tabanca ile öldürdâ, kendisi ve diğer bir polis de yaralandılar Ankarada hususî bir uçakla yapılan ilk tecrübe muvaffakıyetle neticelendi Dünkü ftrttnada 6 tayfa boğuldu Bir motör battı, karaya oturan dört motörden birinin mürettebatı da kayıb Adalet Bakanı şehrimizde Dünkü spor hareketleri Voleybol maçında jstanbul takımı Atinalılan yendi. Lik maçlarmda da Vefa, Galatasaraya 42 galib geldi 16 Mart şehidleri için hazin bir tören yapıldı Dün kahraman Mehmedciklerimizin kabirleri ziyaret edildi ve bir geçid resmi yapıldı Ekonomi Bakamnm bir lavzihi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle